Goudsche Courant, vrijdag 12 oktober 1900

Winterüiensi IttUO AansnvüDxeD I October TUd vaa ïre nwlch ulreciè 8poorwcKverbln tlii en mei uulÜA 88 8 4 U 8 87 10 88 OTT Dilltl oa 18 88 1 87 1 18 8 80 8 48 4 89 4 84 8 81 18 7 17 5 01 f 8 11 I 5 18 1 89 HMaroS 5 87 8 4 8 89 7 47 07 1 68 8 10 7 48 0 8 90 7 81 n Diuai itlugMh ntovbilittUi nor U Sa kl nrkrijsbMr lagan a kala naaktprvi H HolUndnba Spoai 7 18 7 14 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 11 10 40 11 Mf 4 3J 10 1 41 i 411MI 11 8 Umm i iHitelCT Op 4 tiAaa ig toi i 8 41 t t 4 48 8 10 8 07 7 18 4 81 8 41 8 01 8 81 1 11 04 8 17 8 1 88 7 81 ut tOTTIED4H SOUD4 iaa Tata 18 80 1 48 4 89 11 88 1 84 4 47 U 81 11 41 H IO 88 1 14 i 4S 41 1 08 4 84 8 18 f t a 48 4 44 a ê J K l a 4 51 f a 9 08 r a 8 1 f U lf 11 08 11 81 1 0 t O 8 81 18 4 8 t l4 5 07 8 18 5 44 10 18 9 46 10 81 a 11 01 8 84 9 00 1 89 10 08 10 18 FMltalU ar lu faaf h lial ankad Ho a Ballutalu a ooc I llti a ppla a lbaw i ia 4 Cmta ia Jac Wagm Lila AOllDA UëN llii fi tmm 10 1 10 89 J1 81 18 16 18 10 11 88 1 18 1 11 8 48 4 19 4 10 S ll ll ir 1 10 8 01 11 88 1 18 a 17 10 41 11 41 11 01 11 48 11 18 l ln 1 10 Ml 4 U 4 4 8 81 8 88 10 18 10 48 U M 9 11 10 00 10 6 11 11 U iï 4 10 18 n O M k A Mvrr Kl A 4 viaa aarw load 6 1 8 11 8 81 18 10 10 10 5 11 0 1 10 1 86 1 15 4 07 4 48 8 1 5 16 8 48 61 O l 1 S7 11 06 lAnut W 8 01 8 88 n 10 IM 11 04 11 48 4 18 4 57 8 80 6 03 6 44 9 31 lO S 1 08 11 89 Annt Q 8 l YlS 9 81 10 18 U K 1 08 l l i 1 11 8 40 4 17 8 l 5 48 e 8 9 8 10 0 11 16 11 14 AiBat n 6 u 7 16 8 10 6 9 18 9 8111 1811 17 ll 1 11 10 84 4 45 1 11 6 1 9 8 10 0 81 Ami W 8 84 8 7 7 80 8 16 UJ 80 48 11 80 11 4f 1 05 1 40 3 1 8 49 8 0 6 18 6 n7 8B 8 88 10 08 loiida 7 0 7 818 1 9 1 ln l8a0 8411 811 i 81 8 18 4 18 4 84 1 477 16 7 84 8 0 U 11 18 1 44 10 11 11 1 11 88 11 06 1 80 8 40 1 17 4 00 4 15 4 17 11 6 11 7 01 7 4 7 81 t l8 9 81 10 80 1 88 4 48 8 87 1 80 4 88 6 43 10 11 8 01 8 1 6 64 10 88 nanwnibliaili aHaaa la a Sa Uaaaa aS Wtala L BaMw aal Hljal la M aa aupplaiMt Ww a Uw 8 81 8 04 7 0 7 U MS 8 81 0a voXrg 8 d r S l 6 81 S u i ï ♦ i l l a imllita 4a l Tila l t8 to W T H Wa jj jj 7 ll 08i 85 V fi 8 Ï 8 11 Ï 88 I 4S 11 01 U 88 10 8 08 8 48 1 04 6 80 7 00 7 54 8 08 8 l 11 4fj a 1 8 S l 4 81 8 58 8 48 8 11 11 H a 8 08 7 4 8 18 8 11 S 10 14 10 49 11 47 11 81 1 0 8 01 8 41 1 04 6 80 7 00 U il 7 47 8 88 9 10 10 1 10 11 11 88 11 01 1 48 1 08 8 1 4 l 8 4 48 8 41 8 8 00 8 07 8 0 JJ 10 88 11 88 11 17 4 1 7 8 8 M 8 88 8 17 10 41 1 88 4 88 8 41 1 08 1 M 8J0 t 0 I8 10 84 11 H 18 1 Ü l 8 40 8 84 4 41 11 6 18 744 7 41 BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL T m B B m U M m B H Zitting van Woensdag 10 October De algemeene beraadslagingen zyn geopend over de nienwe Ongevallenwet De heer Kerdjjlc opende ze met een uitvoerig protest tegen do door de rogeering na de verwerpina der oorspronkelijke wet gevolgde gedragslS die atrgdt met liet belang van het lalB en de waardigheid der regeering een gedragalgn nchadeiyk voor andere toekomstige sociale hervormingen Z i had do regecring een beroep moeten doen op de kiezer wat van invloed zoo zgn geweeat op de Bamcnatelling der nieuwe Kamer met het gevolg dat de Eerste Kamer by verwerping andermaal een poging tot politieken zeltmoord zoo plegen Spr critiseerde ook de hooding van Minister Pierson die boortclings wël en niet een politieke beteekenis aan de verwerping toekende Dr Knyper beamende dat de regeering te kort deed aan de conMitntiuneele waardigheid had de ongewyzigde indiening van het eerite ontwerp boter geacht maar zal nn het voorgeitelda annemen omdat do nood dringt en er voldaan ia aan zyn wenschen tot veriwakking dof Kyksbank en de opwekking van het particalier iiiitiatiel J e heer Vermenlen hoewel ook de portelenillo qnaestie verwacht hebbende verhengt zich in de inconsequente bonding der Eegeering omdat thans het centraÜKecrend en bareaacratisch karakter is weggenomen en de begeerde verzekering komt Met het oog op de pogingen om de miniraum vrühoid der patroons verder te beperken en zyn beswaar tegen het nemen van alle administratiekosten voor ryksrekening relerveert hy zich het eindvotum Do heer Bastert vond de gelegenheid tot olgen verzekering te beperkt De heer Schaper verweet den werkgevers obatroctionisme ook tegen deze wet met het doel hare verwerping te verkrugen Zfne party wil niet tegen eiken prüs de Ongerallenwet en nit bet debat bleek dat de Tooroitatrevenden mede willen üveren voor drondwetsberziening tot alschatftng der Eerste Kamer Hy en zyn geestverwanten tallen trachten de wet in den onden vorm te horatellen en hg verzoekt da Regeoring elke oging tot reactie af te wyzen De heer Van Karnebeok hoopi dat de by hem nog gebleven bezwaren bg amendement znllen verdwynen De heer Mees verdedigt de houding der rogeering die volkomen strookt met de vensch dor meerderheid der Kamer zonder dat by het hooldkarakter dor wet loslaat Zy was tot die bonding verplicht en verdient lol dat zy zich onthield van vertoon om haar ontslag in te dienen ol van hot overlaten van een ongewyzigd ontwerp aan amendeering door de Kamer wat roker haar waardigheid bad aangetast Neei door tegemoetkoming aan bezwaren stolde zy hot belang der zaak boven politieke overwegingen die den boor Kerdgk vervullen 8 1 40 8 10 8 17 9 0 8 81 7 U door 7 18 l 8 8 18 7 44 7 11 1 11 Ooada ÏMidrMkl Hl w V rk 0 p ll Rotlenlui M Sillwd mD P Botterdim 1 4 09 8 84 9 08 1 88 BottenUm Baitn KottenUm D P Bolterdam H Oapglla Hinwerkuk lloordrMil Soada i illM 1 7 1 8 04 8 1T 8 41 11 8 18 9 U1 14 9 08 9 19 9 88 1 1 7 18 7 88 7 88 Soadi ÏOfimti MoBro BMtarmwiZag Vsorbutf Hv 9 07 6 84 7 48 8 18 8 10 8 81 8 48 8 08 ittoudau Oud w Wond Utiwkt Uirwkl Wowtle Oidaw Ook de heer Lobman meent dat de natie doze wet liever wil wegens hare grootere vrgheidfc tegenover lo Htaathbomotiiing zoüdat zy meer nstloiiaal ia dan die door de hoeren Kerdyk e s gewüd Eveneens verdedigt hg de regeering tegen den griel van beginselverzwakking maar toch bad bg rntmere toekenning der vryheid gewonscht De heer De Klerk juichte de wederindiening van het ontwerp toe uil naam der werklieden wier wenschen naar zgn meening de beer Kerdgk allerminst vertolkte De minister van financiën verdedigde de wgze van handelen in deze door de regeering De ambtenaren en beambten der N Z A S M die na 31 December 1897 bg die spoorwegmaatschappg in dienst zgn getreden hebben de mededeeling ontvangen dat zg met ingang van 30 November a s eervol ontr slagen worden nit den dienst der maatschappg In verband daarmede zal aanstaanden Zaterdag in s Gravenhage een vergadering der Vereeniging van uit Zuid Alrika verdreven Z A 8 U porsonMl worden gehouden Oe bescbryvingsbriet van de Ie Algemeene Vergadering van Volkaweerbaarheld Ie Utrecht op 27 October a s bevat o m opening door den voorzjtter mot een verslag over het ontstaan der vereeniging verslag der handelingen van t Hooldbestuor sinds de oprichting en mededeeling van wat in de naaste toekomst zal geschieden mededeelingen omtrent den flnancieelen toestand vaststelling van t voorloopig reglement voor de algemeene vergaderingen voorstellen van aldeelingen o a tot oprichting van een maandblad een van de afd Dordrecht tot het instellen van een eerediploma voor hen die aan verschillende nader te bepalen eischen op t gebied van sport schermen gymnastiek enz voldoen een motie van dezelfde afdeeling dat het hoofddoel der Vereeniging is de physieke en moreole ontwikkeling van het indiyidu zoo hoog mogeiyk op te voeren waartoe het vormen van woerbaarheidskorpsen slechts middel is en mededeelingen omtrent de wyze van werken In eeaige aldeelingen Gemeng de Berichten y De vier by de bazaltstortingen voor dewaudelpier te Scheveningen gebrnikte zolderschniten zyn van het strand weggehaald Üe laatste zinkstnkkeu van rgswerk zynrondom da pier aangebracht Alleen moet nu nog een groote hoeveelheid zware bazaltstoen om het werk gestort worden Binneneen drietal woken rekent men daarmedegoreed te zyn Men leest in Eitra ïgding 8ÜII D 11 19 tS lS 11 08 11 09 11 19 11 88 11 88 1 1 10 1 17 l H 11 80 11 84 10 18 10 18 11 18 11 18 10 08 9 40 1 48 9 18 1 47 t 10 18 10 18 10 88 tO 48 tn 4 1 8 11 00 11 87 8 18 8 88 8 40 8 01 T 10 1 10 8 11 18 11 14 11 47 Do milicien der artillerie Hoogland die voor oenige weken terSgkeerde nit de gevangenis te Haarlem waar hg gedurende 2 maanden celstraf onderging omdat hy als adventist weigerde op Zaterdag dienst te doen is thans na eenige weken in het hospitaal te hebben doorgebracht opnieuw in arrest gesteld voor hetzelfde feit De betrokken familie heeft zich nu wel wat laat tot don afgevaardigde van ons district den heer Staalman gewend om zoo mogelgk door z e bemiddeling van den minister van oorlog op eenigerlei wgze eene schikking te verkrjgen In Italië is een ontzettende uitvindinggedaan een automaat draaiorgel dat netzooUng doorspeelt tot men een geldstuk inde gleuf werpt om zyn stilzwggen af tekoopen O H Ct Zendag vervoegde zioh by den kuiper J öroeneweg te Gemert een ontslagen knecht om weder in dienst te worden genomen To n hg hierop oen weigerend antwoord kreeg zeide hg dan zal ik wel werk maken en gaf tevens den heer G een klap in het gezicht De marechaussees biervan verwittigd namen hem in arrest doch lieten hem in den loop van den dag weder vrg De haer G liet des nachts de kuiperg bewaken uit vrees voor brandstiohting In den nacht van Maandag op Dinsdag nn toen die bewaking ingetrokken wa is de kuiperg met al de machines en een groote boeveelheid hout totaal afgebrand De ontslageo knecht die zeer ongunstig bekend staat wordt biervan verdacht Nog drie slachtoffers heeft het spoorwegongeluk dat Zondagavond aan het station Karlsthor te Heidelberg gebeurd is getiischt Van de zwaar gewonden zgn er namelgk nog drie in bet academisch ziekenhuis overleden zoodat het aantal doeden tot dusver in het geheel 9 bedraagt S 4 6 11 7 19 8 18 6 4 7 57 00 48 9 01 1 35 10 115 10 48 8 H OJ 9 J6 8J8 89 10 01 10 18 11 18 Men schrgft uit Utrecht IJe in korten tgd zoo vermaard geworden écbo in de Zeeheldenbuurt welke daaraan reeds den naam van Echokwartier te danken bad heeft alweer opgehouden hare nagalmen door het luchtruim te doen klinken Keeds waren zooals te verwachten was plannen ontstaan om de echo te exploiteeren het grasveld plus minus 12 000 vierk M groot werd door een booge schutting afgezet een groote reclame kaart met de sitnatieteekening van de geheele baart gemakkelgk den weg aanduidende van de Bildstraat naar de Echo was reeds ge teekend om in vele exemplaren door land en stad verspreid te worden maar er is van al die plannen niets gekomen De zoo stille buurt is tot baar vorige behagelgke rust teruggekeerd en de soms daizenden bezoekers op één dag zgn tot zeer weinigen geslonken die tevergeefs komende de mare van het verlies dat onze stad geleden beeft verder verspreiden Maar de bewoners van het Ëchokwartier kunnen dan nu ook weer rustig slapen Hunne nachtrust worde niet meer gestoord door vroolgke troepjes die laat in den nacht nog een echootje kwamen snappen en dit deden met z66 luid een gegil en geschreeuw dat de geheele bnurt op stelten stond en de politie de bewonderaars van het natunrverschgnsel moest vorwgdoren Des morgens worden zy ook niet meer ontgdig gewekt door de jeugd die v66r het naar school gaan ook al naar bet lachen in de lucht kwamen hoeren en op den dag mist menige w rkman een fooitje als hg voor bedeesde dames een Inideii schreeuw tegen do muren afzond Het grasveld blgft afgesloten en naar men wil zal daar ook weldra met den bouw van nlenwe woningen een aanvang worden gemaakt Een bende kwartjesvinders reist zoo lezon we in de Amersfoortsche Ct lederen dag van Amsterdam via Amersfoort naar Kleef of naar Zntphen De heeren hebben een abonnement derde Hasse De stationchefs waarschuwen elkaar per telegraaf en doen de reizigers zooveel mogelgk waarschuwen Toch vliegt er nog meirigeen in In de gisteren gebonden vergadering van den gemeenteraad te Vrgenban is met gesloten denren aan den gemeente ontvanger de beer O C Settenr een eervol ontslag verleend Benoemd werd de heer H Th Klein secretaris dier gemeente doch op voorstel van den heer B Groeneveld echter voor den tyd van 3 jaren De heer Settenr was in de geheime zitting aanwezig Naar aan de Daily Express d d 21 September uit Colombo wordt gemeld zonden de 4000 krjgSgevungen Boeren in bet heuvelland van Ceylon het hun bewakers zeer lastig maken door hun pogingen oqte ontsnappen of de omrastering te verbreken door onderlinge twisten voornamalgk tusschen lieden van rerschillenden landaard en door overtredingen die gevangenisstraf tengevolge hebben De ernstigste poging om te ontsnappen werd beproefd door een Franschman en een Spanjaard maar binnen twaalf uren waren zg weer gevat Men verwacht nog duizend gevangenen als laatste contingent Dinsdagnacht werd dooi de patrouille dar mariniers by de celgevangenis aan dëa Noordsingel te Rotterdam ontdekt dat ees viertal opgeschoten jongens trachtten zich in verbinding te stellen met eenige gevangenen met behnlp van een touw dat men achter den ringmnur uit een celraam had laten zakken Een der jongens werd gegrepen do drie andere wisten te ontkomen STADSNIEUWS GOUDA 11 October 1900 Met het oog op de belangrgkheid der zaak hebben wy gemeend onze lezers genoegen te doen reeds nu dB opmerking betreffende de gratislevering van gas voor de straatverlichting in de vergadering van de rapportours over de gemeente begrooting gemaakt mede te dealen Art 115 de meerderheid in een der aldeelingen is van oordeel dat de straatverlichting ook die voor de Gemeentegebouwenvoortaan door de Gemeente zelf zal wordenbetaald terwgl de minderheid zich daartegenverzet Een der leden in een der aldeelingen wgst è den slechten toestand van de gasverlichting in de Nobelstraat Het antwoord van B en W op bovenstaande bemerking is aldus 8 8 10 80 8 41 J 10 87 8 8 88 9 3S 10 10 10 48 11 01 48 11 81 11 48 11 41 £ P itn npplamait kaiiga 1 lUaai Dinalal X 9 U 6 17 17 6 1 7 08 H lAt If 7 01 7 16 8 41 8 04 9 36 9 48 9 88 10 08 7 B B8l 6 14 i 9 58 5 10 08 10 17 10 1 10 84 8 01 8 i9 17 8 18 8 14 f 88 E 8 48 8 i K4i E l Volgnummer 115 De straatverlichting der Nobelstraat zal zoo noodig en zoo mbgelgk verbeterd worden Wy zouden het ten sterkste betreuren wanneer de Raad besloot de gemeente opnieuw te doen botalan voor hel voor de straatverlichtingen de openbare gemeentegebouwen te verstrekken gas Zg die de positie der gemeente tegenover de gemeentega fabriek wederom willen doen zyn die van gewoon gasverbruiker zien over het hoofd dat de gasfabriek niet zon ign geworden wat zg is zonder den steun van het crediet der gemeente Men vergelgke slechts den toestand van vó6r de overneming in 1887 met dien van nu Dê gemeente heelt met volledig succes geëxploiteerd geen verliezen geleden dat neemt niet weg dat zy wel degelgk risico heeft gehad door h t bedrgf groote verantwoordelgkheid heeft gedragen en nog draagt Daarbg komt dat de gasfabriek niet als alzonderiyke inrichting tax worden beschouwd dat zg te innig is verbonden mot den geheelen gemeentelgken dienst Verschillende ambtenaren der gemeente moeten een gedeelte van hun tgd wgden diensten bewyzen aan de gasfabriek Het gaat niet aan te bepalen welk deel hunner bezoldiging door de gasfabriek zon moeten worden betaald Een deel der overige uitgaven van de gemeente wordt veroorzaakt door of hangt samen met hare gasfabriek boe groot dat deel is valt moeilgk onder cgfers te brengen Wg zien daarom in het feit dat de gasfabriek als vergoeding voor het door de gemeente te dragen risico en voor het aandeel in de algemeene uitgaven aan hare eigenares de gemeente het voor de straatverlichting en den openbaren dienst benoodigde gas om niet levert het omgekeerde van eene onbillgkheid niet anders dan eene biliyke vergelding voor moreele en daadwerkelgke diensten zonder welke de particuliere gasverbruikers buiten eenigen twgfel een hoogeren prys voor bet gas zouden moeten betalen Wil men de gemeente voor het door haar gebruikte gas laten betalen dan moet men consequent zgn en baar met alle gasverbruikers den zelfden prgs doen betalen die niet mag zgn beneden den kostenden prgs Voor allen is dan iedere bevoordeeling onbiliyk hetzg groot of gering Hoe groot in 1901 de kostende prgs van het gas vermoedelgk zal zgn leert eene eenvoudige berekening De totale kostprgs van de totale boeveelheid geproduceerd gas is volgens de ontwerpbegrooting natunrlgk gelgk aan de som geraamd wegens opbrengst van gasverkoop of f 104250 De geheele hoeveelheid te prodnceeren gas wordt gesteld op 2000000 W Trekt men daarvan af de hoeiieelheid voor het bedrgf der fabriek zelf benoodigd 37600 M en het gasverlies 6 van 2000000 M of 120000 M dan is de totale hoeveelheid verkoopbur gas met inbegrip van dat aan de gemeente om niet te leveren 1842500 M Do kostende prys van 1 M verkoopbaar gas zal in 1901 derhalve vermoedelgk bedragen S 60 cent Daaruit bljkt dat de prgs van het kooken motorengas 5 5 cent te laag is Doorvoering tot bet uiterste van hetgeen sommigen billgk achten zou er ji de eerste plaats toe moeten leiden den f rgs van het kook en motorecgas te verhoogen om de beïoordeeling van do gebruikers van koeken motorengas te doen ophouden Laat men de gemeente betalen dan zon zg voor bet gas moeten betalen Of de gewone prgzen 7 cent voor Jiet lichtgas en 5 5 centvoor het kookgas Of den kostenden prgs 5 66 cent Of den laagsten ook voorparticulieren geldenden prys 5 5 cent den prgs van het kookgas Aannemende dat de vo rstanders van den bedoelden maatregel itfet den laatsten prgs genoegen zonden nemen en das de geitaeente v r het ten behoeve van den openbaren dunst benoodigde ghs 5 5 cent per M zon moeten betalen dan zou bet gevolg daarvan zyn dat Wscbillende posten van de gemeente be oting voor 1901 moeten worden verhoogd en wel rekening houdende met het verbruik volgens do imeteropnemingen in 1899 en met sedert ingetreden wyzigingen de volgende Volgnummer 67 69 met f 125 2 96 126 96 200 113 300 115 10000 130c 25 ii m 360 134 650 14 25 178 ten behoeve eener ve rhooging van de begroo ting van hot Gasthuis met 600 Totaal I f 12500 Met dit ztlfJt bedrag van f 12600 yjr iunalf duizend vijf honderd fulden zal ook moeten worden verhoogd Volgnummer b het te heffen bedrag van de plaataeujke inkometenbeheting Hot percentage der belasting zal dan stggen met ongevser jiereent en dus worden gebraeht op ongeveer 4 percent Daartegenover staat dat de gasprgzen met ongeveer 0 6 cent zonden kunnen verlaagd worden en dus gebracht op CL6 cent Toor Uchtgaa on op 6 cent voor kobk en motorengas Maar dan daalt de prgs van bet kooken motorengas nog lager beneden den kostenden prgs van 5 66 cent wordt de bevoordeeling van de gebruikers van kook en motorengas nog gro oter Consequent doorgevoerde billgkheidsbeginselen eischen d met nog meer klem verbooging van den prys van het daggas Men zou eigenigk moeten komen tot een uniformen gasprgs van 6 cent voor alle gasverbruikers en voor alle doeleinden Tevens zon men moeten besluiten dat de gasfabriek geeno onvergolden diensten van de gemeente en van bare ambtenaren mag genieten en dus eene som vaststellen als vergoeding voor die diensten Gestejd al dat zulks mogelgk zal zgn op hoeveel per jaar moet dan bepaald worden de stefcn die de gemeente mot baar onbeperkt crediet verleent Welke assurantie premie mag zg nemen voor haar risico een risico dat juist door de voorstanders van betaalde etraatverliehting nog voor korten tgd zoo groot werd geachte Wg betwgfelenzeer ofinbilIgkbeid de gemeente voor een en ander niet meer in rekening zou mogen brengen dan hetgeen het thans gratis verstrekte gas haar zou kosten De kenneiyke bedoeling van den verlangden maatregel is om eenigszins terug te komen op de prgsverhooging die het gas heeft moeten ondergaan als een gevolg van de enorme prgsverhooging der steenkolen Wg erkennen gaarne dat daardoor eenige winkeliers industrieelen en eigenaren van gasmotoren dus de groote gasverbruikers iet zullen worden gebaat Maar daartegenover staat eene zeer belangryke verhooging van het percentage der plaatseiyke inkomstenbelasting waardoor niet alleen zooals men zich scbgnt voor te stellen de meergegoeden niet winkèliers zullen getroffen worden maar ook de zeer talrgke kleine beiastingsohuldigen voorniamelgk uit den arbeidersstand wien het door de ligging hunner woningen den onwil hunner huiseigenaren of andere omstandigheden niet mogelgk is gas te gebruiken en te profiteeren van eene zg het kleine verlaging van den gasprys wy laten de verantwoordelgkheid voor die verzwaring van d n belastingdruk gaarne over aan anderen die naar wg vertrouwen die verantwoordelgkheid ook steeds en ten volle zuilen weten te dragen INQEZONOEN Gouda 11 Oct 1900 Geachte Redacteur I Het bestuur der Kinderbewaarplaats alhier vraagt beleefd een plaatsje in uw veel gelezen blad om evenals vorige jaren zgnen geëerden stadgenooten eeiy verslag aan te bie3 n van deze zoo nuttige Inrichting Aan leden en begunstigers van de Kinderbewaarplaats kan met bigdschap worden gemeld dat het afgeloopen jaar voor deze Inrichting goed en tevens ook gewichtig is geweest want voor de eerste maal mocht bet Be tuur van de Kinderbewaarplaats met dankbaarheid eien legaat ontvangen groot f 1000 vermaakt door wyieij den heer Kranenburg vroegeren stadgenoot overleden te s Hage Een heerlgke steun is dit voor da kas die altyd 8wak is en met veel moeite toereikend moet worden gehouden om de kosten aan deze Inrichting verbonden te kunnen dragen Het Bestuur drukt daarom hierby ook den wensch uit dat het edel voorbeeld van wglen den heer Kranenburg meerdere navolging moge hebben Van den heer T P Viruly mocht ook weder de jaarlgksche toelage worden ontvangen en evenzoo 8van de Directie der Stedrine Kaarsenfabriek alhier In het geheel bedroegen de ontvangsten f 1285 91 de uitgaven 1286 03 batig saldo f 0 88 Verploej d werden dit jaar 4278 kinderen dit getal bewjet wél dat deze Inrichting nog altgd in een groote behoefte voorliet Op St Nicolaa worden de kinderen evenals andere jaren door de dames van het Bestuur op de gewone wgze onthaald Met leedwezen moesten zy mej S A Keeper wegens vertrek uit Gouda als Bestuurslid missen en is die vacature nog nietvervuld if Met een woord van hartelgken dank aan allen die deze mo nuttige Inrichting teanen en willen g achtig zgn zg do Kinderbewaarplaats b voortduring aan onze geëerde stadgenooten aanbevolen U mgnheer de Redacteur dank zeggendevoor de verlpende plaatsruimte hoogachtend Het Bestuur der Vereeniging totinstandhouding der Kiuderbewaarplaats M J TEN fipSCH ScaOLTEKS Presidente K BRAAT HoooBHDUK Secretaresse en Penningmeesteresse C M E DUTILH 1 S JONKER W VAH WUCK Bestuursleden E DB HACKER M SCHUIT BEST f GROOTE KEUZE DAMES en HKEREN PARAPLÜIES A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA relepk mm Mm J iJ urs vaïï Aaisterdam Slotkn 81 98 98 9 OCT I Vrkr mi i i D Crt N d w 8 1 Vi 11 98 lOOV IX 6 96V 101 57V 91 8 ha 10 84V 900 91 681 488 5I 88 4 dito dito dllc 8 dilo dito dito 3 Hal eii üU Qou ll 1861 984 iTUlLlnubrjiiiift 1861 81 I OoiTDli OU m papier 1868 8 dito ia iilfDl 1868 8 PoBTceja 0 1 met ooupoQ 8 dito tioket 8 67 SeauiKD Obl Bignaiil 1894 41 dito OecODB 1880 4 dilo bij Boths 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud Imo 1888 6 liito dito dito 1884 8 ÖPinii Perpet achuld 1881 4 Toaiiu Qepr Cou leen 1890 4 Oeo leeoing aerie D 6eo leenlQ aeneO ZoiD AnHp t oblg 189 8 Mliioo Ob 11 Sob 1890 6 VlKMoiii Ohl 4 onbep 1881 V ll l Ul Obligation 1898 8 Boltl Dill Stod laou 1894 8 N D N Afr HHodelaa nd AreWab Tab Mg Oorliaomtou DeliMaataohappg dito Am HjpDtbeekb p odbr 4Vi OuU M der Voratonl a Gr Hxpotbsokb pudbr 4 108 NeiletUiiJa he buk lund 1 104 Ned Handelmutub oito I 154 N WIiP e Hjp b paudbr 8 9 Kott Hyiiotlieekb pamlbr 4i Utr Hypotheokb dito 4V OoBiisa Ooit UoDg buk uad 188 ReiL Kypothmikbaok paudb 8 110 AmuKA Eqat ftjpotb pandb 4 90 M w L Pr AbD eert 6 89 SlD HoU U 8pooaw Mij iuid 114 J Mij tot Kipl T BI Sp uod 10 Ned lud Spoorwegm uod 114 Ked Zuid Afr 8pm und 6 188 idito dito dito 1891 duo 8 100 Ii Lll Spoor 1887 89 A Eobl 3 88 ZuidIuü 8p raü A H obl 8 88 PolKK Wiruhiu WeeneQ uad 181 Bon Or RuBi apw M j obl 4 V7V tIaltiMhe dito und 181 Paatüw dito und B Iwug Oombr dito und 8 IS Knnk Oh A oir 8p kip opl 4 lOOO dito dilo oblig 4 100 AmiUA Uenl Pu Bp Uij obl 8 114 Chie k North W pr C r aud ditoditoWin St Peter obl 7 141 Denaer k Hio Or 9pm eert r 88 Illinoia üeniral obl in oud 4 105 LouiiT kNa bailllOen vjand 74 Meiiro N Sfw Mv Ie hTp o 6 104 Hin Kam r 4pCt preK UDd 87 N Tork Outaao k Weet und ai Fenn dto Obio oblig 6 Orqton üalif Ie hyp in gond I I9 8t Paul Minn It Manit obl Un Pao Hoonun ob ig 6 481 dito dito Line Ooi Ie hyp 0 6 OaXiDi Oin South Che r uud 581 Tn 0 Ballw k Na le h d o O Amalerd Omnibua My un 160 Bolterd Tnmwek Hula a nd lló HiD Stad Amilerdam aand I 101 Htad Bo terilam und 8 101 BlLaii 8tad Aot erpea 1887 1 t Blad Bruiul 1886 1 100 iIoiio TheiiaBa ttllrOeielioh 4 117 OoiTim StuUleenig 1160 8 lU K K Ooel B 5r l880 8 101 9rANJc 8Ud Madrid 3 1868 841 Hlo Var B i Arb 8poeL eert De Nouveautsó CAPES en Ul GE Mf MTKLS zyn in ruime keuze voorhanden D SAM80M ttA K TBBE ICHtJB£i ÖOUda II October 1900 Granen Ottdanks den kteinca aanvoer heerschte er een flauwe btemmin i en moest men wat eens iels lager afgeven om te kunnen verkoopen Tarwe jarige Zeeuwache 7 00 A 8 30 Nieuwe d to 7 30 A 7 50 Mindere dito 7 Mo i 7 Afwijkende 6 4 6 25 Polder 6 25 k A i S R oggc nieuwe Zeeuwsche 5 50 5 7Sj Polder 5 35 k SiSo Buitenlandsche per 70 kilo 4 70 d 5 Gerst nieuwe Winter 4 60 i 4 90 Zomef4i5 i 4 4 75 allier 5 5 5 75i Haver pef ect ƒ 2 90 i 3 505 per ïoo Itïlo 6 50 k f 7 35 Henneplaad InlandKhe 11 i 3 BuitenUndsche 1 k f 7 35 Kanariezaad 7 a5 4 5 Koolzaad k Erwten Kookerwtcn 10 k 10 50 Niet kookende k f Buitenlandsche voer erwten per 80 Kilo 6 70 A 6 80 Boonen Üriiiacboonen 10 50 i ƒ 11 15 Witte boonen 3i ïJiSOi Paardcboonen 4 ƒ Duiveboonen ƒ i Mais per 100 Kilo Bonte Amenkaanschc 6 k 6 10 Cinquanüne 4 Odessa 7 4 7 35 Karweizaad per 50 Kilo 4 Veemarki Melkvee weinig aanvoer Handel en prgsen hoog Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel ao k at ct per half KG Biggen voor Engeland jpede aanvoer handel vrijwel 19 4 90 ct jïer half K G Magere Biggen goede aanvoer handel goede 0 70 4 1 40 per week Vette Schapen aanvoer handel geen bcieekenis ƒ i Lammeren groote aanvoer handel flauw 13 4 18 Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel vlug 7 4 10 groote aanvoer hanSel redel 35 4 80 Koltkalveren 8 4 18 Kaaa aangevoerd 93 partijen handel vpjirel ie kwal 30 4 adekwal 36 4 ag iwaardere 31 NoordHoUandsche 31 4 Boter wetnig aanvoer handel vlug Goeboter 1 40 4 J6 1 50 Weiboter 1 15 4 1 30 ae Staats loter 6e IClaaae Trakkilif Tan VVoenwlaf 10 October No 714 7 i 9098 18466 ao 80841 leiler louo No 608 6T80 8 1 967 ea 11118 iad 400 No 8778 6189 en 9676 ieder 100 No 11 198 689 780 1 O 6176 6166 961 10468 10678 10S S 16S19 18061 1 9288 10678 oa 80699 ieder 100 83 8489 0a 168 87 A18S4n 3617 6866 699 SeiO 6608 448 47 78 1004 890 8718 47 7 6899 1480 e 6967 1678 68 1000 J 6 4077 11 84 1i 48 188 4197 780319 8 4867 68 67 i4 4 79 1984 88 788 91 41148 7618 i 10 66 43 8304 4781 7669 90 61 7711168 418t 91 110014966 7118 It 78 18 1710 V9 O 1411 6160 8081 86 8941 91 1991 74 8174 8100 97 8301 66 65 i7 64 71 644 60 imi 781 8860 mf 17 8768 91 b l 9 8 16188 18111 16878 7 163 8 ItlU 4 44 19 01 1 7 7 97 88 16 67 18878 91 18914 16110 3 16988 49 17U8 19080 17940 68 17866 1987 84 19818 17488 19711 17631 19 98 V 70 1 7 8 1994 8 10184 17887 71 98 8 1 O 18089 8 78 801 6 96 1 601 181 0 10 I 10184 18880 48 184 8 80800 9 66 9 80 H8 18681 l rgien nn 70 8961 1718 14019 187 97 41 9981 11848 1411 63 liUO 7 U317 84 46 9480 18884 89 89 77 68 gSOt Ui 16 1 488 46 1 14707 78 89 8 94 t8l8 14916 9814 18668 16087 9900 l87tS li 63 1I8 8 18108 73 Jl UJ 88 10184 86 8 10 81 l 088 1811 10406 19 lilJl SS 67 1 10611 ts 6 18 88 48 18181 48 98 18719 18894 10787 48 16684 84 91 81 68 4 84 lOilt 18 11 1 707 9 11904 88 10980 89 18981 I1S6I 68 61 11403 14018 16161 1 470 19 81 11814 VERSCHEIDENHEID De jury belait met het oadetzoek naar de oorzaken van den brand die in het begin van Juli i l te Hobokefi b i New York verscheidene Duitsche toomschepen heelt verwoest verklaart in baar proces verbaal dat de verhalen over de onmenBcheiyke handelwijze van de kapiteins der sleepbooten gegrond zjfii Ken strafvervolging kan echter niet worden ingesteld omdat d £ namen 1er schuldige kapitein niet bekend gn De jury meent dat het aantal verdronkenen geringer geweest zou ztjn als de Bleepbooten meer tjjd besteed badden aan het redden van meuschenlevens dan aan bot bergen van goederen De oorzaak van d n brand is onbekend gebleven Burgerlijke Stand ÖEBOEEN 8 Oct Cornelia ouders A Vingerling on K Hazobroék 9 Elizabeth Clazina onders P van Vliet en U Snel Heintje Comelik onders H van den End en A Bontestein 10 Cornell Nicolaas ouders A Bezem en S Renringe OVERLEDEN 10 Oct J C Zwanenburg 3 m GEHUWD 10 Oct A Rozestraten en ö Zegveld J Qroenendjk en J Peek H T n Maaren en D fc Versnel Reeuwijk OVERLEDEN C M Verburg 14 d J W van Triet 16 d ADVERTKMTIEIV SOLIDE GROOTE InlDraakverzokeriiJg M VRAAGT ACTIEVE AGfi TEI Brieven Mo 2493 Bnr dezer Courant