Goudsche Courant, donderdag 4 oktober 1900

f f m HponrwegverbtndIngeD met GOUDA Wlnterdteost 1900 L 1 88 9 57 10 85 ff d Aaosevant en 1 October TUd van Greenwlcb ROTTXBDAUaiee rem 11 68 1 17 1 18 8 80 8 41 4 89 4 54 5 18 6 18 ff ff ff 5 01 ff ff ff ff 5 11 ff ff 6 18 ff 1 39 9 51 4 08 ff 5 87 6 4 6 891 68 6 10 0 ff 6 10 jr d 7 86 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 11 10 40 ll te ff ff 1 14 J 10 19 ff ff ff 8 81 10 80 ff ff 8 41 4 ff 10 87 7 47 8 07 8 S0 8 66 9 Si 10 80 10 46 11 01 11 47 ff ff 5 ff ff ff 11 81 fffffffffffff 11 48 m I 8 88 9 08 B 40 8 80 8 57 9 06 9 19 9 46 9 14 Alleen 1 en 8e klaeae Bitra bybetalen f Op dele treinen i jn Zondag Maandag en Dintdag Madaagwhe ratanrliljotten roor de 8e kl rarkr gbaar tegen enkelen rraditpriJB E HolUndaehe Spoar L Bxtre inpplamaHt kawga 1 Alleen Oimd BOrrZÏDiH QOtJBl riee 9 40 ff 18 80 9 48 ff ff 11 88 U 81 11 45 11 10 1 48 1 64 86 8 14 46 ff 1 3 1 08 1 09 09 1 8S ff ff 4 89 17 9 U ff ff f ff 4 47 5 41 6 17 8 46 8 41 4 0S 4 34 5 15 6 04 6 19 7 05 7 19 8J1 g 9 86 a ff 4 44 6 S 9 46 ff ff 4 61 a 6 46 9 68 f ff ff 5 I 1 a 6 56 10 08 M 4 6 4 14 5 07 6 18 S i 6 14 7 017 16 S IO 8 41 9 47 1O 0 10 I 11 41 8 89 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 d Alleen Ie n la Uaaaa extra betalen a Faenltatief op dan loop kas niet gerakend wardeh 3 Bollandiohe epoor L Extra anpplanentbawga a da Compagnie dat Wegone Lila OOUOA DBN HaAÖriaa raraa O n 9 11 10 00 10 19 10 59 11 81 11 16 11 16 11 68 1 58 9 11 8 45 4 19 4 10 6 15 ff ff ff 11 11 ff ff 1 10 ff ff ff 6 01 ff ff ff 11 81 ff ff 1 11 ff ff ff 6 18 ff ff ff ff ff 11 86 r 1 85 ff 6 17 ff 9 88 9 49 10 98 10 46 11 41 11 01 11 46 11 56 1 4IJ 1 10 1 48 4 16 4 45 5 1 6 65 fl l lUage 5 81 6 04 7 01 7 15 7 89 8 8S 8 65 9 03 9 44 10 1111 15 11 85 11 06 Voorbtirg 5 88 10 17 Zo tenn Z g 5 51 10 81 Ze enh Mo 6 08 10 48 flmiila 6 14 6 il 7 18 7 48 07 9 119 80 10 11 in S4 11 5Hl n8 11 34 ff l RBaltatiat op den loop kan niet gerekend wi idan d Harmonikatrffin alleen la en Sa klaaa 1 80 1 40 1 57 4 00 4 15 4 87 5 91 6 88 7 01 7 41 7 51 8 18 9 51 10 80 1 86 4 48 6 88 9 67 i 60 4 88 6 43 lo n 1 01 5 1 6 54 10 88 1 118 09 3 84 4 97 4 41 91 5 4 7 Oil 7 31 8 09 8 13 8 48 10 83 10 59 e extm betalen Z Dejulre een biljat la kl een anpplement baw a O O U 1 i i M r a n A M riaa rena iou la 6 19 8 11 8 33 9 18 10 80 10 59 18 08 1 10 1 811 16 4 07 43 6 19 5 16 8 48 1 81 0 19 1I 87 11 06 Am8t W 8 01 8 68 9 1S 10 10 11 04 11 48 11 57 1 57 8 lt 114 57 6 80 6 03 6 44 9 86 10 8 1 03 1169 Amit 0 8 I 9 13 9 8T 10 15 11 1 108 1 10 1 11 t 40 4 17 1 6 46 8 10 50 11 16 18 14 dB 8 0 l DA laodau t iO 6 84 7 45 8 16 9 07 9 89 10 14 10 50 11 00 II Ondew 5 M 11 16 Womd 6 4S 8 88 11 14 Utrwlit 6 08 7 4 8 18 8 61 9 89 10 14 10 49 11 47 11 31 1 T B I O H I Tiae laraa K 87 1 15 3 11 4 81 5 58 6 80 7 10 7 S 8 16 10 87 11 06 l Sl 1 16 10 5S 1 40 S S9 6 11 7 33 8 48 11 01 09 3 8 3 45 5 0t 6 30 7 00 7 S4 8 08 Si 11 11 41 iMt O 6 U 7 15 8 10 8 9 18 9 81 11 15 1I IJ ll l 1 11 8 10 8 84 4 4i 6 11 6 81 7 09 8 10 9 61 Anu W 1 84 6 47 7 80 8 15 8 4S 9 80 u 46 11 80 11 411 05 l tlï 1 18 8 49 5 0 6 18 6 86 7 16 8 15 10 06 LmHa 7 01 7 81 8 18 9 9 1 10 18 lO St 11 81116 Ml 8 18 4 11 4 14 6 47 7 18 7 64 8 0 9 1 11 1 t T Utiwkl 8 18 I 7 47 8 18 9 10 10 10 10 65 11 88 11 08 1 48 Woardmi 6 07 4 8 09 9 87 10 88 11 56 11 11 Oud 5 11 6 58 8 17 10 41 1 M Qoadl 5 41 7 01 7 14 B 0 0 06 9 55 10 14 U II 11 11 11 51 8 16 8 08 8 19 4 01 4 48 Ml 6 53 7 00 7 58 9 01 1 36 10 05 10 46 4 1 7 14 9 8 11 07 4 3 5 l 6 18 7 14 7 41 16 i ii 10 07 10 18 11 11 meenschappel k arbeidsgebied naar een toenadering tuBschen de bargerl ke en bocialistische vrouwenbeweging te atreJjen BINNENLAND De centrale commissie voor de wereldtentoonstelling te Parijs deelt het volgende mede Op den derden en laatston tijdoljken internationalen wedstrijd van zuivelproducten gehouden te Vincennes van 19 24 September 1900 hadden 17 Nedcrlaodscho firma s ingezonden Het was eene zeer belangrijke inzending veel aanzienlijker dan in de maand Jnli danlt zij den goeden maatregelen van den heer Verkerk den offlcieelon expediteur der Centrale Commissie is alle op den morgen der opening van den wedstrijd in goeden staat aangekomen Aan den heer J A van Erven Dorens te Parijs was de inrichting der expositie opgedragen waaraan hy op flinke w ze heelt voldaan zoodat het geheel een goeden indrnk maakte Dat het ingezondene goed voldaan heeft blijkt daarnit dat aan de Nederlandscho in zend i in faatr geheel het eerediploma toegekend Verd Verder aan de verschillende tozenders 9 gouden 7 zilveren en 4 bronzen medailles Te Utrecht werd Maandagavond eéno vergadering gehouden van bestuurders van onderscheidene vereenigingen die zich met de openbare zaak inlaten uitgeschreven door de ajdecling utrecht van den Volksbond welke vergadering naar de inleidende woorden van den voorsteller prof V A Julius ten doel had niet om op een of under adres te doen teekenen maar om de aandacht te vestigen op het hoog belang der aanhangige herziening van de drankwet De vergadering werd 0 a 4oor eenige gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van eeni40 tal vereenigingen bijgewoond Als inleider trad op mr J Bool lid van het hoofdbestuur van den Volksbond die eerst de bepalingen der nog vigeerende wot in hoofdtrekken besprak on vervolgens stil stond biJ de overgangsbepalingen en de nn voorgestelde regeling Spr legde er den nadruk op dat de grief aangevoerd tegen de uitvoering der overgangsbepalingen op bet allerlaatste tijdstip zeker niet ongegrond is Ook zon men uit art 26 der wet dat ondnideliik is geredigeerd kunnen lezen een zoodanige interpretatie van de wet dat degonen die in 1881 de bevoegdheid tot tappen hadden die ook na 20 jaren dus in 1901 zullen behouden Do vorige regeering heeft dit trouwens zelf bevestigd Prof Julius sprak vervolgens over de z 1 talrijke gevolgen der bestaande wet hoewel dat nut voor velen problematisch is Uitvoerig zette spr uiteen wat de Drankwetoommissie met verschillende vereenigingen reeds In het adres Janssoniss aan de Kamer heeft betoogd 1 8 51 door loudB Moordreebt Miauwerkerk Oftpotle ftofterdun M RotterdamD F Eotterdam B 7 85 8 11 7 11 7 18 7 18 ff 7 85 6 15 7 44 8 64 9 08 Kotterdtm Beun RottenUm D F Hotterdun M Oapelle Hienwarksrk Unordneht Soadi ff 4 faff fl 56 4 41 5 10 6 07 7 18 4 58 5 41 ff 5 01 5 51 ff I 5 11 6 04 5 17 6 10 6 86 7 89 7 48 7 16 7 18 7 89 Y 58 7 51 8 87 8 41 8 58 Ui 9 149 08 U 19 Qoad Sereiili MoerQ 8o terme r Zeg Voorbarg Hagfc Prins Bernard Heinrich van Saksen Wei marEisenach wiens overlijden Keuter eergisteren seinde was de naar onze Grondwet aangewezen erigenaam van de Kroon in ons land Zijn oudste broeder de Erfgroothertog Wilhelm Ernest zou natuurlijk het eerst in aanmerking komen maar daar deze als troonopvolger van Saksen Weimar Eisenach niet tevens de Kroon der Nederlanden kon aanvaarden trad de nu overleden Prins in ziJn plaats Hg droeg natunrlgk niet den titel van Prins van Oranje noch genoot do rechten aan dien titel verbonden omdat art 29 der Grondwet deze titel alloen toekent an den oudsten van sEonings zonen of verdere mannelgke nakomelingen die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon De oudste dochter van den Groothertog van Saksen Weiraar en Prinses Sophie der Nederlanden nl Prinses Marie gehuwd met Prins Heinrich VII van Eeuss is nu wettelijk erfgenaam van de Kroon der Nederlanden Men meldt uit s Gravenhage Lieten de vooruitzichten van het badseizoen 1900 wegene den slechten tijd en den druk van den oorlogstoestand zoomede het houdott van de Parijsche tentoonstelling zich niet al te gd slij aanzien de uitkomst is minder slim dan werd tegemoet gezien Wel was de lange tijd welken t duurde eer het weder zich had gezet niet vo rdoelig maar Augustus en vooral deschoone Septembermaand maakten nogal wat goed Ook t vreemdelingenbezoek was niet zoo talrijk als weleer vooral merkbaar onder de catagorien van de personen die voor een of meer dagen uitstapjes naar de badplaats maken maar er is grond om aan te nemen dat er zelfs onder beter omstandigheden wel slechter jaren zijn geweest t Meest leden de baden maar t bezoek aan de Kurzaal nam in eindcyter weder toe De aantrekkelpheid van de badplaats werd ook voor stadgenoten zeer bevorderd door de nieuwe inrichting van den zeeboulov rd voor het Kurhaus met zijn gezellige en aangenaam gelegen inrichtingen lemenffde Berichten In den nacht van Zondag op Maandag werd een boer die te s Hertogiyibosch om den dokter geweest was even buiten den Vpchteruitgang opgeschrikt door een kolosaal gevaarte dat uit de lucht daalde t Was een luchtballon Gelukkig voor de reizigers was dit een Noord Brabantsche boer die niet bang is en dus bleef st ian Door hem werden dan ook zoo goed en zoo kwaad als dit ging de buide Pransohen die weldra behouden uit het schuitje stapten ingelicht dat ze waren te Bois le Duo de boer was op pensionaat geweest Met den eersten trein vertrokken de reizigers naar Amsterdam en zouden nog Maandagavond te Parijs maar nu perspoor terugkeeren Ze waren Zondag om 12 uur middag in Frankrijks hoofdstad opgestegen en twas 2 uur in den nacht toenzeMoordBrabants grond drukten Nader verneemt men nog dat deze luchtreizigers waren de heeren Henri Ducas e ingenieur directeur van de Société de voitnros électriques en Henri de la Vulette ingenieur de mines beiden te Parijs ll OS 11 00 11 19 11 86 11 86 11 S9 11 18 1 1 10 1 17 1 16 lO iO 11 16 11 15 10 18 11 50 11 84 10 16 10 16 10 88 10 48 11149 9 18 9 47 11 61 1J 06 u n Met hun ballon waren te Parijs tegelp nog vier ballons opgestegen Hun lichtschip had een verschrikkelpe vaart en daar zy kijkend over de lichtende stad aan de zijde een groote diepe duisternis zagen vreesden zij dat achter die hun onbekende stad de Zuiderzee lag en lieten daarom den ballon vóór Den Bosch neerkomen De nederdaling geschiedde voorspoedig Er hielpen weldra een drietal personen die geldelijke belooning ontvingen en van wie één ben bij den consulairen agent van Frankrijk den heer Constant Tilman bracht door wiens goede bemoeiingOn zf den terugtocht konden aanvaarden Op last van den commissaris van politie is te s Hertogenbosch aangeliouden en voorloopig in verzekerde bewaring gebracht zekere F M D goudsmid van beroep die daar ter stede op verschillende plaatsen valsche kwartjes had uitgegeven of trachtte uit te geven Bij zjn aanhouding werden nog versphillende kwartjes bg hem gevonden Allen droegen den beeldenaar van H M de Koningin en het jaartal 1899 Hij heeft bekend de kwartjes zelf vervaardigd te hebben N br Uit Delft meldt men fif Op last der justitie is het lijk van vrouw L naar het pathologisch laboratorium te Leiden vervoerd terwijl de man verdacht van doodslag naar de strafgevangenis te Scheveningen is overgebracht Uit Nieuwenhoorn schreef men aan de N E Ct den eersten October De hedenmorgen gehouden knechtjesmarkt was niet druk bezocht Zeer zeker vindt dit zjjne ooi zaak hierin dat de meeste landbouwers en boerenknechts niet meer zooals vroegeij op deze gelegenheid wachten doch zich reeds van te voren van een knecht of een boer voorzien Onnoodig is hierdoor ook de eigenaardige oude gewoonte der boerenknechts geworden om bü het zich te huur stellen eene slobkous alias sliklap aan het rechterbeen te trekken ten teeken dat men nog geen boer had Zoodra zij verhuurd waren werd dit kenteeken weggenomen Deze gewoonte had ongetwijfeld hare goede zijde Van onderhuren wat nu bj schaarschte van knechts nog al eens plaats vindt was toen geen sprake De knechts die zich heden verhuurden konder weer flinke loonen bedingen voor dit winterhalfjaar tot 70 80 gnlden toe Een Engelsche romanschrijver zjjn naam wordt niet genoemd heeft onlangs verscheiden uitgevers er leelgk laten tnloopen Hg liet met een schrijfmachine Walter Scott s Ivanhoe woordelijk overschrijven en zond dien vermaarden roman onder een aangenomen naam en met den titel Toen Jan koning van Engeland wni aan verschelden groote uitgevers toe 7 48 7 67 5 49 6 11 7 89 8 16 49 7 67 De firma John Murray indertijd een der uitgevers van Scott antwoordde dat baar lezer het werk diep en degelijk vond maar de uitgaaf ontried Smith Elder Co prezen het boek maar verontschuldigden zich wegens andere verbintenissen Ward en Soughton stelden dm schrüvor eenige wijigingen voor welke zg noodig achtten De firma Millau Co sprak haar afkeuring uit over geschiedkundige romans in t algemeen als volstrekt met meer van dezen tijd en verweet den schrijver dat hij wel wat al te zeer een zijner eigen opgangmakende werken had nagevolgd Vermoedelgk was dit laatste een contra beetnemerg van den lezer die de graohad bemerkt De nijverheid weet van de gebeurtenissen die de algemeene aandacht trekken telkens partg te trekken voor hare voortbrengselen Zoo zgn nu speelkaarten in den handel eebracht die aan den Zuidafrikaanschen oorloir baar teekeningen ontleenen De heeren lün portretten van de staatshoofden en generasls de vrouwen afbeeldingen van kafferinnen enz de Boeren geven nu inderdaad weder wat de naam aanduidt en de azen geven kgkjes te Pretoria Bloemfontein slagvelden enz De uitvoering is geschied in de bekende fabriek van C L Wlist te Frankfort a M In den nacht van Zaterdag op Zondag is boven Genua en om traken een wolkbreuk losgebarsten die verecbeiden ureh aanhield De ranur van het station van de Porta Principe stortte in en het postkantoor liep vol water Drie postbeambten kregen kwetsuren en de brieven op het bureau werden weggespoeld Het water overstroomde da spoorstaven en bedekte ze met slijk zoodat de treinen buiten het station stil moes ten houden fn den omtrek van dè stad zgn bruggen vernield dijken beschadigd en staat het land blank Op een landgoed bjj Savona zijn naar men vreest zes menschen om het leven gekomen Er zgn troepen afgezonden om hulp te verleenen Ook in Frankrijk zgn vele rivieren buiten haar oevers getreden tengevolge van stortregens in de departementen Gard Ardèche Vaucluse Héranlt en Lozere zijn dorpen overstroomd bruggen weggerukt en te veld stadnde gewassen vernield De heer K Vanderbilt heeft zgn dochter hertogin van Marlborough bj gelegenheid van den terugkeer van haar echtgenoot van het Zuidafrikaansche slagveld een wisseltje van IJ millioen gulden gestuurd Het aantal bezoekers van de Parg sche tentoonstelling beloopt nu per dag een kwart millioen ongeveer Op de vraag of de Expositie ook na de officieele sluiting op den vijfden November evenals die van 1889 nog eenigen tjjd bezocht zal kunnen worden valt nog geen antwoord e geven het is echter wel waarschijnlijk Alles zal afgebroken worden uitgezonderd alleen de Alexander bmg de beide kunstpaleizen op de Champs Elysées en de serres der stad Parg s terwijl de kans dat de Machinegalerij die van 1889 is blgven staan opnieuw zal gespaard blijven heel gering is Het plan schgnt te wezen het Champ de Mars geheel te beplanten en als reusachtig square in te richten waardoor de kans op een eventneele niéuwe tentoonstelling over tien of meer jaren wel zal verkeken zijn 10 13 M6 10 81 8 01 8 18 8 14 8 88 8 48 9 56 10 08 10 17 10 19 10 84 8 19 9 17 9 58 Ê = 8 V 4l 1 19 10 18 10 48 11 19 10 6 11 11 11 17 Sommige uitstallingen op de Tentoonstelling hebben reeds leelijke gapingen de ex posanten laten de verkochte zaken alvast meenemen I Ramp te Galveston ïemiddeld worden dagelijks 25 lijken van menschen die gevallen zijn als slachtoffers van den ontzettende orkaan gevonden en onmiddellgk verbrand Een ontzaglijke brand heeft eergisteren een groote fabriek van behangselpapier staande aan de Eue Bel Air te Parijs verwoest De vier verdiepingen hooge gebouwen meer dan 100 meter lang en 25 meter breed werden in minder dan twee uur in de asch gelegd en de spuitgasten hebben enorm veel moeite gehad om de bonedenvertrekken te redden waarin de modellen platen en gravures opgestapeld lagen die den voornaamsten rijkdom der fabriek nitmaken Om hallvier s morgens alarmeerde eei werkmam die dichtbij de fabritk woont Toen hulp kwam opdagen stond alles van de eerste tot de vierde verdieping reeds in lichterlaie er viel niet méér te denken aan redding van het materiaal drukmachines of de papierstapels in de magazijnen Men bepaalde zich tot het beschermen der nevengebouwen Om 6 uur was alle gevaar geweken maar de gebouwen waren ingestort op één enkel mnurtje en een hoekje waar de kantoren waren gelegen na Geen menschenleven valt te betreuren de koetsier en de nachtwaker hadden zich weten te redden Do schade beloopt een millioen francs STADSNIEUWS GOUDA 3 October 1900 VERG ADEBINÖ van den GEMEENTERAAD op Vrijdag den 5en October 1900 des namiddags ten li ure 1 Aan de orde Het voorstel tot aankoop van twee perceeltjes van den Winterdijk Ing St No 79 3 Het voorstel tot het verleenen van uitgang en overpad op een zgl aan T de Hoog Ing St No 80 Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1900 ten behoeve va de aanschaffing van een tweede reddingboot Ing St No 81 6 i Het voorstel tot nadere regeling van het gymnastiekonderwijs aan de openbare lagere scholen Ing St No 82 Het voorstel om de tolheffing on het land aan het Gondsche Rgpad in het openbaar te verpachten Ing St No 83 De benoeming van a drie leden van de Commissie vanbijstand in het beheer der gemeentewerken b twee leden der Commissie tot onderzoek van reclames tegen aanslag inde plaatselijke directe belasting naarhet inkomen dienst 1900 c twee onderwijzers in de gymnastiekaan de openbare lagere scholen Aangenomen het beroep bij de Christelijk Gereformeerde Kerk alhier door ds G Klamper te Aarlanderveen Aan de universiteit te Utrecht is bevorderd tot doctor in de geneeskunde op proefschrift Darmactinomy cose de heer J C Idenburg laatstelijk arts te Haastrecht thans te Delft geboren te Asperen NiEtrwEREEBK A D IJsBL Zaterdagavond hield de vereeniging Kunstliefde en Vriendschap haar jaarvergadering in het café De Zwaan van den heer G van Reeuwgk Allereerst was aan de orde het verkiezen van een bestuur Herkozen werden de heeren J Roepman voorzitter A Dekker vice voorzitter C den Toom Cz secretaris L Dekker penningmeester en G den Toom Cz commissaris van orde Daarna werden nog verschillende zaken de vereeniging betreffende besproken waarna de vergadering door den voorzitter den heer J Roepman gesloten werd RxBDwm In een onbewaakt oogenblik geraakte Zondag namiddag het vijf jarig zoontje van den bouwman D Klerks alhier te water Door den vader in bewnsteloozen toestand opgehaald kon na toepassing van de voorschriften voor drenkelingen slechts den dood geconstateerd worden De toestand der ouders die 4p zoo n noodlottige wijze hun eenig zoontje verloren laat zich gemakkelijker denken dan beschrijven Bixsoiiop Toen Zondagmorgen de jongste dochter van Schouten aan den Polsbroekerdam nog even een emmer water wilde scheppm gleed zg uit en viel in de Vliet die daar vrij diep was Niemand had het gezien en waarschijnUjk zou zg verdronken zgn als met juist op het oogenblik toen zij weer boven kwam P v d Laan met zgn zuster daar voorbjj wa gereden De laatste zag Uu en risp oogenblikkeljjk om hulp D delgk snelden de vader en de broer van de drenkelinge te hulp Zij sprongen te water en hadden het geluk haar nog te grgpen voor zij weder zonk Zeveshuizbn Donderdagavond ontstond een binnenbrand in een arbeidersgezin doordat de bol van de lamp sprong en de olie in brand geraakte Daar niemand thuis was stonden in een oogwenk de tafel een stoel en verscheidene kleeren in brand De eigenaar kwam gelukkig spoedig thuis en met behulp van een paar buren was de brand in aep uur of anderhalf gebluscht Er is evenwel nog al veel verbrand doordat de olie zoo moeilijk te binsschen is De eigenaar was verzekerd maar niet hoog Rechtszaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld W R V Ha 19 jaar bleeker en C L 22 jaar bootwerker beiden aldaar wegens diefstal van visch ait faiken te fileiswgk tot 1 maand gevangenisstral ieder 364 Staats loterij 6fl IClaase Trekking ran Dmsda 2 October Ko 666 4 547 S64 13685 eu I731U iolar 1000 No 4981 10801 13218 1798 18850 n 10970 iader ƒ 40u No 7140 9463 11D8I en 17803 iader 200 No 847 4816 6746 eSli 10061 99 6 1877 15U6 17918 1843i m 198U ieder 100 PriJMD Tan 70 64 2174 4666 6419 892 11412 14411 18681 182 1 52 4710 57 9010 86 14718 18721 97 27 1 81 0S5 9601 11512 14300 18817 8 9 1821 85 7116 65 b6 12 19 461 12 48S8 7304 74 12618 15175 1 914 85 P019 93 56 9783 36 15326 92 711 8104 4917 7331 9 80 13718 161J6 19007 45 48 81 78 K 17 l H96 193 H 13 91 5000 7511 10273 18807 16b86 61 879 3881 8 68 1 490 81 16 70 inM 1118 3826 tl36 7648 106i 13 30 199 15 19632 1106 41 5125 7993 23 92 19 56 0 87 S36S 8070 I lesi 13100 17040 94 1849 69 91 P4 10731 13 9 10782 91 3491 5661 8138 1 918 40 17151 19a9 1 1426 SS57 84 61 11023 18440 98 3848 80 8601 6333 8323 11109 86 4 17413 2 6 0 Ui9 13 78 36 11280 13612 a 7 1044 3761 6106 8816 11823 72 17529 86 1708 8944 40 86 81 1370 17642 89 89 4069 58 8431 11510 64 91 30635 1809 4126 90 49 11794 13 01 17798 2074Ï 10 S3 6308 8528 11 1 6 94 17901 61 199 81 31 8641 120 7 14169 18602 1081B 8060 91 51 51 94 14256 18645 30910 4 4246 74 8786 12330 10 67 90 70 81 76 80 tS 14421 VERSCHEIDENHEID Men schrijft uit Sydney aan het Perskantoor van het Algemeen Nederlandsch Verbond Ik heb een der terngkeerende Australische officieren gesproken Hg zeide mij o a Had ik geweten wat een honger en gebrek ik zou moeten lijden onder die rijke Engelsche vlag ik zou geen voet verrterd hebben voor de union Jack Nooit zeide hij had ik of iemand anders kunnen vermoeden wat t Engelsche commissariaat beteekent En de Engelsche generaals het zgn echte poppen Al wat men bier leest over t schieten op de ambulance door de Boeren zjjn niets dan gemeene leugens ging hg voort Had men t omgekeerde geschreven dan zou men nader bg do waarheid zgn Ten slotte zei hg Men kan zeggen of denken wat men wil doch mgne opinie is dat t eind van dezen oorlog nog lang niet daar is Om een denkbeeld te geven van de verliezen door de Australische vrijwilligers in Zuid Afrika geleden teekent de berichtgever nog aan dat een hunner Paterson in een der bladen schrijft Het eerste korps ruiterij van NienwZuid Wales is gedund tot 8 manschappen en 2 officieren De N Z W fanciers zgn nog 35 man sterk de anderen zgn buiten gevecht gesteld of hebben geen paarden Wij zaaiden roem en oogsten grafsteenen en verminkten Aan dr Van Deventer directeur van Meerenbergj is een onderzoek opgedragen door de justitie naar de verstandelijke vermogens van den verdachte in de zaak van den vermoorden knaap Van Wezel In het dorp Mildam Fr is het getal kinderen in de aanvangsklasse der onderwijzeres aan de openbare school zoo groot dat het lokaal te klein is om de 83 kinderen te bergen daar er tien banken zgn ieder bestem4 voor 6 leerlingen Twee kinderen zitten op een omgekeerden turfbak terwijl het bovenste gedeelte van een trap hun tot lessenaar dient Daar het geheele getal leerlingen aan die school volgens de wet geen aanspraak geeft om nog een onderwijzer aan te stellen ia het moeilijk om in dezen onhoudbaren toestand te voorzien te meer daar bij het eventueel aanstellen van nog een onderwijzer toch een lokaal z u ontbreken Ds toestand van de Engelscben die door Beira zgn getrokken is allertreurig t zegt een particulier schrjjven opgenomen in Ons Land van een maand geleden Honderden liggen in de hospitalen en massa s zgn gestorven aan koorts en typhus Van de paarden zijn er over de 3 00 door de tsetsevlieg gedood langs de geheele lijn ligt het vol zieken De geest onder de Engelschen is gedrukt en zeer verslapt Ik geloot niet dat er veel Rhodesie zullen bereiken zegt de schrijver Aan be fd van de Weimar van den Nordd Lloyd die enkele dagen geleden Napels heeft aangedaan bevindt zich de eenige Hollander die als krijgsgevangene naar Ceylon overgebracht maar daarna weer vrggelaten is de hoer E A Oostingh Hg is ongeveer een maand op Ceylon gebleven De Noorsche stoomboot Calanda is bg het eilandje Iwosima bjj Nagasaki met het Japansche stoomschip Ise Maseru in aanvaringgekomen en met 45 passagiers enbemannig gezonken GHOOTE KEUZE DAMES en HEEREN PARAPLUIES r VAN os l Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepltoan Ho ai Iteurs van Amsterdam Slotkrs I a 987 98 17 SEPT I Vrkra M u NiBiaiuiD Oeit Ned W S 1 Vi 81 dilo Hito ditc 8 98 l dilo duo dilo 3 93 HoNOia UU Gouill 1881 93 4 1001 iTun losehroTiliK 1861 81 5 88 j Ooanini OU in papier 1868 1 88 l j dito in silver 1898 5 88 PoBTTiQAL OU met coupon 8 ii dito Ü iM 8 84Vu BuaUKD OU Biiinenl l894 41 66 dito Gecona 1880 4 96 dito bij Bothi 1889 4 96 dito bij Hop 1889 90 4 96 dito ia goud leen 1888 6 57 dito dito dito 1884 6 lOl iSPiHJl Perpet achuld 1881 4 67 iTuiKiu Qepr Ooor leen 1890 4 93 Oec leenioK aerie D ll i Oecleenin aerieC Ii4 ZoiD ApB Ep it oblg 1899 B i Mliioo Ob I uit Soil 1890 6 10 VlNEZUBLi Obl 4 onliep 1881 341 VVSTUDAU Obligation 1896 8 900 BoTTlKDAK Sted leen 1894 8 91 NlD N kil Handel nd 99 Acendab Tab Hg CertiAoaten 681 DelUMaataohappij dito 486 Am Hypotbeekb paudbr 47 Cult Mi derVoratenl aand 651 Or Hypothoekb pandbr 4 t 101 Nederlandaehe bank aand 204 Ned Handelmaataoli dito 154 118 1101 90 191 11 101 114 3861 100 55 56 161 97 887 loofl 100 114 141V 61 105 74 104 87 ll v 681 160 110 108 108 99 11 100 1171 117 101 841 7 V 161 861 N W k Pao Hyp b pandbr 8 9 Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTENB Ooat Uong bank aand SuBl Hypotheekbank pandb 5 A KaaiKA Equt faypoth pandb 4 Haiv L O Pr Lien cert 6 XlD Holl IJ Spoorw Mij aand Hij tot Sipl V Si 8pw aand Ned Ind Spoorvegm aand Ned Zuid Afr Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 5 W ll Spoorvtl 1887 89 A Bobl 8 Zuid Ital Spwog A H oU 8 Pol KN Warschau Weenenaand Buil Or Buaa Spw Hij oU 4 Baltiaohe dito aand Faatova dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Knrak Cfa Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AHiantA Cent Pao Sp Mij obl 5 Ohio k North W pr 0 a aand dito dito Win SI Peter obl 7 D eaver fc Bio Or Spm eert T a IlUnoia Central obl in j oud 4 Louiav k NaahrilliCert T aand Hexi co N Spw Mij Ie hyp o 6 Miia Kanaaa t 4pCt pre aand N Tork Ontaiio k Waat aand FeuQ dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Hinn k Manit obl Un Pac Hoof tijn ob ig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 Canada Can South Ohert r aand V 0 Ballw t Na Ic b d 0 0 Amaterd Omnibus Mij aand Botterd TramweK MaalB aand Kid Stad Ameterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 BlLaiE Stad Antwerpen 1887 9 Stad Brulael 18861 Homo Theiaa Begullr Oeaelaeh 4 Oosnxa StaaUlsenig 1860 5 K K Oo I B 0t l880 8 STAlin Stad Madrid 3 1668 Hid De Nouveautés in CAPES en RKGEIMMAKTELS zgn in mime keuze voorhanden l SAMSOM ADVERTË ifïË Getrouwd J SLIEDEECHT Kit Ö B HÜSKEN die ook namens wederzjjdsche familie hartelijk dank betuigen voor de belangstelling bg hun huweljjk ondervonden Gouda 3 October 1900 AAI BESTËDIN6 VOOK HET WasscbcD m LinncD en Wollen Goederen ten dienste van het Mililalr Hospitaal le GOUDA Op MAANDAC den 15e OCTOBER 1900 des middags ten t3 ure z l op het Bureel van den Administrateur van gemelde Inrichtiog in het openbaar worden AANBESTEED Het wassohen van Linnen en Wollen Qoederen uitgezonderd de Wollen Dekens en de LakeDsohe Kleedingstukken ten behoeve van den dienst van bovengenoemd Hospitaal voor den tijd van VIJF JASEN van den 1 Januari 1901 tot en met den 31 December 1806 De voorwaarden liggen ter lezing op gezegd bureel van s morgens 10 tot s middags 4 uur alwaar tevens de gewenschta inlichtingen verkregen kannen worden De Chef van de Inrichting J H TEELING Kunsttanden GeMtten G ENGELMAN Uec Dentiste Gevestigd ISTS Lange Warande 50 Rotterdam is iederen DONDERDAG te spreken van 10 2 Fluweelensing el 634 recht o d L Tiendeweg Tc Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 WfF Wie werkelijk prgs stelt een te hebben laat zich fotografoeren in de fotografiiehe fiuntltnrichUng STTJIDIO Tan V V D ll AALlS Fl SINGEL 661 on vooral danm n ICiodtriehotawark ts de Apprvtuitr vut C M Mttlltr k Cfl PJ tBrlln BeutMtr 14 Atcaletttiotd op naam en fkbrlatunurk Mrtryifeear lyj HairM W nk U rt h lehMmwk itlMliriMi Hr rMau u auM alt potbv W taHenieUtAnikwi 9 A mMkktlykttê pe tMiilddel voor UearM I