Goudsche Courant, maandag 22 oktober 1900

1 o 83W Maandag 32 October 4900 30ste Jaargang GOUMHE mum J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tetefoon nt IV ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoun ii ttS Ue uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks inet uitzondering van Zon en Feestdag en De pr s per drie maanden is 1 26 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN sv de Volksgaarkeuken en het Hoüman s Gesticht Achtereenvolgens worden zonder beraadslaging en zonder hooWeliJke Btemming en overeenkomstig het advies der commissie die deze begrootingen heelt onderzocht goedgekeurd de bogrootingen van Ie de Volksgaarkeuken sluitende in ontvangst en uitgaat tot een bedrag van t 7478 met een gemeentelgk subsidie vta I 2000 2e het Hoiman s Gesticht sluitende in ontvangst en nitgaal tot een bedrag van I 9909 67 met een gemeentelijk subsidie van van t 7700 Aan de orde 4 Het voorstel tot vaststelling van een nieuwen legger der wegen en voetpaden Ing St No 83a 6 Het voorstel tot beschikbaarstelling van gelden in het belang der gezondheidspolitie Ing St No 84 6 Het voorstel tot wüziging der Gemeentebegrooting dienst 1900 Ing St No 87 Worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hooldelöke stemming goedgekeurd Aan de orde 7 De reclames tegen aanslagen in de plaatselpo directe belasting naar het inkomenvan het primitief kohier voor 1900 Ter behandeling van dit punt gaat de Eaad over in eene zitting met gesloten deuren De uitslag hiervan zullen wS morgen mededeelen COKKE8PONDENTIB Een Het verslag van de tooneelvoorstelling van gisteren avond wordt in ons volgend nummer opgenomen Beurs van Amsterdam 16 OCT NlM U B ü rt Ned W 8 Vi dito dito dltc 8 ilito dito dito 8 llo a OM Gouai H 81 8 4 tTALIS lalchrgTiDg 1888 81 5 OoiTlli OW in papier 1888 dito in EiWorl886 6 PoamjöAL Obl met coupon 8 dito tiolcot 3 67 187 I 100 100 u 7i lltl l lKl Obl Binnenl 181 1 41 dito Oeoono 1880 4 dito bij Sothl 1889 4 dito bü Hop 1889 80 4 dito in goud leen 1888 8 dito dito dito 18S4 ÜrKH Perpet uhuld 1181 4 To i Gepr Oonr leen 18B0 4 Qec lueoÏDg letie D Geo leeQin terieC ÏDiD AK Bp ï oblg 18 S lüiiloo Ob jit 8ob 1890 VraiHjnii Obl 4 onbop 1881 VViTiaoAH Obiigatien 1896 8 UoiriïDill Steil leen 1894 8 j KlD N Atr Hwdeltt nd Arend b T b Mii Cerliao ten Deli MMt ohappij dito Arn UypotheeVb p ndbr 4 Oult MÜ dor Voretenl end Gr Hypotböeltb pandbr 4Vi Nederlandaiihe bank aand I Ned Handelmaatiob dito I N W 11 Pao Hyp b pandbr 8 Kott Hypotbeekb pandbr 4i Uti Hypotheelib dito 4Vi Ooaiis Óo lHong bank aand Htj L Hypotheekbank paodb 8 AMluXit Ek Ui liypotb panJb 4 Maiw Ij G Pr Lien eert ID Holl IJ 8poorw Mij aand Mij tol Eipl 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spin aand 8 dito dito dito 1891 duo 5 TiLll 8poor l 1887 89 A Eobl 8 Zuid Iul Spwmij A H obl 8 Polk Waraobau Weencn aand UtUL Or Rusi apw Mij obl 4 Baltisohe dito aanit laltoira dito aand 6 Iwang Dombr lito aand 6 Kunk Oh Aioir 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 lUuuiA Cent l ac Sp MÜ obl i Ohio fc Nortb W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Eio Gr 9pm oert T a Illiooia Central obl in goud 4 Loniav fc Naib illiOen v aand Meti N 8p Mii Ie hyp o 6 MiM Kama f 4pCt pref aand N ïork Ontaaio k Weit aand Pmn dto Ohio obhg 8 180 110 108 101 99 11 100 inv 117 101 841 ÓBwón Oali lo hyp in goud 8 8t Paul Minn fcManit obl uil Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Linc Col lobyp OS OAHAliA 0 n South Ohert y aand VlK O Ball t Na lo h d o O Amaterd Omnibna Mij aand Botterd TramwOKMaala aand NlB SUd Aniaterdam aand Stad Botterdam aand 8 Biwt Stad Antwerpen 1887 Stad Bruaael 1888 IV HoMB ThoiMBegullrG i6lsoh 4 OoMin Staataloeoig 1880 5 K K Oo t B Cr 18808 StAllll Stad Madrid 8 1888 NlBVer Baa Avh Sno m n GUOOTE KEUZE DAMES en HEEREN PARAPLUIES VAN OS Z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA De Nouveauli is in CAPES en llKGE M KLS zijn in ruime keuze voorhanden D SAMSOM AOVEtlTE TIEIN Bji vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam dd 29 Jnni 1900 is het huwelijk bestaande tusschen ASTONETIA ADBIANA VAN LOON en WJLHELM VS JtAADSES beiden wonende te Rotterdam ontbonden cerklaarA door eeMêchetdtug met al de wettelijke gevolgen daarvan De Procureur der eischeres Mr N W harmens R dam 18 Sept 1900 Mêyft imeeting Congreuen iretten ter beteugeling van het DRANKMISBRUIK voortaan overbodig 1 Gewapend met ons heilraiddel BI lieK i kan iedereen zpe eigen familie van de drankellende bevrijden zelfs buiten medeweten der lijders Nadere inlichtingen verstrekt ér atis en franco de Firma 1 lOSKPHUS Wen Uaag GÓkoëdërsSTÊËSfSMA Bloemisten GOU DA Salon Kamer en S Gratdecoraties Cotbeilles lardinières Itoiniuellen eni GRAP en FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanlet enoiidcrhmid van Tdlncii Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van JUSECIEN CIDBIi Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 doelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Liter f 0 50 L f 0 80 1 L l 1 60 5 L t 7 TELEPH No 114 Te Huur of Te üoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande pracMigo Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ ehcniJMihd Wissckrij VAN II OPi EI IlRIMEIV 1 Hrntshade BotteriUim iebruvBi r i d r Z M den Koning der Belgen Moofddapót voor GOUDA de Heer VAN OS A Smnalitfit voor het stoomen eu verven van alle lleeren eu I lameagarderoben alsook alle Kindcrgoedfreli Specmie innohtmg voor het stoom n van pluchemanteW etiren bont em Gordjinen talelkleeden eni worden nur de uieiiwsl iin laatste methode geverfd Alle goederen hetij gestoomd ol geverlo Iwonlea ODSchndeliJk voor de geiondneid volgeni ftaal bewerkt Indien gij niei wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Draiven Borstlioiiig Extract mmik uit de Koninklijke Stooinlabriek De Honing bloem van II 1 NClIAIH Co Denllaagr llttilemiiciers Van SCHAIK Co s Melianttie is bet beste midde der wereld Van SCHAIE CoS Mellanthe geneest Kinkhoest Van SCHAIK Co s Mell ntbe geneest zoowel oud als jong VAN SCHAIE Co S Uellanthe mag in geen huisgezin ontbreken VAN SCHAIE CO S Melianthe laat roortdorend onder Scheikundig toeaiobl VAN SCHAIK Co b lUeliaotbe helpt onherroepelijk VAN SCHAIE CO S Hellanthe is bekroond met Eerediploma a VAN SCHAIE Co S Melianttie is bekroond met Goud Van SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met ZiWer VAN SCBAIE Co S Melianthe is verijgbaar in flacons van o CtÊ roet en ft bjj J Tb TORKKN Boilcoop B V WIJK Oudmiairr M KOLKMAN Waddinxnmi H BOLLMAN Bodegraven PINK81 i uui ri r a d IJul W J TA DAM Haatlreeht A N VA ZESSEN Sdwonhov e Firm WOLFF 4b Co Westhaven 198 Gouda D MIMBIES Kleiweg E 100 Oouda B H VA MILD Veerstal B 126 tl Gouda A BÜOMAN Stoordrihi I 1 wmmmmÊsam ÜGmpa ui a tCo o w icrisrH iNrnDE3Lj ï Eisr = a o Kort overzicht onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 iless g a ROODE en WITTE PORTWIJNEN j U © e I £ ji o MADERA S droog en zoet l 7 f VERMOUTH lo Turin J ii BODEGA CHAMPAGNE 1 5 2 25 s o i O a COGNAC k f 1 75 f 2 25 i 2 75 f 3 25 f 3 75 en SCOtOH WHISKY K ai O PS Hl Per Fl Per Ank 45 Fl LISTRAC i fi J CHATEAU VALROSE 0 76 31 oii St ESTEPHE 0 85 3b 42 53 34 42 37 50 47 St EMILION 1894 1 PAUILLAC 1893 1 25 GRAVES Witte Bordeaui 0 80 SAÜÏERNE L Pasg 1 10 ZELTINGER Moezel U 9U De aesscUen zgn in de prijzen begrepen en worden 43 ets per stuk teruggenomen Bii elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CREBAI Gouda D oi Oeneesh oljemeen anbcvolen Mnnninfinfnif Met Eere DIploma en Ooud Bekroonde V v PRAEPARATEN VAN éM BOURGOGNE Q I y t Q de meelt krachtige en versterkende KINA WIJN tegen iwakte UinaLarOCne J w L kmde U volw senen gebrek aan eetlust slechte kw en van Kritischen leeRlJd en Verknieba fl Lons a 1 00 en 1 1 I r oedïaam versterkend aangeuaamvansmaak vootdagelijkschgeb uik ElkelCaCaO S r kmöeren zWakken en kllerachtlge t leUen ee u te be i o r Drit aranriTnnen en dlarr Ce OOk 0 60 UlUCl Vjawciv 1 kinderen zwakken en kueracmige Ee eueu = velen AU gen eakracMig e drank b s orn sen de yX i Ky MS C 0 voor uigeliigen en kleine kinderen Fni per bu a j Ket 1 70 a A Ktr y u au a y v Chemisch Mpll ïniker o vi Kgr o eo zuive re ITlCIKaUIIVCI Kgr 0 60 Kgr 0 26 1 Al 5 ii örl Het rookeneener halve Cigarette is voldoende ter bölrij r Ast hma dgarenen ji g de hevigste aanvallen van Aathma etc In f domjes a Ó aO en Ku UZI T J D Ml rtnf FRUIT PURGATIEF tegen Verstopping Aam Tamarinde POn OOnS i Mlêralne Congestle cte v or look Max ne VOO ItinJeren bew i je Tatnar nde bonbo ns van KRAEPELIEN t HOLM M S = r r di vo oÓr het kmd be erl ik en d sm tak aangenaam is Pr per d o e 0 90 en 0 60 Colnilalr DaC illfU algemeen erkend als het BESTE huUmiddel aaimiaKr aSIllieb Hoest verkoudheid en Keelpijn het is mmoplossend en verzachten d middel bU uitnemendheid ilsluitend m H D fleschjes verkrijgbaar Pnjs O aO per fleschje KRAEPELIEN HOLM H ofleveranciers ZEIST tHH t W Levensverzekering laatscliappij Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 MaatscliappH ik K apitaal f 2 O0 0 0O0 geW fpiaaisi VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 h d Sluit ALLiK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegmno De Tarieven zijn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BLIKANTOREN te Arasterdam en te Rotterdam bij den Hoold en de Provinciale Inspecteurs en by de genten in alle plaatsen van Nederland Gouda Druk van A BRINKMAN 4 Zn Bulleiilaiidscti Overzicht De Boeren hebben volgens een bericht uit Pretoria den spoorweg en de telegraaf vernield over een lengte van een Engelscho m ijl te Platrand ten oosten van Standerton Ook langs de Delagoa lijn moeten zü weer zeer roerig zgn De telefoon tusschen Pretoria on Johannesburg Is afgesneden en het is niet mogeljjk de lijn weer in orde te brengen zonder een sterlïe militaire bedekking Lord Roberts seinde eergisteren uit Pretoria dat het aan een troep Boeren gelukt was in den nacht van den 16en in Jagersfontein door te dringen Den volgenden morgen had een gevecht plaats waarbij de Engelschen 9 dooden en 2 doodelijk gekwetsten hadden de Boereu verloren hun commandant en 20 man Kelly Kenny zond eergisteren een legerafdeeliug uit die gisteren Jagersfontein zou moeten bereiken eigens een officieel telegram zj n Methuen en kolonel Douglas te Zeerust aangekomen na verscheidene dagen met de la Rey en Lemmer gevochten te hebben President Kruger is gisterochtend om vjjf aur ii alle stilte aan boord van de Gelderland gegaan President Kruger is iu gezelschap van dr Heyraans naar de aanlegplaats gereden De Gouverneur volgde in zijn rjjtnig De President heeft zich van het douanehoofd ingescheept in plaats van gebruik te maken van de gewone aanlegplaats Men verwacht dat de Gelderland morgen zal vertrekken Generaal Voyron is te Peking aangekomen vergezeld door generaal Auzean De officieren en de leden van de Fransche legatie gingen den bevelhebber tegemoet wien door de Fransche troepen in Peking eerbewijzen werden gebracht In de hal van liet Keizerlijk paleis schonk de generaal vaandels aan de Fransche marine regimenten De gezanten hebben een nota van Li Hoeng Tsjang ontvangen waarin gezegd wordt dat het tijd is om over den vrede te onderhandelen De Chineesche gevolmachtigden bieden aan om de onderhandelingen te openen en erkennen in beginsel de noodzakelijkheid van schadevergoedidg voor de verwoeste gezantschapsgebouwen de schade zou kunnen worden begroot door vertegenwoordigers van de mogendheden Aan de vreemde naties zouden nieuwe handelsvoor deelen worden toegestaan en de oude verdragen zouden worden gewijzigd De beer Pichon de Fransche gezant hoeft FEVILLEIOJX 12 Hij heeft het voorbeeld van velen zijner gelijken tot verontschuldiging Het huwelijk is tegenwoordig de eenige industrie vdn den del Mevrouw Desvarennes ging met groote schreden door het salon Vrouw van de daad als lij was vond zij dat er een besluit genomen moest worden Zij gevoelde dat het noodig was Pieter met hare hoop op een goeden uitslag te bezielen Zooais gij kunt denken zeide zij hebt gij alle kans De prins lijkt mij niet Micheline bemint hem viel Pieter haar in de rede Zij verbeeldt het zich hernam mevrouw Desvarennes levendig Zij heeft het zich in het hoofd gezet maar dat zal wel overgaan Gij begrijpt wel dat ik u niet uit Afrika heb doen komen enkel en alleen om tegenwoordig te zijn by het huwelijk mijner dochter Micheline is uw verloofde Gij hebt ons woord en het woord des Desvurennes is Mwveel waard als hunne handteeVening Die isnog nooit geprotesteerd Welnu weiger ons dit tenig te geven Zoek tyd te winnen maak hjiar het hof en kaap mijne dochter weg vlak voor den neus van dien saletjonker Pieter wachtte eenige oogenblikken met zijn antwoord In één oogenblik mat faq de uitgebreidheid daarop aan Li Hoeng Tsjang te kennen gegeven dat eerst een voorbeeldige bestraffing van de voornaamste schuldigen moest plaats hebben Zoo lang de leiders niet zijn gevallen kunnen de vijandelgkheden niet worden gestaakt Uit Pargs komt het volgende offlcieuse bericht over de tweede nota van Delcassé waarin de minister de regeeringen die hun instemming met zjjn eerste nota betuigd hebben verzocht om instructies te geven aan hun vertegenwoordigers te Peking ten einde dadelijk onderhandelingen te openen Doitschland Oostenrjjk Hongarije Rusland en Engeland hebben op dat verzoek geantwoord Zij zullen dadelijk hun vertegenwoordigers te Peking in dien geest bevelen zenden Lord Salisbury blijft echter bjj zjjn vroeger aan Delcassé medegedeeld voorbehoud ten aanzien van een der punten in de eerste nota Italië en Japan hebben nog niet geantwoord en evenmin de Vereenigde Staten maar de antwoorden van deze regeeringen worden binnen een dag te Parijs verwacht Delcassé heeft instructies gezonden aan Pichon den Franschen gezant te Peking De pers buiten Daitschlaqd bespreekt de kanseliersverandering zouder uitzondering zeer kalmpjes De Oostenrijkache bladen brengen hulde aan prins Hohenlohe s wijs en voorzichtig beleid Hij heeft veel weten te verzoenen en goed weten te maken zgn gedistingeerde politiek hield het zeer goed uit totdat onverwachte gebeurtenissen hooge golven deden opgaan die hem den tachtigjarigej te machtig bleken De Bngelsche bladen bespreken het altreden van prins Hohenlohe eveneens zonder verbazing Met de benoeming van graaf Von Bttlow zijn ziJ zeer ingenomen hetgeen niet te verwonderen is daar de nieuwe kanselier getoond heeft veel prg te stellen op goede betrekkingen met Engeland De Standard wijst er bovendien op dat graaf Von Bülow het geheel eens is met s Keizers China politiek een verandering op dat gebied is dus allerminst te wachten De Times meent dat Von Bülow beter dan iemand anders den Rgkadag zal kunnen bewegen tot de groote uitgaven die voor een kostbare wereldpolitiek zullen noodig blijken De Fransche pers is over t algemeerni an oordeel dat niet alleen hooge leeftijd de reden van prins Hohenlohe s aftreden was maar dat vooral de al te persoonlijke politiek des Keizers er achter zat Met het oog daarop achten de meeste Fransche bladen den per van den misslag dien hij begaan had door Micheline onder de oogen te treden voordat hij mevrouw Desvarennes gesproken had Gesteund door deze energieke moeder had hij kunnen strijden terwijl hij aan eigen krachten overgelaten bij den eersten aanval overwonnen was en gedwongen om de wapenen neer te leggen Niet alleen had hij zich zelven overgegeven maar ook zijne bondgenoote in zijne nederlaag raedegesleept Uwe aanmoediging komt te laat zeide hij Micheline heeft mij haar woord teruggevraagd en ik heb het haar teruggegeven Zijt gij zoo lafhartig geweest I riep mevrouw Desvarennes uit En zij dat jonge ding heeft zij die stoutmoedigheid gehad Zij moet wel razend verliefd zijn Ik vermoedde dat zij zoo n plan gemaakt had en was u tegemoet gegaan om u in te lichten Maar alles is niet verioren Gij hebt Micheline haar woord teruggegeven het zij zoo Maar ik heb n het uwe niet teruggegeven Gij hebt u tegenover mij verbonden li wil niets weten van een huwelijk dat myne dochter tegen mijn wil heeft voorbereid Help mij om dit te verhinderen Wat drommel gij zult gemakk lijk eene andere vrouw vinden die zoo goed ia als Micheline Maar ik waar zal ik een schoonzoonvinden die zoo goed is als gij Welaan ons aller geluk is in gevaar red het I Waartoe te strijden ik ben bij voorbaat Overwonnen Maar als gij mij verlaat wat zal ik danalleen tegen Micheline doen Doe wat zij wil zooais gewoonlijk Zijt gy venronderd omdat ik u dien ramd geel f Daar is sooi van Hohenlohes opvolger van weinige boteekenis wie hjj ook zg de Keiier zal toch regeeren Wat de redenen van prins Hohenlohe s aftreden aangaat deze schijnen toch inderdaad geene andere te zijn dan die welke liJn opgegeven ouderdom en zwakte Zoowel de National Zeitung als de Deutsche Tageszeitong zeer verschillende organen dus hieweren dat prins Hohenlohe retSls eenigen tijd geleden wilde aftreden Hü was nog van plan geweest om een nota openbaar te maken waarin bij zou verklaren dat de Chineesche politiek met ziJn volle instemming was getoerd en waarin hij zon uiteenzetten waarom de Rjjksdag niet werd samengeroepen Maar toen begon zijn zwakte zich zóo te doen gevoelen dat hij van deze uiting afzag en besloot heen te gaan Verspreide Berichten Fbaskruk Door het hoogst ongunstige weder Woensdag is het bezoek aan de Tentoonstelling dien dag beneden het gemiddelde der laatste weken gebleven er kwamen slechts 192 448 personen Op het Elysèe heeft gisteravond plaats gevalden het banket ter eere van koiting Leopold van België waarbij hot alles hoogst vornjelgk toeging en waaraan deelnamen tachtig personen terwijl ten slotte een soriée plaats vond met zang en dans en comediespel Te Tennis heeft mevrouw André die vrouw van den minister van oorlog bij het uitstappen nit haar rijtuig een been gebroken In den Harz het Renzengebergte en de Broeken is de thermometer reeds aanmerkelijk gedaald en er is vrij wat sneeuw gevallen Itaue De tegen gisteren bepaalde zegening vac Itsliaansche en andere pelgrims door denpaus in de Sint Pieterskerk is op raad vandokter Lapponi uitgesteld de keel van Leo XUI is eenigizins aangedaan en doet een verkoudheid verwachten Misschien zal depais morgen Zaterdag de laatste audiëntie van het jubeljaar in de Pieterskerk kunnen houden doch de jongste inspanningenhebben hem nogal aangegrepen niet veel bijzonders in Tot nu toe hebt gij aao de bede van uwe dochter weerstand geboden Maar laat zij nog eens komen en al schreiende u smeeken en gij die zoo sterk zijt die zoo ferm kunt zeggen ik wil zoo gij zult haar den prins niet kunnen weigeren Doe mijn zin stem goedschiks toe Wie weet Uw schoonzoon zal u er misschien later dankbaar voor zijn Mevrouw Desvarennes had Pieter met zeer groote verbazing aangehoord Waarlijk ik begrijp u niet zeide zij gijspreekt over dit alles met eene bedaardheid Hebt gij dan geen verdriet Zeker antwoordde Pieter met overtuiging e Q doodelijk verdriet zelfs Loop heen gij overdrijft riep mevrouw Des varennes heftig uit O gij geleerde de cijfers hebben uw hart uitgedroogd Neen hernam de jonkman droevig maar d arbeid heeft in mij al de bekoring der jeugd gedood Hij heeft mij ernstig en wat wmber gema kt Ik heb Micheline afgeschrikt in plaats van haar tot mij te trekken Dit komt hier vandaan dat wij in eene koortsachtige eeuw leven waarin onze vermogens niet in staat zijn om terzelfder tijd alles ta omvatten wat het leven ons aanbiedt genot eu arbeid Men moet noodzakelijk kiezen zijn tijd enzijne krachten sparen en onverdeeld de hersenen ofhet hart doen werken Daaruit voljct dat het verwaarloosde orgaan wegkwijnt en dat de mannen van het vermaak hun gebeele leven onbeduidende werkkrachten zijn en de mannen van den arbeid daarentegen maar droevige verliefden Welnu mijn jongea looveel te erger voor BUNTNENLAND StATEN GENEltAAL r r fc K s H f m K n Zitting van Vrijdag 19 October Voortzetting der behandeling der Eiesrechtherziening De heer Van Karnebeek ontkent dat hier sprake is van betere verwezenlijking der KieswetVan Houten of aan een technische herziening Het Staatsbelang eiscbt geen kiesrecbtheriienfng en deze voldoet toch niet aan veler wenschen terwijl pr evenmin een volksaandrang daartoe bestaat Hij heeft dus bezwaar aan het Kiesrecht te tomen De heer Mees die in de Kieswet geen knutselwerk ziet dat moet leiden tot omverwerping eener orgauistatie van blijvende waarde heelt bezwaar tegen het bj deze herziening betrekken van het politie vraagstuk van het gemeentekiesrecht waardoor de technische herziening te ver gaat H zal trachten het ontwerp binnen het technische kader terug te brengen De heer Bastert stemt ook alleen vooreen zuiver technische herziening en oolc deheer Pynappel acht de uitbreiding van 1896 voldoende De heer Tydeman hoewel niet warm gestemd voor deze te vroeg begonnen herziening is echter bdreid mede te werken tot uitbreiding van het Kiesrecht teneinde het beter aan het doel te doen beantwoorden mits de kiezerscnrateele der verhuurders en patroons verdw jne en de eischen van het gemeentelijk kiesrecht worden veranderd De heer Ketelaar van algemeen stemrecht alleen zuivere toestanden verwachtende aanvaardt alle verbeteringen van dit ontwerp en raadt de democraten aan te sturen op grondwetsherziening De heer Van der Zwaag verdedigt het algemeen kiesrecht als een staatsburgerlijk recht dat ieder staatsburger toekomt Da beweging daarvoor is niet verminderd maar de arbeiders vragen wel naar een recht Hij protesteert tegen de verdachtmaking der werklieden dat zjj door uitgebreider kiesrecht materieele doeleinlen zouden beoogen De heer Hartogh acht evenredige vertegenwoordiging vereenigbaar met de Grondwet De Minister van Binnenlandsche Zaken vooropstellende de homogeniteit der Regeering omtrent dit ontwerp ontvouwt breedvoerig waarom de Regeoring het kiesrechtvraagstuk als politieke qoaestie niet aan de de vrouwen die de mannen van den arbeid niet de voorkeur geven en zich laten innemen door de vleierijen van de mannen van het vermaak Doch daar gij uwe kw lal zoo goed kent waarom geneest gij die dan niet Het geneesmiddel ia onderiuw bereik Welk De wilskracht Trouw met Micheline ik ata voor alles in Zij bemint mij niet Eene vrouw eindigt altijd met haar man te beminnen T Ik heb Micheline te lief om hve hand zonder haar hart aan te nemen Mevrouw Deavarennes begreep dat zij niet slaagde en dat de zaak onherroepelijk verloren was Zij zag de toekomst donker in en had een voorgevoel dat met Serge Paninp bet ongeluk haar woning binnengekomen was maar wat kon zij doen Zy wist dat het leven on rageliJk voor haar zou worden als Micheline met meer lachte of zong Pieter had het naar waarheid gezegd Waarom een strijd te ondernemen die hoodzakelijk In eene nederlaag eindigen moest Ook zij gevoelde zich machteloos en met diepen weerzin nam zij haar besluit Site zoo zeide zij ik zie wel dat ik er mij in zal moeten schikken om grootmoeder té worden over jonge prinses Dat bevalt mij maar halt van wegc den vader Mijne dochter zal ct maar alechtaan toe zijn met een losbol van die soort Genoeg hij zal wél doen met den rechten kant uit te gaan want ik zal er bij zijn om hem in het rechte spoor te houden Micheline moet gelukkig zijn fr rdt vrveig Lj