Goudsche Courant, zaterdag 13 oktober 1900

zijnl woonplaats teruggekeerd en hiJ en de andere gewonden maken het vrij goed Wat den verdacb n schipper Eduard van Turnhout aangaat dielÉMt ontkennen maar een vijftal getuigen zjjiÉKit in verschillende kleinigheden zóó perHInt in hun verklaringen dat er nie veel twijfel kan overblijven Zoo b V zeggen zij allen d t de doodelgke steek is toegebracht door een persoon die daarbjj zijn pet verloor i De 19938 184 1 54 18506 32 18693 18712 18859 18917 78 1906 19148 ts 19390 19416 17 19670 19811 199 5 89 93 3 071 89 20166 63 20349 20409 60 20696 207IS 20 2 7 61 211964 tdt men Ier werd dezer dagen lin naar hier het slacht oplichterstruc fjen in don trein ontmoejfte iterswijk van efen rei tenheid verkeerde een jit had voor f 14 om 5n zijne réis voort te horloge gaarne weer èn Onze Doetinchem wel berefd malr hiJ 1 Dit was VOO den wjiar daar hjj heg roshei ou komen itinen id pmilu echternoijniet bleek bj onderzoek dat het horloge van iU firma I LeadwiaMen ontving van een Bll iachen ni meri twantjde Volgende caHeuse gedrukte bris fkttftrt I Xk heb de eer van u vormen dat ik mens U mantels in zwaart marmer aan van prijs zeer matigen met goede hoedanigheid verschaffen Ik V verpand aan my overdragen uwe bestelling beproev Ik my aanbevelen aan de gunst van uwen orden en allen marmeren Ik heb de eer van ü groeten Leeuw Ct De N Tilb Ct meldt omtrent den moord te Tilburg dat de justitie die aanvankelijk in den verver den hoofdschuldige zag meer en meer tot een ander inzicht is gekomen Zoo wordt door de verschillende getuigen bewezen dat de verver in den avond van den dag waarop de misdaad werd gepleegd op het oogenblik dat er licht op het koor is gezien niet in de kerk boeit kunnen zijn Directe Spoorwegverbindingen met GUUDA Wlnterdleost 1900 Aangevangen I October T d van Greenwicb lOUDA ROTTSBDAMtim v u 8 91 8 33 9 08 9 94 9 33 9 67 10 85 11 09 11 89 19 18 19 58 V 8 40 tl 11 09 1 8 60 j 11 1 1 10 8 6T = 11 86 1 17 9 06 9 99 9 46 10 18 10 66 11 35 11 50 18 34 1 9 8 64 11 16 1 68 9 03 10 08 11 86 0e AllHtt la n 8e kluM Eitn bybeUlen f Op deio treinen lya Zondag UuaiMg en Oiudeg MudugMhe rotoarbiljettea roor de Se k rerkrygbuT tegen enkelen vnektpr i H üolUndsohe Spoer £ Eitra i iiplemflmt bswyi 1 AUcbb niwdag QOUBi i 18 80 19 88 43 86 il4 ff M Iff i i s L 9 03 1 09 8 09 8 3 7 68 10 98 9 t6 10 31 8 89 8 04 8 34 9 00 0 39 10 08 10 19 i U lta 1 en 8 Him itn b t l FMiüUtifft oy du loof ba aiot gerakoii woidag B HoUaodielio ipoor Z Eiln appUmnlboitüi fu do Comfacaio d Wtgou Llti Sonda 7 16 8 37 8 41 9 11 9 81 10 00 ZoTenh Moero 7 88 8 68 Soetermeer Zeg 7 89 9 09 Voorburg 7 58 9 14 a Hago 7 68 9 08 9 19 9 38 9 49 10 98 Q O D D A D F N II a A Rl rioo nm j 10 19 10 59 11 89 19 16 19 96 19 68 1 68 9 81 8 45 4 19 4 60 6 95 K 49 6 91 7 99 8 01 8 89 D 17 I ff 11 11 ff ff 1 10 ff I ff 6 08 ff ff ff 8 13 ff 11 98 ff 1 91 ff I 1 ff ff ff ff 8 94 00 ff 11 86 ff ff l 8 ff ff ff ff 5 97 ff ff 8 88 E 10 45 11 41 18 08 18 46 19 65 1 40 9 90 9 48 4 16 4 46 5 89 6 66 16 6 49 7 S7 8 48 8 i6 1411 9 66 10 18 10 43 11 19 10 08 10 17 10 89 10 84 10 46 11 11 11 67 11 86 11 36 18 06 1 80 9 40 9 67 4 00 4 16 4 87 5 99 6 89 7 01 7 41 7 86 8 18 9 61 lO Sol 1 86 4 48 8 9 j 67 1 60 4 it 6 48 10 11 9 01 B l l 6 5f 10 8J 11 ut 11 08 19 84 9 19 8 09 3 94 4 4 43 S 91 4 7 0 7 81 8 09 8 13 8 46 10 38 10 691 Utoa U oa 80 klaiao oztn bataloa £ Bokaln na biljet lo U 00a lopplimeal koiriji aUage 6 816 04 7 08 7 16 7 89 8 85 8 66 9 03 9 44 10 11 Voorburg 5 88 10 17 Zoeterm Zeg 6 69 J 10 89 Ze euh Mo 6 03 10 48 GouH 6 14 6 11 7 98 7 49 R 07 S 01 9 19 9 80 10 11 10 84 ff Kaoultatiof op doo loop kon ifiot gsiekood wordoa dj Harmonikatroia eul DA lTIIUHiiloo roria 10 50 18 00 11 37 8 16 3 11 4 89 5 68 11 16 8 39 11 94 9 40 8 9 6 11 11 47 11 89 1 09 3 08 S 4S 5 04 6 30 7 00 Uoad 6 10 6 84 7 46 8 16 9 07 9 89 10 14 Oudew 6 86 Woord 5 43 8 13 UtrMht 6 03 7 4 8 18 8 58 9 19 10 14 10 49 t s s d 11 88 19 09 1 48 3 08 8 19 4 118 4 48 6 48 6 63 7 00 7 68 9 01 1 8S 10 06 10 46 11 66 18 97 i f 7 84 9 8 11 07 1 S5 4 88 9 88 1 18 11 11 51 8 18 8 40 8 54 4 46 ill 6 18 7 84 7 4i li 8 9 89 10 07 10 88 11 98 Utreokt 18 68 7 47 8 88 9 90 10 10 10 56 Woarilao 6 07 6 41 8 09 9 87 10 88 Oudo 5 11 6 63 8 17 10 41 Gwdl 1 41 7 08 7 M 8 80 9 0 9 15 10 84 11 17 bevordering van officieren een macht die tot dusver oitsluitend berustte bij een commissie van generaals die gelp men weet bijna alleen voorkomen uit de anti r publikeinsche kringen Het ongelukkigste is dat er ook in andere kringen zoo warme legervrienden ziJn die ook in dit opzicht niet aan de rechten van l armée getornd willen zien Verspreide Berichten Frankrijk De Tentoonstelling is Dinsdag bezocht door 246 476 personen Van alle plannetjes om de pret toch nog niet zoo maar opeens uit te laten wezen om de lui geleidelijk weg te gewennen aan de verdwijning van al de pracht en heerlijkheid die gedurende meer dan tweehonderd dagen de menschheid zal vermaakt en geboeid hebben zal wel niets komen het zèl en het moet den vijfden van Slachtmaand voor goed en definitief uit wezen BS de wet en door een ministerieel besluit is namelijk vastgesteld dat het hoofdterrein en de bijtentoonstelling te Vincennes den zesden November moeten gesloten wezen en dat dan alleen toegang mag worden gegeven aan de afbrekers en daarmee gelijkgestelden Dus met heden mee nog ze en twintigdagen en dan uit De Gauloie en enkele andere conservatieve en nationalistische bladen hebben een inschrijving geopend ten behoeve van I die candidaten voor de Polytechnische School en de Militaire Academie van Saint Cyr die geen itaatasubsidie meer zullen krijgen van den minister van oorlog als komende zjj van scholen door geestelijken geleid De champagne drinkers hebben reden tot verheugenis zoowel wat kwaliteit als wat kwantiteit aangaat heeft men alle reden tot tevredenheid Terwijl de kooplieden en commissionairs voor den gewonen wijn 130 francs bieden voor het vat van 220 i 230 liter doen de beste soorten per 200 liter Hautvilliers 140 fr Marenil 200 francs Dizy 175 fr Champillon 150 fr Avize 350 francs enz Feitelijk hebben de wijngaardoniers niet zoo heel veel voordeel van dezen prachtigen oogst de groote champagnefirma s ziJ de bevoorrechten voor een flesch besten champagne die hun 2 francs kost brengen zij kalmweg acht francs in rekening en meer nog I DUITSCHLAKD Dat er nog rechters in Berlijn zijn ondervond Maximiliaan Harden de uitgever der Zukunft weder doch dat die rechters hun taak vervullen met onpartijdigheid zonder aanzien des persoons en zonder opzien naar den allerhoogste in Duitschland als hoedanig de keizer Wilhelm zicbzelven manifesteert dat wil er maar niet recht in in verband met do uitspraak zelve en meer nog in verband met de omstandigheden waaronder het vonnis ia geveld 1 6 69 7 11 door 7 18 7 98 7 86 85 7 44 7 85 riouda Moordreoht JïieuwerVerk Oapalle Etotterdun M SottordiunD P Rottsrdam B Botterdam Beurs Rottardam D P Botterdam U Oapelle Hiiuwarkerk Hoordnwht Soadi ff ff 6 4E ff ff 6 66 4 49 6 80 6 07 7 18 4 68 5 41 ff 6 01 6 51 ff 6 11 6 04 5 17 6 10 6 98 7 39 7 43 Zooals men weet had Harden zich critiek gepermitteerd ten aanzien van des keizers veelgewraakte toespraak tot de naar China uittrekkende soldaten om geen kwartier te geven en zich Attilla den geesel Öods te herinneren Was dat nu reden om de zaak met gesloten deuren te behandelen als gold het een zaak waardoor de staat in gevaar zou kunnen worden gebracht of de openbare zedelijkheid kunnen worden geschonden en is het niet meer dan mal om aldus de lezing in het open baar te beletten van een artikel dat immers bij duizenden exemplaren is verspreid Den democratisch vrijzinnigen Kijksafgevaardigde Richter wordt nu het voornemen toegedigd een voorstel in te dienen ter herziening van de wet regelende de onschendbaarheid des keizers Het is niet waarschijnlijk dat de heer Richter in deze iets ziil bereiken de meerderheid van den Rijksdag weet heel wel dat Wilhelm II zulk een bepaling in al haar a estrengheid vóór alles en boven alles behoeft om niet 1 te overlaid en 41 te dikwjjls er aan herinnerd te worden hoe zonderling en onbekookt hiJ uit den hoek kan komen in zj n alleenheerschers waan BINNE LANB STATEN GENEKAAL V ty K K n B H I n KI n Zitting van Donderdag 11 October Voortgezet wordt de behandeling der Ongevallenwet Verworpen wordt met 66 tegen 21 stemmen het araendement Ijohman om een volontair gedurende het observatietgdvak slechts 70 pCt van zijn effectief loon toe te kennen Ingetrokken is het amendement Kuyper betreffende de toepassing der ivet op buitefllandsche werkgevers en werklieden nadat de minister van Waterstaat had betoogd dat het artikel wil voorkomen een gunstiger behandeling der buitenlandsche boven de binnenlandsche werkgevers en werklieden Vf De heer Van Dedem trok in zjjn amendement om het handelreizigersbedrjjl verzekerittgpUchtig te maken waardoor vervielhet denkbeeld van den heer ïroelstra om liever het handelsbedrijf in het algemeen te verzekeren Het amendement Kuyper om plaatselijkevereenigingen van werkgevers of ver ekeringmaatschappijen op te dragen de genees en heelkundige behandeling aan getr fenen teverleenen bestreed de heer Schape die den invloed van den werkgever op den gfneesheer vreesde i8 De Minister van Waterstaat bejlreed het amendement met het betoog dat hét regéeringsartikel de overdracht der geneeskundige behandeling vrijer laat dan Dr Kuyper wil Een amendement van dr Kuyper om vastlegging der bevoegdheid daartoe in de yret werd verworpen met 43 tegen 40 stemmen In een verlenging van den observatietp van 3 tot 6 weken door den heer Lohman voorgesteld zag de regeering eene verzwaring der lasten voor de werkgevers Over het voordeel daarvan voor den werkman loopen de gevoelens uiteen De meerderheid der commissie van rapporteurs is voor het amendement dat aangenomen werd met 63 tegen 21 stemmen BOTTIKDAH 9 40 9 48 9 18 9 47 10 16 11 81 11 46 19 10 10 96 10 88 ff 10 43 ff ff 10 49 11 61 19 06 11 81 De beraadslaging is begonnen over de amen dementenSchaper c B en Kerdijk c s betrekkelijk het reservefonds de administratiekosten en eigen risico der werkgevers Bü aankomst te Koning werden Hare Majesteiten de Koningin en Koningin Moeder aan het station afgehaald door den erfgraaf van Erbach en de erfgravin van Erbacb geboren prinses van Waldeck Pyruiont Door de met vlaggen versierde en geïllumineerde straten van Koning reden Hare Majesteiten naar het slot van den graaf van Erbach in de onmiddellijke nabijheid van dit slot bevindt zich de woning van den erfgraaf andere vijf hadden hun petten op en juii op de plaats van hof Eigenaardig is drietal Wassen von daar niet bij is Uit Dootinchem Een hier wonend ijj in den trein van Ai offer van een nieu heer namelijk dien vertelde dat hj te ziger die in geldvs gouden horli dezen in staaf st zetten py zou hei voor dien prgs overj sche heer was hierf j had sleahts 1 7 bü verkooper geen bf poerende deze wee ii Tot nu toe isi de tomen opdagen enl i door een deskundi verguld koper ver Jjlecht is hun arrestatie hllen die van Van T 1v rd lisdrgf gevonden J waar de politie een jfjuist dat van Van ï In de la itste vergadering van de Kamer van K en F te Meppel is besloten te ondersteunenj het adres van het Twentsch kolensyndica t aan den Minister van Waterstaat betreffende de exploitatie dar Limbnrgsche kolenmijnen dat vaii de Nederl Steenfabrikanten te Wageningen aan de Tweede Kamer betreffende de droogmaking der Zuiderzee en eindelijk dat van de Asser Handelsvereeniging aan den Minister van Financiën in zake het wetsontwerp tot nadere regeling van ons muntwezen Bemesjling van Rogpge Nu zachtj aan de zaaitp voor winterroggp beginö te naderen achten wij het juiste tijdstipijgekomep met een enkel woord over de benlesting er van te spreken uitgaajnde van en geAtaen proef r warden tw e perceel n gei uen waarvan het eerste i ilteiiest Wfe we d ipet per Thl raasslakkenmb eÉ K f ifijl het t eede bemest rraanj MÏ slakkeh Ch gsil e studi jaa dèr zal Voorf dm jht staan wègeffs lelijk letsel aaïj ia ar bij liet onf Ben cadet van tó etteilsohoj te 1 fifesraad te paarliiii irtoebrengcjn van Jtehai jjtadet vaif het jSi gerekend 600 K ö 800 lK G kainietea200Chilisalpete r erceel I onben st IgO K a stroo opbrenAt in geld frceel II bemöSing 600 K 800 K O kiwniet 200 K V bentestingskoflten f 50 140 0 K J1graan 4200 K G stroo opbrengsi in ffeld 228 20 winst f 126 72 penj 9n IJjaar zijnj mefe feand imetn ndere kfldeti van hi r bvoa8t estrtift insièli ishaiid g vjlin jongen ff Zooals uit boveil aand blijkt iwared de totale bemestihgskoïkn f 50 40 Mrwijl de meer opbrengst f 177 12 bedroéji Namen we Hiervan d e bemqstingskosten tt dan rest een uivere vfinst van f 126 72 OSs du ikt i nvet zulke cijfers voor oogen is de proef wel te wageh Men onthoude dan dat het Thomasslakkenmeel en het kainiet voor het zaaien worde ingeëgd en als in het najaar de jonge plantjes flink bovf n den grond staan geve men een overbemesting van 60 K G Chilisalpeter Er is dan alle kans dat de rogge zich voor de vorst flink ontwikkeld heeft zoodat ze niet zoo spoedig door de winterkoude Ipen In het voorjaar als de plantengroei weer begonnen is strooie men de resteerende 140 K G Chili uit en al spoedig zal men aan den weligen groei kunnen zien dat kosten en arbeid ruim beloond zullen worden Gemeng de Berichten Het lijk van den te IJmuiden verslagen vrachtrper Gerrit Heilig is op last der justitie in een verzegelde kist ter aarde besteld In Zuid Frankrijk heerscht opgewondenheid tengevolge van het dalen der wijnprijzen De oogst zal naar t zich laat aanzien dit De niet in arrest gestelde bemanning van de O 215 is door de rijksveldwacht over de grenzen gezet en door de reeder is een nieuwe bemanning gezonden die met de schuit is vertrokken De gewonde Enkhuizer Zwaah is naar a d 9 18 8 30 8 48 4 39 4 54 5 88 6 18 1 6 01 f 5 11 n fi t n 5 18 g n 8 89 3 51 4 03 6 87 6 4 39 It u a 6 10 V ff ff 6 90 ff ff 7 86 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 19 10 40 11 96 ff ff 94 J ff 10 19 ff ff 8 3i S ff 10 30 ff 8 41 ff 10 37 ff 7 47 8 01 8 t0 8 56 9 SJ 10 80 10 46 11 01 11 41 7 48 7 67 ff ff 45 ff ff ff ff 11 11 ff 319 4 89 ff 6 17 ff 6 87 ff 99 7 06 7 69 8 91 6 8t ff 6 46 ff 6 66 4 47 8 41 ff 5 95 ls 04 2 45 3 45 t l3 9 86 9 46 9 53 10 08 4 34 4 44 4 51 ff 5 1 ff 6 07 6 18 6 41 16 4 6 1 94 6 94 7 09 7 86 8 90 8 49 9 47 10 09 tO U 11 09 O O U A A MSrKKDA M j m lona iouila 6 19 8 11 8 3 9 18 10 80 10 69 19 08 1 10 9 36 3 96 4 07 4 48 5 19 5 96 8 48 9 61 O iO 10 87 11 06 Amit W 8 01 8 68 9 Si 10 10 11 04 18 48 18 57 1 57 3 96 19 4 67 5 a0 6 03 6 44 9 8S 10 3 l OS 11 6 Amat C 8 I V IS 9 87 10 86 11 1 1 08 l l i 8 19 8 104 87 1 5 45 6 8 9 8 10 10 11 16 11 14 n 6 80 7 10 7 36 8 86 Ï 95 83 8 48 7 64 8 08 M 10 87 10 5 H 11 01 1 88 k iiat 0 6 Si 7 16 8 10 8 6 9 18 9 81 ll li 11 97 19 0 9 91 8 10 S St 4 4i 8 11 6 91 7 09 8 10 9 61 Ima W 6 84 6 47 T 80 8 16 8 45 9 80 u 45 11 80 11 41 1 06 1 41 3 18 3 49 6 0 6 98 6 88 7 85 8 86 10 01 U d J OÏ 7 418 189 199 89 10 1810 8411 611 161 11 8 18 4 18 4 84 6 47 7 1 7 64 8 09 9 18 ll U 11 46 H f K M H 1 11 48 g jaar zeer goed zgn maar de wijnprijzen ziJn zoo gedaald dat men vreest gedwongen te zullen zgn het product tegen de helft van den prijs van verleden jaar te verkoopen Uit alle wjnstreken komen klachten en de vertegenwoordigers van die streken wenden zich tot de regeering om hulp De ministers van Financiën en Landbouw hebben naar men aan de Polit Corr bericht deze vertegenwoordigers ontvangen en hun toegezegd dat oe regeering van de Kamer de onverwijlde behandeling van de wet op de geestriike dranken verlangen zal en dat zonder verdoe vertraging de wet die de verbruiksbelasOng op gezonde dranken opheft toegepast zal worden Deze beloften van de regeeting merkt de zegsman van de Polit Corr op hebben de vertegenwoordigers van den wijnbouw bevredigd maar het is ni t zeer waarschijnlijk dat door zulke maatregelen de crisis waarover de kleine wijnbouwers klagen uit den weg wordt geruimd daar de oorzaak hoofdzakelijk is te zoeken in overproductie Een groot deel van de schuld draagt in elk Jeval ook feline s politiek van be scheraende rechteji 3 Ongeloofelijk en toch waar I Koo wordt in het Pal v lust in een stuk onderteelend D S de behandeling genoemd der zaak van den man en de vrouw te Hilversum die van 16 Mei tot 27 September in voorloopige hechtenis werden gehouden en toen vrijgesproken an de beschuldiging van brandstichting Ztt had I den toen 134 dagen in preventieve Iftchtenis doorgebracht op grond van v eeii voor herhaling van èen misdrijf Waarvan zegt de schrijver h t niet vdsktondi dat zij het ha deji gepleegd waarvgin de iViibtei ten slotte het bewijs niet geleverci achtte van elfen n isdrijf dat zj feitelijk n t her halen konden want hun inboedel wste ver brand De beHlaagden waten tot dusvser nog niet mft de ju itie in aanrakii g g eest t Naar pien m mededeelt is de m n zjjn I betrekking als timmérmansknecht kwijt Zjn itatroon had de betrekking drie maandeii opfen gehoud doch was toen genoodzaaki een ander in dienst te nemen Onze wet kent geen vergoeding van de schade door deze prevemieve hechtenis toegebracht Aldus de feiten Van commentaar onthoud ik mij Alles wat ik er aan zou kunnen toevoegen zou den indruk die uit die feiten zelf tot ons spreekt slechts kunnen verzwakken Ik vraag alleen dit Bp het debat in de vergadering van de JuristenVereeniging werd i oor enkele sprekers o a door den tegeijwoordigen officier van justitie bü de arrondissements reohtbank te Amsterdam de meening uitgesproken dat in ons land geen misbruik wordt gemaakt van de preventieve hechtenis Zou iemand nog lust 6n moed hebben deze meening voor ziin rekening te nemen P De Tel schrijft De gemeente IJmuiden telt van 4 tot 5 duizend zielen in gewone omstandigheden als de visschersvlo ot binnen is vermeerdert die bevolking dik wijls met wel 1500 personen Maar zelden is het hoofd der gemeente aanwezig want het dorp vormt een deel van de gemeente Velzen waarvan de burgemeester die te Zandpoort woont hoe werkzaam deze ook is toch steeds van IJmuiden verwijderd is hü is niet eens telefonisch daarmee verbonden Dit is bij spoedeischende zaken zeer hinderlijk In IJmuiden zijn 16 inrichtingen met vergunning maar nog hjua 60 waar clandestien drahk wordt getapt Er ziJn één gemeentelijke politiebeambte en drie beambten van de rijkspolitie een brigadier en twee veldwachters Op den voorgrond zg hierbij gesteld dat alle zegslieden van onzen verslaggever het daarover eens waren dat de beambten uitstekend hun plicht doen De gemeentepolitieambtenaar Koster heeft zich hjj verschillende gelegenheden onderscheiden door groeten tact bij zjn optreden en werkzaamheid Nog Zaterdag 11 terwijl hij overladen met gemeentestukken die ook al aan ziJn zorg ter bezorging worden toevertrouwd een berucht individu wist te arresteeren wekt hj de bewondering op van ieder die het zag Maar de man is als hij in het dorp is alleen En gedurende een groot deel van den dag wandelt hiJ voor dienst heen en weer tusschen IJmuiden Velzen en Zandpoort want daar woont ziJn chef de burgemeester De rijkspolitie drie ook flinke beambten wonen in het duin op ruim 20 minuten van het dorp Telefoonverbinding met de naburige gemeenten uit dit politiebureau ontbreekt en ook is er geen telefonische verbinding met het fort Ën dat alles in een groot dorp waar vechtpartijen aan de orde van den dag zijn en zeer ernstige Op 20 October aanstaande zal te Utrecht de definitieve oprichting plaats hebben van den Algemeenen Nederlandschen Zuivelboud welke oprichting voorbereid is in eene algemeene vergadering gehouden op 18 April De Vereeniging stelt zien ten doel De belangen van de coöperatieve zuivolberoiding in Nederland te bevorderen door samenwerking op federatieven grondslag en wederkeerige voorlichting in alle zaken die den bloei der aangesloten bonden kunnen bevorderen het opsporen en bestrijden van knoeierjcn biJ de bereiding van en den handel in zuivelproducten het aandringen bj daarvoor aangewezen lichamen op bet nemen van maatregelen die in het belang van de zuivelproducent zijn het geven van gelegenheid tot verkrijging van diploma s van bekwaamheid voor de verschillende betrekkingen in zuivelfabrieken het aanleggen en bijhouden van statistieken op het gebied der zuivelbereiding het uitgeven van een orgaan en andere geschriften op het i gebied v an coöperatieve zuivelbereiding Binnen eenige dagen zal een nieuw plantot vergrooting van Antwerpen van generaal rialmont openbaar gemaakt worden De vergrooting beloopt 2870 hektaren enzal 6500 meters nieuwe kaden in diep waterverschaffen i rwijl een gedeelte der oudehavens is bestemd tot inrichting eener vrijhaven Op den linkeroever heeft generaal Brialmont een nijverheidswijk van 680 hektaren ontworpen door èen tunnel verbonden met de stad u Het werkzame Comité voor de onaf ha kelijkheid der Boeren gevestigd 47 rA ïaitbout te Parijs heeft namens 125 000 geestverwanten ter eere Van den verjaardag ton President Kruger het volgende telegram aan den jarigen President en President Steyn gezonden Ter eere van uwen geboortedag welke voor u beiden in de magend October valt stellen wiJ ons tot plicht u al onze sympathie over te breïgen en hl onze wenschen voor h t slagen van het Verheven werk dat gij ondernomen hebt en dat u plaatst op den hoogsten rang in de geschiedenis der be scahving Zegt vooral aan uw volken dat de geheele wereld hun wakkeren tegenstand bewondert dat zij hun pogingen toejuicht en dat haar overtuiging onwankelbaar is in de eindoverwinning hunner zaak Door de zorgen van het comité warjn in het Transvaalpaviljoen op het Trocadero registers geplaatst om de handteekeningen te verzamelen van allen die zich wenschten aan te sluiten biJ deze betooging en aldus worden 102 180 namen verzameld Te gelijker tijd is door de comité s in Holland en Duitschland een gelijkluidend telegram verzonden nadat door hen 1 100 000 handteekeningen waren ontvangen Te Goes is een valsch bankbiljet in beslag genomen van f 25 waarin het watermerk ontbrak en het woord gevangenisstraf in de strafbepaling fout was gespeld STADSNIEUWS GOUDA 12 October 1900 Woensdag 17 October 1900 des avonds om 9 uur zal in de Volksleeszaal Korte Noodgodsteeg eene gewone vergadering der leden plaats hebben van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen departement Gouda Aan de orde is Rekening en verantwoording van den Penningmeester van het gehouden beheer Verslag van de afgevaardigden ter Algemeene Vergadering Voorstel tot ontbinding van het Departement Haastrechi Door den Commissaris der Koningin zijn tot zetters benoemd do hoeren J C Muller en D Reneman en in de gemeente Vlist de boeren A Schep en A Nobel Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werd gisteren o a het volgende vonnis gewezen W V d D 23 jaar arbeider te Jaarsveld die als getuige in ecu strafzaak in de zitting van 6 Augustus dezer rechtbank opzettelijk onder eede een valsche verklaring afgelegd had wegens meineed tot 1 jaar gevangenisstraf met aftrek der prev hechtenis van 6 Augustus af 364 Staats loterij öa Klasso Trekking van Donderdag 11 October No 772 1000 mei Premie 00 No 3472 6269 17 4 IS IS eii 18798 ieder 1000 No 8294 344 9733 99i8 13 4 t68li7 on 20080 ieder 400 No B64 10880 I4r 7l l ni en 201181 iodor 900 No 9688 4608 4744 6998 10090 13018 18926 OU 1773 i lader 7 100 Prezen van 70 18 2970 6461 8447 10S94 12919 15774 17 47 S699 94 10314 84 81 95 89 6657 8718 89 66 16848 49 S0 4 94 96 11032 18009 16124 72 87 5978 F889 76 86 83 166 3298 6979 8918 11143 77 66 302 3888 9 9113 11810 82 79 666 95 66 9 9968 28 13195 16243 710 3449 91 66 11806 13378 16456 967 95 95 73 27 90 16613 089 3i5 6683 85 84 IS401 68 94 60 6761 9871 39 70 67 1 4 3 9 Uit 9400 99 185 0 16783 13696 69 1816 8927 032 91 11446 U81 80 7117 9686 11722 13817 16888 88 4268 7210 56 11816 3 60 626 4401 U 9627 1IV02 71 84 81 84 86 9748 8 US 11471 1659 4721 7364 871 68 18910 17 05 1888 26 7486 9960 96 I1I6O 28 93 39 49 10091 1 007 11 49 17683 1946 78 90 10144 12174 6 17739 8079 83 7 09 6 12266 14314 17863 2208 4810 32 60 12433 99 18036 76 45 7680 10 27 41 11691 4683 4909 77 0 86 12 67 14756 49 64 32 32 76 12l 2 74 88 91 48 788010407 88 148 l l8107 2441 6168 8053 27 60 1 431 18938 9669 5304 20j 34 127 6 15601 19 77 6112 2 10746 67 26 78 8746 35 83M 10154 12SB 16731 18851 2879 42 8420 86 iiki ler laiu Slotkrs 11 OCT I Vrkrs 81 VtDliLAKD Cert Nod W 8 9 81 3 y dito dito dltc 8 dito dito dito 3 93 j IIomui Obl Goudl 1881 93 4 lOOV iTALll InMhlgring 1869 81 6 88 r OowlH Obl in papier 1868 1 88 dito in nlver 1868 6 88M PoKTVOAL Obl met coupon 8 2 l dito Hekel 3 24 4V 66 dito Oeeooa 1880 4 96l di o bi Botha 1889 4 96 dito bij Hop 1889 90 4 96 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 101 67 dpAMIB Perpot ohuld 1881 4 67 ruMMJ Gepr Conv leen 1890 4 92 Gof leeuing serie D 23V Oecleemn serieC 2 iiJ ZuidAfe Rp V oblg 189 s 5 MEiloo Ob it Soh 1800 6 10 VlHcman Obl 4 onbop 1881 84V V MT DAj Obligation 1896 8 900 ÜOTIIIUAII 3ted leeu 1894 3 91 MiD N Afp H ndelst aand 99 Apondsh Tab Mii Cortiücaton SI Deli MaatBohappü dito I 486 Am Hypolheokb pandbr 4 Oult Mij dorVorateul aand 1 66 aOr Hypolheokb pandbr l i 102 Nederlandsehe bank aand 2047 Ned HandelmaalMh dito 1641 N W k Pao Hyp b pandbr 3 9 Eott Hypolheekb pandbr 4 Utr Hypolheekb dito 4 OoSTBNK OoBl Hong bank aand 188 RcsL Hypotheekbank pandb 6 110 AhBKIKA Ëqu faypotb pandb 4 90 Maiw L G Pr Lien rort 6 29 NlD Holl IJ apoorw Mij aand 114 Mij tot Eipl V St Sp r aand 10 1 Ned Ind Spoorwegm aand 924 Ned Zuid Afr Spm aand 6 9S5 dito dito dito 1891 duo 5 lOOV TALII Spoor l 1887 89 A Eobl 8 56 Zuid IUI Spwuiij A H obl 3 65 PoLB Wap ohau Weenenaand 161 ÏML Br Rum Spw Mij obl 4 97 Baltisobe dito aand FailOira dito aand 6 Ivrang Dombr dito aand 5 987 Knnk Gfa Aioir 8p kap opl 4 lOOu dito dito oblig 4 100 IKIIKA Cent Pao Sp Mij obl 5 114 Chic k North W pr C T aand dito dito Win 81 Peter obl 7 141 DeoTor k Rio Gr Bpm eert r a 59 7 lUinoi Central obl in goud 4 105 Lonlsv Nashïiili Cort v aand 74 Meiii o N Spw Mij Ie hyp o 6 104 Mi Kansas r 4pCt pren aand 37 N ïork Ontasio Si West aand 26 Ponn dto Ohio oblig 6 OngoD Oahf Ie hyp in goud 6 99 8t Paul Miun k Manit obl ün Pao HoofHjn ob ig 6 48 dito dito LiUo Col Ie hyp O 6 Oaiiad Oan South Chert v aand 68 Vis C Railw k Na Ic h d e O Amsterd Omnibus Mij aand 160 aotterd TramweK Maats aand 910 Nbo Stad Amaterdam aand I 108 Stad Botterdaul aand 3 108 BïWH Stad Antwerpen 1887 9 99 V Slad Brussel 1886 8 100 HoHO Theiss Begullr Seselsoh 4 117 OoiUS 8taalaleonig 1860 6 117 K K Oosl B Or l880 3 101 8 5 BrASJi 8lad Madrid 3 1868 84 SlB Yei Bei Arb Spoel oert De Nouveautsé CAPES en I JiE H rii LS zjjn ia ruime keaze roorhanden ü SAMSOM GROOTE KKUZE DAMES en HEBREN PARAPLUIES A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepk n Ifo ai Burgerlijke Stand Moordrecht ÖEBOREN Elisabeth ouders C Hogerbrugge en P van Vlaardingen OVERLEDEN J Mes 62 j J H Perk 70 j ADVERTENTIEIN Te Huur of Te Koop om terstond te aunvaarden twee naastelkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Geen Engelsch maar Echt BOEHEITBHOOD tX cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Thieny s Wondtrbtlim n do geheeto wereld bekend en geroemd OnoverlrolFen middel tegen Kile II or 8 1 long LeverVaagziekten enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna lUe liektegevallon met goed gevolg aan te wenden l rUs p r fllUon t 1 per post 1 1 16 Thierty a Woadirialf bezit een alsnog oaf elcflnde genoegkraclit en lieilzame werking Mankt meeatat elke püntüke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met leze zalf werd een 14 juar oud voor onireneesU k S ellOUden beengezwel en ohIudms een bijna SS jaar kankeriydeu fenezen Brengt genezing en vorzacUtmg der pijnen bij wonden ontstekingen eoz van allerlei aard Prys per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HEAfKI S4NDERS Eokin 8 Amatordam Wur geen depot ib beBt llemeD direct san dieSchuUeuipotheki des A THIKKRY lu Pregrada bel llohitwh Ücitemich Gelieve proap tti te oiitbieilen bu het ContrailUepót Sauderi KokinS Amaterdam f m SCHIEDAMMER UEHEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar biii ftl PE ETERS Jz N B AU bawiji van echtheid ia n oaohei en kurk ateeda rooi I H I E D A MTT tien tru den iui Lder Firmi p hofpS FEANSCEE STOÖÏÏVEEVEEIJ clieiiilsctie WasscheriJ II OPPECVHEIMEa li Kruiskade Rotterdam iebrevetöoru door Z M don Koning der Belgen Uoofddepöt voor ÜOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomen en verren van alle lleeren uii Dameagarderobou alsook alle Kindergoederen Speciale lurichtmg roor het stoom n tui plucbemanteU veeren bont enz Gord nen taf leeden enz worden naar d HteuwBt en laatsle methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of geverld worden onschsd igk voor de gezondneid vntgeoH staal bewerkt f Hit b lt Quebad l Mt ta gk fc makktlykattpoMtmiddelvoacHMnt on vooral daiuM to KintftraebiMBWiik U d Apprttunr vta C M MHIIir Ci Berlli Bvatb Str M Mm Utte Md op OBam en fikbcialumcik ft