Goudsche Courant, vrijdag 19 oktober 1900

P Ulwcte Sjjoorwcgverblndlnsen iu 5t iiilöA WInterdlenst 1900 AaogevangeD I October Tyd vae GreeüWlPii O OODl ROTTERDAM 7 11 01 1U9 11 18 11 68 1 37 3 18 9 80 8 41 4 39 4 64 6 13 1 18 11 09 il I 6 01 ll l t 1 10 I 5 11 U 36 I 1 17 1 6 18 11 86 lUO i M 1 1 3 39 8 61 4 03 6 17 6 4 6 39 1 69 6 10 M 6 10 B i 7 36 7 44 8 14 8 17 9 33 9 14 10 09 10 11 10 40 11 36 14 10 19 8 3t 10 30 8 41 i 10 37 7 47 8 07 8 a0 8 5 9 SS 10 30 10 43 11 01 11 47 8 46 ll tl fi It K H n 11 48 f l 9 88 9 7 1 8 Alleen leen ïe kle itra bijbeUlen Op de e treinen ij n Zondag blaandagen Diudag ndaegaehe reloorbil tlen oor de 8e kl Tertoügbaar tegen enkelen rraoktpnji ff Hellandaahe Spoer L Bilra eipplement beiriji 1 Alleen ninadag EOTTEUDAM 901IBA riee rerea 13 30 13 38 1 43 1 61 89 2 14 46 1 58 S OS 1 09 3 09 3 36 6 41 6 04 8 89 8 S4 9 Ó0 9 89 10 08 10 19 6 24 Faoultatief op den loop kan niet gerekend worden M Bollandaohe apoor L Extra lapplementbewiJB van de Compagnie der Wegoni Lita OOUDA D iNHAAOfiee reraa 7 1 8 87 8 41 9 11 9 11 10 00 10 19 10 69 11 31 U IS 11 16 11 68 1 63 1 31 8 46 4 19 4 60 6 16 6 49 6 11 7 19 8 01 7 88 8 68 e V 11 If re 1 10 r r r 8 01 r r r r 8 18 l f UI r 11 l l r f r 18 r r 8 14 7 68 9 14 V 11 86 uu 1 86 rere 7 r r t r 8 88 7 68 9 08 9 l9 9 81 4it 10 18 10 46 11 41 11 03 11 46 11 66 1 40 1 90 1 48 4 16 4 45 6 81 8 66 16 49 7 57 8 43 S 81 6 04 7 01 7 15 7 89 8 5 8 B5 9 03 9 4t 10 11 11 16 11 86 11 06 1 80 3 40 1 67 4 00 4 16 4 87 6 33 6 81 7 01 7 41 7 68 8 18 9 61 10 80 s l l j 10 17 1 86 4 48 6 88 9 67 V BS 5 10S1 l SO 4 6 6 43 10 11 II 10 48 3 01 5 1 64 10 21 14 V17 J8 7 4 R 07 OS 9 19 30 10 11 I0 r 4 11 6 12 03 1 S4 3 11 3 09 8 11 4 7 1 43 ill 5 4 7 06 7 81 8 09 8 18 8 46 10 83 10 69 ep den l oep kan niet gerekend w ordan J Harmonikatrein alleen Ie en 3e klaaee eit betalen t Bekalte m biljet Ie kl m a ppleme t be üa 4 B i ijlUiTam H ioe etia I 6 10 8 84 7 46 8 1 9 07 9 89 10 14 10 69 11 00 11 87 1 6 3 11 4 81 6 58 8iJ 7 10 7 36 8 36 10 87 11 0 O O 1 II A 4 M S r E R 1 A Jtie leru ioa 11 6 19 8 11 9 3J S3 10 30 10 9 18 08 1 10 8 86 3 36 107 43 6 19 6 38 8 48 9 61 0 l9 ll S7 11 08 AmBt W 8 01 8 69 i il 10 10 11 04 18 48 13 67 1 67 3 26 4m 67 5 80 0 0 5 6 44 9 36 lO S l OS U 69 Am t O 8 111 0 13 J 3J 10 36 11 1 1 03 l ln 1 11 8 40 4 H 6 1 5 46 8 9 f8 10 60 11 16 11 14 6 48 8 S8 11 S4 3 10 8 V 6 11 7 83 8 48 11 01 6 08 7 4 8 18 8 61 9 89 10 14 10 49 11 47 11 83 1 09 8 08 3 45 6 04 6 30 7 00 7 54 8 08 l 69 li Sl 11 4JI j j J i 6 18 6 6 7 47 8 88 9 10 10 10 10 66 U 38 11 02 1 43 3 09 3 19 4 1 4 4S 6 18 t i i 7 00 7 68 9 01 1 86 10 05 10 48 6 07 4t 9 09 9 87 10 83 11 66 13 17 4 3 7 34 9 18 11 07 i 6 11 68 8 17 10 41 1 85 1 83 9 3 I 1 41 7 08 7 14 8 H0 0 9 66 10 14 11 11 11 11 11 61 3 16 3 40 8 11 4 46 i lO 8 16 7 14 1 41 l l 9 89 10 07 lO U U I8 6 8i 7 1S 8 10 8 l 0 18 9 81 1 18 11 17 3 ll 3 11 3 10 8 81 4 4i ll 8 11 7 09 8 10 11 61 A ms W 6 84 8 47 7 80 8 15 8 4M 80 v 46 11 30 11 411 06 1 10 3 19 3 49 6 01 6 88 36 7 16 8 16 10 06 looda 7 09 7 818 18 9 19 9 29 10 1810 8111 611 181 61 8 14 4 18 4 84 6 47 7 16 7 64 8 09 t li 11 18 graaf De Sabran die zich door dit artikel belasdlgd oordoeldo VoM den krflgsraad te Bourges is Dinsdag begonnen het procei tegen eenige gendarmes besehaldigd gebruik te hebiien gemaakt van han wapens bij de troebel ntengevolge van de werkstaking te Chalon Zooals men zich herinnert heeft de premier tevens minister van binnenlandsclie laken inde Kamer de gendarmes in quaestie volkomengedekt omdat dezen gebrnlk maakte van hanwapens toen ze geen nitkomst meer zagenen toen de chefs reeds getroffen waren doorde projectielen der belhamels Drie personen zün toen gedood en twee gewond De drie beschuldigden wegens de veroorzaking van den dood en het toebrengen vanverwondingen honden staande dat zg hnnleven hebbhen verdedigd doch de werklieden die als getuigen zijn gehoord bewerenhet tegendeel DüITSCnLAND Namens eenige zich noemende ware patriotten te Berlp wordt een adresbeweging op toaw gezet ten gunste van een gelakwensch aan de keizerin ter gelegenheid van haar aanstaanden verjaardag door welk gedoe deze het monopolie van vaderlandsliefde bezittenden willen ptotosteeren tegen het verstandige besluit van onthouding van den Berlgnschon gemeenteraad en tevens bewezen dat de beschreven vaderen van de Dnitsche hoofdstad in deze de meerderheid niet achter zich hebben De procureur generaal te Hamburg heeft Dinsdag tegen het sociaal democratische lid van den Rijksdag Molkenbuhr wegens daadwerkelyk verzet tegen het werkstakingsverbod te Lilbock een boete van honderd mark geBischt Gboot Bkittasbik Tot Lord cliief lnstice van Engeland in opvolging van don overleden lord Russel is benoemd lord Alverstono vroeger sir Richard Webster BINNENLAND 8TATEN GENERAAL T ir K m u B a j i K A Zitting van Woensdag 17 October In tegenwoordigheid van alle Ministers en van do meeste leden werd terwijl allen van hun plaatsen waren opgestaan voorlezing gedaan van eene Koninkijke boodschap waarbij H M de Koningin den aangenamen plicht vervult kennis te geven van Hare verloving met zijne Hoogheid Hertog Hendrik van Meckleinbarg Schwerin in de overtuiging dat de Kamer deze mededoeling met belangstelling zal ontvangen 1 Ofild 6 61 7 11 MoQldrt ht door 7 18 SieilworVork 7 18 OtpoUo 7 S6aottordun M 8 16 7 44 RottordamD P u Roltordam B 8 33 S 40 8 60 8 67 9 C6 i 09 9 64 9 03 7 65 Botterdam Beurs Rotterdam D P Aotterdam M OapuUt Hiouwerkork Moordrecht 9ottd i Alleen la 9 68 6 80 07 7 18 7 48 6 41 6 61 04 4 10 6 19 7 89 8 04 kluae extra betalen 4 43 4 61 6 01 6 11 6 17 en Se Oouda ZeveDb Moero 8o6torm08rZog Voorburg HagB Hage Voorburg Zoolorm Zeg ovBiih Mo Ortada reniltstief l o d Uttdaw Woord Iltreoht 6 86 Uireoht V o rflti Oudov Goada De voorzitter Mr Oleichman twijfelde niet of de Kamer hoeft inderdaad van do IConinkIjjke boodschap met de grootste belangstelling kennis genomen Hij stelde voor hem te machtigen aan H M de Koningin den gelukwensch en den eerbiedigen dank dor Kamer over te brengen voor de modedeeling van Harer Majesteits verloving eene gebeurtenis voor het Vorstenhuis en het Vaderland van zoo uitnemend gewicht en van zoo heuglijke beteekenis Daarop wordt de behandeling der Ongevallenwet hervat Na sterke bestrping door de heeren Pynappel en Lohmau verwierp de Kamer met 42 tegen 35 stemmen de in het vorig ontwetp gehandhaafde bepaling dat de premie bü de Rijksbank gestort bevoorrechte schuld vormt op alle goederen van den werkgever De Ministor van Waterstaat bestreed principieel een voor8tel I ohman om gedurende het observatie tijdperk van 6 weken den werkgever toe te staan zijn werklieden te doen verplegen voor rekening van de maatschappü mits goed georganiseerd Hy verdedigde het onbetwistbare recht van den werkman op vriJc beschikking over de hem verschuldigde rente een recht dat het amendement den werkman tegen zijn wil ontneemt Hier was regoering tot geen concessie bereid en ook de commissie ontraadde ten zeerste het amendement Met het oog hierop trok de heer Lohman prjis stellende op de totstandkoming der wet het amendement in Na verschillende opmerkingen maakte de minister van waterstaat door overneming van het denkbeeld van den heer Van iilse het onderzoek dor Btjksbank naar de oorzaak vaa oen ongeval regel dat van de politie uitzondering Dit laatste trachtte de heer Malefijt te vergeefs te doen vervallen Aangenomen is een voorstel van den heer Tydeman om den geneesheer hot beroep op zijn ambtsgeheim te vergunnen Het amendement Lohman om ook den niet aangesloten werkgever of Voreeniging of Vennootschap hot recht van beroep te geven is aangehouden Dit geschiedde naar aanleiding van de uitbreiding van regeeringswege van commission van beroep Heden voortzetting Een speciaal verslaggever van do N R C schrijft o a Ik raag de herinnering bewaren dat ik de eerste gewone sterveling was die Hare Majesteit mot haar aanstaanden echtgenoot bö hun eerste verschijning in het publiek eerbiedig heb mogen groeten De klok in den paleistoren had zijn elf zangerige slagen door de bosschen laten klinken Toen leidden de stalknechts zes gezadelde paarden aan den toom voor het bordes Niemand te zien op het voorplein niemand in de lanen heel geen militair vertoon En toen verschenen daar erg eenvoudig opgewekt in don ingang twee jongelieden onze lieve blonde Koningin in oen leverkleurige paletot en Sen laag slap hoedje op de lokken en aan haar zijde ging oen slank krachtig gebouwd jongmenach eveneens in zeer eenvoudige dracht een kort zwart jacquet op den lichten rijbroek een zwarte fantasiehoed boven hot zonverbrand gelaat De Hertog reikte onze Vorstin de hand en hielp Haar bij het vlugge opstijgen Hij zelf volgde met rappen ruiterzwier En zoo reed Hare Majesteit met haa toekomstigen Prins Gemaal door enkele dames en heeren der holhouding gevolgd langs het terras langzaam het herfstwazigo bnitenpark in regen en windvlagen jong trotseerend i 10 18 10 66 11 16 10 19 11 16 9 40 9 48 9 18 1 41 11 81 11 46 11 10 10 16 10 1 10 88 10 48 10 49 11 61 13 06 11 31 11 16 En heel vriendelijk met gentlemenliken zwaai van zijn hoed groette do hertog de heeren van het gevolg die beiangetellend uitkeken voor de ramen hunner kamers in de zijvleugels en met vriendschappefijk gebaar ziJn eigen beide adjudanten die voor den ingang van een corridor stonden De ochtendrit duurde ruim een uur over de drassige bladbedekte paden onder de druipende boomen die stonden in grijzen mist Voortdarend waren de jongo verloofden in blü intiem gesprek Hot bleef heel stil om het paleis men zag enkele dames en heeren van de hofhouding gaan wandelen of wieleren in de bosschen En de post en de telegraaf brachten maar aldoor de stapels brieven en telegrammen uit hot blij verraste land en reeds uit de verre landen die van ochtend in de wereldpers de lieve gebeurtenis geaqind zagen Toen het jeugdige paar te kwart over twaalven terugkeerde dreef juist een boer vreedzaam zijn kalfjes het pad op Alleen twee dames onder glimmende parapluies hadden den konden regen een unr lang staan verduren op eon eerdiedigen afstand van het hek Van verre hoorde ik toen boven het hoefgoklap uit de twee lachend jonge stemmen schertsend gaan in de wi de boschstilte Een frissche blos kleurde het blanke gezichtje van de jonge Majesteit Zy reden vlak langs mü ik zag duidelyk nu het hero zonroode gelaat snoren baardloos de klare Germa nenoogen v an den hertog ik zag zyn stoere militaire gestalte hoe hij los en vrij te paard zat ik zag hoe beiden achteloos de teugels van hnn mooie rossen slap lieten hangen zoodat de dieren do koppen als wilden zu grazen gaan rekten naar den grond weelderig onder hun nobele heel niet strenge berSders En ik zag hoe de beide dames hèt publiek beleefd bogen en hoe Hare Majesteit daarvoor zeer vriendelgk dankend knikte en do Hertog weer allerinnemendst beleefd salueerde Hertog Hendrik reikte nu Koningin Wilhelmina hoffelijk de hand tot afstijgen Toen Was daar op dat wpe terras alleen het groepje ruiters wachtend op Hare Majesteit die haar amazone elegant geheven het lievelingspaard Miska een klontjo suiker voerde en streelde op den kop En de Hertog ook aaide den fleren nek van ziJn paard van het zwarte Koninginnepaard Valeutijn En toen de nobele dieren zoo beloond waren voor dezen eersten verlovingstocht van het jonge p ar traden Wilhelmina en Hendrik het bordes weer op Nog even bleven zU samen uitkijken over het droefgeestig herfstlandschap dat zoo vreemd contrasteerde met hun innerlijk prinselyk lentefeest In het salon begroette de Koningin Moeder mot bewogen lieftalligheid de jongelieden gerust nu voor de toekomst En op zilveren bladen werden de stapels telegrammen en brieven de jeugdige souvereine en haar fleren verloofde aangeboden de heilwenschen van haar volk en van de monarchen der werelddeelen Nader meldt men nog uit Apeldoorn 7 48 7 67 4 89 4 47 4 34 6 16 4 44 4 51 6 11 6 07 6 18 6 46 2 4S 3 46 4 08 M 4 S t l4 Gisterenmiddag tegen half vier verrasten de jeugdige verloofden het dorp Apeldoorn zelf met een bezoek in een rjjtuig met de vier door den hertog zelf gereden Het was prettig te zien wat aangenamen indruk Koningin Wilhelmina s toekomstige echtge noot op het publiek maakte De menschen waren door zijn vriendeiyk groeten en zyn prettig niteriyk direct ingenomen De N R Ct deelt nog mede dat H M de Koningin Hertog Hendrik van Mecklera burgSchwerin dit voorjaar te Schwarzbarg meermalen ontmoet heeft alwaar Zgne Hoogheid een bezoek bracht aan zflue grootmoeder de Prinses van Schwarzburg Rudolstadt Ook nu onlang te Kfraig heeft Hare Majesteit eenige malen den Hertog ontmoet Weldra zullen nu wel de maatregelen wor den getroffen waaruit de instemming der Vertegenwoordiging met het hnweiyk der Koningin bljjkt Art 18 der Grondwet brengt dit mode door te bepalen Van de erfopvolging zoowel voor zichzelve als voor hunne nakomelingen zgn uitgesloten alle kinderen geboren uit een huwelyk aangegaan door een Koning of een Koningin buiten gemeen overleg met de StatenGeneraal of door een Prins of Prinses van het regeerend Stamhuis buiten de by de wet verleende toestemming Het artikel voegt er by Zoodanig huwciyk aangaande doet eene Koningin afstand van en verliest een Prinses haar recht op de Kroon Het lydt geen twyfel of de StatenGene raal zullen gaarne hun medewerking verleeneii Ook voor een andere regeling met het hnweiyk van H M in verband staande zal deze medewerking worden vereischt Niet naar ons voorkomt om voor H M een afwyking van het huwelijksrecht vast te stellen gelyk sommigen noodig achten maar wat volgens het oordeel drie jaren geleden door het vorig ministerie aan do Eerste Kamer te kennen gegeven niet hoort te Wgl echter zal wegens den rechtsregel dat de vrouw de nationaliteit van haren man volgt de aanstaande echtgenoot der Koningin vóór of by het sluiten van het huwelyk Nederlander moeten worden In dit geval is trouwens voorzien by de wet van 1892 op het Nederlanderschap waarvan art 3 Naturalisatie kan ook om redenen van staatsbelang worden verleend o a met het oog op dit geval is voorgeschreven By zulk een naturalisatie behoeven dan ook de gestelde voorwaarden o a van zekeren tjd van inwoning niet te worden vervuld maar wel regelt dan een afzonderlyke wet de voorwaarden aan die naturalisatie verbonden De correspondent der N R Ct te BerUjn seint Sedert een jaar ongeveer woont hertog Hendrik in Schwerin om kennis te krygen van de staatsinrichting en het administratieve recht van Mecklenburg Zyn opleiding nadat hy thuis het eerste onderwys iïad ontvangen was als volgt 0 33 9 46 10 81 8 17 6 37 3 19 7 06 7 69 6 89 r 6 46 6 61 1 7 1 3 7 36 8 10 8 41 9 47 i ll ï 9 86 9 46 9 68 10 03 10 09 10 16 11 01 g s 10 08 10 17 10 29 10 34 10 18 10 48 ll li 8 S9 9 17 9 68 È = SM 44 11 19 10 4 11 11 11 67 Van 1886 tot April 1894 bezocht hy het als uitstekend bekende gymnasium van Vitzthnm fe Dresden Hy verliet het om nog een half jaar door privaatlessen verder te worden voorbereid en legde daarna in hot najaar van 1894 voor een militaire commissie te Berlyn zyn examen voor vaandrig af Daarop deed hy van 1894 tot 1896 een reis van acht maanden door Ceylon Indië Egypte Palestina en Griekenlend i naar Konstantinopel waarby hy in Indie aan zyn voorliefde voor de jacht botvierde In de jaren 1895 en 96 bezocht hy de krygsschool voor officieren te Metz en trad daarna in dienst by de jagers van de lyfwacht in Votsdani waar hy ook met den overleden kroonprins Alfred van Koburg nader kennismaakte Op het eind van 1899 nam hy een jaar verlof en werd door lohan Albert hertogregent van Mecklenburg naar Scliweriu ontboden om daar door practisch werken aan het ministerie van financiën met de administratie vai de groote Mecklenburgsche vorstelyke domeinen bekend te worden Daarby trok hem vooral de houtvestery aan Hy woonde sindsdien in Schwerin op zich zelf in een allerliefst tninpalei sje midden in t groen dat daarom ook den naam Greenhouse draagt en al het geliefkoosd verbiyf van z n grootmoeder prinses Alexandrine was Als bizonderheid zij nog vermeld d it de hertog zich tot dusver zeer ongaarne liet fotografeeren zoodat uit de laatste jaren maar heel weinig portretten van hem bestaan alle in uniform De hertog spreekt natuurlijk gelyk alle prinsen van Mecklenburg voortreffelijk Platduisch wat hem verraoedelyk het spoedig loeren van het Nederlandsch gemakkolyk zal maken Over het tydstip voor het hnweiyk bepaald is noch hier ter stede noch te Schwerin iets bekend evenmin waar do huwclyksplechtigheid zal plaats vinden Men houdt zich echter overtuigd in de eerste plaats djt wat ook nataurlyk is het hnweiyk in Nederland voltrokken zal worden en voorts dat dit binnen niet te langen tyd zal gebeuren hoowal daarby wellicht ook eenigs iiis rekening gehouden zal Wordon met het jaargety want men zal het volk wel zooveel mogeiyk gelegenheid willen geven aan de feestvreugde deel te nemen De kol J ï T C van Dam van Isselt gouverneur der Kon Mil Academie te Breda is naar Wy vernemen bevorderd tot gene raalmajoor commandant der Ie div inf te s Gravenhage terwyl in zyne plaats tot gouverneur der Kon Mil Academie is benoemd de luit kol F H A Sabron van het ie rog inf te Leiden Naar wy vernemen heeft bet steenkolensyndicaat hier te lando een rondschryvcn gezonden aan de handelaars in brandstofien de kennisgeving bevattende dat de productie dor steenkolen grooter is dan waarop gerokend werd zoodat het aanbod thans de vraag overtreft üemeiig de Berichten Naar men mededeelt is ook te Stuttgart een onderzoek ingesteld bij de tabaksfirma Boscteld welke aldaar haar hoofdzetel heeft Evenmin als te Amsterdam heeft echter dezü enquête tot het vinden van eenige gegevens geleid Nog wordt medegedeeld dat de Hongaarsche regie nog in het vorige jaar te Amsterdam een vertegenwoordiger had den heerGustav Eothe thans woonachtig te AViesbaden Diens betrekking is sedert niet meer vervuld N vi d D Men schrylt uit Utrecht Naar het schynt heeft de echo ook nog de aandacht van anderen dan bewonderaars van het verschynsel op de eenzame buurt in den omtrek van het ooglydersgasthuis gevestigd Was er vroeger al eens hier en daar ingebroken vóórdat de echo vele menschen naar deze wyk deed stroomen nauwelyks heeft die vrooiyko kluchtspeler er het zwygen weer toe gedaan of er komt weer bezoek van menschen die de eenzaamheid zoeken De politie ai resteerde dezer dagen een man die daar verdacht rondiwierf en in het bezit van allerlei inbrekerswerktuigen bleek te zyn Dit is echter geen voldoende reden gebleken om hem in arrest te houden men heeft hem weer moeten loslaten Maar gisterennacht werd een der bewoners van de Bleyenburgkade uit zyn bed gescheld door een verontrusten buur die ongeveer aan het einde dier kade woont en zyn hulp kwam inroepen daar er vreemd volk in zyn huis was gedrongen Terwyi de te hulp geroepene een bejaard heer zich eenigszins kleedde en met zyn hond en bondenzweep ging kyken schelde de beangste buur die niet alleen in zyue woning durfde terugkeeren waar inmiddels zyne vrouw en kinderen in het souterrain gevlucht waren nog by andere bewoners aan die echter geen gehoor gaven De bejaarde heer ging met zyn hond voorop en den bewoner achteraan het huis binnen maar zy vonden hoe zy ook snuffelden geen van drieën iets althans zy vonden niets meer I Want er waren inbrekers in huis geweest de echtgenoote wier toilet haar niet veroorloofde te voorschyn te komen wilde er wel op zweren zooals zy met gedempte stem naar boven riep En haar man ook nog geheel ontdaan verzekerde dat hy zoowaar als hy daar voor den bejaarden beer stond iemand heel zachtjes zooals in brekers doen de irap had hoeren afloopen net of hy op zyn kousen liep De bejaarde heer gaf de echtelieden den raad maar weer rustig onder de wol te kruipen en verzocht hun by voorkomende gelegenheid eens een anderen buur te begunstigen Men schryft aan de N R C In een der nachtvorbiyven te Zalt Bommel is eene vronw ongesteld geworden en na zeer korten tyd bezweken De zaak is in handen der justitie om te onderzoeken of dit overlyden met misdryf m verband staat In eene buitengewone algemeene vergadering van de s rraveuhaagsche coóperatieve Broodtiakkery en Verbruiksvereenihine De Hoop i s het voorstel vau het bestuur tot het wederinvoeren van den nachtarbeid in de afdeeling Bakkery met overgroote meerderheid aangenomen Vóór zyn vertrek uit Hongarye hoeft de Sjah oen cheque op de Kcizerlyke bank van Teheran geincasseerd van ruim een niillioen gulden Dat was reeds de vierde cheque vvelko by inde van hetzelfde bedrag Men heeft daardoor een berekening kunnen maken hoeveel de reis van den Sjah ongeveer gekost heeft Rekent men de juweelen niet mede die de vorst als geschenken uit Perzié meebracht dan heeft de reis zes millioen gulden gekost Het volgend jaar komt de Sjah weer naar Europa voor een kuur in Marienbad Te Weenen moet de Perzische vorst een aantal valscbe diamanten hebben gekocht als geschenken voor de vrouwen uit zyn harem Voor de rechtbank te Tiel wordt op 25 dezer behandeld het ruiten ingooien by den dominóe te Altforst en by den heer Visser ald iar het onmiddeliyk gevolg van den veelbesproken moord De thans bekende dader heeft onder den invloed van sterken drank ïohandeld de raoreele schuld rust op een heethoofd zekeren lanssen die den beschuldigde tot zyn daad dreef door hemeen kan jenever te beloven In de laat ste dagen is gebleken dat er in Appeltarn nog wat broeit Twee personen wier namen in het drama zyn genoemd maar die er niet rechtstreek in betrokken waren stonden bloSl aan kwaadaardigde verdachtmaking Door een onderzoek van de politie zyn de tegen hen geuite zware beschuldigingen geheel ongegrond gebleken Aanleiding tot deze opgewondenheid die zich ook uitte in de correspondenties der plaatselyke bladen is waarschynlyk de omstandigheid dat een viertal personen a s Woensdag zich tot het ondergaan hunner straf G weken aan het huis v bewaring te Tiel moeten aanmelden De spreuk der Groothertogelyke familie van Mecklenburg is Per aspera ad astra In haar wapenvcid komen voor twee stierenkoppen twee griffioenen een vrouwenarm aanbiedende een ring benevens een gekroond kruis De teanten zyn een griffioen en een stier De kleuren zyn blauw geel rood STADSNIEUWS GODDA 18 October 1900 By Koninklyk besluit is met ingang van 1 November 1900 benoemd tot leeraar aan de ryks hoogere burgerschool alhier dr N Quifit Gz tydeiyk ieeraar aan die school mot machtiging tot gelyktydige waarnoming van het ambt van leeraar aan het gymnasium alhier De Generaal Majoor Jhr Laman Trip komraandant der 1ste divisie Infanterie bezocht heden deze gemeente ten einde zich te overtuigen van de vorderingen van het garnizoen lichting 1900 Tot leden van do examencommissie voor WISen natuurkundige wetenschappen zeevaartknnde en boekhouden Midd Ond is o a benoemd de heer J C F Prikken Ieeraar aan de ryks h burgerschool alhier wonende te s Gravenhage Gisterenavond had de vergadering plaats van het Dep Gouda deï Maatsehappy tot Nut van t Algemeen in de Volksleeszaal alhier Het demissionaire bestuutj leidde deze vergadering en bracht by monde van den Penningmeester verslag nit van het gehouden beheer Daarna bracht de heer Rnyter rapport uit namens de afgevaardigden ter Algemeene Vergadering Ten slotte kwam punt 3 aan de orde voorstel om het Departement op te heffen Daar 7 stemmen vóór en 7 stemmen tegen dit voorstel werden uitgebracht werd hot geacht e zgn verworpen Het demissionaire bestunr zal nog eone vergadering nitschryven om daar een nieuw bestuur te laten kiezen daarby zal een circulaire gevoegd worden van eenige leden die een jaatste poging willen doen om de ontbindij van het Departement te voorkomen en daarom de leden op den ernst van den toestand wenschen te wyzen Ned Opera Rotterdam Zondag 21 Oct a 8 Carmen gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Couponboekjes Donderdag 18 Oct s avonds van 6 tot 7 uur in het Café Schaakbord alhier NlBOWKBKERK A D I lSEL De hOOgO schoorsteen van het stoomgemaal in den Prins Alexanderpolder onder deze gemeente is door den bliksem getroffen en geheel aan stukken geslagen GROOTE KEUZE DAMES en HEKEEN PARAPLUIES A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 ÖOÜDA l eleifhouH Au il Amsterdam Vikrs Slotkrs 81 ll l 93 98 93 93 lOOV 88 83 8 u Uciirs van 18 OCT NinnuiiD Cart Neil W 3 lVi dito liito d c a dito dito dtto 3 HoKoa OM Gou ll 1881 98 4 ITALIB Inaohr viug 1861 81 5 8 Ooalisa OW in v pior 18 8 6 dilo in iil iirl86S 6 PoaTtiGAL 01 1 müt coupon 8 ♦ 66 9 l 961 101 dito tiokot 8 ButLjKD Obl Bianonl 1894 41 duo Gecooa 1880 4 dito bi Bolhi 1889 4 dito bij Hop 1869 90 4 dito in i oad leen 1883 6 dito ilito dito 1884 t 5W 8PAIIJI Ferpet ichuld IIBI 4 10 841 900 1 1 99 681 436 51 103 104 1641 TüFiKlH Gojir CooT loeii 1890 4 91 Go leeniog serio D i 38 Goc leonin aorioC 1 3 jj Zuin AraBp 7 oblg 1893 5 HliIco Ob It Soli 1890 t VlHEzUBLx Obl 4 oubop 1881 VVni DAM ObUgitiea 1896 8 BoTTllDAH StaH loon 1894 3 NlD N Afr H odol and Anndsb Tnb Mij Cortifieaten lMiMaataohnp i dito Aro Hypotheekb paodbr 4i Cult My der VoratODl ABod e Gr Hypotheekb pnndbr 47 NederUndsi h e bank aand Ned Handalmaatioli dito N W 11 Pao Hyp b pandbr 3 91 ïott Hypothoekb pandbr 41 Utr Hypothoekb dito 41 OoSTSNK OoBt HoQg baak aand i 138 Edil Hypotbeekbaok paodb 6 110 AxiUkA ükgut bypoth paadb 4 90 1851 100 16 Hl 97 Mai L O Pr Lien cert 6 191 Sm HoU IJ 8poor Mij aand i 114 Vi Mij lot Eipl St Spw aand lOJ Ned Iiid Spoorwegm aaud 114 Neil Znid Afr Spm aand dito dito dito 1891 dito 6 ULII Spoorial 1887 89 A Bobl 3 J = 7 161 Znid IUl Spirmij A H obl 3 PoLKN Warwhau Weeoen aaod Bon Gr Rusa Spw llij obl 4 ïldtisohe dito aaud ïaatowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aaod 6 1 9 Knrik Ob Aioar Sp kap opl 4 lOOH dito dito oblig 4 100 AxuiKA Cunt Pao Sp Mij obl t 1147 Chic Il North W pr O v aand diloditoWin St Peter obl 7 1417 Denver 11 Bio Qr Bpu eert T 61 lUinoi Ceotral oM ia goud 4 105 Nm Stad Amaterdnm aand I 108 Stad Bolterdara aand 8 108 BiLOlll Stad Antwerpen 1887 l J 99 Stad Bruasel 1886 1 1 100 HoHo Theias Begullr Oeaelaeli 4 lljl Ooarami Staataleenig I860 6 117 K K Oo5t B Or l8S0 8 101 SPiSjs Stad Madrid 3 1888 841 Nin Ver Bez Avh SpoeL eert 36 n De Nouveautés CAPES en ltli GË NAKTËLS zyn in ruime keuze voorhanden O AM80M IHQBZOWD EK Het Herstellingsoord voor Ondorwyzers en Onderwyzeressen te Lnnteren Velen lezers van dit blad is het wellicht bekend dat den SOsten Juni van dit jaar bovengenoemde stichting geopend werd eene stichting die getuige zoowel van ernstige collegialiteit als van groote krachtsontwikkoling der onderwyzers Want zjj hebben dit gebouw gesticht groo tendeels nit eigen kracht velen hun gering salaris niet achtend maar doordrongen van het besef Daar zjjn collega s die er erger aan toe zyn dan wy Dat zyn de zwakken de herstellenden voor wie zich nu ons Herstellingsoord liefderyk opent Ons Herstellingsoord en toch niet geheel het onze zoolang de hypotheek groot f 15 000 niet is afgelost Ieder zal dat wel mot ons eens zyn Als nu ieder ons eens hielp met de aflossing Dan was in korten tyd ons ideaal Weg met het zilveren dak verwezenlykt Ons plan is eene verloting te organiseeren Ieder die één of meer pryzen wat het ook zy daarvoor beschikbaaf stelt verzoeken wy vriendelyk dat even per briefkaart te berichten aan een der ondergeteekenden Velen berichten ons reeds dat zy een prjjs zullen inzenden Van hen die sympathie gevoelen voor het plan en van wie nog geen bericht ontvangen verwachten wy nog e no toezegging wy stellen ons voor 4e verloting zoo spoedig mogelyk te doen plaats hebben daarom zouden wy gaarne omstreeks 15 Nov alle pryzen in ons bezit gebben Verblydt ons met vele toezeggingen A H VAN GENT KESLER frinaengraoht 801 S C J M VAN DEE REIJDEN Wyttenbachstr 36 MAK TtiERlCHTlSN Gouda i8 October 1900 Granen flauw onveranderd Alleen maishooger Tarwe Jarige Zeeuwache ƒ 7 80 a 8 20 Nieuwe dito 7 30 li 7 60 Mindere dito 6 80 4 7 Afwijkende 5 75 i 6 10 Polder ƒ 6 as i 6 75 Rogge nieuwe Zeeuwsche 5 50 5 75i Polder 5 35 k 5 50 Uuitenlandsche per 70 kilo 4 8oi 5 Gerst nieuwe Winter 4 60 4 4 90 Zomer 4 51 4 74 75 Cbevallier 5 25 i 5i75 Haver per heet 3 i S S P i o kilo 6 75 i 7 25 Hennepzaad Inlandsche ƒ ti 4 11 50 Buitenlandsche 7 4 7 25 Kanariezaad 7 35 4 8 25 Koolzaad 4 Erwten Kookerwten 10 50 a ƒ 11 Nietkookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 70 4 6 80 Boenen Brumeboonen 10 4 11 50 Wttte boonen ƒ 4 Paardeboonen 4 Duiveboonen 4 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerlkaansche 6 15 4 6 25 Cinquaritine 4 Odessa 7 25 4 ƒ 7 50 Karweizaad per 50 Kilo 4 Veemarkt Melkvee redel aanvoer handel en prijzen red Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 20 4 22 ct per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vrijwel 20 421 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel i 4 1 40 per week Vette Schapen redelijke aanvoer handel traag 18 4 22 Lammeren groote aanvoer handel traag 12 4 18 Nuchtere K alveren eenige aanvoer handel vlug 7 4 lo Graskalveren groote aanvoer handel matig 35 4 80 Fokkalveren 8 4 18 Kaas aangevoerd 100 partijen handel vlug ie kwal 30 4 2de kwal 26 4 29 zwaardere 32 NoordHollandsche 28 4 ƒ Boter redel aanvoer handel vlug Goeboter 1 40 4 1 50 Welbeter 1 30 4 1 30 Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Oct Helena Maria ouders A C Ponsioen en L Smit Cornelia Maria ouders C J van der Linden en J de Jong Anna Maria ouders J van Leeuwen en P J Nienwenhuyzen 14 Cornelis ouders P Annaars en P van Oudshoorn Panlus Gerardus ouders P G Scharleman en C Schoonderwoerd Johanna Maria ouders H de Jong en M J Zoeteman Jan ouders J Cattel en J Verlaan 15 Bastiaan ouders A Perdyk en G Steenbergen 16 CorneUa Hendrica ouders C H den Edel en ï Snel 17 Wilhelmus ouders F van Waas en H C Scheffers Johanna Petronella ouders L Honkoop en H van Hertum 18 Johanna Geertrnida ouders C A Schotborgh en J G Haverkamp OVERLEDEN 14 Oct W E van Gogh 21 m 17 E van Galen wed D den Baars 90 j 9 m W Ooms 78 j W Voorburgh 82 j GEHUWD 17 Oct T Blok enM Keyne J den Herder en M N M Brand van Straaten S Heimei en J W Vergeer es a xs