Goudsche Courant, zaterdag 20 oktober 1900

want Bismarck was bij zijn optreden ruim 55 jaren oud Graaf Von Bulow studeerde te Iiausanue Leipzig en Berlfn in de rechten en in de staatswetenschappen en trad in 1870 in dienst als avantageur biJ het koningshnzarenregimcnt te Bonn Na den oorlog werd hi tot officier benoemd doch hü keerde weldra terug tot zijn oude liefde de rechtsgeleerdheid Hij werd aangesteld by het Landgericht en later bü het districtsbestuur te Metz Na eenige jaren op deze wijze practisch de rechtsgeleerde praktijk te hebben uitgeoefend trad hij in diplomatieken dienst In 1876 werd hfj benoemd tot attaché bü het Duitsche gezantschap te Rome Na eenigen tiJd aan het departement van Binnonlandsche zaken te Berlijn werkzaam te zijn geweest werd hij in 1880 benoemd tot gezantschapssecretaris te Parijs en in 1883 tot gezantschapsraad te Petersburg In 1888 werd hjj gezant te Boekarest en in 1893 als gevolmachtigd minister overgeplaatst naar Rome Toen in 1897 de heer Von Marschall aftrad als minister van bnitenlandsche zaken werd de heer Von Bulow belast met de waarneming der betrekking van minister van bnitenlandsche zaken en in October van dat jaar doSnitiel met do leiding van dat departement belast Wij meldden reeds op welk een uitnemende wijze minister Von Bulow dit departement beheerde Thans is de keizer teruggekeerd tot den toestand zooals die onder Bismarck is geweest nml dat de drie betrekkingen van kanselier ministerpresident in Prnisen en minister van bnitenlandsche zaken in één hand vereenigd zijn In de beide jaren van 1888 1890 ontstonden er telkens kleine verschillen tusschen den Keizer en Bismarck over de rechten van deze ambten en na Itismarcks aftreden bracht de Keizer dan ook een splitsing teweeg die echter thans weer is opgeheven De luit kol de Wet geeft in de N R Ct een overzicht van do berichten uit Z Afrika gedurendo de laatste week Hij eindigt aldus Uit een en ander blijkt dat de Boeren hoe langer hoe meer in den rug van den vijand ageeren hun aantal in het zuiden van den Vrijstaat neemt met den dag toe en het zoude ons niets verwonderen dat daar binnenkort belangrijke gebeurtenissen zullen plaats hebben terwijl De Wet de spoorwegen blijft bedreigen en dus een sterke Ëngelsche krijgsmacht in het noorden vasthoudt Botha en Viljoen krjjgen nu ook de handen meer vriJ en kunnen van uit het noorden tegen Pretoria opereeren Is het te verwonderen dat onder deze omstandigheden Lord Roberts er niet oan denkt om naar Engeland terug te keeren f De Boeren predikant Van Broekhuizen die aan de figaro zulke treffende mededeel ingen hoeft gedaan omtrent de voorvallen die hij heeft bijgewoond heeft een samenkomst willen hebben met zijn collega s van de protestantscbe gemeenten van Parijs en omstreken om dezen te spreken over de rampen van zijn land en enkele utrecte spoorwegverbindingen met UüUüA Wlnterdienst 1900 Aangevangen I October TUd van Crreeowlcb ROTTKBDA Mriee reraa li BS 1 17 S 18 8 80 8 49 4 39 4 54 5 IS 1 18 1 a 8 01 a a 1 10 a a a a a 11 1 17 a a a 6 18 Lit a 8 89 3 61 1 03 6 97 6 4 39 a 1 88 a a 6 10 k g f a y 06 a a 6 80 a a a I l I L 8 83 9 88 84 9 88 9 57 10 88 11 09 B i 7 86 7 44 8 14 8 17 8 38 9 14 10 09 10 18 10 40 11 81 a a 4 J 10 19 G t D D 11 89 19 18 f a a V a 11 80 11 84 11 09 11 19 11 86 11 88 9 48 1 10 08 10 88 11 16 11 98 Alleen le an 8e kleaaa Extra kuiiatalan g Op dele treinen ign Zondag Uundag en Oinadtg jendatgaolie retonrbiljettan voor de 3e kl Terkrggbaar tegen enkelen Tnektpqji R lollandaehe Spoer £ Kitra inppleoient bevyi 1 4lUen Dinadaf S0TT£RDAH 90UDA aloe aeria 9 40 9 48 19 30 12 38 1 43 a 1 4 36 9 14 a 46 a a l S 9 03 1 09 i 09 9 36 5 41 6 04 8 89 3 9 18 9 47 10 16 10 16 10 8 10 48 10 4 11 31 11 4 18 10 t a 9 00 8 89 10 08 10 19 6 84 Fasnltatief op dan loop kan niet gerakend worden B Hollandaohe apoor Z Extra aopplementkewija van de Compagnie der Wagoni Lite 11 68 11 06 U 31 OUDA DENHAilOTiae rem t Ooudn 7 16 8 87 8 41 ll il 10 00 10 1 10 9 11 31 19 16 18 16 18 8 1 3 8 81 S 4 4 19 4 0 S 6 4 6 1 7 89 $ 018ï J 17 Zdaenh Mooro 7 88 8 63 t t w a H H a a 1 10 r 6 08 $ 18 Sootormear Zag 7 3 9 08 a 11 88 1 81 a a 8 18 a t a a8 84 Voorburg 7 68 9 14 a a a a ll 6 a a l 6 87 it M K a lllga 7 8 9 03 U l 38 49 10 98 10 4 11 41 li OS 1S 4 18 1 40 I IO 8 48 4 1 4 4 88 6 6 18 6 4 7 67 8 48 8 i6 44 6 88 6 04 7 03 7 15 7 89 8 8S 8 8 9 03 9 44 10 11 ll S 11 86 11 06 1 80 3 40 2 7 4 00 4 16 4 87 6 98 6 33 7 01 7 4 7 66 8 18 9 61 10 30 88 i 10 17 1 86 4 48 8 88 67 3 10 33 1 60 6B 8 4 1 10 11 6 08 10 43 8 91 5 1 1 8 64 10 33 6 14 6 tl 7 18 7 49 07 0H li 9 80 10 11 10 84 11 5V 11 08 19 348 138 093 944 1 1 49 s 31 6 4 7 0 7 81 098 838 45 10 13 10 69 ep den leep kan aiot gerekend word lO Hnraionikatreb alleen le en 3e klaaae extra betalen L Bekalae een biljet le kl een Bapplement beK js O 1 n A A MNTKROAM Jaiee lerla u k 6 9 8 11 8 3 33 10 30 10 9 13 0 t 1 10 9 36 3 35 4 07 43 6 19 5 86 8 48 9 61 O l9 l 87 11 06 lAmit W 8 01 8 68 9 as 10 10 11 04 18 48 1H 67 1 57 3 86 4 19 1 7 6 S0 6 016 44 9 36 10 8 1 08 11 6 J IAm t O 8 I 9 13 9 3 10 96 11 1 08 1 1 9 18 3 40 4 37 6 1 6 46 6 8 0 3 10 iO 11 16 18 1 U t D A l T K 1 C H I ioe aaiia 18 00 18 87 l l 3 18 4 83 8 88 9 40 S 9 13 33 1 09 3 08 1 4S 6 04 3 10 14 10 9 11 1 11 84 11 47 6 11 6 30 Kt it 0 6 81 7 1 8 10 li 6 9 18 9 31 U ll 11 37 i3 0 i 81 10 8 814 45 6 11 6 91 7 0 6 10 51 Ams W 8 84 6 47 7 80 8 35 8 4 9 30 46 11 30 18 48 1 06 9 tO 8 19 8 49 6 0 6 38 6 34 7 36 8 35 10 06 h 7 08 7 81 8 18 9 1 i9 l MB 10 3t 19 811 16 1 63 3 38 4 18 4 84 47 7 16 7 64 8 09 9 1 11 38 10 14 10 49 I X a i I II 6 18 8 3 7 47 8 88 9 10 10 10 10 86 11 38 18 09 1 48 3 08 8 1 4 9 4 48 8 48 6 5 7 00 6S U OI 8 36 10 06 10 46 6 07 6 44 8 0 7 10 83 ll 19 37 t 3 7 34 8 11 07 81 6 8 8 17 10 41 l 8 t 3S iM i 4 7 01 7J4 8 80 08 10 4 11 87 18 11 11 1 8 16 H 40 3 4 l j6 i 6 16 7 14 7 41 4 K 9 9 10 07 10 8 11 88 verleening Tan de briljanten bg de orde van den Zwarten Adelaar en dat graal Billow wordt beioemd tot rijkekanselier Pntisisch ministerpresident en minister van bnitenlandsclie zaken Daar het bericht omtrent het besluit van den Keizer em Hohenlohe s ontslag aai te nemen en Bttlow tot z jn opvolger te benoemen pas laat in den nacht te Berlijn aankwam spreken voorshands slechts enkele bladen erover De gebeurtenis was al lang verwacht en de bladen vertellen niets wat niet in de laatste maanden al herhaaldelijk is gezegd namelgk dat de rijkskanselier allengs te oud en te slap was geworden om voor den Keizer en den Eijksdag nog voldoende te zijn in deze opgewonden tijden welke de Chineesche zaken on de handelsverdragen meebrengen Voor toogenblik is slechts dit van belang dat V BUlow zich ten slotte toch nog heeft laten overhalen tot het aanvaarden van het rijkskanselierschap feitelijk was dat ook het verstandigste want de Chineesche kwestie en het tarieven vraagstuk liggen toch grootendeels op het terrein der bnitenlandsche politiek en het zou bespottelijk ziJn alleen omdat zoo iemand van hoogen adel en van prinselijk bloed er den een of anderen decoratieven Rijkskanselier op na te houden die tegenover het parlement niet zon kannen optreden met volledige kennis van zijn departement toegerust Bttlow s benoeming wordt te Berlijn ook uitgele id in dezen zin dat bij de toekomstige handelsverdragen geen al te krasse agra riërpolitiek gevolgd zal worden Het is duidelijk dat de Keizer in de moeilijke qnaesties die thans de bnitenlandsche staatkunde van het Duitsche Bijk bezighouden eon krachtiger jonger man als verantwoordelijk raadgever naast zich wilde zien De Keizer had in den jongsten tijd ruimschoots gelegenheid gehad do groote verdiensten en de goede hoedanigheden te leeren kennen van zijn minister van bnitenlandsche zaken graaf Berhard von Bulow in de Samoaquaestie zoowel als in de Jhinecsche verwikkelingen had deze met veel tact en groote omzichtigheid de belangen van bet Duitsche Hijk behartigd De goode uitslag van ziJn bemoeiingen in de Samoa quaestie had ziJn vorhofflng in den gravenstauil ton gevolge gehad De houding in de Chineesche moeilijkheden aangenomen brengt hom thans de bo iioeming tot llijkskunselier en tot ministerpresident van Pruisen waarbij hij tevens ziJn ambt als minister van binnonlandsche zaken biyft waarnemen De graaf Von Bulow is thans de vierde kanselier van het Duitsche Rijk Bismarck had die liooge betrekking bekleed van de stichting van hot Hjik in 1871 af tot aan ijn ongenade In 1890 Hij was toen twee jaren de kanselier van keizer Wilhelm II geweest bij zijn altreden was hij 75 jaar oud Graaf Leo von Caprivi was 60 jaren oud toen hi als opvolger van Bismarck met het ambt van kanselier werd belast hiJ bleef dit tot 1894 Zün opvolger was de gouverneur van hot Rijksland prins Von Hohenlohe die bij zijn optreden reeds 75 jaren oud was en thans den KI jarigen leeftijd bereikt heeft 1 Ooad 5 68 7 11 T S8 8 11 Moordr ht door 7 18 ngairerknk 7 98 Otpelle 7 86 tofterdun H 6 88 7 44 RotterdamD P 8 09 8 B4 Rottsrdsm Ti 9 08 8 40 8 0 8 87 9 08 HUE 6 41 a Maw 6 66 a 4 48 6 80 6 07 7 18 7 43 4 68 6 41 a a 6 01 61 t 6 11 8 04 a a 8 17 8 10 6 18 7 88 t 0 en 8a klaaae extra batalan a Rotterdun Beurt Rottetdui D F itotterdam M Otpolle Kifluwerk rk Uoor tr oht douda i 411e la HtgB Voorburg Zoeterm Zeg Zoaenh Mc ïoMda a FaanlUtiof U 89 i 9 07 80 6 84 7 46 8 16 88 48 6 03 7 4 toudn Oudew Woord Utrwhl 8 18 8 18 8 9 9 3 Utrfloht Wojrilon Oudow Uoudi De vierde kanselier graaf Berhard von Bulow is in 1849 geboren en dus 61 jaar oud hij is de jongste der Ejjkskanseliers beschuldigingen die men zijn landgenOoten naar het hoofd slingert te weerleggen Meer dan honderd predikanten hebben aan zijn oproeping gehoor gegeven en zju bijeengekomen in een catechisatie gebouw te Parijs De heer Auguste Gont die presideerde begroette den heer Van Broekhuizen in hartelijke bewoordingen drukte ziJn groote sympathie uit voor het volk der Boeren en sprak van hun overwinnaars met weemoed doch zonder gramschap Dit was de toon die in alle redevoeringen welke worden uitgesproken heerschte te beginnen met die van den heer Von Broekhuizen Hij heeft gezegd wat hij had gezien en wat hiJ had gedaan En werd zijn stem vaak verstikt door aandoening toch kwam geen bitter woord over ziJn lippen Hij drukte zijn onwankelbare hoop uit dat zijn volk niet zou te gronde gaan en dat Engeland het ware edelmoedige Engeland vroeg of laat tot bezinning zon komen en recht zou doen wedervaren aan hen die het thans miskent Ds Vun Broekhuizen bracht daarna de grieven tegen de Boeren ingebracht tot haar ware verhouding terug de ergste daarvan heeft betrekking op het behandelen der naturellen De Boeren tis waar hebben zich niet vermengd met de Kaffers maar zg hebben dezen ook op geenerlei wijze mishandeld Zoo er op zich zelf staande gevallen van ruwheid plaats hebben gehad en waar gebeurt dit niet niet slechts van blanken jegens zwarten maar ook tusschen blanken onderling dan werden die altijd streng gestraft Nergens in Zuid Afrika is het zwarte ras beter behandeld geworden dan in Transvaal en Oranje Vrijstaat De andere verwijten die men den boeren maakt zijn kinderachtig de Boeren zjjn niet zeer zindelijk zij kleeden zich niet precies zooals men dit doet op den Boulevard of in Regent Street er zjjn zelfs dronkaards onder Zeer zeker sprak Ds Van Broekhuizen z ijn de Boeren niet volmaakt Maar noch zj bij wie het gezag berust noch ziJ die groeten zedelijken invloed uitoefenen maken zich aan deze misdrijven sclinldig Tot besluit verhai lde Ds Van Broekhuizeu t volgende karakteristieke feit zjjn colega te Pretoria was in een pittige preek uitgevaren tegen hen die zich schuldig maakten aan dieverij en rooverij Zü die meenden dat deze woorden op hen van toepassing waren teekenden een verzoekschrift om het afzetten van den stouten predikant te verkrijgen President Kruger sprak toen hij deze petitie ontving Ik dank den Hoer dat er nog menschen zijn die niet vreezen de waarheid te zeggen Men bracht Ds Van Broekhnizeu en zijn tolk den heer Pierson consul generaal dor Zuid Afrikaansche Republiek een hartelijke ovatie 7 48 7 57 a 4 39 a 4 47 a 4 34 a 5 95 4 44 a 4 51 a 1 a 6 07 6 18 5 41 1 43 l M3 16 4 6 1 34 6 8U U OI 7 10 7 86 25 7 33 7 64 8 08 S i 10 87 l i d 11 01 T 38 48 sa 11 46 7 00 Ten slotte stelde Ds Holland de volgende motie voor De predikanlen der protestantscbe gemeenten van Parijs en omstreken drukken na Ds Van Broekhuizen te hebben gehoord hun bewondering uit voor de heldhaftigheid waarmode de volkeren van de Zuid Afrikaansche Republiek en den OranjeVrijstaat hun onafhankelijkheid hebben ver dedigd en blijven de vaste hoop koesteren dat die onafhankelijkheid bewaard blyvo Verspreide Bcncliien FUASKEIJK De tentoonstelling is Dinsdag ter gelegenheid van het wijnoogstleest bezocht door 265 959 personen met een totaal van 921 000 tickets die dooreengeuomen stonden op 30 a 35 centimes Eergisteren was het treurig weder mistig en dampig in afwisseling met motregen De krijgsraad teBourges heeft de driegendarmes die tijdens de werkUakingsongeregeldheden te Chalons gebruik hebbea gemaakt van hun vuurwapenen met hetbekend noodlottige gevolg dat drie personen gedood en twee gewond werden vrijgesproken met algenieene stemmen In verband met de te Parijs gedanehuiszoekingen ziJn de drie voornaamsteleden van het Groot Westen te Parys nitgenoodigd voor den rechter van instructiete verschijnen terwijl het parket voornemenswordt geheoten over te gaan tot vervolgingen tegen de Ligue de la Patrie fran aise een soort najausschoonmaak dusl DuiTSOHLAKn Het gaat met koning Albert van Saksen niet voordeelig Dinsdag viel de koning in onmacht hij bloedde uit neus en mond on vroeg om een geestelijke De regeering denkt er niet aan denuitvoer van steenkolen te verbieden in verband met den kolennood Bijzonderheden over Harden s met gesloten deuren behandeld gedirtg lekken thanslangzamerhand uit Er blijkt uit dat s keizer s zuster prinses Charlotte van Meiniugeu het met Harden s artikel eens was ener op aandrong dat de keizer het zou lezen Prinses Charlotte is in ongenade gevallen en heeft haar residentie Cronberg moeten verlaten OOSTEKKIJK HOSUIEIJI Een te Przyslowsky in Gallicië in hechtenis genomen werkman aan de suikerfabriek aldaar die bij de militaire controle in plaats van met hier had geantwoord met het Poolsche Jestem betoogde dat in de fabriek waar hjj werkzaam was het Duitsch in de ban is gedaan reden waarom door de militaire iiutoritoit een onderzoek is gelast BINNENLAAT ST ATEN G ENEUAAL T Mr B B I B U A n B R Zitting van Donderdag 18 October 10 80 a a 10 57 a a 10 10 10 46 11 01 11 47 a a 11 11 a 11 48 8 31 8 41 Ï a 8 i0 8 66 9 3 X a 9 19 a a a i 1 i 9 86 a r 9 46 a 9 53 a 10 08 43 9 47 11 0 a O IJ 9 46 10 31 6 17 6 9 7 6 99 7 06 6 8J 6 46 6 51 7 02 7 S6 10 16 11 09 L 9 63 10 18 10 43 11 23 B 10 08 10 17 10 8 10 34 E 10 19 10 46 ILU U Ongevallenwet Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid bepleitte de heer Lobman het in zijn amendement belichaamde recht voor den werkgever of de verzekeringsmaatschappij die zelf verzekeren om te appelleeren van een te hoog toegekende schadeloosstelling te meer daar den aangesloten werklieden dit recht van appèl is gegevon Onthouding van dit recht aan nietaange slotenen staat gelijk met onmogelijk maken der particuliere verzekering Dit ware schandelp nu dat beginsel eenmaal is goedgekeurd Op dezelfde gronden ondersteunde de heer van Styrum het amendement dat de heer Heldt bestreedt omdat het t karakter der wet geheel verandert De Minister van justitie verklaarde dat de Eegeering wenscht de meest mogelijke vrijheid tot eigen verzekering en dat de ingestelde commissie van toezicht bet middel is tot herstel der tegen beslissingen der rijksbank Wegens positieverschil tusschen den sterken werkgever en den zwakken werkman sympathiseerde de hoer Schaper weiuig met het appèlrecht voor patroons hoe juridisch wenschelijk ook De Minister kon nog meegaan werd het aan alle werkgevers aangesloten bg de Bijktbank of niet toegekend Hiertoe was de heer Lohman bereid Dientengevolge stelt de heer Lohman voor te bepalen dat indien een werkgever of een vennootschap of een vereeniging Waarop het risico is overgedragen bezwaar tegen schadeloosstelling heeft zij recht van beroep daar tegen hebben De heer Drucker werpt de verantwoordelijkheid voor de aanneming op de Regeering die eigen verzekering wil Met 3 tegen 2 stemmen is de commissie voor het amendement dat de Minister van ustitio toch ernstig moet ontraden al heelt hij er minder bezwaar tegen Het wordt aangenomen met 50 tegen 18 stemmen Na eenige discussie over de overgangsbepalingen waarbij de heer Pijnappel afziet van een voorstel inzake de overgangsbepaling omtrent de thans reeds btstaande fondsen is de Ongevallenwet afgehandeld Eindstemmiiig bepaald op Donderdag 25 Oct Daarop is het algemeen debat over dekieswet aangevangen De heer Veegens verwacht alleen sociale verbetering van algemeen kiesrecht Hü werkt dus niet mede aan uitbreiding onder de bestaande wet en heeft groot bezwaar tegen verplichte aangifte door verhuurders en werkgevers De heer ïroelstra veroordeelt de tegenwoordige kieswet als anti democratisch door haar censusgrondslag De heer Van öilse bespreekt uitsluitend de evenredige vertegenwoordiging terwgl de heer Van Alphen de wet van weinig beteekenis acht De heer Kolkman wenscht geen uitbreiding van Kiesrecht geen enkele kiezer meer dan er is dat is zjjn lens De heer Kerdyk bestrijdt het standpunt d r Regeering en acht eene wet als deze onverklaarbaar van een man als de min van b z Hare Majesteiten de Koninginnen en Z H de Hertog Hendrik van Mecklenburg Sohwerin komen Zaterdag voor één dag per Staatsspoor naar Den Haag Dien dag is er galadiner ten paleize H M d Koningin h eft haren verloofde het grootkruis dor Orde van den Nederlandschen Leeuw geschonken Nader verneemt men dat H M de Koningin persoonlijk van Hare verloving kennisgegeven heeft aan de verschillende souvereioen en staatshoofden Gemeng de Berichten Dit Naarden wordt gemeld wensdag vervoegde zich aan de kazerne alhier de persoon R met yerzoek zjjn paspoort te mogen ontvangen Spoedig werd ui hem iemand herkend een milicien die niet had voldaan aan eene oproeping tot den werkelpen dienst Gisteren is hj naar Haarlem overgebracht ten einde zich voor den krijgsraad te verantwoorden Dit Hnnsingo schrjjft men Alle steenfabrikanten in de provincie Qroningen die machinale steen vervaardigen hebben zich verbonden tot een syndicaat zoodat zij voortaan bjj leveringen als één persoon optreden Het syndicaat treedt met primo Januari a s in werkuig In Noorwegen en Zweden landen waar de drankbestrijding groote vorderingen heeft gemaakt worden zelfs door slijters van sterken drank practische maatregelen genomen om het misbruik er van togen te gaan Zoo is in tapperijen te Göteborg een bekendmaking aangeplakt waarin don gebrnikers van sterken drank wordt voorgerekend hoeveel zj jaarlijks zouden kunnen sparen als zij eiken dag twee of drie borrels minder dronken In Stockholm zeU bestaat in koffliehuiMu de verordering dat aan een bezoeker die niet te gelijkertijd een portie eten van zekere waarde bestelt gedurende zeker tijdsverloop niet meer dan één borrel wordt geschonken Deze maatregel zon vooral het plakken in herbergen aanzienlijk verminderd hebben en ook moet de hoeveelheid sterken drank die buitenshuis werd verkocht er sterk door zp afgenomen Elders zal men in de cafés die nieuw zullen worden geopend alleen sterken drank schenken te geljjk met eetwaren voor een vastgeateld minimum van prijs In de Nederl Sport worden met een warm woord schermen en schieten als uitstekende wintersport aanbevolen Men luistere Het schermen vooral is eene oefening die zoozeer t lichaam staalt het uithoudingsvermogen vergroot en den geest scherpt öeen oogenblik kan de gedachte ergens anders op zju gevestigd alle spieren zün daarbü in werking en zü die zich aan deze nobele sport wgden zullen weten te zeggen hoe ze meer nog dan door eenige andere sport hun lichaam daarmede in gooden vorm brengen en houden Onafhankelgk van weer of wind kan men die sport altijd beoefenen t zg s morgens s middags of s avonds en even onafhankelgk is men daarbü van de ruimte Geen open veld is daarvoor hoodig geen grootsche baan geen ruime afstand neen overal kan de schermer zün tegenstander ontmoeten indien slechts de ruimte niet al te beperkt is Gelukkig begint zich de edele schermkunst hier te lande iets meer te ontwikkelen maar er moet nog veel gebeuren alvorens die op de hoogte is waarop zo hg onze naburen staat Zie in België en Duitschland verder Frankrük en Italië en vergelük daarmede ons land op dat gebied 1 Vergelük den indruk dien wg maakten op de wereldkampioenschappen te Pargs in t roeien ietsen en zwemmen met dien welken we daar maakten in t schermen Een geluk raag t ook heeten dat van militaire züde deze edele sport zooveel meer wordt gesteund en dat zich zelfs onder de officieren der schutterg te Amsterdam een club heeft gevestigd ter beoefening dier sport Een niet te verachten argument voor deze sport is nog dat de kosten hiervan binnen zeer bescheiden perken kunnen worden gehouden en dus niemand behoeven af te schrikken STADSNIEUWS GOUDA 19 October 1900 Op de heden alhier gehouden vrge Paardonmarkt waren aangevoer l 1600 paarden De prijzen waren Luxepaarden van f 650 tot f 700 Rgtuig paarden 400 600 2 en 3 Jarige paarden 300 500 l Jarige 150 300 Veulens 100 200 Hitten 100 250 Do handel was zeer druk verschillende vreemde kooplieden waren aanwezig Den geheelen morgen heerschte een gezellige drukte waardoor deze markt ongetwgfeld zal behooren tot een der drukste van ZuidHolland i Het propaedentisch medisch examen is te Amsterdam met gunstig gevolg afgelegd door den heer L Pool Bü het examen vrüe en ordeoefeningen der gymnastiek gisteren te Rotterdam gehouden is 0 a geslaagd de heer J Visser van Krimpen a d Lek De kerkvoogdg der Ned Herv gemeente te Harmeien ontving uit handen van den notaris Robbemond aldaar een gift van f 4 000 als bijdrage eener dame van buiten de gemeente voor den wederopbouw van de afgebrande kerk Haastrecht Tot onderwgzer 4e klasse aan de openb school in de Tullingstraat te s Gravenhage is benoemd de heer A J Kolus onderwgzer alhier NiBtrwEEKERK s d IJsEL Dou hoer L ïol heeft onder vele hartelüke blgken van belangstelling zü 25 jarigen dienst als hoofd der I o school alhier herdacht OuDEWATEB Alhier werd Dinsdagavond in het groote gebouw De Doelen een Transvaalmeeting gehouden waar als sprekersoptraden de hoeren W Van de Putten uitGouda en P Van der Smet nit Eeenwgk De groote zaal was stampvol Beide jeugdige sprekers werden met groote aandachtaangehoord en verwierven Jveel toejuigingen Rechtszaken De Rechtbank te Utrecht veroordeelde I M C Smelt wegens poging tot diefstal voorafgegaan of vergezeld van geweldpleging op twee personen welke voor mej Brouwer den dood ten gevolge heeft gehad en welke poging door onvoorziene omstandigheden buiten den wil des daders niet is voltooid tot gevangenisstraf van 7 jaar onder aftrek van dé preventieve hechtenis mmmvim mmmm VRIJDAG 19 OCTOBER 1900 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zgn de hh Noothoven van Goor Bellaart van Galen Lager van Itorson de Lang Krook Dessing Vingerling Jaspers en do Raadt Afwezig zgn de hh Jager Herman van de Velde Prince en Straater Bü de opening der vergadering richtte de Voorzitter zich tot den Raad met de volgende woorden Müne hoeren Sedert twee dagen is aan de pui van het stadhuis de volgende mededeeling van H M de Koningin aan Haar Volk te lezen Proclamatie van den 16den October 1900 betreffende de verloving van Hare Majesteit de Koningin Wü WILHELMINA hg de gratie Gods Koningm der Nederlanden Prinses van OranjeNassau enz enz enz Aan Mgn Volk Het is Mg eene behoefte aan het Nederlandsche Volk van welks levendige belangstelling in het geluk van Mü en Mgn huis Ik zoo diep ben overtuigd persoonlgk medodeeling te doen van Mgne verloving met Züne Hoogheid Hertog HENDRIK VAN MECKLEMBDKGSCHWERIN Moge deze gebeurtenis onder Gods zegen bevorderlük zün aan het welzün van Ons Land en van zgne Bezittingen en Koloniën in Oost en West Lasten en bevelen dat deze Proclamatie in de Staatscourant en het Staatsblad opgenomen en ter plaatse waar zulks gobruikelük is aangeplakt zal worden Gedaan op het Loo heden den 16den October 1900 WILHELMINA Müne hoeren Volkomen terecht mag onze geliefde Koningin zich overtuigd houden van do belangstelling van het Nederlandsche Volk in het geink van zgn Vorstin en Haar Huis Dat die belangstelling in Gouda even groot is als elders behoeft nauwelüks te worden verzekerd De ingezetenen en de Raad van deze gemeente hebben de verloving van de Koningm met groote ingenomenheid vernomen Namens Burgemeester en Wethouders heb ik de eer den Raad voor te stellen tot Hare Majesteit een adres te richten om die ingenomenheid te vertolken en aan onze zeer geliefde Koningin toe te wenschen dat onder Gods zegen hare verloving zal strekken tot geluk van Haar en Haar Volk De Raad gaf daarmede luide züuo instemming te kennen Daarop werden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat de hh Herman Jager en Straater hadden kennisgegeven verhinderd te ziJn deze vergadering bü te wonen en dat door Ged Staten is goedgekeurd de Verordening tot regeling van het Lager Onderwgs Ingekomen zgn gedrukt len voor heden aan de orde gesteld Voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting Aanbeveling voor concierge voor de Muziekschool Aanbeveling voor 8 onderwüzgrs en 1 onderwüzeres Voordracht voor een tgdelük leeraar in het hand en vakteekenen aan de Avondschool voor Ambachtslieden Een brief van B en W tot het verleenen van vergoeding van huishuur aan het hoofd der school No 3 aan de Keizerstraat Ter visie Een adres van L ten Bosch en 514 anderen om de kermis op Zondag den geheelen dag te sluiten Ter visie Een adres van G Berign verzoekendetoekenning eener gratificatie In handen van B en W ter fine van advies 8 Een adres van H Hoogendoorn verzoekende benoemd tq worden tot tüdelgkleeraar in het hand en vakteekenen aan de Avondschool voor Ambachtslieden Zal behandeld worden bg punt e van No 1 9 Een adres van den heer J D Emeis dankbetuigende voor de hem verleende gratificatie Aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter deelde mede dat Mej H J Kolster een verlof had aangevraagd wegens ziekte voor den tgd van zes maanden Aan de orde 1 De benoeming van a een lid der Commissie van büstand in het beheer der gemeentewerken b drie leden en drie plaatsvervangende leden in het stembureau voor de verkiezing van een lid patroon der Kamer van Arbeid voor de bonwbedrgvenj c twee leden in het stembureau voorde verkiezing van leden der Kamervan Koophandel en Eabriekeu d drie onderwüzera en eene onderwijie res aan openbare lagero scholen Ing St No 89 De Voorzitter Mag ik de heeren De Raadt Jaspers en Vingerling verzoeken voor deze benoeming het stembureau uit te maken Achtereenvolgens worden benoemd a tot lid der Oommissie van bijstand inhet beheer der gemeentewerken de heer DESSING met 8 stemmen voorts zg n uitgebracht 2 stemmen op den heer Herman 1 stem op den heer Donker en 1 stem opden heer De Raadt b tot leden in het stembureau voor deverkiezing van een lid patroon der Kamervan arbeid voor de bouwhedrüven le de heer NOOTHOVEN vm GOOR met 11 stemmen 1 stem is uitgebracht op den heer Herman 2e de heer HERMAN met 8 stemmen 4 stemmen zgn uitgebracht op den heer De Raadt 3e bü tweede vrge stemming de heer Van Galen met 8 stemmen 3 stemmen zün uitgebracht op den heer van Iterson terwül 1 biljet in blanco is Bü eerste stemming zgn uitgebracht 6 st op den heer Van Galen 3 st op den heor Van Itorson 1 stem op den heer Prince 1 stem op den heer Jager terwgl 1 biljet in blanco is tot plaatsvervangende leden in hetzelfde stembureau le de heer JAGER met 9 stammen 3 stemmen zgn uitgebracht op don heer Bellaart 2e de heer DESSING met 7 stemmen 2 stemmen zgn uitgebracht op den heer Bellaart 2 stemmen op den heer Herman 3e de heer De LANG met 9 stemmen 3 stemmen zün nitgebracht op den heer Prince c tot leden in het stembureau voor de verkiezing van leden der Kamer van Koophandel en Fabrieken le de heer de RAADT met 8 stommen 8 stemmen zgn uitgebracht op den heer Noothoven van Goor en 1 stem op den heer Jaspers 2e de heer PRINCE met 11 stemmen 1 stem is uitgebracht op den heer Noothoven van Goor De Voorzitter Ik stel voor de overige leden van den Raad aan te wüzen als plaatsvervangers Dienovereenkomstig wordt besloten d le tot onderwüzer aan school No 2 de heer H C SPKUIJT met algemeonestemmen 2e tot onderwgzer aan school No 4 de heer C VAN ESSEN met 10 stemmen 1 stem it uitgebracht op den heor E C van den Dool terwgl 1 biljet in blanco is 3e tot onderwüzeres aan school No 3 Mejuffrouw H VETTER met 11 stemmen terwgl 1 biljet in blanco is 4e tot onderwgzer aan school No 3 de heer M S BOTH met 9 stemmen 1 stem is uitgebracht op den heer L A Hage terwgl 2 biljetten in blanco zün e tot assistent in het hand en vakteekenen aan de Avondschool voor Ambachtslieden de heer Th JANSEN met algemeonestemmen De Voorzitter Deze benoeming is dns tüdelgk tot 1 Juli 1901 f tot conciergo bode der Stads Muziekschool de heer C de KONING met 6 stemmen 1 stem is uitgebracht op den heer H M Hendrii 4 stem men hebben zich vereenigd op den heer A A Signer terwül 1 briefje den naam bevat van Signer welkestem van onwaarde wordt verklaard als nietduidelgk een bepaald persoon aanwüzendo De Voorzitter Ik zeg de leden van het stembureau dank voor do genomen moeite an de orde 2 De begrootingon voor het jaar 1901 vande ge ubsidieerde Instellingen van Weldadigheid Achtereenvolgens worden zonder beraadslaging en zonder hoofdelüke stemming en overeenkomstig bet advies der commissie die deze begrootingen heeft onderzocht goedgekeurd de begrootingen van le het St Elizabeth Gast ofÜudeVronwenhuis sluitende in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 6268 50 met een gemeentelük subsidie van f 324 8 7 2e het St Catharine gastbuis sluitende in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 9904 45 met oen gemcentelük subsidie van f 9389 19 8e het vereenigd Wees en Aelmoeseniershnis sluitende in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag vnn f 14817 81 met een gemeentelgk subsidie van 1 7008 51 4e het Bestedelingenhuis sluitende ia ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 5200 84 met een gemeentelük subsidie van f 1917 84 j 5e het Burgerlük Armbestuur sluitende in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 9915 met een gemeentelgke subsidie van f 4729 181 6e het Israëlitisch Armbe ituur sluitende in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 8267 48 met een gomeentelgk subsidie van f 365 Aan de orde 3 De begrootingen voor bet jaar 1901 van