Goudsche Courant, donderdag 11 oktober 1900

INo 83S3 Vrijdag IS October 1000 308te Jaargang mimm mmmi IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en OmstrekeA Oe prijxen zijn 1 door den staat t egarandeeid T ler ei No n De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco der post 70 Aizonderlijke Nommers VTJF CENTEN TctefoM Ha ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd t öoada Drnk van A BRINKMAN Zn Opeii bare Verkooping VA LANDERIJEN oxnEu Qouderak eu Stolwijk ten overstaan van den te Haastrecht resideercnden Notaris op WOENSDAG 24 OcrrOBEH IftOO de Toonniddags el aren in het Kolflchuis van den Heer D HOOGENDOOHN te Htolwflkcrllnii te weten No 1 Eenige perceelen nitmnntend © ilsLan cL met IMMM AARI WEG en WATEUING in Kattendyksblok te GOUDERAK groot 2 97 29 Uektaren En No 2 Ken perceel best WKILANIi mot WEG en WATERING in Benedenkerk te HTOLWUK groot 1 25 50 Hektaren Breeder by biljetten welke eTenals nadere inlichtingen te bekomen ztjn ten Kantore yan Notaris 1 KOEMAN voormeld Gebroeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Qrafdecoraties Corbülllos Jardinieres Oouqueltrn rni 0RA7 en F£ESTSRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aaiilee en ond tlmud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van INSBCIKjrcinBH Dood alle Insectoii Ïlanten L h t 1 6Ó i Door byvoeging van 40 dooien water verkrijgt men een voor Insecten doodend vocht OnschadelUk voor vrachten bloemen en I Liter I 0 60 l 0 5 L i 7 TELEPH No 114 Geen Ëngel h EcM BOEREITBEOOD i eent de KM A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 E CAssno TANüAKTvS Turfmarkt ie5 Oouda Spreekuur van 10 tot 4 nar DINSDAGS en ZATERDAGS van tot 10 unr behandeling van minvermogenden Op dit nnr worden knnsttandapparaten tegen verlaagd tarief verstrekt JAM ROMD Korte Groenondaal I 202 203 GOUDA UXKKWAREX iEREEDüCIItPPeK IIVIÜIIOVD ÜKTIKELEK FORNUIZEN Broukbandt ii ai CAFÉ BELVÉDÈRE hoek Markt en Hoogstraat ÖOUDA om prijzen in 3eld en vele Kunstvoorwerpen Aanvangende Zaterdag 13 Oclober a s Indien gy niet wilt hoesten gebrnikt cle allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dniiven Borstlioiiig Extract m H uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H l1 VAl I CHAIIi Co UenHaagrJollevracicrs 80HAIK BCHAIK 8CHAIK SCHAIK 3CHAIK SÜHAIK BCHAIK SCHAIE SCHAIK BCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft Go 8 MoUanthe ii bet b0st middel der verelil ft Co S Mellanthe geueait Kinkhoeit ft Co b Meli ntbe neeat laovmX ouil als jonf CO S Melianthe ma in geen buinKe in ontbrelien CO S itteliaathe staat voortdurewt oiuler Scbeikuiidi ttwKicfal Co s Meliaatbd boipt onborroepal k Co S HellantbQ is bekroond tnr t Eerediploma s ft Oo S Mehauttie ia bfkroond met ioud Co 8 Mdiianthe ia bekroond met ïilver Co S MoUanthO is vorÜKbaar ia flitcons van 40 Cl tOVtt en f f bij Firma WOLt J £ Co Weflthaven 198 woitJa l MIKHIES Kleiweg E 100 Gouda E U VIN MILD VeeraUl U 126 ta Gouda A BOUMAN Moordrtht J Th TOllKKN ö op 11 ï WUK Oudeieairr M KOLKMAN Waddintmt H IIOLLMAN Bodegramn FINKSE Nituulérktrka d IJtel W 1 Tin DAM Hmttrerkl A N vixZESdEN Sclwonkovtn tmmÊÊÊÊÊÊmÊÊKÊÊÊÊÊÊÊmÊÊim WÈ LOTEN IN DE GOUÜSCIIK P4Allöi i LOTI RIJ ü i P 1 verkrügbaiir bij Ar BUIÏÏKMAN Zn HCOFDPlllJZKIN Rijtuigen met een entwee Paarden bespannen Paarden Rundvee enz iiii MMi Mw Mi i IN II I I niiii LevensTerzekering ïïaatscliappij nOKI ltli JHT Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 NaatschappelUk kapitaal 2 U00 000 gebd gep t 30 September 1899 VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 RESERVE 6 196 000 Antl§epli§clie Tandpoeder en Autl§eptlseli üMiondtlnctu vtm K CA8SVTO TandaHa te Oouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSEL8TIJN Blanwstraat Gouda Slnit AIjIjK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven liJn volgens de laatste steritetalels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan hot HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij dén Hoofd en de Provinciale Inspectenra en by de Agenten in alle plaatsen van Nederland Groote voorraad STALE BAbRKV J I L Draagbaar Spoor 70 c M en Klpwagou TE KOOP en TE HUUR H E OVIJNG Jb Kantoor üddersiihekade SI 3S l lnn ü Mapelplaaiseu Uui e ibavon O Feijenoiml KOTTBUDAM I llvuln 4a t tOit lain It vttigUUnte lM tia ADYEETENTIïFiT Ue Couranten worden aang enomen door het idicerleniie Burean van A tfltIXKMA i ZOON te GOUDA i Te Haar of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naa elkander staande prachtige Pakhiüzea gelegen te Gonda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Hoofdprijs 500 000 Hk Men biede het fkk de baad Ultnoodlglng tot deelneming in de Kanaen ran de door den Staat Uamburf geiraarborgde groote Qeldloterij waarin zeker 11 MiUioen 202 000 Mark xewonoen moeten worden De prijzen van deze reet voordeel biedende ieldloter die olgena bet plan aieehta 1 18 000 loten bevat zijn de volgende Ue hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark ld pr a 10 000 Mark l romi V 3110 000 Mk I pr a mO UOU Mark 1 pr a 100 000 Mark 1 prijs a 7B I00 Hark i prijz a 70 000 Mark 1 prijsa 66 000 Mark I prijs a SO OOO Mark 1 pr s a 55 000 ark Jprijz a 60 000 Mark l pnjs a 40 000 Mark 1 prijs a 30 000 Mark Jprijz a ÏO OOO Mark 69 pr a 6 000 Mark 10 pr a 3 00 Mark Mfpr a 8 000 Mark 4 pr a 1 600 Mark elipr a 1 000 Mark l 30 pr a 900 Mark aupr a 3 O Mark J7pr n SOU Mark S6058pr a IB Marl 9 9pr al 0 148 116 100 M 10SS9pr a78 46 21 M totaal 59 010 prijsen l e Uoofdpr s in de loklasae bedraagt Mark 50 000 stijgt m de Se kl tot 16 000 M m de Ie tot 0 000 M in de 4e tot 06 000 M m dl e tot 10 000 M m de Ae tot 75 00 Mark in de 7e tol 200 000 Mark en met do premie lan 300 000 M event tot 600 000 M Voor de eerste prijstrekkini die offieioel is vastgesteld kost een geheel orii inoel lot sieohtt Guld 3 50 een half origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origmeel lot slechts Quid O VO l a inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijxen worden aan oaeven in bet officieele trekkingsplan voorzien van bet Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis venend ledere deelnemer in de loterij ontvaniït ongevraagd onmiddellijk na do plaata gebad hebbende trekking de oilixieelo trekkiugslijat De uitbetaling en verzending van ds prijzen geschiedt door mij en direkt en prompt aan de winners en onder de strengste Kelieimbondinif 0a ledere bestelling kan men eei c udig per postwisael opgeven ook tegw rns ours S tP Men wende zicb dus met idd aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 1 November e k met vertrouwen tot Samuel llcrkscher Seiir Bulkier eu Wisaellcnntoor io Hnmbttrg DaitachlsQd EANSCEE STOOMVEEVEEIJ eheinische Wasscberij VAM H OPPEKIIËIMEK 19 Kruiskade Jtotterdam Gebrevetacrd door M den Koning der Belgen Qoofddepat Toor OOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialitait roor het itoomen en rerr o van ftllu Ueeren eu U meBgarderobeu alKook alle Kindergoederen j Speciale iurichiing voor h t stoom n ted pla iemantels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden ent worden tiaar de nÏQnwBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of levertd worden ouschadeLgk voor de gecondneid folgena staat bewerkt Pain Expeller O Ö ö I rtt jftkï wwdt dit mideel Bet vwiMsmi nooM d wtronirvD p het btewbAATk AAk t ia ds mei imthskoL Ts Amstarduk bb XS dÜL CS tuai na Tir il d Saaders tons Rhamma r oadh 4 pqB BMteDlaDdsch Overzicht De bevestigini v n het bericht dat de Keizer van China en de Keizerin weduwe zich naar het binnenland begeven hebben toont dat de toestand minder ganstig is dan gisteren nit de mededeelingen van den diplomaat aan het Berliner Tageblatt blijken zon Do Dnitscbe Keizer heelt in zijn telegram aan Keizer Kwang Hsoo zijn militaire bescherming toegezegd bijaldien de ïhineesche Regeering naar Peking zon temgkeeren Maar de Keizer van China vertroowt de zaak niet en hg wordt in dat wantrouwen versterkt door Toean Toeng Kangtsjnng lioe en andere hooiden Berichten nit Yokohami wjjzen er op dat men ook in Japan over deze houding van Keizer KwangHsoe zeer ontstemd is en dat het geloof aan de oprechtheid der Chineozen en aan de eerlijkheid hnnner bedoelingen er zeer door geschokt is Dientengevolge heeft Japan besloten tot nilbreiding van zijn contingent in China Aan generaal Yamagatsji is opgedragen het bevel over de nieuwe troepen die naar China zullen vertrekken en die ongeveer 10 000 man sterk zullen z D De vredesonderhandelingen schieten ook al niet op ondanks de uu tot stand gekomen eenstemmigheid der mogendheden Te Waabington vreest men thans voor een opstand in de znidelijke provinciën op grond van de berichten der daar gevestigde Amerikaansche consuls Conger en Woe ting fang dringen er np aan dat de onderhandelingen zullen geopend worden doch het schijnt dat de andere mogendheden den terugkeer van den Keizer naar Peking als voorwaarde stellen En indien hij niet wil temgkeeren zegt de Sjangha Mercury dan moeten de mogendheden hem maar vervallen verklaren en in zjjn plaats en met hun steun een nienwen Keizer benoemen die in staat en geneigd zijn zal China in bervormingsgezinden geest te besturen Eu zoo is dan nu ook Mukhden door de Rassen veroverd natuur met het doel deze stad te behouden De beteekenis van deze nieuwe verovering is groot vooral in verband met den Siberischen spoorweg Aanvankelijk was Wisdiwostock als eindpunt van deze lijn aangewezen maar hoe schoon ook had deze haven een groot bezwaar ziJ was oiet ijsvrij Vandaar dat de Russische regeering vóór eenige jaren de Chineesche FEUILLETOX 4 Zoo kwam de man die er zulk eene belangrijke rol zou spelen onder bet nietigste voorwendiel dit gefin binnen 11 Het was op een Meimorgen in het jaar l cf Mevrouw Desvarennes was alleen op haar kantoor bezig met het ondertcekenen van een pak brieven die door haar secretaris waren beantwoord Zij waséén kwartier bezig met dit werkiDen deze binnen kwam Het was een jonge roa van een dertig jaar maar die veel ouder scheen dan hij werkelijk was Zijn voor den tijd kaal geworden hoofd zijn reeds sterk gerimpeld voorhoofd getuigden van een leven vol moeite en ontbering want dat iij niet het gevolg waren vtfo verkwisting en loszinnigheid stond in de heldere reine oogen te lezen Achter hem aan kwam een dik ineen edrongen man plomp van voorkomen die prachtig gekleed was Zijn stoppelige donkere nngbaard zijnemet dikke wenkbrauwen overwerfde oogen gaven bij den eersten oogopslag een koude uitdrukking aan zijn gebut Doch zijn m s nam spoedig dien in ruk weg Zijn dikke zmnelijke hppen verrieden vtstochteljjkbeid £ én volgeling van Lavater of havens ïaliën Wan en Port Artur op het schiereiland Liautung in pacht verwierf met het doel ze over Jhinecsch gebied laugs Mukhden met de groote Siberische lijn te verbinden Nog was deze nieuwe verbindingslijn niet geheel gereed toen do tegenwoordige troebelen aanvingen welke Rusland een welkome gelegenheid aanboden het gebied dat door de nieuwe Ijjn doorkruist werd te anneieeren Slechts een uiterst klein deel van het schiereiland is nog niet in henden der Russen Maar toch staat reeds vast dat de geheele kust langs het Noorden der iele Zee Russisch gebied is geworden Eu zoo is er alweer aanleiding om de vraag te herhalen van het Russisch blad wij hebben nu allemaal geprofiteerd van de Boeren wat zullen wij nu voor de Boeren doen Wat nu verder Mukhden betreft voor de Chincczcn is dit een reusachtig vWlies wijl Mukhden de plaats is waar de keizers uit de tegenwoordige dynastie begraven werden zoodat Mukhden eev heilige stitd was Reeds vóór 5 jaar werd zjj ernstig door de Japumieezen bedreigd en zonder de tusschenkomst van Rusfand zou zij toen allicht reeds voor China verloren zijn gegaan iets wat Rusland niet wilde wjjl het zelf een oogje op deze streek had De I ttssische strijdkrachten die de stad nam bestond uit 11 bataljons met 10 kanonnen en stuitte op krachtigen tegenstand De Russen hebben oen groeten buit gemaakt eu vooral veel modern geschat Gelijk te vertrachten was ontkent ook nu de Russische regeering alle aunexatie plannen en gaf openbaarheid aan het volgende telegram door den gouverneur generaal van het Amoer district a n generaal Matgiëtski gezonden De minister van oorlog deelt mij mede dat aangezien eerlang do vriendschappelijke betrekkingen met China hersteld zullen Worden de Czaar besloten heeft geen deel van China bjj bet Rassischo gebied in te lijven Hij zul er zich toe bepalen de noodige maatregelen te nemen teneinde de spoorwegen die wiJ door Mandsioerije gelegen hebben op vreedzame wj ze zoo voordeelig mogelijk te gebruiken en voor onze schepen de vrije vaart op de Amoer te verzekeren Het nieuws uit Afrika is zeer scbaartch We vernemen dat Lijdenburg sedert vijfdagen van het telegraafverkeer is afgeslotengeweest Later werd yan daar i d 2 dezer geseind dat generaal Bnller snel naar hetnoorden oprukte nadat bij Zondags te voren Oall zou als hij de schedelknobbelb van den binnentredende betast had er het teeken der verliefdheid buitengewoon ontwikkeld bevonden hebben Deze man moest als hij door de liefde vermeesterd werd zonder verstand beminnen Maréchal ging ter zijde om hem door te laten Dag patroon zei hij gemeenzaam toen hij mevrouw Desvarennes naderde De patroon hief vlug het hoold op ep sprak op vriendehjken toon Zoo zijt gij het Cayrol dat trett goed ikwas juist van plan u te la tcn halen Jan Cayrol afkomstig uit Caotal was opgegroeid te midden der ruwe bergen van Auvergoe Zijn vader woonde op eene kleine hoeve in de omstreken van Saint Flour en outwoekerde voor de zijnen met moeite een bestaan aan den grond Van zijn achtste jaar was Cayifel herder geweest Alléén op het stille veld had het kmd zich aan eerzuchtige droomerijen overgegeven Hij vond gelegenheid om io de stad te gaan wonen en werd knecht bij een bankier van Brioude Sterk als een os deedhij alleen het werk van twee mannen en s avonds in W kamertje onder de dakpanneh sliep hij inonder Ijet leeren lezen Eenige jaren later kwamhij in Parijs m dienst bij een groothandelaar inde itraat du Sentier Daar bestudeerde hij vierjjrelj lang den bandel en breidde meer en meerzijne kundigheden uit Hij begreep zeer spoedig dat er slechts m geldelijke ondernemingen vooruit AZicht bestond om spoedig fortuin te maken vertrok uit de straat du Sentier en nam eene betrekking aan bij een bankier Zijne gevatheid in speculaties kwam hem uitmuntend te stade en na verloop zonder tegenstand Krugerspost was voorbijgetrokken Lord Dundonald verdreef door een omtrekkende beweging door Pelgi4msdal de Boeren uit hun gtellingon voorbij de stad vermoedelijk Pelgrimsrust doch dcnzelfden avond schoten de Boeren sohetpschutters op ruiters die terugkeerden naar het Engelsche kamp dat wegens de modiykhodon aan het transport verbonden vijt mijlen buiten de stad was gelegen Vrijdag trok de cavalerie don vleugel der Boerenstellingen om en noopte den vijand daardoor nit een mooie verdedigende telling door een kloof te retireeren Den volgenden dag Zaterdag voor acht dagen drong generaal Brockleburat dan door tot Krugerspost en Maandag beschoten de Boeren van een heuvel bjj Ohrigstad het Britsche kamp hy eerstgenoemde plaats Wat er verder gebeurd is weten we niet alleen is uit een telegram van Lord Roberts gebleken dat Bulier na dezen succesvollen tocht verleden week te Ljjdonbnrg is ternggekeerd Waarom mag men vragen de tocht niet voortgezet die zoo goed slaagde Of moet men dat succes weer naar ïjugelsche manier cam grano salis opvatten P D Natalsche vrijwilligers die thani naar hui toe worden gezonden zijn drie en vijftig wek i in het veld geweest Z i waren 2000 man Kerk toen de oorlog begon en hebben aan bijna a de gevechten in Natal deelgenomen Zij verloren negen on twintig officieren en manschappen aan gesneuvelden vieren zeventig stierven aan ziekte en een veel grooter aantal zjjn gekwetst of als ongeschikt naar huis gezonden De laatste berichten zjjn de volgende Aan de Times wordt van Vredefort Road geseind dat de koloniale divisie en de troepenmacht onder kolonel Delisie een driedaagsch gevecht leverden met generaal De Wet van den 5on tot den 7en October Zjj verdreven de Boeren uit hunne stollingen en joegen de commando s nit elkaar die geheel gedemoraliseerd op de vlucht gingen Generaal De Wet had v f kanonnen en ongeveer duizend man in hot gevecht Hjj had stelling genomen in een elndelooze reeks van bergen nahü Vredefort De Engelsche verliezen waren gering Generaal Buller verRet Zaterdag Lijdenburg op zgn terugweg naar het Zuiden Verspreide BenVlifen Fbankrijic Do Tentoonstelling is Maandag bezocht door 275 817 personen van eenige jaren zag hij zich bet grootboek toevertrouwd Zijne positie werd mooi hij verdiende vijftien duizend francs doch dit was nog niets in vergelijking van sijn plannen Hij was toenacht entwintig jaren oud en bereid alles te doen om te kunden slagen behalve iets oneerlijks want hoewel naar rijkdom dorstende waa hij liever gestorven dan zich door ongeoorloofde middelen te verrijken Op dit tijdstip bracht zijne gelukster hem in aanraking met mevrouw Desvarennes De patroon die de menschen kon beoordeelen vermoedde terstond wat Cayrol waard was Zij zocht juist naar een bankier zich geheel aan haar belangen Vijdde Eenigen tijd lanjj ging zij het jonge niensch na en tóen zeker dat zij zich niet ve had in zgne bekwaamheid stelde zij hem voor hem geld te geven om eene eigen zaak op te nchten Cayrol had reeds tuchtig duizend Irancs opgespaard en ontving er twaalf honderdduizend van mevrouw Desvarennes Hij vestigde ich in de straat Tait bout in het middenpunt van den handel op een aar hreden afstand van het kantoor van RotschUd Mevrouw Desvarennes had een gelukkigen greep gedaan door Cayrol tot haar vertrouwde te kiezen Di l incengedrongen Auvergnees was een uitstekend ÖDUgÉer en in weiniiee jaren had hij zijo zaken tot n ongedaAite mate van welvaart weten te brengen ƒ De bankier As natuurlijk een der intiemen van de familie Desvarennes geworden Reeds lang zag hij Jeanne zonder dat ij zijne aandacht trok dit jOOge mei e had nooit zijne htlangstelting gaande Terwijl er nog immer gedachtenwissolingen worden gevoerd over bet sluitingsfoest in den avond van don vjjtden November schijnt men zich te Parijs boa langer hoe minder vertrouwd te kunnen maken met het denkbeeld dat gansch die blanke heerlijkheid over vier weken zal worden overgelererd aan de werklieden wier taak zal w zen het alles met den meest mogeiykon spoed van do wereld te doen verdwijnen als sprekend bewijs van het vergankelüko van al het aardschel Zoo komt uu weer de Figaro betoogen dat zoo bet dan al niet mogeljjk was de Tentoonstelling slechts tjjdeljjk te sluiten om met het begin van het raooie seizoen in het volgend jaar over te gaan tot oen heropening in allen luister er toch wel iets te zeggen valt voor een geleidelgko sluiting met dien verstande dat op den avond van don vijfden van Slachtmaand de ma chinegalerij iio gesloten worden met oonige bijgebouwen op het Champ de Mars Dan 7 i de Esplanade dos Invalides open biyven tot einde November met de rue des Nations enz enz Het blad voorziet de mogelijkheid dat nog wel oeu vier of vijf millioen achterblijvers hun schade zullen inhalen De president der Republiek zal p zijn reis naar Lyon tot inwijding van het standI beeld van Carnut vergezeld worden door den miniiterpresident Waldeck Rousaeaa en den minister van handel Millerand en het heet dat eerstgenoemde deze gelegenheid 1 1 te baat nemen om het algemeenu programma der regeering aan den man te brengen Emjle Zola en de uitgever der Aarore Perroai zjjn tegen den 27on dezer opgeroepen voor do rechtbank te Versailles doch verdagiug van de zaak zal wel weer hot resultaat wezen BlLOIB Prins Albert en zijn gemalin znlleVi eerlang dat wil zeggen over een paar maanden een tournee aanvangeb door het rjjk te beginnen met Antwerpen DolTSOULJlRD Van de wettelijke regeling der wlnkolsluiting in Duitschland om negen uur in den avond Igden de sigarenwinkels en laxe magaiynen in de hoofdstraten van Berlijn het meest schade Hun grootste zaken deden zij juist psschei negen en elf uur in den avond en een idSal winkeliers hebben reeds verklaard daMij zuUen moeten verhuizen tenzij hun huur verminderd wordt Reeds staan op het oogenblik een aantal hoekpanden te Berlijn leeg gemaakt Maar op zekeren avond toen er bul was rag hij haar met prini Panine dansen en merkte hare weg ilecpende bekoorlijkheid op Zijne oogen door eene onvrederitaanbare macht aangetrokken volgden de bevallige buigzaamheid harer gestalte die zich zii htkens op de maat der waU heen en weer bewoog Hg benijdde den schitterenden gelei der zeer die dit verrukkelyk wezen in zijn arm hield zich over haar heenboog en met zijn adem hare lokken beroerde Hij verlangde hartstochtelijk Jeanne de zijne te noemen en hield van dit oogenblik niet op werk van haar te maken T e prms yijdde toen al zyne oplettendheden aanjuffrouw de Ccrnay Hij overlaadde liaar met jbeleefd heden Cayrol bespiedde hem om te weten of hij haar van liefde sptak maar Panine was vow leerd in de hoffelijke taal der talons en de bankier deed vergcefsche moeite Doch Cayrol was volhardend zooah hij duidelijk bewezen had Hij werdtitfvrietid met den prins door hem van die kleine diensten te bewijzen die de vertrouwelijkheid spoe dig doen ontstaan en toen hij zoo oed al zeker wa door Serge niet met trotschheid afgewezen te zullen worden ondervroeg hij hem Beminde de prins jutfrouw de Cernay Die vraag met t evende f stem met een gedwongen glimtach gedaan liet Serge volkomen kalra Hij antwoordde dat hij juf frouw de Cernay zeer nsngenaam vond om mede 4 te dansen doch er nooit aan gedacbt had haar ten huwenjik te vr fti Hij had andere plannen Wordt vvrvolid