Goudsche Courant, zaterdag 6 oktober 1900

Het verhoor der 18 getuigen vangt nu aan Als eerste wordt gehoord prol hpronck die het Igk van mej B heeft geschouwd en daarvan zyn bevinding mededeelt Get verklaurt 0 a dat het hem gebleken is dat de snoeren van het doek zeer krachtig om den hals zgn gelegd Bet slachtofler had een hooldwond die zeer wel kan veroorzaakt zgn door den val langs de tafel of langs den stoel deze verwonding behoeft niet met het boksgzer te zjjn toegebracht Volgens den deskundige moet de wgzc waarop het slachtoffer is aangegrepen den dood ten gevolge hebben Dat kon iedereen bcgrgpon De president vraagt bekl ot hg dat niet begrepen heeft Bekl zegt dat hg alleen bedoeld heeft de vronw bewusteloos te maken Als hg haar doodde was dat buiten zgn wil en hg geloolt dat zgn geestvermogens op dat oogenblik niet normaal waren Of bekl dan niet dacht dat de juUrouw indien zg ware hggekomen alles zou hebben gezegd Bekl meent van neen omdat zy bekend was met zflne lamilie Mr Baert vraagt den deskundige ol hg die alwezigheid van geestvermogens bg iemand die 19 jaar is en den 3 jarigen cursus der H B S heeft afgoloopen mogeip acht Bg een normaal mensch niet antwoordt de getuige maar wat dezen beklaagde betreft kan hg daaromtrent geen oordeel vellen I erugkeoren dor ademhaling na een mishandeling als deze en bg een persoon als de vermoorde acht get zeer onwaarschgnlijk Spierbeweging na deu dood zoodat men den indruk krggt alsof het leven nog niet geweken is is echter mogelgk Beklaagde Ifad verklaard dat hg daaruit opmaakte dat mej B niet dood was Tweede deskundige is dr Fisscher aan wien enkele vragen werden gesteld Prof dr Eykman die in de buurt van de vermoorde woonde was op het geschreeuw der meid komen aanloopen heeft de gesloten deur met geweld geopend en vond het lichaam binnen met den doek om den hals doch niet geknoopt De hond lag rustig in het mandje Getuige heeft getracht met toepassing dor bekende regelen de levensgeesten weder op te wekken doch tevergeefs Getuige zag ook dat mej B een blauwe plek op het gelaat had Ook dezen getuige desgevraagd komt hot voor dat iemand met normaal verstand kan begrgpen wat de gevolgen zgn van mishandelingen als de gepleegde iet had reeds dadeiyk vernomen dat de politie gewaarschuwd was De doek dien hy vond was min ot tnofir vrtphtirr t Beklaagde schrgit dit toe aan het feit dat hy vrooselgk transpireerde en don doek heeft gebruikt om zgn hoofd al te vegen Hy ontkent dien eerst te hebben natgemaakt De zitting wordt voor 15 minuten geschorst Getuige Visser heelt bekl het huis zien verlaten en de denr achter zich toewerpen waarna hg de Kerklaan in ging Get is daarop met prol Eykman het hui binnengegaan De commissaris van politie de heer C F Beek is het eerst in de woning gekomen en doet mededeeling van zgn bevinding Hy vond daar o a in de gang een vertrapt boordknoopje geiyk er ook een gevonden werd ten huize van den heer Göbel ten nadeele Directe SpoorwegverblDdlngen mei GOIDA Wlnterdlenst 1900 AaDsevaageo 1 October TUd va Greenwlcfc R i 7 96 7 44 8 14 8 17 9 8S 9 14 10 09 10 19 10 40 ll lt t 4 A 10 19 I Mt Z 10 30 8 41 X IM 7 47 8 07 r 8 iO 8 56 9 SS 10 80 10 46 11 01 11 47 11 1 f 11 48 eODDt ROTTIBDAHTlce rem 11 99 lt 18 la ta 1 97 9 18 8 80 3 49 4 89 4 64 6 89 6 18 1 r 6 01 1 10 5 11 1 17 t 6 18 l 6 9 89 8 B1 4 03 6 97 6 4 6 39 1 68 6 10 7 43 06 6 90 7 67 AUho 1 BS Se Umm Hxtn bijbaUlaii Op dne trelaan lija Zoodag Muuaim an Diultg MndMgHliB ntoarbUiottcn voor de Se kl rerkr gbur tegen eokelen Treektprye R HelliudHlie Speer L Bitrt n i lMQflBt kew B X Ue B Diaibei KOTTKRDiM aOÏOi Tiee 9 0 19 80 9 48 f 11 38 ll l 11 46 19 10 S iAt 6 17 r 9 19 f 4 47 6 41 6 97 S 46 3 46 4 03 4 34 6 95 6 04 6 99 7 05 7 5 8 91 i 4 44 6 S r 9 46 4 51 6 46 9 6 6 111 8 61 10 08 i6 4 6 4 94 6 07 6 18 5 44 6 94 7 09 7 96 8 90 8 49 9 47 10 09 10 11 11 01 1 48 1 64 36 9 14 46 1 58 9 03 1 0 09 9 3S 9 47 lO lt t 10 96 io X lO H 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 10 49 11 68 19 06 19 81 i iUeea Ie eb Se Uiaee eitra betaleaji FenüUtiaf vf daa loop kaa aiet gorekaad worden R BoDandaeke ipQor L Extra aapplemaatkawija aa da Compagnie dar Wegoaa Idta eOUDA U N Htieiiaa reiaa 4 19 4 60 6 96 10 1 10 69 11 81 19 16 19 90 11 68 1 63 9 91 11 11 1 10 t 11 99 1 91 i ï M4 Ü 6 lli 7 6 9 08 9 19 9 88 4 10 98 10 46 11 41 19 09 11 46 19 66 1 4 9 90 8 6 16 49 7 67 8 8 T 6 44 19a9 10 8 4 10 4 11 11 11 6 7 48 4 16 4 46 G O n U 4 1 M T R D 4 U l o fana Jouda S 8 11 8 8i S 10 90 10 69 19 08 1 10 8 1 16 4 07 4 43 6 19 5 86 8 48 9 61 I0 l9 10 87 11 06 AmatW 8 01 8 68 9 10 10 11 04 19 48 19 87 1 67 4 1 4 67 6 80 6 03 6 44 9 86 10 8 1 08 11 69 iA mal 0 8 IC 9 13 9 87 10 96 11 1 08 1 10 9 19 8 40 4 97 r 6 1 8 46 6 8 9 S8 10 60 11 16 H 14 1 30 9 40 9 67 4 00 4 16 4 87 6 39 6 99 7 01 7 41 7 66 8 18 9 61 10 80 1 8 4 43 6 98 9 67 1 60 4 68 8 43 10 11 9 01 6 1 6 64 10 91 9 19 3 09 8 94 4 97 49 t 91 4 7 06 7 81 8 09 8 91 8 45 10 88 10 6 e estia betelen L Bekaln aan biljet Ie kl een aapplemeat baaiJB I T K I C B I iee nt tl 9 16 3 11 4 8 6 68 9 S 9 40 8 19 6 11 19 39 1 09 a nl 3 45 6 04 6 80 7 00 Am t C 6 81 7 16 8 10 8 t 18 l 11 18 1 7 1 6 9 91 8 10 S St 4 4i 11 6 91 7 00 8 10 9 61 Imat W 6 84 6 47 7 80 8 9S 8 46 9 80 0 4 11 80 19 4 1 06 t 40 8 18 8 49 6 0H 6 98 6 36 7 96 B t 10 06 nnml 7 01 7 818 189 I9Ï 9 10 1810 841 ll M 6l 8 i8 4 18 4 84 6 47 7 16 7 64 0 li 11 9 3 08 8 19 4 09 4 48 6 4 S3 7 Ö0 7 68 i Ol 36 10 06 10 40 4 n 7 94 11 07 8S 8 40 8 14 4 48 6 90 6 16 7 14 1 4 8 18 9 8 10 07 10 M 11 gaat n naar je keuken daar hebt u toch geen verstand van en veel geloop geelt het Inmiddels had de heer Lcfébnro die ook in het perceel een kantoor in wijken heelt de fiets opgemerkt en vroeg h j Aan wien behoort die flets P Niemand antwoordde dadeiyk en toen nam de heer Lefébure do flets in beslag omdat hy verwachtte dat de eigenaar die toch ook op het oogenblik van het hulpgeroep in de gang moest zgn gewucst zgn flets zon komen halen De huisbevaarster en haar man hadden echter niemand in de vrjj lange goed verlichte gang zien loopcn en eerst toen kwam de vriend van S uit het kantoor te voorschyn in fletscostunm en herkende hy hot wiel als zgn eigendom De heer Fnndter commissaris van politie die het eerst het onderzoek leidde vond dadeiyk termen S en zyn vriend K in bewaking te houden Omtrent de by het spoorwegongeval aande Jeremieburg te Utrecht gewonden die inhet stedoiyk ziekenhuis aldaar zgn opgenomen vernemen wy thans dat de machinistde stoker en de boofdkondoclenr gisterenhersteld het ziekenhuis hebben verlaten terwyi van een vgn de twee reizigers welkealdaar nog wordMi veipleegd n l van donreiziger De Heer nit Vechten het linkerbeen hedenniorgon is geamputeerd I Rechtszaken Voor de rechtbank te Utrecht stond gister terecht I J M Smelt beklaagd in don avond van 9 Juli tusschen 10 en 11 nar de oude jnUronw Brouwer wonende Biltstraat aldaar om het leven te hebben gebracht De publieke tribune was overvol doch er was zells op de plaats der verslaggevet van het verhoor byna niets te verstaan wjl de beklaagde die geen buitengewone aandoening vertoont doch zoor mat spreekt voor de presidentstafel staat en niet in do bank der beklaagden Voor zoover het verhoor te v lgen is vernomen we dat beklaagde zich op n bewusten avond by de vermoorde beeft vervoegd ten einde geld te leenen Naar het schynt heeft het slachtoffer het geld geweigerd Daarop heeft beklaagde naar by zegt haar aangegrepen en is zy op den grond gevallen Toen ademde zy nog maar daarop heeft bekl haur een zakdoek om den hals geknoopt dien toegetrokken en zgn handen op haar keel gedrukt Hg weet niet wat alleen zyn bedoeling was haur bewusteloos te maken mot het doel haar gold weg to nomen Bekl was voornemens de meid ook bewusteloos te maken en groep haar daartoe aan terwyi hy haar met oen boksyzer dat als stuk van overtuiging aanwezig was eenige stompen toebracht Mr Baert de la Faille vraagt aan bekl of het dus alleen zgn bedoeling geweest is de vrouwen bewui teloo8 te maken en op zyn bevestigend antwoord merkt mr Baert op dat het toch niet aan te nemen is voor iemand van zgno ontwikkeling dat hy gelooven zou dat zulke mishandeling alleen bewnsteloosheid zou ten gevolge hebben aouit MooidrMlit doot 7 1 ieuwerVerk 7 18 0 p lle 7 St aofterdam H 6 18 7 44 RotterdamD F RoUiirdim B ti 7 11 7 8S 8 91 8 88 9 08 9 94 67 10 86 11 09 9 40 t 11 09 8 60 jut 11 19 7 t 1 11 W 9 0 9 19 9 46 10 18 10 66 11 86 11 60 19 84 09 8 64 11 1 7 68 4t 6 6S 4 41 6 tO 6 07 7 18 4 89 6 41 I 6 01 6 61 6 11 6 04 6 17 6 10 6 98 7 39 Rotterdam Beun Rotterdam D F Itotterdam H Oapolle Hiauwarkerk Uoordneht oida 1 89 9 11 7 48 7 16 8 87 8 41 9 11 9 91 10 00 7 18 8 68 I 7 iiu 11 1 1 7 6 9 14 Gouda Z t8iili Moore SMtermeerZag Voorburg Hage 6 8 6 04 7 09 7 16 7 89 8 81 8 66 OS 9 44 10 1111 96 11 36 19 06 6 8 10 17 6 69 10 S 03 10 43 14 6 1 7 18 7 49 07 ns 9 1 9 30 ID ll 10 4 11 6t 19 118 11 34 op dan iMp kan niet gankead worden M Ilarmonikatrela aUeen Ie en Se klaaa aUage Voorburg Zo Utm Zeg Zevenk Mo OniiHa t raenllaUel a 89 U U l UA 19 00 1 d 07 10 14 10 60 11 18 11 94 11 47 6 10 a4 7 46 8 16 6 S6 6 48 6 08 7 04 ioada Oudair Woerd Utnekt 8 8 18 8 19 89 10 14 10 4 j 8 18 6 69 7 47 8 88 9 90 10 10 10 66 11 38 19 09 1 48 6 07 4t 8 09 9 87 10 33 11 66 19 97 6 l 8 68 8 17 10 41 1 86 I M 7 08 7 4 0 9 01 t6 10 14 ll l li ll 11 11 1 16 Ulnwhl Wottrdea Oude Gouda 9 08 10 11 96 van wien bekl het rywiel wegnam waarop hg ontvlnchtte By zgn aanhouding te Leusden was bekl zeer onder den indruk Later was hy hy alwisseling hartstochteiyk bedroeld en onbegrgpaiyk onverschillig Hy had o a gevraagd ol het mogelgk was dat hg levenslang zou krfjgen en of de verhalen in de bladen waarheid bevatten De dienstbode Hendnka Cornelissen verklaarde dat bekl tot haar gezegd had dat hg met een boodschap van zgn mama voor de juffrouw kwam Bekl ontkent dit Getuige had bg de juHrouw zitten werken en was vertrokken toen Smelt binnen was Na een minunt of tien ging get aan de deur luisteren omdat zg het vreemd vond dat ze niets hoorde terwgl toch de jnftronw zoo doof was dat er zeer luid gesproken moest worden Bekl kwam hg getuige in de keuken en vroeg een glas water wat wel meer gebeurde omdat haar juffrouw slecht loopen kon Get kon aan bekl niets bgzonders zien Ze moest echter het glas binnen halen en zag toen de jnlfronw tegen de deuren liggen Dadelgk daarop gaf bekl haar oen stoot in den rug wierp haar op den grond en zette zgn voet op haar hoofd terwgl hg het boksgzer haar op de keel wilde zetten Zg nam hem het boksgzer al en liep de gang in Daar zeide beklaagde ik moet geld hebben zy noodzaakte hem toen om naar boven te gaan om naar ze zeide het geld te halen doch met het plan om zeil te ontvluchten Zg verweet hem den moord en bekl antwoordde Stil maar de jullrouw is in bedwelmden toestand Het gelukte de dienstbode om weg te komen nadat hg haar eerst in de keuken had opgesloten en mishandeld Toen zg de deut uitliep riep bekl O heilige Maria verloren verloren Het meisje riep buiten moord en kreeg dadeiyk hulp Bekl ontkent dat de zaak zich precies zoo zou hebben toegedragen doch vertelt niet veel anders Zgn bedoeling was om ook haar bewusteloos te maken omdat ze hem belette om weg te loopen Toch zeker na eerst het geld genomen te hebben P vroeg de president Neen zegt bekl en later sÉiiachien wel ik weet het zeil niet Uit verdere vragen aan het meisje gesteld blgkt dat bekl vroeger wel eens geld va van mej B heelt geleend Hooldagent Visser verklaart hoe h j het lyk van mej B vond evenals rechercheur Koopmans Een broeder van den verslagene verklaart dat voor zoover hem bekend is van bet geld van mej B niets vermist is Tlt i r anhoi hftrltpnt iiflt aanwezige rijwiel als dat van zgn jongsten zoon Zgn jasen zgn sporthemd werden vermist Get endiens vrouw hebben de deur hooren dichtslaan hy is naar beneden gegaan en vermiste zgn wiel doch dacht nog niet aan dielstal wgl zgn zoon uit kon zgn Bekl is vermoedeiyk achter ingeklommen wat doorhem ook bekend wordt Mevrouw Gfibel s getuigei is komt met dat van den hoer G overeen Do rgwielhandelaar Molcken heeft aan bekl een lantaarn voor de flets verkocht 7 17 8 46 49 6 11 7 99 6 09 6 13 6 7 6 81 6 66 II 6 80 7 10 7 86 8 86 7 86 8 43 8 08 11 6 ll Otl 10 87 10 63 11 01 11 99 11 4 Na den rywielhandelaar komt als getuige de sergeant der infanterie Van Blarkom in Juli in garnizoen te Amersfoort Daar vervoegde zich de bekl die een vriend van hem was en vroeg hem om geld Bekl xag er slordig uit en zeide gevallen te zgn Bekl heelt een dag bg getuige doorgebracht De zuster van beklaagde is bg bekl geweest terwgl get er niet was en toen hg terugkwam had bekl een bankbiljet van I 100 waarvoor eenige kleederen on een koflertje gekocht zyn s Avonds te halfnegen is hg vertrokken zeggende naar Amsterdam te gaan Bekl was niet zennwachtig en heelt rustig zitten lezen Zgn komst in t midden van den nacht heelt getuige eciiter wel be vreemd De lieer J J van Leeuwen inspecteur van politie is 12 Jnli naar Ond Leusden gegaan alwaar hg bekl heeft gearresteerd Get Van Loenen de patroon van bekl verklaart dat deze bg hem een schuld had van f 26 Bekl was by hem hall volontair half reiziger hg verdiende niet veel en moest bovendien heen en weer reizen naar Hilversum Op 7 Juli heeft hy zyn patroon gezegd de vdigende week zgn geheele schuld te zullen betalen Hot niet betalen er van zon echter geen ontslag ten gevolge gehad hebben Get Van Haagen een 17 jarig jougmensch is op 9 Juli met bekl in een bierhuis inde Jansstraat geweest Bekl heelt toen geen idrank gebrnikt alleen limonade Get Anna van der Veer deed omstandig verhaal van de pgnen die de dienstbode heeft geleden en van de schrammen die getuige op haar rug heeft gezien Get Van Kuilenburg werd door de dienstbode ter hulp geroepen Hg zag iemand wegloopen Hg heelt het raam opgeschoven en de luiken verbrgzeld In de keuken waren alle sporen van worsteling Hiermee Was het getuigenverhoor algeloopen Bekl biyit bg zgn verklaring dat hg niet heeft willen dooden of stelen Hg wist niet dat ze dood was Toen echter heelt hy haar bewusteloos willen maken om dan het geld weg té nemen Doch toen het eenmaal zoo ver was dacht hg er niet meer aan Bekl s verklaring in de instructie is hiermede in stryd HJj zegt dat hg absoluut weg vilde doch kan niet antwoorden op de vraag waarom hy dan niet gegaan is De verklaring der instructie wordt door bekl bevestigd op enkele ondergeschikte punten na De snbst oll van justitie mr Carsten releveerde het verloop van de zaak en is ran meening dat deze beklaagde wel geweten heelt wat hg gedaan heelt Hg heeft de verschillende leiten erkend heeft niet gehandeld onder den invloed van sterken drank en is met het voornemen naar mej B gegaan om baar geld ter leen te vragen Het O M neemt aan dat bekl na de weigering van mei B jl tseling op het waanzinnige denkbeeld is gekomen om kwaadschiks te nemen wat hy goedschiks niet krggen kon Spr legt nadruk op de verklaring dat bekl den doek heelt dichtgetrokken om het zuchten te doen ophouden Spr schetste daarna zgn vlucht en arrestatie Bekl on kent wel het oogmerk tot dooden gehad te hebbon doch dat dit nog het geval zou zgn geweest toen bekl het znchten deed opbolden dat neemt spr niet aan Eisch wegens doodslag mishandeling en dielstal 12 jaar I 10 Mé lOJl 4 l 8 01 8 99 9 17 6 8 18 8 94 ie 8 88 0 66 10 18 10 43 11 99 10 0 10 17 10 99 De verdediger mr Dion Kooien begon ign pleidooi met bestrgding van de formuleering der dagvaarding Ontkennende dat bekl het voornemen zou hebben gehad om te dooden of te stelen drong pleiter aan op een veel lichtere straf terwgl hy wees op de jeugd en de toekomst van den beklaagde Na re en dupliek werd de uitspraak bepaald op beden over 8 dagen Voor de Rechtbank te Rotterdam werd gisteren behandeld de zaak tegen W D 23 jaar arbeider te Jaarsveld beklaagd van meineed Hg zon na op de openbare terechtDtting dezer rechtbank op 3 Augustus jl verschenen te zyn ten einde op verzoek van na te noemen beklaagde als getuige te worden gehoord in de strafzaak van J v E JGzn opposant tegen het vonnis van die rechtbank bevestigende het vonnis van den kantonrechter te Schoonhoven van 16 Maart 1900 waarbg deze wegens overtreding der jachtwet werd veroordeeld en na naar de wgze zyner godsdienstige gezindheid den eed te hebben afgelegd van de geheele waarheid en Biets dan de waarheid te zullen zeggen nadat als toen het onderzoek in die zaak was geschorst en de hervatting bepaald was op 6 Augustus 1900 op dien datum onder eede als getuige gehoord na te hebben opgegeven dat in den avond van 8 Januari 1900 nadat genoemde J v E met tw ee andere personen uit de woning van v E was weggegaan by zich hebbende een geweer opzetteiyk valschelgk hebben verklaard dat het geweer buiten de woning van beklaagde V E dien avond niet in elkaar is geweest voordat de getnigon Elenbaas en van Rhenen trachtten het in beslag te nemen het geweer is in het geheel niet in elkaar geweest Beklaagde hield vol niet valscheiyk te hebben gezworen en zgn verklaring naar waarheid te b ben algelegd Er werden vgl getuigen gehoord De beide veldwachters die bekl hebben bekeurd verklaarden op den bewusten avond van 8 Januari in den polder Batnwe hem gezien te hebben in de houding van iemand die jaagt met een geweer in de hand Op een gegeven oogenblik hadden zj gezien dat v E plotseling het geweer nit elktar Wm en aan beklaagde v D de koU daarin overgal die deze van voren op het Igl wegstopte V D beweerde de koll steeds onder zyn kleeren op de borst gedragen te bobben hoewel de veldwachters verklaarden dat de koll uit baklaagde s broekspgp te voorschyn kwam Een derde getuige verklaarde dat v E zoowel aan hem als aan v D op den dag der vroegere terechtzitting naar hier komende op de boot aan hun gevraagd had te zeggen en vol te bonden dat het geweer niet in elkaar is geweest Op die terechtzitting had deze getuige dit dan ook verklaard doch had zgn verklaring nadat ook zgne inhechtenisneming was gevraagd in ïooverre gewyzigd dat hg dit niet gezien ïnd daar hg niet steeds bg v E en v D mt geweest Ook nu legde hy in die geest rklaring al Na de 1 angdurige verhoren kwam het openbaar ministerie voor dat de waarheid in deze ligt aan de zyde van de verbalisanten en vorderde veroordeeling van v D wegens meineed tot 2 jaar gevangenisstral met attrck der prev hechtenis De verdediger van den beklaagde mr D Ellis van Raalte acht niet bewezen dat de beklaagde geweten heelt dat het geweer in elkaar is geweest en dat alzoo niet gezegd kan worden dat beklaagde willens en wetens een valsche verklaring algelegd heelt Mocht de rechtbank evenwel een en ander wel bewezen achten zoo zou beklaagde volgens pleiter toch niet veroordeeld kunnen worden daar de dagvaarding niet inhoudt alle elementen vereischt voor het ten laste gelegde mlsdryi m a w niet dat de verklaring opzetteiyk valschelgk onder eede is algelegd Na reen dupliek is de uitspraak in deze taak bepaald over 8 dagen STADSNIEUWS GOUDA B October 1900 Heden ontvingen wg den uitslag vagirtên gebonden schietwedstrgd van 11 tot en met 19 Augustus te Hoorn Uit deze gemeente zün prgswinners Wedstryd Vaderland vaste baan de heer J P Mul met 29 p Wedstrgd Zuiderzee de heer H van Wgngaarden met 183 p f Wedstrgd Hoorn de hh H van Wgngaarden met 66 p J J P den Boer met 66 p en W Sliedrecht met 61 p De hh J J P den Boer W Sliedrecht P J IBiezenaar H v Wgngaarden en J P Hul verwierven nog een herinneringsmodaille de twee eersten in zilver de aaderen in brons In de Nuts Spaarbank alhier werd gedurende de maand September ingelegd 1 12910 12 Terugbetaald 1 7193 37 Heden nacht beeft men door inklimming ingebrokea in het kantoor der firma Edanw en Johannissen Een cylinder schryibnreau heeft men van achteren opengebroken en het daarin aanwezige geld gestolen Haastrecht Bg den landbouwer T Boer alhier is het mond en klauwzeer uitgebroken ViRGADERINGVANDËHEMEEMERiAD VRIJDAG 5 OCTOBER 1900 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zgn de hh Noothoven van Goor Jager Herman Bellaart Prince van Galen Luger van Iterson Krook Donker Dessing Vingerling Jaspers en de Raadt Afwezig de hh van de Velde de Lang en Straater De Notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Door Ged Staten zgn goedgekeurd de raadsbesluiten van 4 September tot het aangaan van een geldleening tot wgziging der gemeente begrootiiig en tot goedkeuringvan het suppeloir kohier voor 1900 Aangenomen voor kennisgeving Door B en W is aan Johanna Bruikman huisvrouw van H Bosman een jaarlgksch pensioen verleend van I 46 Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Het rapport der raads commissio belastgeweest met het onderzoek der begrootingenvoor bet Hollmansgeaticht en de Volksgaarkeuken tot goedkeuring adviseerende Ter visie 2 Het rapport der raads commissie belastgeweest met het onderzoek der begrootingenvoor de gesubsidieerde instellingen van weldadigheid tot goedkeuring adviseerende Ter visie 3 Briei van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs inzendende eenrooster van aftreding voor deze commissie Aangenomen voor kennisgeving 4 Adressen van de dames C W Schriek J G de Mol W J Siliakns en de hh H Klein en J P van den Bosch veKoekendeeervol ontslag uit hunne tegenwoordige betrekking wegens benoeming tot ondorwgzeressen en onderwgzers aan school No 4 inde Korte Akkeren Wordt eervol verleend 5 Een adres van den heer H Regnders verzoekende eervol ontslag als onderwgzer aan de 2de kostelooze school wegens lichaamsgebreken Wordt eervol verleend tegen 1 Januari 1900 6 Een adres van G Beriyn verzoekendeeervol ontslag als concierge bode aan deStadsMuziekschool tegen 1 October Wordt eervol verleend Een voorstel tot aankoop van twebperceeltjes van den Winterdgk Een voorstel tot het verleenen vanuitgang en overpad op een zgl aan T deHoog Een voorstel tot wgziging der ge meentebegrooting voor 1900 ten behoevevan de aanschaffing van een tweede reddingboot Een voorstel tot nadere regeling vanhet gymnastiekonderwys aan de openbarelagere scholen Een voorstel om de tolheffing en het land aan het Goudsche Rgpad in het openbaar te verpachten Zgn gedrukt en voor heden aan de orde Een voorstel van B en W tot vaststelling van een nieuwe legger der wegen envoetpaden in deze gemeente Ter visie Een voorstel van B en W tot wgziging det gemeente begrooting met het oogop het uitbreken eener besmettelgke ziektein een naburig land t Ter visie Een briel van B en W tot wgzigingvan de onlangs vastgestelde verordening ophet Lager Onderwys Zal worden behandeld na punt 5 der agenda Een algemeen verslag van de rapporteurs voor het onderzoek der gemeentebegrooting voor 1901 met antwoord van B en W op dit verslag Ter visie Een voorstel van B en W om deuheer J D Emeis een gratiflcatie te verleenen Zal worden behandeld na punt 5 der Een adres van de hh van Dantzig envan Aalst tot oversehrgving van en stukjegrond hy hunne woning Een adres van de aid Gouda vanden Nationalen Bond van Handels en Kantoorbedienden dank betnigende voor de toegestane subsidie Aangenomen voor kennisgeving Aan de orde 1 Het voorstel tot aankoop van twee perceeltjes van den Winterdnk Ing St No 79 Wordt goedgekeurd Aan de orde 2 Het voorstel tot het verleenen van uitgang en overpad op een zgl aan T deHoog Ing 9t No 80 Wordt goedgekeurd Aan de orde 3 Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting voor 1900 ten behoeve valdo aanschaiflng van een tweede reddingboot Ing St No 81 Wordt goedgekeurd Aan de orde 4 Het voorstel tot nadere regeling van hotgymnastiekonderwys aan de openbarelagere scholen Ing St No 82 Hierover voerden het woord de hh van Galen van Goor en de Voorzitter De heer van Galen stelde voor de heer Ouderkerk een salaris van I 1000 en de heer Van Duuren f 800 toe te kennen en den heer van Duuren nog met het onderwgs op jen school te belasten Het amendement van don heer van Galen wordt verworpen met 10 tegen 4 stemmen Het voorstel van B en W wordt ongewgzigd oangenomen Aan de orde 5 Het voorstel om de tolheffing en het landaan het Goudsche Rypad in het openbaarte verpachten Ing St No 83 Wordt goedgekeurd Aan de orde 6 Het voorstel tot het verleenen van eengratiflcatie aan den heer J D Emeis Wordt goedgekeurd Aan de orde 7 het voorstel tot wnziging der verordeningop het Lager onderwys Wordt goedgekeurd Aan de orde 8 De benoeming van a drie leden van de Commissie vanbystand in het beheer der gemeentewerken Benoemd worden de heeren van Iterson Straater en Vingerling De heer Vingerling verklaarde deze benoeming niet te kannen aannemen De Voorzitter Dan zal ik de benoeming in eene volgende vergadering aan de orde stellen Aan de orde b twee leden der Commissie tot onderzoek van reclames tegen aanslag inde plaatseiyke directe belasting naarhet inkomen dienst 1900 Benoemd worden de hh Jager en Donker Aan de orde c twee onderwyzers in de gymnastiekaan de openbare lagere scholen Benoemd worden de heeren H Ouderkerk an D van Duuren Niets meer aan do orde zgndo wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Ueurs vaii Aiiislerdani Slotkrs l s 98 93 4 OCT I Vrkrs rIDIU AllD Oort Ned W S 9 81V dito dito dllc 3 3ll dito dito dito 8 93 HoilOAR OW Goudl 1881 98 4 100 iTALlLlnaohrgTing 1869 81 5 88 Ooirnill Obl in papier 1868 6 SSU ii dito io ail erl868 6 SSU FoaTUQAL Obl raet coupon 8 4Vls dito ticket 8 4 ii Bdiuhi Obl Bionenl 1894 41 66 67 dito aecons 1880 4 I 961 dito bii Rothi 1889 4 e dito bij Hop 1889 90 4 O dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 lOl i 3rASJB Ferpet sciiuld 1881 4 67Vt Tdiiiu Oepr Conir leen 1890 4 99 Goc leeotng serie B 98 j Qec IeODUi aerieO t A ÜUIDAra Rp T oblg 189 llMloo Ob it 8oii 1890 I 10 VlSBZUlLA Obl 4 onbop 188 I 34V YUTIADAH Obligation 1896 900 BonaaoAM Sted leen 1894 8 91 Nto N Afr Handels aand Aronilsb TBb M j Cerliaoate 681 OeiiMaataobappij dito 486 Arn HypotUeekb paodbr 4V Calt Mii dorVorsteol aand i 661 aOr Hypotbookb pandbr 4 10 Nederlandacho bank aand 904 Ned Handalmaatsoh dito 164 N WkPao Hy5 b pandbr 8 Uott Hypothoekb pandbr 4 Utr Hrpothookb dito 4i OoiTllia Ooal Hong bank aand 198 BciL Hypothookbaukpsadb t UOV AUUIA Kqut hypoth pandb 4 90 Maiw L O Pr Lien cert 5 SlB HoU IJ Spoor Mii aand 114 MIJ lolBip f St Spw aand l 10 Nod Ind Spoorwegm aand 1 4 Ned Zuid Afr 8pm aand 6 86 dito dito dito 18 1 dito 5 1 100 lALII Spoorwl 1887 89 A EobI 8 66 Zuid ltal Spwmij A H obl 66 PoiB Warachau Weaneniand 1 161 Botl Qr Ruaa 8pw Mg obl 4 97 BaltiHlia dito aand V v Fastowa dito aaod 5 I Iwang nomlir dito aand 5 1 98 Kunk Ch A ow 8p kap opl 4 100 dito dito oblig 100 AnimiIA Cent Pao 8p Mij obl 6 114 Chio fc North W pr C r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 141 DenirerhBioQr apm oort T a 5 Illinois Central obl in goud 4 1 106 LouiaT fcNMhrilliOert r aand l 74 Meiico N Spw Mij lo kjp o 6 104 Uils Kansas v 4pCt prof aand 87 N TorkOntaaiofc West aand i Fou dto Ohio oblig 6 I i On ou CBmialiTp ingoud 6 B9Vi I St FauLMiiiD kHanit obl ÜD Pao Hnoflgo ob ig 6 48Vi dito dito Lino Col lo hyp 0 6 Cahada Can South Cliert T a nJ 68 iVm C Ballw Il Na loh d o O Amfterd OmmbuB H aand 160 Boltord Tmmwa Maat aand 910 Hid Stad Amsterdam aaod 8 108 Stad Bottenlam aaod 8 10 Bll sil Stad Antwerpen 1887 ODH Slad Bruaaol 1886 9 l 100 HoKO TheislBegullrO Bolaoli 4 117 Vi Oonin Staatilnnig 1860 6 117 36 K K Oo t B Or 1880 3 101 SrAHJl Stad Madrid 3 1S 8 84V NlD Ver Bet ATb Spool oort GHOOTE KEUZE DAMES en HEEREN PARAPLUIES VA OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA leleonmm Xo ai 364 Staats loterij 5e giaaae Trekking ran Donderdag 4 October No 149 668 94tB UrSl 1101 I n84 en 90606 ioder 1000 No 4807 11491 14451 15091 17014 en 90898 ieder 400 No 9 B6 S8 l 7087 19881 on 1473B ieder 800 No 454 6617 7115 7 0 80 1 9 18684 1 630 en 18670 ieder lüO Prijson Tan 70 190 336i 6916 8194 I0i 5 14040 U777 17666393 4 01 18 8 69 11060 I ISO 88 17696 tSl 9 009 S4B4 7 19 U8B8 17716 06 3 6111 I6 7 1 181 96 tl 718 4fl 19 86 llS4t 14834 64 9 89 74 6397 71 363 6198 777 S660 6776 7 4 68 14418 16991 1787 064 11474 14617 60 1790778 11661 97 90 18070 67 7 9338 11638 90 16 41 lë410 3773 6817 9346 90 14689 16344 86 919 87 48 1077 3989 50 4S 11789 14798 16 41 18606 67 1184 14806 74 691803 4186 7008 9493 19 9S 61 16i68 11797 64 4 34 16 vtSS 18118 1490 16609 74 76 69 90 9600 88 1 46 19010 1610 67 nu 9717 19334 68 69 9 89 t 104 69 90 H66II 1066 1K704 19111 la76 U 7919 9617 49 64 871 44 7 81 64 47 i7 96 67 63 7413 68 19140 91 4 6180 70 t613i 88 19978138 76 16989 16838 8 86 19863 61 16981 19378 98 74 6 97 19760 93 4869 7t 9911 H 7 17095 19999 9SI0 5086 7596 91 97 16316 19 90038 7917 90115 97 90958 69 90607 60 88 96 46 17437 8 U SIS 7741 10061 19994 39 9910 13 7 10169 18064 1 400 61 69 86 8 13166 IS 68 6406 8090 10371 13214 16S03 7 85 36 t 13166 11 3052 6 86 59 66 186 7 9 91 6894 8167 10846 13894 U661 17614 80701 H188 5tOJ 93 10935 13030 65 46 SII906 De Nouveautés CAPES en Uli ii MANTELS zyn in rUirae keuze voorhanden U SAMSOM ADVERTÏ riEfN TE KOOP GEVllAAGD een KAASBlilKJE en een BLEBKERSWAOKN op laag onderstel Beiden licht Aanbiedingen Iranco onder letters V D aan den Boekhandelaar P M BAZENDIJK Rotterdam eeii Engel SC h maar Echt BOEUEUBHOOD tZ cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 a a Hat baato oauebaiMrkats ao f maldcaijdau yostsaildilal nor lUacaa an vooral deniaa ao Kl n ik f aohoanwasJEla da