Goudsche Courant, dinsdag 16 oktober 1900

rVo 8327 Woensdag 17 October 1900 308te Jaargangé Bij genoegzame deelneming heeft ondergeteekende het voornemen alhier in te richten SIALOl voor IIA IEI § uitsluitend voor iV Hoofdwassching mei Machinale Haardroogmachine i Dames die hierop reflecteeren worden verzocht hun adreskaartje hinnen 10 dagen te doen bezorgen bij H P VAN WIJiraAAHDElT Coiffeur Kleiweg E 67 een ftOMCHE mmm I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Xo M ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In Lending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefunn Sn fW X De Uitgave dezer Courant g eschiedl da f elijks met uitzondei ing van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco der post 1 70 Afzonderiijke Nommers VT TF CEINTEN GelsroedersSTEEHSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en r Grafdeooraties Corbeilles Jardinieres Bouquetten eni QRAF en FEESTKRANSEN öroote voorraad KAMERPLANTEN Aanleid en onderhoud van Tulneo Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van INSMCTHN CIUER Doofl alle Insecten Door büvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vrnchten bloemen en planten Liter t 0 60 V h i 0 80 1 li 1 1 50 6 L J 7 TELEPH No 114 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen PAJEKUa ORANDS BtAttASINI gelegen te Gonda aan de Tarfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Frintemps NO UVEAUT ÉS VH vtnoeken de Damei dia om gellln treera mode album voor het WinteraalM Boan nooh niet ontvangen hebben dit ta willen uBvraffen aan IJULESJUJIZOTaC PiriiL Httulve wordt dtn omgund gratis ea franco toegeiondea BMtalUnten van af 25 tranoa vrtj van alk kosten aan liuis met 6 verhooglng tUtfUmtJmltw 11 iwriul 1 1 In de AVONDSTEE üubbele Buurt It Kt Zijn in mime kenze voorradig C AI§kHA€liELI met en zonder AFVOER Eigengemaakte öasfornuizen met prima Koolbrander en Oven van af f S3 KOUSJES van SO SO tO en 15 cents Aanbevelend M M N L00 Tel No in 1 Tr©3s 3sian g 20 Octo ber LOTEN IN DE GOÜDSCHE PAARDEINLOTERIJ zijn i 50 Cl per lot verkrijgbaar bij A BEIlTKMAlir Zn HCOFDPRIJZEIN EijtuigenmeteenentweePaardeii bespannen Paarden Rundvee enx nm LeYensTerzekeriiig laatscliappij DOUDKIiCHT Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 Maatschapp l Ük K apitaal ƒ 2 000 000 geheel geplaaisi VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit Ikl tji soorten van verzekermgen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zp volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en biJ de Agenten in alle plaatsen van Nederland 1 Kilo Topoll Ircpft evenveel Tocdingiiwaarde al 6 Kilo bost rondvlei jib or 180 a l icrcii rn i on wordt in hpt licliaam onmiddelyk tot splerweeftel en bloed omgezet i idiT Mt te vormen Troiion lieoll bï geregeld gebruik eene beduidende toeninie vm l r 11 litcn teu gevolite zoowel by geioud al by zieken en kan aan Ue l y en toegevoegd wordoji zonder daarvan den gmaak te bederven Doop im aK ol Iwen prys van Tropen kan iedereen bet zich verBcnalien V itrytbasr b l potliek ra diorlat olld tak U ta GeneraiilAgenten voor Nederland en Koloniën 0 Uoent Ciiiis van der I eyé Rotterdam liulieii gij niet wilt hoesten gebraikt tie allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Iruiven Borstlionig Extract m mh uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van II 1 VAl iSCIIAIii € o l enllaaff iye¥jraBcier s SCHAIK SCHAIK 8CHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCBAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co 8 Itfehauthe ia liet beste middel der wereld Co 8 Melianthe geueelt Kinkhoest Co S Mellilntbe geneest zoowel oud als Jotig Co S Melianthe i ag in geen huisgezin ontbreken Co S Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toezicht Co S laellanthe helpt onherroepelijk Co 8 Melianthe is bekroond met Ëerediptoma s Co B Melianthe is bekrooad met Goud Co 8 Melianthe is bekroond met Zilver Co S Melianthe is verijiibaar in flucous van éO Ctê tOCtê eu ft by Firm WOLFF Jt Co Westhaven 193 Gouda D MIBBIES Kleiweg B 100 Gouda B H VAH MILD VeeriUl B 126 l ouda k BOÜMAN MoordnU J Th tokken Boikoop B V WIJK Oudewalrr M KOLKMAN Waddmmee H ROLLMAN Bodtgravm PINKSE Nimaerterk a d JJul W J Ti DAM Haaitreeht A N VASZESSBN Schoonhoven De prijzen zijn door den staat Hoofdprijs er 600 000 sJfc ïen biedehet geluk de hand Dltnoodlgint tot deelneming in de Kansea van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker U MiUioen Z02 000 Uark gewonnea moeteu wordoD De prijnen van deze Teel voordeel biedende Geldloterij die volgena het plan ilechU 118 000 loten bevat zijn de rolgende l e hoogste prijs ia erentueel 500 000 Mark 11 pr alO OOOMark 5 pr a fi 00 Mark 10 pr ft 3 00 Mark lEBpr a S 0ÜO Mark 4 pr a l 600 Mark B12pr a 1 000 Mark l 80 pr a 300 Mark 2 pr a 3 0 Mark 77pr a ïOd Mark 8S0 8 pr a 16 Mark 9yB9pr al 0 148 1U 100 M 10882pr a7 4r 2l M Fremie v SnO OOO Mk I pr a iOO üOn Mark 1 pr a 10Ü no Mark priJB a 75 00 ark priji a 70 000 Mark 1 prija a 6 000 Mark 1 priji a 60 000 Mark 1 prya a ï 5 000 viarkS prijz a 60 000 Markl prijs a 40 000 Markl prijs a 80 000 Mark a prijz a aO O iO Mark totaal 69 010 prijzen Do Uoofdprys in de Ie klasse bedraagt Mark 60 1100 stijgt m do e kl tot I S ODO M in de e tot 0 000 M in de e tot 65 000 M in dl e tot 70 000 M in de fie tot 7 5 00 Mark in de 7e tot 200 000 Mark en met de premie van 300 000 M event tot iOO OUO M Voor de eerste prijstrokkiniï die ofticieel is vastgesteld kost een neheel origineel lot slecht Guld 8 50 een half onginetl lot slechts Guld l 75 oe kwart origineel lot slechts Guld O UO De inieggetden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prqaeu worden aaiufeaeven in het ofticieele trokkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratU verzend Iedere douluemer in de lotenj ontvangt ongevraagd unraiddeUijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofiitdeele trekkingslijat De uUbetatiniï en verzending van dp priJZBn geschiedt door mij en direkt on prorapt aan de winners en onder do strenjfste fe ietinhoudm ï 0 Iedere bestelling kan men eenvoudig por postwissel opgeven ook tegen r mbours J Men wende zich dus m t de aanvraag om toezending van loten voor de Bpoe lig plnata hebbende trekking zoo spoedig mogelijk oE uitoriijjk tot 1 November e k met vertroDwen tot SamuKl HcM kscher Seiir Bankier en Wisselkantoor in Hamhiirg Dnitschland FltAUSCEil SIOOUTmTEBI nu ciirütischf Wassclierij TAM H OPPE llEIMEII Iti Kratiihmle Uottcrilnm ïobrevet i i dnr r Z M den Konmu der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heet A VAN OS Az Specialiteit voor het fltoomen en verren vau alle üeerenen Oaraeagarderoben al rok alle Kindergoedereu Speciale inricbting voor het st Muii u van plucbe mantelB veeren bont euz Gord neu tafelkleedeu ent worden naar de nienwBte en laatste methode ijevertd de itezondr eid Alle goedaren hetzfl estoomd oi J ® worden oDBchadelflk voor volgens staal bewerkt Wtr Wie werkelijk prtja stelt een IIGQELIJK te hebben laat zich fotografeeren in de ÊPoiografiBche Uun$$inricMing ST criDiO Tan P V D 1¥AALI9 Fl 8INSEL 661 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn VOOK DE Nationale Militie Tweede Openbare KennisgeviDg BURGEMEESTER en VETHÜUDEES van Gouda voldoende aan art 28 der Wet van den igen Augustus 1861 Staatsblad No 72 en aan art 20 van Zijner Majesteits besluit van den 8n Mei 1862 Staatsblad No 46 brengen ter algemeene kennis dat de Loting der in dit jaar voor de Natioijale Militie ingeschrevenen in deze Gemeente zal plaats hebben op Dinsdag den 23n October aanstaande aanvangende des voormiddags g a ure dat de ingeschrevenen naar Alphabetisclie orde opgeroepen zelven hun nommer trekken dat voor de niet opgekomen Loteling de trekking kan ge schieden door zijn Vader Moeder of Voogd ter wijl dit bij httnne aiwezigheid door den Burgemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die zij ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag efi uur zullen moeten bevinden ten Kaadhuize dezer Gemeente dat op Maandag den I2n November daaraanvolgende van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 en van 3 tot 5 ure op het Raadhuis aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getuigschrilten wegens Broederdienst ofvantezijn Eenige Wettige Zoon en dat belanghebbenden zich moeten aanaoaldea vergezeld van iwec omeI hen bekende ter goeder naam en faam bekend staande ingezetenen die op hunne verantwoordelijkheid de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het op te maken getuigschrift onderteekenen Het doen opmaken van die getuigschrilten is echter niet voldoende om van de vrijstelling verzekerd te zijn daartoe zullen de Lotehngen de vrijstelhng in de Eerste Zitting van den Militieraad moeten vragen De benoodigde bewijzen van werkelijken dienst of uittreksels uit het Stamboek znllep voor de belanghebbenden bij de betrokken korps n worden aangevraagd indien zij zich vóór de Loting vervoegen ter Secretarie de zer gemeente en de daartoe noodige inlichtingen tijdig verstrekken terwijl zij die bezwaren mochten hebben tegen de wijze waarop de Loting is geschied deze kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen vijf dagen te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad bij een op ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer Gemeente Gouda d n i6n October 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd f R L MARTENS I De Secretaris BROUWER FEViLLEiOIW 8 Toen hij zich tegenover Cayrol bevond was de eerste opwelling van den jonkman de bankier had het Wel geraden om hem te vragen Hoe is het Is alles voor mi verloren Eene soort van angstigen schroom hield de woorden op zijne lippen terug Hij wilde niet bekennen dat hij twijfelde En wat zou Cayrol hem ook kunnen zeggen dan dat alles uit was en hem niets overbleei dan rouw te dragen over zijne liefde Daarom wendde hij zich van hem af en ging heen De drukte van Parijs overmande hem en maakte hem duizelig Na een eenjarig verbhjfin de vreedzame en doodsche stilte van Afrika zich weder te midden van het geschreeuw der verkoopers het geratel der rijtuigen de onophoudelijke bedrijvigheid der groote stad te bevinden was eene te plotselinge verandering voor hem Eene zeer groote afgematheid van lichaam maakte zich van Pieter racester Zijn hoofd werd hem te zwaar Zeer terneergeslagen nam hij plaats in een rijtuig dat henl naar het hotel du Louvre bracht Terwijl hij zijn brandend voorhoofd trachtte te verkoelen aan het glas van het portier vatte een onzinnig denkbeeld in zijn geest post Hij herinnerde zich dat hij tijdens de Commune in de strrat Sain Antoine bijna gedood was door de uitbi rsting van eene bom die BuUenlandsch Uverzlcbl Lord Roberts meldde den 12deu nit Pretoria In de laatste dagen zgn met meer ol minder goeden uitslag pogingen gedaan om onze spoorwegen telegraafverbindingen te verstoren Do hardnekkigheid van de Boeren is eenigszins opmerkelyk want de aangerichte s hade wordt spoedig hersteld en er volgt ooveranderlgk strenge straf op De Wet s manschappen zyn nog aityd sterk verstrooid in de naböhoid v an de Vaal Een aantal zyn weggeloopeu na het gevecht waarvan in myn telegram van den lOden melding is gemaakt By Middelbnrg is gisteren een sehermutseling geleverd waarin wy twee gewonden kregen Verscheidene Boeren moeten gedood zijn Generaal Lyttelton heeft gisteren met den staf van de éde divisie en de 8ste brigade Doktroom bereikt op weg naar Middelbnrg Stephenson bericht dat hy twee gesneuvelden en vier gewonden heeft verloren in een ontmoeting met eenige Boeren ten noorden van Nelsprnit op den lOden denzelfden dag is een man van het Sussexregiment by Kroonstad gesneuveld en den volgenden dag liepen twee Boeren in een v l die eenige manschappen van Brabant s Horse voor hen gelegd hadden Kclly Kenny bericht dat twee man van de politie den lOden by Petersburg doodgeschoten zyn door een troep stiwopende Boeren Gelyk men zich zal herinneren werden Verleden jaar onmiddellyk na de eerste nederlagen der Engelschen allerlei geruchten verspreid over moeilijkheden welke zich in andere deelen der wereld voor Engeland opdeden De Ueuta kwestie werd ter sprake gebracht meh gewaagde van plannen van Monelik of Sussinnssie men sprak over Soedan ol Indie In het kort het scheen of alles wat met Engeland had af te rekenen nu wakker zou worden Maar alle hoop iJleef ijdel Het is daarom dat wy niet te veel waarde hechten aan geruchten over nieuwe moeilijkheden Eerst werd gemeld dat Hongkong ernstig werd bedreigd waarom de gouverneur 10 000 man nit Indié had gevraagd ook omdat het in geheel Zuid Ohina woelig was De 30 000 man Engelschen die daar aanwezig zyn zouden niet voldoende wezen Aanvankolyk waren wy niet geneigd daaraan veel geloof te hechten Maar ook van Fransche zyde zyn berichten over woelingen de opstandelingen van de hoogte van Père Lachaise wierpen Hij dacht er over dat Micheline hem zou beweend hebben wanneer hij toen gestorven was Daarna scheen het hem als in een benauwden droom toe dat de onderstelling waarheid was ge worden Hij zag de kerk met rouwfloers bekleed Hij hoorde duidelijk de lijkzangen Eene katalalk bevatte zijne lijkkist en zijne verloofde kwam langzaam met bevende hand wijwater sprenkelen op het kleed dat zijn lijkkist bedekte terwijl eene staan in zijn binnenste sprak iGij zijt gestorven want Micheline gaat met een ander trouwen Hij deed moeite om dit akelige visioen te ver dryven maar mocht er niet in slagen Om den benauwden droom die hem bevangen had te doen ophouden beproefde hij de gaspitten te tellen een twee drie vier vijf maar altijd brak dezelfde gedachten zijne pogingen af glj zijt gestorven want uwe verloofde gaat met een ander trouwen Het plotseling stilhouden van het rijtuig onttrok hem aan deze marteling Een bediende van het hotel opende het portier Pieter steeg werktuigelijk uit Hij volgde zonder een woord te zeggen een anderen bediende die hem eene kamer op de tweede verdieping aanwees Toen hij alleen was zette hij zich neder Deze kamer met hare stofFeenng van slecht onderhouden meubelen maakte hem griezelig Hij zag er het beeld van zijn toekomstig leven in dat eelizaam en verlaten zou zvjn Kwam hij te voren te Parijs dan logeerde hij bij mevrouw Desvarennes Hij vond in de straat Saint Dominique eene woning met de verkwikkende atmosfeer van het Üamiliekven Daar glinsterden aller oogen van in het Zuiden en wel in de buurt van Tonking Geheel ter zyde leggen mogen wy dit bericht dus niet Maar nn een voor Engeland nog bedenkelijker tyding Terwyl het leger in Indié reeds met 30 000 man is verzwakt door uitzending naar China en Zuid Afrika terwyl if gewone aanvulling wegens sterfte enz het laatste jaar achterwege bleef zyn nieuwe moeilijkheden ontstaan en wel in Beloedsjistan het kustland tusschen Indië en Perzië waar de groote Karavaanweg doorgaat De Fazlri s nemen een steeds dreigender houding aan waarom het volgens Daily Mail noodig werd troepen daarheen te zenden De Londensche correspondent van de Petit Bleu die meermalen hoewel niet altyii goed ingelicht bleek meldt d it aan het ministerie voor Indië ongunstige berichten ziJn ontvangen Men vreest de gevolgen van de vermindering der legersterkte en daarom zon aan Roberts zijn gevraagd de l SOOO man van het Indische contingent zoo spoedig mogalyk terng te zenden Dit laatste is ons niet zeenduidelijk Immers het Indische contingent heeft 0 a de divisie van White gevormd die te Ladysmith belegerd is geweest en dns zwaar leed Reedi vroeger tronvejïÈ is gemeld dat van het contingent niet ïUW meer dan de helft nog valide lyerd geacht Bovendien zou Roberts hebben geantwoord dat hy hoopte in November het contingent te kunnen missen Een nieuw bewijs dat de stryd voortduurt ook al is de oorlog uit Er moeten nu in Engeland nog slechts voor 14 zetels verkiezingen plaats hebben De stand der partijen is thans regeeringspartij 398 zetels liberalen en werkliedenpartij 177 lersche nationalisten 81 oppositie gezamenlijk 258 meerderheid voor de regeering 140 of volgens een andere opgaaf liberalen en werklieden 179 nationalisten 80 meerderheid der regeering 139 stemmen De Economist komt mot andere bladen op de dwaasheden terug welke de nu zoo goed als afgeloopen verkiezings campagiie heeft gekenmerkt Eerst heette het dat het buitenland lette op elke aarzeling van het Britscho volk om de politiek der regeering tegenover Zuid Afrika onvoorwaardelijk goed te keuren daarna dat ielere stom ten gun ste van de candidaten der oppositie er een voor de Boeren was toen die leus haar uitwerking had gedaan werd ze wat verzacht toegenegenheid als men hem zag liier vond htj slechts welwillendheid op commando beleetdheid tegen zooveel daags Zou liet voortaan zóó moeten zijn Deze smartelijke gewaarwording verdreef zijne weifelmoedigheid als met een tooverslag Hij betreurde zoo bitter het liefelijk verleden dat hij be sloot te strijden om het in de toekomst te behouden Hij kleedde zich spoedig deed van zijn aangezicht de sporen zijner haastige reis verdwijnen sprong daarna vastberaden in een rijtuig en liet zich naar mevrouw Desvarennes brengen Hij moest zich verdedigen want het was om zijn geluk te doen Ter hoogte van het plein de la Concorde kruiste een rijtuig het zijne Hij herkende de livrei van mevrouw Desvarennes en keek haastig uit De patroon in haar coupé gedoken zag hem niet Hij stond op het punt om te doen stilhouden en haar in te halen doch een oogenblik nadenkens bracht hem van dit denkbeeld terug Hij moest Micheline spreken van haar alleen hing zijn lot af Weinige oogenblikken daarna stapte hij af aan de deur der woning m de straat Saint Dominique Micheline en Jeanne waren nog in den tuin en zaten op dezelfde plaats bij het grasperk Cayrol had zich bij Serge gevoegd Beiden dezen schoonen morgen genietende hielden zich onledig met de aangename beschouwing van het voorwerp hunner wenachen Een haastige stap deed het zand der laan kraken en trok eensklaps de aandacht der beide paren In het volle daglicht schreed een jonkman voort dien Jeanne noch Micheline herkenden Op enkele schreden van de groep gekomen nam de ezoeker langzaam zijn hoed af Toen hij de ge maar de zin bleef hetzelfde De Economist becijfert dat in 340 districten wtor tot Zaterdag de strijd aan de stembus gevoerd was de regeeringspartij wel is waar 209 zetel gewonnen heeft en de liberalen maar 131 maar dat het aantal stemmen op candidaten der oppositie nitgebracht 1 374 000 is geweest tegen 1 586 000 op de unionisten De menschen die volgens de jingo s proBoer gestemd hebben vormen das in die districten op niet zoo heel veel na de helft Terwyl men over de militaire gebeurtenissen in China nog steeds tamelgk wel in het duister rondtast en de gernchttn over den terugkeer van keizer Kwang Hsoe naar Peking voortdurend worden afgewisseld met berichten over het vertrek van bet Hot naar het binnenland schijnt naar Arthur Levysohn in het Berliner Tageblatt opmerkt de diplomatieke toestand aanmerkelijk verbeterd te zyn De eenstemmigheid der mogendheden die in de laatste weken op den scherpen kant van het mes balanceerde is in een toestand van meer stabiel evenwicht gekomen Uit Petersburg wordt daaromtrent medegedeeld De jongste onderhandelingen hebben er veel toe bygedragen om de moeielykheden nit den weg te ruimen die een volkomen eenstemmigheid belemmerden Het even gematigde ala besliste ant veord van den Dojteeton helnr op het telegram van den keizer van Chin is hier zeer goed opgenomen en men is het er volkomen over eens dat de religiense plechtigheden door den Chineeschen Iceizer aanbevolen geen voldoende boete zijn vooi de begane misdaden De voorstellen van den Franschen minister Delcassé vinden als grondslag voor de te voeren onderhandelingen eveneens steun bü de Russische regeering en deze is hot verder eens met de voorwaarden van de Duitsche regeering dat eerst de Chineesche waardigheidsbekleedors moeten gestraft worden Dit is nog niet in voldoende mate geschied De gezanten der mogendheden te Peking hebben over de Dnitsche voorstellen beraadslaagd en zijn tot de conclusie gekomen dat de lyst der hoofdaanleggers in het bekende keizerlijke edict genoemd als gestraften onvolledig is daar er minstens twee van de voornaamste schuldigen aan ontbreken namelijk Toeng foo Siang en YoehSien en dat de straffen in dat ediot genoemd als voldoende kunnen worden aangezien mits de gezanten op de voltrekking er van toezicht kunnen houden Zoolang dit niet geschiedt behoeft men aan de op dwongen houding en het verwonderd uitzicht der beide jonge meines zag speelde er een treurige glimlach om zijne lippen en leide hij acht Ben ik dan zoo veranderd dat ik u mijn naam nioet noemen Bij deze woorden stond Micheline haastig op zij werd even wit als haar halskraag en bevende op het punt van in snikken los te barsten bleef zij zwijgend en versteend voor Pieter staan Zij kon niet spreken maar hare blikken waren strak op den jongen man gevestigd Hij was het deipeef genoot harer jeugd maar zoo veranderd dat zij hem niet herkend had vermagerÉI door vermoeienissen door angst misschien bruin geworden en met een zwarten baard die hem een manlijk en veerkrachtig voorkomen gaf Hij was het wel met dat smalle lintje m zijn knoopsgat dat hij met had toen Uij vertrok en dat een bewijs was van de belangrijkheid der uitgevoerde werken van de grootte der gevaren die hij het hoofd had moeten biedm Pieter beefde bleet onbewegelijk staan en zweeg Het geluid zijner stem door de ontroering aangedaan had hem verschrikt H ij verwachtte wel eene koele ontvangst doch deze ontsteltenis die op angst geleek overtrof alles wat hij zich had kunnen voor stellen Serge was verwonderd en wachtte Jeanne verbrak deze ijselijke stilte Zij gin een paar schreden naar Pieter toe en zcide terwijl zij haar voorhoofd naar hem toebooe Hoe omhelst gij uwe vriendinnen niet meer i Wordt vfvoIgH