Goudsche Courant, dinsdag 2 oktober 1900

IMrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA WlDterdlenst 1900 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich 1 9 g I OOtI D 1 OTTÏRDAMilaa nria a i louda i Bi 7 11 7 88 8 11 8 88 9 8 9 14 I S8 9 67 10 85 Ll Ol U Ï9 11 18 1 58 1 17 1 18 8 80 8 48 4 89 4 64 5 M 1 18 U7 7 8 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 01 10 11 10 40 11 18 Moordrecht door 7 18 S 40 a a 11 09 a a 1 a a a a 6 01 a a V f a a 8 14 10 19 a SieawerVerk 7 88 8 60 3 a a 11 19 a a 1 10 6 11 a t f a Mt 10 80 r Oapelle 7 86 8 67 11 18 1 17 1 6 18 n a a 841 a a 10 87 a tottardua H 8 8E1 44 9 06 8 19 9 46 0 18 10 68 11 85 11 60 11 84 1 18 a 8 89 3 61 4 08 5 17 6 4 89 7 47 8 07 8 0 8 B 9 8i 10 80 10 46 11 01 11 47 BotterdamD F 8 09 8 54 11 18 a a a a 1 68 a a 6 10 a 7 48 1 46 a 11 11 Kolturdam B 9 08 a a 10 08 11 16 a a a a 0 a a 6 10 a a 7 B7 H a a a f t H ii 48 d AUnn la an ia UlMa Extra bgblalan Op 1 Mlna Diaalag a i ff BOTTEKDIK 90UB1 viao Taraa a L Eotturdim Beura r S 4E 7 6 a a 9 40 a a 18 80 a 1 48 a a 4 89 a 8 17 a a 9 11 a 10 8S Rotterdam D P 8 66 a a 9 48 a a a I2 8t a 1 64 a a a a 4 41 6 41 a 17 a a a 9 4fi 10 1 Sotterdam M 4 41 B IO 8 07 7 18 7 41 g 8 8S 0 1S 9 47 10 18 11 81 11 46 11 10 36 8 14 1 46 8 4 4 08 4 S 6 1S 04 19 7 06 7 B9 8 11 y 9 88 ff t Oapelle 4 61 1 41 d a a lO lS g 46 a iM f a 8 89 9 48 Hiauirwkerk 1 01 6 51 a a 10 88 a l iS a 4 61 w 4 a a f 9 58 Uoordreokl 6 11 04 a a a 10 48 a 1 08 a a 6 1 1 0 a 56 10 08 w Bolia 6 17 8 10 8 18 7 89 8 04 8 84 9 00 9 SÖ 10 08 10 19 10 49 11 61 11 0 11 11 I Oi 09 l SS 1 08 4 t l4 6 07 K I8 8 4 14 7 01 7 16 8 10 8 41 9 47 10 09 lO U lUOS i lUiaa la au la Uaaai attra batalal faaaltatiit or laa loop kan aiet garakand w ordaa R Hollaalaelie poor la Compaip d r Wtgou Lit a BOUDi DEN H A A e riao vana i L Gouda 7 18 8 87 8 41 9 11 9 il O QO 10 19 10 19 ll Bt 1M6 1M6 lS 6f 1 18 1 11 8 46 4 19 4 60 6 16 5 49 S ll 7 8 8 01 i ii 9 17 9 68 9 66 10 18 10 43 11 SÏ KoTenh Moero 7 18 8 68 a a w 11 11 a 1 10 a 6 01 a w 8 1 l J m 10 08 8o t6rme r S g 7 SII ï ul a a IT 11 11 a 1 11 a a 6 18 a a V K 8 14 i 10 17 E 10 19 Voorburg 7 68 9 14 a a r 11 88 a a 1 16 a a a a 8 87 a a V W 8 l Uagt 7 68 9 08 9 19 9 88 9 49 10 S8 10 4B 11 41 1S 02 1M6 M 1 40 1 80 i 48 4 16 4 46 6 81 6 6 8 16 49 7 67 8 48 M 4 1M9 10 84 10 u u ll kT 14741 17707 14995 S 15821 O 16469 17804 16 40 U 79 19 U767 9 9 1794 J 1 908 18064 41 18182 63 18146 70 18881 lr 049 184 4 I61I1 ISlSii 1IH05 188 9 18303 18162 40 18986 82 191 7 18S02 1941 1 1 41 18681 81 16711 19990 97 2037n 16888 10424 16976 27 U 4 20A11 77 93 17118 07 1 46 46 17489 119 1 17M0 W L Hag 6 81 8 04 7 01 7 16 7 89 8 86 8 65 9 08 9 44 10 11 Voorburg 8 88 j 10 17 Zoetatm ileg 8 11 10 81 Z oh Mo 8 08 i 10 48 OmiHa 8 14 HI 7 18 7 41 07 9 11 9 80 10 1110 64 Ftnoltatial op daa loop kaa niet garckend wordan i Hiruonikalnia 11 16 11 86 11 08 1 80 1 40 1 67 4 00 4 16 4 87 6 18 11 7 01 7 41 7 68 8 18 9 6110 80 1 88 4 48 8 18 9 67 1 60 4 88 6 43 10 11 1 01 6 1 64 10 11 1166 11 08 11 34 1 11 3 09 8 14 4 17 4 41 6 116 1 7 05 7 81 8 09 8 18 8 41 10 88 10 59 allaen le en la klaaaa extra hatalan L Behalve een biljet Ie kl een lupplement bew e 6 O tl l A A MsrBRnAM ïaiaa eeaea liouda S S9 8 11 8 88 9 13 10 10 10 69 ll OS 1 10 1 38 8 88 4 07 4 48 6 19 6 18 8 48 9 61 0 19 10 37 11 08 Amat W 8 01 8 68 9 J1 10 10 11 04 11 48 11 67 1 57 8 11 13 4 67 6 80 6 08 8 44 9 36 10 8 1 03 11 69 ImaUO i l 0 18 9 87 10 15 11 1 08 I I11 1 11 8 O 4 17 1 6 46 8 l bS 10 60 11 18 11 14 DOL DA VJt 1 o H l aiaa aerea H 11 00 11 87 1 15 s ii 4 81 1 61 aa l si 1 40 S sl 8 11 U 81 1 09 8 08 3 45 6 01 8 30 7 00 d B ttandk I IO 8 84 7 45 8 18 9 07 9 89 10 14 10 59 Oud IM 11 18 Woord 6 48 8 18 11 14 Utrwkt 03 7 4 8 18 8 51 9 89 10 14 10 49 11 47 at 0 8 7 16 8 10 8 1 18 9 Jl U H 11 17 ll O 1 11 8 10 8 84 4 4i 8 11 11 7 09 8 10 9 51 lm W 6 84 47 7 80 8 16 8 46 9 80 48 11 80 11 411 05 l tll 8 18 8 49 6 0 18 as 7 15 8 16 10 01 laouda 7 01 7 818 189 10 19 T a a d 11 88 11 01 1 48 S OS 8 19 4 01 4 48 6 41 8 51 7 00 7 63 9 01 1 36 10 05 10 48 11 6S 1S 17 ♦ f J4 9 8 11 07 1 86 4 88 9 26 11 11 11 81 1 18 H i 1 54 4 48 6 10 8 18 7 14 1 41 1 18 8 89 10 07 lOUl ll H UtneU It tl 7 47 8 88 9 10 10 10 10 56 Woariim 6 07 6 44 8 09 9 87 10 38 Oud 6 11 6 68 8 17 10 41 aoud 1 41 7 08 7 14 8 80 9 08 9 86 10 64 11 17 g hebken reeds leeljko gapingeii de etposanten laten de verkochte zaken alvast meenemen t I 1 BeLam Be glasWazerswerkstaking te Charleroi die nn reeds twee maanden dnnrt heeft den arbeiders reeds 2 400 000 Irancs gekust en den werkgevers weinig ol niets er was nog groote voorraad en er werden hooge prSzen betaald Italod Zaterdag heelt de pans opnieuw 15 000 Italiaansche en vreemde pelgrims zgn zegengegeven JConipg Vittorio Emanuole III hooft den Dnitschen keizer laten weten dat hj voornemens is met zijn gemalin in het aanstaand voorjaar Berlin te bezoeken EsaELiSD Tot lord mayor van Londen is voor het volgend jaar gekozen de alderman Frank Green VBBÏIlliaDE STATES De New York San vertelt dat de stakende Amerikaausche mijnwerkers gisteren den arbeid zullen hervatten tegen tien per cent hooger loon Echtet blijven de mi Beigenaren weigeren de mijnwerkers organisatie te erkennen BINNENLAND Beuter seint uit Eisenach Prins Bernhard HeinricU van SaksenWeimar Eisenach is gisterochtend om acht uur overleden frins Bombard de jongste van de beide kleinzoons van den Groothertog was pts 22 jaar oud en Pruisisch Initeuant bg het 3de regiment gardenlanen te Postdam Ook bil onfc hof en in ons land waar hj de inhuldigihgsleesten bijwoonde was hy geen onbekende In de Duitsehe bladen hadden wg niets gelezen van een ongesteldheid van prins Berahi rd In den Haagschen brief der Am Crt las men ditmaal o m deze klacht De Zeewezen tentoonstelling die dezer dagen gesloten wordt zal een klein nadeelig saldo aanwijzen naar t schijnt + f 6000 Dit sommetje is nu wel zoo groot niet en zal wel op de een of andere w ze terechtkomen maar het feit spiJt me omdat het Nederlaadsche volk grooter belaugstelling had moeten toonen in hetgeen bjj uitnemendheid tot een glansrijk deel z ner historie behoort Bovendien was er zooveel moois en opmerkelijks bijeen dat de bezoeker geen teleurstelling behoefde te vreezen Het schijnt echter wel dat de algemeene kosten hoog waren want onbeduidend was het e 6ek geenszins Het as niet als op de BosSoom tentoonstelling te Amsterdam waar dagelijks 3G i 40 betalende kwamen hier kmuoon vaak 3 k 400 op èén dag maar toch zijiyer veel te veel dagen geweest dat het cfifer 100 niet of nauwelijks bereikt werd Het II ook weinig bemoedigend voor de leden van het comité die vele maanden lang zooveelwerk belangloos hebben verricht om zooveel I schoons bijeen te brengen men denke b v niet gering over den arbeid dien de secretaris de zeeofflcier v Heckiuj Colenbrander aan deze onderneming gewgd heeft om van de overige bestuursleden niet te spreken Het hoofdbestuur der posterijen en telegraphic maakt bekend dat to rekenen van Zondag i November des Zondags niet meer zullen worden besteld a gedrukte stukken als bedoeld in artikel 1 b der Wet tot regeling der brievenposteri b de nieuwsbladen bedoeld in artikel 1 c dier wet voor zooveel deze nieuwsbladen niet meer dan éénmaal per week verschijnen De bezorging van die gedrukte stukken en nieuwsbladen geschiedt dan bg de eerstvolgende bestelling N B Onder gedrukte stukken hierboven sub a bedoeld verstaat de postwet alle door middel van boek plaat steen of lichtdruk vermenigvuldigde stukken met uitzondering van die welke hieronder als nieuwsbladen ol bijvoegsels worden aangeduid alsmede die welke hoewel op andere wijze vermenigvuldigd bg K B met gedrukte stukken zullen worden gelijkgesteld Onder nieuwsbladen hierboven sub b bedoeld verstaat de postwet alle ten minste éénmaal per week verschijnende couranten en tijdschriften In De Uids schrijft prof W L P A Molengraaf een artikel onder den titel Ëen juiste leuze f waarin hg de evenredige vertegenwoordiging bespreekt en voornamelijk het stelsel dat sedert een paar maanden in België is ingevoerd De schrijver begint zgn stuk met een herinnering aan de meer gemaakte opmerkmg dat het conservatisme soms bevorderlijk is aan het tot stand komen van radicale maatregelen omdat het tegenhouden van bescheiden hervormingen de noodzakelijkheid van meer ingrijpende wijzigingen kan doen gevoelen Een bewgs voor deze stelling vindt prof Molengraaff in het verloop van de kiesrechtqnaestie ten onzent het verwerpen van het ontwerpTak en de beperkte uitbreiding het knutselwerk van 1896 veroorzaken thans een nieuwe kieswetbeweging en eone gericht tegen de Grondwet voor zoover zjj algemeen kiesrecht in den weg staat De schrgver vraagt zich dan af of het ijveren voor iets zoo belangrijks als het wijzigen van onze grondwet gerechtvaardigd i door hetgeen met die wijziging te bereiken valt En dan antwoordt hij neen wanneer daarmee wordt bereikt een zoo gebrekkig doel als uitbreiding van kiesrecht waarbij de meerderheid eenvoudig beslist Wel wanneer met de nitbreiding van het aantal kiezers ook tegelijk evenredige vertegenwoordiging wordt ingevoerd zóó alleen kan men werkelijk een volksvertegenwoordiging krggen een college dat de wenschen in denkbeelden van het volk omtrent het staatsbestel weergeelt Prol Molengraaff gaat dan na dat het stelsel thans is toegepast in vgf Zwitsersche kantons in een waarvan in Tessino hot een einde maakte aan een burgeroorlog en in België De schrijver geelt dan een uitvoerige uiteenzetting van het Belgische stelsel dat onzen lezers bekend is Hg komt tot de slotsom dat de grondwetsherziening om te komen tot algemeen kiesrecht met evenredige vertogonwoordiging de leus moet zgn van hen die hg de verkiezingen van het volgend jaar het kiesrecht weer aan de orde wenschen te stellen Nu in een vijftal Zwitsersche kantons en in België met goeden uitslag het stelsel der evenredige vertegenwoordiging is toegepast heeft de tegenwerping dat het beginsel wel fraai ia in theorie maar niet vatbaar voor practische toepassing haar kracht geheel verloren Zoowel de ia Zwitserland als de in België aangenomen regeling is gebleken bruikbaar te zijn en bevredigende resultaten op te leveren Men zal dan ook ten onzent verstandig doen hetig het eene hetzij het andere voorbeeld te volgen en niet naar de beste en theoretisch meest volmaakte toepassing te blijven zoeken anders zou ook hier weer het beste kunnen blgken de vgand te wezen van het goede Daarvoor bestaat wel eenige vrees omdat men nit de stapels papier die de Handelingen van de Staten Generaal met de daarbij behoorende Bijlagen uitmaken den indrnk verkrijgt alsof somtijds voor onze wetgevende lichamen het video meliora proboque deteriora seqnor tot richtsnoer dient Een bruikbaar niet eeu volmaakt stelsel van evenredige vertegenwoordiging is de eisch eener practische politiek In den titel Bedrog van het Wetboek van Strafrecht stelt de minister van justitie voor art 326 oplichting te lezen als volgt HiJ die met het oogmerk om zich ol een ander wederrechtelgk te bevoordeelen opzettelijk hetzij loor het aannemen van een valschen naam of eene valsche hoedanigheid hetzg door het verzwijgen van een waren naam ol eene ware hoedanigheid hetzg door het wekken van het vermoeden eener niet bestaande kredietwaardigheid hetzg door listige kunstgrepen hetzij door een samenweelsel van verdichtsels iemand beweegt tot de algilte van eenig goed ol het aangaan van een schuld of het te niet doen van een inschuld wordt als schuldig aan oplichting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren De gespatieerde woorden zjjn in het oorspronkelijk artikel bijgevoegd Tot toelichting zegt de Minister Herhaaldelgk komt het voor dat ook zonder gebruikmaking van een der middelen in art 326 genoemd iemand wordt bewogen tot de algifte van eenig goed hetzg koopwaar of geld op eene wjjze die ook den normaal nadenkenden mensch daartoe leidt De gevallen van zoogenaamde flesschentrekkerij die buiten het bereik van dit artikel vallen zgn vele Daaraan zoo mogelijk paal en perk te stellen zou een weldaad voor don handel zijn Aldoende voorziening tegen benadeeliug door flesschentrekkers is niet mogelijk omdat de wet niet hare bescherming ook tot roekeloozen en zorgeloozen mag uitstrekken Doch meermalen wordt tot handelsoperatiën overgegaan die in de gegeven omstandigheden niet lichtvaardig mogen heeten maar toch door de niet kredietwaardigheid van eene der partgen tot schade voor de andere uitloopen 7 10 7 88 8 18 i l5 7 88 8 43 7 f4 8 08 69 10 87 11 08 10 58 n oi 1 11 11 48 Indien de eerstbedoelde partg die opera ties heelt uitgelokt niet door een der in hettegenwoordige art S26 genoemde middelenmaar ol door het verzwggen van een warennaam ol een ware hoedanigheid ol door hetvermoeden te wekken op andere wtjze vaneene kredietwaardigheid die niet bestaatbehoort zg toch strafbaar te zijn Een nader onderzoek naar iemands soliditeit en gegoedheid is in den handel niet altijd mogelijk alleen op het daardoor gevorderd tgdsverloop zouden menigmaal voordeelige handelsovereenkomsten moeten afstuiten Daarom is het wenscheiyk dat de atrafwetgever den handel meer dan tot dusver tracht te beschermen tegen schade die zoogenaamde flesschentrekkers plegen tóe te Ook zonder een valschen naam op te geven worden meermalen bestellingen gedaan met verzwijging van den waren naam die werd hij genoemd voWoende zou zijn om den leverancier op zgn hoede te doen wezen Door daarbg als plaats van levering te noemen bgv de woning van een volkomen sohed persoon wat nog geen samenweefsel van verdichtsels oplevert beweegt de onbekende meermalen zijn slachtoller tot algifte van goederen welke de dader dan wel door slinksche middelen die nog niet altijd listige kunstgrepen behoeven te zgn in zgn bereik weet te krijgen Gemeng de Berichten Men meldt nit Valbnrg Gisterochtend tusschen 3 en 4 uur daalde No 13 van de 15 eergisteravond tegen vijl uur van het tentoonstellingsterrein teParjjs opgestegen luchtballons met de luchtreizigers Blanchet en Begnault in eene weide nabij Valburg neer waar deze heeren ondervonden dat het vee in het land der gastvrije Batavieren van een anderen aard was het rundvee kwam op den ballon al en stiet er gaten in De reizigers keerden omstreeks den middag via Dordrecht naar Parijs terug Men schrijft uit s Gravenhage Twee agenten van politie hebbeu gisterenvoormiddag op het Spui aangehouden en naar het politiebureau aan de N Haven overgebracht een venter die een bord dragende met een opschrilt tegen den oorlog gedmkte blaadjes verkocht van anti militairistischen inhoud en bg het uitroepen beleedigende uitdrukkingen tegen de regeering zou hebben gebezigd Nadat deswege tegen den omroeper procesverbaal was opgemaakt is hj weer vrijgelaten Te Schiedam is een premie uitgelootd van 1 cent per stuk op het dooden van ratten Zaterdagavond had te Leidon onder voorzitterschap van den heer M Spaans van Oostgeest een der in den laatsten tgd herhaaldelijk bekeurden in zake de Leidsche rijwielvorordening in calé Vogeltuin aan den Stationsweg eene vergadering plaats tot oprichting van een Leidsche Kleine Steentjes club Het doel der vereeniging is hen die zijn bekeurd ter bovenbedoelde zake op kosten der club in de gelegenheid te stellen zich rechtskundigen bijstand te verschaffen Een ander punt der agenda het richten van een adres aan den gemeenteraad om verzachting te verkrijgen van al te strenge toepassing der str epalingen kan worden teruggenomen daar in de laatste dagen de verordening reeds in minderen geest werd uitgevoerd De vergadering had een zeer rustig verloop Prins Bernhard Heinrich van Saksen Weimar Eisenach is gistermorgen te 8 uur overleden Prins Bernhard geboren 18 April 1878 wa de tweede zoon van wijlen prins Earl August en van prinses Fanline van Saksen Weimar Eisenach en de kleinzoon van den regeerenden groothertog Karl Alexander en van wijlen prinses Sophie der Nederlannen Zijn oudere broeder Wilhelm Ernest is op dit oogenblik de vermoedelijke troonsopvolger De op zoo jeugdigen leeftijd overleden prins hg was ruim 22 jaar oud was luitenant in het 3de Pruisische Dlanenregiment der garde luitenant la suite van het 5e Thuringsche inlanterie regiment No 94 Groothertog van Saksen en van het le Saksische Huzarenregiment No 18 KSnigshusaren Hij was als kleinzoon van de zuster van wglen onzen koning Willem III de achterneel van onze Koningin Door dit sterlgeval is in Saksen Weiraar Eisenach de vorstelijke lamilie in derechte lijn nog alleen vertegenwoordigd door den 82jarigen groothertog Karl August en diens 27jarigen kleinzoon en vermoedelijken opvolger Wilhelm Ernst Men hrijl uit Parijs De heer Dorsman een Nederlander bad eergisteren de eer op de tentoonstelling Z A aldeeling hartelijk geapplandiseerd te worden Voor de buste van president Kruger staande met den hoed in de hand vol eerbied op een oogenblik dat een 4tal Engelschen en 2 vrouwen spottend over sommige van de vele schrifturen en kaartjes riep iö met een daverende stem in het Fransch Leve president Kruger Ziehier een Aan met een edel braal hart een man die geen goud steelt maar eerlgk strijdt niet rooft noch plundert Leve de Boeren De Engelschen maakten dat ze uit de voeten kwamen met nog langere gezichten dan te voren Ik bevond mjj in de Zuidalrikaansche aldeeling wachtende op de komst van mevr Waszklewicz presidente van den Nederl Vrouwenbond voor Ontwapening en Vrede van wie ik een verzoek had gekregen om aldaar een corbeille te laten brengen en aldaar in ontvangst te nemen Het is een prachtige mand op een breed wit lint is met gouden letters gedrukt Hommage respectueux au peuple Boers héroiqne et martyr et ses grands et nobles chels kruger et Stein Twee strikken van satijn stellen de klenren van hun geteisterd land voor Ik had vóór de komst van mevr W reeds mijn dankbare hulde gebracht aan de nagedachtenis van kolonel de Viilebois Mareuil STADSNIEUWS j GOUDA 2 October 1900 Gisteren werd door den architect H J Nederhorst Jr alhier ondershandsch aanbesteed Het bon wen van een Winkelhuis voor den heer D de Jong alhier Ingeschreven werd door C W denHoed StolwiJker8luis voor 1 9100 W Bokhoven Gouda 8998 J J Dugm 8932 J de Jong 7998 E Sliedrecht 7422 J Slegt Stolwijkerslnis 6800 26 Aan de universiteit te Leiden is het can didaatseiamen godgeleerdheid eerste gedeelte algelegd door den heer H P Schim van der Loeit De cadet der inl O Indië H IJssel de Schepper is geslaagd voor het herexamen en gaat alsnog over uit het 2e naar het 3de studiejaar der Kon Mil Academie te Breda Zaterdag 6 Oct zal in de zaal van den heer G Tuijthol te Gouda een openbare vergadering plaats hebben van de Goudsche Metaalbowerkersvereeniging waarbjj ais spreker zal optreden de heer D De Klerk van Rotterdam over Vakvereentging in belang van werkman en patroon In het Weekblad voor Muziek komt voor het begin van een overzicht van den inhoud en de muzikale bewerking van Het Meiliel van Gulpen het dramatisch zangspel van Coender en Martinns Bonman door dr B J H Ovink De opvoering dezer Ned opera is toegezegd De heer Ovink onthoudt zich van kritiek maar zegt er toch dit van Het is in zekeren zin jammer dat De Tempeliers opgevoerd ii Want nn zullen velen zich alleen nit plichtsgevoel voor dit nieuwe voortbrengsel der Ned muzikaal dramatische kunst gaan intresseeren En toch Het Meiliel verdient om zjjn innerlijke waarde zeer zeker een warmer belangstelling Wie hier een compositie in denzelfden geest als De Tempeliers mocht verwachten zou of mogen wg zeggen zal zeker tot zijn blijde verrassing die verwachting niet vervuld zien Het is heel iets anders Niet alleen is het libretto veel beter maar ook de muzikale behandeling verheft zich verre boven die van het eerste werk Bonman vertoont zich in deze laatste opera een componist van beslist dramatische begaafdheid I N GEZONDEN Mijnheer de Redacteur Naar aanleiding van de ingezonden stukken van den heer G E A van Hall Directeur van de P H Stichting te Egmond a zee verzoek ik U het volgende mee te deelen Van zeer nabij bekend met t ontstaan en den vooruitgang van de beweging om sigarenpuntjes te verzamelen ten behoeve van de P H Stichting en andere stichtingeh voor ondelieden door den heer W H van Zanten Jz te Leiderdorp op touw gezet zal ik nadat in den loop der volgende week de uitslag van het onderzoek zijner rekening zal kunnen gepubliceerd worden den heer van Hall ook op de andere punten van zgn schrijven van antwoord dienen Uit de gevoerde correspondentie zal ik aantoonen dat t van den beginne af plan en bedoeling is geweest om behalve de Zeelieden van do P H Stichting ook zoo mogelijk andere oudjes in verschillende gestichten onverschillig van welke Gezindte van rooktabak te voorzien waardoor er van beweerd eigendomsrecht van de Prins Hendrik Stichting geen sprake kan zgn Hoogachtend üw dw dr S KÜTSCH JjOJENGA doopsgezind Predikant Leidek 1 October 1900 ATJEH Onder dagteekening van 3 September Is aan de Del Ct geseind Heden zgn twee compagnieën van het 12e bataljon nit Kenreutai teruggekeerd aangezien de wegen aldaar gereed zijn en geheel Samakoera en Blangmangat en Bloeë als van vijanden gezuiverd kunnen worden beschouwd VERSCHEIDENHEID De Dreyfuszaak I In de Siècle spreekt een vriend van Dreyfus het malle gerucht tegen dat dekapitein voornemens zou wezen in dienstte treden Aan de Philippijnsche regeering ol eenig ander bewind In verband met de geruchten dat de Dreyluszaak nft de Tentoonstelling weder zal worden opgehaald ter volkomen rehabilitatie van den balling van het Duivelseiland zijn een aantal bladen die de doolpottactiek voorstaan aan het jammeren geslagen met de overbekende motieven vrede en eensgezindheid voor allen en ten koste Tan alles Het heet nu dat kolonel Picqnart aan het hoold zal worden gesteld van een dienstaldeeling aan het departement van oorlog De graal en de gravin van Vlaanderen ziJn met prins Albert den vermoedelijken Belgischen troonopvolger naar MUncben vertrokken waar heden het huwelijk van den prins met hertogin Elisabeth van Beieren zal worden ingezegend Koning Leopold vertrok gistermorgen naar MUnchen de Koningin moet om gezondheidsredenen te Spa blijven De jonggehuwden komen Zaterdag te Brussel aan waar verschillende leesten te hunner eer zullen gegeven worden en gaan den 10en October op hun huwelgksreis Heden wordt in Duitschland de nieuwe wet van kracht dat alle winkels en magazüuen uitgezonderd de kolfie en eethuizen na 9 uur des avonds gesloten moeten worden De wet is voornamelijk bedoeld als bescherming der geëmployeerden De winkeleigenaars zgn echter in het geheel niet ingenomen met de nieuwe wet en in enkele bladen wordt een campagne geopend tegen deze voorschriften 364 Staats loterij 6 ICliaao TmHing aan Maandag 1 Ooiober No 180 O 0000 No 6 66 ƒ 1600 No 3868 8068 eu 10 08 1000 No 8944 16803 en 17847 ie lor 400 No 1016B U188 13610 17978 eu l 016 ledor 100 No 889 481 668 S448 6684 6764 7704 7967 9180 9100 99il 10144 U701 18118 18888 m l o iddn 100 Prijieu Tan 70 I 8049 9Ï94 11519 i 8186 98 61 1 89 10091 76 1 8818 10160 1 83 78 10286 11818 l 81 306 87 I 8614 18 11968 I 4 10430 18046 8816 39 61 64 i 87 SS 10678 13161 8704 10671 13299 6 71 13317 te 88 61 91 1811 1 8816 11086 18441 4 87 3561 9 Uln4 86 16 96 1360I 99 11113 13704 8Ua 11682 86 41 117 7 13911 66 110411 9 10 61 66 9270 ll llO 14115 9371 83 6 S 12223 96 443 33 141 1 9661 6 1 310 9714 1 320 31 70 12127 88 Ontvangen een groote collectie Oecnscke Gflacé Handschoenen voor DAMES en HEEBEN VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoou Ulo 31 Beurs van Amsterdam Slotkrs 81 98 MV 17 SEPT Vtkrs KlDMLAND Oort Nod W 8 11 Sl a dito dito dltc 8 93U dito dito dito 3 98 Ho oaE übl Qou ll 1881 934 100 V ÏTAxu InafllirgTini 18 l 6l 6 H L OoBTBMR Obl m papier 1868 5 83 dito io ail orl868 6 88 FoKTUQAL Obl met coupon 8 l dito ticket 3 24 u KoaLAKD Obl Binnenl 1894 4 6 dito Qeeoaa 1880 4 98 adito bii Botlis 1889 4 96 dito bij Hop 1889 90 4 9 dito io Road laen 1883 6 67 dito dito dito 1884 6 101 ÖPIKJB Perpot loliulJ 1881 4 67 Touiij Oepr OoDr loen 1890 4 91 Gac leeDiog wrie D 28 Qeo leeaiQ MrieG l i4ZoioAraUp y oblg 1891 6 Mmioo OIi ut Soh 1890 8 10 VïNBZMii Obl 4 onbop 1881 S4V V iBT DaH OUigatiea 1896 3 900 BoTTiasAK Sted leeu 1894 3 91 N D N Afr Handel aand 99 Areiiilsb Tab Mu OertiaDaton 681 DeliMaataobappü dito 486 Arn Hypotheekb paudbr 4i Colt Mij derVoratool aand 1 5 a Or Hypotbaokb pandbr 4 i 101 Nederlaudsche baak aand I 804 Ned Handalmaatuh dito 1 1641 N W II Pao Hyp b pandbr 8 9 Bott Hypotheekb pandbr 4i Utr Uypotbeekb dito 4V OoSTiNB Ooat HoDg bank aand 118 BUBL Hypotheekbank paudb 6 110 AxEUlta EiquI hypoth pandb 4 90 8 lOOfi i 100 114V 1417 61 105 74 7 V tT i 681 180 110 108 lOS 99 11 100 1171 117 101 84V 67 Maiir L S Pi Lien cert 8 19 NlD HoU He Nouveautés f in CAPES en UÉ GË ilA TKLS ziJn in ruime keuze voorhanden O SAMSOM Veemarkt te Eotterdam Dinsdag a October 1900 Vette Oüsen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor ic kwaliteit 34 ae kwal 32 3e kwaliteit 30 cent per half Kilo Vette Kalveren rod aanvoer 10 kwaliteit aS ade kwaliteit a6 3de kwaliteit 3 cent per half Kilo Vette Varkens goede aanvoer iste kwaliteit J3 ade kwaliteit 33 3de kwaliteit 30 cent per half Kilo Schapen en Lammeren groote aangevoer De tiandel w is voor alles pnjbboudend behalve Schapen en lammeren dieminder in prijs waren Burgerlijke 8 ta nT GEBOREN 28 Sept Petrus Johannes ouders P J van der Hoeven en C Ravestegn Anna Maria ouders M Dekker en W F de Jong Arij Hubertus ouders H A Decker en E de Knegt 29 Ljjsje ouders H M de Vos en M Verslnis Berthus ouders G de Grauw en G van t Wout 30 Arie ouders K Tuinenbnrg en C van der Graal Christiaan ouders C van Monrik en A C Mntze Margaretha ouders R Buisman en T Dgkstra 1 Oct Leendert ouders P P Barneveld en J van Wilgenburg OVERLEDEN 30 Sept M Hol 20 j ADVKttTEMTlEN VOOli HET Waraben van LiiiucD m Wollen Goederen ten dienste van het Militair Uoi piUal mVH Op MAANDAG den 15e OCTOBER 1900 des middags ten It ure zal op het Bureel van den Administrateur van gemelde Inrichting in het openbaar worden AAITBESTEED Het wassohen van Liunen en Wollen Goederen uitgezonderd de Wollen Dekens en de Laken sohe Kleedingstukken ten behoeve van den dienst van bovengenoemd Hospitaal voor den tijd van VIJF JAREN van den 1 Januari 1901 tot en met den 31 December 1805 De voorwaarden liggen ter lozing op gezegd bureel van s morgens 10 tot s middags 4 uur alwaar tevens de gewonschte inlichtingen verkregen kunnen wordon De Chtf van de Inrichting J H TEELING STAMPERIJ Molen TK HOOP een Htampery mot toebehooren geschikt voor paard ol hond Te zien bij C J vak ROON blecker te Loosduinen Inlichtingen bg den deurwaarder H JOOSTEN Oranje Nassaustraat B 207 aldaar van het ROODB KRUIS Aldeeling GO0DA getrokken op Ko 46 Geen Eiigel eh maar EcM BOEEEHBEOOD fa cent le K A SLEGT NIEUWE HAVEN 28