Goudsche Courant, woensdag 17 oktober 1900

No 8388 Donderdag 18 October 1900 39ste Jaargang fiOüDSCHE mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken telefoon No Mï ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte lnzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Sn HS De tJitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEJNTEN De Nouveautés CAPES en RKGE MAKTFXS zijn in rnime kenze Toorhanden D SAMSOM I 1 I 1 I 111 1 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag i6 October 1900 Vette Ossen en Koeien redelijk aanvoer prijten waren voor ie kwaliteit 34 2e kwal 32 3e kwaliteit 39 cent per hstlf Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien groote aanvoer VdttC KaJveren goede aanvoer ie kwaliteit 28 tde kwaliteit 26 3de kwaliteit 33 cent per half Kilo Stieren en Graskalveren goed aangevoerd De handel was voor alles prqshoudend ADVËRTRMTIEN Sociëteit Ons Genoegen Beiandbebbeniira Tordt b f deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE Toor bet Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats he b n p ZATERDAS 4 NOVEMBBB a B en de Ballotage LiJst op ÈATEEDA6 2tf OCTOBÈR a B gesloten wordt Namens het Bestunr F HERMAN Fz réouDi 16 October 1909 1 Gevestigd te QOUDA W CYANDESTOLPE RlJk8vecart § dèg elijks te Consulteeren Adres Café CHRI8TENSEN Stolwgker slnis bti Qonda In IfJBS BAAO wordt door bijzondere omstancjighedeA ter overname aangeboden EEN ZAAK in Kruidenierswaren en aanverwante Artikelen Koopfrjs met Inbegrip van ioventaris en voorradige goederen iOOOtJIdH Brieven hanco inder letter K No 791 aan KOOYKEB S Centraal Advertentie Bnreau te Leiden üejiiffmw C C De KONING IDNTING LEËRARËS i vooa Spi aabsebrebkigen en filtolteraars 8jrre uar WOENSDAG en ZATERDAG 6 Z A1I DANTZI6 Hoogstraat Gouda hebben de eer de ONTVANGST te berichten der MRUWSTE MOOKLLEV DaineS en Kinder hoede nj en bevelen zich tevens beleefd aan tot het U veren en maken van COSÏliMES j Hel txM omdMd o mklolrkJlefoeunildddnotllMrM vobralduiHBliaalincklMBWKk l de Appretwr van C II Hlllllr ft Ga Berllf Beutb Slt 14 Meo Utte io l op naam on fkbrttdcimcrfc ikHiwtrt laltfllsrMw Vtrkryilitr ïlMrwWliiWlw taitti 6H00TE TERIOTING op ZATERDAG 20 OCTOBER De prezen voor deze verloting bestaande uit ffljl VIER COMPLËETE BESPANNINGEN RAAROEN KOEIEN SCHAPEN LAND BOUW GEREEDSCHAPPEN en honderde andere artikelen zgn voor houders van Loten te BEZICHTIGEN van af VRIJDAGMORGEN 9 uur bg den Heer C A J DE GOEIJ Kleiweg Goui A Trekking Zaterdag GOLD8CHË PAARDENLOTEN i 50 centj elf 5 gulden rerkrijgbaar Swartsenburg s Lotendebiet Trelcikcian g 20 Ootoloex LOTEOf IN DE GOUDSCHE P4ARDEINLOTERIJ zijn a 40 5l per lot verkrijg baar bij A BEIUKMAN Zn HOOFDPRIJZEN Rijtuigen met eea pntwee Paarden bespannen Paarden Rundvee enz S Kort oversicht onzer PrijBoourant U SHERRIES Pale en Gold bry van ai I 16 50 per 12 fless 2 ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 £ MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH loTnrin 1 60 Besch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 2 5 COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 76 f 3 26 I 3 76 en 5 S ® SCOTCH WHISKY 2 25 C Q S Per Fl Per Ank 45 Fl 1 o J S LISTRAC l 1 n 66 Nto f 27 75 d 2 Ij CHATEAU VALROSÈ 0 76 31 S ® Sn St ESTEPHE 0 85 36 f a r St EMILION 1894 1 42 wfc i PAUILLAC 1893 1 26 63 g S ü 2 GRAVES Witte Bordeaui 0 80 34 g Iri 0 2 SAÜTERNE 1 42 S C g S ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 JS O ï BOURGOGNE 1 10 47 SS £ w De flesschen z jn in de prijzenbegrepenen worden A3 ets per stuk teruggenomen p Bg elke hoeveelheid verkrijgbaar btj De nrma T € REBAI § Gouda G xoote TTOoxraad STALEN BALKEN H i OVIING Jr ROTTKRÜAM Kantoor GELDERSCHE RADE 31 33 Plan C S a l laatsen BIN HAVK ü Z Fetjenoocd Sel roeders STEEUSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilles Jardioières ItouqueUen eaz GRAF en F££STKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanlei en onderhoud vao Tuinen Alleen verkoop voor ÖOUDA en Omstreken van 1S8ECTBNCIDBR Dood alle Ipsecten Door byvoeging van 40 deelen water verkrjjgt men eSh voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten V Liter I 0 50 L i 0 80 1 L i 1 50 5 L 1 7 TELEPH No 114 Te Huurof Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naaA elkander staande praclitige Pakhuizen gelegen te Goud aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 TUtriy s Woadstbalstm q do geheele wareld bekend ea 6ro6ni l OnovertrotVsD middel te n alle Borst L ODg Lei erHaa ztekten enz Inwendig 9 oowel alB ook uitwendig in bijnfi iUo ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prys per flttCUII y t 1 per post t 115 ThUrry i Wondandf bezit een alsnog ongekende genoeskraclit en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijkfl en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 1 aar oiid voor oiiKenee8ll k rehouden beenicezwel en onlanus een byna as aar kankerlUdeo tenezen Brenirt genezing eo verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen euz van allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederl d Apotheker HENHI S4HIDERS Rokin 8 AmstarUam Wam goen depot is boitelle men direct aan die SchntBenaiwtheke dM A THIbKRÏ m Prcgrads bel Kohitwh Oeiterteich Qdievo proBpectua t oatbiorloii bij hot Centraal Depot SmJ rt Rokin 8 Anutêrdjim Wie zeker zyn wu de Echte EllLel CaeaO te ontvangen taeamen geetdd en lu vela pr abeiBiiigen in den handd gekomen onder dea naim des uitvinden Dr Hiohaelii vemardigd p de beite maohine in het vereldMnnade étiibbliieenMnt van Gebi StoU vtrok is Keulen tlMht J p n21e 2aell p Cikel Cac o in vierkanten botMa Deie Eitail CkMO h mt melk fakeokt eene uaf maa gcisgnde dniik vos itigeiykaoh gabtnik een I ï tbealiH t ptedeoc voor een kap Cluxnlati Ha geneeakraektige dtank bIJ eral na diarrhee aleohta Mt water te gAmiken Terkrggbaar by ie wilBHiHli B fiApothekan em f 1 60 0 90 a ftS5 Oenenael ymtegeu wootdiger vaer Xadii land JuHuc attenkladl Amsterdam Kalverstraat 103 f T ü P DIK ODD SCHIEDAMMER JENEVER Merkt NIGHTCAP VerkrügbuT big i M PEETER8 Jz N B Al bBwiji TM echtheid ii p OBchet eo kurk iteeda Toor ÜHIEDAM I 1 Finni P HOPPE Üt Gij Doof 77 ille pevailen vdTDOOFHCfD of HARDHOORIGHEID bHu nu GtieeibBBr door ohbo nieuwe nltvlndioR behalve deiten welki doif ReHnren sij Geaoni tn da ooran koudl dlrsot op Beschrijft Uw geval ondenoekinR en raad vril men kau liob met weinig onkosten te hnU gonnian i Dr Balton s Aaral lastltate 696 La SaUa Ave CHICAGO JMi Gouda Druk van A BEINKKAN Zn Een bnitengewoon nummer van de Nederlandsche Staatsconrant van Woensdag 17 October 1900 bevat de volgende proclamatie van den 16den October 1900 betreffende de verloving van Hare Majesteit de Koningin Wjj WILHELMINA bï do gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranj eNassani enz enz enz Aan MS lk Het is Mg eene behoefte aan het Nederlandsche Volk van welks levendige belangstelling in het gelnk van M j en Mjjn Huis Ik zoo diep ben overtnigd persoonlijk mededeeling te doen van Mgne verloving met Zjjne Hoogheid Hertog HENDRIK VAN MECKLEMBÜEGSCHWERIN Moge deze gebeurtenis onder Gods zogen bevorderlijk zgn aan het welzjjn van Ons Land en van zijne Bezittingen en Koloniën in Oost en West Lasten en bevelen dat deze Proclamatie in de Staatscourant en het Staatsblad opgenomen en ter plaatse waar zulks gebruikelijk is aangeplakt zal worden Gedaan op het Loo heden den 16den October 1900 WILHELMINA De Minister van Buitenlandsche Zaken W H BB Beaufoet De Minister van Jnstitie CoRT ViS DEB Lisden De MiniBter van Binnenlandsche Zaken H Goeman Boruesius De Minister van Haring EÖELL De minister van Financiën PlERSOS De Minister van Oorlog Eland De Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid C Lely De Minister van Koloniën Cremer Ongetwijfeld heeft dit bericht allerwegen in den lande de grootste voldoening gewekt Het geeft de hoop dat het vorstenhuis der Oranjes thans alleen vertegenwoordigd door onze Koningin in de toekomst zal voortbestaan door hare afstammelingen Ook hier ter stede was de vreugde btj dit bericht algemeen Tal van openbare gebouwen en particuliere woningen prijkten niet de driekleur het garnizoen hield groote parade die onder commando stond van kapitein van Meurs Ieder vereenigt zich met den wonsch dat het voorgenomen huwelijk strekken zal tot heil van Vorstin on Volk FEVILLEIOIX 9 Zi lachte hem vriendelijk toe Twee tranen van lankbaarheid gliüsterden in de oogen van den jonkman en vielen neder op het hoofd van juffrouw de Cernay Micheline door ontroering meegesleept wierp zich in Pieters armen zonder zich veel reken schap te geven van hetgeen zij deed Het werd een bijzonder pijnlijke toestand voor Serge CayroL die zijne koelbloedigheid niet verloren had begreep dit en zei zich tot den prins wendende Mijnheer Pieter Delaruc een speelgenoot vanjuffrouw Desvarenne s jeugd die bijna een broedervoor haar geweest is en verklaarde alioo met eenenkel woord hetgeen er voor een vreemdeling on gewooOB in deze hartelijke begroeting mocht wezen Vervolgens zich tot Pieter richtende voegde hij er eenvoudig bij Prins Panine Beide mannen zagen elkander aan Serge met eene trotsche nieuwsgierigheid Pieter met eene onbeschnjlelijke woede In een oogenblik had hij geraden dat die lange mooie persoon dien hij bij zijne verloofde vond zijn mededinger was Als blikken konden doeden zou het met den prins gedaan geweest rijn Panin verwaardigde zich niet om den haat op te merken die uit de oogen van den pas aangekomene flikkerde Hij wendde sich BulteDlaDdscb Overzicht De verkiezingen in Engeland zi n afgeloopen Eergisteren hadden de laatste stemmingen plaats En waarsch nli k is het resultaat van al deze beroering geweest dat de Eegeering een even groote meerderheid heeft by de opening van het Parlement als bjj de iluitïng van het vorige De oppositie heeft 35 zetels verloren doch won er eveneens 35 zoodat haar stemmenaantal onveranderd blgven zal De bladen van alle richtingen ziju tevreden met den uitslag De liberale pers omdat zg zoo weinig verliezen te melden heeft hg een verkiezing die er op aangelegd was om de liberale partg voor altoos dood te maken de conservatieven omdat in de groote steden de stemming zuiver khaki gebleven is De stemmingen op het platteland daarentegen waren over het geheel voordeeliger voor de liberale partjj en de Daily Mail oppert zelfs het denkbeeld om een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van dit verschijnsel De Daily Mail dringt verder aan op wijzigingen in het kabinet Tot dusverre heeft alleen de minister van Marine Soachen beslist verklaard a n portefeuille te willen neerleggen de Daily Mail geeft den raad lord Charles Beresford tot minister van marine te benoemen Doch behalve deze noodzakelgk geworden wijziging gelooft men niet dat lord Salisbnry andere wijzigingen in het Kabinet zal aanbrengen Geen der ministers heeft biJ de verkiezingen de nederlaag geleden zelfs geen der ministerioble ambtenaars behalve Plunkett die in Ierland een ondergeschikt beatnursbaantje had dat hij kan waarnemen ook zonder lid van het parlement te zijn Enkele bladen meenen dat de Earl of Cadogan de onderkoning van Ierland voornemens is af te treden maar officieel is hiervan nog niets bekend De uitslag der verkiezingen moet voor 1 November aan den kanselier van bet Parlement worden bekend gemaakt Dit maakt het niet noodig dat bet nieuwe Parlement nog in den herfst tezamen komt al is het wel waarschijnlijk Den 18en October zal te Balmoral onder voorzitterschap der Koningin een kroonraad worden gehouden waarin waarschijnlijk de besluiten voor e bijeenroeping van het Parlement zullen worden uitgevaardigd De oorlog is uit heette het in Engeland waar dit noodig bleek voor de verkiezingen naar Michelme en zeide met eene uitgezochte bevalligheid Ik meen mejuffrouw dat mevrouw uwe moeder van avond ontvangt dan eal ik de eer hebbenhaar mijn respect te kunnen betuigen En afscheid nemende van Jeanhe met een glimlach van Pieter met een hoffehjken groet verwij derde hij zich vergezeld door Cayrol Het vertrek van Serge was eene verlichting voor Micheline Tegenover de beide mannen staande aan wie zij toebehoorde aan den een door eene belofte aan den ander door eene bekentenis werd haar gevoel van schaamte pgnlijk aangedaan Toen zij met Pieter alleen gebleven was kwam zij tot zich zelve en gevoelde diep medelijden met dien armen jongen wien zulk een wreede ontgoocheling wachtte Zij ging vol teederheid naar hem toe met hare vriendelijke oogen van vroeger en sprak hem de hand drukkende Ik ben zeer vergenoegd dat ik u terugzie beste Pieter en moeder zal zeer verblijd zijn Wijwaren ongerust over u Sedert verscheidene maanden ontvingen wij geen briet Pieter trachtte een vroolijken toon aan te slaan De post vertrekt niet dikwijls in de woestijn Ik heb telkens geschreven als er gelegenheid was Afrika moet wel een mooi land zijn dat men er u m een geheel jaar niet vandaan kan krijgen Om mijne werkzaamheden te eindigen moest ikeen laatsten tocht doen naar de kusten van TripoliIk heb mij met alten ernst op mijne taak toegelegdom het resultaat van zooveel inspanning niet teverliezen en ik geloof dat ik geslaagd ben Men mocht vooral niet het vermoeden doan rijzen dat de regeering die eeit meerderheid in het Parlement moest hebben verkeerd gehandeld had Integendeel al waren er ook kleine fouten begaan alles was nu weer ten beste gekeerd Engeland had gezegevierd De oorlog was uit Maar nu de Verkiezingen zgn afgeloopen heeft het ministerie wéér vrijheid van beweging gekregen waarvan het dadelijk gretig gebruik heeft gemaakt door nieuwe troepen naar Zuid Atrika te zenden waar de oorlog uit is Veel heeft Engeland aan soldaten niet meer te missen dit blijkt ten duidelijkste uit de samenstelling der versterkingen die nu weer gaan vertrekken Van alles wat Overal een greep gedaan nit de reeds zoo gedunde gelederen van het Engelsche leger om toch maar een paar duizend man bü elkander te krijgen voor den dienst in bet verre Zuiden pe toestand in Zuid Afrika is dus nog lang zoo kalm niet als men dat in Engeland wel gelooft en menig Engelschman zal nu berouw gevoelen over de stem die hg op de ministerieelen heeft uitgebracht Lord Eoberts heeft zijn vertrek uitgesteld de Lord Mayor van Liverpool moet zelfs een telegram hebben ontvangen van den opperbevelhebber dat deze niet voor Januari in Engeland kan zgn De eerste trein met terugkeerende nitge T M n T M nnaar Johannesburg zal voorloopig Kaapstad nog niet verlaten alles teekenen van de volharding waarmede de Boeren hun strgd voor het recht voortzetten Dat de kracht der Boeren nog niet gebroken is blijkt ten doidelgkste Zelfs de Standard erkent dit De berichten uit Zuid Atrika geven ons niet de belofte van eene snelle bevrediging ZiJ bevatten zeker geene bijzonderheden die ons aantoonen dat het overschot van de Boeren strgdkrachten ons kan nopen de nieuwe koloniën prijs te geven Maar zö melden dat de voornaamste coqimando s in het Noorden zich nog staande hctuden en ons verliezen toebrengen die voor hen uitloopen op overwinningen hoe gering die ook mogen zijn De gevangenen of d0 overloopers zeggen on wel dat de Boeren in het Noorden zich schuil houden wanhopende aan den strjjd en overtuigd dat de nederlaag het einde zal zgn Maar men moet geen gr ot vertrouwen schenken aan die verhalen die dikwijls met eene persoonlijke bedoeling worden gedaan door lieden die trachten ons te vermurwen en zich te verontschuldigen over hunne zwakheid Wat De Wet betreft er is niet de minste reden om hem als ontmoedigd te beschouwen Wg hebben nog geen enkel van zjjne kanon ten mmste bij mijne chefs voegde de jonkman er met een droeven glimlach by Watrde Pieter gy komt juist van pas uit hetland der sfinxen viel Joanne hem driftig in de rede terwijl zij een bltk vol bettekenis wierp naar denkant waar Micheline was er is hier ik zeg hetvooruit een raadsel op te lossen Welk Dat geschreven is in dat hart daar zeide Jeanne terwijl zij met haar vinger de borst hnrergezellin even aanraakte Sedert hare kindsheid heb ik er altijd ingelezen als in een boek antwoordde Pieter metbevende stem en keerde sich naar de ontsteldeMicheline toe Juffrouw Je CernJy schuldde het hoofd Wie weet i in uwe afwezigheid heeft menmisschien het schiptt veranderd En hem vriendelijk toe tnikkende verwijderde zij zich in de nchtoig van ihet huis Pieter volgde ha r een oogenblik met de oogen daarna wendde hij zich opgewonden tot zijne verloofde Micheline wilt gij d t ik u uw geheim zeg GÜ hebt mij niet meer lief Het meisje trilde De aahval was rechtstreeks ïij moest terstond tot eene verklaring komen Zij had sedert lang bedacht wét zij zou antwoorden als Pieter haar rekenschap van zijn geluk kwam vragen Die dag was eensklaps aangebroken En hetgeen zij vooruit bedacht had te zeggen nen kunnen nemen en wanneer hg ze meegenomen heeft dan is dat zeker niet om ze ongebruikt te laten M en heeft veel te dikwijls de woorden ontmoedigd en verslagen gebruikt wanneer men sprak van de Boeren De Wet en anderen staan ieder oogenblik op En wanneer de schermutselingen die zij ons leveren niet gevaarlijk zjjn voor onze garnizoenen zij zijn althans nit den aard der zaak laftig en ergerljjk en zgn een bewijs dat men volstrekt een groote treepenmacht in ZuidAfrika moet laten De heer Rhodes Bcbijnt dan ook goede redenen te hebben om de nitgewekenen die naar de Transvaal willen terugkeeren te waarschuwen dat zg genoodzaakt zullen ziJn militairen dienst te verrichten wanneer zij terstond terugkomen Toen bet blad dit schreef wist het natnnrIgk nog niet dat het vertrek van den eersten trein naar Johannesburg weer was uitgesteld Berichten nit Kwangsi melden dat het Keizerlijk leger te Kwang Ming door de opstandelingen is verslagen Generaal Soe heeft zijn ambt neergelegd omdat ziJn verzoeken om meer troepen geregeld onbeantwoord bleven Het is de vraag in hoever deze berichten juist ziJn maar uit een en ander blijkt dat de toestand in China met den dag gevaarlijker wordt Niemand kan zeggen wat er uit de verwarring zal groeien en de Mogendheden hebben tot heden veel wjjsbeid geloond om het erger niet om het beter te maken De Times geeft een nitvoerige beschrijving van het beleg van de gezantschappen te Peking naar het dagboek van dr Morrissen Veel nieuws staat er niet in Aangaande den moord van den Dnitschen gezant wordt gezegd dat Ven Ketteler vergezeld werd door den secretaris van het Dnitsche gezantschap Cordes in een draagstoel zonder gewapend geleide Ik zat te kijken zoo luidt het verbaal maar een kar meteenige lanciers die voor den draagstoel van den gezant voorbijging toen ik eens iets zag dat mg n hart deed stilstaan De draagstoel was drie schreden van mij af Ik zag een viagsoldaat oogenschgnlijk een Mansjoe in volle uniform met een mandarijnboed knoop en blanwe pluim toetreden op een el afstauds van het portier des draagatoels zgn geweer aanleggen op het hoofd desgezants en vuren Haiti riep ik tegelgk knalde het schot en de draagstoelen werden neergeworpen Ik sprong op Een schot trof mij in het benedeplichaam Nog andere schoten werden op mg gelost Ik zag den stoel des gezants staan maar bewegingloos Eén oogenblik aarzelens ware noodlottig geweest Ik verraad en Pieter het onschuldig slachtoffer daarvan was En gevoelende dat zij zich zelve zou veroordeelen wachtte zij bevende de uitbarsting af van dit rechtschapen zoo wreed gewond gemoed Zij stamelde met ontroerde stera Pieter mijn vriend mijn broeder Uw broeder antwoordde de jonkman bitterWas dat de naam dien gij mij bij mijne terugkomstmoeit geven Kij deze woorden die zoo duidelijk den stand der zaken aangaven bleef Micheline sprakeloos Toch gevoelde zij da zij zich tot eiken prijs verdedigen moest hare moeder kon elk oogenblik komen En wat zou er van haar worden als zij tusschen deze en haar verloofde geplaatst werd Elke minuut was beslissend Zij putte nieuwe geestkracht uit hare liefde Waarom zijt gij heengegaan f zeide ijtreurig Pieter hief met fierheid zyn door angst gebogen hoofd op Om u waardig te zijn antwoordde hy slechts Gij hadt mij niet meer waardig te zijn gij die reeds zoo hoog boven anderen stond Wijwaren verloofd gij moest mij slechts bewaren Kon uw hart zich zelt niet bewaren i Zonder de toevlucht londer den steun vaneene genegenheid die bij mij bleef Zonder andere toeTlucht ionder andere steun dan dien ik zeli had hoop en herinnering Micheline verbleekte Ieder woord dat Pieter sprak deed haar beter de onwaardigheid van haar gedrag gevoelen CJf r 9 rvol£J