Goudsche Courant, donderdag 11 oktober 1900

Donderdag tt October tOOO 30ste jaargang No 8323 glid w fiOÜDSCHE COCMNT J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Talrtnnn 49 ADVEKTENTIEN worden geplaatnt van 1 5 regels è W Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd o u 5 BulteDlaodsch Overzicbt Over de Chineesche toestanden heelt bet Borl Tageblatt de meening ingewonnen van een liiplomaat die in den jongsten tijd mot alle vertegenwoordigers van de mogendheden die by de Chineesche quaestie betrokken zijn langdurige onderhandelingen voerde Deze staatsman meent dat de toestand op den weg der verbetering is De spanning die eenigen tyd geheerscht heelt is verminderd De regeeringen zagen met bezorgdheid de verwikkelingen In China te gemoet vreezend voor de taak de Europeesche beschaving te moeten verdedigen tegen dit reusachtige rgk dat vijandig tegenover elke cultunrboweging staat Uen waa overtuigd van de noodzakelijkheid het zoover niet te doen komen doch geleidelijk te pogen verbeteringen in de Chineesche toestanden aan te brengen De hoap dat dit zou gelukken was aanvankelijk echter gering Doch in den laatsten tijd hebben de elementen van tegenstand in China aan kracht verloren De Chineesche maohthebbers die zulk een machtsoutwikkeling van de beschaalde staten niet hadden verwacht ziJn thans overtuigd dat zy daar to niet tegen op kannen bovendien is het duideiyk geworden dat zg van uitstel der onderhandelingen slechts verzwaring dor op te leggen straffen en schadeloosstellingen te waclten hebban De diplomatie is thans aan haaf laatste taak die nog wel moeiiyk wezen kan vooraj door de mogeiykheid van verrassingen een factor waarmede steeds rekening moet worden gehouden in Oostaziatischo verwikkelingen Maar zooals do zaken thans staan acht de diplomaat van het Berl Tageblatt het waarschynlgk dat do zaak thans geleideiyk zal worden afgewikkeld en tot geen uitbarstingen meer aanleiding zal geven De ïemps verneemt dat de Boksers nog niet uiteengedreven zgn De post by MaTëoe is aangevallen Loe koe tsjao is bezet door een Eransch Engelsche colonne De Bus sen verlaten Peking en trekken naar Tientsin terug de Franseben zullen volgen Dit verontrust de Enropeeërs en zal de onderhandelingen moeieiyker maken zegt de correspondent van de Temps te Tientsin Indien gij niet wilt hoestea gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiveii Borstlionig Extract MeiiainhBi uit Ic Koninklijke Stoointabriek De Honingbioeni van II 1 VAU SCHAIÜ Co UenHaagr iyievjrdiiciers Aan uitvoerige berichten omtrent de operaties van generaal Bnller ten Noorden van Lgdenburg waarvan ons enkele regels zgn geseind ontleenen wy het volgende Oeneraal Buller rukte gestadig voort door de Macmachenvels Pelgrimsdal en Pelgrimsmst en tfok o m Kmgerspost Lord Dundonald verdreef door een omtrekkende bewe handen te geven machtig genoeg om de wereldte verzetten MichAme was tien jaren tpen haar vader stiert Michiel liet helaas in huis geene groote leegte achter Men droeg rouw over nera doch bemerkte nauwelijks zijne afwezigheid want zijn gansche leven was om zoo te zeggjen eene afwezigheid geweest Mevrouw Desvarennes het is treung om te zeggen gevoelde beter het bezit van h z kind toen zij weduwe geworden was Zij betoonde zich afgunstig op de bewijzen van toegenegenheid van Micheline en elke kus dien het kind haar v er gaf scheen der moeder toe als haar iJntsloten Zulk eene hartstochtelijke liefde die zich niet lietideelen eischte haar bemind voorwerp voor zich alleen Jeanne en Micheline groeiden op te midden van dezen verbazenden voorspoed De eerste was groot van gestalte had bruin haar en oogen van eene blauwe kleur afwisselende als die der zee De tweede was tenger blond en had donkere zwaarmoedige en peinzende oogen De aard van Jeanne was fier grillig en wispelturig die van Micheline eenvoudig zacht en bestendig De bruine had van haar zinneiijken vader en van hare grillige moeder hpltighcid en hartatochtclijkheid geërfd de blonde daarentegen was toegevend en goed als haar vader maar beslist en ferm als mevrouw Desvarennes Deze twee tegenovergestelde karakters konden het toch goed met elkander vi den daar Micheline oprecht van Jeanne hield en deze de noodzakelijkheid voelde om in goede verstandhouding met Micheline de afgod harer moeder te levpn Doch inwendig verdroeg zij ternauwernood bet verschil dat zich begon te openbaren in de wijze waanp de vrien Gebroeders STEE SMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties CorMlles JardiDières Bouquetien tBt QRAF e FEESTERANSm Groote voorraad KA MK1 I NTKN Aanleg en ondtrhoud vaD Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van IKSEVTB C11HI U Dood alle Insecten Door bövocging van H deelen water verkrijgt men een voor inüeeten doodend vocbt Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten V Liter f 0 60 t 1 L I 1 60 i B h t 7 TELEPH No lU Geen Ëngelsch maar Eclit BOEUENBROOD tM emt de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 EEMBErOT TAN TEEn Hen H wordt veritucht op t HEKK te lettrii OIT H T M OilUJ Vi aAVKNS AAYZO K OOHINCHEM Ome THEEËN worden afgeleferd in vereegeldo pakjes van i i iIww en ten luUf en ren Ned one niet vermelding van Nommer enPryH voorzien van neveustaanf Merk volgen de Wet gedoponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde order aanbevelende 1 BREEB ART LZ f 8CHIEDAMMEH GENEVEE Merk NiaHTOAt Vt rkrü bur bijt PEETER 1 AU bewii viD eolitliüiti it oiobet en kurk steLMU k isieu van den naam lar Kiroti P HOPPE Wie ceker zyn ii d Echte Eikel ClICaO te ootvugan ttumenmtald en na val proobenlngen tn den 1 bandal ekomao sndsr das naam dea 1 nUvindtn Dr MlobMllt varraardigd p t baat maohlnee In het weisldbe 1 fwail etabUlMnanl van Oafai StoUti tMk te KanlM tlMka Cikel Cacao l vtekadnbii DeH StaUkew la Mt nwik lakwkt MO MiimiHiiw gaaand drank wor 4 I MlIJkMh Mhraik en t 1 tb wl y l i tmi IMriK nw oi kop Chooolata JÜa noMakneWa tonk by f ral tbb dknhM alaebta Mt watar M fibnikn Tvktdgfaaar t 4 vbiwiwi H ft Apol kn M ft Z awMlWitttni nwifli Mr Mta laad loRiw attanHMR Amsterdam KalveiBtiaat 108 E CASSITO TANDAUT8 Turfmarkt 185 öouda Spreekuur van lO tot 4 nur DINSDAGS on ATERPAU s van tot n nar behandeling vim miuverraogeudcn Ou dit nur worden kunsttandiippnrateii tegen verlaagd ta iel verstrekt s C t t i Kort o eraicht onzer Prijacourant KERRrEH Pale en Gold Dry van al I liiM per 12 fless g ROODE en WITTE PORTWLINEN f f MADKRA H droog en zoet j tl VERMOUTH la Turin O i i b S b O o BODEGA CHAMPAGNE J COGNAC 4 1 1 75 f2 25 12 75 13 25 13 75 en 5 g HCÜÏCH WHISKV o aS SOI IDB TJX £ g M Per Fl Per Ank ib Fl I § USTRAC If P glB tJ CHATEAU VALR08E f l J St ESTEPHE 0 85 gS Ht EMILION 1894 t ro g PAUILLAC 1893 1 25 f g M S 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 s5 g SnGEH Moezel i 0 9 37 50 e B iiouH GNE io il P a 2 De flcsschen zö i ii prjjzen begrepen en worden Ad et per stuk teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrijgbaar b j De flrma T € REBAIS Gouda 8CHAIK aCHAIK SCHAIK SCBAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Mellftathe u liet l eato middül der vereUl Sc Co 8 Mellaftthe eiiee l Kmklioeat b Co g Melliatbe lenoMt zoowol oud all joim Co s MeUanthe mag i l uea huis eKiu ontbrükon CO a MoUanthO staat voortdureiul onder Scbeikuudig toeziüUt Co s MeliantbO lielpt onUerrowpolijk CO B MoUanthe i bekroond met Eorodiploma s Co s MelianthO il b kroond met Goud b Co 8 Moltanth © i bekroond met Zilver Co g Melianthe i yerflibaar in flacon van 40 CU 10CU en ft bü Firma WOLFf Co Weitbaven 19S Gouila D M1 SIBS Kleiweg K 100 Oouda E U VA MILU Veerstal B 126 te rouda A BOUMAN Moordreht J Th TORKKN Bnii op B V WIJK Oitdmmirr M KOLKMAN Waddinxveei H ROLLMAN Bodegraven PIN K8E Nieuwerkerl a d IJael W 1 VAK DAM Haattreeht A N ïAaZESSEN Schoonkoim 20 Octö b©r LOTEN IN DE GOUDSCHE PAAHöEiNLOTKRIJ zijn i 50 Cl per lot verkrijgbaar bij A BUIITKMAIT Zn HCOFDPIIIJZRIN Eijtuigen met een entweePaardenbespannen PRAEPARATEN VAN éM rkllina I arr f hl lt i r ee nrt A WI Niet iwakt k Uina tarU llC j i i i als vül aiwntn lebrtk p eellui alecMe fn ter versterklne e t of kraambed koortten hnre gcvolgt n RRUGINEUX lit htt bijv onder legen Bloedgebrek Bl eluacbl kwaiénvan KrHlachen leefHJd eiu Vnkn j l aar iti IUu m a 1 90 en ƒ 1 illivertcrinKi zenuwhoofdL OUINA LAROCHE FERRUGINEUX Paarden RiiiKlvee enz Irmcli kichgeb nik w kUerachtlge gestellen lecr aan te be spijsvertermgaorganen en dlarrhéc omI 1 1 70 a Kur j O O Kgt O W PïIr t X o r o € voedzaam verstttkend aangenaam an smaak L IKCI V aV aU r vS u r kinderen ïwakken en kUerachtlge velen Als geneeakrachtige drank 1 ii stoorniasen lU v v riuijjelin enklcuickin ietfii J rui j trliu i i Kj bussen i S Kff 0 00 Chemlach MAll eaaal At Soeciaal voor Kindervoeding ulTcre IVlClKaUIKCr J g O RO K f ƒ O AcéhmO f i TQr H An llctrwkenecnwhahe Cigarette is voldoende terbettrij rtOllllllo V lKai c ildl j vttn lc hevigate aanvallen van Aatboia etc In t TamarInHA Rnnhnnc pruit purgatief tegen Veratoppmg Aam I aniarilim JUIIUUllO b len Mlgralne Cong tieaeu vooraltxikaislaxana t voor kinden bewijtm de Tamarinde BöïïEbna v n KkAFl EI lEN liOl MVlananjke diensten daar de vorm voor he kind begeer Ujk en de ima k aangenaam Fn i per ltj w e O OOen O SO Q kt l4lr Dae42llAC algemeen erkend alt het BESTE bubmiddcl jaiUllttK raMlilCa i j Hoeat Verkoudheid en Keelpija het li e n iiymoploMeoiTfn versachTêad middel bt uitoemeadheid uitsluiteiul ut O fleKhjes verkrijgbaar F ri s 0 2Q l cr flcït hie Ih Vr t rmtêm wom KRASPEUEN HOLM t KRABPELIEN tt HOLM Hoaeverancien ZEIST Te Hnnr of Te Koop om terstond tt aanvaarden tWee naa t elkander staande praclitige PakliuizeE gelegen te Gonda aan de Tarlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 FEAHSCEE STOOMVEEVEEIJ IS ckeniiscbr Wasscherij vAa II OPPEKHEIMER 1 KriiM mi Botterdam tjebrevetecrd door Z M dan Koning der Belgen Hoofddep t voor OOUDA de Beer A VAN 08 Az specialiteit voor het toornen en verren van alle Ueerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Sjfeciale iarichting voor het itoom n vu I pluchemanteifl veeren bont eni üordgnen tatelkieeden enz worden naar da nieuwste en laatste methode levertd Alle goederen hetzij gestoomd of gerertd worden onschsdelijk roor de gexondtieid rotgena itaal bewerkt Tlüerry B WondirbalMB n do gebeele w reld bokend ea geroemd Onovertroffen middel tegen iillfl It u r 8 1 L o u i I e i e rHaaszirkteii enz luwonclig üowtil u f ook uitwendig in bijna 11 ziektegtiVAllei mut goed gevolg lan te wenden Pr S pCf flacon t 1 p r ptist f l ld TUeirT Wo denalf bezit een alsnog ongekende geneeaVrnclit en beilzarae werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met ileze zalf werd een 14 Jaar ouü Toor un reneesU k rehouden heemrezwel c oninniis een b jna fSS faar kiinkerlütlcn genezen Hrenut genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f löO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotlieker HKKHl MAlkDERN Kokin 8 Aiusterdam Waar geen depot i bestelle men direct wn dieSchuttentiKitheke tei A THirCRlty in Pregrada bel HohlUok OeaUrreirb Oelic e proapeetus t ontbiedeu bij bet Ceatraal ÜepAt Saudara W Wie werkelyk p r ö s stelt een OE ELIJK te hebben laat zich fotografeeren in de Votografltcke HunêUurtekUnff STTJODIO Tas 1 w H AALfil Fl SINGEL 661 Pakin 8 Amaterdam 5leuw onovertroffen Prof Dr Uebera welbekend niVV XSACBV SLIZU AIImd echt met Fabriekamerk tot voortdurende radicale enzekere genezing van alle zeltsde meest hardnekkige xenuW giekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftydTotale genezing van elke zwakte BIee tucht Öenauwdbfeid Hootdpfln Migraine Hartkloppitig Maagpyn slechte spösverteriog Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen i rgfjpor fesch fl 1 fl i fl 8 dubbid i Öesi i fl 6Vj OenlrailrepÖt Matth v d Vegte Zaltbommel Üepüla M iMëban Co Kotterdani r Uttppel 8 jri enhage T 1 nlmDADS de Jong i Ozn Uotterdam Wolfl fc Co Tioiida II bii alle drogisten In de AVOÏÏDSTEE Dubbele Buurt U 18 Zjjn in mime keuze voorradig GAISHACHELI met en zonder AFVOER Eigengemaakte llasfornuizen mot prima Kpolbrander en Oven van al f MSKOUSJEtS van SO aO tO en U cents t Aanbevelend f N IH VAK LOON lei u IW Gouda Druk van A BSU4KHAN Zn Telefoon o 9 üe Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ïs 1 2 faanco der K st 1 70 Alzonderlijke Nommers VT IF CENTKN VOOK DE Nationale Militie Eerste Openbare Kennisgeving BURGEMEK8T iR en WKTHÜUDKKS van Goud voldoende aan art 28 der Wet van den loen Augustus 1861 Staatsblad No 72 en aan art 20 van Zijner MajesteiU besluit van den 8n Mei 186a Staalsbiad No 46 brengen ter algemeene kennis dat de looting der m dit jaar voor de Natiouale Militie mgcschrevenen in deze Gemeente lal plaats hebben op Dinsdag den 230 October aanstaande aanvangende deb voormiddags g j ure dat de ingeschrevenen naar Alphabfetische orde opgeroepen zelven hun pommer trekken dat voor de niet opgekomen IvOlelmg de trekking kan ge schieden door zijn Vader Moeder of Voogd ter wijl dit bij hunne atwezigheid door den Burgemeester of een l id vaó den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vnjstellipg dic zij ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag en uur zullen moeten bevinden ten Haadhuize dezer Gemeente dat op Maandag den lan November daaraanvolgende van des voormiddags 10 tot des namiddags I en van 3 tot 5 ure op het Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getuigschrilten wegens Broederdienat of van te zijn Lenige Wettige 2oon en dat belanghebbenden ïich moeten aanmeUlen vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam bekend staande ingezetenen die op hunne verantwoordelijkheid de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het op te maken getuigschrift onderteekenen Het doen opmaken van die getuigschrilten is echter niet voldoende om van de vrijstelling verzekerd te rijn daartoe zullen de Lotelingen de vrijsteUmg in de Eerste Zitting van den Militieraad moeten vragen De benoodigde bewijzen van werkelijken dienst of uittreksels uit het Stamboek zuUen voor de belanghebbenden bij de betrokken korpsn worden aangevraagd indien tij zich vöór de Loting vervoegen ter Secretarie dexer gemeente en de daartoe noodige inlichtingen tijdig verstrekken terwijl ïij die bezwafeo mochten hebben tegen de wijze waarop de Loting is geschied deze kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen vijf dagen te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad bg een op ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal bchooren te worden mgeleverd bij den Burgemeester dezer Gemeente Uottda den gn October 1 900 Burgemeester fcn Wethouders voornoemd R L MARTTENS De Secretaris BROUWER FEVtLLElOX 3 Dere machthebbende die nooit tegenspraak duldde en voor wie hare gehecle omgeving goedschiks of kwaadschiks boog werd op hare beurt geregeerd Het brona van haar karakter werd als was onder de rozige hant es van haar kind De vrouw van gezag toonde zich gedwee in tegenwoordigheid van dit blonde kopje Nieti was goed genoeg voor Micheline al hare wenschen werden vervuld Al had de moeder de wereld liezeten zij zou ze neergelegd hebben aan de voeten van haar kind Het scheen alsof de moeder eeoe geheimzinnige vreugde smaakte om in alle omstandigheden hare onbegrensde bewondering voor hare doditer te too nen Zij zei dikwijls iwelken mfin toch zal Micbe line waard zijn die zoo i en die ik zoo rijk zal maken i akr als zij n r mij wil luisteren zal ig als de tijd van kiezen komt een man nemen du uitraant door verstand zal zij hem haar for tuiu als stijgbeugel geven en hem zoo hoog doen klimmen aü hij maar wil Bij ïich zelve dacht zij aan Pieter Delanie die jujrt als de eerste op de polytechnische school gekoowD was en voor wien de schitterendste loopbaan weggelegd scheen want als vrouw uit het volk was zij ha op hare alkomst en uxht naar iemand uit den burgerstand om hem een gonilen hefboom in ging door I elgrimsdal de Boeren uit hun stellingen voorbg de stad vermoedelgk Polgrimsrust doch denzclfden avond schoten de Boorenscherpschutters op ruiters die terugkeerden naar ons kamp dat wegens de nocil kheden aan hot transport verbonden vgf mglen buiten de stad was gelegen Vrijdag trok de cavalerie den vleugel der Boerenstellingen om en noopte den vijand daardoor uit een ideale verdedigende stelling door een kloof terug te trekken Van de prachtige gelegenheid om hier den Boeren een gevoeligen klap toe te dienen is geen gebruik gemaakt waarschijnlgk omdat de gelegenheid er in het geheel niet was Inderdaad is dit telegram er weer een zooals ze geregeld sinds geruimen tyd worden doorgelaten niets zeggend voor menschon die per se den oorlog als geëindigd willen beschouwen wel wat toonend maar a n f o n d van geen enkel feit melding makend dat op een lucces gelgkt Den volgenden dag j l Zaterdag voor acht dagen drong generaal Brockleburst door tot Krugerspost en Maandags beschoten de Boeren van een heuvel bjj Ohrigstad het Britsehe kamp by eerstgenoemde plaats Dit lelegiam is van i October wat er verdar gebeurd is weet men niet alleen is uit eta telegram van Lord Roberts gebleken dat Buller na zgn succesvollen tocht verleden Jveek te Lgdenburg is teruggekeerd Waarom hy niet verder is gegaan na zooveel bucces wordt niet verteld By de verkiezingen in Engeland is de oppositie weer een beetje vooruitgegaan haar verlies is van zeven tot vgf zetels ingekrompen Niet onmogelijk dat de Tories heel hunvoorsprong verliezen zullen nu de plattolandskiezers ter stembus optrckketf Hetbegin was voor de oppositie al niet ongnna tig In Lincolnshire Oxfordshire SaUolken Warwickshire werden wel is waar de aftredende ministerieelen herkozen doch banmeerderheid slonk op bedeukeiyke wyzo InCaruavonshire en FlintBhiro waar twee persoouiykc tegenstanders van Chamberlain candidaat waren wonnen dé liberalen met cijfersbgna dubbel zoo gunstig als in 1895 Entoen volgden daarop twee overwinningen die den voorsprong er ministerieeten terugbrachten van zeven op vyf o Dat plattelanddat niet begrgpt hoe alleen de Khakistroo ming zuivering kan brengen in de Britsehepolitiek I V De redevoeringen door den heer Cbambcrlain gedurende de verkiezingen in En don des huizes haar beulen behandelden Zij vond die vleierijen jegens Micheline kwetsend voor zich evenals zij de voorkeur van mevrouw Desvarennes voor hare dochter onrechtvaaniig had gevonden Al deze langgevoelde grieven deden op zekeren morgen bij Jeanne het verlangen opkomen om dit huis te verlaten waarin zg was opgevoed maar akb thans vernederd achtte Onder voorwendsel van naar Engeland te willen glhn om die njke bloedverwante van haar vader op te roeken die wetende dat zij zich in schitterende omstandigheden bevond gemeend had zich harer zonder nadeel te kunnen herinneren vroeg zij aan mevrouw Desvareünes verlof qm voor eenige wekcn weg te gaan Zij wilde het terrein in Engeland gaan verkennen en onderzoek doeu naar de toekomst die hare betrekkingen haarv konden verzekeren Mevrouw D svarenneé gat toe aan deze gril van het jonge nicisje daar zij hare eigenlijke dnjfveeren niet bevroedde En Jeanne ging onder güed geleide naar Schotland en kfram op het kasteel harerjtloedverwante aan Mevrouw Desvarennes waawerigens op het toppunt harer wenschen en een gewichtig voorval dat juist plaats had trok hare aandacht van alle andere dingen af Micheline namelijk was bezweken voor het verlangen harer moeder en had besloten de verloofde van Pieter DelaruC te worden l eze had pas zijne moeder verloren en zijne vooruitzicbten werden met den dag schitterende Het jonge meisje was Inwoon hem als een broer te behandelen en had er zonder moeite in toegestemd om hem als haar toekomstigen echtgenoot aan te nemen Na eene afwezigheid van bijna zes maanden klram Jeanne terug ernstiger gestemd tjn zeer teleurgeitcU geland gehouden en zyn houding tegenover de buitenwereld zyn zelfs voor hot grooto Cityblad de Times wel wat te machtig geworijen Het voeR zich dan oók genoodzaakt ver ontschnldigingen aan te bieden aan het buitenland voor het optreden van Chamberlain die leitelgk het hoofd vnn het ministerie is en overal zgn wil doorzet Vooral nn er sprake van is dat het Kabinet zal worden gewgzigd wg weten uit de Daily Telegraph dat de ministors pro forma hun Ontslag hebben aangeboden acht de Times het noodig een woordje moe te spreken Het blad zegt dan o a dat licjt aange naam is te zien dat het bnitenland begrgpt dat de Unionistische regeering door de Kngelscho natie gesteund wordt wat betreft de problemen die nog in Zuid Afrika moeten worden opgelost Kr bestaat evenwel gant het City blad voort een neiging om don nitslag to beschouwen als een overwinning door den heer ChumberInin behaald Terwgl wg volkomen erkennen dat de krachtige persgonlgkheid van den heer Chamberlain vnn grooten invloed op de verkiozmgcn is geweest en dat hg in hot nienwo parlement met oen grootere rancht zal terngkeeren willen wg on e Jiuitcnlandsche vrienden er aan herinnoron dat èèn enkele minister hoe bekwaam én hoe kracl tig ook niet in dit land als despoot kan optredmi hetgeen zy verraoonon i at met den afgevaardigde van West Birmingham hot geval is Tc oordeelen naar sommige buitonlandsche bladan zou men kunnen veronderstellen dat zoo gaaw als de tegenwoordige regeering een nieuw tijdperk als ministerie was ingetreden do hoor Chamberlain die zelfs niet eens minister van Buitenlandsche Zaken is do gohoelo wereld zou gaan ringelooron Do heer Chamberlain die zich slechts zelden mengde in de buitonlandsclic zaken kan niet beschouwd worden als een stokebrand Zgn voornaamste bydrage tot de buitenlandsche politiek der laatste jaren is geweest een voorstaan van een goede vredelievende verstandhouding tussnlion ons zelve Duitschlahd en de Vereenigde Staten De Htar zegt naar aanleiding van hut laatste dat do Times zeer discreet i en vergeet het nietige feit te vermeiden dat de man die geen stokebrand is den Ciaar vergeleek met een duivel on Frankrök bedreigde mèt verschrlkkeiyke gevolgen als zy haar manieren niet verbettft de en die grgnslachto over de mindere territoriale grootheid van Duitschland ten opzichte harer familie Wel had zij vee welwillendheid ondervonden en was heel vriendelijk ontvangen men had haar veel koraidiinentcn gemaakt over haft inderdaad buitengewone schoonheid maar volstrekt geen aonmoedigmg gegeven aan haar verlangen naar onafhankelijkheid Zij keerde dus naar haar oud verbhjt terug vast bc sloten om dit niet meer te verlaten dan getroliwd Zg kwam juist in hare woning in de straat Saint Dominique ilan toen Pieter Dclarue dorstende naar roem zijne verloofde zijne vrienden Parijs verliet om in Algerie en op de ku iten van Tunis een belangrijk werk tot stand te gaan brengen dat hem voor altijd beroemd zou maken Toen het jonge mensch wegging vermoedde hij nic t dat Jeanne bg haaritemgkecr uit Engeland tegelgkertyd zijn ongeluk medebracht verpersoonlijkt in de gedaante van een zeer innemend heer pïma Serge Panine die op e n groot bal t I xïnden aan haar voorgeSteld waa Mdjuffrouw do Jernay gebruik makende lan de vrije manieren der Lngéltchen keerde weder in gezelschap van don prins terwijl zij slechts iiare kamenier bij zich had De n is was zeer aangenaam cweeJt Beide jongelieden vonden veel genoegen m elkanders liijzijn en bij bet verlaten van den trein maakten zij afspraak om ellïander weer Sc zien De offlcieele bals maak ten hun het ontmoeten gemakkelijk En Serge aU een vriend uit Engeland aan mevrouw Desvarennea voorgesteld werd weldra de bevoorrechte danser van Jeinne en MicheUmr t