Goudsche Courant, vrijdag 19 oktober 1900

t Zaterdag 20 October 1900 39ste Jaargang No 83 iO De prijzen zijn door dea staat aoparamleerd fiOlDSCHE COlMfT I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ht ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 § regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleronn iu t9 De Uitgave dezer Courantg eschiedl dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie nia inden is 1 26 tranco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTüM r = iÊ ADVERTENTIKN Een net Friesch meisje zag zich gaarne door omstandigheden nog met November in Gouda GEPLAATST voor WERKMEID of als TWEEDE MEID oj in een klein gezin als MEID ALLEEN P 6 23 jaar van uitstekende getnigen roorzien Br lett U Boe h Firma GERRETSÏN Den Haag Gevestigd te GOUDA W C YANDESTOLPE nijksveearti dagelijks te Consulteeren Adres Calé CHRISTEN8EN Stolwflkerslnis by Gonda GekoedersSTEEFSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilli J rdlnieres Bouquetteo nz ÏEAF en FEESTERANSEN Groot voorraad KAMERPLANTEN 4aiile en onderhoud vao TuJDen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van 111 SECT EN CIDBB Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 doelen water verkrijgt men een voor insecten doodend voclit Onschadelijk voor vrachten bloemen en planten Liter t 0 50 i O bO 1 L J 1 60 i 6 L f 1 9 TELEPH No lU Te Uuur of Te Hoop om teraton to aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Fakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingei Te bevragen Lange Tiendeweg D Ü9 If Pain ExpelUr Diztlg JHï wtrdt dit mid i$a aw TfRuMnd lUQoes k piJBitUUiid ümigTiDi MBgaiTttd tociD unAtiak JBoh tYmottdh ii pqn 8c 1 Hiiiiiiüd lK 4 ldtl v rduotdml S l ook i dtn T rtroaw ii Mn latt op h t tkbri nnMrkj jUktrt 14 16 76 o n SO o i fl indauiMfto HMthalcHL Te IjnitwdAm m Ubth aébu TU tXL jü m Suders 3A t tii to ittntiain 140 B PQIKI OCIDë m SOHIBDAMMEK 5EUE7EE Herk NÏGHITIIAF Verkrljubur b t M P E ETERS rz N B A U lM wiji Tah echtlii iil u n oaobet en kiirlt stemls v r jCHIEDAM iM n den nwuhdor Kirm P HOPPB In de AV01TDSTÊÊ7 llubbele Buurt B 13 Zijn in ruime keuze voorradig met en zonder AFVOER Eigengemaakte liasfornuizen mot prima Koolbrander en Oven van H Si KOUS IEH van aO SO tO en Ift cents Aanbevelend M M VAN L00i Tel No 117 LOTEN IN DE GOLUSCHi PAARDKfVLOTIUlIJ zijn a SO Ct per lot verkrjjghaai bij A BUIlTKMAir Jk HOOFDPRIJZEN Eijtuigen met een entwee Paarden bespannen Paarden Ruudvee euz S Kort overzicht onzer FrijBcourant ö SHERRIES Pale en Gold Dry van al f 16 50 per 12 fless 2 KOUDE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 = S MADERA S droog en Zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 a COGNAC 4 1 1 75 I 2 25 1 2 75 i 3 25 1 3 75 en 5 S SCOTCH WHISKY 2 25 C Q § Per Fl Per Ank 45 Fl 1 £ K LISTRAC f u 65 Nto I 27 75 E O = CHATEAU VALROSE 0 75 iX 2 St E8TEPHE 0 85 38 t H St EMILION 1894 L 42 £ S g PAUILLAC 1893 1 25 53 dS 5 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S tri ® SAÜTERNE 1 42 iS CT 9 S ZELÏINGEB Moezel 0 90 37 50 S S rï BOURGOGNE 1 10 47 2 De flosschen zijn in de prijzen begrepen en worden A 3 ets per s tuk teruggenomen p BiJ elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flruia T CREBAIS Gouda Levensverzekering laatscliappij dordukcbt Goedgekeurd bij Kon besl van lü Nov 1873 No 21 iMaatscbapp iUk Kapitaal f 2 UOÜ OUO neM yi plaaisi VERZEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit ALiEiK soorten van verzekeringen op levens en bterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterftctafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan bet HOOFDBUEEAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Botterdam bij den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en biJ de Agenten in alle plaatsen van Nederland Voedings Eiwit 1 Z evwiveel voeiliniptwaanlo als 5 Kilo best nindTleeach of 180 200 i lcren Tropon woixit In het lichaam onraiWt lyk tot splerweeftel en bloed omgexet ojaiT vet Ie ornimi Trouon hfcfl h üeroueld ohniik eene bediiideirfe toename van krachten ton liovolKe looircl by jeiondin al by loken on ku un alle vnen toegevooBd worden londor daarvan den smaak te bederven Door dw tftani lj en prys van Tropon keil iedereen bot clch veraohatfefl ▼ rkrrvfexar bel epothekera drevlsten b lie eolld Iak 11 1 OeneraulAgenten voor Nederland en Koloniën Boest Gips van der I eyó Kotterdam Standaard Hypotheekbank laÖüppelUli Kapitaal KK niLLI E GULI K OMeUuta Kt B B C ÈASfBHDZJE ia B SS at9T fa De Bank mrstrekt op zeer billijke voorwaarden 0eM eetête hypotheek en geelt mièt controle vau het tlgemeen MAmtutêtralte en Trutlkamtoor te KotterOam 4 en 4 F ISUHBiKfKX uit Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Qooda de Heereu M J OGIER Co Hoofdprijs ev 500 000 Ml Ven biede kl pluk Je hand UïtQOodiging tot éeülneming ia do Kansen van do door den Staat Hamburg i ewaarbor jile i roote Getdlottifij wuanti zeker 11 MiUioeu 202 000 Mark ewocnea moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Uoldloterij die folf ens het plan alechU 118 000 loteD bevat zijn de TolK ade De hoogste prijs ia erentueel 500 000 Mark Ifl pr a 10 000 Mark Premie v SiiO OOO Mk l pr a 800 100 Mark 1 pr a 100 000 Mark priija a 7 00 Mark prijz a 70 000 Mark 1 prijs a 65 OÜO Mark 1 pnjs a 60 000 Mark prijs a b 6 000 NJark prgz a 60 000 Mark 1 prijs a 40 000 Markl prijs a 30 000 MarkSprijz a 10 000 Mark 56pr a 5 001 Mark 10 pr a 3 00 Mark U pr a 2 000 Mark 4 pr a 1 300 Mark 612 pr a 1 000 Mark l 30pr a 300 Mark SiJpr a 2 0 Mark 77pr a ÏOn Mark 36058 pr a 169 Mark 9 8 pr B 1 0 148 115 100 M 10888pra78 45 31 M totaal 59 010 prijzen De Uoofdprija in de te klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt IQ de 2e kl tot 16 000 M m de e tot 0 000 M in de ie tot 5 000 M in da e tot 70 000 M in de 6e tot 75 noo Mark m de 7e tot 200 OOO Mark en met de prem e van 300 000 M event tot öOO OOO M Voor de eerste prijstrekkiuif die officieel is rastgesteld kost een leheel orittineel lot sleohts Guld 8 50 een half ori me l lot slechts Guld I 76 oen kwart origineel lot slechts iuld ÜM Da inleggolden Toor de volj ende klassen zoowel als de juiste lijst dar prijzen worden aunnejtevon iu het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend iedere deelnemer in de loterij ontranfet onfjetraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trokking de offiineolti irekkingslijst De uitbetaliat eu verzending van de pri Ztin geschiedt door my en direkt en prompt aan de winners en onder de stren tste geheimhouding 04f ledere bestellin kan men eenrqudig per postwissel opgevea ook tegen r mbours il Men wende zicb dus mvt de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 1 November e k met vertrouwen tot Samuel Herkschrr Seiir Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Duitschland FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ chnnischc WassciMüiJ II OPPEKIIEIi ÉB ƒ Kruiskade Uottcr lam ii brt V t ii rd di r Z M den Koniug der Belf en Moütddepót voor GOUDA de Ilw r A VAN OS 4z ripeüiBÜteit voor het itooiueu t n verven vail all Ueeren en l ameagar leroben alscolr alle K nderffoederen Speciale inrichting Toor bet ntoom u van pluche man tela veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden uaar lUr □ lenwste eu laatste methode geverld Alle goederen betz gestoomd ot iievertn worden onschadeiyk voor de gezondheid volgens staat bewerkt StoUwerck sche Borstbonbons gefebriceerd na vuon Jinft vaa den 1 koD ünivei eitoits l rof Gehm Hofirad Dr Harless Bonn hebben sedert SO jaren als verzachtend miJcM tegen toosten 1 heeecbbeid co aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme 1 en koude lucht is t lüjzonder aanboveleuB j wardig een bonbon te gebruiken Yerpaydng Geele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar Zijt Gij Doof 77 kan aicli met w lolg onko teo i hïï geoolm n Dr BaltoH Anral Institute 6 e La SaUe Ave CRICAKO TH Gouda Druk van A BRINKMAN Zn KE ISGEVI G Verkiezing van Leden vooa DB yiER Tan KOOPHASIDEL en FAURIKKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat de Verkiezing van Vier Leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar ter voorziening in de vacaturen ontstaan door de aftreding van de Heeren H JAGER j M NOOTHOVEN van GOOR A VAN VEEN en J W SCHOUTEN zal plaats hebben ten Raadhuize op Uinsdag den aoen No vember 1900 De inlevering der stembriefjes door de kiesgerechtigden zal aanvangen des namiddags ten half twee ure en voortduren tot des namiddags ten vier ure na welk tijdstip geene stembiljeten meer zullen worden aangenomen dan die van de m de zaal tegenwoordige kiezers zullende onmiddellijk daarna met de opening der biljetten worden aangevangen Aan ieder kiesgerechtigde zal acht dagen vóórden dag der verkiezing een stembiljet worden toegezonden Den kiezer die zijn stembriefje verloren of er geen ontvangen heelt wordt gelegenheidverschalt om er aan het stembureau een te bekomen Gouda dtn lyn October 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd i MARTENS De Secretaris BROUWER Kleliihaudel In sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift vaïiden navolgenden persoon waarbij VERGUNNINGwordt gevraagd om in ie bij zijn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogenverkoopen als Naajm van den Aanduiding der Verzoeker localiteit F J M Kennen Molenwerf 11 No 31 Gouda den 18 October 1900 Burgemeester en Wethouders voorpoemd 11 L MAUTÉNS De Secretaria BROUWER Gemeente Gasvertruik De gemeentebegrooting voor het volgende jaar heeft bij het onderzoek in de afdeelingea van den Raad over het ge FEVILLEIOX II Micheline die meer getroffen was door zijne wanhoop dan door zijne verwijtingen kwam naar hem toe en wischte zijn gelaat af met haar kan ten zakdoek Hare blanke hand kwam dicht bij den mond van den jonkman en heftig drukte hij er een kus op die veel had van eene beet Daarna door deze daad vervoerd stond hij op met oogen die van uitdrukking veranderd waren en ratte het meisje in zijne annen Micheline sprak geen woord Zij keek Pieter koel en vastbesloten aan en boog zich achterover om de aanraking van zijne gretige lippen te vermijden Die blik was voldoende De armen die haar omknelden lieten los en Pieter een stap achterwaarts doende stamelde Vergeef my gij iet dat ik mijn verstandverlies Toen streek hij met zijn hand over zijn voorhoofd lsof hij eene booze gedachte wilde verjagen Het is dus onherroepelijk i Gij bemint hem Genoeg om u zooveel leed te veroorzaken genoeg om aan niemand behalve hem toe te behooren Pieter dacht een oogenblik na nam een besluit en sprak Welaan dan gij zijt vrij ik geef u uw woord heel tot geen bijzonder belangrpe opmerkingen aanleiding gegeven Trouwens groote plannen of nieuwe staken komen er niet in voor zoodat de raadsleden zich konden bepalen tot het oontroleeren van het gewone bestuur en het te berde brengen van de opmerkingen waartoe het jaarlijkseh overzicht der gemeentehuishouding a s vanzelf de stof levert Met zórg zijn de verschillende posten nagegaan en van de zijde van B en W met nauwgezetheid overwogen en beantwoord Het belangrijkst komt ons voor de gedachtewisseling over de gasfabriok waarop wij nogmaals do bijzondere aandacht onzer lezers willen vestigen In een der afdeelingen waa de meer derheid vsn oordeel dat de straatverlichting ook die voor de gemeente gebouwen voortaan door de Gemeente zelf moest worden betaald Tegen dit denkbeeld zijn B en W in hun antwoord met kracht opgekomen Dit gedeelte van het Verslag is vroeger reeds in zijn geheel in ons blad opgenomen Toch kan het zijn nut hebben nog eens in hoofdzaak het kl mmend betoog van B en W te herhale n Zy dia de positie der gemeente tegeaover de gemeente gasfabriek wedei m willen doen zijn die van gewoon gasverbruiker zien over het hoofd dal de gasfabriek niet zou zijn geworden wat zij is zonder den steun van het crediet der gemeente Men vergelijke slechts den toestand van vóór de overneming in 1887 met dien van nu Oe gemeente beeft met volledig succes geëxploiteerd geen verliezen geleden dat neemt niet weg dat zij weJ degelijk risico heeft gehad door het bedrijf groote verantwoordelijkheid beeft gedragen en nog draagt Daarbij komt dat de gasfabriek niet als afzonderlijke inrichting kan worden beschouwd dat zij te innig ia verbonden met den gebeden gemeentelijken dienst Verschillende ambtenaren der gemeente moeten een gedeelte van hnn tijd wijden diensten bewijzen aan de gasfabriek Het gaat niet aan te bepalen welk deel hunner bezoldiging door de gasfabriek zou moeten worden betaald Een deel der overige uitgaven van de gemeente wordt veroorzaakt door of hangt samen met hare gasfabriek hoe groot dat deel is valt moeilijk lerug Micheline stiet een kreet van blijdschap uit die haar gewezen verlootde deed verbleeken Het speet haar dat zij hare vreugde aiet beter had weten te verbergen tij naderde Pieter Zeg dat gij mij vergeeft Ik vergeef u Gij schreit nog Ja ik beween mijn verloren geluk Ik meende dat het beste middel om bemind te worden was dat men verdiende dit te worden Ik heb mij vergist ik zal moedig mijnj dwaling boeten Verontschuldig mijne zwakheid en geloof dat gij nooitoprechter en trouwer vriend zult hebben dan mij Micheline reikte hem de hand en stak meteen glimlach haar voorhoofd uit nqar de üppen van den jonkman Dexe drukte er langzaam een broeder lijken kus op die het heete spoor van den even te voren geroofden uitwischte Op hetzelfde oogenblik weerklonk in huis eene heldere stem diè uit de serre kwam en den naam van Pieter noemde MicheUne trilde Het is moeder zei ze Zij zoekt naar ti Ikverlaat u Vaarwel en wees nog duizendmaal gedankt uit het diepst mijner ziel En met lichten tred verdween MicheHiie achter een dicht boschje van bloeiende setingen Pieter richtte werktuiglijk zijne schreden naar het huis Hij beklom de vijf marmeren trappen der stoep en ging in het salon Toen hij de deur weder dichtdeed verscheen mevrouw Desvarennes dw van haar rit naar het Louvre terstond was teruggekeerd toen zy er Delarue niet meer aantrof Een enkele blik op haar uitverkoren zoon ge onder cijfers te breng n Wij zien daarom in het feit dat de gasfabriek als vergoeding voor het door de gemeente te dragen risico en voor het aandeel in de algemeene uitgaven aan hare eigenares de gemeente het voor de straatverlichting en den openbaren dienst benoodigde gas om niet levert het omgekeerde van eene onbillijkheid niet anders dan eene billijke vergelding voor moreele en daadwerkelijke dlfiosten zonder welke de particuliere gasverbruikers buiten eenden twijfel een hougeren prijs voor het gas zouden moeten betalen Het komt ons voor dnt de zienswijze van het dagelijksch bestuur de juiste is Met do exploiiatie van gasfabrieken trams telefoons enz begeeft eene gemeente zich eenigermate op het terrein der partieuliere nijverheid natuurlijk niet om met de ingezetenen te concurresren maar om zaken tot stand te brengen en te beheeren die voord eliger en veiliger zijn in banden der gemeenschap dan in die van bijzondere peraonen Niemand zal b v ontkennen dat wij wat het gas betreft in v l beter conditie zijn gekomen sedert de gemeente eigenares is geworden van de fabriek De gMieente optredende als gasfabrikant heeft als ieder ondernemer dan ook recht op eenig deel van de winst die verkregen wordt bbveu de som die voor jaarijjksche aflossing on rente noodig is want de verbeterde toestand is het gevolg van het crediet en den moreelen steun der gemeente en van den arbeid en de zorg door allerlei ambtenaren en takken van dienst daaraan besteed Een gewoon industrieel moet een behoorlijke overwinst maken om te kunnen bestaan Voor een gemeente is dat natuurlijk niet noodig omdat gasexploitatie geen steeds rijker vloeiende bron van inkomsten voor haar mag worden Maar eenig voordeel voor de aan de fabriek bewezen diensten mag de gemeente zeker hebben En het lijkt ons dat vrij gebruik van gas voor den dienst der gemeente geen buitensporige vergoeding is Terecht zegt het college van B en W dan ook in het antwoord dat wanneer de gemeente voor haar gas moest betalen deze daartegenover dan ook een som zou moeten ontvangen in ruil voor bewezen diensten Tevens zou men moeten besluiten dat worpsn vermeerderde haar angst Eene zelfde opwelling dreef hen naar elkander toe de patroon opende hare armen en Pieter drukte haar vast aan zijn hart Zoodra de eerste ontroering voorbij was vroeg mevrouw Desvarennes Wie heeft u bij uwe aankomst ontvangen MicheHne Dat vreesde ik Wat zeide zg AUes In deze weinige volzinnen gaven deze krachtige geesten eene juiste beschrijving van het gebeurde Mevrouw Desvarennes bleefeen oogenblik zwijgen werd daarna plotseling verteederd en zei als wilde zij het verraad van hare dochter verontschuldigea Laat mij u HO zmaal3omhelzen arme jongen Gij hebt verdriet niet waar Ik ben geheel vanstreek Sedert tien jaren koester ik het denkbeeld dat gij met Micheline zoudt trouwen Gij zijt eenman van groote verdiensteen daarbij hebt gij geenebloedverwanten Gij zqudt mij mijne dochter nietontnemen integendeel ik geloofdat gij een weinigvan mij houdt Gij zoudt gaarne bij mij willenwonen Door dit huwelijk tot stand te brengen had ik een lang gekoesterden wensch vervuld Ikzou geen schoonzoon krijgen maar nog een kindaannemen Gij kunt er van verzekerd zijn zeide Pietertreurig dat het van mij niet atgehangen heeft omdit plan te doen doorgaan Hoor eens mijn jongen dat is een anderezaak sprak mevrouw Desvarennes wier stem tweetoonen hooger rees Op dit punt beginnen wij van Ikander te verschillen Naar mijne raeening zijt de gasfabriek geene onvergolden diensten van de gemeente en van hare ambtenaren mag genieten en dus eene som vaststellen als vergoeding voor die diensten Gesteld al dat zulks mogelijk zal zijn op hoeveel per jaar moet dan bepaald worden de steun die de gemeente met haar onbeperkt crediet verleent Welke assurantiepremie mag zij nemen voor haar risico een risico dat juist door de voorstander van betaalde straatverlichting nog voor korten tijd zoo groot werd geacht Wij betwijfelen zeer of in billjjkheid de gemeente voor een en ander niet meer in rekening zou mogen brengen dan hetgeen het thans gratis veretrekte gas haar zou kosten Tegen dezn redeneering is dunkt ons niet veel in te brengen Voldeed men aan den wensch der bedoelde raadsleden dan zou daarvan alleen een omslachtige administratie bet gevolg zyn die onnoodigen arbeid en kosten zou veroorzaken Volgens de berekening van B en W gebruikt de gemeente ± 12600 aan gas wat is nu eenvoudiger dan die som te beschouwen als een soort abonnement waardoor vergoed wordt wat de gemeente ten behoeve der gasverbrnikcn doet Daarbij komt nog zooals mede in het bedoelde stuk van B en W betoogd wordt dat de gewone gasverbruikers weinig zouden profiteeren van het door enkele raadsleden verdedigde stelsel Misschien prijsverlaging van een balven cent per meter die hoofdzakelijk ten goede zou komen aan winkeliers en industrieelen maar dan rijst de vraag of het billijk is dat kooken motorgaaverbruikers bevoordeeld worden boven andere ingezetenen Alles bijeengenomen komt ons behoud van den bestaanden toestand het meest gewenscht voor zoodat wjj hopen dat de leden die in de afdeelingen het besproken denkbeeld opperden daarvan zullen afzien of althans geen meerderheid vinden voor hun stelsel Bultenlaodscb Overzlcbl In een bnitengewone nitgave van de KeichsAnzeiger wordt gemeld dat prins Hohenlohe op zjin verzoek ontslag i verleend onder gij verantwoordelijk voor hetgeen er gebeurt en ik geef er uw de schuld van hoort gij O ik weet wat gij mij zeggen zult Gy wildet lauweren als huwehjksgift aan Micheline brengen Dat is maar gekheid Wanneer nien als nummer twee de polytechnische school verlaten heeft en met eene toekomst voor zich als gij ts het niet noodig dat men woestijnen doortrekt om een jong mei e te bekoren Men begint met haar te trouwen en de beroemdheid komt later te gelijk met de kinderen En het was wel noodig ook u zooveel moeite te geven Of zijn wij dan van zoo groote afkomst Geweien bakkers Schatrijk dat is zoo maar dat neemt niet weg dat de arme Desvarennes met de broodmand geloopen heeft en ik geld teruggaf als men een broodje van een stuiver kwam koopen Maar gij hebt voor dolenden ridder willen spelen en intusschen ia een mooie jongen Heeft Micheline u den naam van dat heertje genoemd i Ik bevond mij bij mijne aankomst vlak tegenover hem Hij was bij haar in den tuin Menheeft ons aan elkander voorgesteld Dat is zeer voornaara zeide mevrouw Desvarennes met ironie O het is een snaak die nietspoedig verlegen is en by de hartstochtelijkste aandoeningen mag er geen plooi van zijn das in dewar raken Gij weet dat hij prins is f Dat isnog al vleiend voor de firma Desvarennes I WijzuUen zyn wapenschild op onze fabrieksmerken zetten Kom het is een bejager van de huwelijksgift Hij heeft bij zich zelven gezegd De bakkerin heettdaalders de dochter is hef En hij doet een goedepartij 0rdt vervolgd