Goudsche Courant, donderdag 11 oktober 1900

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDJk WInterdlenst 1900 Aangevangen 1 October TUd vai Greeawlcb l l Otl D t lOTT IID Uaiaa nraa ff d Qouda 8 81 7 11 7 81 8 11 8 88 a oB 1 84 i 88 a 8ir 10 88 it oB ii aa la is la is 1 87 1 18 S SO S 41 4 99 4 4 8 88 8 18 J 17 7 S6 7 44 a M 8 17 S tS 9 14 10 09 10 11 10 40 11 11 Hutdreeht dooi 7 18 8 40 11 09 1 ff ff ff 8 01 ff ff f 8 84 n ff ff 10 19 ff ff Hi uwerk rt 7 SI 8 10 J 11 19 1 10 11 88 1 17 ff ff ff S l ff ff r ff 8 81 10 80 OapeUt 7 81 8 87 ia s ii Si 8 18 ff t i ff 1 41 ffi ff V 10 87 ff aotterduii U a 88 7 44 a oa a ia a 4B 10 18 10 88 11 81 11 10 11 34 1 18 ff 8 17 4 a sa 9 7 47 8 0 J r 8 0 8 8 a SS 10 30 10 4 11 01 11 47 EotlerdamD P 8 09 1 84 V H 11 18 1 18 ff I ff 5 10 ff ff 7 41 f ff ff ff ff ff ff 11 81 ff Bottgrdim B f 08 10 08 11 18 v oa ff H ff 10 ff ffi 7 87 ff ff ff ff ff 11 48 ff 4Uaa la at la klaaaa Iitn bykaUla 0 da Sa kl Terkrygbaar tegen a kalal maktpnja H Holludaaka Spaar L r itn 1 411ia Dinadaf a SOTTIilDllI SOtlBt iaa Tan ff l a 4t 1 7 8 9 40 I I ia 8u 1 48 ff ff f ff 4 89 ff 6 17 f ff 9M 10 18 Rotterdam D F M V a 48 11 88 ff 1 84 ff ff ff 4 41 ff B 41 ff S 87 9 ta 10 S1 Aotterdam H 4 41 I IO 07 7 18 7 41 I 8 89 a l8 1 47 10 18 U I1 11 48 11 10 a 81 1 14 i l S 48 4 08 4 84 fi lS a 04 8 19 7 08 7 89 8 81 S 9 88 ff ir Oapelle 4 81 1 41 a ji lO ia f I f 48 ff ff ff 4 44 ff M ff ff ff ir 9 48 ff Kieuwerkwk 8 01 l tl 10 1 ff l iS ff t ff ff 4 1 ff a 48 ff ff 9 8 ff ff Moocdteokt 8 11 a 04 a 10 48 e 1 08 ff ff ff 1 V 8 1 ff 10 08 Oaada 8 1T 10 a l8 7 l 8 04 I S4 a oo a ia 10 08 10 19 10 49 l OV 3 08 I SS na 4 iO 4 84 1 07 ft 18 4 Mi 7 08 7 1 I IO 8 48 9 47 10 09 lO K U OI d AUaai J alPla klam aitn bataj a apo l Bztn aapplanaatkaitüa aa aa 08BK i te W 8 UU M OOUOA DF N B A 4 1 viaa Teraa d L Ooudi 7 ia 1 87 8 41 a ii 1 11 0 00 10 19 10 19 11 81 11 18 IB ia 18 81 1 88 1 11 S 4B 4 19 4 10 8 18 49 Q tl 7 M 1 0 8 19 9 17 9 3 9 8 10 18 10 48 11 80 Z Tenh Hoero 7 18 18 1 K a 11 11 1 10 ff ff ff 01 ff ff 8 18 10 08 7 8 9 08 V t 11 11 1 81 ff ff ff 8 18 ff ff 8 S4 ae 1 10 17 P10 89 Voorburg 7 88 1 14 11 88 l ll ff V ff 8 17 ff H il F Kêf 7 18 e 08 a ia a 88 1 49 10 81 10 48 11 41 18 08 11 48 11 88 1 40 8 10 1 41 4 11 4 4S 81 8 8 8 18 4 49 7 67 8 41 8 4 1 M9 10 84 i a 11 11 11 67 Reeds had een Antwerpaeta blad de sehandeiykc onvoorzichtigheid bedreven te bericiiten dat zich reeds een pestgeval aldaar zou hebben voorgedaan De Antwerpsche bladen ontvingen van stadswege het volgende communiqué Het dagblad he Hoir van Brussel in zyn nummer van 4 dezer maand meldt dat de pest eene verschyning in gOnnoodig te verklaren dat deze bewering van den minsten grond is ontbloot en er tot nn toe zelfs geen enkel verdacht geval in onze stad bestadigd werd Er is overigens onmiddeliyk aan genoemd dagblad eene tcrechtwyzing gezonden üemeng de Berichten Een matroos die uit Rosario in de Argentynsche Republiek kwam is den 4en dezer te Pontcanna by Cardiff aan de pest overleden De man Uarnett genaamd was te King s Lynn aan wal gezet met ziekteverschynselen die aan typhus deden denken Hy vertrok naar Pontcanna werd erger en verleden Dinsdag begon de geneesheer die hem behandelde aan pest te denken Daarop werden voorzorgsmaatregelen genomen Gurnett overleed twee dagen later en het bacteriologische onderzoek door dr Savage ingesteld leidde tot het herkennen van builenpest De overledene was gedurende zgn ziekte met verscheiden personen in aanraking ge weest die nu te Cardiff afgezopderd zyn Men meldt uit Haarlem Het resultaat van de instructie is geweest dat tegen den schipper van de vischschuit O 215 Eduard van Turnhout zéóveel ttzwaren zgn bgeengegaard dat hg voorloopig is aangehouden en naar Haarlem gevoerd De andoren zgn op vrye voeten gesteld Nu het weer tyd is om de hyacintenbollen in potten te zetten kan bet volgende van uut zgn Men neme potten van ongeveer 12 oM en legge op den bodem eenige sintels of potscherven voor draineering vervolgens vnlle men den pot voor de helft met blad of tninaarde waardoor heen wat scherp zand wordt gewerkt en placte daarboven op precies in t midden de bol waarna het geheel met aarde wordt aangevuld en aangedrukt Men doe dit laatste vooral flink en krachtig Nu de kamer in denkt de leek Maar dat is geheel mis men moet de potten in de aarde graven liefst 15 cM onder de oppervlakte en houdt aanteekening van de datum wannoor het geschied is om na 8 4 10 weken een paar potten uit de aarde te halen en in de kamer te zetten om langzaam in bloei te worden getrokken In de kamer heeft men niets anders te doen dan de aarde matig vochtig te houden en den pot nu en dan te draaien om eenzydige ontwikkeling te voorkoraei De cultuur op glazen verschilt in zooverre var bovenstaande dat hier de middenstof geen aarde maar water is en wel regenwater waarin een weinig zont zooveel als iftea tosschon duim eu vinger kan houden wordt aangebracht Het water moet zoo 11 S li 7 ei X4 7 1 1 9i l 10 804 48 8 88 a 7 43 lO U l l 1 4 j 10 18 sal 4 7 0 7 81 8 oe 8 13 8 411 10 8810 9 a aaa iljat la kl aa aupplanaat kaïrga 6 o U ü A 4 S r K R D i M 4 07 4 48 t 19 16 8 48 9 1 O to 10 87 11 08 AmaLW 8 01 8 8 9 10 10 11 04 18 48 11 87 1 7 8 88 4 1 1 5 8 0 0 a44 9 S 10 3 1 08 U 9 KmXQ 8 1 IS 9 81 10 84 11 1 1 08 1 1 1 l ll 8 40 4 17 1 4 8 8 9 3 10 LO 11 18 18 14 a raaaUatM ap la laap ku liat atakaid oi4w d HarMwIkattal allaa la a la kl aa art MEJmt l B ali eu I 0 TEIUB 11 00 11 9 1 1 8 1 31 1 40 Sll Sl 1 09 8 08 3 f T 7 8 18 a ll 7 47 1 18 9 10 10 10 10 11 11 81 11 01 1 48 8 08 i lO 4 8 07 a 4l 8 09 9 87 10 8 ll 18 87 4 8 118 8 8 17 10 41 l 8 4 8 41 7 08 7 14 8 80 9 01 8 88 10 84 U ll lUl M l ll M iM 4 d 1 10 8 84 7 48 a ie 9 07 8 81 8 48 8 18 8 08 7 04 8 18 8 11 1 88 10 14 10 48 ir aja 1 8 8 7 10 7 38 i 8 7 SS 7 54 8 08 8 10 87 10 1 11 01 I 81 11 08 i t a 8 1 7 18 1 10 S I1 8 10 9 94 4 4i 1 11 8 81 7 08 1 10 9 1 luii W 14 8 47 7 80 8 1S 8 4M 80 48 11 90 18 41 l Oi 8 4 i as s 4a 0 1 18 a M 7 i 8 i m oa Ka 7 0 7 91 8 11 9 9 9 19 10 18 l ll 30 9 11 41 111 4 41 I 88 4ii i iii a ia 7J4 7 41 Ma a 3 10 n 10 48 11 07 41 S iSt7 00 7 19 9 01 7 li a i 9 ia I a a ie la o i ia Haar daze dingen zjjn niet vergeten in de kanselarijen van Ënropa en alle tranen van de Timea zullen de vreemde staatilieden niet overtuigen dat de vergoding van Chamberlain geen bedreiging i voor den Enropecschen vrede zy zullen slechtii lachen over de verzekering dat Chamberlain zachtaardig vredelievend gezind en Voorzichtig is en znilen zich kalm voorbe reiden voor een tijdperk van Kngelichen veroveringalust Ill II I j Verspreide Berichten Fbuikiiuk De Wereldtentoonetelluig Dat bet op de tentoonstelling op den zomerBCben Zondag van den zevenden Uctober ruim vier weken v6ór de definitieve alniting vol zou wezen op bet terrein wa wel te verwachten doch dat dezen dag bet rocordcijler van alle wereldtontoonBtelling n geslagen zun worden en dat het record van déze eipoiiitic met ongeveer vyttigduizend zou worden geslagen had men toch niet durven hopen Kr kwamen dan dank zij het verrukkelijke weder eu dank zü odk den lagen prija der tickets 20 k 25 centimes in ilen namiddag hoewel ze Zaterdag nog veel lager stonden namelijk op 10 k 15 centimes niet minder dan 662 1ft2 bezoekers van wie 49 618 voor de dépendance te Viiicennos en 70 093 voor het avond leest Ongclnkkenj ziJn er ondanks dezen enormcn menschenklorap niet voorgekomen een twintigtal kinderen wer den als vermist aangemeld en twee o drie zakkenrullers worden bij de nitoelening van bun métier betrapt doch daarmee uit SCells al te groot gedrang op énkele punten werd voorkomen door de uitgebreide pblitiemaatrsgelen Het banket votr het tentoonstollingspersoneel georganiseerd door een commissie waarin zetelen de heeren Lndignac van deFransehe atdeeling Janssens van de Hollandsche atdeeling Liguone van de ItaliaanBche aldeeling en 8haw van de Kngelscbe aldeellng zal gepresideerd worden door dei minister van handel Uillerand terwijl talvan houldambtenaron on de commissarisgeneraal I icard zullen aanwezig ziJn Hetzal plaats vinden des avonds om haltacht den achttienden ol den twintigsten October en het aantal deelnemers zal ziJn twaalf i vyitienhonderd Het plan der werkloozen te Uonbaixtot oen gozameniyken tocht naar Parijs ten einde dor regeering om werk te verzoeken is vrijwel mislukt er kwamen eergisteren niet moor dan zestien personen op hetappèl met zak deken en stok doch de leider het oud geineentoraadslid Helinck meetide dat men er toch maar Op lus moesttrekken eu zoo deed men dun oh met oen taultrecorps aan thoold De geruchten dat de president der Republiek één miUioefi Iraucs zou hebben geërld van mevrouw Ferret voor zijn drie kinderen is onjuist de lamilie van deu president krijgt 150 000 Irancs uit de nalatenachap f iTil lE i Han i 8J a 04 7 08 7 11 7 80 8 8 l ll 1 08 Voorburg 8 88 r rj iMum Zf i it Ztvenh Uis 8 08 h iA a u i7 a8 7 4l 07 n 0 ai9S0 ttoudm Uud ir Vowd lltrwkt Utnekt WiwrdM Oud v OHda Ken veertigtal menschen zQn Zondag in de Sint Pieterskerk getuige geweest van de zaligspreking van de Beierscbe hon Uaria Uoesz De paus werd met gejuich en gejubel ontvangen het klonk Viva Papa Re Leve de paus koning 1 doch er waren ook mani e8tatien ten gunste van Italié s eenheid Het heet nu dat een viertal inbrekers bij den diefstal in het Vaticaan geholpen ziJn geworden door twee pauselgke gendarmes terwijl er nog andere hulp ook zon geweest zjjn ïuaicuz Driehonderd negentig Perzen behoorende tot de sekte der Babis tijdens de aanwezigheid van den shah te Konstantinopel op verzoek van den gezant van Perzié gevangen gehouden zijn nn weer vrügelaten BINNENLAND Het biykt dat er ouder de niet herkende pestgevaUen te Glasgow meer kwaadaardige waren dan onder de herkende zoodat men moet aannemen dat een aantal goedaardige gevallen onopgemerkt moeten zgn voorgekomen Acht der behandelde gevallen waren ernstig vyf doodeiyk zoven waren zeer goedaardig twaalf niet bgzonder ernstig Zestig personen zgn met serum als voorbehoedmiddel ingespoten hiervan hebben twee een lichten aanval gekregen Na 20 September zyn nog enkele personen opgenomen waarvan één te voet aan een polikliniek kwam met klachten over een buil Het aantal onder geneeskundig toezicht gestelde personen is tot 40 verminderd De andoren zyn na een bebooriyken wachttyd weggezonden Kr is een grobte rattenjacht gehouden Men heeft de dieren echter niet ziek bevonden Twee lielgische geneesheeren de heeren Van Ermengem en Voituron dieteUlasgow de pestziokto zjn gaan bestudeeron zgn teruggekeerd Zy hadden zich eerst naar Parys begeven om zich door den beroemden dokter Metchikoff van het Pasteurgesticht het serum te laten inspuiten Zy bezochten de gasthuizen van Glasgow gingen by de pestzieken en doorliepen de besmette buurten Beiden zgn ziek teruggekeerd en zullen hun verslagen eerst na eenige dagen kunnen geven Volgons het Journal de Bruielles zyn hun indrukken de volgende Wat ons getroffen heeft Is de volstrekte gerustheid der Engelschen de veiligh d waarin zy zich voelen Zy weten dat de post zoo inschikk iyk is geworden als de typhus en de mazelen De pestzieken hebben te Igdon dat is waar maar t is niet zoo vertchrikkeiyk als men meent Wy zyn de twee eerste Belgische geneesheeren die pestgevaUen te zieu krijgen Indien er ooit te Antwerpen gevallen voorkomen kunnen wg dit door het clin ch onderzoek vaststellen zonder den uit stAg van oen microbenonderzoek at te wachten 1 44 10 11 11 11 11 88 11 08 1 80 1 40 1 87 4 00 4 18 10 17 r l ll 10 88 1 0 10 48 8 01 O U 10 4 11 11 0811 841 111 09 8 14 4 17 l xlaatan 18 4 31 10 14 10 0 11 11 11 14 11 47 a 48 04 Te twerpen gaat het blad voort zal men pogen de rioolratten te vernietigen door middel van het byzonder serum door het instituut Pasteur toebereid hoog staian dat er een centimeter ruimtetusschen het water en de bol is Voor d wortelontwikkeling is het noodig dat deglazen 5 of 6 weken in een donkere kaststaan om ze daarna langzamerhand aan hetlicht bloot te stellen en eindeiyk diir tebrengen waar zg behooren voor het vensterAanbeveling verdient het water elke maandte ververschen na het eerst op kamertemperatuur te hebben gebracht Te Utrecht had Maandagmiddag een treurig voorval plaats Omstreeks 3 uur werd nameiyk door de vrouw van K wonende in de Schaapstraat haar 5iarig dochtertje eenig kind vermist dat zy kort te voren nog in de nabyheid van haar woning had zien spelen Na geruimeii tgd overal tevergeefs naar de kleine te hebben gezocht zag de vader omstreeks 5 uur in het achter zyn woning stroomende water een stukje speelgoed drgveu dat aan het kind toebehoorde Met vrees in het hart ging de man daarop met een soort baggerbeugel aan het visschen en had daarmede weldra het Igkje van zyn kind uit do diepte opgehaald Hoewel terstond geneeskundige hulp aanwezig was mocht deze evenwel niet meer baten Over den moord te Tilburg schrgft men aan de N Bred Ct Nog altyd gaat maar weinig licht op in deze duistere zaak Dag aan dag worden getuigen gehoord voor den rechtercommis saris te Breda Gister wercjen ontboden de zeeroerw heer van Zinnicq Bergman pastoor der parochie aan den Noordhoek de heer d L koster van de pi ochiekerk aan t Heike de huishoudster van de pastorie van den Noordhoek en de eerw broeder die eenige weken lang den kostorsdienst in die kerk waarnam Naar wy uit goede bron vernemen heelt het onderzoek hoofdzakeiyk geloopen over de antecedenten van den koster v I en eenstemnig is het gevoelen dat er nooit te voren iets ten nadeele van den nn verdachte was te zeggen Bedoelde heer d L heeft den avond dat de moord op Maria Kessels is gebenrd den koster v I in de kerk nog geholpen met het ophangen van gordgnen heeft hem daarna vergezeld naar huis en een uurtje met hem doorgebracht en hoegenaamd niets aan den verdachte kunnen bemerken Het getuigenis van genoemden heer kan d rom zooveel waarde in de schaal worpen omdat hy een der meest getrouwe vrienden van v I was en dageIgks met hem omging Evenmin hebben de huishoudster der pastorie en de eerw broeder met wien v L nitteraard veel betrekking had ooit iets ten nadeele van v I kunnen bespeuren Het schynt dat de opinie ten opzichte van den koster v I langzamerhand zich wgzigt en dat het zelfs niet onmogelgk is dat deze heel eu al aan het ergerlgke feit onschuldig zyn kan Het spoorwegongeluk by Heidelberg is het gevolg van een onachtzaamheid van den Btationsbeambte van Karlsthor die den personentrein uit Jaxtfeld doorliet hoewel de Ign tot zyn station nog niet vry was De trein liep bg het station op den voorafgaan den locaaltrein van Heidelberg waarvan de laatste wagen werd verbrgzeld en de daaropvolgende in de voorafgaande werd geschoven Het aantal doeden is volgens hetofflcieelo bericht vgf het getal der gewonden 70 of 80 waarvan 36 in de nniversiteitskliniek van Heidelberg zgn opgenomen De slachtoffers i zgn op enkele uitzonderingen na allen uit Heidelberg of Mannheim afkomstig De nalatige stationsbeambté is gevangen genomen STADSNIEUWS GOUDA 10 October 1900 In den loop van de volgende week zal hier ter stede komen spreken de heer J Endendgk gewezen Goevernementsonder wgzer van de Zuid Afrikaansche Republiek te Pretoria en te Lgdenburg gedurende negen maanden mee op kommando en in den oorlog eiudeiyk met zoo velen het land uitgestuurd en naar Nederland gezonden Een kommittee heeft zich hiertoe alhier gevormd Hot moot zeer de moeite waard zgn den heer Endendyk over de Traiisvalers en de Transvaalsche toestanden te hoeren Hy trad in onderscheiden plaatsen van ons land op voor volle zalen De datum zal nader worden geadverteerd Door wglen ds Bemy vroeger predikant te Hengeloo is aan de Ned Herv Diaconie en aan het ziekenhuis aldaar elk f 2 K 0 gelegateerd vrg van successierechten Stolwijk Zaterdag jl werd door het bestuur van den polder Stolwyk verpacht het rietgewat van dien polder De opbrengt bedroeg f 329 of 130 meer dan het vorige jaar Het vischwater dat daarna verpacht werd bracht thans op f 102 50 tegen f 104 het vorige jaar WiDDiNusvEKN Den loden October a s zal het 35 jaar geleden zyn dat ds G v d Pot zgn ambt als predikant bg de Hemonstrantsche Gemeente alhier aanvaardde Zevenhliizen Tot secretaris penningmeester van de atdeeling Waddingsveen Zevenhuizen e o van de Hollandsche Maatschappg van Landbouw is benoemd de heer D 1 Oudyk te Waddingsveen Rechtszaken De rechtbank te liotterdam veroordeelde gisteren o a J S 2H jaar heiwerker te Gouda wegens eenvoudige beleedigiiig tot f 15 boete shbs 10 dagen hechtenis A de V 59 jaar arbeider te immerstol wegens wederspannigheid tot 14 dagen gevangenisstraf Beklaagd van in den loop der maand Inni 11 een oude en 4 jonge eenden te hebben weggenomen hadden zich te verantwoorden A P K 23 jaar en diens broeder A K 20 jaar landbouwers te Nieuwerkerk aan den IJssel Deze eenden die toebehoorden aan F Uazenbroek waren teruggevonden bg eenden van de beklaagden Zg erkenden ze opgevangen te hebben in de vaste meening dat zg van hen waren Los en vry hadden zy ze laten zwemmen eerst later hadden zg gezien dat ze gemerkt waren Zg moeten het er voor honden dat hunne eenden door anderen zgn gemerkt Met vrijspraak wat het wegnemen der vier jonge eenden betreft wefd voor 1iet overige gevraagd ieders veroordeeling tot een maand gevangenisstraf D bakker P M Boonenkamp te Schoonhoven vermiste in t begin van het vorige jaar herhaaldeiyk geld uit dé lade in de werkbank waarvan hg de eenigen sleutel in zyn broekzak bewaarde Na lang aarzelen besloot hy zgn geld te merken en nn was de dief spoedig gesnapt in den persoon van zyn knecht den IS jarigen J v d W Hy had twee gegierkte kwartjes en vgf dito dubbeltjes in den zak De jongen die de oudste was van negen kinderen eener waduwe verkreeg evenwel vergevihg en nu zou hg 3 maanden zonder salaris werken alleen met twee kwartjes zakgeld Dit dankbaarheid eigende hy zich nu in Juni het geld toe hem door klanten voor zjju patroon afgedragen in t geheel f 1 30 Eisoh 5 ms nd p gevangenisstraf INQEZONOEN TROUW AAN KONING EN VMIEB LAND Alom in den Lande wordt een roepstemgehoord oiJi hulp vrfor de ongelukkigen die in het verre Tranavaffl gewond wSrden in dan stryd voor de vrjjheid van hun Vaderland Maar waar mild gegeven rdt omhet lot van dezen te verzachten mogen dieanderen niet tergeten worden in ons eigenVaderland die eertgds dapper streden en haiu gebrek Ijjden i Toen in 1830 de oorlogsfakkel ontbrandde trokken zg evenals nn de Transvalors uit om met achterlating van al wat hun dierbaar was voor hun Vaderland te stryden en het kruis dat hnn borst siert getuigt ervan dat zy hnn plicht deden En van al die dapperen is thans nog maar een klein aantal over en de meesten van hon zyn behoeftig Ten getale van 252 worden zy nog door onze Vereeniging ondersteund en waar de hoogste ondersteuning f 4 per week is kan men voorwaar niet zeggen dat weelde hun deel is Op de Jaarlgksche Vergadering den 27en Augustus 1 1 te Utresht gehouden kwam de vraag ter sprake of de uitkeeringen aan de oudstrgders zouden worden verhoogd Na eenige discussie werd besloten de ondersteunden in de Ic categorie te verhoogen van 1 3 tot f 4 per week wat in verband met de verhoogde nitkeeringen in de 2e en 3e categorie eene grootere uitgave tengevolge zal hebben van ruim f 7000 Landgenooten laat dan deernis met de arme Oudstrydors U bewegen om bg de collecte die aanstaande is eene milde bgdrage te geven aan den Collectant onzer Vereeniging den heer L H Rubens uit Amsterdam die U zal komen bezoeken om uwe gaven in ontvangst te nemen Utrecht 1900 Het Hoofdbestuur van Trouw aan Koning en Vaderlsnd 1 E HUIJDBICOPER V MAARSSEVEËN bs NIGTEVECHT Voorzitter GROTHE V SCHELLACH Secretaris Penningiheester 364 Staats loterij 6e KlaiM Trekking van Uiiiidiig 9 OUubor No 8343 8U 17800 ieder 10 I No 1888 6 1 1 en 18488 ieder 400 No 774 r l4 16087 n 17671 ieder JÜO No san 18073 8803 804 194 4 14 61 en 1 7J7 io l r 100 Prijzen Tan 70 98 Sli 617 8JU 10847 138 1 15181 1838 181 S284 578 19 74 16 16621 1 8 846 3816 6888 8611 79 36 16131 1S8I6 6 8768 6105 8889 9 l 3 l l 49 18g06 07 84 69 8906 lOïTa rate6 16300 38 OiS 3806 99 99 110 9 83 8 3S 717 13 6381 9098 11197 13516 74 6 814 eaaa 9io u iii eo 1647 19118 36 41 8781 9857 11710 91 l 6vO 90 954 86 6816 9313 54 9 83 19900 68 999 7082 9419 USOl 13616 168U 1983H 1066 4048 7181 9614 1191 18760 78 7 883 4888 7 aO t8 36 13803 89 19861 1461 bS 76 96 121138 91 169 8 711 1534 i 84 73M 9763 77 14103 96 19980 87 76 7438 86 97 11 17000 30 03 617 1418 7608 99 6 96 14316 lilll 80113 1845 451 89 lOUO 12194 38 63 46 49 76 8 10 3 11387 144 1 17314 84 1911 4106 97 10 24 113 3 1 674 173i 20211 9S 16 7830 65 13408 11043 17 92 61 8388 a 63 10401 64 14781 i 840 8 3l02 4870 71 30 67 69 79 91 4S 4 I70 7917 10 03 la 40 U811 17716 3 416 3 39 078 i 32 13 86 1 103 4 30603 37 3 83 8069 68 47 7 179AM 43 8801 6860 89 10SS1 88 67 18078 41 35 85 97 90 18003 99 18313 30 bu 88 483 9313 10734 1 331 1 SO 81932 6603 69 77 1 104 1 383 7 71 O 17 8484 8 90 1 484 76 VERSCHEIDENHEID De republikeinsche bladen vertellen metgrootc voldoening dat Roosevelt de gouverneur van den staat New i ork den heer Bryan de baas is geweest in bedrgvigheid in den verkiezingsveldtocht Roosevelt kwam Zaterdagavond te Chicago aan na een verkiezingsreis in de westelgke staten Hghad toen 12651 myien afgelegd in veertienstaten 283 redevoeringen gehouden tengunste der republikeinsche candidaten en 3200 menschen de hand godrnkt Zgnreis zal den 30Bten te Baltimore eindigen Hg zal dan li OOO mglen afgelegd hebbenin 74 dagen De pier van de Atlantic Transport Company te New York is Zaterdag door brand vernield waardoor een schade van 240 000 gulden werd aangericht Gel kig lagen er op dat oogenblik geen schepen in het dok anders was waarschgnlgk een herhaling van de ramp te Hoboken voorgekoinen GROOTE Ki tZE DAMES en HEEREN PARAPLUIES VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teteitk n Ito 31 4mslerdani Beurs van ïikr Slotkri 8IV 11 98 a 98 837 wov 81 83 89 l l l 88 aa a 96 96 101 67 67 91 H l 6 1 1 10 3 900 9 99V 6 1 436 68 1 8 a 8i 4 164 9 1 8 110 91 81 1 l 1 81 4 83 1 100 1 aa f 111 887 j lOO l 100 1 V 1 i i7i 11 1 106 1 74 9 ocrr WamiLuro ivi Ned tt S l idilo dito dèc 8 dito dito dvto 3 HoHOiE Ubl Qouill 1881i9S 4 lTxl n lTiiebrjffin 1881 81 6 OoiTIHl OU in papier 18BS I dito ia iilrorl866 Poarosu Ohl mot ooupon 8 dito ticket 3 SuujiHa Obl Binnenl 1894 41 dito Oeoona 1880 4 dito bij Bolhi 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in oud teen 1888 6 dito dito dito 1884 SUHJI Perpet aobuld 1881 4 Tutaiu Oepr ConT leen 1890 4 Oec leeniug setif Ü Q o lMmn aen O ZuiDAra Bp v obig 1891 MllIoo Ob it Soh léao 6 VmriDliLl Obl 4 onliop 1881 VViTllDjill Obhgatien 1898 3 BoTTltOiM Stert leeu V894 8 N D N Afr H nd l und j Arendib Tab Hu Certifiofftou DeliHaaiacbappg litoArn Hypolbeekb pandbr i iCult Htj ilerVontenl und Or Hypolheekb pandbr 4 iNederlandai he bank aand j Ned Kandalmaataoh dito N W k P o Hyp b pandbr 8 Rott Hjjiotheekb pandbr 4 lUlr Hypotheekb dito 4Vi OoBTSNt OaatHonK bank aand BmL Hypotheekbankpaudb Ameuiu Ëqut bypotb pandb 4 Maiw L G Pr Lif n rert SN D Holl IJ 8poor M j aand lU i Mg tnt Eip V 8t Sp aand Ned Iiid Spoararegm aand i Ned imi Afr Sptn aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 liiH Spoorwl 1887 89 AEol l SZu d Ital Spwmij A H obl 8 PoLitK Waraehau Weonen aand RuaL Or Raai gpw Mij obl 4 Baltiache dito aand Kaatowa dito aand 6 Iwang r ombr dito awid Korali Ch Atow Sp kiup opl 4 dito dito oblig 4 AücaikA Onnt Pac Sp Hij obl Chio ï North W pr CJ i aand dito dilo Win 8t i eter obl 7 Denaer k Rio Or Spm eert a lUinota Cootrat obl iu o xA 4 Louisr feNa hfilUOert T aaud Meiiro N 3p Mii ij hyp o 8 104 1 Miai KamBH t 4pOt ptef aand 87 181 N ïork Oulaaio k Weat aand 1 K Penn dto Ohio obliK 8 Oregon Calif Ie hyp in Kond 99Vf St Paul Minn k Manit obl Dn Pao Hoof lijn ob Ig 8 48 allo dilo Line Ooi Ie hyp 0 6 OnN nji Cat South Cherl v aan 1 6 8r V N C Hall k Na lo h d o O Amaterd Omuibui M aand J 160 Roltord Tramw Haati Kand 110 Kil Stad Amaterdam aand 9 108 llad Roilerdam aand 3 10 Biuill StBd Antwerpen 18871 99 100 117 117 101 84 BimI Brunei 1888 1 Homo Theiaa Rogullr O aelaah 4 OotTI SlaaUleontg 1860 6 K K Coat B Cr 1880 S SuNJU Stad Madrid 3 1168 NiD Ver Bai Af b Spo eert SC l CAPES en KIJii ll TI LS zyn in rnime keuze voorhanden ü SAMSOM De Nouveauti iS AUVEII TEIMTIEIN Kunsttan d ii Gebitten G ENGELMAN ZOON Mee Deutistes Gev 1872 E2 OTTE3ï IDA 2S l LaNje Waranda 30 over de Veemarkt TERVAARDIGIN6 VAN KUNSHANDEN in COUTCHOÜCl en GOtll nnnr do nieuwste methode Oodste InrfChting te Itoiterdaiii voor verbetering en rei rfttlfin aan KUNS IHiKIÏlTTtJN Spreekaren te 10tJi DONDKRDAÜS van lO t KlaweelenBÏngel 6H4 recht over de L Tiendeweg I I I t 2 V Mtu l ly1uto en s B o kk lykati poetwnlddel vooc Hmtm n roord éttxtm tn IUndtracbo n Wk is lU Apitratuttr van C M lliin r k U Berl ii B itbStr 14 Mm Utte oetf op naam en fabriekameric tir fart aar ky Hmtm WlnliMIwv tn tc iMawM k lalaaladM InMnraa MbMi OMWUi fiaptt ty W Iirtaaaaii AnMML In de AVOITDSTEIl Dubbele Buurt It ia zyn in ruime keuze voorradig GASKACHELS met on zonder AB VOEE Eigeugemaakte Ctasfornuizen met prima Koolbrander en Oven van af f 34 KOUSJES van SO SO M en IS cents Aanbevelend M M VA LOON Tel No 117 Meuw onoverirallra Prof l r Liobers wolbekend IEBVV K ACR7 ILIZIS AUmd eeltt met Fabriekuuerk dtoi Toortdurende nMlicaln en tekero genezing van alle tetts de m eat hardnekkige xenuw Miektetit vour l uritstaan düor afdwaliugea op jeugdiguii leeftyd ToUle geneziug van elke zwakte Uieeh aücbt Benauwdheid Hoofdpö Nfigraioe Hartklopping Maagpgn stechte tpysvertering OnTermogen Irupotenz PoUatione enz Uitvoerige proflpectCBsen injTpcr lo ch fl 1 fl ï fl 3 dubbalo flmdi 11 6V Oentraalrötiót Mntth v d Vüfcto Zaltbümmel l pöLi M Clébari k Co RottBrdam F Happol iravenhftge 1 atramani ria JougJ Om RutterdimWclff JOa Gouda a biï alle drof sten WW Wio werkeiyk prüs attelt oe IIECEL IJH to hebben laat zich totograleeren in do Votografiacke ÊiuntUmricbUnff STTUIDIO m V V D WAALS Fl HINGËL 681 TUtny i Woadnbtliim n de i ebdele wereld l ekeud ea gervHtinil Ormvertrotren middel togra alle II or 8 1 Long Levernaagzlekten eu luwendig zoowel ala ook mlwendig in bijoa tie zioklegurntloii met goed gevolg lUiTi l wenden frUs p r flacOB 1 IKr post I 1 1 Tkiinx i Wondintlf bezit oen alaiiog otiffekeiidfl guiieeskriiobt m heilKiimo wurkiniï Miuikt riiüeittHl elke pijnlijke Oil ifeïaarvollo opornhe gdlioHl ürbc cii r Met A y M u f werd vm 14 aar oud vuor oiiKeiieisiiltIk rfhoudeii heeitfezwel m onlatiKij emi bijna SZ faar kaïikerlUdeii veuexen Hreuvt f memig en venitchtinf lor pijimii ij womloa ontateklngenenz villi itllurliii nnnl PrUa per pot f 160 per post f 1 60 Ooiitrtial OopiH voor Noderlnnd Apotbüker HRNKI SlI llElt llokiii 8 Amittimtiun Wur K en ikpAi beiUlle men dircot un dia hutiti DiiDiLhckB Ici A THIKKRY in I rn r l i Wl Ht bitwb OnUrrdt li OeIievB prcMpMtm te untbio eu hy het C ntrHl l epöt Satidn i Pakin B Ainit rdain tföi ia PO IK ODD SEUEVEE Her t I NK HTOAP VerkriJRbMr büi M PEETÈRS Jz N B K bewijs ma oohtbeid ia a eachot en kiirk ateorh ywT CHIEOAMJ xiea vui don num der PiTOB P HOPPE I Stolïwercï sclie Borstbonbons goblirioeerd na vwi Uift van don 1 bon UniïOlsitaitii Prof Och u Hofrad Or Harleit Hmm hebben sedert 0 jaren ala verzat tcnd itiiüf ol ogen hQOMcn 1 heeechheid en aandoening d r adominpi organen uitgtcekend diensten bewezen Hij epoedigo afwisseling van waruie 1 en koude lucht t l ij nder aanbcpelcns 1 wardig f en hoiibou te gebruiken Verpakking Oeclo pakje h 28 oent Alom verkrijgbaar