Goudsche Courant, maandag 1 oktober 1900

O o G D o 0 tiÖn billilk vunuaoui Il i i 1 m ril J 1 m Ulreei p rwesïwmMuie r I li i n w f iV eooD A 10 85 10 68 ll S 18 18 11 08 I 11 18 I U fO I 10 68 11 11 50 18 84 18 44 5 EOTTIBDAll QOrPA i rm 8i Ó7 A8 7 8 1 Ml wó ilum ua Ml 2 i i r 10 8B il 7 84 8 54 Too 8 10 08 10 84 10 4 11 68 1 0 18 81 1 81 fll ï l 8 7 47 8 07 f ► a S9 40 luidUti Of l a loop kui rirt go ntoai rdaii B Hollntoli i pw m i OODD A DE HAAOnii jm 0 19 10 69 11 88 18 1 II U 1 5 M8 8 46 4 19 4 60 6 6 M 11 11 1 lf 6 18 11 88 l ü 6 87 8 01 8 S9 17 8 18 M 10 8 1 1 4811 1 0 1 6 1 56 11U i 8 6 iJ Jl2 M8 5i l IM O O U U A A HSTESDAH ilm mm 8 19 8 U 8 33 9 88 10 86 10 6 IIM 1 88 8 48 1 88 4 48 6 11 8 48 9 61 I0 llV 7 10 68 11 07 ait W 8 0i S 68 10 10 11 09 1 48 18 67 8 09 8 88 415 4 67 6 8S6 449 8610 8i 1 081147 11 00 litjnsLC 81 9 13 9 87 10 86 11 84 1 OS 1 10 84 8 86 4 80 U 6 60 9 8 10 60 11 16 18 08 19 16 6 8 47 0 7 1 7 0 5 9 08 44 10 11 U 6U 6 1 08 1 80 8 4 4 M VoTurg 688 3 28Z=5 Z ImI = IM J 0 l l Z Z ZlS1 Z fl Him iJhtt i dim 1 UUun l 11 raacH t ii u 18 37 8 16 8 19 4 88 8 8 40 8 19 109 8 08 S4S 6 04 7 48 8 1 7 8 10 14 Vi t O 81 7 16 7 B 1S 9 8111 18 l a7 18 6 8 10 8 84 4 41 8 81 7 8 10 I4 9 61 km W 6 84 8 47 7 80 8 18 8 46 80 48 11 80 1 4 l M 46 8S 8 49 6 0D 8 88 7 B 8 6 9 40 1 08 lloiul 7 80 7 818 19 9 07 9 89 10 18 10 8 1 6H 8 1 6 88 4 18 4 84 6 47 7 64 8 09 9 1 10 87 11 18 8 10 14 10 49 18 8 69 7 47 8 41 B 0 10 10 10 66 11 88 1 08 1 80 8 08 8 80 4 08 4 48 6 89 8 63 7 01 7 68 9 00 8 07 8 41 8 09 9 87 10 88 11 66 18 7 4 7 94 9 8 8 6 68 8 17 10 41 U 86 4 88 9 94 1 4 7 08 7 84 8 80 0 14 9 66 10 64 ll n 11 11 18 51 1 11 8 40 8 66 4 48 iM 1 18 7 84 7 49 S M 9 4 werkers met vql percent van dlen dag al weder met een ahilling pet ton Terhoogd worden Pdkkije Ala een staallje van vrees en onmst in de naaste omgeving van sultan AbdoolHa mid kan dienen dat een hooggeplaatst paleisbeambte verboden werd met vrienden bekenden en verwanten bnilolt te vieren omdat de bewaking van al die gasten zoo moeielsik zou wezen VBBEEmODE STiTEB De gonvemenr van den staat N w York Soosevelt die Udens den oorlog met Spanje zoo populair is geworden is Woensdagavond in een kiosvergadonng te Victor in Colorado aangevallen mot bteenen en stokken ADVERTKNTIEN Op 30 dezer hopen onze geUelde ouders M LUIJENDIJK EH C F LÜIJBNDIJKGeb Hekmui de Groot hmm25 JAUIGM ECBirMBBByiGlNO te gedenken Hnnne dankbare Kinderen Receptie van 2 4 uur EoTTEEDAM DiergaardeslBgel 6 colgent nantter ten dienste der gemeente GOUDA OP Dinsdag den 9n Octokr 1900 des natDiddags ten half twee ure De voorwaarden liggen ter lezing op de SECEETARIE Scotch Whiskies SODA WATER Aanbevelend Sloiemaker Co ITAAICUESÏÏS l o t atl t n genoegzame deelname J tot oprichting van ee e NAAI0UESÜ8 hooldzakeUk voor Meisjes die de school reeds hebben verlaten Het doel van deze Cursus is om hen in de gelegenheid te stellen zich volledig te bekwamen in het Verstellen Knippen en Maken van Hmshonden Ondergoed Aangifte voor 10 October LANGE GEOENENDAAL I 23 7 it 1 11 Condition billijk 6 I ll door 1 18 I M 16 1 44 Ooiidl t 40 t to 17 0 Mooidreglit ieuweikerk Oapelle aelterdun M RotterdamD F Botteidam B 4 48 4 88 8 01 6 11 8 17 Eolterdam Beara Rotterdam D P JtoUerdam K Oapelle Niaunrkark Uoordieeht Soida d AU 1 m Umu eiln I l4l Sosda 7 18 8 87 8 41 9 09 ZeTOnh Moero 7 88 8 68 SoeteniieerZeg 7 88 t ua Voorburg 7 68 9 14 Hage 7 58 9 08 9 19 8 9 1 10 00 M 84 6 0 6 8t 6 48 08 Ifo lda Uudiw Woerd l traokl Uiniokl Woardea 0 üdi 8 88 8 61 7 04 8 18 9 48 NOUVEAUTÉS WtJ verzoeken de Dames die OQS gellla treerd mode album voor bet Wlnt paei Koen nooh Diet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan li JULESJIlLUZOTaC p ria Hetz lve vrordt dan omgaand gr t en fr anoo toegezonden Ëestollingen van af 25 ft nes rrlj ran alli kosten aan huia met 6 Terttooglng HéiipéilltliliMtDtr tt ReHrittl I STÜTOSSEEP en SULTANE 2SE aan SCHILFEBS gesneden en dit met warm water in een overdekten pot tot een pap opgelost is niet alleen beter doch ook VEtX OOEHKOOPER dan elke andere zachte zeep mm ZEEP zoo gemaakt kust Mis 4 9 et per pond Stuiverszeeppoeder en Sultanezeeppoeder zon kwaliteit m aanmerking nemende goedkooper dan elk ander zeeppoeder Sluiting der 7d6 premieverdeeling Januari a s Bewaart Uw strookjes Dagelijks versch extra fljn SI NICOLAAS f 57 1 lO l g O l A 10 69 18 00 11 18 11 84 11 47 18 88 J A VEEHOEFF Conflseur Hoogstraat U O O O O ZUIVER WOLLM ONDERKLEEDIHa HBNUWIWJJUUIN rin gbwr m De Nieuwe Winkel DB rf s CD u D Gokoeders STEEHSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Graf decoraties Corbeilies Jardinieres Bonquetlen enz QEAFen F£ESTERANSEN Groote voorraad KAMEEPLANTEN Aanleid en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van JNSBCTBN CrDEB D6od alle Insecten Door bflvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadel jk voor vrnchten bloemen en planten V Liter I 0 50 Vj L i 0 80 1 L I 1 50 5 L 1 7 TELEPH No 114 IIAKINGKRIIIDËN BIJ WOLEF é Co WESTHAVEN 198 Onilergeteekende deelt b j deze het geachte publiek van Gouda en omstreken mede dat h z jne STALIIOÜDEllIJ Aee t uitgebreid en in staat is alle verlangde orders uit te voeren Aanbevelend F CHRISTENSEN Teleloönnnmmer 85 Stolwjjkersluis S Ol 31 i I 11 M K 5 18 V 4 it 08 s 7 4 l M l Sfii m 5 80 1 1 10 I IT l 1 55 8 04 M 8 84 J 4S 4 1 8 8 08 1 O 8 4 i M 8 48 4 08 4 84 4 44 4 61 6 ni 6 07 4 01 t 84 6 18 7 I ioa l 80 7 10 K iS 10 37 11 07 7 86 lil 5H 7 88 11 43 Ufll 7 00 7 S4 6 Il 8 11 44 6 68 e u 30 9 86 10 06 10 4 11 07 10 07 10 11 98 Tevens zijn de HH OOSTEELING HoogI straat PEETEES Wfldstraat en KROM I Markt bereid orders te teleloneeren Het BÜEGEELIJK RM ESTÜUE te Gouda zal op den lO October 1AO0 AANBËSTËftËN De levering en juitdeeling van p m lOOSm Stuks g oede BAGGERTCRF voor den aanstaanden Winter De ttitdetling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere conditiën liggen van al UAAIi DAG 1 tot en met ZATEEDAG 6 OCTOBER 1900 van des voormiddags 9 tot 12 nren in de Armkamer ter lezing Fram bozoii 911 Kersei op Brandewljii Aanbevelend Firma C Loiirens LANGE TIENDEWEG In de AVONDSTEE Uubbele Buurt Zijn in rnime keuze voorradig i BADARTIÜELBW Geiser Gastoestel en Kookapparaten Bloeeü an cFonteintj s Qas en Petroleum Gloeiliolit artikelen enz enz AUés tegen concurreerende prezen j Aanbevelend M M VAN LOOiV Tel No 117 EESISBEFOTTMTEEi Heu wordt verzocht op t HERK telettM OIT HET MaOIZUK VA M RAVENS WA AYZÜNP QORINOHBH Deze THEEËN worden a rerd in verzegelde pakjes vnn ti twee en een hal en em JVeti on Ilnet vermelding van Nommer en Prg voorzien van nevenataand Merk v4 na de Wet gedeponeerd Zicb tot de mivoering van gin eerde orders aai beveiende 4 BREEBAA T VI 8 81 i l 41 2 1 S n 8 68 6 10 80 10 46 If 11 S 11 46 8 46 1 S o r l h i ptle rt CTli z 18 S l7 7 06 7 1 Wl Ï 4U S f 11 a s 8 89 8 46 8 66 7 08 8 4 68 5 8 58 Mf 6 46 7 86 9 68 68 10 18 l t8 10 48 llj 10 08 o i7 j 10 84 10 4 10 64 11 11 11 67 N L S M DE VOLHARDING Aanvangende 1 October a s Vertrekt de boot naar AMSTERI A Al des n m f2k$ib m plaats van des n m 4 uur De algeheele Winterdieust zal worden bekendgemaakt na mg êiug der op i g der Spoorbruggei aT K Gpudsche Melkinrichting gevestigd TURFSINGEL TELEPHOON No 21 Bovenstaande inrichting blijlt lich hu voortduring aanbevelen totrering van P m QNTESTALSCHTE HELE welke door het personeel tweemaal daags aan huis bezorgd wordt des Zondags alleen s morgens Van af l OCTOBER zullen de prijzen tot nadere aankondigingr zjjn al8 volgt 8 ets per Lller 4 3 70 7 90 10 kwaliteit Volle Zoete Melk Gerovmde Zure aooni Slagroom Llterllescli Gepasteuriseerde Melk Prima Gepasteuriseerde Eoomboter 70 ets p l2 K G Van at heden wordt onze GEPASTEUEISEEBDE BOOMBOTEE bfl verkiezing ook afgelRVgrd in iiorlvjke tafelTlootjes van j K G inhoud Qoede kyraliteit ROOMBOTER voor stoof of keukengebruik 65 ets per S 6 Tevétts verkrSgbaar Goudsclje Kaas 20 40 ets per t K Edammer Kaas 40 i Leldsche Kaas 20 Roömkaasjes van ± i k g 40 i Orders op boter knnnen aan de WjkkBeoht worden opgegeven en worden geregeld aan huis bezorgd Gouda Iaastreclit Hekeiidorp Oudewiater SIENSTREllEUNQ aanvangende 1 October 1900 1 Vertrek tw GOUDA naar OUDEWATEE 4 56 6 7 15 8 45 Uiï 11 55 S 40 6 05 8 30 Vertrek Tan OUDEWATEE naar GOUDA 6 10 7 10 8 1 10 65 12 10 2 05 4 45 7 1 P a 30 Bovendien va GOUDA naar HAASTEECHT eiken Zondagavond 10 35 De net a gemerkte trammen loepen alleen Donderdags TIJU V I enEEIlWICH er en Moodtlactuar van JE CA8SVIO Tandarts te Gouda OVEBAL VEBKRUOBAAR Agent voor Ned jrland 6 IJ8SELSTIJN Blauwstraat Gooda i I C Antlfeptlsehe Tandpoed K imW Anltoepilscli II Coiffeiir Dubbele Buurt Beveelt zich aan tot het maken van alle soorten Salon voor HAARFiNlPPEN en SCHEEREN Abotmementen zeer bttUfk azijn de Toekomst Eorte Tiendeweg D 2Verkoopkuis de Linneifbaal Markt A 133 ONTVANGEN DE GEOOTS TE KEUZE Winler Arllkeleii IV Zie Etalage JLaagste Prijzen J nieuwste as§orliinenl Heereii Das§eii STHIHJES en ZEI FB II KnS G H Rórte É Co lf iQ©0©©©®@©0©@@©©©Gi€ S®©©©® ®®© êS © HEX TTTIEZ X XTIDEX S Voor het najaar een uitgebreide soneering Lantaarns Spatschdrmeni Olie Vaseline en verder voorkomende winterartikelen r j Repareeren spoedig en billijk J C DE RUITER BoDdsrijwielhcrsl ller Ie Kb Korte Tieodew liOÖDl Café DE GOÜDE WAGEI BILJARD COINCOITRS om PBIJZEN van 1 I0 t 40 J yak des Aanvangende a s VEIJDAG 5 OOTOBEB vaji des morgena JO uren tot de Tonds II uren C A J PE GOEIJ S A 8 VEIJDAG ZATEEDAG en ZONDAGJ MOHX PltaSBaBJBR van FISBNTHALBB XGmpay I a o u s iCör Kort overzicht onzer Prijscourant 8HSREI Pale m Gfchl Di7 fi ia ai l 16 60 per 12 ROODE én WITTE POET WIJNEN 15 12 MADEEA S droog en zoet 18 12 t a t o VEEMOUTH U Turin 1 50 flescli BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC S l 1 75 1 2 26 i 2 7S f 8 f 3 75 en 5 SCOtCH WHISKY 2 25 Per FI Per Ank 46 PI 1 LISTEAC t U 65 Nto f 27 75 CHATEAU VALEOSB U 0 T5 31 S B St E8TEPHE L 0 85 86 H St EMILION 1894 l 42 ► PAUILLAC 1893 1 25 53 h 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S H e o k SADTEENE 1 2 S tSJ ZELTINGEE Moezel 0 90 87 50 g g S BOüEGOGNE 1 10 47 B g De flesschen zp in de prjjzen begrepen en worde 1 4 8 ets per stnk teruggenomen p Bo elke hoeveelheid verkragbaar bj Be flrma T CBEbAs Gouda TxeDslciaa g 20 OctoToer LOTEN IN Dk GOUDSCHE P4ARÜKNLOTE11IJ zijn k aO Cl per lot verkrijgbaar bij A BUmOIAU Zn HOOFDPRIJZEN Eijtuigen met een entwee Paarden bespannen Paarden Bundijee enzé