Goudsche Courant, zaterdag 6 oktober 1900

No 8318 Zaterdag Q October 1000 30ste Jaargang fiouDSCHE mum Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telrroon Jfo 9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsiuimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de s inidd Teleftton n De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks toet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie inaanden is 1 25 franco der post 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN MaatschappelUk Kapitaal 2 000 000 geheel gepbist GekoedersSTEEÏÏSMA Bloemisten GOU L A Salon Kamer en Grafdócoraties Corbeilles Jardinieres Bonquelteo enz GRAF en FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMKKl LANTEN Aaniec en ondcrlKiiid vao Tuinen Alleen verkoop voor K UDA en Omstreken van JSaiSVIEJfCIomi Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deolen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadeliik voor vrnchten bloemen en planten V Liter I 0 50 V L 0 80 1 L I 1 50 6 L 1 7 TELEPH No 114 Tlütny i Wondubtlitm a do gebeele worohl lielcüml od t eroemd OnovertrofFen inidtlol Ui m iilte U O r s t L o n r LeverVftttcziekten enz luwondi ft r oweI alB ook iiitwcmli iri hijuB lila ziekttigovallen nmt goud K volg hBii te wmidtiiu Pr s per flttcoii t 1 per püit i l lö TUerrj s Wo dtntlf bezit een alsnog onbeken ile geneeikniolil BD heilznniti werkm Maakt mooatal Ike pijiilgkti n fevitarvoile operatie Rehoel ovorbodijf Mi t Ae i a f wfjrd üoq U jiiar ouil voor onfreiireslitk reliouilen liedist zwcl n onUuiitH eun liijiiH asi JKur kmikcriydeii eeiiezen lironut f onezmt en TenaohtinR der pyne by woudmi ontstokmgen enz Tan allerlei nanl Pry per pot f löO per post f 1 60 Oeutmal Dopöt voor Nederland Apotheker HEMKI SAI DERS Kokm H Amsterdam Wur ndepdt ii butelleiaeu direct un die Rhutienapothcke dei A TUIKKKY in Pre ndx bel Itohilwh leiterreich OelinTa pruipMtui te ontbie lea b het CeDtrul I e At Sandtri Pokin 8 A mitêrdun EEMIEFOTTAHTm Neii wonit verzocht op t HRIIK te letten OIT HBT MaG ZIJ TAK M IUVENSVVAAYZONR GORINCHEM Deze THKKËN worden sfgele rerd iu verzegelde pakjes van vï iioeê n een half en een Ned one mei vermelding van Nommer en kPriJH voorzien van nevenataanil liVlerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de nitvoerint van geeerde orders aanbevelende 1 breëbaaht lz Te Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Goada aan do Tarlsingel Te bevragen Lange ïiendoweg D 29 If Pain Expeller D ti ju rdt dit middal BM T riaaa nd mocu Il pgutlUndi uwngTmi MDf W d tWM RhvUBA dal r r ookU iM vaittoawui JlM l tt op kat bbriataurt Mi r JLdAlJ 6o 60 d in dtmMita iMtlMkNi A AmitBrdui kg THotk CÜbas Taa Trtju a Buden t i t imnkU iatin im tt k Jioh t ywüondh iA ptjn In dv mM gi ni ni D U iJrSMI I V O IKK O DDE Ojow rui uuuK f SCHIEDAMMEH GEKEVEE Merkt Terkrijftbtar blÜ t M PÊETEB8 Jz N B AU boirüi van ochthoid ia oaiihet en kurk aleeda voor CHIEDAM P BOPFK NIGHTCAP mm WATE SLEMI mTSCHAPPlJ Gea bonneerden wordt herinnerd de betaalda en der abonnemfntsg elden zijn van 1 tot en met 8 OCTOBER De Vireettur I C VV VAN DER LAAK Café DK GOlJl K WAC Ei BIUARD CONCOURS om PRIJZEN van 1 100 t 0 f en 1 Aanvangende a s VRIJDAG 5 OCTOBER van des morgens 10 nren tot des avonds 11 uren C A DM GOEIJ VS A 8 VRIJDAG ZATERDAG en ZONDAG ECHT PILSNEBBIER van WiaENTHALBR Trelzlsian g 20 Octo ber LOTEN IN DE GOUÜSCHK P ARDEiXLOTERIJ zijn k 50 Cla per lot verkrijg baar bij A BUIlTKMAir Zn H OFDPKIJZEIS Rijtuigen met een entwee Paarden bespannen Paarden Rundvee enz mw i v t fii iTi lil fl 1 1 H i MmHW TI Met ïjin Ü liim en QQVtó Bchi oonJc t RAEPARATEN VAN Illlt1fl 1 Sk V€ c Tiiee t krachtige en versterkende KINA WIJN tegen zwakte f U I tlA L at J i zoowel l ii kinderen als vülw si enen gebrek aap cetlurt slechte ipljsverterjne zenuwhoofdp n ter versterking na ziekte of kraambed koorte en hare gevolgen OUINA LAROCHE FERRUGINEUX iii het bij onder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Kritiachen leeftQd enz Verkn cha r in flacons A ƒ 1 90 en 1 7S aI f gpo voedzaam verBterkend aBngenaam vanamnak voordntreli ksc1igeb uik I IIVd aV a vfionil n kinderen zwakken ui kllerachtige gestellen leer aan te bevtlcn AIj geneesltrachtlge drank bij atoonjbeen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook yo r luigelingcn en kleine kinden en l r s r bunA S K 1 70 a K r J 0 90 a S Kgr 0 50 Chemisch Ki AllrcilSI At Speciaal voor Kindervoeding in buuen A j Kgr 0 90 zuivere iTlCIIVaUliVCI 0 50 Kgr j 0 25 ASthtnd L i8 l dmgTan de hevigste aanvallen vi doosjei A 0 80 en ƒ 0 60 Tamarinde Bonbons fruit puROATiEF gen v r topping A m beien Migraine Congesties etc voomlonkaislaxans Tamarinde Ëonbons van KKA l b I lEN HOLM l elnngrijke diensten Mnaak aangenaam is rn s pet doosjc O ÖÓ en O SO voor kinderen bcwij daar de vorm voor het kind begeerlijk Q ltviSal OoC SIIaC algemeen erkend aU het BESTE huismiddel JaillliaKT JilllvO bij Hoest Verkoudheid en Keelpyn het ts een slUmopIossend en venacïitënd middel bij uitnemendheid uitsluitend in Q flcschjes verkrij gbaar Pu ƒ 0 20 per Ocscl ije Ri Vraaparatsn ram KRAEPCLIEN k HOLM te Zeist êli iMllfH waarop da nanm en Maudleekeinug £ H rei Mjtolkglert n Vrogitttn KRAEPELIEN H01J Hofleveranciers ZEIST Ai 4j Patent H Stollen I er grOftsn BrfnUi it unttn Ptttmt H Siolle t êmingen h t Attiëu lu v c ilaó n§fi u tr hlosen Nachahmuimen $ t bfi Uéfl kMufê darter Miêfi Httl geharfen H StoU ti our to uiu Jired 9dtt in tolohtn Elunhênttlunion t tênit UBff fliltêt wti neéamtehmtl MMgaiiangt m SZ PretttUMen and Zt ugmia 9 értk ma pwm Warnuny LeTensverzekering ïïaatscliappij hORDKKCHT Goedgekeurd bj Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 halve Cigarette is voldoende ter bestrij Asthma etc In VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Slait ALLK soorten van veriekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven z jn volgens de laatste sterftetatels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Arasterdam en te Rotterdam bj den Hoofd en de ProTinciaJe Inapectenn en b j de Agenten in alle plaatsen van Nederland Geen Engelsch maar Echt BOEHEITBEOOD H cent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 NOUVEAUTÉS WU venoeken de D mei die ons frilln treerd mode album voor het WlnterB l loen noch niet ontvangen hebben dit t villen aanvragen aan JULESJILUZOTaC rvkL Hetzelve wordt dan omgaand grttls m franco toegezonden BesUllingen van af 25 ft net vrfj Tan aBi kotten aan huis met 6 Terhoogtng m im9 ku w u RuiNui i i FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ in chemische Wisscherij VAM H OP PEK HEIMER 19 Kruiêkade Botterdam Gebrevetóerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het atoomen en verven van atle Ueeren en Damesgarderoben alflook aüe KmdergoerlerBn Speciale innchtinK voor het a1 oom o van pinche mantel veeren bont ent Gordijnen tatelkleeden enz worden naar d nieuwste pd laatste methode jeverfd Alle goedereu hetzq eRioouid of cevertd wonlen onechsdel k voor de gexondoeid vdli enfl staal bewerkt Kieuw onorertrofleo Prof Dr IjieberB welbekend mtIW SBADST SI ZXEï AUmu echt met Fabnekimerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfi de meest hardnekkigf zenuw teiektefif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd foËBle Baezinif van elke zwakte Bleet ïüoht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpya slechte ap Bvertering Onvermogen Tmpotenz PoUatione enz Uitvoerige proBpectcssen Irtjifcr fleach fl 1 ü i fl S i dabbeh fleicli n t Ontra I Depot Matth v d VeRto Zaltbommel 1 putTi M Cléban k Co Rotterdam V Happol fl Gravcnhage 1 TUImmans de Jong J Ced Rotterdam Wolff Co rouda ra hiï alle drogisten jE CASSITÜ I TANDAllTS Turfmarkt 18B Gouda Spreeknnr van tot 4 nnr DINSDAGS en ZATERDAGS van tot 4D uur behandeling van minvermogenden Op dit nnr worden knnsttandapparaten tegen verlaagd t ariet verstrekt Zenuw en Waagflijders ordt it oiertniging 1 eeh werkelgke hnlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adiw per briefkaart ord dt boekje Iranco per poet toogeaonden door BLOKFOEL S Boekb Zaltbommel Qonda Druk van A BBiSKMAN 4 Zi BulteDiandscli Overzicbt De resultaten van de Ëngelsche verkiezingen Toor zoover zü tot heden bekend zgn laten zien dat de conservatieve meerderheid niet belangrfk verminderen zal ruim V van het aantal parlementsleden is reeds gekozen 371 Tan de 670 Hiervan ziJn 260 ministerieelen en 111 leden der oppositie Tut nog toe hebben de liberalen slechts 19 zetels gewonnen Onder de gekozenen beheorende heeren Labouchere die in Northampton werd herkozen en de arbeiderscandidaat John Bnma die met een meerderheid van 264 stemmen in Battersea herkozen is De arbeiderscandidaat Wilson is daarentegen geTallen te Middlesborongh De ministerieelen hebben tot nog toe 29 ntels gewonnen de oppositie daarentegen tien zoodat de ministerieele meerderheid na Neds belangrijk is verminderd Hoewel dit resultaat niet schitterend voor de oppositie mag worden genoemd zal het toch een tegenslag zyn voor de Regeering Zy bad natuurlijk gehoopt bjj de ontbinding dat de regeeringsmeerderheid aanzienlijk z a toenemen en niet verminderen Om zetels te verliezen had z geen beroep op het volk noodig Verschillende aanvullingsverkiezingen hadden die meerderheid reeds van 152 tot 128 stemmen doen dalen Dat verlies lalen en woUicht met grooter meerderheid terngkeeren voor een nieuw tijdvak van 7 jaren was de bedoeling der Regeering Dat zii onder den Invloed van haar overwinningsbuUetins en van haar Khaki proclamaties opnieuw voor zeven jaar aan bet bewind zal komen is vrij zeker maar een algemeene instemming met haar staatkunde toonen de resultaten nog niet De Times is ondanks de kleine verliezen der party verheugd over het teit dat de groote handelsen abriekscentra Londen Manchester Salford Bradlord Nottingham Birmingham en Liverpool in het onbestreden bezit van de Unionistische partij gebleven zyn Hieruit leidt het blad af dat de kiezers der arbeidefsparty vertrouwen schenken aan de regeering Maar het blad vergeet daarby te vertellen hoeveel arbeiders het kiesrecht missen doordat de stemming plaats heeft volgens de oude kiezerslgnten terwgl in het voorjaar van 1901 de nieuwe zouden worden opgemaakt Loit kol De Wit schryft o a in de iN R Ct De tyd van groote gevechten is voorby de guerilla in vollen gang en zooals vol gens de United Service Gazette in de club te Pretoria wordt gezegd er is thans in het Ëngelsche leger groote behoefte aan aanvoerders bezield met initiatief die op eigen Terantwoordeiykheid durven handelen zonder de onderlinge samenwerking uit het oog te verliezen Deze eigenschappen nu missen de meeste generaals en zelfs zy die in dezen oorlog de meeste populariteit hebben verkregen en wier samen in de café chantants bezongen en toegejuicht worden deinzen voor verantwoordeiykheid temg uit vrees Toor hun reputatie te verliezen Uen zegt zelfs dat Roberts het plan koestert al zulke aanvoerders naar Engeland temg te zenden om daar op hunne lauweren te rusten en het verdere werk over te laten aan degenen die geen reputatie te verliezen hebben De Wet biytt nog steeds de ziel van het Terzet en de nachtmerrie van Roberts In navolging van de Boeren hebben de Engelschen thans een paardencommando samengesteld dat onder aanvoering Tan kolonel De Lisse 24 September Pretoria heeft verlaten en bepaald tot taak heeft De Wet op te sporen en zoo mogeiyk gevangen te nemen Is het bericht waar dat de Standard uit Onrban heeft ostTsngen dan hebben de Boeren op de grens van Matal by de Jagersdrilt een groot succes behaald Deze doorWMdbue pluitt Toert door de Botfelrivier ongeveer 10 K K ten noorden van Dundee en de rivier vormt daar de grens tnsschen Natal en Transvaal Een konvooi zoude ongeveer 10 K M ten oosten van de drift door dfl Boeren genomen zyn waarschyniyk een gedeelte van de macht waartegen Hildyard opereert Ook in Natal is men dus niet veilig voor de stroopende benden en de berichtgever oppert het vermoeden dat de Natalsche vrywilligers voorloopig nog niet naar huis zullen worden gezonden nu het biykt dat de kolonie nog volstrekt niet veilig is Uit Aldershot gaan ook weer troepen ter versterking van het leger in Zuid Afrika en deze berichten lezende maakt het een zonderlingen indruk te hooren dat er aan wordt gedacht op 11 October a s den verjaardag van den oorlog liet herstel van den vrede te vieren Wie zouden dan de vyandeiykheden staken F De Hoeren schynen er niet veel lust in te hebben en de Engelschen kunnen toch bezwaarlgk zeggen dat het vrede is zoolang zy o verschillende punten voortdurend worden aangevallen Wolff s bureau te Beriyn verneemt dat de Keizer van China aan de mogendheden een edict van 25 September heeft doen toekomen waarin do bestraffing van een aantal met namen genoemde nrinsen engrootwaardignemsDekle ders wegens begunstiging der Bolerbeweging gelast werd De echtheid van dit edict aannemende heeft de Duitsche regeering tot uitvoering van het in haar nota van 17 Sept voorgestelde plan aan de mogendheden voorgeslagen thans te besluiten aan de diplomatieke vertegenwoordigers in China de volgende drie punten ter onderzoek en om advies voor te leggen Of de in het edict voorkomende Igstvan strafbare personen voldoende en juist is of de in uitzicht gestelde straffen evenredig zgn aan de schuld op welke wjze de uitvoering der bestraffing door de mogendheden kon worden gecontroleerd De tot nog toe ontvangen berichten over de ontvangst van deze voorstellen door de mogendheden geeft recht tot de veronderstelling dat hieromtrent algemeene instemming zal worden verkregen Volgens de Weener bladen zal prins George van Griekenland gouverneur van Creta de verschillende Éuropeesche hoven bezoeken om do mogendheden te bewegen Creta onathankeiyk te verklaren In Oostenryk is men weinig gehticht over dit voornemen van den Griekschen prins want men vreest ongeregeldheden op het Balkan schiereiland als de Cretenzers onathankeiyk worden verklaard Het Noue Tageblatt herinnert er aan dat de mogendheden in 1898 by de regeling der Cretenzer qnaestie juist alles in het werk atollen om t scheppen van een precedent waardoor revolutionnaira elementen op den Balkan zich konden aangemoedigd gevoelen te voorkomen Verspreide Berichten FBiLÜKBUK Dinsdag is de Tentoonstelling bezocht door 206 468 personen Ondertnsschon zyn de Indo Chineezen de Senegaleezen en de DahomeeSrs die het reeds aardig Irisch begonnen te krggen ondanks het mooie najaar van het terrein vertrokken om zich morgen te Uarseille in ta schepen naar betere althans warmere gewesten en alleen de Tuneziërs de lui uit Fransch Guiana en uit de Antillen blgven nog wat ter bewondering van den kant der late tentoonstellingbezoekers Nu heet bet weer dat de heer Bonvard in zgn rapport aan den Panjsche gemesnteraad aangaande het behoud van een aantal gebouwen op het Champ deM rs lal voorstellen een deel van de machlnegalery te laten staan in den tegeuwoordigen vorm om aldus do groote feobtzaal te kunnen behouden De scheidsrechtelgke jury inzake de geschillen tnsschen do Tentoonstellingsadministratie en ettelgke exposanten is druk aan t werk olko klacht moet op ziohzolT8 onderzocht worden en er komen er nog maar altgd by van monschon die minder willen betalen of in het geheel niets terwyi het hoofdcommissariaat dnidelgk doet uitkomen dat het geen collectieve klacht accepteert doch alleen in het alleruiterste geval rekening wil houden by wflze van uitzondering met zeer moeiiyke omstandigheden meenende dat de heeren vrg en onvoorwaardeiyk de voorwaarden hebben aangenomen zonder oenig recht op betwisting I De Franscho militaire expeditie aan de grens van Marocco moet reeds 25 millioen hebben gekost DUITSCIILIND Als een direct gevolg van de vervroegde winkelsluiting des avonds om negen uur stroomden de wandelaars in de Beriynsche stïaten Maandagavond naar de koffiehui tkn An tiriirftltniicrAl WEilkftr fii rftna 3 ra ilr lutaeerden van louter pMzior over de ttffll door de regeering bereide voordeeltjes Voornameiyk de koffiehuizen van don middelrang en daarbeneden profitoeren er was muziek er waren bloemversieringen en hier en daar had men hel er zelfs maar eens op gewaagd de pryzen te verhoogen wat duizenden winkelbedienden niet zoo erg kwaiyk namen op dezen feestavond iTiUE Hft Vaticaan heeft getrouw aan naar regeeringstaktiak der politie te Rome niet in kennis gesteld met de gepleegde inbraak in het pauseiyke paleis doch de rechteriyke autoriteiten van het Vaticaan zelf zyn aan den arbeid Zoo hebben de banken opgave ontvangen van de nummers der ontvreemde stukken en er zy wel een oogenblik te laat 1 maatregelen genomen tor voorkoming van erger diefstallen BINNENLAND By Koninkiyk besluit van 16 Sept jl is met vernietiging van een besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland wuarby goedkeuring was onthouden aan een besluit van den Gemeenteraad van Het Bildt tot wyziging der gemeentebegrooting voor 1900 dit besluit alsnog goedgekeurd De zaak kwam neer op hot volgende De Gemeenteraad had f 1000 uitgetrokken voor aankoop van land om dit te verhuren als akkerland of tningrond als middel tot wering van armoede en voorkoming van pauperisme en om dit bedrag te vinden den hoofdeiyken omslag met f 1000 verhoogd Ged Staten waren van oordeel dat de Baad niet bevoegd was speciaal voor genoemd middel gelden op de begrooting uit fa tiT AlrlrATI BS het koninkiyk tjcsluit werd echter die bevoegdheid wèl aangenomen hier vooral omdat uitgifte van kleine perceelen grond in huur aan werklieden in hunne vrye uren voor een der beste middelen geldt ter verbetering van sociale toestanden te meer waar zooals hier de arbeiders slechts een klein deel van het jaar werk hebben en dewyi hunne verdiensten dan te gering zyn voor hun onderhoud armlastig worden Bovendien wordt by het Kon besluit overwogen dat het hier slechts is eene proefneming voor èén jaar en dat indien de Gemeenteraad later op te groote schaal in dezelfde richting mocht willen werkzaam zyn het hooger gezag m allen tyde het recht behoudt tusscben beille te komen Gemengde Berichten Uit Amsterdam meldt men De justitie houdt zich inds eergisteren bezig met een lastig geval Een der loopers van de Associatie Cassa hoeft der politie medegedeeld dat hy ten kantore der firma Broekman on Co op den Singel door een onbekenden man op de trap ib aangevallen terwyi hy eene som van f 130 000 by zich had Hg had bii de heeren Broekman en Co eeno som van f 500 geind Heengaande werd hem plotseling door iemand die de trap opkwam de hoed over do oogen geslagen en buitendien om zgn nek oen koord geworpen en dichtgehaald Op hetzelfde oogunblik werden handen geslagen om zyne portefeuille met het geld die echter aan een stevigen koperen ketting bevestigd was De kantoorlooper Nicolet genaamd verweerde zich krachtig An riep overluid om hulp mot liet gevolg da i do brutale aanrander do vlucht nam Men zag hem op straat nerguns meer waaruit Nicolet on de politie opmaken dat de man een rywiel by zich gehad moot hebben In verband met dit zonderling geval zyn nu twee personen aangehouden de oen is een bediende der firma Broekman on Co do ander een vriend van een der overige bedienden op dat kantoor wojkzaanij welke door verschillende personen in liet gebouw is gezien Deze vriend kwam daar trouwens vaak en was nu even vóór Nicolet heenging vertrokken Nicolet meont in hem zgn aanrander te herkennen maar is niet zeker van zyne zaak Verscheidene personen die zich to zeltder tgd in het kantoorgebouw bevonden zgn reeds door den substituut officier van justitie mr Regput in verhoor genomen er is echter tot heden nog niemand gevonden die op de trap ooggetuige is geweest van de aanranding Ook gister hield de justitie zich met het geval bezig De beide arrestanten zyn gistermorgen overgebracht naar het huis van bewaring en het onderzoek wordt nu woor geleid door den rechtercommissaris mr van der Zweep Dat op de beide aangehoudenen verdenking blgft rusten hoeft zyn grond ook hierin dat zy klaarbiykeiyk niet voor de waarheid uitkomen en iets verbergen Ook staan zg by de politie ongunstig bekend eeu van hen is zelfs vroeger al meer van diefstal verdacht geweest Nader meldt men De vermoedeiyke aanrander van den looper van do Associatie Cassa te Amsterdam bonevens diens vormoodoiyke medeplichtige do man dio met een fiets beneden zou hebben staan wachten worden beiden in hechtenis gehouden Omtrent het gebeurde verneemt de Telegraaf nog hot volgende De bediende S op het kantoor van de firma Broekmap had gevraagd of hg even naar don dokter mocht gaan Dit was geschied nadat de kassiersknecht Nicolet zgne stukken had afgegeven om daarop later het geld te komen halen S was wel de deur uitgegaan maar uit een onderzoek door de politie is gebleken dat hg niet by den dokter is geweest S kwam terug in gezelschap van zyn vriend K die hem dikwgls aan bet kantoor bezocht K kwam per fiets en zette zgn wiel in de gang neer Beiden gingen het kantoor binnen Kort daarna hoorde juffronw Koch de huisbewaarster en haar man om hulp roepen en zagen zg den kassiersknecht bleek on ontdaan op do trap staan met zyn portofeiulle in een zwarten zak in de eene hand geklemd en een strop van touw in de andere Do juffrouw gaf hem wat spiritus en toen kwam ook S van het kantoor Zgn vriend K die met hem binnen was gekomen was toen niet te zien Toen de juffrouw er van sprak de politie te halen voegde S haar to Wtt politie