Goudsche Courant, woensdag 17 oktober 1900

ülrecte SpoorwegverWndIngeo met GOUDA Wlnterdlenst 1900 AaDRevaogen I October Tüd vaB Greenwlcli ROTTERDAM iM jmk 11 58 1 17 1 18 8 80 8 48 4 89 4 64 5 13 6 18 7 17 1 f 5 01 K t t 1 10 Il t r K 17 f K 5 18 tl t It 1 18 1 89 8 51 J OS 5 17 6 4 6 89 1 68 E IO 7 18 9 06 5 10 7 67 a i 7 86 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 11 10 40 11 16 1 14 J 10 19 8 31 S l 8 8 41 X f 10 6 7 47 8 07 8 i0 8 56 9 SS 10 10 10 45 11 01 11 47 6 46 r lli l H 9 K n a w t 11 46 f I I i 80DDA 7 85 1 11 6 88 9 08 9 4 8S 67 10 8S 11 0 11 1 1 18 6 40 11 09 50 j 11 1 6 17 V1 16 g C6 19 9 45 10 18 10 16 11 85 11 50 li S4 8 09 8 54 U 16 9 08 10 08 11 15 AllMn la 8 UuM tUtn bybotalmi g Op due tninea l n Zondig MuadtK en Oiuaag MndugMiu ntaarbUiDttso T mr da Sa 1 1 raikrijgbaar tegeii anïalan rnaktprüa H Hollaiidaalia Spoar L Bxtra ampplemeKt bawga 1 Alltel DiMdag KOTTEBDAU SOCDA Tiaa Tem 1 80 11 88 1 43 1 54 86 8 14 46 t l =8 8 08 1 09 2 09 S5 4 89 e 4 47 4 34 5 16 4 44 4 61 6 01 5 07 6 18 6 46 6 84 6 41 6 04 8 89 3 9 18 9 47 10 16 11 81 11 45 11 10 1 I 10 16 I t 10 88 fff X 6 84 9 00 9 89 10 08 10 1 10 49 11 5 11 06 11 81 Aaoltatiaf op dan loop ktn nlat gatakand worden U Hollandaahe apoor L Extra iapplemeatliewyB ran da Compagniit dar Wagona Lite OOUDA DBN UaAG viae veraa 10 1 10 19 11 81 U 16 11 18 11 68 1 58 8 81 8 46 4 1 4 50 5 16 11 11 1 10 6 08 ll l 11 5 18 I 11 86 l 6 6 17 10 46 11 41 11 01 11 45 11 55 1 40 1 10 1 48 4 15 4 45 6 81 5 55 1 01 8 18 8 84 6 88 7 57 8 43 Qpnda 7 1 S7 1 lt 10 00 X Teah Uoeii 7 18 8 58 t i t aoatenaeer Zeg 7 8 9 01 Voorburg 7 6 9 14 a Uagh 7 61 9 08 9 19 9 88 9 49 10 18 W 1 iUaM 6 81 6 04 7 01 7 15 7 8 8 85 8 86 9 08 44 10 11 Tootburg 8 81 10 17 Zoelerm Zeg 6 51 J 10 81 Zavenh Mo 6 08 10 48 Oniiila 6 14 6 S1 7 18 7 4 S 07 9 06 9 11 9 80 10 1110 64 e Faevltatiet op des loop kas niet gerekend worden fi Harmonikatrefn 11 16 11 86 11 08 1 80 1 40 1 67 4 00 4 1 E 4 87 5 18 6 81 7 01 7 41 7 65 8 18 8 61 10 81 1 86 4 43 6 88 9 67 1 50 4 68 8 43 10 11 8 01 8 1 6 54 10 21 11 64 11 03 11 34 S U 8 0 8 14 4 17 4 41 5 81 6 4 7 05 7 81 8 09 8 16 8 45 10 98 10 6 alleen Ie en la klaaaa eatra betalen £ 8akaln een biljet la U een lopplemeat bew a 8 O ü n A i M N r I R D A riae era Joule 6 9 8 11 8 8S 9 88 10 10 10 6 11 08 1 10 1 86 3 16 4 07 4 43 6 19 6 16 8 48 6l 0 19 10 37 11 06 Amit W 8 01 8 58 9 1 10 10 11 04 18 48 11 67 1 67 3 86 4 H 4 67 6 10 e Oa 6 44 9 86 10 8 i 1 08 11 69 Amst 0 8 1 9 1S 9 Sr 10 86 11 1 1 08 I ID 1 18 8 40 4 17 6 1 i 45 6 8 9 iS 10 50 11 16 18 14 fcUI D TRICH I ieeretia H 10 59 11 00 11 87 1 15 6 11 4 S1 6 58 6 80 11 18 1 81 11 14 1 40 3 1 6 11 ir 47 11 81 1 09 8 08 8 46 5 04 6 30 7 00 s S ï 11 88 11 01 1 48 8 08 8 1 4 01 4 48 5 41 6 5 7 00 6S 9 01 11 65 11 17 4 1V 7 14 6 11 86 4 38 9 26 11 11 i B Uoud 6 10 6 84 7 4 8 16 9 07 89 10 14 üadew 6 86 Woerd 6 48 8 tS Utrwht 8 08 7 04 8 18 8 61 Bï 10 14 10 4 i f atKokt 6 18 8 61 7 47 8 88 9 10 10 10 10 65 Woardol 6 07 6 4t 6 09 9 87 10 88 Oud 6 8 6 68 6 17 10 41 Ooldl i 4l 7 08 7 14 8 80 9 0 9 66 10 64 11 17 Viuetn 6 8 7 1S 8 10 S f 6 9 18 9 81 11 16 11 87 1S 0 t f 3 10 8 84 4 45 6 11 6 11 7 0 8 10 9 61 Amni W 5 84 6 47 7 80 8 86 8 45 9 80 u 46 11 80 11 411 05 1 411 8 18 8 49 6 0 I 6 88 6 36 7 85 8 86 10 06 llouda 7 0 7 31 8 18 9 19 9 8 10 18 10 8 H8 61 1 8 1 6 8 88 4 18 1 84 6 47 7 16 7 64 8 09 9 11 11 18 g etde Btraffen niet meer waarde te hechten dan men wil Verspreide Berichten Feanksuk De tentoonstelling die hensch niet verlengd wordt het wordt opnieow formeel verzekerd ter weerlegging van hardnel kige praatjes dat er nog 2 weken zallen worden aan toegevoegd werd Vr dag bezocht door 256991 personen en Zaterdag bjj minder mooi weer door 207 185 personen die dooreengenomen 30 è 35 cediimes voor de tickets betaalden En eergisteren hoewel het weer erg onvast en lang niet warm was stroomde het alweer bezoekers Ondertnsschen meent de administratie dat iet bjj den lagen koers der tickets best wat daurder kan op de bgzondere dagen en ter gelegenheid van feesten Zoo betaalden de Ini Vrijdag in plaats van vier vjjl tickets per persoon terwijl liet bg de nog te geven leesten in gelgke mate prijzig zal wezen Uit een opgave ten aanzien van het bezoek aan de Tentoonstelling blijkt dat tnsschen den vijltienden April tot den vijftienden September de Tentoonstelling bezocht is door 31 805 691 personen In de volgende verhouding voor elke twee weken Ie veertien dagen 1369 263 2e 1 516 062 3e 2 730 404 4e 3 486 387 5e 3 391 401 6e 3 749 012 7e 2 809 832 8e 3 768 883 9e 3 959 891 en 10e 4 514 526 Zooals men ziet is er steeds staging geweest behalve voor de vijfde en de zevende tweeweekscbe periede toen het te Parijs zoo uiterst warm was De prefectj der Seine heeft aan de militiecommissie voorgesteld de minimnmmant voor de miliciens nóg lager te stellen dan 1 meter 54 Door de anarchisten moeten in geheime samenkomsten te PariJs maatregelen zjn getroffen voor de oprichting van nationale en een Internationaal correspondentiebareau DUITSOBLAKD De zegeningen der beschaving zijn door den gonvernenr van Dnitsch Oostafrika óók al op eenigszins zonderlinge wjjze verspreid in het aan hem onderhoorlge gebied Deze antoriteit generaal Von Liebert heeft bij een belastinginning niet minder dan veertig meqschen in een dorp laten neerschieten omdat de stampers het door hen verschnldigde bedrag niet konden voldoen Zelfs vertelt de Afrika reiïiger Hans Wagner dat zijn lastige Ini voor koloniseerende rijken dat de gonvernenr voornoemd in het geheel 2001 menschen heeft laten afmaken ten behoeve van de belastingpenningen tot verheffing van het Duitsche Eijk Italië Zaterdag heelt de pans de Sngelsche pelgrims ontvangen in de basiliek van de Sint Pieterskerk zonder evenwel een of ander tot hen te zeggen tor verzachting van hetgeen de Vatioaansche bladen ten gunste der Boeren hebben gereleveerd BINNENLAND 1 Ooud 6 51 7 11 Moordrecht door 7 18 ÜioBwetVark 7 18 Oapslle 7 88 aotfardun M 8 15 7 44 aatterdamD F aottardam B 7 68 Botterdam Beun Rotterdam D F Jlotterdam U Oapalle Hituwnrkark Iloordreoht ftoada t AUaa la 6 4E y e 6 56 V 4 4 5 80 6 07 7 16 7 48 4 61 5 41 6 01 6 51 5 11 6 04 f 5 17 6 10 6 18 7 8 8 04 en 1 klaaae eitra iMUIan e Hr M pantserdekachip Gelderland heeft order bekomen zoo spoedig mogelijk met president Krnger aan boord Lourengo Marqnez te verlaten d w z nadat het schip aldaar een groote hoeveelheid steenkolen heeft geladen In verband met vroegere geruchten omtrent de voorziening in de behoefte aan kolen kan worden medegedeeld dat voor de verdere reis voldoende hoeveelheden brandstof zp gereserveerd zoodat de kolenqnaestie door vooraf genomen maatregelen verzorgd is De groothertog en de groothertogin van Hessen brachten Zondag een bezoek aan Hare Majesteiten de Koningin en de KoninginMoeder Hare Majesteiten brachten gisteren op de terugreis naar het Loo een tegenbezoek aan den vorst en de vorstin te Darmstadt Zooals bekend is is in 1893 het Nederlandsch Landbouwcoraité door de regeering belast met de bewerking van hetlandboowverslag Thans is het verslag over den landbouw over 1898 2e stuk verschenen omvattende onderlinge hagel brand waarborg en veeverzekermg coöperatieve vereenigingen tot aankoop van benoodigdheden ten behoeve en het tot het verwerken en verkoopen van producten van land en tnmbouw veeteelt enz tot het aanhouden van manlijke fokdieren zoomede tot het verschaffen van fondsen voorschotten enz Verder een overzicht van de koop en hunrwaarde van de gronden den afkoop van tienden den verkoop van domeinen en van de hypotheekbanken Door onvoorziene omstandigheden zooals uit het voorwoord blijkt verschijnt het tweede deel vroeger in t licht dan het eerste deel hetwelk echter zoo goed als gereed is Dit bevat een beredeneerd overzicht van de grootte der gronden van eigenaars en pachters meteorologie van de nitkomsten van den oogst en van den veestapel Het derde deel dat een overzicht bevat van tuinbouw bloem en boomkweekerü ooften fruitteelt en houtteelt is ter perse Zooals wü reeds mededeelden zijn thans de nieuwe guldens gereed tenminste spoedig zullen zij in circulatie komen Ze dragen het jaartal 1898 en vertoonen aan de voorzijde het borstbeeld der Koningin naar links gewend het haar opgenomen en samengevat in eenen wrong de diadeem is in do voorharen gestoken Het omschrift luidt Wilhelmina Koningin der Nederlanden en onder het kopje staat P Pander De keerigdll vertoont het Nederlandsche wapen anders gemodeleerd dan vroeger met de gebrnlkel jke munt en waarde teekenen en het omichrift Het kantschrift natuurlijk als op de oudere munten to 9 48 Vrijdagavond werd een landbouw wintercursns geopend te Bleiswijk door den Heer Mr C P Zaayer secretaris van de afdeeling Rotterdam Schiedam en omstreken Als onderwijzers zallen optreden de H H I J V d Berg van Pijnaoker en J M Fillekes van Berkel Het aantal leerlingen bedroeg 13 De lessen zullen gegeven worden in een der lokalen der o l school te Blei wijk Nog vingen deze week de lessen aan op den winterlandbouwcursus te Zoetermeer Zegwaard odder leiding van den Heer S J Van den Berg te Pijnacker terwijl mede als onderwijzer optreedt de Heer M Flohil veearts te Zoetermeer Het aantal leerlingen bedraagt 11 welk getal ruim voldoende mag heeten als men in aanmerking neemt dat nn reeds voor het zesde winterhalfjaar lesssn in landbouwknncle te Zoetermeer worden gegeven Men schrijft nit Vlissingen Het stoomschip Guelph dat den 8en dezer van Kaapstad is vertrokken met Transvaalsche bannelingen kan in het begin van November hier verwacht worden Dit zal dan het 7e schip zjjn hetwelk bier nit Znid Afrika verdrevenen ontscheept Over het Miimlingdal waar H H M M onze Koningin en de Koningin Moeder eenige dagen hebben doorgebracht en van waar zij gisteren terugkeejtden schrijft de Frankfurter o a Opgewekt is het leven in het nauwelijks 2000 inwoners tellende dorpje KOning in bet geheel niet en een luidruchtig heftig optreden ligt niet in het karakter van de bewonen van Plumgau Eenige molens sigarenen luciferfabrieken veroorzaken geen storing en bet landbouwbedrijf waarbij de meeste inwoners betrokken zjjh wordt ook niet met al te veel geraas uitgeoefend lange schrille tonen van stoomfluiten waarmede de landelijke virtuosen in den regel een aanval plegen te doen zelfs op de sterkste zenuwen hoeren wij hier niet en zelfs het rundvee dat door talrijke prachtexomplaren vertegenwoordigd is wandelt netjes en rustig langs de goed onderhouden wegen en keert s avonds zelden loeiend naar de stallen terug zoodat ook van deze zpe geen storing van de rnst dreigt Het dorpje is overoud Waarschijnlijk een Romeinsche vesting wordt er reeds in 820 en 822 na Christus in een geschrift melding van gemaakt Het was het hooïdplaatsje van het district Cent dat oorspronkelijk biJ de abdij Lorsch behoorde en in het midden der 13de eeuw aan Kurmainz en in 1355 en 1359 aan Erbach Flirstenau kwam Bj een verdeeling viel het aan den graaf van Erbach Schbnberg ten deel in 1747 en het bleef in zijn bezit tot de vorige eeuw De eeuwenlange afhankelijkheid waarbij de bewoners zich oogenschgnlijk wel bevonden werkt nog in deze dagen na en de goede verhouding tusschen den heer en de bevolking nit zich in een voor de gravenfamilie zeer vleiende deelneming in alle vroolijke en treurige lamiliegebeurtenissen Het slot met de kerk tot een bouwgroep vereenigd ligt op een hoogte in het veld zeil Het is niet onwaarschijnlijk dat het moderne gebouw op de grondmnren vaneen middeleonwschen burcht rust De stgl wijst op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw De indeeling van het inwendige gedeelte komt daarmee overeen 3 45 3 46 4 08 06 4 6 4 14 F 49 6 81 7 8 7 10 7 86 8 16 i l6 7 33 8 48 7 54 8 08 r t 11 06 10 87 10 55 11 01 II 11 11 46 9 85 10 06 10 48 11 07 De vertrekken waarin de Nederlandsche gasten gelogeerd hebben zijn uitgevoerd gedeeltelijk in het tpperk Lodewijk XVI gedeeltelijk in dat van het Keizerrijk Niet zoo prachtig maar toch indrukwekkend zijn de groote zalen met de vele spiegels vazen luchters en sierramen die omgeven worden door een groote menigte sepia schilderstukken voor het grootste gedeelte uit de omgeving van Bome Een echt behagelijk gevoel ondervindt men bg het bezoeken van dit harmonisch geheel Onderwetsch vriendelijk en sierlgk ziet de gansche inrichting er nit Bg de restauratie en rangschikking heeft de heer Baar de slotbewaarder streng de geschiedenis en de knust gevolgd üit de tuinkamer komt men in den slottnin met zijn oude prachtige boomen en zijn aHnleg in het systeem van de Italiaansche aanlegkunst uit de vorige eeuw Daar is vrede en de ontspanning die de Nederlandsche vorstinnen voor weinige dagen in den kring van bloedverwanten iu het Mumlingdal zochten is Haar waarschgnlgk ten deel gevallen daar de laatste dagen het herfstweef in aanmerking genomen tot wandelingen ia de bergwonden uitlokten In De Kleine Kapitalist het financieele nieuws lezen wjj het volgende Een ernstige waarschuwing voor aandeelhouders der Z A S M Voor eenige dagen ontving ik uit Znid Afrika een brief van een mijner aldaar vertoevende vrienden een Nederlander een alleszins betrouwbaar man met goede relation zoowel in Engelsche als in Atrikaander kringen Dat schrijven bevat zeer ernstige en ongunstige berichten ten opzichte van de Nederlandsch ZuidAfrikaansche Spoorwegmaatschappij terwgl de schrijver op grond daarvan mjj den weigemeenden raad geeft mjj nu nog van mijn bezit te ontdoen alvorens groote verliezen zullen worden geleden Bij het groote belang dat het Nederlandsche kapitaal heeft bg deze Nederlandsche onderneming in Zuid Afrika acht ik mg verplicht dat schrijven openbaar te maken alhoewel het meer aan mg persoonlijk gericht was Het gedeelte van den brief handelende over de Z A S M luidt als volgt Het is niet mijn doel met dezen in verschillende beschouwingen te treden doch aangezien straks om 8 uur de mail sluit en mjj gisteren door eene buitengewone gelegenheid bgzondere berichten zgn geworden heb ik het wenscheiyk geacht ü deze in privaat te moeten berichten Het betreft de Z A S M Ik weet niet of ü of nwe vrienden daarbg financieel betrokken z n zoo ja verkoop dan ten spoedigste hoe men ook in Holland van bekende zgde zal sussen of op eene toekomst zal bouwen die vèr zeer vèr weg is jaren zal vatten om tot een beslissing te brengen en dan nog telenrstelling zal baren èn groote verliezen aan hen die zich nu met mooie voo Bpiegalingen zullen laten paaien Enfin ik zal geen bladen met berichten volschrgven maar kortelgk de volgende feiten geven X 9 18 10 18 9 16 10 81 81 t 8 f w 4 9 68 10 08 f 42 9 47 10 09 10 16 11 01 17 6 87 6 89 7 05 7 69 8 6 3 6 46 6 66 7 01 7 96 8 10 8 i t 8 1 9 17 9 58 o F E M iA 10 19 10 18 10 43 11 19 9 56 10 08 10 17 10 89 10 84 10 16 11 11 U lï De Z A S M was altgd in de contramine met de Koloniale en Natal regeeringen In Holland wist men weinig daarvan af en dat de booge inkomsten verkregen werden door een eigenmachtig handelen Dit is thans geheel vervallen en treedt de Engelsche regeering op om aan alle aansluitingen biJ Natal en Oranje Ei vier Kolonie eene geheel andere bestemming voor den doorvoerhandel te geven die reeds de inkomsten der Z A S M zeer zullen treffen Maar er is meer De lijn Vereeniging Johannesburg en die naar Delagoa waren de gondmguen De laatste zal zeer bezwaard worden als de concurreerende Ijjn met de Kolonie zoodat het gebruik daarvan wel tgd zal sparen maar daar zal door zoogenaamd oponthoud ook wel wat op gevonden worden maar de vrachten zullen zeer verhoogd worden wanneer Pj deze Ign voor het gewone verkeer weer geopend wordt De Ijjn Johannesburg Vereeniging maakt een omweg over Elandsfontein waar de branchlgn naar Pretoria gaat Nu deze laatste geeft voor de Engelsche industrie niets en de practiBche geest heeft thans 15 000 man aan het werk gezet om eene directe Ign onafhankelgk van de bestaande te bonwen van Vereeniging naar Johannesburg welke dus veel korter zal zijn dan de tegenwoordige en deze dus waardeloos zal maken en een der grootste inkomsten zal wegnemen De concessie zie proclamatie zal natuurlijk worden beknibbeld en door de regeering alle zglgnen of afkortingen worden gemaakt welke zij noodig acht of om de Z A S M te lïwingen de lijn op te geven Deze nieuwe aanleg wordt geheim gehouden n l geen berichten doorgelaten of Dan zgn vele stations o a bg ua alle van af ds Vaalrivier tot aan Johannesburg en op de Delagoa lgn met den grond gelgk gemaakt MiJn eigen oogen zien dat de treinen der Z A S M worden gebruikt voor de oorlogstreinen tnsschen bier en de Transvaal en het materieel totaal in den grond wordt gereden en vernield Tusschen Brandfort en Kroonstad liggen 7 treinen verbrand langs de spoorbaan alle treinen door de Boeren aangevallen verbrand en dan maar langs den weg geworpen s Nachts wordt naar het noorden niet meer gereden Boven in de Transvaal zal het wel i niet minder wezen Veel brnggen zgn vernield door het opblazen en de weg niet minder Wat Engeland herstelt zal de Z A S M moeten betalen Doch genoeg wat dit betreft Verkoop verkoop en laat men met den tegenwoordigen stand der papieren nog zijn voordeel doen voordat ook daarin teleurstelling volgt Dit is een business zaak geen sympathiezaak Verkoop en raad uwe vrienden te verkoopen Ik vertrek Brieven naar hier zgn dus niet meer noodig Ik achtte het echter noodzakelgk zoo spoedig mogelijk deze berichten u in banden ie doen komen welke n als financier kunnen van dienst wezen Handel daarmede naar uw goeddunken Een vriend van mij ook hem alléén die ik weet dat aandeelen en obligation Z A S M had heb ik geschreven ze onmiddellijk weg te doen zonder opgaaf of omschrijving doch naar mijne information Anders weet niemand het n zal verder ook niemand schrijven Ik moet sluiten en beste groeten Ik wensch aan dit schrijven niets toe te voegen den verkoop der aandeelen noch aan noch al te raden een ieder moet dit voor zich zelf beslissen na lezing van het geschrevene Hoogst wenscbelijk zou ik het evenwel achten als de Directie der Z A S M ter inlichting van de aandeelhouders zou willen mededeelen lo of haar reeds iets bekend is van de in dezen brief genoemde plannen of dat zg hiervan eerst kennis heeft gekregen door dit artikel 2o of de door haar genomen maatregel om alle ambtenaren geleidelijk te ontslaan in strgd met haar eerst geadverteerd voornemen wellicht het gevolg is van de hierboven bedoelde ongunstige vooruitzichten van de Maatschappij W P NoÉLS VA Waoknikoex Gemeng de Berichten Te Den Helder is Zondagnacht ingebroken in de roomsch katholieke kerk St Odlia De dieven hebben het offerblok opengebroken en den inhoud en eenige gouden en zilveren sieraden medegenomen Men meldt uit Monnikendam Gisterenmorgen heeft er in de nabijheid van Marken eene aanvaring plaats gehad tusschen den Volendammer botter no 175 en een stoomboot met gevolg dat de eerste zijn fok en een groot gedeelte van zgn voorsteven en roer verloor Gelukkig gebeurden er geen persoonlijke ongelukken t Is geen kwaad en onverblijdend ding dat in de laatste jaren verscheidene van onze weekbladen weer een plaat geven over de politieke gebeurtenissen van den dag Al spant vaak de Groene de kroon niet kwaad is ditmaal ook weer de plaat in het Zondagsblad van De Tijd Zg geeft Kruger te zien die gereed staat in de sloep van De Gelderland te stappen Op de vraag van den commandant Waarheen verlangt Uw Excellentie vervoerd te worden P geeft Oom Paul ten antwoord Allereerst naar Nederland en het Huis ten Bosch Ik zou gaarne een historich onderzoek instellen naar een Internationale Vredesconferentie die in den loop der tijden daar moet gehouden zjjn Deze atyie is raak Tgdens een kort onweder is Zondagavond omstreeks zes uur de bliksem geslagen in den houtzaagmolen van den hoer H Peirabend op het Weeskinderendijkje te Dordrecht De molen molen brandde in korten tgd tot den grond af De aangemkte spuiten konden tegen de geweldige vuurzee niets uitrichten wel slaagden ze er in de in de nabgheid staande houtloods die ook op een paar plaatsen begon te branden te behouden Te dessa viel Vrijdag een muur in vaneen huis waaraan men aan t bonwen was Twaalf werklui werden onder het puin bedolven en slechts de helft werd levend hoewel gekwetst te voorschijn gehaald dezes anderen waren Igken Toen de eigenaar van het huis vernam wat er gebeurd was zakte hg door een beroerte getroffen ineen Bij de politie te Utrecht kwam gisterenmiddag een heer aangifte doen dat hg in den trein van Amsterdam naar utrecht met kaartspelen een twee drie hartenboer ruim f 240 had verloren De gelukkige winner was ts Nienwetsliis nitgestipt De Russische politie heeft te Moskou een geheime drukkerg ontdekt waarin een aantal opruiende geschriften gedrukt werden In Odessa Kieff en Kharkoff heeft men de hand gelegd op een menigte politieke personen die gecompromitteerd heeten in verband met een anti dynastieke samenzwering in Warschau Journalisten schrijvers geneesheeren en andere notabelen komen onder de gevangenen voor STADSNIEUWS GOUDA 16 October 1900 Het bestuur van Armenzorg zond ons een kort verslag omtrent den verleenden onderstand in de laatste drie zomermaanden In deze drie maanden de voordeeligste voor vele instellingen van liefdadigheid deden zich zestien nieuwe aanvragen om onderstand voor Aan een dier moest men een weigerend antwoord geven om dat bg onderzoek was gebleken dat de drankdnivel er regeerde en iedere ondersteuning vruchteloos zou maken Bg sommigen heerschte volilagen gebrek Tot geen enkel kerkgenootschap behoorende waren eenige nitgesloten van iedere kerkelijke bedeeling Het Bnrgerlgk Armbestuur komt er zelden toe het geheele onderhond van zulke gezinnen voor zijn rekening te nemen en Armenzorg tast op den bodem van de geldkist iets waarmede zij helaas genoodzaakt is rekening te honden De commissie ontbreekt het onder dergelijke omstandigheden dus niet aan de moeielijkheid met weinig zooveel mogelgk hulp te verleenen Sommigen die reeds in de winter werden bedeeld konden deze hulp nog onmogelijk missen waarom men wegens den schralen toestand der kas tot vermindering moest overgaan Ondervindt zij vele verdrietelgkheden dikwijls doen zich ook interessante gevallen voor waar de uitslag van bare bemoeiingen groote voldoening oplevert Nu eens hielp zij iemand om de door groeten nood beleende kleederen te lossen dan eens dpor een noodlijdenden man aan grondstoffen te helpen waardoor hij zgn ambacht weer kon voortzetten Dikwijls mocht het gelukken na voorloopig onderstand te hebben verleend eene wednwe aan naaiwerk en wassohen te helpen Treurig is het in zoovele gevallen geen voldoende hulp te kannen verleenen In een gezin vaneen teringzieken man ziekelijke vrouw en vgf hulpelooze kinderen valt veel te doen evenzoo biJ eene arme weduwe die langdurig aan het ziekbed is gekluisterd geen raad weet hoe haar kinderen aan het noodigste te helpen en de barre winter weer in t verschiet ziet De onderstands commissie beveelt armenzorg nogmaals dringend aan om krachtigen geldelgken steun wanneer de penningmeester zoo vrij zal zgn de kwitantie s voor de jaarlijksche bijdragen te doen aanbieden Zaterdagavond gaf de tooneelvereeniging Na arbeid genoegen alhier in het café Unie haar eerste uitvoering in dit seizoen De vereeniging is enkele goede krachten rijker geworden een ervan de heer Bousema bjjv weet handig voordrachten fe knutselen en ze daarop verdienstelgk voor te dragen Van het 8 tal voordrachten nam hij er drie van eigen maaksel voor zgn rekening die alle evenals de vorige veel succes hadden Het aardige blijspel Het spreekuur van den dokter werd keurig uitgevoerd terwjjl het laatste nummer een pantomime door den heer Van 8t klaargemaakt leer voldeed omdat het denlachlust in hooge mate opwekte Een zeer geanimeerd bal hield de feestgenooten nog langen tijd te zamen BÜ Koninklijk beiloit is benoemd tot achool opziener in het district Heerenveen A C Zelvelder met gelijktijdige toekenning Van eervol ontslag als schoolopziener in het arrondissement Woerden Beroepen bjj de geref kerk te Herwgnen H Dalhujjsen te Nieuwerkerk a d IJsel ScHooïHoviis Gisterenmiddag word op het graf van wijlen den heer G H Westbroek in leven hooid eener school alhier een eenvoudig maar degelijk monument onthuld bekostigd door daartoe nitgeuoodigde ondleerlingen De plechtigheid werd dan ook uitsluitend voor die oud leerlingen en de familie van den overledene bestemd zoodat zelfs geen autoriteiten of onderwijzers tot de genoodigden behoorden Rechtszaken De arror dissements rechtbank te Breda heeft het bevel tot voorloopige gevangenhouding tegen den koster van I en den schilder M verdicht van dei moord in den Noordhbet te Tilburg wWitdm met dertig da verlengd Het Weekblad van het Hecht No 7492 bevat een vonnis op 17 April jl door de rechtbank te Zieriksee gewezen in een geschil over een doktersrekening Een notaris had bij ongeluk een jongen een paar hagelkorrels in de boenen geschoten en den jongen gezegd naar den dokter te gaan Deze heeft e korrels uitgehaald en den knaap verder behandeld en zond daarna den notaris eèn gespecificeerde rekenmg tot een bedrag van f 250 De notaris betwistte niet zijn ichuld maar achtte de som buitensporig hoog Het kwam tot een proces waarbij de gedaagde onder bestrgdiug van twee postjes zich bereid verklaarde te betalen wat de rechtbank billijk zou achten De recbthank beeft in haar vonnis het volgende overwogen O dat de eischer heeft beweerd dat het in ois land een algemeen gebruik is dat do bepaling van het honorarium wordt overgelaten aan den geneesheer en dat hg die de blip van een geneesheer inroept volgens artt 1375 en 1383 B en W stilzwijgend verbonden is het door den geneesheer gedeclareerd bedrag te betalen 0 dat de Bechtbank zich niet vereenigt met die opvatting maar van oordeel is dat overeenkomstig gemelde wetsbepalingen het honorarium van den geneesheer moet worden gereg ld naar het gebruik en de billijkheid en dat wanneer tusschen partjjen over het bedrag daarvan geschil bestaat die door den rechter naar den aard der overeenkomst in oversenstemming met het gebrnik en de billijkheid moet worden bepaald O dat het gebruik medebrengt dat het honorarium van den geneesheer verschillend wordt berekend naar gelang van het vermogen van den patiënt waar zich hier bet bijzonder geval voordoet dat de patient is de zoon van een arbeider die zoo goed als niets bezit terwijl de god voor wiens rekening hiJ is behandeld een vermogend man is op grond waarvan de eischer heeft beweerd dat hij ziJn salaris mag berekenen naar den maatstaf dien hg on hebben gebruikt wanneer hjj den ged zelven zon hebben behandeld 0 daaromtrent dat de reden waarom een geneesheer aan een onvermogend patiënt weinig of niets in rekening pleegt te brengen alleen gelegen is in het onvermogen van dien patiënt maar niet geldt in dit geval nn de behandeling is geschied niet voor rekening van den patiënt die onvermogend maar van den ged die vermogend is 0 dat hieruit nog niet volgt dat de eischer zon mogen rekenen naar dien maatstaf alsof bjj den ged persoonlijk had behandeld maar dat naar het oordeel der rechtbank de eischer aan den gedaagde zoodanig salaris mag in rekenmg brengen alsof hij iemand had behandeld die niet onvermogend is maar in staat om de door hem bewezen diensten naar billijkheid te betalen 0 dat de aard en de omvang dier diensten blgkt uit de door den eischer gegeven specificatie welke door den ged niet is betwist en dns als vaststaande mag worden aangenomen met uitzondering der posten van 2 Nov en 18 22 Nov die door ged betwist en niet bewezen zijn dat de eischer wel heeft verzocht het bewijs daarvan te mogen leveren door een suppletoiron eed maar dat de rechtbank geene aanleiding vindt hem dien eed op te leggen waar het slechts twee ondergeschikte posten betreft die op de begrooting van het geheele salaris van geen invloed behoeven te zijn 0 toch dat het hier geldt ééne operatie en de daarmede in onmiddellijk verband staande verdere bedandeling waarbg het gebruik medebrengt niet elke verrichting afzonderlijk maar de geheele behandeling in eens in rekening te brengen gelijk dan ook de eischer zelf een ronde som van den ged beeft gevorderd en de laatste post zijner peeUcatie kennelijk dient als slnitpost om die specificatie te doen klappen met het door hem gevorderde bedrag O alsna ten aanzien van dat bedrag dat de Bechtbank lettende op de omstandigheden zooals die hiervoren zgn vermtld euia de conclnsiën van partgen nog nader z n uiteengezet de door eischer gevorderde som van f 260 te hoog acht en Tan oordeel is dat de door hem bewezen diensten met eene Mn van f 100 behoorlijk zullen zgn beloond O ten slotte dat de eischer heeft beweerd dat de proceskosten in allen gevalle ten laste van den ged moeten komen omdat deze geen bepaald aanbod heeft gedaan dat de Bechtbank echter deze opvatting niet deelt maar meent dat nu de eischer ruim tweemaal zooveel gevorderd als hem naar het oordeel der Bechtbank toekomt da ged te recht de betaling van dat bedrag all te hoog heeft geweigerd en derhalve dé eischer als wordende in het ongeljjk gesteld moet worden verwezen in de kosten De rechtbank veroordeelde daarom den gedaagde tot betaling van f 100 met de rente sedert de dagvaarding maar verwees den eischer in de kosten aan de zjjde van den gedaagde begroot op f 119 97 GROOTK KEUZE DAMES en HEBEEN PARAPLUIES X VAN OS Az Md TaUlenr Kleiweg E 73 GOUDA TeleplM m Hm at laislerdaiu iUatkra Beurs vau Vikn 81 93 V 98 lOjf 18J 611 Va 101 67 flu 1 J 10 84 900 91 681 486 661 101 804 Va 15 81V 16 9CT N wnuvD Uuft Nad W 8 duo dito dltc I dito dito dito 8 Uoxoi Obl Oottill 18819S4 TAULlntehluTlult 188181 OoniKu Obl In iapiar 1886 1 dito ia ailTerl868 1 PouTveaL Obl met coupon S dito tiokat 8 H l tCBloiis Obl Bionaul 1894 4 dito dmoM 1860 4 dito bij Botlil 188 4 dito bjj Uop 1889 90 4 dito in goud loon 18B8 8 dito dito dito 1884 1 8PAX I Ferpet aohuld 1681 4 Touiil Gopr OouT loos 1690 4 Ooe leenin aorta D ao leonin laria O ZoiDAraBp r oblg 1691 6 Hailoo Ob lit Soil 1890 a ViKUviLA OU 4 oubop 1881 Y in DAii Obligation 18 6 8 BomuiAll Stad leou 18 4 8 NiD N Afr Handaltr aand Anmdab Tab Mg Cartidoatan DatiUaataotiappij dito Am Hjpothoekb paodbr 4Va Oalt Mij der Vorateol aand a Or Hjrpolheekb pandbr 4 Naderlaudaohe baak aaud Ned Haadolniaatatli dito MV 114iVa 886V 10 66 l N W k Pao Hrp b pandbr 8 Bott Hf pollieekb ptadbr 4i a üti HrpaCleekb dito 4Vi Ooarii Ooat UooK bank aaud 118 Buil Hypothoekbaok pandb 6 IIOV Auuu Iqut hTpatb paidb 4 HO Mm L 8 Pr Lira corl Nis Holl U 8poorir Mij aand Mij lot Sipl T St Sper aaud Ked lad Spoorvegm aand Nod Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 18 1 duo 6 lAUlSpoorwl 1687 8 A Eobl Zuid Ital 3p mij A H obl 8 PoLitK Warschau Weenen aand 10 ffi 100 1147 BniL Sr Ruaa 141J 61 101 74 104 87 3 1 6 160 110 101 101 99 11 100 1177 ioi 841 ï 4 I6V Ak nnu Cant Pao 8p Mij obl I Chic k North W pr C t aand ditoditoWhi Bt Fetlr obl Denver k Blo Or 9pm cort r a Illinoii Central obt ia goud 4 LouiiT k NaahvilliOart r aand Uexit o N Spw Uij Ie liyp o A Hiaa Kanaaa t 4pCt prof aand N Tork Oulaao k Weal aand Penn dto Ohio ofalig 6 Oregon Oaiif Ie hyp ia goud 6 81 Paul Uinn k Uanit obl Dn Fac Hoofljji oblg dito dito Lino Ooi la h p O 6 Oavaiia Can South Chert T aand Vlx 0 Ball k Ma Ic h d a O Aoiaterd Omoibua Hjj aand Botturd Tram eu Maala aaDd Nii Stad Amaterdam aand I Klad BAlterdam aand 8 BlLa Stad Ant arpaa 1867 8lad Bruaaal 1886 Hom Theiaa Bogullr Ocaolaoh 4 Ooaniti gtaalalaanif 1860 6 EJ Ooat B 0r 1810S k BPAXn Stad Madrid 8 1888 Nn T r Bei Arb Bpoal oott