Goudsche Courant, vrijdag 5 oktober 1900

Deze ontwerpen zjjn los van de in bewerking zijnde wetsvoordracht tot wjjzigingderlager onderwijswet waarbij de subsidiSnthuis behooren Vad geheel gezin omgekomen Er zfln hagelstoenen geraapt die 50 gram ons wogen De schade wordt op een hall millioen pesetas geschut ♦ De Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen heeft zich bereid verklaard in den vervolge voor officieren de prijzen van het militair tarief toe te passen op de tra jectkaarten Op de uitzonderingstrajecten den Haag Voorburg en den Haag Scheveningen wordt echter geen redactie vefleend i Gemengde Berichten De Tilbnrgsche correspondent van de Prov tibr Ct meldt heden Zekere juffrouw E wonende aan de Lange Nieowstraat heeft zich in bekepd gemaakt bij de politie dat zg op dén Vrijdagmiddag den dag dat de schilder Mutsaers den moord heelt uitgebracht aan de Noordhoeksche kerk den schilder had ontmoet en hij haar had medegedeeld het kind is kort biJ Dit was nog v66r hg den commissaris vnn poljtie had gesproken Men schrijft nit s Oravenhage De dakenklimmers doen weer van lich hooren t gewone kunstje wordt gevolgd De dief verschaft zieh door een leegstaand huis toegang tot hot dak en klimpt een paar daken verder een bewoond huis binnen Op die wijze is onlangs in de Bochussenstraat ten nadeele van een uit Transvaal teruggekomen Hollander een bedrag van ongeveer f 500 ontvreemd en nu dezer dagen is uit een zoldervertrek van een woning in de Van Leeuwenhookstraat een spaarpotje met f 18 gestolen Bureerlijke Stand UEBOREN 2 Oct Willebrordns ouders J van den Nieuwendijk en A Bron OVERLEDEN 2 Oct S Voojjs 9 m 3 G Reparon h w GEHUWD 3 Oct L Bakker en G Verniy J van der Klotjn eu ï van der Ham J A 1 J Beaumont en C van Vliet J Sliedrecht en ö B Hllsken ADVERTI MTIEIN Hedeu overleed tot onze diepe droefheid unze geliefde Echtgenoote Moedor Kehawd en Groutmoeder Mej LEENTJE DAVIDSON in den onderdom van 78 jaren Uit aller naam D L HORNEMAN Goiiiii 3 October 1900 Eetnge en Algeineene KeiuiUijfvUitj Meetings Congretten Mêglê H etten ter beteugeling van het DRANKMISBEUIK voortaan overbodig Gewapend met ons heiliniddel kan iedereen zgno eigen familie van de drankellende bevrijden zelfs bniton medeweten der lydors Nadere inlichtingen verstrekt gratis en franco do Firma J JOSEPHUS Men Uaag Eergisteravond is pr te Velp bg Arnhem een hevige brand uitgebroken in het landhuis Klein Biljoen bewoond door den pensionhonder J V Gerberts Hoeweidebrand vrg spoedig het geheele gebouw had aangetast is van den inboedel toch nog veel in veiligheid kunnen gebracht worden De Woning die geheel nitbrand e en de inboedel waren verzekerd Dezer dagen hadden drie jongens te Bonveen de aardigheid eens een proefje te nemen met de ontwikkeling van het acetyleen gas Niet vermoedende dat bg hun nandeling gevaar kon ontstaan groeven ze een kuil in den grond vulden deze met calsium carbid on bedekten daarqp t laatste met aarde Een gaatje werd gemaakt naar het carbid en vervolgens de grond met water bevochtigd Toen t vocht de carbid bereikte ontwikkelde zich plotseling een hoeveelheid gas daar een lucifer bg gehouden en jawel ploff daar stoot de aarde aan alle kanten uit met het gevolg dat twee van het drietal niet meer konden zien voor eenige oogenblikken Gelukkig bleek bg uitwassching dat het gezicht nog was behouden De derde kreeg slechts een weinig zand in het eene oog Wie zeker zyn vu da Echte Xlliel Cacao te ontvangen lasamen gesteld ev na vde proefuemiDgen in den handel gekomen onder des nuun des uitvinders Dr MiohMlto Terrwrdigd p da beat miohines in het wer ldbensmde ttabblisKnent van Qebra StoU mol te Kmlen ilwiit J pTOlc wöy Bikel eacao in viarktntm bnnaa Deto Bibd Omo ia mat Ik k akt Mn MDgenainc gtzond draak toot d dykKih pbniik eoo t 1 healifda ran t pcedar toot een ksp Chocolata Al geneeabtobtiga drank by aval vaa diarrhee aleohta ital water t Mbnlkn Varkrugbaar bij i nmmmmt B H Apothakan p V Ka V I In de Vegetarische Bode komt het volgende voor over den appel Directe SpoorwegverblDdlngeo net GOUDA Wlnterdieost 1900 AangevaDKeo 1 October TiJd vai Greeowicb 1 I I t L 1 7 11 7 8 11 B 8S 9 08 9 14 8 8S 9 7 10 8 11 01 door 7 18 40 11 09 7 19 8 0 j 11 19 7 S 9 7 = 11 19 1 7 44 9 09 9 19 9 4 Z 10 19 10 9 n 9 11 0 11 84 8 09 8 4 11 19 9 03 10 08 ll K OOnDl ROTTIRDAHfin im 11 19 11 18 11 3 1 17 1 18 8 80 3 41 4 89 4 4 11 t lS ff ff 1 ff ff ff S Ol ff ff ff 1 10 ff ff ff ff 11 ff l lT ff ff ff 48 ff ff l t 1 89 S il 4 08 r 4 89 ff 1 88 ff ff ff 5 10 ff ff ff ff 0 ff ff 5 10 ff ff ff f 130 e 0 80 OanantlTortageDwoordign land JuRut ManenMtdl Atasterdam Kalveistraat 103 a Oi35 7 48 7 57 AUffffn Ie a 1 Uim Bxte hghrtilBa ƒ Op a trainffa i n Zondig Maaad H au Oiiudig j dugMhff ntonrbiljotUn Toor d Sa kl TorkrggbMr togm snkffl TTfaktprya S HtAUndighe SpMr £ Bitn ppIomaKt aw ff 1 Una Diaadaf KOTTHKOlH SOUaA rm 0 ff ff ff l l 0 9 48 ff f ff ff 11 88 11 81 11 45 11 10 ff 1 8 1 54 ff 8 1 14 ff ♦ ff I l S ff 1 1 08 ff 1 09 109 1 85 ff K ff ff 4 47 ff 4 84 ff 154 44 ff ff ff 4 51 ff ff i n ff 4 07 5 11 5 4 9 14 4 41 5 80 1 07 7 19 7 49 ff 9 89 9 1g 9 47 ff 10 194 1 41 ff ff ff ff lO IS 01 5 1 ff ff 1 ff M ff ff 10 88 11 04 X ff 0 8 17 10 18 7 89 8 04 8 84 9 00 0 89 10 09 10 19 10 49 aa la klaaae extra batalea e Famltatief op den laep kan niet galakend warden R Belleadeeba epoor Z Kztre lappleuent wiJB tea de Compegaia im Wa au Uti t 4 3 45 4 08 4 4 14 OOUDA DEN HitAOiiie larea 49 8 7 1 Qouda T l 8 87 8 41 9 11 9 11 10 00 10 19 Zevenk Moero 7 1 8 lt i t i r 8oetetmeer Zeg 7 S9 9 01 i Voorburg 7 8 9 14 Hage 1 9 08 9 19 9 88 9 49 10 18 10 59 11 81 ll U ll ie 11 51 1 59 t il 8 45 4 19 ll U ff ff 1 10 ff ff ff 11 11 ff ff 1 11 ff ff ff ff 11 89 ff ff l H ff ff ff ff 10 4 11 41 11 01 11 4 11 5 1 40 l ie 1 48 4 15 S 4 0 15 01 ff t lS 1 17 81 9 40 9 15 O £ iHage 81 9 04 7 01 7 15 7 89 8 8S 8 5 9 03 9 44 10 11 11 15 ll 8 ll 1 80 1 40 i 7 4 00 4 15 4 87 11 S 11 7 01 7 41 7 5 8 18 9 110 80 VoofbMg 88 j 10 17 1 4 48 9 18 9 67 Zoet nii Ze t 5 51 10 88 I SO i 4 18 8 43 10 11 evenh Ma 8 03 10 48 1 01 1 1 4 10 81 n 1 14 17 1 7 41 07ll oil9 119 30 10 11 in R4 11 St 11 08 11 84 1 11 8 09 3 14 4 17 4 41 s 116 4 7 05 7 81 S 09 8 18 8 46 10 88 10 69 ff FeaalUUat ap den laep kaa niet gerrkead woidea i Harmonikatnin alleea la ea Sa klaaae aztn Wtalaa L fiekalra een biljet la kl aan anpplemeat bewija B O ü I i M 1 r r p 4 H iaa eana diKla 8 t9 8 11 8 8i 9 33 10 10 10 69 11 01 1 10 1 39 8 18 4 07 43 6 19 6 1 8 48 9 1 0 9 1 87 11 08 mit W 8 01 8 68 9 iS 10 10 11 04 11 48 19 57 1 7 3 i II 4 67 5 S0 8 03 9 44 9 85 10 8 1 08 11 9 ikiiut 0 8 1 9 13 9 87 10 1 11 u lOll l ll ll 8 40 4 17 I 4 8 9 3 10 iO ll U 11 14 If Wie werkelflk p I ip w uivb gBTTMHtu nviuwi B n rBloiuaft fa a aunaa i on aian b i b bwao j jjeaatve aa mtje rff i a UUIDA TSIOHalia am B 9 84 7 45 9 19 9 07 9 89 10 14 10 9 11 00 11 87 1 15 3 11 4 81 5 58 S 80 710 7 88 8 19 10 87 11 09 ll U l SS 7 16 10 51 8 J8 11 14 r 1 40 3 i9 8 11 7 88 8 48 11 01 r 4 8 18 8 51 9 89 10 14 10 49 11 4 11 81 109 8 18 S 45 04 t 80 7 00 7 4 8 08 M li ll 11 4 S r e B B t kntt C 3 7 16 8 10 l fl 1 18 9 81 U l 11 17 ll 1 11 S IO 8 84 4 4i 8 11 9 11 7 09 9 10 9 1 Lm W 5 84 9 47 7 80 8 16 8 4f 9 80 48 11 80 11 4t 1 0 l tn 3 18 8 49 01 18 88 7 t 8 1 lO Oi Iniida 7 08 7 81 8 18 9 9 9 19 10 18 10 84 11 811 18 M 8 18 4 18 4 4 5 47 7 18 7 4 8 09 9 11 11 18 te hebben laat zich fotografeeren in de Votograftêclie HUH Unrlchli g STTJIDIO m P V D WAALS Fl SINGEL 661 9 19 9 51 7 47 9 88 9 10 10 10 10 8 11 89 ll l 1 49 3 08 8 10 4 014 48 41 9 3 7 00 7 9 9 01 1 85 lO OS 10 49 8 07 4i 8 09 9 87 10 98 11 6 11 17 4 7 14 9 8 11 07 11 9 8 8 17 19 41 1 88 4 68 9 t 4i 7 08 7 M 8 80 9 08 9M 10 14 lUT 1 11 U 1 1 18 8 40 8 84 4 48 VU 18 7 14 1 41 8 1 9 89 10 07 10 18 11 18 met koning Leopold per Orient gipress in de richting van Stuttgart Italik Keizer Wilhelm van Dnitschland heeft den wiaselwachter Garella die een botsing tn Bchen een trein met DnUsche soldaten bg Pontdeifimo heett verhoed een jaargeld van 500 lire toegestaan Het heet dat de Eegeering het passtelsel weder heeft ingevoerd in verband met de anarchiatenvrees Aan alle grensitations worden de reizigers lastiggevallen om hnn passen en de afwezigheid ervan leidt tot allerlei lastige eo tjjdroovenke formaliteiten BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL T ir B B u B n M m B n Zitting van Woen dag 3 October De Kamer heeft zonder stemming aangenomen het voorstel van den Voorzitter tot behandeling der Ungevalleowet op Woensdag 10 October en daarna t bepalen wanneerde Kieswet behandeld zal worden Aan Dr Kuyper die wees op de noodzakelijkheid dat de Kieswet vóör 1 Jannari gereed zg antwoordde de Voorzitter dat hjl dit v66r 15 November mogelijk acht De Kamer is gescheiden tot 10 October 11 nar Naar wordt medegedeeld zal de wet op den Leerplicht den In Januari a s in werking treden Het pantserdekschip Gelderland thans op reis van Perim naar LoureuQO Marqaes alwaar president Kruger aan boord zal komen Ijeeft een afstand af te leggen van 3052 zeemijlen of 763 geografische mijlen Men berekent dat het schip bjj een 10mvjls vaart 12 i etmaal zal noodig hebben alvorens zijne bestemming te bereiken Aangezien het Donderdag 27 September nit Perim is vertrokken kan bet omstreeks president Krnger s verjaardag 10 Oct Louren 20 Marque8 binnenloopen Heden is het 1 60 jaar geleden dat prof Nic Beets ot predikant werd bevestigd bjj de Ned herv gemeente te Heemstede Te Utrecht is ds Beets 46 jaar als predikant werkzaam geweest In de nnitormen en onderscheidingsteekenen van de officieren der zeemacht uitgezonderd die van het korps mariniers zjln Terschillende wijzigingen gebracht Enkele daarvan zjjn de volgende De broek is bg gala gelegenheden aan weerszijden langs de bnitennaden voorzien van een gouden c q zilveren galon breed 3 5 cM en het schoeisel kan verlakt zijn a udi Xaordrvoht fi nr lrerk koMnfdaB M RotterdamD F Rotterdam B 7 8 Sottardam Beurt Kotterdam D F Aotterdam U Oapelte Kiflu verkerk Uoordreeht Soad i AUaaa la oi da OudoT Voerd ireekt 10 85 5 48 08 Wc rde Oa hl QMb Ingevoerd wordt een wit uniform bestaande nit a jas van wit katoenen dril met op eiken schender losse onderscheidingsteekenen bestaande uit een rechthoek met weggesneden hoeken de bovenkant met donkerblauw of donkerrood Itken en de onderkant voor allen met wit leder bekleed op het laken aan den bovenkant ovei eenkometige onderscheidingsteekenen als op de mouwen van de kleine uniformjas b broek van wit katoenen dril c schoenen van wit doek of witte zijde d handsbhoenen van witte zgde of fijn wit garen e witte pet omgeven door een brééd zwart zijden galon aan de voorzijde van de pet een wit verlakt lederen klep de pet voorts voorzien vaii een borduursel op een ondergrond van donker blanw laken f helm van kurk met donkerblauwe stof overtrokken zonder eenige versiering De witte broek voor de witte uniform voorgeschreven worijt binnen de keerkringen in Uen regel ook gedragen biJ groot en klein uniform echter nimmer bjj gala gelegenheden of op danspartijen Binnenslands kunnen de witte broek en het witte vest nimmer als teou warden voorgeschreven De witte jas en witte pet worden binnenslands niet gedragen De helm wordt alleen gedragen tusschen de keerkringen b j de witte uniform en biJ de korte jas en wel b debarkement sloepentockten of andere diensten waarbj de officieren gedurende langen tijd aan de tropische zon ziJn blootgesteld Voor de officieren van het korps mariniers wordt het liggend anker op het klein uniform vervangen door een liggend onklaar anker met de koninklgke kroon daarboven Ook voor hen wordt de wit nniform als voor do zeeofflcieren ingevoerd Verder is niet verplicht gesteld zoowel voor de officieren der zeemacht als van het korps mariniers de aanschaffing van een lossen mantel van donkerblauwe stof cape model zon4er mouwen met omgeslagen kraag op de punten waarvan de onderscheidingsteekenen zjjn aangegeven Met den datum van het op deze nniformverandering betrekking hebbende besluit zjjn alle officieren gerechtigd de wijzigingen in de uniformstukken te laten aanbrengen en c q de nieuwe kleedingstnkken te dragen Alle fftciecen die op 1 Jannari 1901 in Nederland aanwezig zjjn of nU dien datum naar het buitenland of de koloniën vertrekken moeten voorzien zyn van de voor hen benoodigde gewijzigde of nieuw ingevoerde nniformstnkken en die dragen voor zoover Verplicht gesteld en alle in het buitenland of de kolonifin vertoevende officieren die reeds op 1 Jannari 1901 nit Nederland waren vfertrokken op 1 Jan 1902 Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem werd gednrende de maand September bezocht door 781 belangstellenden terwgl 129 boek en plaatwerken uit de aan het Museum verbonden boekerg naar verschillende plaatsen van ons land werden verzonden De cursus der aan hot Museum verbonden school voor Kunstnijverheid werd na September weder hervat met 108 leerlingen 11 5119 08 11 91 Zijn wü i relingelicht dan zou binnen niet zeer langen tgd de indiening tegemoet kunnen worden gezien van wetsontwerpen waarbij aan t geheele ondof wijzend personeel der lagere scholen büzondere zoowel als openbare en aan hnn weduwen en weezen pensioen wordt verzekerd De ontwerpen zgn gereed maar de toelichtende berekeningen schgnen nog eenigen tijd te vereischen Zonder vrees van zich te bedriegen mac men zeggen dat behalve de graangewasaên geen vrucht der aarde een zoo goed voedsel aanbiedt als de appel Niet alleen streelt die vrucht aangenaam het gehemelte maar zg ia ook zeer voedzaam De appel bevat evenveel voedingstof als de aardappel Wat al noodkreten stjjgen er door het land op als de aardappeloogst mislukt is terwjl ternauwernood een klacht geuit wordt als de appeloogst niet goed is geweest dit bewgst voldoende hoe weinig men in het algemeen die vrucht waardeert Maar de appel Pyrus mains is niet alleen voedzaam hjj bevat ook aangename en heilzame zuren welke gunstig op het organisme werken Hg die zich gedeeltelijk met appelan voedt zal zgn spijsvertering bevorderen De appel bezit versterkende hoedanigheden en bevat meer phosphorns dan elk ander gewas HS is een uitmuntende spgs voor hem die meer met den geest dan met het lichaam moet arbeiden of voor hen wien lichamelijk werk onmogelijk is Hij voedt de hersenen en prikkelt de lever dat ia juist wat het zittende leven vordert De appel versterkt en ververscht den geest evenals het lichaam Wie deze heerlijke vrucht wil oogsten verzuime ntet te planten Dat Staat en Gemeentebesturen in deze eens voorgingen door de openbare wegen om den ander met vrucht en schaduwbomen te beplanten Een aanranding j Maandagmiddag had een looper van de AsaociatieCassa te Arasterdam bg een firma gevestigd in een gebouw op den Singel waarin nog meer kantoren gehouden worden f130 000 gëind en dat geld in een binnenzak weggeborgen in een portefeuille welke hij aan een halsketting droeg Toen hiJ do trap afging werd hem plotseling door een man die de trap opkwam de hoed in de oogen geslagen en voelde hij een touw om den hals dat dichtgetrok ken werd Op dat zelfde oogenbiik grepen de handen in zijn jas die zich van de portefeuille wilden moester maken De aangevallene verweerde zich echter te krachtig en de ketting was stevig genoeg bovendien riep hjj zoo luid om hulp dat de roover zijn doel niet bereikte en op den loop ging Natuurlijk werd van deze brutale aanranding aangifte bg de politie gedaan Een Engelsch vakblad maakt melding van eenige excentrieke brniloftskoeken waarin men in Engeland zeer sterk is Onlangs werd in Londen een merkwaardige koek gemaakt die niet minder dan f 9600 kostte ÉjJ stelde het paleis van een ijakoning voor de gsrotsen bestonden uit kris talsuiker Daarmede overeenkomstig was de Poolsche Bruidstaart van een vice admiraal die een Noordpool expeditie medemaakte Dit stuk was vjjf voet hoog woog 80 pond eu droeg boven in den top een model in suiker van de Alert het schip dat de bruidegom toen bevoer en dat strandde om welk model allerlei zeevaarts attributen ankers O t le 7 44 8 14 8 17 8 89 9 14 10 09 10 11 10 40 11 19 ff ff ff 14 J ff ff 10 19 ff ff ff ff ff 8 8t t ff ff 10 80 ff ff ff ff 8 41 X ff ff 10 ff ff 7 47 8 07 r 8 t0 8 5 9 8S 10 M 10 48 11 01 ll 7 ff ff 8 4 ff ff ff ff ff 11 81 ff 10 13 10 81 ff 9 17 ff S 17 S 80 7 05 89 ff 4g 7 08 7 89 ff 9 49 9 99 ff 9 4 ff 9 8 ff 10 08 ff 11 09 10 15 41 8 04 7 59 8 1 L 8 10 1 41 9 47 l 9 8 8 19 9 17 9 01 ff 6 18 I 9 14 ff 88 7 7 9 48 10 18 10 48 11 1 9 6 10 0 10 17 10 19 10 34 E IM9 E 4 10 18 ll U 11 7 ffffffffffffff 11 48 m booten sleden reddingaboeien en vlaggen gegroepeerd waren De reusachtige bruiloftskoek van den Hertog van York woog 224 pond en gaf tooneelen uit zijn zeemansleven te aanschouwen en modellen naar photographieën van schepen die hg bevaren had Een rijke Engelschman wiens dochter huwde met een jager die zgn vermogen in do koloniën had verworven bestelde een koek die herinnerde aan de loopbaan van zijn a s schoonzoon Het stuk werd o a gekroond door een model van den bruidegom in de eenvoudige plunje van een landverhuizer terwijl men Terschillende typische tafereelen uit zijn leven te zien kreeg Op de bas reliels waren tooneelen uit zijn betere dagen voorgesteld Jachttrofeeën waren gekozen als decoratief Toor dezen broiloltskoek voor een zoo hartstochtelijk jager Om den top vluchtte een vos achtervolgd door honden en jagers paarde honde en vossekoppen waren voorts dankbaar decoratie materieel Toen de dochter van den Hertog van Westnunster huwde met Prins AdoU van Teek kreeg zjj een koek ten geschenke die versierd was met reproducties van de ouderlijke kastellen en wapens De poëtisch aangelegde Engelsche bestelde voor haar bruiloft een koek die de woning der liefde moest voorstellen Deze bestond nit leer veel rozen en lelièn die kunstmatigen bloemengeur verspreidden en tusschen het kunst en smaakvol gevormde gebladerte zweefden tal van cupido s I it pronkwerk van banketbakkerskonst kostte f 16 000 Nog kostbaarder maar minder poëtischwas een koek van een trotschen Engelscb man die op de Australische goudvelden zgn vermogen had gevonden Deze bestelde eenkoek die bestond nit elkander afwisselende lagen confiserie en goud Het goud dat een waarde van meer dan f 24 0 X vertegenwoordigde werd na afioop van de bruiloft onderde arme bloedverwanten van denbmidegomverleend Een brigineel idee op dit gebied had luilatgs een dame uit Sussex Het bovenste deel van den koek verborg achter een rijks decoratie nit suiker een speeldoos toen de bruid den koek aansneed klonken de tonen van den bekenden Hochzeitsmarsch van Mendelssohn Posteryen en Telegraphle Vacante directie Posten telegraalkantoor te Üoedereede Jaarwedde f 1600 en vrije woning Pensioengrondslag f 1800 Borgtocht kan aog niet worden opgegeven Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrijheid woi dt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang Solicitaties in te zenden vó6r 20 Ootober i 8 Benoemd 1 Oct Tot adspirant ingenieur der telegraphic te s Gravenhage A A Oosting tot brievengaarder te Oudkarspel A O Kroon 16 Oct Tot directeur van het post en telegraalkantoor te Beverwijk H G Berghuis van Woortman en te Benkum J Mnus Jr beiden in gelgke betrekking respectievelijk te Benkum en te Beverwgk Verplaatst 20 Sept De klerken der posterijen en telegraphic 2de klasse M Wierdeman van Koog Zaandgk naar Amsterdam telegraalkantoor en mej C J de Haan vat Utrecht telegraalkantoor naar Eotterdam telegraafkantoor 1 Oct De klerk der postergen en telegraphic Iste klasse J J Ligtvoet van het bijposten telegraafkantoor Overtoom te Amsterdam naar het bjjpost en telegraafkantoor Hobbemastraat aldaar de klerken der postergen late klasse mej M M Harger van het bijpost en telegraafkantoor Hobbemastraat te Amsterdam naar het bijpost en telegraafkantoor Overtoom aldaa en T Terpstra van Lobit naar Apeldoorn de klerken der postergen en telegraphle 2de klasse 8 Goinga van Zwolle telegraafkantoor naar de Lemmer A J Lindt van Eotterdam postkantoor naar Utrecht postkantoor en J F Casteleyn van Asterdilm telkgraafkantoor naar Sas van Qend de klerk der posterijen 2de klasse W H vnn Lummel van Utrecht naar Eotterdam 16 Oct De commiea der telegraphle 3deklaaae J V önodde van Harlingen naarGroningen de commies der posterijen en telegraphle 4de klasse P Schmidt van Leeuwarden postkantoor naar Harlingen Geplaatst 17 Sept Te Zwolle telegraafkantoor deklerk der posterijea en telegraphle 2de klasse B de Groot terug van militieverlof 20 Sept Te Eotterdam telegraafkantoor de klerken der posterijen en telegraphic 3de dlasse J P Valentijn G B C van Aaken A L C Besnard te Amsterdam telegraafkantoor J W Smeenk J P de Vries G H Hibbeler A van Zetten te Utrecht telegraafkantoor A S H Bussen en te Koog Zaanngk G Honig allen terug van militieverlof Ingetrokken 1 Oct De verplaatsing van den klerk der posterijen en telegraphic 2de klasse K van der Linden van Amsterdam telegraafkantoor naar Sas van Gend Belast met het beheer voor één jaar 1 Oct Van het bijpostkantoor Spiegelstraat te Amsterdam de commies der posterijen 2de klasse 6 J Stellenboom van het postkantoor aldaar Eervol ontslagen 1 Oct De brievengaarder te Oudkarspel M Kroon Czn op verzoek 1 Dec De brievengaarder te Achlum H Hardorlf op verzoek STADSNIEUWS GOUDA 4 October 1900 Aan de universiteit te Amsterdam heeft de heer A D Cheriex het candidaats examen geneeskunde afgelegd De afdeeling Bodegraven en Omstreken der Hollandsche Maatschappij Landbouw ontving het bericht dat hare kaasinzending te Pargs bjj het Septeniber concours wederom met de gooden medaille is bekroond Stolwuk 3 Oct 1900 Heden hield de vereeniging Wilhelmina alhier een tweetal ringrgderijen s morgens voor flet rijders en s namiddags voor paren op tilbury s Was s morgens het weder ongunstig in den namiddag klaarde de lucht gelukkig op 24 fietsrgders en rijderessen namen aan den eersten wedstrijd deel met den volgenden uitslag Ie prgs G J Schilt alhier 2e G Belonje van Gouda en 3de prijs G M de Kramer van Langeruigeweide Aan den namiddag wedstrgd namen niet minder dan 33 paren deel 1ste prjjs voor dames mej E Dekker alhier 2e raej C la Grand van Gouda en 3de prijs mej A Both alhier Voor hoeren 1ste prgs P van Wijnen 2e Joh Schilt en 3de prgs F Kaptegiv allen alhier Een vrg talrgke menigte bewoog zig op het dorp Beide wedstrijden z n uitstekend geblaagd zoodat de vereeniging met genoegen mag terugzien op dezen dag Rechtszaken Het gerechtshof te Amsterdam veroordeelde gister den assistent der posteryen van Oudheusden wegens dieistal van een bankbiljet van fl 25 uit een aangeteekend couvert tot 2 j jaar gevangenisatraJ I e rechtbank had 4 jaren opgelegd M A R K TBBRICHTENa Qouda 4 October 1900 Granen In de prijzen kwam heden weinig verandering Aanvoer klein Tarwe Jarige Zeeuwsche 7 90 i 8 20 Nieuwe dito 7 20 4 ƒ 7 50 Mindere dito ƒ 6 70 i 7 Afwijkende 6 4 6 25PoIder 6 25 i 6 90 Rogge nieuwe Zeeuwsche 5 50 i ƒ 5 7Si Polder 5 25 k 5 50 Buitenlandsche per 70 kilo 4 70 i ƒ 5 Gerst nieuwe Winter 4 60 i 4 90 Zomer 4 51 i 4 85 Chevallier 5 40 k 5 80 Haver per heet ƒ 2 85 i 3 45 per 100 kilo 6 70 k f 7 Hennep zaad Inlandsche ƒ 11 50 i 12 Buitenlandsche 6 75 i ƒ 7 Kanariezaad 7 25 k f 8 25 Koolzaad k Erwten Kookerwten ƒ 9 50 a 10 50 Niet koekende ƒ k f Buitenlandsche voererwten per So Kilo 6 70 k f 6 75 Boonen Braineboonen 10 50 k f 11 25 Witte boonen 12 50 k 13 Paardeboonen k f Duiveboonen i Maïs per 100 Kilo Bonlte Amenkaansche 6 k ƒ 6 10 Cinquantine k f Odessa ƒ 7 i f 7 25 Karweizaad per5oKdo i Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en pryten hoog Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 20 k 22 ct per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrijwel 1 9 k 20 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig 0 90 kf 1 40 per week Vette Schapen aanvoer handel geen beteekenis k Lammeren groote aanvoer handel traag 12 k 20 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel vlug 6 i 10 groote aanvoer handel traag 35 k 80 Fokkalveren 9 i i6 Kaas aangevoerd ii7 partijen handel matig ie kwal 30 a 2de kwal 26 29 zwaardere 31 NoordHoUandsche k f Boter redelijk aanvoer handel vlug Goeboter 1 35 k 1 45 Weiboter 1 15 k f 1 25 GROOTK KE ZK DAMES en HKERKN PARAPLÜIES A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA fe evk n 3 i l I M Mi iieui vau Amsterdam iUotkrs 81 9S 93 87 SEPT Vrkrs l NiDMLiND Urt KeJ W S Ji j IV dito dita dilc S I 93U diio dito dito i 99 Hoso a OM Gomll 1881 93 4 lOOV lTiU lMohraTmgl88S 81 5 88 OoaT la Obl in papier 1868 t 8S l dito ia zilver 1868 S S PoamoAL 01 1 met coupon 8 dito ticket S Si Rlnl ulD Obl Biniienl 1894 41 66 duo Geoon 1880 4 96l dito bil Eoths l 89 4 96 i dito bii Hop 1889 90 4 991 4 dito in goud leeu 1883 6 57 dito dito dito 1884 S 101 Spakjs Perpet oliuld 1881 4 67 i Geo ieeuin BörieC 86 i Zmu AuBp v oblg 1898 B MKiloo Üb it Soil 1890 6 lO j VnKFzoiLi Olil 4 onbop 1881 841 4 ydSlMDiM Obligetien 1896 3 900 BoTTEiiUiH 9teil leeu 1894 3 91 Skp N Afr H n l6l nd 1 OS Al endA Tab Mu Certiflcateo 631 DehMaauchappy dito 436 Arn Hypotheekb paudbr 4 i Oult Mij der Vorateol aand 1 85 Or Hypolboekb pandbr 4V 108 Noderlandscho bank aand j 804 Ked Handelmaatach eito I 164t 4 N W il Pao Hyp b pandbr 3 9 Eott Hyiiotheokb paadhr 4i Utr Hypotheetf dvto 4 OosiINS OoBt Hong bank aoud 188 Buil Hypotlieokbauk paudb 6 llOVi AuiKlKl Squt bypotb paudb 4 90 Maxw L G Pr Libu rert 6 S9 N u Holl U Spoor Mij aaud 114 nMij tot Eip V St Spw aand 10 I Ned lud Spoorwegtn aaiid 1 824 j Ned Zuid Afr Spni aand 6 8351 dito dito ilito 1 91 dito 6 WO ULI Spoorol 1887 8 A Eobl 3 56 ZuidItal Spitmii A H obl S 66 POLBN Waraobau Weenenaand 161 ED8I Gr Run P atowB dito oand S V J6 Iwang l ombr dito aHiid 5 SS g Kursk Cb Asow Sp kap opl 4 lOOn j dito dito oblig 4 100 AMKttiKA Cont l aii Sp Mij o d 5 lU j 1 Chic kNortli W pr C v aanl dit i dito Win St I eter obl 7 141 D enver Rio Gr Spra oert T a 68 1 IlUnoi Central obl in noud 4 105 Louiar ScNa bvilliCert v aaod 74 MexKü N Spw Mii Ie hyp o 6 104 MuB Kan s 4 V 4pCt pref aiiod 37 N ïork Onl B o West aand 25 Pünn dto Obio oblig 6 631 Oregon Calif lobyp ingoud 6 9 l j 8t Paul Minn h Manit ob üü Pao Hoof Ign ob ig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O B CiWllJi Cao South Chart v aanl Vi 0 Rallw fc Nb lo b d o O Amsterd Omnibus Mi aand 160 Rotterd Tramwej Maata aand 810 NlD Stad Amptordam aand S 10 108 99 11 100 117V 117 101 84V Stad Roiterdam aand 8 1 BlLUIK Stad Antwerpen 18S7 S Slad Brussel 1886 S HoKO Tbeiss Regullr G selsDh 4 OoanHK Stflatateenig 18 60 6 K K Oost B Cr 18808 Spun Stad Madrid 3 1868 NlD Ver Baz Arb Spoel eert 35 De Nouveautés in CAPES en Ui iE MA TELS zjjn in ruime keuze voorlianden 11 SAMSOM VERSCHEIDENHEID Uit het bnrean van de itaatsbaan te Weisskirchen Hongarije is eergisternacht de brandkast met 60 000 kronen gestolen Van de daders geen het minste spoor ÜTerstrooming in Spanje Hevige stormen woeden sedert eenige dagen onafgebroken over de geheele provincie Granada Op verschillende plaatsen heelt het sterk gehageld en de antidilnviaansche regens hebben de rivieren bniten haar oevers doen treden Bjjna al het weiland is overstroomd en de olflfoogst zoo goed als vernield Ook andere gewassen hebben enorm te lijden In het dorp Pizuolo is een