Goudsche Courant, maandag 8 oktober 1900

Maandag 8 October 1900 39ste Jaargang t oI 8319 mimm courant jyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken reletooii ii 8t De fifigave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen üe prijs per drie maanden is 1 25 franco der ü8t i 70 jiizonderfijke Nommors VÏ IF CENTEN Telefaiiii Ui A DV E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels ü 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dus midd OpeEl are Yerkooping ViS LANDERIJEN ONVES Gouderak en © tolwijk ten overstaan van den te Haastrecht resi deerenden Notaris op WOENSDAG 24 OCTOBER 1900 des Toormiddags elf oren in het Kofflehnis van den Hepr D HOOGKNDOOBN te Stolwflkerilais te weten Mo 1 Ëenige perceelen nitmnntend met ROeiMCtAAH WEG en WATKEINU in Kattcndgksblok te GOUDEKAIj groot 2 97 29 Hektaren En Nr 2 Een perceel best WEILANO met WEÖ on WATEEINQ in Benedenkerk te STOLWIJK groot 1 28 60 Hektaren Breeder by biljetten welke evenals nadere Inlichtingen te bekomen z n ten pantere van Notaris J KOEMAN voormeld GebroedersSTEÈUSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilies Jardinieres Bouquellen ia QRAF en FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en ondcriKiiid van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van JSBBCTEN CinEB Doo ï alle Insecten Door J vo eging van 40 deelen water verkrijgt men ean voor insecten doodend vocht OnschadelHt voor vrachten bloemen en pl nten V Liter f O DO L i 0 80 1 L 1 1 50 5 L 1 7 TELEPH No 114 Meetiggê Cangreuén MbuI Wetten ter betengeling van bet DRAÏÏEMISBRUIZ voortaan overbodig Gewapend met ons heilmiddel ISWRKiU kan iedereen löne eigen lamilie van de drankellende beyrijdon ïells bniten medeweten der Ijjders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en Iranco de Firma J JOSEPHUS Men Haag Mr Wie werkelijk prijs stelt een IBCBCIJIH te hcbïen laat zich lotogrufeercn in de mt gtafltehe Uun U rfchUHg ST CJIDIO m I V D WAALS FI SINGEL 661 Zijt Gij Doof 7 kllft tovuDmi vm doofheid c r HAROHOOmCHCIO rtjn na flMiHkair lour on Jiintiw iiltTin lInK buliiilro l t nmi WHlki iluiif ittii nreii xfjii Gflgeni In da Diwi hradt dlrtot $ p HeHclirijn l w koxiI oi i r j kiuu t n ru xl mji titw ku tob mot welDlg onki sU Tj ie Uut i viu ten V Dr DaI ob Anral lii tUate U Lm Ml At OH1CA 0 JLU LOTEN IN DE GOUÜSCHE P4AKI3I NL0TKRIJ zijn a 40 Cl per lot verkrijgfbaar bij A BUmKMAlT a Zn HGOFDPRIJZpN Rijtuigen Met eèn entwee Paarden bespannen Paarden Rundvee enz Voor Maaglijders i AN allen die zich door het vatten van konde ol overlading van dè A maag door het gebraik van slechte moeielijk te verteeren te warme ol te kodde spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als VaauktHarrh Uriagkrump Maagltratmi ManypUnen moeleHjke ëpÜÊVerterhig ol venmmlng op den hals gehaald hebben zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het ia iXuBert llrioR seRe fXruiè naijn Deze Kmidenwijn is nit voortreffelijke geneeskrachtig bevon I dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijs j verteerings organen van den mcnsch zpnder een laietrmiddel te zfln Krddenwyn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door hot op juisten tyd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dns niet talmen er alzoo te doen Symptomen als hoofdpijn oprispen znur in de maag opzetting misselijkhoid met braken die bg chronische maagziekten des te heviger I optreden worden dikwijls na ecnige malen drinken genezen H Ofstnnninir en de onaangename gevolgen daarvan als V crBlUpjIlUg benauwdheid küliekpijn ii hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spysvertering en ver wpert door een zachten stoelgang onbraikbars stoffen uit maag en dar ien Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten zgn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedI vorming en een ziekelijke toestand van do lever Bjj gebrek aan eetlust evenals herbaalde hoofdpijnen slapelooze nachte ltreedt een voordurend 1 ziekelgke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlnst bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde xcnnwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewl en dit J g KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen FI 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden AUon Aarlanderveeu Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHoUand en geheel Nederland in de Apotheken Voor namaak wordt gewaarschuwd I Ven verlange uiièitend M Juberl Ullrlch schc KruidenwUn Mijn kruidenwijn is geen geheimmiddel zjjn bestanddeelen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Vosdings Eiwit t Kito ropoii lt ea evenruel vuodiniliiwusrtltt idu 5 KUo belt nmérteMCli f 180 lKX rii rnn Troiion woii t Iti het Ucliaam onmidiiHyk tot spierweeAel en bloed Magoet Eunder Tttt t Tonnen Tropon heeft br nerereld retiruik eene bedoidente teeune van kriclitf u tcu Kevolire loewel bj gesoDden ai by ziekeo en ku an alto agvMB toegevoegd worden loader daarvan dea smaak te bederveiL Door ém riMnI Utm Vrrt van Tropon kas ledereen het sleh veraehaj Vetfcrrfflkaar bel avethebara dreglatab ftlla llda wIMsM GhmemalAgenten voor Nedorland en KolonlM a Boest GipM van der licyé Rotterdam ADYEETMTM m alle Couranten worden aang enomen door het Adverlentle Burean van A BKINKMAN ZON te aOUDA Te Haar of Te Hoop om terstond te ahovaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Wie aeker zyn wu d Echte EOl CaCM t ontraogüi iMuwn rsatald oi rtl proÊuaingtn 1 dot BamM gekomtn onder dw dub dn oiMiidui Dr UIsIumUs vtmudigd p 4 b t autèine in het eraldberamb é ibbliwn it Tui Oetn Stoll WOk t KnlOD tlMlw J pTI2te aelir Bikel eacao DeuBbiMMao ia Mtnelk itoakt ten la infnuiw gmaui dimk tb nlgkwhirtniik etn t 1 hMbfdi im t pote Toar e B fcop Choeolat Ui ienaednd tige uk by gml na diarrhee mMt mt water t MbnltoB TarkiUgbiiK hu U ili B O Apotbalun OmmÊÜimtie DwootêgK wr ¥ ttmlaad Mm lattenkMI Amsterdam ICalvetstraat lOS ThitR7 WondnbaUfm n do gebeele wereld bekend eo geroemd Onovertroffen middel tegen ulle It o r s t X o n r 1 L e V e r HaaflTZlekten tut Inwendig zoowel aiB ook uitwendig in bijna ille ziektegevallen met goed gevolg laa te wenden FrUs per fiacon 1 per post t l lö TUurj i Wondmalf bezit een alsnog ongakende gene ikracht en beikamo werking Maakt meestal tlke pijnl gk en gevaarvolle dperatie geheel oferbodig Met duze znif t erd aon H aar oud voóf onireneesll k irelioudeil IteeilK Zltel en onlands een bijna SS jaar kADkeriyden fcenezen Bm nst genoziog en verzachting der pijnen by wonden ontatekingeo nz van allerlei aard Pitls per pot f 1 50 peiP post f 1 60 Centraal Depdt voor Nederland Apotheker HENRI S 4NDER Hokin 8 Amsterdam WuT n depAt is bestelle men direct ua 4uSehutMiM wthBka dei A THIKKKV lu Fregradn b l UoliitKlL OwUmicb 0 tieve jiroipectus te ontbiaHeu bij liet Centrikl Uepdt SiuUn fokiu 8 AmiterdaiA aRAJ4DS UAOASUMS SU Printeips NO UVEAUT j S WiJ T noeken de DunM die oni gtXiïVÊjf treerd modct lbum voor het Wlnter ao ti noob atet ontTangen hebben dit tt villen aaarragea aan llJIILESJlUJIZOTAC Pirk HaiwlTS wordt dan omguad gpMi franco toegezonden BMt llmgeD van mf 25 frmnoe vrt na tMi kOflten aan buis met B vetiiooflBg uttrum tÉiMt b loNiiii i a Paiii ExDeller Dvtfaf jiax vaidt dit mid 1 iJEt q O tecaa fihi tMCfioktTjdondliiid n dia TMtnKwao e k t h riakMack 4iiM jLd lJ6 ne aN e det ibdaiiM aBitkekaii Ie aH n W Dletk Oé TbB ToTU 1 Baaders L lttlt t MtRI i QOTda Druk vu A BBIMKJtfAN ft f Unltenlauilscti Overzicht l c jüngbto telegrammen over de Kngelscbe vurliüiiiigen iyn niet bemoedigend vtfor de libi raliii Nadat eergister uanvankelyk de groutslo winst aan hun zyUe scheen te zullen zun is de kans later gekeerd Volgens bet laatste telegram Was de stand gisteravond um elf uur miiiisterioelen 2i oppositie 138 Dat geeft op t oogenbiik een meerdirbeid van 157 voor de regeering Dat wil zoggen dat z j nu reeds meer dan du guiiscbe zeer groote meerderheid heeft teruggewonnen 152 zetels die z j in 1H115 had f eki cgun Waarschynlyk zal zy er nog nt l het l vat by krügelt Dit ib oeit nederlaag voor du oppusitie te 11 effender daar de regeeringsmcerderheid bj velscliillcude iianvnlbngsvorkiezingon tot 128 was geslonken De liberale party zal er misschien uit leeren dat men niet ter elfder ure in een vloek en een zucht een krachtige oppositie uit den grond kan stampen nadat iQen maanden tang onderling heeft getwist Volgens een nieuwe proclamatie van Roberts moet men zich in alle aangelegenheden die de voorloopigo regeering van Transvaal betreffen tot generaal Maxwell wenden In de Gazette van Roberts komt voorts ecu kennisgeving voor biykens welke voortaan de inwoners van Transvaal en Oranjeliivierkolonie op geiyken voet zullen worden behandeld Burgers die zich uit eigen beweging overgeven zullen niet nit het land verwyderd worden met uitzondering van voorname militaire en politieke personen of burgers die bun eed van onderwerping breken of vreemdelingen Alle burgers die hun eed gestand doen zullen beschermd worden Als hun iets afgenomen wordt zullen zy een ontvangstbewys voor de volle waarde kragen De burgers beet het dan verder moeten worden verwittigd dat zoodra alle leiders zich onderwerpen en alle kanonnen zijn uitgeleverd de vrede zal worden afgekondigd en de krijgsgevangenen naar huis znlljtl worden gezondeq Ken uitzondering zal worden gemaakt voor de leden van de gewezen regeering en degenen die rechtstreeks verantwoordeiyk zjïn voor den oorlog en zyn tegenwoordige noodlottige verlenging en degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke wyze van oorlogvoeren Men koestert van de uitwerking van deze kennisgeving hooge verwacbtingen De Fransche minister van buitenlandscbe aken heeft de vertegenwoordigers der Franache Sepnbliek in het buitenland gelast de mogendheden te polsen over een program van onderhandelingen met China dat de volgende punten zou omvatten Bestraffing der voornaamste schuldigen door de gezanten te Peking aangewezen handhaving van bet verbod van den invoer van wapens schadeloosstelling aan regeeringen en particulieren oprichting vai een biyvend beaettingscorps van Peking tot bescherming der legaties ontmanteling der versterkingen van Takoe bezetting van twee of drie punten op den weg van Tientsin naar Peking Volgens den Londenschen correspondent der Indèp beige is men de laatste dagen ih Londen veel optimistischer gestemd ten aanzien van den stand van zakeO in China Hoewel het decreet des keizers waarby prins Toean van al zgne functiën ontslagen en om gevonnist te worden naar eene speciale rechtbank verwezen wordt natuurlgk geen voldoening kan varacbaffen aan de mogendheden beschouwt men hot als een verschynsel dat veel goeds belooft Het bewijst althans dat de keizerin en de keizer zich er nkenscbap van geven dat het onmogeljjk is zich tegen de mogendheden te verzetten en gezind zgn te buigen voor hun eischen De verzending van het antwoord van lord Stliabiry oji de nota van giauf Btlow kafi heet het verder nu niet lang meer uitblpveu en het is zeker dat dit antwoord in zeer welwillende termen vervat zal zyn Het zou mogelijk wezen zoo beweert men dat voor de aanwyzing VMi de ambtenaren op wie de verautwoordeiytheid der tegenwoordige gebeurtenissen moet neerkomen lord Halisburv ceu middenweg voorstelde zooals b v de instelling van een raet liet onderzoek te belaste rechtscollege waarin men dun een paar vertegenwüürdigers van de liiiioesche regoering zou toulaten In ieder geval zal de lord er op uandrjngen dat de onderhandelingen terstond zullen aanvangen op alle punten arover de mogendheden zich gcmakkeiyit verstaan eii waaromtrent zy t etius zun Onder do te Parys gehouden congressun verdient bet vredescongres onze aandacht De vraag of do wereldverboudingen reeds van dien aard zyn dat vrodobonden en vredescongressen practische resultaten kunnen bereiken kannen wy voor ons nog altyd niet bevestigend beantwoorden Maar wel waardeering verdienen de kloeke uitingen over do beide oorlogen in dezen tyd Het waren gelyk wy destyds meldden de Engelscben die plus royaliste ijuo lo rol de scherpste motie stelden welke zelfs vreomde4ingen te scherp was Maar het resultaat van de debatten was dat de verpcbillende moties naar een couinii3 5ie werden verwezen die ten slotte do volgende motie voorstelde Het congres zonder den schyn te willen aannemen zich het recht aan te matigen om zich in de zaken van een bevriende natie te mengen anders dan om de beginselen van de algemeene rechtvaardigtieid boog te houden Overwegende lo Dat de Kngelscbe regee ring stelselmatig heeft geweigerd gehoor tegeven aan de verzoeken om bet uidAfri kaansche geschil aan arbitrage te onderwerpen 2o Dat de regeering der Znid frikaan scbe republiek even stelselmatig de arbitrage heeft aanvaard en nimmer b eft opgehouden die te verzoeken Verklaart lo l e vorantwoordelykhald voor den oorlog die op het oogenbiik ZuidAfrika verwoest berust bij diegene der twee partyen die by herhaling de arbitrage heeft afgewezen d w z de Èngelsche regoecing 2o De Èngelsche regeering heeft door de beginselen van recht en rechtvaardigheid 3o Het congres betreurt niet minder dat de meeste natiën dio vertegenwoordigd zyn geweest op de conferentie van Den Haag geen enkele openlijke poging hebben gedaan om gezag te doen toekennen aan de besluiten die voor haar een eereverbintenis zyn Een tweede voorste van de commissie gold de Chipeescbe kwestie waarover de volgende motie werd voorgesteld Het congres is van oordeel dat de betreurenswaardige gebeurtenissen die tot de internationale expeditie in China hebben geleid aan de volgende oorzaken zyn toe te scbryven De handelingen der zendelingen van deverschillende godsdiensttsn wier onverdraagzame nittartende en onhandige geloofsyvergesteand door het diplomatieke en militair optreden der mogendbeden een voortdurende bron is van botsingen en haat De handelingen der Westerlingen die zich in China hebben gevestigd en de gaslTryheid welke zy in dat rgk genieten gcmeenlyk beantwoorden met beleedigingen iiittarting ingerechtighedoB en mishandeling derinlandsche bevolking pe onderlinge afgunst en kniperyen dermogendheden p bet weifelend en het tegenstr dige optreden barer gezanten dat vooralin de laatste 10 jaren naar Eet oogenblikkelük meebrengt van de grootite zwakheid overslaat tot een woeste driestbeid zoodat China uu eens als een ontzagwekkende macbt dan weder als een negorland van den 7den rang wijrdt behandeld 4 De inlyving van Uhinooscb grondgebied gedurende de laatste jaren zoo door de Westersche mogendliedcn al door Japan Do op oiibeschaamdo cyniquoment wyzo getoonde bedoeling van Europeescbe en Amerikaaiische kapitalisten om zich van de bronnen van nyverheid en verdere welvaart in China meester te maken Het congres is van oordeel dat de oenige verstandige staatkundige gedrngslyn hierop neerkomt dat men het godsdienstig protoetoraat over China laat varen en daar een krachtige inlandscli regeoring tracht te vestigen een regeering van geleidolyken vooruitgangen by machte de noodzakelyke hervormingen in te voeren met verzekering van de opon deur en een afdoende bescherming van den eerlijken buitonlandschon handel ten nutte van de beschaving V t rspreidè lieruïUteii KllANKUlJK Woensdag is de Tentoonstelling bezocht door 21 6 462 personeel en 15 dezer zal er plaats vinden een banket van enkele duizend tallaï eouverts voor beambten by de Tontooiiltêüing Loopeii duels in Frankryk m den regel zóó onschnldig af dat er volgens grappenmakers niets heilzamer is voor de gezondheid en grooter kans biedt op een lang leven dan Fransche duels te Bar le Duc beeft de nationalistische algevaardigde voor Mouse Ferrette het gomeeiiteraadslid van Bar leDuc Marlier eergistcrmorgen in een tweegevecht op den degen o a oen perspolemiek gedood door een stoot door de long Kapitein Dreyfus heeft öenéve verlaten hy bevindt zich op hot oogenbiik in de badplaats Salsomaggioro by Parma waar by een lange kunr denkt te volgen De kapitein ziet er slecht uit en by is vermagerd doch in bot hotol Terminus waar biJ zjjn intrek heeft genomen bawyst men hem alle sympahtie Droyfus zoekt herstel voor een ernstige jichtaandoening De rechter an instructie van de anarchistenzaak Eiceiutt die ook het onderzoek heeft geleld in den moord op koning Humbsrt beeft verklaard dat alle gevangengenomen verdachte anarchisten vrygelaten zullen moeten worden torwyi de veelbesproken blonde jonge man die Hresci vergezelde van Amerika naar Monza voorgoed ontkomen schynt Door den diefstal in het Vaticaan worden een aantal jnridische iiuaesties opgeworpen Het Vaticaan hoeft een eigen rechtbank waarvan de rechter van instructie een onderzoek heeft ingesteld naar de misdadigers die men op bet spoor meent te zyn Indien nu de schuld wordt bewezen welke waarde zal dan do veroordoeling door deze rechtbank hebben en hoe zal zy worden toegepast vraagt do Figaro Zyn er cellen in bet Vaticaan t En dan indien de schuldigen bditen het paleis wonen zullen dan de Ualiaausche autoriteiten hen knnnon vervolgen en op wiens aanklacht Offiicieel hee ft het Vaticaan geen stappen gedaan bi de Italiaan che regeering OosTBSBUK HoiioiiBlni Te Bozen in Tyrol zal dei derdigsten dezer opgericht worden e n monument ter nagedachtenis van Peter Mayr die in 1809 op last van een Franschen krygsraad werd gefusilleerd als leider van den opstand tegen de Franseken Eens heeft hy met 80O man gedurende twee dagen een gausche Fransche divisie onder genoraal Eonyer tegengehouden BINTNENLAND Het October nummor van bet Tydschritt dor Maatschappij ter bevordering vi n Nyverheid zal o a bet ontwerp Tariefwet bevatten Naar aanleiding van eén Kenter tèlugraiu uit Mjanghai wordt uit den Hang medegedeeld dat Hr Ms pantsordekschepoti Hojlatul en Koningin Wilbclfflina der Nederlanden order hebben gekregen uit de watoren van China naar Java terug te koeren en tevens 0 i bunne terugreis de Chineeachu Imvcirs Amoy en Swatow aan te doen ou op beide plautgen eonigen tyd te v ertoeveu hoofdzaki lyk voor vlagvertoon Het oorlogsschip Piot Hein ontving bovol voorloopig nog in Sjanghai te blyvqii Zondag 7 dezer zal het 20 jaren golodun zijn dat tu Kginond het onde nianneh eu vrönwenhuis is geopend Toen in 187Ü vela jonge mannen te Egmond door typhus werden weggerukt nam dr A van Lao r jr destyds predikant aldaar mét bet droeve lot van vele oude zeelui begaan diè door den dood hunner zonen in kommervolle omstandigheden kwamen te verkeeren het initiatief tot de stichting van het buis en vond reeds dudclyk strnii en medewerking zoo vooreerst by Z K H prins Hendrik der Nederlanden voorts by den heer A C Wertboim on vele anderen Een collecte werd gebonden oeuii lotery georganiseerd nit de opbrengt waarvan op 24 Maart 1874 de eerste steen is gelegd voor een toevluchtsoord voor behoolligu ouden van dagen van alle gezindten Twintig maanden daarna zyn de et rsto diiu oudjes 011 in den loop van 1876 nog eens drie ouden en invaliden opgenomen anvaiikoiyk as het een plaatselijke inrichting doch reeds in 1878 bleek statnten wyziging noodig waardoor de stichting eene iiationuli stichting werd waarin vele oudo zeelieden rust zouden vinden on thans 201 onküle met hun vrouwen worden verpleegd Dat er dagelyksch voor 2UÜ personen heel wat noodig is zal men begrijpen Gemengde Beriijhten Eergisteravond werd te s Graveiihage door reizigers komende van Rotterdam aan üu politie kennis gegeven dut oen vau ben een flinko som gelds verloren had mst kaartspelen De politie heeft een dor vier kwartjesvi nders die nog in bet bezit was van het geld aangehouden Men vraagt zich af hoe hot iiiogulyk is dat reizigers na al do waarschuwingen in de bladen iu g zoo in de val kunnen loopon Men meldt nit s Gravenhago 1 Depolitie heeft aangehouden oen drietal jongens van 17 tot 20 jaren die de daders blyken te zyn van den in den nacht van 20 op 21 Septejnber 11 ïn de Witte de Withstraat alhier geploegden diefstal m ot braak ten nadoelo van dên beer M Twee der aangehoudenen zyn dien nacht in de Klandsstraat over het tuinhek geklommen terwyi de derde in de straat op den uitkyk bleef staan Een van de twee die overgeklónimen waren is door een yzereii roostergat van het keldorraam birincngeklommen en stal dë reeds vroeger vermelde voorwerpen Een agent van politie ontmoette later in denzelfdcn nacht het drietal in de Van Speykstraat doch koh door het ondervonden verzet goen der drie aanhouden De aangehoudenen hebben békepd eii zyn ter beschikking van de justitie gesteld Uit Haarlem scbryft men De agent vin politie Kol zag eergisteravond in perceel No 26 in het Kenaupark alhier licht branden Dit kwam hem vreemd voor