Goudsche Courant, maandag 15 oktober 1900

IVo 8325 Hfil TapijiDiagaziJD vao Firma B DE JONG is tijdelijk overgeplaalsl naar Maandag 15 October 1000 39ste Jaargang mmmi mum 4 GOUWE C 4ê GEOPEI D van s morgens 8 tot s avonds 9 uur Aanbevelend Fimia B DE JOI G MeuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken Tel roou MX De Uitgave dezer Courantg eschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen jDe prijs per drie maanden is 1 35 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nomraera VTJF CENTBH TdefoAii H Ki ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur les midd 1 meetings Congretgen M yl Wetten ter beteugeling van het DEANEMISBEÏÏIE voortaan overbodig Gewapend met ons heilmiddel tSliBKHil kan iedereen zone eigen familie van de drankellende bevrpen zelis bniten medeweten der Igders Nadere inlichtingen verstrekt gratis en Iranco de Firma J JOSEPHÜS lèeu Haag Gebroeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en i Grafdecoraties Corbellles Jardinieres Bouqaetteg rnz GRAF en F££STERANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN AanleK en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van INSBCIENCrVMB Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt m n een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Liter 1 0 60 V L i 0 80 1 L 1 1 50 5 L f 7 TELEPH No Ui PalB Expeller Dirtic JMUrwvrdt ditmid U nat TUTUMsd soooi ta HuliUnida m wiivuii aaacawand laiaa EImum ak XiokVV rko ail p n I im M A d Idiaiitda £ dn Tartnmwan Mas lalta op kat akriatamark Artairt A4 l TBo aDliOo a tadamaaataMatliakML Te lioatailam M Ulotk Oaban VM TnjU ao Saaiera f y ti l i ittitl inii n Wie zetter i n vü d Echte Elkel CllCaO te ODtrugen leumenmtdd ao na v l proefiiemiogeii in den Etndd gekomen oniet öm naam des uitTinito Dr Uiohaells verrurdigd p d kort maohiiiea in het wereldbe MabbliHemut Tm Qebra StoU mk is Kmln tltolM Bikel eacao iB vittrknton bnmB OtH BDuMiMM h Mtt Bwlk gek akt MO nmRBuas Hzonde dnnk tcv iaMiykKh braik egn t t hedepli na pods TDor ten knp Choooliti JUi nnaeibMklig dnoik b J pmi vu di Rliw dKihti iMt water g bi iken Tarktügbur 14 4e nmumt S n f lM O e 086 a DMHb ri ggBvo itdi r m Watm Juflus attenklt Amsterdam £ alva tr i 101 CAFÉ BELVÉDÈRE hoek Markt en Hoogstraat OOUDA om prijzen in Geld en vele Kunstvoorwerpen Aanvangende Zaterdag 13 Oeiolier a s Standaard Hypotheekbank Maatschappelijk Kapitaal KEX llLLiOE UULiHlNV UtnUina Mi H B C CACTmU K oa B Dl EBiT Ita De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geld op eertte hypotheek en geeft onder controle van het Mtgemeeu SdmtMtftratfe euTratlkautoor te Botterdam 4 en 4V JHHUBBiUfiiX alt Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIER Co LOTEN IN DE GOUÜSCHE P4ARDi i LOTI llIJ zijn a 10 Cl per lot verkrijgbaar bij A BUmKMAN Zn H OFDPRIJZEIN Eijtuigen met een entwee Paarden bespannen Paarden ltun vce ejiiz Indien gi niet wilt hoeslen gebraikt dts allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Lmiyen Borstlionig Extract Meiiamk uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloeni van H 1 AK SiCHAIÜ COa üenllaa llolkvjrams SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN OO S Meliantlie i liet besta miildel der wereld Co 8 Melianthe goueesl Kmklioeit CO S MelÜDthe geneejt zoowel oud al jong Co B Melianthe mag m goon limgozm ontbrukon Co B ftteliailtbe taat voortdurend ouder SoUoikutidig toe ioht j Co s Klelianthe ialpt onherroepelijk Co s Melianthe i bekroond m t Eerediitloma s Co B Melianthe is bekroond mot üoud Sc Co Melianthe is bekroond met HUver Co 8 Melianthe Tenjubaar in flacons van 40 Vf lOVtt en f bg 1 Tb TOliKKN B h p II V WIJK 0 dmai r M KOLKMAN Waddmxoeei II ItOLLMAN Bodegrqvm PINKSE NieuwtTkerktt d l lul W J TAS DAM Haattrerht A N visZESSE N Sdiomimen Firm WOLFIP £ Co Westhaten 198 iiiml i D laiKBlEa Kleiweg E 100 Qouda B H VAN MILLi Veeratal B 126 te oarfo A BODMAN Moordrtht ADVEBiTENTIilïf in alle Couranten Worden aang enomen door het Adverlentie Burean van A BKI KMA ZÜON te GOUDA Oe prijzen zijn door den ataat agaraudeerd Hoofdprijs Uen biede het qclnk Ie band ÜitaoodiglnK tot deelneming in de Kansen ïfta do door den Staat Hamburg gewaurborxdo poote Geldlotenj waarin zeker 11 MiUioen 202 000 Mark gewonntiQ uLoeten worden De pryzen van deie Teel voordeel biedende Cieldlotery dio volgenshet plan alechta 118 000 loteti bevat zijn de rolgende He lioogeto pnja is eventueel 500 000 Mark 18 pr a 10 000 Mark l remiev 300 000 Mk se pr a 6 000 Mark l pr a SOO OOn Mark 10 pr a 3 00 Mark l pr a 100 000 Mark U6pr a 2 000 Mark prija a 7 00 viark L + pr a 1 5 10 Markl prgz a 70 0 10 Mar 612 pr a 1 000 Mark 1 prijs a tifi 000 Mark 1 30 pr a S 00 Mark 1 pnji a flO OOO Mark 2 i pr a 3 O Mark 1 prys a B 000 v ark 77pr a iOii Mark 8 prijz a SO OOO Mark 360SHpr a 1 Ï9 Mark 1 prijs a 40 000 Mark BtffSpr a l 0 U8 115 prijs a 0 00 Mark lOO M prijz a aO O iO Mark 110888 pr a7ö + 21 M totaal 5fl 010 pnjsen De lloofdprys m de lektasBebedrai t Mark BO dOC Btygt m de ie kl tot 66 000 M in de 8 tot aü n00 M in de e tot 65 000 M ia da e tot 70 000 M m de Be tot 7B O00 Mark in de 7e tot aoO 000 Mark en met de premie van 300 000 M event tot BOO OOO M Voor de eerste prijsitrekkm die officieel ia vastgesteld kost een fieheel origineel lot slechte Gutd 8 50 een half origineel lot sleohta Quid l 75 ee kwart origineel lot slechts Ould O BO Da inleggelden voor de volgende klassen zoowel ala de jmate lijst der prgzen worden aangeiteven in het offlcieele treklringaplan voorzie van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de lot rij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaat gehad hebbende trekking de offimeele trekkingslijst De uttbotalin en verzending van de prijzen geschiedt door my en direkt on prompt aan de winners en onder de Btrenüste gebuimhouding 0j f Iedere bestelling kanmen eenroudigper postwiasel opgBv n ook tegen r mbpurs iWr Men wende zich dus m t de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking soo spoedig mogebjk of uiteriijk tot 1 November e k met rertrouwen tot Samuel llerkscher Senr Bankier en Wiaselkantoor in Hamburg Dmtiohland Nienw onovertroften Prof Dr Liebera welbekend S AUun Hht met Fabrielumerk tot Toortdarende radicale $ Mkere geoezing vaa alle zeltt I de meest bardnekkige xenuwzifkten vooral outetaao duor afdwalingen op jeugdigen leeftjid genezing van elke zv te Bleet Benauwdbeid Hoefdpjjn 1 Hartklopping Maagp o slechte Bpyavertering Onvermogen Impoteuz PoUatione ena Uitvoerige prospectosaen rrijiror f each fl 1 ft i fl 8 dubbulo ften li il 6Vr OenlranlrepÖt Matth v d Vegta ZaltbomraeL Depots M Cléban k Co Rotterdam F Happei s Gravcnhage 1 ralmmans de Jong J Ozd Botterdam Wdff t Oo flouda rn bil alle drogisten Gou4a Druk van A BEINKMAN Za Dit JNo besfaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD I II I aggg BultenlaDdsch Overzicht Het eerste telegram van Boberts van 10 October nit Pretoria afgezonden 4 anr 50 minaten s middags Inidt Een ongelukkig geval gebeurde gisteren te Kaapmaiden doordat een trein kantelde bij den overgang over de Kaaprivier Drie man kwamen om 15 kregen kwetsuren en luitenant C Hawkes brak ztjn been allen behoorden tot de 66e batterjj van de koninklijke veldartUlerie Omstreeks 40 trekdieren kwamen om ol werden leelijk bezeerd Een locomotiet met een open goederenwagen waarin twee oWcieren van de koninklijke genie en kapitein ö Paget van de Eifle Brigade en 18 man van het Vlakfonteinscbe garnizoen werden vervoerd reed gisteren de lijn langs om te kijken wat voor schade er den vorigen nacht was aangericht De Boeren lagen op de loer en schoten op de troepen Kapitein A D Stewart van Rifle Brigade ging toen hfl van den aanval hoorde hun met 40 man te hulp De verliezen waren het spijt mg dat ik het moet zeggen zeer zwaar Kapitein Stewart en een soldaat van de Eifle Brigade snenvelden en de volgenden werden gewond kapitein Paget gevaarlijk en vjlt gSHtesoldaten luitenant Stnbs ernstig Gevangengtnomen luitenant Sewell en tien man van de Bifle Brigade Charles Knox meldt nit Heilbron dat in een gevecht bij die plaats gisteren vier Boeren werden gewond en drie gevangengenomen Wü geen verliezen De veewacht bö Lpenburg werd gisteren aangevallen en een soldaat van het vijlde lansiera werd doodgeschoten Een aantal gevangenen zijn in den laatsten tijd gevangengemUlen en met mannen die zich over hebben gegeven mee zullen binnenkort ruim 500 naar Kaapstad worden gezonden van wie omstreeks de helft naar Ceylon of St Helena worden gezonden Barton die het land ten noorden van Krngersdorp znivert meldt van een gevecht met de Boeren gisteren waarin de koninklijke fuseliers nit Wales uitnemend aangevoerd door Sir Robert Colleton zich zeer goed hielden Verscheiden doode Boeren werden op het slagveld achtergelaten en drie Boeren werden gevangengenomen Onze verliezen waren een tweede luitenant gesneuveld twee kapiteins gevaarlijk en een tweedeluitenant ernstig gewond elf manschappen gewond FEVILLEIOX 6 In een enke oogenblik vatte zij een doodelïjkcn haat op tegen Panine en beloofde zich elve ABt zij al het mogelijke doen zou om het door hare dochter begeerde huwelijk tegen te houden Zy werd uit hare overpeinzing gewekt door de stem van Cayrol Deze wenschte eenig antwoord aan den prins te kunnen overbrengen Wat kon h j hem zeggen Beduid dien heer zei mevrouw Desvarcnnes dat hij moet ophouden gelegenheid te zoeken om mijne dochter te ontmoeten Als hij een man van eer is zal hij begrijpen dat zyne tegenwoordigheid te Parys tnij hindert Ik verzoek hem zich voor den tijd van drie weken te verwijderen Als deze om zijn kan hij terugkomen en verbind ik er mij toe hem een antwoord te geven Beloof mij niet boos op raij te zijn omdat ik mij met deze opdracht belaSt heb Dat doe ik op éene voorwaarde namelijk dat gij aan niemand een woord vertelt van hetgeen hier dezen morgen is voorgevallen Niemahd mag iets vermoeden van den stap dien gij bij mij zijt komen doen Cayrol zwoer te zwijgen en hield zijn eed Prins Panine vertrok dienzelMen avond naar Engeland Mevrouw Doivoremies was eene vrouw die snel De Lisle s bereden infanterie en een deel van de koloniale divisie hebben de laatste twee of drie dagen gevochten met een korps van den vijand onder de Wet bij Reitzbnrg en slaagden erin ze naar den noorderoever van de Vaal te jagen bij Venterskroon De Wet beeft in den laatsten tiJd herhaaldelijk redevoeringen tot de burgers gebonden en ze verzekerd dat den lOen October de Enropeesche mogendheden een einde zouden maken aan den oorlog Gisteren was de verjaardag van het ultimatum vandi g is Kruger s 75b geboortedag en morgen zal het een jaar geleden zijn sinds het eerste schot gedaan is De Boeren hebben die dagen met groote spanning te gemoet gezien in de hoop dat er iets zon tusschen beide komen om den oorlog in hun voordeel te eindigen Ik vertrouw dat ziJ nu zullen begrijpen hoe ijdel bun verwachtingen zijn Een ander nieuwtje uit Znid Afrika is dat Buller het veld verlaat dat hem zoo weinig lauweren heeft geboden Eerst meenden wiJ dat hij in ongenade was gevallen na zijn laatsten tegenspoed de mislukte poging tot verovering der Boerenkanonnen die ziJn kamp beschoten Maar het schijnt anders Nu Roberts weggaat moeten alle generaals die in rang en anciënniteit boven Kitchener taaBT o ök weg want het verdere werk wordt aan dezen duivel in menschengedaante overgelaten De hoop dat de Boeren wellicht nog eenigen steun zouden krijgen door een overwinning van de Boerenvrienden in Vooral de afval van de Dnitsohers is een kwaad iets de N Y Staatszeitung die lang wankelde gaat met Mac Kinley mede en van alle invloedrjjkQ Duitschers is alleen Carl Schurz nog tegen Mac Kinley De ond president Harrison heeft zich op economieche gronden vóór Mac Kinley verklaard hoewel overigens tegen diens koloniale politiek Desgelijks de groote ijzerindustrieel Carnegie die een niet minder fel bestrpervan het imperialisme is Ën zoo draait ten slotte alles uit op stemmen voor Mac Kinley Imperialisme en protectie zullen dus in Amerika nienwe triomfen vieren niet minder groot dan in the empire waar Chamberlain met de leiding der koloniale politiek belast blijft In de eerste plaats om de toestanden in Znid Afrika te regelen in de tweede plaats om te waken voor de nieuwe ontwikkeling der Engelsche koloniën die nu aanvangt hare besluiten nam Zij greep een blad papier eene pen en schreef in haar groot schrift aan het adres van Pieter de volgende r gelen Als gij bij uwe terugkomst Michelïbe niet getrouwd wilt vinden kom over zonder eene minuut uitstel Kn zij zond dien onhedspellenden bnef aan den Jonkman die toen te Tripoli was Toen zij dit gedaan had hervatte zy hare bezigheden alsofer niets gebeurd was Haar strak gelaat verried in die drie weken geene enkele maal den angst dien zy uitstond De termijn dien mevrouw Desvarcnnes den prins gesteld had was juist dien morgen verstreken Sedert eene week verwachtte zy Pieter Getlingerd tusschen de verplichting om een antwoord aan den prins te geven zooals zij beloofd had en het verlangen om hem weder te zien dien bij als een ioon beminde om op den bodem zijner ziel te lezen en uit zijn wanhoop nieuwe kracht te putten had zy geen rust of duur Zy dacht er over opnieuw uitstel aan den prins te vragen en daarom veriangde zy naar de komst van Cayrol Dbce kwam dus ter goeder ure Hij zag er bezorgd uit als iemanli die zwaarwichtig nieuws brengt Met een blik zijner oogen weefs hij Maréchal aan mevrouw Desvarcnnes alsof hij wilde zeggen Ik moet u alleen spieken zend hem weg De patroon begreep hem en terwijl ztj een duidelijk gebaar maakte spra zij Gij kunt in bijzijn van Maréchal spreken hij kent al mijne zaken even goed als ik zelve Ook die welke my hierheen voert hernam Cayrol verwonderd Ja die ook Ik moest wel iemand hebben om er over te spreken andera zou ik het niet uitge Die taak betoovert Chamberlain en volgens Evening News heeft hij zelf verklaard bui tealandsche zaken niet te willen De druiven zijn zttar want Chamberlain prak na de bekende pers campagne Maar wat baat het of Chamberlain niet de portefeuille van buitenlaudsche Zaken krjjgtP Sij bljjft toch de leider der buitenlaudsche betrekkingen Wel moge nu de bladen die de laatste dagen tegen Chamberlain optreden zeggen dat deze niets meer is dan gewoon lid van het kabinet de wereld weet wel beter En niet ten onrechte vraagt de Londensche correspondent in de Frankf Z hoe Salisbury en keizerin Victoria het op den duur met het streven van Chamberlain zullen maken Het antwoord van de Amerikaansche regeering op de nota van minister Delcassé is nog niet officieel bekend maar de ïimes correspondent te Washington vertelt toch welke antwoorden de regeering heelt gegeven op de eischen die Frankrijk wenscht te stellen De Amerikanen staan nu eenmaal van ouds in een zeer goode betrekking tot Frankrijk en e regcering der Vereenigde Staten heeft dan ook bli kbaar haar best gedaan om de weigering zoo lief mogelijk in te kleeden W t over het algemeen is het antwoord eeu weigering en een zeer besliste ook Twee van de zes voorstellen van Delcassé worden aangenomen maar de overige vier verworpen In theorie zyn de Amerikanen het er mee eens dat de Chineezen gestraft moeten worden maar door de Chineezen zelf En ook moet er een schadeloosstelling worden gevraagd maar daarbij moet ook niet zoo radicaal te werk worden gegaan als de Pranschen willen De andere eischen dat China een verbod om wapenen in te voeren zal uitvaardigen dat er een voortdurende wacht zal worden ingesteld over de gezantschappen te Peking dat de Takoe forten zullen worden ontmanteld en de spoorweg van Takoe naar Peking op sommige punten voortdurend door militairen bezet die alle wil Amerika niet mee stellen En over den terugkeer van het hof naar Pekmg als eisch voor het voeren van onderhandelingen is ook nog geen eenstemmigheid verkregen Nolgens het nieuwste bericht zitten de keizer en ziJn hol een heel eind in de provincie Sjansi te Tsjao Tsjeng houden hebben Welaan ter lokt De prins Het geldt den prins wel zei Cayrol ontevreden Pieter is aangekomen Mevrouw Desvarennes stond driftig op Haar gelaat werd hoog gekleurd hare oogen schitterden efl hare lippen openden zich tot een bhjdcn glimlach Eindelijk riep zij uit Maar waar ïs hij Hoe weel gy dat hij terug is Waarachtig dat is heel toevallig Ik was gisteren te Fontainebleaugaan jagen en keerde van morgen met den sneltrein terug Te Panjs komende sering ik haastig op het perron en daar bevind ik mij vkk tegenover een lang jong mensch roet een zwaren baard die my ziende uitroept Zoo Cayrol gij daar Het was Pieter Ik herkende hem alleen aan zyne stem Hij is zeer veranderd met zijn grooten baard en zyne bronskleur als die van een Afrikaan Wat heeft hy u gezegd Niets Hy drukte mi de hand Hij keek mij een oogenblik aan op bijzondere wijze Hyhad eene vraag op de lippen die hij met i ped maar die ik kon raden Ik vreesde my te veel door mijn gevoel te zullen laten meesleepen waardoor ik iets dwaas zou hebben kunnen zeggen en ik ben van hem weggegaan Hoe lang is dit geleden Ongeveer een uur ik ben maar even thuis geweest en vond er Panine die my wachtte Hij liet niet los om met mij mee te gaan Ik hoop dat gy het hem met kwalijk zult nemen Mevrouw Desvarennes fronste hare wenkbrauwen geducht Ik wü hem nu niet zien zei z j Cayrol een Verspreide Berichten FaABHEiJK De tentoonstelling is Woensdag bezocht door 208 649 personen een vriJ laag cjjier waarschijnlijk tengevolge van het minder gunstige weder in den namiddag Gisteren vond op de Seine een nautisch feest plaats bij prachtig weder en zonder dat eenig incident viel te vermelden Berekeningen aangaande het aantal over blijvende tickets zjjn nu aan de orde van den dag Men komt tot de conclusie dat er in ronde ciilers wel eeu vijltien millioen toegansbewijzen zullen overblijven waarvan er zes millioen behooren tot de rubrieken uit de circulatie teruggehouden en niet afgehaalde tickets en negen millioen tot de nietverkochte tenzij er alsnog zulk e a stroom mocht komen door buitengewon feesten dat er een geweldige aanvraag kwam Bij de tentoonstelling van 1889 bleven van de 40 millioen tickets 11 millioen ongebruikt Nu zijn er vindingrgke monschen die aan de hoofdadministratie voorstellen moosterfeesten tegen enorm hoog entree honderd tickets tegelijk bijvoorbeeld per persoon om de gansche geweldige uitgave van 65 millioen schoon op te ruimen in de nog resteerende vij en twintig dagen Koning Skwcc voo Griekenland aanvaardt heden van Kopenhagen uit de reis naar Parjs DuiTSOHUSO De brieven door vorst Bismarck tusschen 1847 en 1892 tot ziJn vrouw gericht zullen ten getale van vjlbonderd tegen Kerstmis uitgegeven worden onder leiding van prins Herbert Wegens beleediging van het officierscorps van het derde regiment infanterie begaan door de pers is de redacteur Rollwagen van de sociaal democratische Angsburger Zeitung veroordeeld tot driehonderd mark boete of dertig dagen gevangenisstraf BINNENLAND STAÏEJS GEJVElfAAL T ar MC K M0 B H A n êS fl Zitting van Vrpag 12 October Bij de voortzetting van het debat over de amendementen Ongevallenwet betroüende de administratie kosten borstel van hetv reservefonds en beperkte toelating van eigen verzekering voor pnbliek rechterluke licha vasten blik toewerpende iWaar hebt s hem gelaten In den tuin waar juist He dames waren Als om de woorden van den bankier te beveatiiicn drong een vroolijk gelach het halt open raam binnenl Het was dat van Micheline die hare oogerijimdheid teruggekregen had en zich schadelo Sl stelde voor de drie treurige weken haar door de atwezigheid van Panine bezorgd Mevrouw Desvarennes begat zich naar het raam en keek in den tuin De beide jonge meiyes zaten m groote stoelen van bamboes by het grasperk en luisterden naar een verhaal van den prms Het was een zachte en zoele morden een zonnestraal door de zyden parasol van Micheline getemperd verlichtte haar blond hoofd Serge ttond voor baar met levendigheid terwijl hy zijne hoose gestalte wat vooroverboog Micheline het hare oomn vnendelyk op hem rusten Achteroverleunend in haar grooten stoel werd het jonge meisje bekoord door het boeiende en aangename van dit oiïderhoud Eene langzame bedwelming maakte zich van haar meester al hare zenuwen werden ontspannen En zy genoot recht aangenaam dit heeriyk gevoel dat haar sedert drie weken vreemd was geworden Nevens haar zat Jeanne stilzwijgend den prins ter sluiks aan te zien en beet werktuigelïjk met hare witte tanden een rmkcr roodc anjelieren stuk dien zij in haar hand hield Een pijnlykc gedachte trok de wenkbrauwen van juffrouw de Cernay samen en hare bleeke lippen die zy tegen de donkerroode bloemen hield schenen bloed tè drinken De patroon wendde zich langzaam van dit tooneel