Goudsche Courant, dinsdag 16 oktober 1900

No 8329 Vrijdag 19 October 1900 39ste faargang mmm courant JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeletoeB H M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd N Telefoon o HM De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nomnif rs VT IF CEJNTEN ADVERTRNTIEN Sociëteit Ons Genoegen ComnÜBsarissen der Sociëteit Ons öekoeqbh brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van liet Beglement dat bj gelegenheid van de Ie AbonnementTooneelvooratelling op DONDEEDAG den 18 OCTOBEE 1900 Je aOCIXUmX van de avondê ZES VUB af gesloten nol n Namens het Bestnnr F HEEMAN Ei Secretaris GoDDA 17 October 1900 GEZ MICHAEL berichten de ontvangst der MODELHOEDEN JAPOirSTOrPEN en NOUVEAUTÉS KACHELS Zeer groote keuze JAN ROND in IJzerwaren en Gereedschappen Horte GroeneiKiaal I dt 2ir2 903 Gebroeders STEEHSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en 1 Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres Bonquetlen enz QRAF en PfiESTKRANSEN Groote voorraad KAMEEPLANÏEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GODDA en Omstreken van INSBCTENCIUMR Dood alle Insecten Door byvo eging van 40 doelen water verkrögt men oen voor insecten doodend vocbt OnBchadeliJk voor vrnchten bloemen ea planten V Liter i 0 50 L i 0 80 1 L 1 1 60 6 L J 7 TELEPH No lU E CASSUTO TANDARTS Turfmarkt ISB Gouda Spreeknnr van f O tot 4 uur DINSDAGS on ZATEEDAGS van 9 tot 10 nnr behandeling van minvermogenden Op dit uur worden knnsttandapparaten tegen verlaagd tarief verstrekt Geen Ëngelsch maar EcM BOEEEUBUOOD t cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 LOTEN IN DE GOUÜSCHK PAAKDI iNLOTi ilIJ zün a 5 O Cl per lot verkrijg baar bij A BUmKMAH Zn HÜOFDPRIJZEIS Eii tuigen met een entwee Paarden l espannen Paarden Rundvee e nae indiei gij niet wilt hoesten gebraikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract Meiianiiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van R M VAiU SCHAIHl Co Uenllaaffjolicvwiers SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK BCBAIK Co 8 Meliantlie is liet beste inidde der wereld AN AM VAN VAN VAN VAN VAN VaN VAN Co S Melianthe geueost Kiuklioeat CO S Melièntiie ganeest zoowol oud ais jong Co S Melianthe mag in goeu huisgezin ontbrolceii Co S Melianthe staat voorUkrend onder Scboikuudig toeziolit Co S Melianthe belpt onbenoepelijk Co S Melianthe is bekroond met Eerediploiua s Co B Melianthe is bekroond met Goud Co S Melianthe is bekroond met Zilver Co S Melianthe n verügbuar in nacons van éO CU 70Ctt en ft H Firm WOLFF Co WesthaTen 198 Gouda l MIHBIES Kleiweg E 100 Gouda K H VAN MILD Veer t l B 126 Il ouda A BÜÜMAN Moordrtht J Th torken Bwt op B WIJK Oudemicr M KOLKMAN WadiKnxowi U aOLLMAN Bodegraven PINKS E Meuwerkerk a d IJ iel W 1 fiB DAM Haasirerht A N ïanZESSEN Sc ioon ioüün G root © TTOorraad STALEN BALKEN H Il OVING Jr ROTTKRÜAM Kantoor GFXDEHSCHE RADE 31 33 Plan C Stapelplaatsen BIN HAVr 0 Z Feljcnoord I en Aniiiepllsclic Tandpoeder Antl§epti§cli JMondtlnctuur van B CASSÜTO Tandarts te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR yiff iTi ffr ïT l Met Lere Uiploma efi Goud Dckrouncfi PRAEPARATEN VAN Agent voor Nederland G IJSSELS fiJN Blanwstraat Gouda Cïltina I arnrhp dcmee lltracMlIt en versterkende KINA WJJN tegeniwakl Uma l arUClIC 1 ijren aK volwassenen gebrek aar eetlust slechte pllsvertering zenuwhootdpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare t evoleen QUINA tAHOCHE FERRUGINEUX in het bijionder tegen Bloedgebrek BleeïiucM kwalen van Krltischen leeftijd ent Verknjgbaar ni flacons a ƒ 1 90 en 1 L FSlral ar ir o daiam ver8terkend aangenaamvan5maak voordaeelijk5chgeb nik i L l KCl V aV aV i i d zwakken en kllerachtlee geslenen er aan te be vooral voor kinderen zwakken en kllerachtlge gestellen a velen AU geneesKrachUge drank bij stoornissen der spijsverterlnesorganen en diarrnee ook voor luigelingen en kleine kinderen Pnjs per bus a Kgi 1 70 a H Kgr 0 9Q 4 Kgr U BU Chemisch M Al1 ClllL af Speciaal voor Kindervoeding m bussen a S Kgr 0 80 lulvere iïlCIIVSUlKCr ƒ gj A C+h ma Pi an r Pttpn ei rocken eener halve Cigarette is voldoende ter bestrljASinma Igarcncn j g e hevigste aanvalUn van Asthma etc In f doosjes a Ó eO m ü éu Tama rinde Bonbons S M irr fngS rstS ZTJi AtZl r k i nderen bewijten Ie Tamarinde Bonbo n van KRAEPELIEiTa HOLM I JJ ke 1 = T de vorm voor het kind begeerlijk e lie maak aangenaam is rri33 per doosje ƒ 0 90 en 0 60 Qültnialf PaciillpC alccmee erkend als hel BESTE huismiddel jain ilaK l a aTl lICa y Hoest verkoudheid en Koelpljn het is een sI moplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend i 1 H 8 D Hesclijes verkrijgbaar Prijs ƒ 0 20 per llescl ije W X Ti Pr pnrnt n an KRAEPELIEN HOLM te ï V T J I K iï ïS li Mllai trtmnp lt naam tanMnlmH nrtrvsiaar bij M mul r TalulakimMk Apolhetert en 7 rOffüten MÉJAkll KRAEPELIEN HOLM Hofleveranjtjiers ZEIST 4tUiy ADYERTEITIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Bnrean van A BKIMiMA 200N te GOUDA Te Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Paklmizeii gelegen te Wouda aan de TarJsingel Tö bevragt ii Lange Tiendeweg I 29 De prijzen zijn door den stant gogaroudeerd üoofd prijs or 500 000 Mk ïeo biedehel qcluk ie baod OitnoodiginK tot deelneming in de Kansen Tan de door den Staat Hamburg gewaarborgde gToote Geldloterij waarm reker U Millioen 202 000 Mark xewonaen moeten worden De priJEen vaa deze Teel voofdeel biedende ïeldloterij die Tol enshet plan ileohts 118 000 loten bevat zijn de volgende lie hoogste prijs ia eTeutueel 500 000 Mark 16 pr a 10 000 Mark Premie v 300 000 Mk l pr 8 200 000 Mark l pr a 100 000 Mark 1 prija a 7B 00 Mark i priji a 70 000 Mark 1 prijs a ti6 000 Mark 1 pnjs a 60 000 Mark prijs a B 000 yark prijz a 60 000 Mark 1 prijs a 4 000 Mark 1 prijs a S t liOO Mark a prijz a 30 000 Mark 8pr a 6 00 1 Mark 10 pr a 8 00 Mark l fipr a 2 000 Mark 4pr a 500 Mark 12pr ft 1 000 Mark l 30 pr a 300 Mark 2upr a 3 0 Mark 7 7 pr a 20 n Mark 3605Hpr a 1B9 Mark flybVpr a l 0 148 116 100 M 1088 pra78 48 21 M totaal 6fl 0l0 prijzen De Hoofdprijs in de i e klaeae bedraagt Mark 60 000 stijgt in de e kl tot iü OüO M m de e tot H0 O0O M in de e tot 65 000 M in da e tot 70 000 M in de 6o tot 7S ri00 Mark in de 7e tot 200 000 Mark en met de premie tan 300 000 M event tot r OO 0ll0 M Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een teteel origineel lot slecbt Guld 8 50 een half oriKinei l lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts iuld O HO Di inleggelden Toor de vol3 endo klassen loowel als do juiste Iijat der prijzen worden aaage oven in het officieele trekkingsplan voorzien viin het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvanntonxeTraiiijd onmiddellijk na de plaata gehad helibende trokkirr do otfii ieele trekkingalijst De uitbotalini en verzending van de prijzen geschiedt door mij endirolcton prompt aan de wmnors en onder de strenaste gelieimhondinjï tt IT Iedere bestellmiï kan men oonroudig per postwissül opgeven ook tegen rnubouTs fftf Men wende Bich dus m t de aanvraay om toezendmg van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 1 November e k met Tertrouwen tot Samuel llecksphcr Sciir Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Duitschland Thieny s Woaddrbalsem n do gelieelo wereld bekend on Koroemd Onovertroffen middel tegen alle IJorst lonir l ei erH a a z 1 r k t e II n Inwendig oowol als ook uitwendig in bijna die ziektegevallen met goed evojg isn te wenden l rys perflaCOU t 1 per post t I IS Thisrry s Woadsfsalf bezit eon alsnog onirokende g e noe skr aoh t en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en revnarïolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 aar OUll voor 01IKeiieeSll ll irehoudeil beeilltezwel en onlauns oen bijna ga laar kaïikerlUden Iteiiezen Urenat genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz vau allerlei aard Prijs por pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal DopSt voor Nederland Apotheker HENIU S4 il ERS Bokin 8 Arasterdam Waar geen depfit 18 bestello men direct aan dieSchutsenapotheks Ilea A THIÜBBY in Pregrsdi bel Uohitaeh Oeaterreich Gelieve proapectus te ontMeden by het Centrsal bcpöt Sandora Pokin 8 materdam Ie iboniieuioiiti VoorstellioK Donderdag 18 October 1900 HET ROnERDAMSGHE TOOHEELfiEZELSCHAP Directeur P D VAN EIJSDEN De Echtgenooten van Leontine Blöspel in 3 bedrijven Aanvang acht uur mr öe wono bepalingen en prjjzen Gonda Dmk van A BEINKMAN Zn BulleuliiiKiscil Overzicbt Een extra nnmmer van de Kölniscbe Zeitung bevat een telegram van den 17en dezer uit Homburg vor der Höhe luidend De Keizer beelt den minister van staat graaf von Blilow benoemd tot rijkskanselier tevens Pruisiacb minister president van bnitenlandsche zaken De Bijksdag is tegen den lleu November bijeengeroepen Lord Soberts seinde den 16en uit Pretoria Kelly Kenny bericht dat luitenant Malcolm met een kleine aldeelilig politie de Boeren in de buurt van Wepener heeft aangevallen Zeven Boeren sneuvelden en twee werden gevangen genomen aan Engelschen kant geen verliezen Kapitein Pine Caiftn ontmoette den Uden Boeren by het station Ventersburgweg en verdreef hen to n hfl bericht kreeg dat een andere afdeeling zijn terugtocht bedreigde Bij zijn terugtocht waarop hy van nabij stookt werd verloor hij een luitenant en twee aan dooden en vier gewonden Barton meldt uit Welverdiend dat kleine atdeelingen Boeren in de buurt alle mogelijke kwaad doen Den Uden ontmoette hy er eenigen doodde er verscheidene en maakte veel schietvootjaad buit Tennis Botha de broer van den comman dantgeneraal heeft zich te Volkrust overgegeven In de laatste dagen zijn de telegraafiijnen naar het zuiden en oosten van Pretoria gestoord geweest De Boeren die tot dusver over t algemeen de telegraaf ongeschonden lieten als zij den spoorweg vernielden zijn nu de telegraaiijnon beginnen door te snjden Naar de j Ti ily Mail uit Lourengo MarCjueB verneemt zijn de Engelsche gezaghebbers misnoegd over de vruchtelooze nasporingen naar het goud van Kruger op de Amerikaansche bark Lichtield door de Portugeesohe ambtenaren en zullen vermoedelijk op een nauwkeuriger onderzoek onder oppertoezicht van Engelschen aandringen President Kruger s vertrek is uitgesteld tot Zaterdag Hü zal de reis maken over Dzjiboeti en Marseille Sir William Bellairs die in 1884 als lui tenantgeneraal van het Engelsche leger werd gepensioneerd nadat hij dien oorlog tegep de Boeren in 1877 1880 had medegemaakt die als militair vertegenwoordiger van Engeland in Zuid Afrika later als gouverneur FEVILLEIOX lo Zij beproefde een nieuwe uitvlucht te vinden Pieter gij weet het dat ik nog maar eenkind was Neen hernam de jonge man met gesmoordestem ik zie het nu gij waart reeds eene vrouw dat wil zeggen een zwak onstandvastig en wreedweren dat zich weinig bekommert om de liefde die het inboezemt en alles opoffert aan de liefde die het gevoelt Zoolang Pieter zich beklaagd had gevoelde Micheline zich overstelpt en machteloos roaar nu ging de jonge man haar beschuldigen Zy kreeg in een oogwenk hare tegenwoordigheid van geest terug en verzette zich Dat zijn harde woorden sprak zij Zijn zij niet verdiend F riep Pieter uit dieïich niet langer inhield Gij ziet mij bevend mettranen in de oogen aankomen en niet alleen hebtgij geen vriendelijk woord voor mij over maar gijbeschuldigt mij bovendien bijna van onverschilligheid Gij verwijt mij dat ik vertrokken ben Maarhebt gij dan de beweegredenen niet begrepen diemij deden heengaan F Ik wilde met u trouwen gijwaart rijk ik arm Om dit verschil uit te wissen besloot ik naam te maken Ik solliciteerde naareene dier wetenschappelijke undiogeD raaraan over de Boeren heeft geheersebt die in 1881 een belangwekkend werk over hen schreef deze volmaakte kenner van Zuid Afrikaansche toestanden heeft na lang te hebben gezwegen thans in het tijdschrift Humanitarian een artikel geschreven waarin by concludeert dat de huidige oorlog ondanks het oogenblikkelijk succes der Engelschen zal ultloopen op een volslagen teloorgaan van het geheele Engelsche bezit in Zuid Af rika Het eenige nut dat Engeland van zijn 2 ft 300 millioen pond sterling die de oorlog zeker kosten zal kan trekken is volgens Sir William de wetenschap dat zijn legerorganisatie niet deugt De N Hamb Zeit maakte van het verblijf te Hamburg van den oersten ecrotaria van het Transvaalsch gezantschap te Brussel gebruik om te vragen hoe deze over den oorlog dacht De zaak der Boeren luidde het antwoord staat onloochenbaar slecht zeer slecht maar wü geven de hoop niet op zoolang wy leven Het eenige is volhouden en den gueriUa oorlog voortzetten Onvoorziene complicaties kunnen onze zaak verbeteren Hoewel het besluit van de Koningin der Nederlanden om President Krnjffer een oorlogsschip ter beschikking te stellen voor den overtocht naar Europa zeer grootmoedig is blijft het toch te bejammeren dat het zoover moest komen WiJ kunnen niet zeggen of Kruger naar Duitschland zal komen daar het gezants rhap zelf geen berichten ontvangt en eerst met den President in gemeenschap kan treden als hiJ een plaats heeft bereikt waar bij buiten Engelschen invloed is De praatjes die uitgestrooid zijn omtrent de vlucht van Kruger ziJn eenvoudig gelogen Eeeds in Juli heeft de Volksraad besloten dat de President naar Europa zon reizen en Schalk Burger hem zou vervangen Het Brusselsche comité voor een betooging ter eere van President Kruger heeft een vergadering gehouden waarin de voorzitter verklaarde toetredingen van ruim ISOVereenigingen ontvangen te hebben Een broeder van abt Daens drong er op aan dat de volkeren hun Begeeringen zouden dwingen om voor den vrede en de onafhankelijkheid der Boereu tusschenbeide te komen De vergadering was zeer levendig De Duitsche Begeering ziet met bezorgdheid de uitbreiding van de onlusten in ZuidChina aan en vreest dat daardoor nieuwe verwikkelingen ontstaan zullen Dat de t hineesche regeering door die onlusten meer geneigd zal worden de wenschen der mogend zooveel gevaren verbonden zijn dat bij ontwijfelbaar voor hen die zich er aan toewijden den dood aanbrengen of hen beroemd maken Ik ging heen Is dat uwe grieff Ach geloot mij dat ik u niet eonder een verscheurd hart verlaten heb I Een jaar kng bijna alleen door vermoeienis uitgwut onophoudelijk in gevaar hielp de gedachte Bat ik voor u leed mij alles verdragen En als ik te midden der onmetelijke woestijn overmeesterd werd door treurigheid of ontmoediging riep ik u voor mijne verbeelding op en uw lief gelaat gaf mij met de hoop al mijne geestkracht terug Ik zeide tot mijzelven Zij wacht mij de dag zal komen waarop ik den prijs voor zooveel opoftermg ontvang Welnu Micheline die dag is aangebroken Hier ben ik en ik vraag mijne belooning Zij is zooals ik mocht verwachten niet waar Terwijl ik naar roem streelde ontnam een ander die praktischer en meer bij de hand was mij uw hart Zoo is dan mijn geluk verwoest I O gij hadt wel gelijk om mij te vergeten De dwaas die zoo ci weg gaat van zijne verloofde verdient niet dat men hem getrouw blijft Hij is een onverschillige hij kan met liefhebben Deze heltige woorden schokten Micheline diep Voor de eerste raral las zij in de ziel van haar verloofde Zij begreep hoe zy bemind werd en betreurde dat zy dit vroeger niet zoo duidelijk geweten had Als Pieter vroeger eoo gesproken had als nu wie weet De gevoelens van Micheline ouden misschien anders geweest zijn zij zou hem zonder twijfel bemind hebben Zij was er van zelve toe gebracht heden te vervullen acht men te Berlijn echter niet onmogelijk vooral wanneer het blfjkt dat die onlusten grootendeels gericht zijn tegen de Mandsjoe dynastie Wanneer de Chineesche regeering niet geheel het hoofd verloren heeft zal het haar duidelijk moeten wMden dat een snelle beëindiging van de geicbillen met de mogendheden het eenige mÜdel is om aan den opstand in het zuiden e o einde te maken Maar wat kan men van de Chineesche regeering eigenlijk vorWBchten P Het bljkt dat de aanvoerder der opstandelingen in Zuid Chiua de bekende SoenJat tsjeu is de hervormingsgezinde Chinees die voor vier jaren ter dood veroordeeld werd en toen ziJn leven redde door in allerijl te vluchten Hij vertrok toen naar Engeland en werd daar in het Chineesche gezantschap gelokt waar hij wederrechtelijk gevangen gehouden werd Door bemiddeling der Engeliche regeering werd hü echter bevrijd HiJ schijnt zich thans in verbinding te hebben gesteld met Kang yoe wei eveneens een hervormingsgezinde die indertijd vertrouweling van den keizer was en voor de opsteller der bekende edicten gehouden werd Die edicten werden door de tusschenkomst van de keizerinweduwe buiten werking gesteld en Kang yoe wei ter dood veroordeeld Door de Tlncht naar Hongkong onttrok hij zich jjde voltrekking van het vonnis Dn deze beide msonen de leiding van den opstand in Zuid Chiua in handen hebben toont duidelp welk karakter aan dien opstand moet worden toe feschreven De Chineesche Regeering is klaarblijkelijk niet in staat dien opstandelingen het heofd te bieden de opstand breidt zich steeds meer uit en de geregelde troepen afgezonden om den opstand te onderdrukken deden nog niet veel van zich hoeren üit Hongkong wordt gemeld dat de teizerlijke troepen bij Canton geslagen werden en 200 man aan dooden verloren Volgens Londensche berichten pogen de opstandelingen de ontevreden leden van geheime genootschappen in het dal van den Yangtse kiang over te halen zich bü hen aan te sluiten en tot den val der dynastie mede te werken Central News meldt dat Pao ting foe den i2en October door de verbonden troepen bezet is de autoriteiten kwamen den troepen buiten de stadspoorten te gemoet de burgers bleven rnstig en de troepen ontmoetten geen tegenstand lu de buitenlandsche bladen vinden wiJ nog maar weinig over de verloving van onze Doch Pieter had het geheim zijner vurige liefde voor het mei e in zich bewaard De wanhoop die hij gevoelde bij het denkbeeld van haar te verhezen was noodig om deze vurige bekentenissen uit zijn hart te voorschijn te roepen Ik zie wel in dat ik onrechtvaardig en wreedtegenover u geweest ben zeide Micheline ik begrijpdat gij mij verwijtingen kunt doen maar ik benniet schuldig Gij moet u zelven ook beschuldigen Al wat ik daar van u gehoord heett mij zeer geschokt ik ben diep terneergeslagen dat ik u zooveel verdriet moet veroorzaken maar het is telaat ik behoor mij zelve niet meer toe Behoordet gij dan u zelve toe Neen dat is waar g j hebt mijn woord maarwees edelmoedig Maak geen misbruik van hetgezag dat mijn gegeven woord u toekent Ditwoord vraag ik u heden terug En ala ik weigerde het u terug te geven fAls ik wilde beproeven u op u zelve te herwinnen sprak Pieter op krachtigen toon Heb ik hetrecht niet om mij zelven te verdedigen En watzoudt gij van mijne liefde denken als ik er zoogemakkelijk toe besloot om u te verhezen F Er volgde een oogenbhk van stilte het onderhoud had het hoogste punt van opgewondenheid bereikt Micheline begreep dat het haar toekwam om er een eind aan te maken Zij hernam op vasten toon Een meisje zooals ik breekt haar woord nietDat behoort aan u toe maar mijn hart aan eenander Spreek één woord en ik ben bereid om mijnebelofte te houden om uwe vrouw te worden DebesUasing staat tan u Koningin De ludépendance beige schrijft o a Sedert de grootsche feesten bij de kroning van de Koningin gegeven toen men het als zoo flegmatiek te boek staande Nederlandsche volk met de uitbundigste geestdrift zjjn liefde aan den dag zag leggen voor die bevallige jonge vrouw met haar verstandig en edel gelaat heeft men hiei en daar telkens huwelijksplannen aangekondigd Maar juist op den man die niemand nog aangewezen had is de keus van de jonge vorstin gevallen en men mag aannemen dat deze keus buiten alle staatkundige overwegingen gedaan voor die gekroonde jonkvrouw den geluksdroom zal verwezenlijken van al wie ooit bekoord is geworden door haar bevalligheid en haar edelen wensch kent om bet geluk van haar volk te verzekeren De Daily Mail zegt dat de Engelschen eenstemmig zullen zijn in hnn wenschen voor de verstandige en bevallige Koningin die door hare eenzaamheid de algemeene sympathie had verworven en sedert lang de liefde van haar onderdanen veroverd heeft door haar minzaamheid en bekoorlijkheid terwijl de vreemdelingen die haar gezien hebben vol lof zijn over haar eenvoud en waardigheid Koningin Wilhelmina houdt zeer veel van haar land en zij bezit een krachtigen wil een veer ontwikkelden geest een krachtige persoonlijkheid en een flink oprecht edelmoedig karakter Zeker li dat zü een huwelijk uit genegenheid doat zij heeft dikwijls gezegd dat zü zeil haar echtgenoot zou kiezen Zij is in alle opzichten een Koningin Do Times zegt gelijk Reuter zich reeds gehaast heeft te seinen dat de sympathie en de belangstelling welke die gebeurtenis ten allen tijde hier te lande Engeland opgewekt zou hebben niet verminderd zal worden door de naar wij vertrouwen voorbijgaande vervreemding der gevoelens van Nederland tegenover Engeland in den jongsten tijd Verspreide Berichten Frahkruk De Tentoonstelling is Maandag bezocht door 261 281 personen en Dinsdag bij het feest van den wijnoogst dat heel goed geslaagd is was het weder uiterst druk op de terreinen hoewel er viJf ticket gevraagd werden Een doodgewoon Fransch dnel met kogelwisseling zonder succes of juister zonder resultaat heeft Dinsdag plaats gevonden nabij Parijs tusschen Urbain Uohier als schrijver van een artikel in de Aurore en Pieter wierp het meisje een blik toe die tot in het binnenste harer liel drong Hij las daarin het besluit om rond en eerlijk te handelen doch zag tevens dat zij nimmer hem kon vergeten die onweerstaanbaar al hare gedachten had ingenomen Hij wilde eene uiterste poging wagen Luister sprak hij op warmen toon het isonmogelijk dat gij my zoo spoedig uit uw hartverbannen hebt Ik heb u zoo innig hef Herinneru onze toegenegenheid uit oude dagen Michehne herinner u Hij redeneerde niet meer hij smeekte Micheline gevoelde dat zy haar wensch zou krijgen Zij werd door medelijden bewogen Helaas arme Pieter mijne toegenegenheid wasenkel goede vriendschap mijn hart is niet veranderdvoor u De liefde die ik gevoel is geheel anders ziet ge Als die mijn hart niet ingenomen had zou ik uwc vrouw hebben kunnen zijn En ik achtu zoo hoog dat dit mij gelukkig zou gemaakthebben Thans evenwel begrijp ik het onderscheid Gy dien ik aanvaard had zoudt nimmer voor mijmeer geweest zijn dan een teeder metgezel Maarhy dien ik gekozen heb zal mijn meester xijn Pieter stiet een kreet uit bij deze zoo openhartige en loo wreede bekentenis Ach hoe doet gij mij lijden 1 Bittere tranen liepen langs zijne wangen en gaven verlichting aan zyn bedrukt gemoed Hij liet zich pp een stoel vallen en gunde zich een oogenblik de harde voldoening om z jne smart met meer te bedwingen Wardt vtrvolgiU