Goudsche Courant, maandag 8 oktober 1900

omdat de bewoner Mr J van Nooteh grilflei bj het kantongerecht met z ne vroup uit de stad was Op bet bellen van den agent werd niH opengedaan doch het licht verdween Onraad vermoedende stelde hg den agent dje ak vasten post in het Kcnanpark aanwezig was aan de voorzijde van het hois op tdrW jl hiJ de achterzijde bleef bewaken Een voorbijganger haalde bnlp aan het hoüfdburoau en spoedig waren eenigo agenten rechercbears een inspectenr en de commissaiib van politie ter plaatse Nadat een smid het slot had opengestoken drong de politie bet hni binnen De zolderdeur droeg spoien van verbreking onder het geopende dakvenstef stond een stoel door den inbreker gebruikt em op het dak te vluchten Weldra was de inbreker dan ook door de rechercheurs van Halst en van ï omeren door bet venster naar binnen gehaald HiJ bleek de loopknecfat van een kruidenier te ziJn Volgens zijn zeggen was hü door het naast aangrenzende onbewoonde perceel het huis binnen gedrongen Hy was in het bezit van een revolver klein kaliber en een hem toebchoorende muts werd op den zulder gevonden Blikbaar hoeft de politie een goede vangst gedaan Bg eene huiszoeking n l zijn in zijne woning verschillende voorwerpen aangetroffen bij inbraak in verschillende percoplen in den laatsten tijd vermist Toen in het voorjaar by do delicateisenhandelaar Pander op den Kruisweg inbraak is gepleegd die gevolgd is door brahd waarvan de dader niet is kunnen worden opgespoord was de nu gepakte al9 loopjongen biJ den heer Pander in dienst In jDe Levende Natuur komt eeg artikel voor over de malaria mug Hot geheimzinnige der Hoeraskoorts is volgens den schrijver van t artikel den heer Tbijsse aanzienlijk verminderd en het is te voorzien dat binnen enkele jaren de ectite malaria een duidelijk te deflnieeren ziekte zal zgn Malaria en muggen zijn onafscheidelijk t Is een van de schoonste ontdekkingen in deze efeuw en de Bngelschou hebbon er allo oer van t Begon met dé wetenschap dat malarialijders bedorven bloed hadden Hun roode blgedlichaanipjos de mooie uitgeholde schijfjes die met bun zuurstoldragende kleurstof t leven aan den gang houden ondergingen allerlei misvormingen on gingen in groot aantal ie niet t Eenfge wat er van overbleef waren zwarte korreltjes en t was maar een schrale troost dat de geleerden ze met i en naam van molanine bestempelden Doch de bacteriologen deden meer Spoedig werd ontdekt dat de ondergang der roodebloedlichaampjes te wijten is aan de werkzaamheid van kleine wezentjes die zich in t bloed vertoonen en die eigenlijk niets z jn dan ontzettend kleine vlokjes levend slijm protoplasraa begaafd met de noodlottige olgonscbap van zich zeer snel te kunnen vermenigvuldigen Als je er vandaag een in je bloed kr gt heb je er morgen honderdduizenden Ze booten haemamoeba en ze gaan dood van kinino Nu restte nog de beantwoording dor vraag hoe komen die haomamoeben in ons bloed WinterdieBSt 19UU AangevangeD 1 October M va erwovich aoUDt aOTTIÏDtUlisB tBna 11 89 19 18 11 58 1 17 1 18 8 S0 8 41 4 89 4 54 5 81 L B Ol 1 10 811 t 1 17 6 18 11 10 11 84 1 16 B 8 89 8 51 4 0S 6 97 B 4 6 89 1 68 5 10 06 6 10 1 I Houd 5 88 7 11 7 85 8 81 11 88 Moordreoht dooi 7 18 40 Sieuwertork 7 98 6 80 Owella 7 88 8 87 Botterdui U 6 95 7 44 9 C6 aotterd mD P t 8 09 8 64 Roltordam 9 08 6 18 7 17 7 18 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 19 10 40 Ü M 94 J 10 19 8 3k 10 80 tl X f 10 87 7 47 8 07 r 8 0 8 56 9 8S 10 30 10 45 11 01 11 477 48 8 45 11 81 7 57 11 48 AllBsn iB Bn Uaas Illn hübBtaUi ƒ Op dBiB Iniiisii lijn Zondif Miudaf Bn DiiudBg iidBBgnliB toorküjBttBn oot dB 8b H T BrtoJitliBBf tepa buIibIb mtlitpniB B HollBiia BliB SpoBr L tilr i pplBBiB 1 5B vi 1 AUw E l 9 6 17 1S 4 47 5 41 8 17 4 34 6 16 6 04 8 19 7 06 7 69 8 l t 9 88 4 44 6 8 9 46 4 61 6 46 9 68 5 I 1 t il 10 08 KOTTEEDiH OODDl Tin Tsia 19 80 19 88 Bottardam Beun R oUeid m D F iotterdam U Jipolle Hienwerkwk Moordreoht Soada é AUbb 1 0 4 6 t l4 1 07 5 18 5 44 6 94 7 01 7 16 8 10 8 49 9 47 10 09 lO U ll Ot 1 0 I 9 klam m bBlBlB tmmUMO a i 1 p kn irt g nk l rt B BBll d k fl I Irtf pplB iB lli ü dB O d WBp Lil 0011D4 DBNHsAS iBB tbiu ll ll 10 00 10 19 10 89 11 81 11 16 11 16 18 58 1 58 1 11 8 45 4 1 4 60 5 15 11 11 1 10 8 01 11 11 1 11 8 18 r 11 88 l lt 8 17 9 88 49 10 88 10 48 11 41 11 01 11 46 11 85 1 40 1 10 1 48 4 18 4 48 l tl 5 85 r 49 8 11 7 1 8 01 8 19 9 17 9 88 8 18 8 14 I 88 E 8 48 8 6 4 10 1 Boud Zoienh Moero BoatemXMrZog Voorburg Hage 16 8 4 7 57 6 81 6 04 7 09 7 15 7 89 8 8S 8 86 t OS 9 44 10 1111 15 11 86 11 061 80 1 40 1 17 4 00 4 15 4 87 6 11 8 11 7 01 7 41 8 88 j 10 17 1 l 4 48 18 5 68 10 81 1 60 4 68 6 4 6 08 10 48 1 01 6 1 1 t 6 8 14 6 H1 7 M 7 41 07 9 08 91 9 80 10 11 10 54 U tt 19 08 11 84 1 18 8 09 8 84 4 17 4 49 S 91 6 4 7 05 7 81 8 09 p dBa iBOp ku lirt iBTBkBild mnU il HaimoiiikBtnli bU i 1b m Sa kluM bAb kaUla X B4 1 b b i biljst 1b ki MI up O O n I k i U s r f R D A M jAm BBIU ioU U 6 19 8 11 8 88 9 98 10 10 10 6 11 08 1 10 l 8 t lt 4 07 48 6 19 5 8 1 48 61 lO iO 10 87 11 06 lAtuLW 8 01 8 58 10 10 11 04 11 48 11 57 1 17 3 9 4 1 J 67 6 ll0 6 08g44 86 10 8 1 08 11 59 lAmikO 8 f MS 9 37 10 16 11 1 v 1 08 1 10 1 11 8 1 4 6 1 5 46 6 8 9 il 10 50 11 18 11 14 Voorborg Zootenn Zeg ZeveDh Mo fJmiilB rwiutM 8 68 Oudow Woord Utrtelil Ulnokl Wosrilaa Oudflv Goadi 8 S9 6 11 8 45 5 04 S SO V n a t 8J 7 15 8 10 8 lt 1 11 11 10 8 84 4 4 111 6 11 7 09 8 10 9 11 IAdu ff 1 84 6 47 1 80 i i 8 45 9 80 46 11 80 lt 4l 1 06 t tO 8 88 8 49 5 0 6 18 6 86 7 18 8 16 10 08 i ii lB 7 0t 7 818 189 199 8 10 1S10 8tll lll il 8 18 4 16 84 6 47 7 18 7 64 8 01 ll 11 88 j j y j 6 18 tl 7 47 8 U 9 10 10 1 10 86 11 88 11 01 1 48 8 08 8 1 4 01 4 48 5 49 6 83 7 00 7 58 9 01 6 07 6 41 8 0 7 10 83 11 65 ll H 4 8 6 11 68 8 17 10 41 l SB t 88 6 41 7 08 7 H 8 80 ll Ot It 10 64 11 17 11 11 18 81 l lt 8 1 6 t 46 9 i 6 7 94 7 41 8 11 9 8 Een Engelsch geleerde kwam door een scherpzinnige redeneering tut de slotsom dat daarbg dieren moesten betrokken zgn die in stilwater en in de Incht en op menschen leven en dat konden natonrlijk niet anders zijn dan muggen Maar welke van de honderden soorten van die bloedzuigers en rustvcrstoordors i Dit vraagstuk werd met oneindig veel vlijt en geduld opgelost door een anderen Engelschman die naar Britsch Indië toog en daar in malaria streken onvermoeid een pjiar jaar lang allerlei muggen stuk voor stuk in al bun deelen microscopisch onrierzocht Hg vond dat by een soort met gevlekte vleugels afkomstig uit een streek waar malaria heerschte do maagwand aan de buitenzijde bezet was met zeer groote knobbels die reeds met epn geringe vergrooting te zien waren Het bleek nu dat de haemamuebeu met t ingezogen bloed ir de maag van de mug terechtkomen Daar ondergaan zg een verandering vermenigvuldigen zicb natuurlgk weer sterk en dringen dan door den maagwand heen Aan de buiteii ijde van de maag blöven die knobbels een poosje zitten maar weldra verdeelen ze zich weer en raken nu verspreid door de lichaamsholte van de mng die zooals bekend is geheel met kleurloos muggenbloed is opgevuld Zoodoende komen de besmettingsdiertjet in de speekselklieren van de mug die ergens in de nekstreek liggen en van daar geraken ze weer met t muggenspeeksel in de bloedvaten van den mensch Want een mug begint zgn maal met een kleine inipuiting van giftig speeksel in t wondje dat hg geboord heeft Dat jeukt dan zoo Zoo lijdon de menschen en die bepaalde mnggon met gevlekte vleugels samen aan dezelfde ziekte terwgl ze elkander wederkeerig besmetten Waren er geen menschen dan kregen de muggen geen malaria en omgekeerd De baemamoeben kunnen schgnt bet buiten den mensch nergens anders leven en zich vermenigvuldigen dan in de mug on buiten de mug nergens anders dan in den mensch Waar een van beiden ontbreekt kan geen malaria bestaan en waar malaria heerscbt moeten èn malaria menscben èn malaria muggen wezen De malaria mug is een Anoplieles en goed te kennen aan de gevlekte vleugels Op lederen vleugel zijn vier donkere vlekjes Anopheles legt haar eieren liefst in stilstaand water waarin zicl veel plantengroei heeft ontwikkeld want do larven leven van fljne plantendoeltjes en kleine wieren Ze hangen niet zooals gewone mnggenlarvon met hun kop omlaag en hun achterlgfspoot tegen do watervlakte aan maar zij liggen liefst op wier en modder juist aan de oppervlakte van bet water en zoo gekromd dat kop en staart beiden ondergedompeld zijn De malaria mug is als zij togen gordgnen muren of plafonds zitten 4aaraan te onderscheiden dat zg baar lichaam schuin omhoog gericht houdt en wel evenwijdig aan den rustwand zooals de andere muggen doen PROEFVELDEN Het wonschtlgke van proefvelden behoeven we niet meer aan te toonen al is in sommige streken de belangstelling allergeringst Gelukkig kunnen we op gevallen wgzen die zeer gunstig afsteken waar de UIrccie Spoorwegverbtndlngen luet éUUDA X 9 88 8 9 57 10 88 9 84 10 18 10 08 11 01 11 0 11 19 11 16 11 85 t to 9 48 J 88 ♦ 6 65 4 49 8 80 6 07 7 18 4 61 6 41 6 01 8 51 5 11 8 04 8 17 8 10 8 18 7 8 10 16 11 81 11 46 11 10 10 18 10 8S I 10 48 10 4 11 6119 06 11 81 7 48 6 89 9 18 9 47 8 04 8 84 9 00 9 8 10 08 10 1 8 87 8 41 8 58 9 01 9 149 08 9 19 7 16 7 98 7 89 7 88 7 68 a H U l D4 li TIIO 11 00 11 87 1 16 1 81 1 40 U 8l 1 09 8 08 i 07 3 18 4 31 10 69 11 18 11 14 11 47 6 84 7 48 8 18 10 14 5 10 6 85 1 41 6 08 8 11 8 18 8 81 9 88 10 56 n 6 11 18 proeven met belangstelling door de landbouwende bevolking gevolgd worden en waar ze aanleiding waren dat velen t ook eens probeerden In de omgeving van Delft werden nog weinig of geen proeven genomen met kunstmest Gelukkig zal nu ook dit veranderen Laten we hopiin en vertrouwen dat die verandering eene verbetering zal blijken te zijn In 1901 zullen in Pgnacker drie proefvelden zijn n l twee op booiland en een op bouwland voor tarwe zonder klaver allen gelegen in de Katwgkscie buurt Alle drie proefvelden zgn elk 10 Are groot en ontvangen elk eene volledige bemesting van kunstmest Bij den heer C Koetsier zal het proefveld bemest worden met 200 K G kalk 100 K G slakkenmeel 100 K G kainiet en 10 K G chilisalpeter wat dus per H A overeenkomt met respectievelijk 2000 1001000 100 K G LDe grondsoort bestaat hier uit goeden klej ond Bij den heer P van Leeuwen zullen twee veldjes wordeirttange d op lichten zwavelgrond Het ene voof tarwe Is zoo enaamd driejarig latd dattal entvangen per H A berekend 8 A K flakkeStaeel 1000 K G patentkali e 50 K K cMi Het tweede zal geheel ingericht wo fJen om te doen blijken dat een volledige bemesting op booiland zeer wenscbelgk is Daartoe werden er vijf stukken genomen elk ter grootte van 10 A waarvan alles per H A gerekend I onbemest is II 800 K G kainiet ontvangt III 800 K G slakkenmeel IV 800 K G kainiet en 800 K G slakkenmeel V 800 K ü kainiet en 800 K G slakkenmeel en 150 K G chilisalpeter Alle perceelen ontvangen 2000 K G kalk per H A De kalk kali en phospbormeit wordt uitgestrooid in begin October de Chilisalpeter a s voorjaar Waar later de resultaten besproken zullen worden raden we ieder aan nota van deze proefvelden te nemen en ze eens of meermalen te gaan bezoeken B STADSNIEUWS GOUDA 6 October 1900 Door het schrikken van bet paard viel beden morgen op de Oostbaven een rgtnig om waarin twee heeren waren gezeten die naar Haastrecht moesten Een der boeren kwam onder het rgtuig terecht gelukkig bleet het paard staan zoodat bet ongeval nogal goed afliep Het lemoen was gebroken Onderstaando motie geteekend door 39 personen is toegezonden Aan de Afdeeling Gouda van den Nationalen Bond van Handels on Kantoorbedienden M H ündergeteekende allen winkeliers in Manufacturen en aanverwante artikelen geven U kennis in beantwoording uwer circulaire dato 1 Sept ontvangen 22 Sopt 11 betreffende gevraagde korting van 10 pCt voor uwe Loden dat zij met uiterste verwondering hebben kennisgenomen van deze missive 1 48 1 54 1 86 1 14 46 1 53 9 08 1 09 1 85 i 46 8 46 4 08 7 66 8 18 9 61 10 801 67 10 11 10 89 8 18 8 45 10 88 10 691 6 80 7 10 7 86 l ii 7 38 7 54 8 08 ll Ot 10 87 10 5 S 11 01 l ll 8 48 6 11 4 1 85 10 06 10 48 11 07 11 07 11 18 9 8 t it 7 1 10 07 dat waar zij geheel medegaaii met do uitgesproken meening en beslissing hunner vertegenwoordigers in den gemeenteraad ten doel het wetenschappelijk peil nwor categorie burgers te verhoogen dus ook als ingezetenen reeds znllen bijdragen in toegezegde subsidie etc dat zij door overgroote concurrentie te dezer stede reeds prgzen noteeren grootendeels lager dan omliggende groote gemeenten en deze prijzen geacht kunnen worden te zgn berekend op minimum winst dat zg van oordeel zgn dat flnancieele verbetering uwer positie moet uitgaan van respectieve patroons dat zg mitsdien moeten weigeren iu te gaan op uw voorstel in bewuste circulaire gedaan Gouda 4 Oct 1900 Aan genoemde afdeeling is mede een motie toegezonden op eene algemeene Vergadering van winkeliers vastgesteld Op deze Igst hebben nu reeda 220 winkeliers geteekend Stolwuk Dinsdagavond hield onze afdeeling van den Nederl Protestantenbond hare gewone buisbondelgke vergadering waarin de secr verslag nitbracht van den toestand der afdeeling en de penningmeester rekening en verantwoording deed over 1899 1900 Het bestuur n l de boeren J C Kroon D C de Koning N Zgderlaan en J Schilt dat in zgn geheel moest aftreden werd met bijna algemeene stemmen herkozen terwgl in plaats van wglen den heer N Dogtorom gekozen werd Ds A van Wgk REEUWIJK Daa in deze gemeente eonige gevallen van typbusziekte voorkomen waarschuwt de burgemeester hg openbare kennisgeving de ingezetenen toch vooral het water en de melk niet anders dan gekookt te gebruiken matr ook zgn woning en kleeding rein te honden om zoo mogelgk de ge vaarlgke ziekte te voorkomen ScuooHuovEN De pogingen door eene Commissie uit oud leerlingen van wglen den heer G H Westbroek aangewend om op diens graf als blijvende hulde aan zgne nagedachtenis van wege de ond leerlingen een gedenkteeken op te richten mochten met een goeden uitslag worden bekroond Vorderde de verwezenlijking van dat plan een geruimon tgd doordien naar do adressen van velen der oud leerlingen moest worden gezocht en ook uit Indië antwoord moest worden ingewacht thans is de commissie zoover gevorderd dat het door de welwillende zorgen van den heer L F Redeker ontworpen monument geheel gereed en overdekt op de begraafplaata opgericht is Als tpdstip waarop het gedenkteeken aan de familie van den overledene zal worden overgedragen is door de commissie bepaald Maandag 15 October a s s namiddags te 2 uren t 10 18 46 10 81 56 10 08 10 17 10 1 10 84 10 18 10 48 11 13 10 46 11 11 11 67 Na de plechtige onthulling hopen wg vandit huldebewijs eene bescbrlving te knnnengeven Thans zg alleen vermeld dat hetmeer dan 3G00 kilo zware gedenkteekenZaterdagavond alhier per stoomboot Jobanwerd aangevoerd én in volkomen ongeschonden staat naar de plaats van bestemmingwerd getransporteerd en door deskundigenaldaar opgericht S Ct Onze plicht je en8 onze naasten De anders rustige rivier was door de onlangs gevallen regen zeer hoog gestegen Was de spoorwegbrug sterk genoeg om aan den stroom weerstand te bieden Een nur later was de twgfel beslist De brng was weggeslagen en door den stroom medegevoerd De volgende trein moest in eenige minuten aankomen Zoo men den machinist niet verwittigde was een groot ongeval niet te vermijden De spoorwegwachtster in de onmiddellijke nabijheid der brug het gevaar Mende begaf zich terstond op weg om den trein te gemoel te gaan terwijl ziJ alle mogelijke teekens gat welke de machinist bemerkte die terstond de rem deed werken Het was dan ook tijd want de trein hield juist op eenige meters van den afgrijsalijken afgrond stil Bleek van schrik bg de gedachte aan het gevaar waaraan zg ontsnapt waren omringden de reizigers die spoorwegwachtster en overstelpten haar met dankbetuigingen Maar zulke is niets antwoorde zg eenvoudig Ik heb slechts mgn plicht gedaan De eerste de beste had evenzoo gehandeld Het is onze plicht voor de veiligheid en het welzgu onzer naasten te waken Ziedaar zeker een edelmoedig bart wel waardig in deze eenw waarin wg leven Ik vervul slechts eveneens mgn plicht zoo zeide de Eerwaarde Overste van het Liefdegesticht te Bokstel Noordbrabant met J mede te deelen dat de patiënte die sedert eenigen tijd de Pink Pillen gebruikt zich merkelijk veel beter gevoelt De patiënte leed meer dan twee jaren aan een overmatig bloedverlies was daardoor erg verzwakt had pgn en vooral kloppingen in het hoofd en eene vale gele kleur thans zgn do klappingen geheel opgehouden de kleur wordt friscb de krachten nemen toe en het bloedverlies wordt minder Onze verslaggever begaf zicli op nzo last naar Bokstel en had het genoegi ii persuunlijk uit don mond van de Eerwaard Of erste de bevestiging te vernemen en boveidien de persoonlijke verklaring van de genezen patiënte die hem werd voorgesteld Uit plichtsgevoel en tot heil van de lijdende menscbheid kunt U deze heilzame uitwerking der Pink Pillen van Dr Williams vriJ bekend maken Zeer zeker zal H £ d die zelfde verklaring geven aan de personen die nog mochten twijfelen Andere ziekten welke dezelfde oorzaak hebben zooaln r heumatiök huidziekten algemeene zwakte beenziekte bij het kind en somtgdi de tering zgn door hun gebruik genezen geworden Door de maag bet opnemen van bet voedsel te vergemakkelijken en door hot bloed te zuiveren genezen de Pink Pillen alle ziekten Prgs f 1 76 de doos f 9 per 6 doozen Verkrijgbaar bg Skabilié Steiger 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken bij Wolff en Co West Haven 198 Wacht ü evenwel voor de namaakêeU verschaft u de echte Pink PüUn alleen bij den HeerSnabilié te Rotterdam of bij de depothoudere die ander de aUaten in dt couranten rijn aangegeven Alle andtre personen verkooven goedkoopere zoogenaamde Pink PilUüf zulks ie slechte om het publiek te bedriegen Onze verslaggever vernam op verschiüsnde plaatsen in Nederlana hoe de personen er ingeloopen eijn en hoegenaamd nizt de minsU uitwerking dezer nagemaakte Pink Pillen ondervonden hadden onnoodig te zeggen dat deze personen spoedig met het gebruik der echte Pink puien weder zijn begonnen Het namaaksel der Pink Pillen heeft nog nooit iemand genezen 364 Staats loteriJ 5a Klassa Trekking aa Vrijikg 6 October Ko 8160 ƒ 1000 Ko 6141 76 9 8118 16815 eo 80189 iadei 400 No 7144 16678 an 19707 iedar 100 No 444 809 i486 9808 40 8 4105 9116 9150 13516 14607 14760 17898 an lOOltieder 100 Prüwn van 70 11 1961 117 8881 10847 11751 15587 18635 78 8016 41 8470 58 1 8 8 16648 88 86 8113 160 8614 91 16 1671 18711 170 31 8364 8 10 108S 89 47 18865 809 58 508 48 40 1990S 16860 18918 49 3806 38 8719 11118 86 16914 1 06S 849 87 48 71 47 9 18014 1 899 54 90 4 76 48 18101 98 19369 681 8491 6 97 S8S8 1 48 16187 6 87 4048 6718 48 80 18884 18314 19407 61 69 811 64 88 g 16 09 69 78 4111 46 86 11894 13409 18586 19584 761 4i07 6908 8987 4 48 18 1 6H1 884 4814 7010 38 11445 88 4 16 958 4568 94 78 4 ISili 16681 4 1010 81 7106 108 11510 84 8 87 1160 4611 9 45 11 44 m1 84 19734 79 4778 91 9809 85 18909 16876 87 1611 4817 7851 9416 87 47 17001 19889 4 79 70 71 ii i 1 013 11 1 1680 017 7431 866 81 65 75 19993 1 17 U 1 76 10017 U8 7 14l 0 171 7 86 0 6194 91 54t5 1 31 5601 9081 66 1170 73 1418 91 154 5744 9666 90 1710 5888 1818 5910 16 9S 89 6998 19018 1S158 13207 17 60 89 ISilO 18S49 18614 49 19730 40 88 48 7899 64 8 10904 7711 88 7898 10 46 8001 48 59 9 8138 10563 47 74 70 10680 86 39 8336 45 1413 14479 14759 71 93 14633 14966 74 lil 4 15428 77 17116 71 84 80110 17311 87 88 90106 17619 38 46 76 1 889 80460 18300 80608 18484 9074 i logsi 18517 46 GROOTK KEUZE DAMES en HEEREN PARAPLÜIES A va v os z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam Slotkrs 81 98 93 Vrkrt 81 S Via 98 lOOV 88 83 V SSJ V 66 96 l 9 V 101 57 8 8 9 l Aal 10 341 4 900 91 99 31 435 651 101 804 1541 6 OCT I lt 14 NIMM 1IID Crt Ned W 8 1 dito dito dilc 8 dito dito dito 3 HoMia OM Gouill 1881 9ai4iTALlB IaaohryTing 186881 5 OoaTma Obl in papier 1868 6 dito jn lilver 1868 6 PoBTUOAL Obl raat ooupoo 3 dito tioket 8 57 188 IIOV 90 191 114i l 10 a 984 9367 56 161 97 BnaUHS Obl Binnenl 1884 4 dito Oeoona 1880 4 dito bij Bothi 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1368 6 dito dito dito 1884 6 aPANIE Ferpel aohnld 1881 4 ToiKiiJ Gepr CooT leen 1890 4 Qec leening aerie D Geo leenin aerieC ZoiD AwEp r oblg 1898 5 Ml oo Ob iit 8oli 1890 Vmeioiia Obl 4 onbep 1881 VWaTlKDAH Obltgatien 1805 8 BomiDAll Sted laeu 1894 3 NlD N Afr Hindelai aand Arendall Tab Mg Certificaten Deli Maataohappij dito Arn Hypotbeekb paudbr 47 GuIt Mg derVoral nl aand t a Or Hypotbeekb pandbr 4Vi Nederlandaohe bank aand Ned Handalmaatacb dito I N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotbeekb pandbr 4 ütr Hypotbeekb dito 4 i OoBTBNB OoatHoog bank aand I Ü8L Hypotheekbank pandb 5 A HBBIK1 Bqul hypotb pandb 4 Maiw L G Pr Lien eert 6 Vbd Holl lJ Spoorw Mg aand Hij lot Eipl r Bt Spw aand Ned lud Spoorwegm aand I Ned Znid Afr Bpm aand 6 dito dito dib 1301 dito 5 lillB 8poor l 1887 89 A Bob1 3 V 100 1147 1411 69 105 74 10 87 I991 Ut i 7 637 160 110 108 108 88 11 100 1177 117 101 847 Zuid Iu1 Spwmg A H obl 3 PoLKN Waraobau Weenen aand Bun Gr Raaa 8p r Hg obl 4 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Knrak Oh A ow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Ajibbiba Cent Fac Sp Mij obl 6 Ob c k North W pr C r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 D anier k Blo Gr 8pm eert r a nlinoia Central obl in goud 4 Louiar k Na htilUCert v aand Mexico N 8pir H i Ie hvp o Miaa Kanaaa v 4pCt pret aand N Tork Onfaa o k Woat aand Fenn dto Ohio obbg 6 Oregon Calif lehyp ingond 5 St Paul Uinn k Manit obl Un Fae Hooflün obig dito dito lino Col Ie hyp O 5 OkSkük Cao South Ghert r aand TlH C B ll kNa loh d o O Amaterd Omnibua Mij aand Botterd TrBinwei Maata aand Hbd Stad Amatardam aand 8 Stad Botterdam aand 8 Bpurz Stad Antwerpen 1887 1 J Stad Bruaael 1886 1 J Uoxa Theiaa Begullr Qeaalaoh 4 OoannL Staalaleenig 1860 6 K K Ooal B Cr l880 8 Sfaxii Stad Madrid 8 1868 NlD Ver Bat ATb 8poal eert 857 De Nouveautés O AP E S en KKGEXM WTELS zijn in ruime keuze voorbanden D SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN i Oct öeertruida Cornelia ouders J Loendersloot en E Kerrebgn Johannes Wilhelmus ouders G Smit en Ti A Bakker 5 Margaretha ouders J Lafeber en A W Wieier Stephanui Jo hannes ouders B T A Menlman en O Velthuis Guurtje ouders J de Bruin on H Lingerak Willemina Johanna Jacobo ouders H Prang en W Henricb 6 Stephanus Josephus ouders J M F Beudeker en r M Nolet Nicolaas ouders C van Willigen en M van Dinter Maria Antoinette Wilbelmina ouders B G J van Deutekom en N Hilgcrs OVERLEDEN 3 Oct L Davidson huisvr van D L Horneman 78 j P A Verschut 11 w 5 L Broekhuizen 2 m ONDERTROUWD 5 Oct B Raapis en J Greve T B de Vries en B J Boer T Blok en M Keijne ADVËÏITÊNTIEIN V De ondergeteekende buiten de mogelijkheid om zoo vele bewijzen van deelneming bg zijn 60 jarig Jubilé ontvangen persoonlijk te beantwoorden betuigt door dezen aan alle vrienden en bekenden zgnen hartelgken dank voor de ondervonden belangstelling J D EMEIS Gouda 8 Oct 1900 Oproeping van belanghebbenden De GEDEPU TEERDE STATEN der provincie ZÜIDHOLLAND roepen bij deze op de onbekende belanghebbenden in zake het verzoek van Burgemeester en Wethouders van BOSKOOP om vernietiging van het besluit der Vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den vereenigden polder aan de oontxljde van de Oouwe dd 7 Augustus 1900 tot sluiting der indertijd door genoemde gemeente gelegde duikers tot inlating van Gouwewater om zoo ziJ dit noodig achten hnnne momori n en bewijsstukken aan genoemd College in te zenden voor deu 20n October aanstaande Tot dien dag liggen de stukken lederenwerkdag van des voormiddags 10 tot desnamiddags 4 uur tor inzage aan het gebouwvan het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier i Okavekhaoe den 2 October 1900 De Gedeputeerde Staten voornoemd PATUN Voorzitter ¥ TAVENRAAT Griffier Terstond Gevraagd EEN Flinke Bediende die goed Sf Mieelaat kan tnUdeif Aan betzelfde adres kan oen Iv C E I S T E GEPLAATST WOEDEN J A VERHOKFF CONFISEÜR HOOGSTRAAT TE KOOP EEN PARTIJ DROOG Brandhout ook per zak verkrijgbaar i 30 Ct en thuis bezorgd 3S Ct bg J VERGESB KATTENSINGEL iitillEilbMitliliiltn U O O O o u 0 0 o o G ü o ZUIVER WOLLM ONOinKLEIDIIia naanuunwjMuu tcHuHlflbur JD D Nieuwe Winkel MARKT A 66 C i B B m l 13 NOUVEAUTÉS WU T no kan de Damet dia oni nhiK Inerd mode album voor het WInUPMb BO n nooh niet ontvangen hebben dit ta willen aanvraxeo aan JULESJILüZOTaC Pirk Hetxvlve wordt dan omgund grtttls M ffranoo toegesonden BasUlImgen van af 25 fMnot tt J fva ftlll koiten aan huil met 6 Terhooglttg MiipMIU kut r tl luiitfial 1 1 Ontvangeo alle IMuuveaaié s IN Dames en Kinderlioedeii voor htt aanstaande Seisoen Hopende met een bezoek vereerd te worden UEd Dien Wed M L KINT Van DAM WIJDSÏRAAT 38a In de AVOITDSTEH Uubbeie Huurt II ia Zyn in ruime kenze voorradig GitfSHACHCLI met en zonder AFVOER I Eigengemaakte ilasfornuizen met prima Koolbrander en Oveii van af f SA KOUSJES van SO 0 tO en IS cents Aanbevelend M M VAN LOOiX Tel No 117 MIjlZË HAVEIt en TARWE by ondorgeteokendo verkrijgbaar is 500 maal zoeter dan suiker en wordt door allo mnizen gaarne gegeten Ze lijn in doosjes van 10 IC en tO cent J van OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA Zijt Gij Doof 77 Itn fcxvttllüD Vftu DOOFHEID of HARDHOOHIQHEID illn mo lJ l li ii t w l onko l I bol B l r Ualton Aural linlltuto r OU U Kalle Are VHIOAUO JIL Zuivere Medicinale LEVERTRAAN i 0 H0 per V fl bij D mii kii s Kleiweg R 100 Verband Watten BIJ WOLFF É Co WESTHAVKN 198 Xeiiuw en flaa flijdcr $ wordt nit orertnitfiog als een werkelgke halp in den iioo I het boek aantwTolen Na üptraogst van adres per briefkaart nordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOëL S Boekb Zaltbommel