Goudsche Courant, maandag 1 oktober 1900

Maandag 1 October 1000 30ste Jaargang INo 83 13 WEGEl S VERBOUWING mimm eoiRANT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken d COJVTAJVT TelefAAii Ka M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedei e regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In iending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleroou Vo SS De üitg ave dezer Courantgeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Tan ajle Toonjidige mederen tegen yeel Terminderde prijzen in het Tapijt Magazijn Tan I Firma B DE JONG € iednren e deo Uitverkoop worde § ieen Silaleu op zicht t Algemeene Tram Maatschappij DIENSTREGrEnM aanvangeMe 1 October 1900 TM VA GREENWICIf é d 6 18 6 22 6 46 7 08 b 4 40 4 44 5 08 5 30 145 7 49 8 13 8 35 6 63 5 67 6 21 6 43 1 22 1 26 1 60 2 12 11 60 11 64 12 18 12 40 2 19 2 23 2 47 3 09 10 10 04 10 28 10 50 7 32 7 36 8 8 22 39 7 43 8 07 8 29 8 34 5 30 5 34 5 68 3 15 3 19 3 43 4 05 Vertrek ran BODEGRAVEN 4orp station 9 24 BEEUWIJK 12 40 1 02 1 26 1 30 Aankomst te GOUDA 10 35 10 67 11 21 11 25 8 40 9 02 9 26 9 30 4 30 6 60 3 25 2 47 3 11 3 15 8 37 8 59 9 23 9 27 6 30 6 52 7 16 7 20 5 36 6 68 6 Ï2 4 10 4 82 4 66 5 Vertrek van OUDA EEEUWIJK Aankomst te BODEOEAVEN station rP 7 12 7 36 7 40 4 52 6 16 6 20 11 11 46 11 50 o Alléén des Dinsdags gedurende de maand April 1901 j van 1 October 1900 31 Maart 1901 c Maandags en Dinsdags d Donderdags Alle dagen behalve Uaandag g Alléén des Zondags en gedurende de maand October 1900 ook des Maaildngs A F MMTENS l Cl GOUDA KLEIWEG E 94 Berichten de ONTVANGST van de Nieuwste Stoffen voor Costumes eo Blouses Een groote keuze in Garneeringen GEWERKT EN SFEEN FLDWEEL GEKLEURD EN ZWART SOUTASGH ALLE SOORTEN KNOOPEN VT XT 3D0 3iTS i Veerenen Bontranden in alle klenren vocDr garneering van Mantels en Costtrmes I DAMES OVERHEMDEN vqor de Winter in groctei keuee voorhanden lEandsclioeiieii Wollen en Clienelle Doeken gekleurde Kapers I Prachtige BAR ETS voor meisjes Z TTrart © Cla enell © IDsö rLesf4aa cla oaas Van de Japonstoöen alsmede van Garnoeringen worden gaarne stalen Ier bezichtiging gezonden De prijzen zijn Tjeneclgii alls Conculrreiitie J Wie werkelijk prys stelt een i UECELIJIK p O IKK Oi I i SCHIEDAMMËH aENEVEE Merk i NIGHTOAi VorknJKbw biji M PE ETERS oMhel on kurk t l wr P HOPPK Telephoonnet Gouda te hebben laat zich totograleeren in de VttotfroJMeAe HmmMUmrickOna STTJIDIO m P V D WA Lfi Fl SINGEL 661 Gouda Druk van A BRINKMAN i Zn Abonnement 40 per jaar voor percoelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ejjks Intercommnnaalbnreau Op 16 September 117 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrj gbaar aan het B8re o ACHTER DE VISCHMABKT GEZONDEN OPENEASE TEBMIl inschryving van Eeae voor enkele jaren geheel nieuw gebouwde Bouwmanswoning met 2 Schuren 2 Berden en verdere GelimmeiPten Tuin Boomgaard Erf Weien Hooiland gunstig staande en liggende aan en bij elkander in den Polder RÜIOJ WEIDE emeente LANGERUIGEWEIDE te ziunën groot ruim vgf n twintig Hectaren Waarop gttttiddéUL SI koHtn woHUn gehouden De verhuring geschiedt voor jaren ingaande voor de Landerjen op 1 December 1900 en voor de Woning c a op 1 Mei ieOO De inscbrgvers moeten voorzien z jn van twee bekende en erkend soliede borgen ol andere voldoende zekerheid aanbieden ten genoege van den verhuurder De Intchrljeings bajettvn moeten op zegel gesteld en gesloten worden ingeleverd ten kantore van den Sotart J J A HOSTljy aan den Kleiweg E 21 te GpuBA waar de voorwaarden ter leaing liggen vóór Conderdag 4 October 1900 e middags tH uur op welk tgdatip de opening in tegenwoordigheid der aanwezige gegadigden zal plaats hebben Nadere information zgn te bekomen bg den Notaris MONTUN voornoemd en den eigenaarbewoner J G BOEE die de woningop lederen werkdag van 9 12 uur terbezichtiging stelt TK HDDR AA NGKBÖDE1 te 1 October 1900 een praóhtlg Faklitds gelegen te Gonda aan den Tnrbingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 GEBI BETER adreivooriüle soorten SCHOENWEpK dan hel NoordlirabaBldi ScliiKiii eiiLaatnDinagazijo Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPKDIMING van verschillende soorten scMOKMarttnu Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten wiedt HkT Gloeilien Kousjes i as ets PRIMA QUALITEIÏ 90 ets HM Cta TWEEDE BLAD BINNENLAIXTD De geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlaudsche zeewezen werd sedert de opening door rnim elt duizend personen bezocht De Nederlandsche banketbakkersvereeniging heeft zich tot de Tweede Kpmer gewend met een gemotiveerd adres waarin zg verzoekt dat de Kamer het bjj haar aanhangige ontwerp van wet op arbeids en rusttyden niet aanname dan met een voorschrijt houdende de niettoopasselijkverkla ring van de wet op arbeiders in het banketbakkersbedrijf en in elk geval met zoodanige wijzigingen als waardoor de in het adres geopperde bezwaren zuHen worden weggenomen Zondag aanst zal te s Hertogenbosch deeerste Diocesane Katholiekendag gebondenworden d z eene bijeenkomst van alleB KathfllieMn nit het diocees ter bevordering der katholieke actie op de samenleving Te dien einde zullen de verschillende afdeelingen in verschillende lokalen vergaderenen zullen ter sprake komen ï do Charitas naar den geest der St VincentiuB vereenigingen n de strgd tegen het drankmisbruik opwekking tot deelneming aan dekatholieke actie onder den Boerenstand de maatschappelijke positie van denwerkgever o a vooral in verband met Zondagsrust de maatschappelijke positie van denwerkman o a vooral in verband met Zon VI het Onderwijs a dat do Kath onderwiizer ernstig naga in hoeverre hiJ zonder de neutraliteit te schenden in zijne omstandigheden kan arbeiden aan de godsdienstige opvoeding zgner Katholieke leerlingen b dat de katholieko onderwijzer een werkzaam deel neme aan vereenigingen die in katholieken zin arbeiden aan de vermeerdering van godsdienst deugd en welvaart bij het volk Zeer veel vreemdelingen worden verwacht tegen oen matigen entréeprijT heeft elke R Katholiek tot de vergaderingen en den leestavond toegang op den laatste zal een rede gehouden worden door het lid dor Tweede Kamer mr J A Loeft over de plichten van den Katbolieken Staatsburger In de dagbladen worden de inwoners der stad uitgenoodigd de vlaggen nit te steken als algemeene betuiging van belangstelling op den dag dat op oificieele wijze de nieuwe aera van het katholiek openbaar leven wordt ingeluid De herziening van de eerste drie boeken van t Wetboek van Strafrecht strekt ter voorziening in verschillende door de practyk gebleken gebreken en leemten De Nederl Strafwet wordt toepas selijk verklaard op vreemdelingen die zich buitenslands ten nadeele van een Nederlander schuldig maken aan een misdrijf waarvoor uitlevering is toegelaten mits ze hier te lande worden aangehouden Voorgesteld wordt valschheid in een scheepsverklaring ook strafbaar te stellen als de schipper een vreemde nationaliteit bezit Plaatsing in een rgkswerkinrichting wordt hoofdstraf Voorgesteld wordt gedeeltelijke opheffing der afzondering en verdeeling der tot afzonderiing veroordeelden in klassen Opgenomen is t nieuwe beginsel der voorwaardelpe veroordeeling voor hen die voor t plegen van t feit 18 jaar waren en veroordeeld zijn tot zes maanden of minder op strooperg bedelarij en landlooperü slaat de bepaling niet Die straf kan dan worden opgeschorst voor misdrijven 2 tot 5 jaar en voor overtredingen 6 maanden tot 1 jaar Voorwaardelijke invrijheidstelling wordt toegelaten voor veroordeelden tot 1 jaar of meer die drie vierden hunner straf ten minste hebben ondergaan Als algemeene maximumgrens voor hechtenis wordt oen jaar en vier maanden gesteld Hechtenis wordt in gemeenschap ondergaan Onder vele wgzigingen wordt voorgesteld wegens drukpersdolicten redacteur uitgever of drukker niet strafbaar te stellen tenzij blgkt dat zjj den inhoud van t stuk kenden eq niet naar redelijk inzicht aan den strafbaren aard daarvan viel te twijfelen De strafbepalingen op misdrgven tegen leden van het Koninklgk Huis worden ook toepasselijk verklaard op den gemaal der regeerende Koningin Opruiing wordt strafbaar gesteld ook wanneer zg strekt tot het plegen van daden instrgd met het geheel der wetgeving en metde bestaande rechtsorde Geweldpleging bg oen volksoploop wordt strafbaar gesteld Evenzoo als afzonderlgk misdrijf het vervaardigen van ontploffingsmiddelen en het verschaffen van inlichting omtrent de vervaardiging indien de dader weet of kan vermoeden dat ze tot het plegen van een strafbaar feit zullen worden gebruikt De wgziging van art 326 wil den handel meer dan tot dusver beschermen tegen schade van de flesschentrekkerü door strafbaar te stellen hem die met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen opzettelgk hetzg door het aannemen van een valschen naam of eene valsche hoedanigheid hetzif door het verzwijgen van een waren naam of eene ware hoedanigheid hetzij door het wekken van het vermoeden eenerniet bestaande credietwaardigheid hetzg door listige kunstgrepen hetzij door een samenweefsel van verdichtsels iemand beweegt tot afgifte van goederen enz Ook is eene bepaling opgenomen tegen oneerlijke concurrentie Mede wordt strafbaar gesteld het verzekeren van een belang terwgl de verzekerde weet dat de schade tegen welke verzekerd wordt reeds bestaat Evenzoo wordt straf bedreigd tegen het verdichten of te kwader trouw overdrgven van schade ter verkrgging van assurantiepenningen Gemengde Berichten Te Callantsoog nabjj de groote Koeten is in den laten avond van den 27en dezer gestrand het Engelsche stoomschip Enropean geladen met poetskatoen kapitein John T Stringer Het volk is gered met een sleepboot van den Helder Of echter allen gered zijn is nog niet bekend Het schip is lek en zal hoogstwaarschijnlijk niet kunnen worden afgebracht De lading spoelt reeds gedeeltelijk aan het strand benevens hout en andere voorwerpen Men meldt uit Amsterdam Met 320 tegen 30 stemmen is opgeheven de werkstaking der roosjesslgpers bij een 10tal voorname juweliers firma s Deze werklieden hebben de voorstellen der juweliers aangenomen Men schrijft nit IJsselmonde De heining qnaestie is zeer ten genoege van de gemeente opgelost De heer fiichon van IJsselmonde heeft de gemeente ten geschenke aangeboden Ie bet veel besproken terrein het hoofd met don z g veerdam waarover onlangs is geprocedeerd 2e de zich daarop bevindende veerhnizen Be het stoombootensteiger van het veerbootje de Robert Fulton en ie het veerrecht van IJsselmonde op Kralingsche Veer alles onder verplichtiig dat het terrein moet blijven openbaar terrein en niet wordt bebouwd en dat de beide huizen worden afgebroken De postcondactenr A v d Wal die biJ het spoorwegongelnk te Capelle zoodanig gekwetst is dat hï sedert geen dienst heeft knnnen doen is thans op vol pensioen gesteld Te Baarn is eergisteravond door hot weigeren der rem een goederentrein aan t nienwe station ontspoord De locomotief reed het stootbord met vervaarlijke kracht omver duwde een dikken beuk op zij en kwam vlak voor de rails van de Soester paardentram tot staan De schade is bctrekkelgk gering De bataljons van het 4e rog inf die gezamenlijke oefeningen en manoeuvres hebben gebonden in do legerplaats bg Laren koeren heden naar Leiden Delft en Haarlem terug Do mede in die legerplaats vertoefd hebbende cavalerie en artillerie keert resp naar sGra venhage en Leiden terug De kindermoord te Tilburg Het opnieuw door de justitie ingesteld onderzoek inzake don moord hoeft aan het licht gebracht dat Maria Kessela op den noodlottigen morgen komende van hare woning niet verder is geweest dan tot op den hoek van de straat waarin de kerk staat Volgons verklaring van den mede gearresteerde den schilder M zou het kind daar door den koster ontmoet zgn en met dezen de kerk door een zijportaal binnengegaan De schilder verklaarde echter dat toen l ii iige oogenblikken later in dat portaal kwam om een ladder te halen hg zag dat de deur van hot torentje openstond en toen bij daarna voor de tweede maal het portaal intrad was die deur gesloten Uit het onderzoek is tevens gebleken datdo koster de andere kinderen van den heerH nooit heeft aangesproken evenmin dathg wel eens bg den heer K thuis kwam zooals men algemeen vertelde Alleen hadhg den dag tevoren twee kinderen zusjesvan het slachtoffer die met haar logètjewijwater kwamen halen nit de steenen vazen bij don ingang van de kerk nitgenoodigd hunne ilescbjes in de sacristie te kernen vullen omdat het water in de vazenminder helder was R N Op een der buitengewoon warme zomerdagen van dit jaar 23 Juli stortte op ongeveer 100 M boven den voet van den Rhonegletscher een groot stuk van den ijsvloer ineen Men kreeg daardoor een gezicht op den prachtigen waterval van de gletscherbeek het smeltwater van het ijs dat door de spleten zakt en onder de ijsmassa naar omlaag stroomt Ten gevolge van die instorting had op 26 Augustus een geweldige ijslawine plaats een massa van 130 bg 100 M in oppervlak en 4 M dik dus meer dan 52 000 knb meters groot Rotsblokkon werden daardoor meegesleurd en in hun val zoo afgeslepon dat ze bgna bolvormig in stukken van 20 kub meters en meer beneden kwamen Prof Porel die een bijzondere studio van de gletschers maakt nam bg dit zeldzame verscbgnsol waar dat de bovenkorst van den gletscher aan t uiteinde niet zoo dik is als men tot dusver meende hoogstens 5 k 10 M en dat het gs daar ter plaatse de granietrots waarover het als ijswatorval neerkomt zeer weinig afslg pt niettegenstaande de ijsstroom zich sinds een groot aantal eeuwen beweegt met een snolheid van 160 M in t jaar STADSNIEUWS GOUDA 29 September 1900 Bij Kon besl is benoemd tot Initonant ter zee der 2de klasse de adelborst Iste klasse C C Kayser Ned Opera Rotterdam Woensdag 3 Oct a 8 Cleopatra Mevrouw Madier Gelegenheid tot plaatsbespreking on het nomen van Couponboekjes Zaterdag 29 Sopt s avonds van 8 9 uur Café Schaakbord BiJ Kon Besl is benoemd tot schoolopziener in het district Rottdrdam dr J H Jeunes te Rotterdam Krimpen k d IJssul Dinsdagmiddag kwam de koopman C L uit Gouda met paard en wagen alhier om zijn waarteverkoopen bestaande in kaas Op een gegeven oogenblik viel het lomoen van den wagon met het gevolg dat de wagon van den dijk viel en do inbond eruit de voerman wist er bgtgds af to springen Eonige personen die in de nabg hoid waren brachten de kar die nog al beschadigd bleek weder op den dgk do beide lantaarns waren totaal vernield dus voor den koopman een schadepost Haistbroht Donderdagmorgen dreef iomand uit Oudewator een koppel kalveren naar de markt te Gonda Hier komende by do watermachino van den Hoogon Boozom gingen er eenige door liet openstaande hek DndcIgk ging de drijver ze na doch al spoedig maakte hg kennis met het IJselwater in de wijk IntUBSohen kwam do inwoner S aanloepen die niet anders dacht of er was een kalf te water doch toen hij thnis oen lantaarn had gehaald vond hg den drgver uitgeput van kracht alleen met het hoofd boven in dien toestand Spoedig kwam er meer volk opdagen en toen met touwen hemtoe geworpen werd hij op het droge gehaald Bg den landbouwer v d St in Stoin werd hij van droge kleederen voorzien Odoerkibk a d IJssel In do 1 1 raadsvergadering alhier werd medogedoold de gemeonte rekening over 1899 door God Staten was goedgekeurd Do genieonto bogrooting voor 1901 werd hierna aangeboden om na tor visie ligging gedurende 14 dagen in behandeling te komen Een overzicht werd gegeven van het willekeurig verznim aan de drie scholen over het tijdvak loopende van 1 Sept 1900 tot 31 Ang 1901 Hieraan ontleenen we dat bedoeld verznim bedroeg Saa school I 1 71 pOt aan do bijzondere 8oho8S4 06 pCt en aan school II 1 22 pCt gemiddeld alzoo slechts 1 33 pCt willekeurig chooiyerznim tegenover 1 69 pCt in 1899 1 87 ijCt 1898 en 1 97 pCt in 1897 We zgn al o nog steeds voorhitgnande dank zg da krachtige medewerking van ouders en onderwijzers en de maatregelen van gemeentewege om trouw schoolbezoek aan te moediten maatregelen die blgkbaar voortreffelijk fcverken Niet minder dan 164 leerlingen vemnimden geen enkelen schooltijd 48 slechta 1 en 63 slechts 2 schooltgden enz Met voldiening nam de raad wederom van do gunsuge uitkomst kennis met het stellig voornennen blgkbaar om op den ingeslagen weg te blijven voortgaan Na behandeling der suppletoire kohieren werd de vergaderiii g gesloten j I og ee i8 voorjaarsbemesting Naar aanleiding van een gehouden gesprek over het gebruiken van kunstmest werd ons do vraag gesteld of deze mest ook bg aardappelen een goed resultaat zou geven wanneer men ze in het voorjaar uitstrooit Door ervaring geleid konden we hierop volmondig antwoorden ja Het toeval bracht ons de uitkomst van een genomen proef onder do oogen wier cg fers duidelijker spreken dan een betoog van vollen druks De proef werd genomen bg den heer J Boerma teNorgervaart Als altgd ziet ge lezers man en paard er bij t kan navraag Igden Het proefveld was o a verdeeld in drie perceelen waarvan het eerste onbomest Woef terwijl het tweede een flinke hoeveelheid kunstmest kreeg evenzoo het dorde perceel al was do boeveelheid minder en waar het hier op aankomt de kali en phosphormest word gegeven 2 Maart on de Chilisalpeter op 17 April Perceel I onbomest opbrengst per H A 297 H L opbrengst In geld f 287 30 Perceel U bemesting per H A 600 K G il m M