Goudsche Courant, dinsdag 2 oktober 1900

slechte als een soort van verstoring der gevoelsienuwen verklaard worden terwijl de motorische zenuwen waardoor de spierbeweging van het geheele lichaam wordt geleid gezond gebleven zgn Vrijdagnacht voeren vgf man van de equipage van het Duitsche artillerieschoolschip Hai in een zeilboot door de haven i an Kiel om naar boord terug te koeren Het vaartuig sloeg plotseling om en alle opvarenden vielen in het water Vier personen verdronken slechts één kon zich door zwemmen redden Van de verongelukten zouden er Vrijdag drie uit den dienst ontslagen worden wegens eindigen van hun verbintenis Al V K lïflïlNT f kS i Geboren MARGARETH Dochter van R BUISMAN A R DIJKSTRA Gouda 30 Sopt 1900 J Wie werkelp prgs stelt een HKttKLMK te hebben laat zich fotografceren in de Votngrafitche HmitUuricMiufi STTJIDIO v ii P V p WAALS Fl SINGEL 661 peeacbe regeeringen is het niet te verwachte dat bepaalde voorstellen ergens oen geopend oor znllen vinden En dat te minder sedert de toestahd op hot Balkan schiereiland veel verbeterd maar toch nog niet volmaakt is Het gevaar voor een Roemeensche botsing is verdwenen Maar de geheime Mtacedonische comités rnsten niet en deden na weer een manifest verschenen waarin sprake was van samenwerking met de Armeniërs wier stenn jnist de vorige week door do Jong Tnrken was verzocht Gelukkig voor den snltan dat een samenwerking tussohen deze drie bjnnenlandsche vijanden niet wel mogelgk is want anders zon Z M nog wel eens moeilijke oogenblikken kunnen beleven Verder wordt gemeld dat ook de Albaneozen onrustig zijn Geheel dood is de OosterscUe qnaestie dus nog lang niet Verspreide Berichten FaiKKEIJK I Eergisteren Donderdag is de Tentoonstelling bezocht door 264 990 personen Hoewel de Tentoonstelling met den dag van heden mee nog 87 dagen duurt houdt men zich toch reeds bozig met hetslui tingslee t ten aanzien waarvan reeds verscheidene plannen de ronde doen door de pers men moet iets vinden dat grootsch is het renzenwerk van de republiek waardig dat niet al te veel kost en dat de massa bevredigt Drie plannen zijn door de hootdadministratie uit de massa achtergehouden terwijl al het mogeljke wordt gedaan om den prefect van politie don heer Lébine over te halen tot toegevendlieid wat de organisatie aangaat van een groot vuurwerk en waterleesten Een flechtige hoewel nogal rumoerige manifestatie is gisteren in den voor I middag op het kerkhof I ère Lachaise gehouden door de deelnemers aan het inter I nationale socialistencongres ter nederleg I ging van eenige kransen tot viering van I de nagedachtenis der communisten V6ór I den gezamelijken optocht naar liet kerk I hof werden er redevoeringen gehouden door Vaillant Janres Camilina Singer en Furnémont Op het kerkhof zelf hield Sin I ger weer een redevoering en met een Vi 1 ve l Internationale scheidde rtieu tot 1903 OOSTKSKUK HONUAKUE 1 De burgemeester van Budadest schynt 1 een veeleischond hoer te wezen eerst heeft j hjj het hem door den shah geschonken com 1 mandeurskmis van de Leeuir en de Zon 1 van Perzië teruggezonden als zijndo te min 1 66 toon hooft hij de hom verleepde Kroon j orde derde klasse teruggezonden conform I aan de meening van den gemeenteraad j Sguvie I Donderdagavond om negen uur is deshah van Perzië te Belgrado aangekomenen er ontvangen door de ministers eeneorecompagnie on ecu ninziekkorps Hij informoerde even naar de welvaart der koniukltjke familie en begaf zich dan ter rus U V VI1EEEK19DII 8li TEK J Van Amerika uit komen er gemchton dat de werkstaking in de kolenmijnen geëindigd is op grond van een loonsve oohlng met tien procent en een scheiifigerecht voor alle geschilpunten BINNENLAND Heden Maandag treedt de winferdionstre geling op de spoorwegen in werking De opgaaf van het vertrek der treinen is daarmede q overeenstemming gebracht Do directeuren der SteenkolenHandels vereenigiiïg te utrecht verzoeken te berichten dat door ben dezer dagen aan hunt afnemers omtrent de levering van huisbrandkolen in de komende wintermaanden oen circulair solirijven is gezonden van den volgenden inhoud In verband mot do bepalingen onzer overeenkomst deelen wij n hierdoor mode dat wy voor kolen die wij u in den aanstaanden winter zullen kunnen leveren boven de u toekomende hoeveelheden eene prijsverhooging van f 15 per 10 tons zullen berekenen Ofschoon ruimere levering dan tot heden ons in uitzicht is gesteld kunnen wij toch ton opzicht van bepaalde hoeveelheden nog goenerlei varplichtingen op ons nemen zullen echter ons best blijven doen om de beschikbare hoeveelheden gelijkelijk onder onze afnemers verdeelde de inkomende bestellingen prompt uit te voeren Wat de wistberekening betreft zoo moeten wij ook voor de extra hoovoolUeden verwpzen naar onze circulaire van 29 Maart jl en n nogmaals dringend verzoeken aan onze voorschriften gevolg te geven Opgaaf der hoeveelheid welke in don opdagen De eerlijke vinder vreesde reeds dat n vondst hem iu het geheel niets zou opbrengen toen hjj dezer dagen oy het stadhuis werd ontboden en daar de mededeeling kree dat de biJ de wet bepaalde twee jaar om waren en dat daar de eigenaar niet was komen opdagen hü dea wisfl l als z n eigendom had te beschouwen De wissel werd getrokken op het Crédit Agricole te Marseille en de gelnksvogel die een fortuin op straat vond zal zelf zijn vermogen in Marseille gaan afhalen Iu tegenwoordigheid van den Dnitscben keizer en zj n gemalin is Zaterdag te Tilsit het gedenkteoken voor koningin Louise onthuld Den 5n Juli 1807 had in die stad do bekende ontmoeting plaats tusschen de Pruisische vorstin en keizer Napoleon waarvan den gedenksteen in een der oude haizm nog steeds de herinnering levendig hield In zijn beildronk herdacht de keizer in antwoord op de toespraak des burgemeesters als achterkleinzoon de nagedachtenis der zwaar beproefde onwankelbare koningin en knoopte daaraan den wensch vast dat Dnitschland steeds vrouwen en meisjes mocht tellen die haar vertrouwen in God stellen en dit aan haar mannen en zonen inprenten Een Engolsch liefhebber van oudheden had op reis te Kairo een mummie gekocht die bflzonder goed geconserveerd scheen Bij nadere beschouwing begon hij echter aan de echtheid te twijfelen de windselen waren zoo helder Daarom liet hij de mumm ie te Kairo achter en nam alleen een paar stukjes van de windselen mede naar Engeland Toen hij ze daar liet onderzoeken vernam hij dat ze van Oxtord linnen waren en de mummie regelrecht nit een Duitsche fabriek was gekomen die op bestelliag allerlei oudheden maakt De Engelschman doet nu maar niet meeraan oudheidkunde winter tegen zomerprjjzen te uwer dispositie zal staan volgt zoo spoedig moge k in October De genoemde directeuren voegen er hét volgende bü Wij achten het wenscheltjk omtrent de kolenvraag welke thans de geheele wereld bozig houdt mede te deelen dat wat ons land betreft dg industrleele werken welke Westfaalsche kolen betrekken zelfs met de grootste hoeveelheden welk nader gevraagd werden geregeld worden voorzien Wat aangaat de behoefte aan kolen voor verwarmingsdooleinden welke slechts voor een klein gedeelte door ons wordt gedekt zoo blykt nit den inhoud onzer circulaire dat zonder ons te binden grootere levering dan tot dusver in vooruitzicht kan worden gesteld Ook daaromtrent zien wg met vertrouwen de toekomst tegemoet De prijzen der kolen zijn van de hoeveelheden voor industrie grootendeels met de verbruikers zelveu geregeld De prjaen voor huisbrandkoler worden van af 1 Oct a B voor alle soorten on voor alle hoeveelheden boven het kwantum dat in de zomermaanden betrokken werd f 15 per 10 000 K6 hooger uitmakende per HL 1 0 12 Zoo Mtjven de prijzen waartegen door den Groothandel eene behoorlijke winst inbegrepen vanaf 1 October a s kan worden verkocht f 96 voor de z g FOrdorkolen goede grove kolen en voor grovere soorten f 99 en f 102 per wagon van 10 000 KG dus per HL van 80 KG f 0 77 f 0 79 en f 0 81 franco te station Utrecht Rotterdam Den Haag Leiden Arasterdam en tufsohenatations voor zoover de hoeveelheden betrokken in de zomermaanden in den winter niet overschreden worden Eerst wanneer méér geleverd wordt dan die hoeveelheden worden de prezen voor het meerdere f C 12 Ier HL hooger en bijgevolg voor deze soorten f 0 89 f 0 91 en f 0 93 per HL franco de voorbedoelde stations Naar aanleiding van een weddenschap diï de Engolsche professional roeier Mo Gibson wil aangaan om in een skif het Kanaal van Dover naar Calais over te steken biimen 7 uren heeft de heer Fed Eox te Putney 1000 pond sterling uitgeloofd voor Gibsou zoo htj in ziJn vri wel onmogeliik plan slaagt Gouverneur Roosevelt is te Victor Independance in Colorado waar hij het woord voerde ten gunste van de repnblikeinsche candidaten door een woedende menigte mijtt j 1 werkers met steenen eieren citroenen en I allerhande werptuigen bestookt Het grauw dat met knodsen gewapend was zou hem waarschijnlijk deerlijk toegetakeld hebben als zjjn vrienden een dozjn Rough Riders I en een twintigtal andere veteranen uit den Spaansch Amerikaanachen oorlog hem niet bijgesprongen waren en dapper verdedigd hadden Aan weerszijden werden een twin I tigtal menschen gekwetst Vergelijkt men nu die prijzen met de zeer hooge verkoopsprijzen welke volgeus advertenties in de bladen en volgens prijscouranten door den handel worden gevorderd dan zal men zien dat do prijzen door onze vcreeniging aan den handel gesteld tot die hooge verkoopsprijzen geen aanleiding geven Wij moenen deze uiteenzetting te moeten doen omdat de hooge kolenprflzen die zooals gezegd van het publiek gevorderd worden nog steeds eh bjna uitsluitend aan de Steenkolen Handelsvereeniging worden toegeschreven De duur van de zeowezen tentoonsteüing is nogmaals verlengd en wel met 14 dupen zoodttt de definitieve sluiting bepaald i op 14 October ieinèngde Berichten Volgens de Hhein Westf Ztg is het geheime archief van de Boeren al lang in Europa in veiligheid gebracht de belangrijkste papieren zouden zelfs gefotografeerd en op andere plaatsen geborgen zijn De groote regeeringsbrandkast te Pretoria vonden de Engelschen gevnld met een pas uitgekomen boekwerk dat hen niet erg zal hebben aangestaan omdat het handelde ovor een zeker onrecht Wat de Engelschen nu nog vuiden kunnen heeft met veel waarde zg kunnen er de handteekening van Kruger afscheuren gelijk ze iu de rogoeringsgebonwen te Pretoria gedaan hebben om die aan autogtafen verzamelaars te verkoopen Zaterdagavond is eene dame zeunwlóderes uit oen raam op de tweede verdieping van een villa aan den Badhuisweg te Scheveningon gesprongen Op last van dt De Niet die de eerste hulp verleende werd de juffrouw naar hot gemeente ziekenhuis vervoerd waar ziJ eenigs uren na aankomst is overleden Men meldt uit Leiden De ongeregeldheden van de vorige dagen hebbou zich ook Zaterdagavond ernstig herhaald Herhaaldelijk moest de politie handelend optreden om do hoogst rumoerige menigte uiteen te drijven Bij de uitvallen der politie werd herhaaldelijk gebruik gemaakt van sabel en gummistok en bekwamen verscheiden personen min of meer ernstige wonden t Getal onderwijzeressen zonder betrekking is Friesland is groot In oen locaal blad leest men de volgende advertentie Een meisje met acte lager onderwijs zoekt eene betrokking hetzij kinderjuffrouw tot gezelschap of iets dergelijks Een tweetal jaren geleden vond een tramconducteur te Turijn op atraat een wissel aan toonder ten bedrage van 265 000 lire in goud De gelukkige vinder bracht zijn londsti naar het stadhuis in de overtuiging dat het vindloon van tien percent hem niet ontgaan zou Niemand kwam echter op Ie herhaalde oproepingen vanwege het gemeentebestiar De overheid van Glasgow heeft zich tot i de r k geestelijkheid gewend om haar invloed ter hulp te rAepen met betrekking tothet gebruik om in het huis van een overledene een bijeenkomst van familie en bekenden te honden waarbg in de lagereklassen veel misbruik van sterkedrank wordtgemaakt Bovendien wordt herinnerd aan een bestaande bepaling waarbij het toelatenen bijwonen van zulk oen bijeenkomst bp hetl jk van een aan een besmettelijke ziektegestorvene hedreigd wordt met een boete tot 40 sh Aan zulk een bijecnkomat was deverspreiding der pest te wijten I Tijds V Gen I Aan een loket aan t centraalstation te 1 I Munchen I Personen Beambte belast met het ver I strekken van kaartjes en de noodige inlichtingen aan reizigers zeer beleefd endienst I vaardig en reizende dame op r peren leef I t jd met Baedoker onder den arm en lorgnet I op deu neus I Zij Waar is de trein naar Ulm I HtJ Als t n belieft mevronw daaf rechts op het tweede perron Zy Maar dat is niet goed In den Baedeker staat vertrek linkerzijde Hij t Spgt mij maar dat is onjuist De trein staat di r De touristenstroom houdt aan de be I ambte blijft de eenige rustige onder al dit gewirwar zy Maar waarom staat het verkeerd in I den Baedeker P I Hij trekt lachend de schouders op en geeft I een ouden heer inlichtingen I Zü Heeft u mij niet verstaan P Ik verlang I als dame fatsoenlijk behandeld te worden I Hij Maar waarde mevrouw ik heb u toch I reeds gezegd de trein staat daar Zij ü vergist u de Baedeker zegt I Hij Ik verzoek u beleefd daar staat de I trein Zp Dat kan niet Bae 1 I Hü Nu 1 dan stapt a in s hemels naam j maar in waar n wilt Zg stijgt natuurlijk volgens 4 n Baed k frin den verkeerden trein en zucht vol verontwaardiging God wat zijn dat toch menschen bij ons in Berlijn Een vreemd en gevaarlijk dpel dat plaats had in de gang van een sneltrein Lebanon in den Amerikaanschen staat Kentueky is Donderdag uitgevochten Twee kolonels uit die streek die nog een kleine rekening te vereffenen hadden besloten hnn geschil in de gang van een waggon uit te vechten De trein was propvol en in de gang bevonden zich tal van passagiers onder wie vele dames De twee duellisten die ieder gewapend waren met twee revolvers achtervolgden elkaar woedend in de gangen der rgtoigen waarbij 0 weerszijden twaalf kogels op goed geluk werden afgeschoten terwijl de angstige toeschouwers onder de banken wegkropen Niemand dacht er aan deasneltrein die voortrolde met een vaart van 80 K M per uur te doen stilhouden en toen de 24 revolverschoten waren gelost bleek dat de conducteur en zes passagiers gewond waren De duellisten kWamen er beidon ongedeerd af STADSNIEUWS GOUDA 1 October 1900 Bij Kon Besl is het bij de koninklijke besluiten van 5 December 1851 Stbl no 149 en van 30 December 1866 Stbl no 244 ingestelde eereteeken tot belooning van eervollen langdurigen werkelijken dienst hg de schutterijen toegekend aan J G Arentz kapelmeester met den personeeleii rang van 2e luitenant H Bouwer muzikant en D O W van der Laar schutter allen bg de dd alhier ï GiStefen hield ile Postduivenvereeniging de Luchtbede alhier haar laatste Prijsvlucht van uit Utrecht alwaar de Duivenmet donkere Incht ten 11 uur 30 min werdenlosgelaten do volgende heoren waron prgswinners Ie prijs Th v Berkel aank 12 uur 16 m 1 sec 2e H Dernée 16 6 3e 8 Kulik 16 26 4e D Gorins 18 14 5 en Ge p J Jongeneel 18 62 7e prijs M Kulik 19 82 8e A van Dijk 23 41 9 enJOe pr M Kulik 24 29 De Sohietvereeniging Koningin Wilhelmina alhier hield gisteren een huishoudeIgken schietwedstrgd Des avonds had op de bovenzaal van het Café het Schaakbord de prysuitdeeling plaats De Voorzitter zeide aldus Dames en Heeren het is mjj aangenaam deze bijeenkomst e openen en u allen een hartelijk welkom toe te roepen Nadat wg in onze gemeente een tweemaaadelijksche nationale wedstrijd hebben beleefd nadat wg een wedstrijd hebben bijgewoond waarbg hot Hunne Majesteiten behaagde medailles te schenken is deze ome huishoudelgke wedstrgd te noemen een vlieg m de brouwketel niettegenstaajide mijne heeron is het mij een groote eer ja zelf nog meer aangenaam de prijzen mochten zg dan ook minder van gehalte zgn alg op onzen nationale wedstrgd aan heeren prijswinners uit te reiken want zagen wg tot ons leedwezen zo toen voor het meerendeel de stad uitdragen nu worden ze uitgereikt aan onze medeleden en sportbroeders dezer gemeente Wel aan dan heeren die dezen dag fortuinig waard door een prgs te behalen la t u het kleine ev n welkom zijn de eer voor u als overwinnaar te voorschijn te tredenis even groot en daarom ontvang namens al uwe mede leden onze welgemeende felicitatie met uwe behaalde prgs waarbij wij de wensch voegen dat het u gegund z ndg menigmaal als prijswinners uwe prezen in ontvangst te nemen en giJ heeren die het geluk niet raooht smaken daarvoor In aanmerking te komen laat het voor o een spoorslag zijn u met vernieuwden ijver op het beoefenen der schietsport toe te leggen opdat ook go een volgende maal als overwinnaars uit het vreedzame strgdperk te voorschijn treed Waarde heeren niet leden der sohietvereeniging welke door hun bezoek dezen dag meer aanzien van een wedstrgddag bezorgden ontvang namens de vereeniging voor uwe medewerking onzen oprechten dank en vergun mij n de vereeniging Koningin Wilhelmina in nwe voortdurende vriendschap aan te bevelen Tevens een woord van hartelgke dank aan hen die door hun geschenk het aantal prijzen uitbreiden en in het generaal aan aUen die hunne hulp en medewerking op dezen dag verleenden En ten slotte heeren leden der vereeniging het is aan n do vereeniging groot te maken het s aan u door trouw bezoek bjj de oefeningen groote schutters te vormen Zoowel als zg hare taak met liefde en lust volbrengt moeten ook wij als voerders van haren groeten naam met liefde en last de op ons genomen taak vervullen vooral door hetgeen wg beoefenen Haar wiens schoone naam wij als ons symbool gekozen hebben eenmaal ten stade zou kannen komen De uitslag was aldus Personeele Baan Ie Categorie Ie pr s A J Lafeber met 53 p 2do prgs J J P den Boer met 53 p j 3de prgs W J de Keijser met 50 p 4de prgs C Natzijl met 49 p 5de prgs Gretser met 49 p 6de pms L Bisschop met 49 p 7de prgs Stigter met 49 p 8ste prgs Peerenboom met 49 p 9de prgs A van Meurs met 47 p 10de prijs W 1 Ggzeug met 45 p 11de prijs I Schultz met 44 p 12de prjjs J Vermeij met 42 p 13de pVijs H Ggzeng met 42 p 14de prgs C Hoogenboom met 41 p 16de prijs P Brakel met 37 p j 16de prijs Kleefstra met 34 p 2e Categorie 1ste prijs Steins met 51 p 2de prgs F Jaspers met 46 p 3de prjs J C Gijzeng met 45 p 4de prgs J de Jong met 43 p 5de prijs J Vergeer met 40 p Ode prgs Delchambre Jr met 40 p 7de prgs Delcambre Sr met 38 p 8ste prgs J van Oge met 37 p 9de prgs L BiEnendgk met 34 p 10de prijs van Hellemondt met 30 p 11de prgs van Lensden met 26 p 12de prijs de Hoog met 23 p Vrije Baan Geweer 1ste prijs C Natzijl met 35 p 2de prgs J J P den Boer met 34 p na loting 3de prgs H v Wijngaarden met 84 p na loting 1de prgs Lafeber met 34 p 5de prijs W Sliedreebt met 34 p Cylinder 1ste riJs C Natzijl met 58 p 2de prijs Lafeber met 56 p 3de prgs L Bisschop met 56 p 4de prjjs Mul met 56 p 5de W prÜB Sliedrecht met 55 jt Buks 1ste prgs Mul met 94 p 2de prgs Sliedrecht met 91 p 8de prgs Groenendaal met 87 p 4de prgs J van Os met 85 p j 5de prijs Delchambre Jr met 83 p Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Septemberhet volgende resultaat 8 Sept 5 4 permang kalicus per 1000 cc 22 0 9 29 0 5 Beroepen bij de Ned Herv Kerk te Bergambacht c a A Dekker te Nieuwpoort 1 III II Rechtszaken De rechtbank te Rotterdata veroordeelde Zaterdag o a S ft 26 jaar veedrgver G J de K 17 jaar pakhuisknecht en L Z 21 jaar sjouwer allen te Gouda wegens wederspannigheid ieder tot 6 weken gevangenisstraf H M 81 jaar goudsmid te Schoonhoven wegens wederspannigheid te Ammerstol tot t 15 boete suba 15 dagen hechtenis M H 20 jaar schipper te Lekkerkerk wegens mishandeling tot f 20 boete subs 10 dagen hechtenis De rijksveldwachter C A Egkêlenboom te Klnndert heejt hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis der Dordrechtsche rechtbank waarbg hg wegens meineed tot a jaren gevangenisstraf werd veroordeeld De rijksveldwachter G Knoppera te Vlaardingen zal naar man ons meedeelt in zgnvonnis berusten D Ct IFOSTEK UIElsr Ljjst van de brieven en briefkaarten aan het ptttkantoor alhier en de daaronder behoorende hulpkantoren gedurende de 2e helft der maand September 1900 ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet xijn kannen worden uitgereikt BRIEVEN Jozef Lion Boksmeer H C Cohen a Gravenhage S F Pasveer Ondenbosch W T d Wal idem H Jansen Oudewater van BoBsnm Rotterdam C Prohn idem lange Warande P 8 idem moj G v d Haar Utrecht BRIEFKAARTEN L H Spe P raej E Waekers Haag G da Jong Rotterdam mej L Lions idem GEWEIGERD Nieawenhnizen s Gravenhage zuster Theodore Megeu De Directeur M C HENNEQü IN ilfloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 1 OCTOBER 1900 Gehotiden door den Notaris J Koeman te Haastrecht Winkslhuis met afzonderlijke Bovenwoning aan de Lange Tiendeweg D No 50 en 60a k H van WilUgen voor f 4790 Pakhuis aan de Genzenstraat L No 37 k K G van Bnuren voor f 645 Woonhuis aan de Turfmarkt H No 36 kF van Utrecht voor f 1806 Ontvang en een groote collectie Deensche Gflacé Handschoenen voor DAMES en HEEREN A VA os z Md Tailleor Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoon Mo 31 Ucurs van ylmslonlaiii Sivtkrs 98 93 Vrkrs 81 8 V S lOOV 88 88 Vl 4 l v 96 Vl 9 V Wl 57 l 7 SEPT bfiDjaiiiiD C rt Nod W S J i dito ilito elite 8 Hito dito dito 8 Hoxs ül l Qouill 1881 a94 Italis InsfhnjriDg 186S 8L 5 H Vl OoaTiNR Obl m papier 1868 8 dito in zilver 1888 6 PoKTDOAL Obt met coupon 8 ii ll dito ticket S 41 dilo Geooni 1880 4 dito bi Botha 188 4 K dito bij Hop 1889 BO 4 dito in goad leen 1888 dito liito dito 1884 5 57 SpiX B Perpet ohnlcl 1881 TuRKiij Gepr Oonv leen 18Ï0 4 9 s Oor leeniDg serie D 88 jg Gecleenin BerieC i A ZoiuApiHp I oblg 189 4 S Mllloo Ob iit Soh 1890 6 10 ViNEZülu Obl 4 onbep 1881 84V ViUTUDui OUigetien 1895 8 900 BoTTllDAH Blad leen 1894 3 91 N D N Afr H ndel ind 99 4Arondsb Tab Mg CertiaMteo 6S1DeliHutKhsppü dito I 43i Arn Hypotbeekb pandbr 4Vi Cult Mü d6rVoriten aand i 5 Or Hypolheekb pandbr 4Vi 102 1641 9 U8 uov 90 29 l l 10 824 88B1 55 181V 97 87 I loöS 100 114 Nederlandsuhe bank aand i Ned Handelmaatieh uitoN W II Pao Hyp h pandbr 3 Bott Hypolheekb pandbr 4V IUtr Hypotheekb dito 4V OoBTiiNE Oott Uoog bank aand 1 RUBL Hypotheekbank pandb B Ahsuka Kqnt hypotb pamlb 4 Maiw L G Pr Lien rert NlD Holl IJ Spoorw My aand M i tot EipL St Spw aand 1 Ned Iiid Spoorvegm aand Ned ünid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 TiLnSpoor l 1887 89 AEobl 8Znid Ital Spwmij A H obl 8 PoLFN Warschau Weenen aand Bual Gr Russ Spir Mij olil 4 Baltische dito auiiLFaitowB dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knrsk Oh Aiow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AManA üent Pao Sp Hij obl 5 Chic t North W pr Cv aand ditoditoWin 8t Petor obl 7 Denver It Rio Gr Spra eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv b NaAvilli Cert vjinnd Meiii o N Spiv Mii Ie hyp o 6 Mies Kansas v 4pCt pref aand N Tork Ontasio t West aand iPenn dlo Ohio obhg 8Oregon Calif lo hyp in goud 5 991 St Paul Hinn Manit obl Dn Pac Hoofiün obig 48 dito dito Line Col Ie hyp 0 5 Oahada Can South Ohert v aand i 81 VlB C Ballw h Na lo h d o O Amsterd Omnibna Mjj aand Botterd TramweKMaats nand NlD Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 8 BiLOlI Stad Antwerpen 1887 Stad BruSBol 1988 Si i Hom Theiss Begnllr Ooselaoli 4 OoiTl Staataleenig 1880 5 E K Oost B Cr l880S 9pAlin Stad Madrid S 1888 NlD Ver BM Avb Spoel eert B5V De Nouveau ós in CAPES en KKCiEMIA XTKLS zgn in ruime keuze voorhanden O SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag i October 1900 Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 2e kvrai 32 3e kwaliteit 30 cent per half Kilo Vette Kalveren red aanvoer 10 kwaliteit 28 2de kwaliteit 46 jde kwaliteit 23 cent per half Kilo Vette Varkeüs goede aanvoer iste kwaliteit 23 ade kwaliteit 22 3de kwaliteit 20 cent per half Kilo Schapen en Lammeren groote aangevoer De handel was voor alles prjjahoudend behalve Schapen eo lammeren dieminder m prijs waren VERSCHEIDENHEID Het model van het gedenkteeken dat op het slagveld van Waterloo zal worden ojigericht voor de Fransche soldaten y ue daar sneuvelden heelt de beeldhouwer Gerome nu gereed Het btelt een stervenden adelaar voor van welks vleugels een gebroken en de andere wgd nitgesproid is die met een klauw den gebroken stok van een gehavend vaandel omklemt en den andereu dreigend houdt geheven Het monument zal waarschijnlijk in het aanstaand voorjaar worden onthuld op het stuk gronds dat de heeren Henry Houssaye graal De Mauroy en Gostave Larronrmet voor dat doel kochten en aan de militaire vereeniging Sabretache ten geschenke gaven Een echt Amerikaansch klinkend geschiedenisje bericht de Progrès Medical In Amerika verwekt thans een jong meisje voortgesproten uit een hnwelgk tusschen een blanke en een zwarte onder do doctoren en anthropologen groot opzien Het heeft de eigenschap of liever het gebrek van volslagen gevoelloos te zgn Niet alleen dat zg aan de oppervlakte van haar lichaam geen gevoel of pijn ondervindt maar ook haar inwendige organen ziJn totaal gevoelloos fig het onderzoek konden de doctoren de huid met gloeiende ijzers aanraken en met welk scherp inatrument ook verwonden zonder dat het eeuigen indruk op de gelukkige bezit ster van dit wonderlichaam maakte Er moet zelfs een schot op haar afgevuurd zijn die haar den oenen arm doorboorde en slechts een lichte siddering door haar bespeurd werd jfiülömaüsclieYaüeD I iitMiii i fl II ir mmiiin fcl V i n rren knkkfrliklii ff t 11 VHtisut ridfimiTfi irl Mill lit Ji lintifM inli Ki hn oi k 1 irerH Ir nftii iin h tl I 11 Vfiuulla witiler ft n 11 Il i trt reuk riyult U t tn n i h g n Vtir i iHlliiiN Mörkuiir immmiilit MttHtNahnnny NehiitMrt Co Jm Tii iMi NZ Voorburgw ara Daarbij komt nog een onnatuurlgk weerstandsvermogen tegen alle soorten van giften arsenicum en cyankalium oefenen op hét meisje evenmin eenigen invloed uit als het inenten met bacteriën van typhus cholera tuberculose Dr Playfair een niet onbekende neuroloog op wiens gezag deze geschiedenis medegedeeld wordt heeft beweerd dat het meisje tegen iedere ziekte gewaarborgd is en een zeer hoogen ouderdom moet bereiken Slechts zware verwondingen van den schedel en de wervelkolom zouden haar kunnen deren Gebrek aan lichamelgk gevoel doet zich volgens de ervaringen der doctoren slechts zelden voor en dan alleen nog maar porbggaand bg zenuwzieken maar nooit voortdurend en nooit bij gezonde menschen Dit geval der jonge Mulattin die voor 27 jaren op het eiland Trinidad geboren is kan Voor Maaglijders 1 AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te vorteorcn te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze oen maaglijden als Mttafjkitmrrh Mtia kranip Maagkramp Maaf pijnen moeieI lijke tt iijsverteriny of vernf iniing op den hals gehaald hebben zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke wer kingen reeds sedert vele jaren bewezen zjn Het is uêert VdlrioM soMe t ruióansoijn Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wgn gemaakt en versterkt de spgs verteeringsorganen van den menscli zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tgd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er alzoo te doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bg chronische maagziekten des te heviger j optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen VAFfifTmniTlir onaangename gevolgen daarvan als w f7AOvl 2 l 0 benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN helt verstopping op bevordert de spijsvertering en verwgdert door een zuchten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval van krachten zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bg gebrek aan eetlust herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurendziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bpvordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkeldezenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslost talrijke attesten en dankbetuigingen bewljxen dit t mgf KRUIDENWIJN is te verkrijgen in esschen API 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhafe enz alsook in alle groote on kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Voor namaak wordt gewaarschuwd Veil verianqe aitsiuiteiid SHT Hubert Ullrlch sctie Kruiilciiwljn MiJn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zgn bestanddeelen zgn Halagawgn 450 0 Wgngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wlJn 2i0 0 Atlas bessen isap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel angs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortfel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd i ê