Goudsche Courant, maandag 8 oktober 1900

Dinsdag 9 October 1900 SOste Jaargang No 83S0 OETBALLEN mmm coirant I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon üo 89 ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui des midd Telcfaon Ka St De L itgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers V1 IF CEKTEM enbare Verkooping VAN LANDERIJEN aNDKK Goudorak en Stolvirijk ten overstaan van den te Haastreclit resideereuden Notaris J k oeii i a it op WOENSÜAÖ 24 OCTOBER 1900j des voormiddags el nreu in het Kolflehnis van den Heer D HOOGENDOORN te Htolwijker Inis te weten No 1 Eenige percoelcu uitmuntend TTsTeilstaTLd met MfMUIkIkHU WEG en W VfEKING in Kattendüksblok te GOUDERAK groot 2 97 59 Hektareu En No 2 Een perceel bost WEILAND met WEG en WATEItING in Benedenkerk te STOIjWUK groot 1 2Ó 50 Hektaren Breeder bji biljetten welke evenals nadere inlicbtingen te bekomen 2 jii ten Kantore van Notaris 1 KOEMAN voormeld If Wie werkeljik ji r y s stelt een HBCEMJIH te bobben laat ïich lotograjeejen in de Votograflêche UunêUurichUng STTJIDXO m P ¥ D WAALIS KI aiNGEii e i ael roedersSTEEUSHA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbellles lardiniires Bouquelleii fni QEAF en FEESTKEANSEN Üroote voorraad KAMEIU LANTEN Aaiileft en ondirlKiud vaii Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van IsMvTENCIDKB Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 doelen water vorkrggt men oen voor insecten doodend voeht Üuschadolijk voor vruchten bloemen en planten lj er t 0 50 L 0 8Ü 1 L f 1 50 5 L f 7 TELEPH No 114 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen to Gouda aan do Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Tiendeweg 59 L E V K K T Gloeilicht Kousjes b IS ets PRIMA QTIALITEIT t to ets il Ob Vermouth Aanbevelend SLOTEMAKER Co Kijwielliaudel GOUDA C F BUSC Markt A 60 Nieuwste Modellen WINTIRHANTELS Buitengewoon Groote Keuze Van ai ie goedkoopste lol de iiJiiMe genres Scln oexi en Iv£a g a izljne2n i J l de Roode Laars en de Gfoedkoope Winkel Oltl l l l tiliM een aieev gvoole leenillitfi rnii l l 5 llccicn Dfiiiics 11 Kind r VILTP r FI I S i 2 ills üok ItK KCHTK l RUSSISCHE WINTER PANTOFFELS l jggf frijnen beneden elke couciiriTniie Lm Ktalagü IK Aanbevelend J ZOIllie VClcl o X 3 o t c 1 1 n s n a s it a o b s f 4 B minenlal WiJ 3sri3 tTr EL ï E32sr Kort overzioht onzer PrijBCourant SHERRIES Pale on Gold Dry van a f 10 50 per 12 less ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADKRA H droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch BODEGA UHAMPA WE 1 75 s 9 I mi U O a COGNAC i I 1 75 2 25 f 2 75 S 25 f i 75 cu 5 SCOTCH WHISKY 2 25 g Per Fl Per Ank 45 Fl 1 M LISTRAC f 05 Nto f 27 75 an j CHATEAU VALROSE 0 75 31 S 2 St ESTEPHE 0 86 36 j Ht EMILION 1894 i2 j g PAUILLAC 1893 1 25 53 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g 5 O o I SAUTERNE 1 42 i S ZELTINGEB Moewl 0 90 37 50 J CI BOURGOGNT I IO 47 B Bi De Sesschen ijn in do prijzen begrepen on worden h 3 ets per stuk ternggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T € REBAJ § Gouda 4nti§eptisclie Tandpoeder en Anliseplisch JMondlincluur vun K CASSVXO Tandartu te Gouda OVERAL VEBKRIJGBAAH Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gonda tOoedkoopBte en Boliedst adres voor Vervoer van Inlioedel Soowelbinuen ats buiten de sUd met gesloten wageui ba A GRAVESTEIJN flleekerssing el 287 AUm umrdt tegen Trautport aehnde venekerd ADYEETEITIEïf in aUe Couranten worden aang enonu ii door het tdwerteulie Burean vao A UKI KMAV ZOON te GOUDA Horle Tieiideweg ECHTE Leidsche WolleD Dekens in bekende oude kwaliteitea nmmi mmm Bij prima liwalileii JrooIMf Miriierhiir Cll Ifliigsli jirijicii ir G aJX van ifUe soorten SCHENK Zn Uurwerken A UITTENBOGAARD Oosthaven B 16 ORGEL TER OVERNAMK AANGEBODEN een prachtig Ainerili Orgel met 11 registers dubbele k oppeling en 2 kniezwellen zeer soiled voor zeer lagen prijs Alle dagen te zien bij W KÜÜIJ Tollensstraat No 42 Rotterdam Paiti Expeller c Dtltig JMï wordt cUt mid4 1 met TvruacDd succes ftta röutillnid mwrqTUig MDgvw d tscMi Bkcinuktfak Jioh t TwIioodl iMd p n in dm ImUwDil Dtt b Br£ 3 prMfdt dti ▼ éMB T rtroiiw D M tt l tt M hat hbikkiaurk Isktt Ad X S6 T6 L t60a defl in i BiMsU iMtlukuL Te ljDStflrd im bii Ulotli deban TiB Ti U a Saadera Ondergeteekende deelt by deze het geachte publiek van Gouda en omstreken mede dat hg zgne STALHOUDERIJ heett uitgebreid en in staat is alle verlangde orders uit t voeren Aanbevelend F CHRISTENSEN Telefoonnummer 85 Stolwijkerslois Tevens zijn de HH OOSTERLING Hoog straat PEETEES Wpstraat en KROM Markt bereid orders te telefoneeren Telephoonnet Crouda Abonnement f 40 per jaar voor perceeleu binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommanaalbnrean Op 15 September 117 verkregen abonnemeu ten Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKÏ Oouda Druk van A BBINKUAN i Zn Bulienlandscli Overzicht Lord Roberts seinde den 4den October nit Pretoria Clements heett in de laatste dagen met Broadwood en Ridley het land gezuiverd in de buurt van Rustenbnrg Zjj namen 29 wagens eenige geweren en meer dan 10 000 patronen Een man van de Household Cavalry licht gewond De verliezen geleden biJ den aanval op het konvooi bj de Jager sdritt op 1 October waren niet zoo ernstig als eerst gemeld is slechts zeven gewond Lord Roberts seint dd 5 October nit Pretoria De gevangenen die gemaakt worden en die zich komen overgeven wier getal dagelijks groeit moeten nu bijna zestiendoizend beloopen Kelly Kenny bericht dat een bataljon vrijwilligers er in slaagde een afdeeling der Boeren te verrassen biJ Bultlontein De Boeren waren sterker dan verwacht was De Engelschen moesten terugtrekken na drie uren vechten De Engelache verliezen bedragen zes gewonden de Boeren leden hevige verliezen Zaterdag waren voor het parlement 321 regeeringsgezinden en 115 leden van dq oppositie gekozen lErnstig voor de liberale partjj is het dat Sir Wilfrid Lawson niet herkozen ia HiJ had in het parlement onafgebroken zitting sedert 1859 en stond als een der beste eu popalairste sprekers van de oppositie bekend Onder de gekozen of herkozen leden zjjn bij de regeeringsparty Sir Robert Finlay de Solicitor General en Lord Stanley bi de bppositie de oud minister Asquith en Shaw die Solicitor General was in het laatste kabinet van Gladstone een beslist tegenstander van den oorlog De stad Londen heeft bij deze verkiezingen welke daar afgeloopen zjjn in het geheel gegeven 267 492 stemmen aan de regeeringspartij en 161 918 aan de oppositie daarenboven zj n 13 ministerieelen er zonder tegencandida t gekozen verklaard De Khoki menschen schijnen in Engeland dus de overwinning te behalen de vleug van herleving der liberale party heeft het niet kunnen brengen tot een eenigszins draagIgk resultaat Zooals thans de verkiezingen staan hebben zoowel wat het cjjfer der uitgebrachte stemmen betreft als naar het resultaat de ministerieelen verre de voorband Het aantal zetels dat hun meerderheid thans reedi gewonnen heeft bedraagt zes hun stemmenoverwicht is dus van 128 tot 166 gestegen FEVILLETOX ï I In de Parijache handelswereld hebben weinig namen zulk een goeden klank als die van de firma Deararennes de voomaamsti raeelverkoopers van Frankrijk Op de beurs te Parijs ts hare soliditeit spreekwoordelijk geworden Men behoeft niet bevreesd te zijn iets te wagen al eoU men o de handteekening van den chef der hrma twintig ntillioen afgeven Sedert 1875 ïijn de bureelen deier alom bekende hrma gevestigd in de beide zijvleugels van een groot ouderwelsch gebouw in de straat Saint Uominique vroeger het verblijf cencr adellijke familie wier wapenschilt boven de koetspoort i weggehakt Mevrouw Dcsvarennes bewoont nu het groote huis dat xg even weelderig en smaakvol heeft la ten inrichten Wie is mevrouw Dcsvarennes Niemand anders dan het hootd der Srma die aan de beurs zoo goed staat aangeschreven en hare bandteekemng is het die in ftnancieele kringen zulk een invloed kan doen gelden En toch was dexe buitengewone vrouw de dochter van een leer eenvoudig man die als kruier lijn tnood verdiende en toen liJn kind in 1848 Plaatsen die als burgten van het liberalisme bekend stonden zijn in handen der conservatieven gevallen Hanley Burnley OostLeeds Newcastle Portsmouth en vele andere Bijzonder veel pleizier zal Chamberlain hebben over den uitslag in BUxton waar de heer Philip Stanhope die den minister van koloniën in de laatste dagen het vuur nogal eens na aan de schenen heeft gelegd gevallen is De liberalen winnen sedert het begin der verkiezingen 15 zetels doch moesten er 21 aan de conservatieven afstaan Onder de gewonnen plaatsen zijn er twee iii Londen namelijk de districten Noord Caraberwell en Haggeriton waar de heer Cremer gekozen werd een bekend vredesapostel en een groot strijder voor internatiouale scheidsgerechten Onder de gevallenen in den vreedzamen krijg behooren kapitein Lambton de commandant van de Powerful die zich bij Ladysmith had onderscheiden en thans tp Newcastle als liberaal candidaat optrad en de bekende temperance man sir Wilfrid Lawdson die in het Parlement zulke verbazend heftige uitvallen tegen de Kegeenng kon doen De Times zegt Het is onmagelgk thans nogte twijfelen aan het succes der verkiezingenvoor de Regeering De aanstaande zittingvan het Parlement zal blokeu een nog aanzienlgker regeeringsmeerderheid te kunnenaanwezen dan in 1895 Ile verliezen by tnsschentydsche verkiezingfen geleden znllenworden hersteld en het zou de Times nietsverwonderen als de voorbeeldelooze overwinning van 1895 nog werd overtroffen doordie van 1900 Want de verkiezingen op he platte land zullen der Eeijeering nog talrgkeoverwinningen bezorgen Het zelfvertrouwen der Unionieten koeri terug Het schijnt dtt de mogendheden het zoetjesaan in zake China eens willen worden Zoo wordt gemeld dat de Russische regeering heeft toegestemd iu d9 voorstellen die geformuleerd zijn in Von Billow s circutiure van 1 October De Rnssische gezant in China heeft dienovereenkomstig instracties ontvangen De Fransche minister van buitenlandsche zaken heeft den vertegenwoordigers van Frankryk in het buitenland aangeschreven de mogendheden te polsen over een program van onderhandelingen met China behelzende de bestraffing van de voornaamste schuldigen aan te wgzen door de vertegenwoordigers der mogendheden de handhaving van het verbod op den invoer van wapens schade huwde met Michel Dcsvarennes destijds knecht bij een voornaam bakker van de Chaussee d Antm haar geen footer bruidschat kon medegeven dan een armzalige duizend francs Maar met een bewonderenswaardig verstand en een onverzetbare wilskracht b aafd had juffrouw Desvarennes gezworen fortuin te maken en zij heeft het gedaan Vaa de duizend trancs begon het jonge gezm een kleinen handel in bakkerswaren Navijl jaren van aanhoudend zwoegen verlieten de Desvarennes met twintigduizend trancs stuiver voor stuiver opgespaard de heuvelachtige wi k van Montraartre om naar het midden der stad af te dalen De eenucht was gekomen en daarbij hadden ztj altgd vertrouwen gehad op zich zelven Zij gingen in een winkel in de straat Vivienne wonen die blonk van het kwistig aangebrachte verguldsel vol met spiegels was en een plafond had dat in vakken met levendige kleuren beschilderd krachtig het oog der voorbijgangers tot zich trok Er kwamen andere rijkere en tab ijker klanten De winkel was eene specialiteit van broodjes die vooral in de restauraties gezocht waren Omstreeks dien tyd toen m eens uitrekende hoeveel de molenaars op het meel kunnen winnen dat lij aan de bakkers verkoopen kwam juffrouw Desvarennes op het denkbeeld om voor haar zaak die dure tumchenpersonen af te schaffen en zelve baar koren te malen Er was een mofón te Jouy aan den oever der Oise te koop zij betaalde dien contant Ën eenige weken kter hing de bakker ïn de straat Vivienne ran niemand meer af want z bereidde zelve hare vergoeding voor de staten en de particuliere genootschappen de instelling van een perpianente wacht voor de gezantschappen te Peking de ontmanteling van de Takoe forten en de militaire bezetting van twee of drie punten aan den weg van Tientsin naar Peking Uit deze berichten ziet men dan men met de onderhandelingen op weg is en ook Amerika schjnt zich aan het concert niet te zullen onttrekken De Russen hebben ondertusschen tenminste als het bericht waar is een aardige ontdekking gedaan In hot keizerlijk paleis zou nameiyk da som van honderd mtllioen taels gevonden zjn een bedrag dat ons nogal hoog voorkomt Is het bericht juist dan zullen de mogondheden dat geld wel vast meenemen om daarmee een en ander van de kosten goed te maken Rnstig is het intusschen nog niet Het delta district van de West rivier te Kanton byv verkeert in een staat van a evaarlyke overspanning ten gevolge van het verspreiden van berichten van nederlagen der verbondenen De geheime genootschappen zenden benden stroopers nit die de dorpen plunderou Britsche on Fransche kanonneerbooten patronilleeren de waterwegen en langs hebbeu in zooverre succes dat zii beraamde aanvallen op stoombooten hebben voorkomen Be toestand in Spanje wordt in verschillende borichten minder gunstig voorgesteld De hooge eischen welke enkele ministers voor leger en vloot stellen bobben geleid tot verdeeldheid iu het kabinet en de opwinding begint i xh aan het land mede te deelou Romero Robledo die onder het conservatieve kabinet minister was hield Vrijd ig eeo heftige rede over den toestand en over do iWiire lasten welke de regeermg aan het land wil opleggen voor oorlog en marin o terwyl loch zooveel loodig is voor de economische ontwikkeling des lands Romero Robledo sprak met lof van de handelsvereenigiug die verzet tegen de nieuwe belastingen heeft gepredikt lA i voegde er aa i toe dat als alles bleef voorigaan op den ingeslagen weg stellig in Spanje van boven of van benoden een revolutie moet uitbreken Hoewel ik nog steeds monarchist ben zeide Robledo ten slotte zjjn er raogeiykheden die me monden doen besluiten republikein te worden In Frankryk doen zich nu bet einde van de tentüoustelling nadert verschillende verschijnselen voor diü wazen op de heropening van den ouden strijd Een der eerste maat grondstof Op een goeden dag besloot juffrouw Desvarennes naar de levenng van brood voor de militaitairen in te schrijven Deze werd haar gegund en van toen af werd hare zaak onder de voornaamste gerekend De patroon zooals zij door haar man eerbiedig genoemd werd scheen de gave van vooruitzien te bezitten zij deed niets zonder zeker van hare zaak te eijn Iü at hare ondernemingen was zij voorspoedig Zij voelde als t ware een faillissement vooruit aankomen en verloor nooit door ongelukkige zaken De torste molen was door meer andere gevolgd daarna had zij het oude stelsel als onvoldoende laten valen en stoommeelfabrleken doen oprichten De fortuin had op grootsche wijze haar intrede io de tpak gedaan In vijftic jaren tijds was juffrouw ot thans mevrouw Dei rennes door wonderen van wils en eeatkracht uit de sombere en morsige straat Neuve Coquenard opgekloif en tot het trotsche huis der f aat Saint Dominique 7i was daarom niet trotsch geworden zij kende te gotfti He ebbe en den vloed der fortuin om hoogmotSig te ii n Haar vroege minzaamheid was met in frotschcn t gtiiya Q verstijfd Tdch was zij ondanks den voorspoed In haai zaken niet gelukkig De vrouw met dit tfhejgpend vermogen was kinderloos geblevenA H t scheen alsof hare hersenen al de vruchtbare kraalt ten van haar wezen hadden verteerd Zij begon om zich heen te zien Zij zag den Yoorspoed door een onafgebroken arbeid verxekerd regelen was de bekende zuivering m militaire kringen t ievallig opgevolgd door mutaties bil de rechteriyke macht vooral bij het hof van cassatie dat nu an lerhalf jaar geleden een zoo groote taak te vervollen had De procureur generaal Manau heeft pensioen gevraagd en in zone plaats is benoemd de gouverneurgeneraal van Algerie ijafeirière De eerste president van het hof van cassatie Mazoan wegens zfjii leeftüd afgetreden wordt opgevolgd door den president dor kamer van burgoriyke aken Ballot Beanpre Up ilrie hier genoemde rerhterbike ambtenaren zjjn allen welbekend i it de dreyfaszaak Man iu vooral deed veel om do ouscbaid vail Dreyfus aan het licht te doen komen Do Droyfus zuak zelf wordt de laatste dagen ook druk bosprokeu en van menige zjjde hoorde men van een aanstaande heropening van l affaire De Petit Parisie i het orgaan van een der minister lir i ht daarop een scherp artikel waarin werJ verklaard dat de zaak dood was en dood nioc i blgven iets waaraan natuuriyic i lemoipd geloo Naar men echter nit Gcnève nn de iaLiherté belicht moot do kapitein than u eialleen de bewyzen verkregen hebben il iiverscheidene getnigen in z jn proces wateoomgekocht on dat anderen alleen etuigiieuWit generaal Mercior hun had voorgozcjd maar ook het getuigenis van lomanu die instaat is den waren schnld geuün be verraao von 1894 aan te wuzen Hji zal nu herziening van Ziin proros iiau ragen maar hi wacht daarmede tot verdediger kolonel Pii quari veder lii dienst zal zijn getreden ou tot de Kamers tveder byeen zynr Héél verstandig lijkt deze bijvoogini mi niet Het kan Picquart schaden Verspreide Berichten FuiiNKnUK De Tentoonstelling is Donderdag bekocht door 258 737 personen van wie er slechts ruia tien duizend des avonds na zes nur jii gekomen als een gevolg wel van de frischhoid des avonds in do open lui ht Omtrent do sluitingsfeesteljjkheid is men het nog niet eens de voorgestelde plannen zyn al te omvangrijk verworpen en het opnieuw op den voorgrond gebrachte plan tol een nachtfeest te water heelt geen groote kans goedgekeurd te worden door don voorzichtigen zich zyn verantwoordel kheid lieel wel bewust zünden heer Lébine den prefect de arhting toegenomen door eeue onkreukbare eerlijkheid Het doel zich Kich zelve m hare eerzuchtige droomen gesteld en dat voor haar het paradijs was gekomen doch de engel onthrak zij had geen kind Er ontstond eene omkeering in dezs vrouw langzaam maar zeker nauwelgks zichtbaar voor vreemden maar gemakkelijk te ontdekken door hen die haar omringden Eene machtige nog ongekende stem verhief rich in haar binnenste net oogenbhk was met verre meer waarop dit duidelijk ann het licht komen zou Zij koesterde bijzondere genegenheid voor den zoon van een harer oude buurvrouwen uit de straal Neuve Coquenard die een winkeltje deed geen tortuin had weten te maken en heel bcbcheiden garen en naalden aan de huuinoeders in de buflrt bleef verkoopen J e winkeherster moeder Delarue zooak zij genoemd werd was weduwe gebleven na een huwelijk van slechts een jaar Pieter haar zooon was opgegroeid in de schaduw der bakkerij de wieg van het tortnin der Dcsva rennes 2 ndags gaf de patroon hem een knapkoek en had schik in zijn kinderlyk gesnap Naar de htraat Vivienne verhuisd had zij hem met uit het c verloren Pieter kwam op de lagere school Ufl e buurt en was spoedig de eerste ran zijn klasw door vlugheid van begrip boven zijne jaren iiyjlijn buitengewonen ijver De jongen verliet tie school met een beurs by een concours der stad gekregen en werd geplaatst te Chaptal 0rdt vtrvólgd