Goudsche Courant, zaterdag 13 oktober 1900

Bij genoegzame deelneming heeft ondergeteekende het voornemen alhier in te richten een SALOl voor AAiei§l uitsluitend voor No 8334 Zaterdag 13 October 1000 SOsle Jaargang Hoofdwassching mei Macliiiiale Haardroogniachine die hierop reflecteereu worden verzocht hun adreskaartje binnen 10 dagen te doen H P VAN WI JlTGAARDEir CoiffsTir Kleiweg E 67 fiOüMHE COlRAfT DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Dames bezorgen bij Teleroon o ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Su MS De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance der post 1 70 Afzonderlijke Nomraers VIJF CEISTEN leo biedehet goluk de hand Do pryzen zijn door den staat gügariiudeerdi HooWpriJB fr Ditnoodlging tot deelneming in de Kansen Taa ie door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 MiUioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De piyzen van deze Teel voordeel biedende Geldloterij die volgenshet plan slecbta U8 000 loten bevat zijn de rolgende De hoogste pnjs ia eventueel 600 000 Mark 16 pr a lO ÜOU Mark 66 pr a 6 0On Mark 10 pr a S iOOMark Ufipr a 2 000 Mark 4 pr a 1 500 Mark 612 pr a 1 000 Mark 1030 pr a 300 Mark 20 pr a 2 0 Mark 77 pr a üO i Mark 36063 pr a Ifitf Marl 99HÖpr a l O U8 ll5 100 M 10382 pr a78 r 21 Fremie t 800 000 Mk I pr a 200 000 Mark l pr a 100 000 Mark prija a 75 100 Vark prijz ft 70 000 Mark 1 prija a 06 000 Mark 1 priji a eO OOO Mark 1 prijs H b5 000 ark i prijz a 60 000 Mark 1 prijs ft 40 000 Mark 1 prijs a 30 000 Mark i prijz a 20 000 Mark i totaal 69 010 prijaen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 00i stijft in de x e kl tot 6 000 M in de 8e tot 60 000 M in de e tot 66 000 M in dt e tot 70 000 M in de 6e tot 75 00 Mark in de 7e tot 200 U0O Mark en met de premie an SOÜ 000 M event tot 500 000 M Voor de eerste prij trekkinit die officieel is Tftatgeateld kost oen geheel origineel lot slechts Guld 3 51 een half origineel lot slechts Guld 1 75 eeti kwart origineel lot slechts Guld O JO De integgelden voor de vol eiido klassen zooveel ala do juiste lijst der prijzen worden aanifoii veu in hot ofRoieele trekkiugspian voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aait vrage gratis verzend Iedere deelnemer in de lotBiij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de piaata gehad hel bende trekking de offinieole trekkmgalijst De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt dooj mij ou direkt en prompt aan de winner en onder de strengste gohüirahouding uiT Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwiaael opgeven ook tegen ri raboure B Men wende zich dus m t de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk oi uiterlijk tot 1 November e k met vertronwett tot Saaiucl Heckscher Seiir Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Dnitschland Tluiny B Woadnbalttm n do geheala wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle B O r t L O II It l e V e rHaagrzlekteii enz inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna fiUe Ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Pry per flacou t 1 per post t 1 IS Tüittfa Woadtfsalf bezit oen alsnog ongekende genoeskraijlit en heilzame werking Maakt meestal elke pynlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een I4jaar oud voor iiii eiieesll k cellondeil lieeilïezwel en onluu oen bijna IJg aar kaïikerlljdeii jeiiezeu Bronst genezing en vorzacbting der pijnen by wonden ontstekingen enz fan allerlei aard Prtla par pot f l BO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotbekor IIEIVKI SlM EB i Kokin 8 Amsterdam Wur gfxaiepbt iB beatellcmeudirectlutn die chutzenspotheke dee A THIKKIIY in Pregnule M Kohiteck Ueitemieli Gelieve proepeotus te oatbiedea bij bet Centrssl bepót Sanders Pokin 8 Imiterdam Geen E II gel se h maar Echt BOEEEITBHOOD iZ cent de K G A SLEGÏ NIEUWE HAVEN 28 LOTEN IN DE GOUÜSCHE P4AttDEINL0TERIJ üijn a 10 Ct per lot verkrijgbaar bij A BmKMAF Zn H OFDPRIJZEN Rijtuigen met een entwee Paarden bespannen Paarden Riiiidvee enz Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten ïan kende ol overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielyk te verteeren te warme of te koade spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglpen ala Waagkatarrh Maagkramti Mamjiiramp Mniiypyneti moeie UJke HpUnverterhig of vemHlminy op den hals gehaald hebhon zj hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is éCuêsrt llrioR soliQ ruiéanwijn Deze Kruidenwi is nit voortreffelijke geneeskrachtig bevoudene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de sjtijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorminfe van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er alzoo te doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselpheid met braken die bü chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwyls na eenige malen drinken genezen Verstopping en de onaangename gevolgen daarvan als benauwdheid koliekptjnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Sdraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten i zijn meestal de gevolgen van eeu slechte vertering onvoldoende hloedvorming en een ziekelpe toestand van de lever BiJ gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen leveneiust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewilxen ditl m KRUIDENWIJN is te verkrijgen in esschen i Fl IM en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in do Apotheken Voor namaak wordt gewaarschuwd Ven verlange mislaiiend i üubcrl lllrlch sche Kruidenwijn Levensverzekering laatscliappt DORDRKCBT Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1878 No 21 laatsclia pi lijk Kapitaal 2 UOU 000 gehd geplaatst Mijn Kruidenwijn is geen geheiramiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Eoode wijn 2é0 0 Atlas bessensap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantawortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden ve VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit ALiIjK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bj den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bij de Agenten in alle plaatsen van Nederland GetroedersSTEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres Bouquelten eni QEAF en FEESTERANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanlet en ondirhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van ISHBCIEN CIIiEB Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 doelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten V Liter f 0 50 Vi L i 0 80 1 L f 1 50 5 L f 7 TELEPH No 114 Wte zeker zün wu de Echte Ettel CaCaO t ontruigsn taumen gestald eu na vola proebemingen la den Eindd gekomen onder dea num des uitvinders Dr MiobaelU Temudigd p i beats nuohinea in het irereldberamde tebbliaemsnt vu Oebr Stoll rok te Kaolen Itelia Cikel eacao in vlerksntaD hneaaa Daie EütJ Owao h net melk gskeokt eene angwnamii gezonde drenk nor bgelljkaoh gabmik eeo t I heelepeU na t pceder toot een kop Ghocnlet ila geneeriDachüge drank bjj eral vu disrrhee alaaila met water te gabndken Terkrügfaur b J 4e tomuhnI H 1 Apotbafcen eni 1 Vo V K t sa t 0 90 ass OaneiwlTaiMSDwowiligv Nr Ibdacland JuHus MattankltA Amsterdam Ealverstraat 103 FEANSCHE STOOMVERVEEIJ ctietiiische WasscberiJ H oppe heimeii 19 Kruiskade Bottardatn tiebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az specialiteit voor bet stoomeu en Terren van altu üeerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inricbting voor het Btoom n vbd piucbemantels veereu bont ena Gordijnen t elkleeden enz worden oaar d nienwate en laatste methode feverid Alïe goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondceid volgens ataal bewerkt Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 gi uu Het beate oneoluileIjFluU en e mtkkalykite poMunlddel vooc Ueeria en vtioriil damw en Kiadereehoenwerk Is de Appntinr nn C II milar 4 Ca Beplla Beath Str 14 M nIatUr e op naam en fahrlalcsawik Verkryibnr by Hetreii WInkaUin Ie lakeeiwerk laleelwlee Hlr e atnreil Dt l ty W airMkeu HMm Gouda Druk van A BRINKMAN Zn BuUenlandscli Overzlclit Boberti seinde den lOden uit Preterit Gisteren is te Kaapmuiden een trein omgekanteld bij den overgang over de Kaaprivier Drie man verloren het leven en een officier en 15 man allen behoorende tot de 668te batterij werden gewond verder werden iO trekdieren gedood Kapitein Paget van de Rifle Brigade 18 man en 2 genie officieren gingen later de spoorlijn langs om de schade op te nemen De Boeren die op de loer lagen openden vuur Kapitein Steward van de Rifle Brigade ging toen hj van den aanval hoorde met 40 man hulp brengen De verliezen zijn zeer zwaar Kapitein Steward en een man zijn gesneuveld en kapitein Paget een tweede officier en 5 man zwaar gewond Een luitenant van de genie is met tien soldaten gevangen genomen Een tweede telegram van Roberts van gisteren meldt Barton is Dinsdag ten noorden van Krugersdorp slaags geweest met de Boeren Verscheidene doode Boeren werden op het veld achter gelaten en er werden drie gevangenen gemaakt De verliezen van de Engelschen waren gesneuveld een officier drie officieren en elf man gewond Het dagblad Mercury bevat een telegram uit Bethulie in het zuiden van den Vrijstaat volgens hetwelk de Boeren gisteren eeu voorpost van twaalf miliciens waarvan er vier gekwetst werden gevangen hebben gemaakt De Boeren zouden vier gewonden gekregen hebben De Boeren hebben zeshonderd nieteri vmi den spoorweg ten noorden van Bethulie vernield Het is vreemd dat ilog geen telegram van Lord Roberts ontvangen is waarin van het driedaagBche gevecht dat met De Wet zou hebben plaats gehad melding gemaakt wprdt Den 9en October seinde de correspondent vap de Times uit Vredefort weg dat er van den 5en tot den 7en October gestreden was maar het is thans de He en Lord Roberts zwijgt Wy kunnen niet goed aannemen dat alle verbinding met Pretoria verbroken is en daar Lord Roberts zeer zeker een voor de Engelschen zoo heuglijke tijding niet te lang achterwege lou hebben gehouden moeten wij tot de gevolgtrekking komen dat het bericht van den Times correspon dent gp ziJn minst genomen schromelijk overdreven is Indien wjj evenwel aannemen dat er iets van aan is dan blijkt uit FEVILLEIOX i Cayrol drukto de hand van den prins zoo krachtig alsof zij niet heel van tusschen de zijne moest koraen deed hem duicend betuigingen van gehechtheid en verkreeg ten slotte een volledige bekentenis van hem Serge beminde juflrouw Desvarennes Om haar te kunnen naderen was hij zoo lief geweest tegenover hare vriendin Cayrol wist dat Michelme met Pieter Delarue verloofdwas Maar toch de vrouwen lijn zoo grillig Wie kon het weten f Juffrouw Desvarennes had misschien een gunstig oog gesla gen op den knappen Serge Hij was wezenlijk be vonderen waardig die Panine met zijne blauwe oogen rein als die eener jonge maagd en rïjne lange blonde knevels die ter wederzijde van zijn rozerooden mond neerhingen Daar bij had hij eene waarlijk vorstelijke houding die zijne oud adellijke atkomst Ycrried sierlijk gevormde handen en vooten zoo slank dat alle vrouwen er jaloersch op werden Voorts was hij zacht en innemend met zijn vriendelqke stem en zijn toon van spreken vleiend als die der Slaven Met een volstrekt niet alledaagsch verleden hij had in den slag van Sadowa vijf van zijn geslacht naast zich zien vallen maakte hij gewoonlijk een groote opgang waar h üch rertoonda de mededeeling dat het niet De Wet zelf was die Eonxeville Wepener euLadybraud bezette Dan zju h 6t andere Boerenaidee lingen geweest Am zich in deze plaatsjes van levensmiddelel en andere benoodigdheden hebben voojKien om daarna terug te trekken Vredefortweg ligt ten Noorden van Kroonstad aan de spoorlijn naar Pretoria op het punt waar de groote weg van Bethlehem Heilbron naar Vredefort den spoorweg truist tweehonderd Engelsche mijlen van Rouxville verwijderd Drie dagen lang moet het gevecht geduurd hebben Toen moesten de Boeren W ken ZiJ werden uiteengeslagen verdreven en gingen geheel gedemoraliaeerd op de vlucht aldus de Times Maar ondanks dit aUes konden ziJ nog hun vijf kanonnen in veiligheid brengen ten minste van het veroveren dezer stukken vinden wiJ niets vermeld Het gevecht zal dan ook wel niet van zoo ernatigen aard geweest zijn als de correspondent meent te mogen zeggen Het waarschijnlijkste is dat de Boeren voor de overmacht moesten bukken en zich alm terugtrokken aan de achterhoede overlatend den terugtocht te dekken Wij hebben reeds zoo vaak gezien dat de Boeren deze tactiek uitnemend kunnen ten uitvoer brengen zoodat b na als zeker kan worden aangenomen dat ook nu weder een dergelijke afloop van den strijd heeft plaats gevonden Yan groote waarde blijft intnsscben het feit dat De Wet op de spoorlijn zit zoodat er wel eens telegrammen kunnen worden tegemoet gezien waarin bericht wordt dat pas herstelde bruggen of mijlen spoorlpn ïijn vernield en de verbinding verbroken is De oppositie in Engeland heeft hetnj aardig opgehaald met de verkiezingei de laatste dagen Verleden week Dofi te dagavond was de stand het gunstigst foor de regeeringspartij die toen 23 zetels gewonnen had terwijl de oppositie er maar 14 had buitgemaakt dus 9 stemmen achtei bleef Was die verhouding onveranderd gebleven dan had de regeering in het nienwe iliagerhuis kunnen beschikken over een meerderheid van 18o stemmen Sedert gisteren echter is de winst van de conservatieven precies gelijk aan die van de liberalen Hoewel John Morley om gezondheidsredenen niet aan den verkiezingsstrijd heeft kunnen deelnemen is hü toch te Montrose gekozen mot een aanzienlijke meerderheid die slechts 523 stemmen geringer was dan in 1895 John Ellis is herkozen met een meerderheid van 446 stemmen Van Chamberlain s verkiezing praktijken Zulk een man wab gevaarlijk voor een eenvoudig naïef meisje als Micheline Zijne avonturen moesten wel hare verbeelding in beslag nemen terwijl zijne schoonheid hare oogen moest bekoren Cayrol was een bedachtzaam man hij nam waar en behoefde dit niet lang te doen om op te merken dat Micheline den prins met bijzonderen voorkeur bejegende Het bedaarde jonge meisje werd vrooUjk als Serge kwam Had de liefde invloed op die verandering Cayrol twijftWe er niet aan Hij vermoedde weldra dat de toekoiist aan Panine behoorde en dat het voortduren van zijn invloed bij de familie Desvarennes afhing van de houding die hij daarbij aannam Hij liep met pak en zak naar het kamp van den nieuwen vriend over en stelde zich geheel ter zijner beschikkinif Drie weken te voren had hij in naam van Panine aanzoek gedaan bij mevrouw Desvarennes Die opdracht was hachel k en de bankier had zich wel zevenmalen bedacht eer hij begon te spreken Toch was Cayrol alle moeilijkheid te boven gekomen Hij kon den inhoud zijner zending ontvouwen zonder dat mevrouw Desvarennes een uitval deed Maar zijne vertrouwelijke mededeeling was niet ggeindigd of er had eene hevige scène plaats Hij was getuige van eene der vreeselijkste uitbarstingen van toorn die met mogelijkheid van eene hettige vrouw konden verwacht Worden De patroon behandelde den vriend des hjiiaïs zooals men het niet licht een koopman in reraverk doen zou die aan de huizen zgne waren komft aanbieden Zy wees hem de deur en verklaarde hem dat hij voortaan kon wegblijven Maar was Cayrol vutberaden hij was in deielfde sprekende schrp de Westminster G azette Zulke prakt ken zyn buitendien volkomen onnoodig de regearing bad toch een voldoende meerderheid kunnen krggen De omstandigheden maakten eiken anderen uitslag onmogelijk Iedere regeering die gedurende een oorlog ol onmiddellijk daarna een parlement verkiest te ontbinden kan er op rekenen haar tegenstanders in den hoek te dringen Ztj kan dan zeggen dat haar nederlaag in de oogen van de heele wereld en ook van den vijand te velde gelijk zou staan met het verzaken van een gedragslijn die de geheele natiQ eenmaal gekozen heeft en waarbij geheele natie alle partijpolitiek 91 buiten gelaten belang heeft Wij mogen ïeggen dat de regeering geen nationale belangen als inzet had mogen nemen voor het partijspelj wij mogen haar daarom verachten maar als zij bet verkiest te doen kan zij niet doeltreft nd bestreden worden aan de stembus Velen die afkeer en wantrouwen gevoelen tegenover de regeering en die deze verkiezingspraktijlcen verafschuwen zullen zich toch genoopt achten voor haar te stemmen opdat de gevaren die zü mede uitgelokt hebb n van het land afgewend worden Uit China komt een zeer merkwaardig bericht Te New York is via Sjanghai de volgende mededeeling uit Peking ontvangen De keizeiin weduwe is doodziek te Tayen foe De keizer heeft thans de vrije band in alle staatszaken De Duitscfae regeeriug ontving van LiHoeng Tsjang een bevestigend antwoord op de Duitscho voorstellen Daarin wofdt gemeld dat Jing nien Kang Yi en ïsja tsjoe tjas onthoofd zijn prins Kwaug hertog Tsailam en prins Jin tot levenslange opsluiting zijn veroordeeld en prins Toean op last van den keizer naar de Siberische grenzen verbannen is Dit bericht is wel is waar nog niet bevestigd maar de afzender zegt voor de juistheid er van te kunnen instaan Inmiddels zetten de groot mandarflnen de pogingen voort om den keizer te bewegen naar Peking terug te keeren Li Hoeng Tsjang heeft den keizer er op gewezen dat de mogendheden in staat zijn den toevoer van levensmiddelen naar Sjansi af te snijden Eu de onderkoningen van het Jangtse Kiang gebied hebben een memorandum opgesteld aan de keizerinweduwe waarin z j elke verantwoordelijkheid voor het geregeld vervoer van levensmiddelen gedurende den oorlog van zich werpen als het hof naar Sin gan foe wordt overgebracht Mocht het Hot niet naar Peking willen terugkeeren dan dreigen de onder koningen mate geduldig Hij liet het onweder afdrijven Hijhoorde stilzwijgend de verwijten aan van mevrouwDesvarennes die buiten zich zelve was van kwaadheid omdat men een pretendent dorst stellen tegenover den schoonzoon harer keuze Hij vertrok niel en toen mevrouw Desvarennes wat bekomen wasvan hare overgroote verontwaardiging begon hijdus te redeneeren üe patroon ging met heel bedaardte werk men moest zonder nadenken geen besluitnemen Zeker niemand schaite Pieter Delarue hooger dan hij maar men diende te weten of Michelinehem wel beminde Eene genegenheid der kinderjaren was nog geene lietde en prins Panine meendete mogen hopen dat juffrouw Desvaretines De patroon liet Cayrol niet uitspreken zij greep naar eene schel en deed hare dochter roepen Ditmaal koos Cayrol voorzichtig de partij om weg te gaan Hij had de troepen in het vuur gebracht en nu was de beurt aan Michelme om den strijd tot een goed einde te brengen De bankier ginf in het aangrenzende vertrek den uitslag der samenspreking tusschen moeder en dochter afwachten Door de gesloten deur hoorde hij de vertoornde stem van mevrouw Desvarennsa en de zachte stem van MicheUne haar bedaard en langzaam antwoorden De moeder dreigde raasde De dochter omving dien aanval koel en rus tig De strijd duurde ruim een uur daarna werd de deur geopend en mevrouw Desvarennes kwam bleek en nog bevende maar bedaard geworden te voorsch n Micheline die de tranen mt hare oogen wischte keerde naar hare kamer terug Welnu riep Cayrol beschroomd toen de patroon tegenover hem bleef zwijgen en in hare ge hun ontslag te znllen nemen Hiertegenover staat dat het Hol maatregelen genomen heelt om een vervolging door de geallieerden te beletten door het doen bezetten van den Hwangloe paa op den weg naar Sjausi door de Chineesche troepen In de nabpeid van dien pas worden voor raden levensmiddelen en wapens bijeengebracht en de Chineesche troepen worden aanzienlijk versterkt door troepenzeudingen nit het Noorden De consuls in Sjanghai zijn van meening dat de toestand slechts door krachtig optreden van de verbondenen kan worden verbeterd De Spaansche Cortes znllen tegen de eerste week van November worden saamgeroepen Ook daar is gelijk wtj den laatsten tiJd meer dan eens moesten opmerken de parlementaire toestand alles behalve zuiver vooral door den nood der financiën en het volhouden der regeering om hoogere credieten voor leger en vloot te vragen Wellicht dat op dit gebied eenige matiging komt nn Azcarragua als minister van oorlog aftrad om president van den senaat te worden Maar toch zullen de credieten veel bezwaar ontmoeten te meer omdat tegelijk voorstellen worden verwacht om in de geldelijke behoeften te voorzien Uit eeu flnantieel oogpunt is dat een onberispelpe politiek Maar hoe zal de stemming z jn als de Cortes een ontwerp behandelt tot wijziging der pensioenwet en een ander tot verhooging der alcohol beJasting wetende dat de nit deze ontwerpen voortvloeiende baten bestemd ziJn voor de hoogere kosten van leger en vloot In dezelfde week zal ook de Fransche kamer bijeenkomen en wel den dag na de sluiting van de tentoonstelling Het eerste en voornaamste werk is natuurlijk de begrooting Maar gewoonlijk wordt die arbeid nog al eens afgebroken door andere beraadslagingen liefst over de hooge politiek Wat de positie van het ministerie betreft die wordt zoo gunstig beoordeeld als die van een Fransch kabinet maar zijn kan d w z vast met kans op verrassingen van onaangenamen aard Generaal André zal wel het zwakke punt ziJD wijl hö zich op twee punten tegen de tradities heeft verzet In de eerste plaats door St Cyr te zuiveren van anti republikeinsche elementen In de tweede plaats door een besluit dat ook den ministor eenigen invloed geelt op do dachten verdiept was ik zie met genoegen dat gij minder boos rijt Heett Micheline u tevreden gesteld I evreden riep mevrouw Desvarennes uit met een hevig gebaar als een laatute blikbcmatraal van dit afgedreven onweer Zij heeft geschreid dit is al En gij weet dat ik niet meer weet wat ik zeg of doe ais zij schreit Zij verscheurt mijn hart met hare tranen En zij weet dat ook wel Ach het is een groot ongeluk als men zijne kinderen al te lief heefV De veerkrachtige vrouw was overwonnen zij gevoelde dat zij verkeerd deed met zich te laten overwinnen en verviel in een diepe mijmering Zij vergat zelfs de tegenwoordigheid van Cayrol Zij dacht aan de toekomst door haar vo r Micheline bereid en die deze in een enkel oogenblik lichtzinnig verwoestte Pieter de wees zou een ware toon voor de patroon geworden zijn Hij zou bij haar in huis gewoond en haar ouden dag met zorg en lietde omringd hebben Daarenboven muntte hij zoo uit dat het niet anders kon of hem wachtte een schitterende toekomst Zij zou hem daarin behulpzaam geweest ztjn en zich verheugd hebben in zijn voorspoed En al die schoone vooruitzichten waren vernietigd omdHt die Panine met Michehne kennis gemaakt had Haar dochter werd verliefd op een mooi man die alleen op hare milhoenen vlamde Zij zou het moeten aanzien dat zulk een man in hare familie kwam haar de liefde van haar kind ontroofde en hare geldkist tot op den bodem uitputte