Goudsche Courant, maandag 22 oktober 1900

orde kan BteUen en zich dia moett bepalen tot technische herziening temeer daar te dieU aanzien het Ministerie hoewel eenstemmig omtrent de sociale qnaestie niet homogeen is De minister deed uitkomen dat deze technische herziening inderdaad niet zoo beperkt is en veeleer tot Grondwetsherziening kan leiden dan grootere nitbreiding De minister achtte evenredige vertegenwoordiging gelegen bniten het ontwerp Wegens godsdienstige redenen is bezwaar tegen den Zaterdag als stemdag De voorgestelde uitbreiding voorziet in de behoefte aan technische herziening die niet strookt met verder strekkende vermeerdering van het aantal kiezers De minister verklaarde zich tegen araendementen die het karakter der wet zouden veranderen en hoopte dat het ontwerpnietzal stranden op eene vereeniging van minderheden BJ de replieken constateerde de heer Troelstra dat gebleken is boe de minister De Beaufort in het kabinet het element vormt dat teg n kiesrechthervorming ia Ui hernieuwt den strSd voor algemeen kiesrecht dat de grondslag moet zjn voor evenredige vertegenwoordiging die hjj in beginsel toejuicht De heer Kolkman verklaarde zich voorstander van evenredige vertegenwoordiging op dien grondslag alleen wil hü tot uitbreiding van het kiesrecht medewerken Het algemeen debat is daurop gesloten Heden zal de koninklijke trein om 11 50 öreenwichtijd te s Gravenhage aan het staatsspoorstaüon aankomen ei s avonds 8 n 60 Grpenwichtijd vertrekken H M de Koningin zal om twee uur audiëntie verleenen aan het corps diplomatique tot het in ontvangst nemen der gelnkwenschen van de gezanten by Harer Majesteits verloving Geineng de Berichten Onder de gemeente Hillegersberg if vannacht een brutale inbraak gepleegd in de villi Sans Souci van den heer A von Woringeh staande aan den Bergweg naby do verbindingsbaan van den spooriyn De inbrekers zyn waarschyniyk uit de richting dier baan ovor het weiland der villa van de achterzyde genaderd Daar zön zy den tuin binnengedrongen en hebben aan de achterzyde van het huls een ruit ingedrukt waardoor zy zich toegang hebben verschaft Zg hebben een zilverkast opengebroken en voor een belangryk bedrag aan zilverwerk meest tafelzilver alsook kristal met zilver gemonteerd en verschillende snaistergen gestolen Voetsporen van de nachtelgke inbrekers Waren vanochtend in meer dan een kamer waar te nemen Door de waranda hebben zj het huis verlaten zonder dat een der bewoners iets van hun aanwezigheid bemerkt heeft Ook de waakhond heelt niet aangeslagen althans ia niet gehoord Geld is er niet gestolen De heer von Woringen steenkolenhandelaar die znn kantoor heeft op de Nieuwehaven aldaar i tegen diefstal verzekerd Nadat de burgemeester van Hillegersberg hedenochtend een voorloopig onderzoek heeft ingesteld vertrok de jusitie van hier hedenmiddag derwaarts De daders zyn tot nog toe onbekend In de komedie te Warschau midden onder een operavoorstelling en op het tooneel schoot dezer dagen een korist Drzewinski genaamd onverhoeds met oen revolver op een anderen met name Leswiuski die door twee kogels zwaar getroffen bloedend ineen zakte Ook een koriste werd gewond mair niét ernstig Het publiek raakte in groote onsteltenis de voorstelling werd gestaakt en de moordenaar in hechtenis genomen Gisterochtend zou voor de rechtbank te Amsterdam een geschorste zaak verder hehandflld worden Een der hoofdgetuigen ontbrak echter door ziekte verhinderd te verschynen De verdediger vroefe toen de zaak wederom voor onbepaalden tyd uitgesteld zou moeten worden onmiddeliyk invryheidstellihg voor den gedetineerde Do rechtbank na in raadkamer vergaderd te hebben voldeed aan het verzoek van den verdediger Voor den beklaagde zelf was echter het feit van niet veel beteekenis Juist nadat de rechtbank de onmiddoUyke invrifhéidstelling had uitgesproken maakte het O M den veldwachter er op attent dat een bpveltot inhechtenisneming tegen beklaagde was uitgevaardigd wegens een ander misdryf Beklaagde moest dos weer moe met den veldwachter STADSNIEUWS GOUDA 20 October 1900 De hèor Kndendyk gouverneraentsonderwyzer van de Znid Atrikaansche Republiek dio per Hawarden Castle door de EiigelBchen naar Nederland is gezonden hield gisterenavond in de zaal Knnstmin een lezing die uitmuntend succes heeft gehad De zaal was niet zoo goed gevuld als wo dat gaarne hadden gezien De heer J H van den Bosch een der comité leden opende de vergadering en gaf het woord aan den spreker Zyne lezing gai duideiyk blok van een ernstig streven naar onpartydigheid de fouten door de Transvaalsche en Vrystaatscbe commandanten begaan na Cronjé s overgave en het opgeven der stellingen aan de Toegela hield hj niet terng en recht liet hj wedervar en aan het veldheerstalent van Lord Roberts Naar zyne meening zullen de Boeren den kryg winnen en hunne onafhankelykheid behouden zoo zy het nog maanden uithouden nog voor lang ammunitie en mondkost hebben Zoo langen tyd een groote troepenmacht in de bergen vervande spoorlyn te onderhouden acht hy voor de Engelschen onmogeiyk Door gebrek aan geld en mannen zon Engeland dan eindeiyk den oorlog moeten opgeven en moeten afzien van de onderwerping der vryheidlievende Boeren Na eene pauze vertelde de spreker van het leven op commando de dagelgksche beslommeringen de avondgodsdienstoefeningen en den vaak gozelligen kont a zonsondergang by een pgp tabak in deni donker Hö hield ons bezig met een paar anecdotes in zulke aren onder de kameraden opgedaan Te Pretoria teruggekomen woonde hy Roberts intocht en het déilé van 64 000 man Engelschen bfl ook het hyachen van de Unioï Jack op het dak van het gouvemementagebouw Hy weigerde een eed van nentraliteit af te leggen en werd tengevolge daarvan met zoovele anderen weggezonden naar Europa Ook in dit tweede deel zyner lezing werd de heer Endendyk toegejuicht Na afloop der lezing word een uitbundig applaus gehoord De beer J H van den Bosch dankte spreker voor hetgeen hy ten beste had gegeven De uitslag van de gisteren alhier gehouden verplichte hengstenkenring is als volgt Goedgekeurd zyn Royal Fuaelier en Hannibal van 0 Ondyk te Waddingsveen Prina van Ph van der Breggen te Waddingsveen Jumbo van J H van der Torren en Jan van C Enthoven beiden te Zevenhuisen Tilly van C van der Spek en Edo en Adolf van J van der Spek te Moerkapelle en Maurita van J C van Eeten te Jaarsveld Afgekeurd zgn Quirin van J van 4ef Torren te Zevenhuizen Radja van Ph van der Bregg en te Waddingsveen Heinrifll van S van der Grient te Rotterdam en 8 1ribaldi van J Lekkerkerk te Linachoten Gisteren had alhier een vergadering plaats van klompenmakers ten einde een afdeeling op te richten van den Bond van klompenmakers in Nederland gevestigd te Apeldoorn Een voorloopig Bestuur bestaande qit den hoeren W Donker voorzitter J Verburg secretaris en J Jacobi penningmeester werd gekozen De aanleiding tot het oprichten der afdeeling was het met succes aankoopen van klomphout door genoemden Bond in Rusland Bedankt voor het beroep by de Ned Hervormde kerk te Gouderak toez door ds J A van Boven te Oud Beydrland Te Rotterdam ia gisteren o a geslaagd voor het examen vrye en ordeoefeningen der gymnastiek Mej W C de Koning te Stolwflk BBEaiicnAOiiT Beroepen by de Ned Herv kerk alhier da A Dekker te Nieuwpoort yËK 4UËlU liV4NUËN6ËMËËNTm4D VRIJDAG 19 OCTOBER 1900 Vervolg Na heropening der zitting deelde de Voorzitter mede dat de volgende beslissingen zyn genomen Wgk Nuuiiaer Naun AaoiUg Huliumg A 4 J H Roode f 800 gehandhaafd IPO M E Monasch 8000 verm op 1 1700 I 0 H A M Duynstee HOOD gehandhaafd 137 H üooriasen 1000 geroyeerd H 2 L de Hey 1800 verm op f900 3 C Loti 8011 geroyeerd C 85 h Ouweneel 1400 gehandhaafd isl J T Jasper 500 verm opfUOr 2U L Gro nendal 90 vcrm op t 70 i lé H Stikker 1 00 verm op I 2000 D 2b II T Martm 00 gehandhaafd ¥ 7 S de Vek o verm opflOO 1 H C Wieier 1000 gehandhaald H 7S T Zaal 2000 verm op 11500 Hï B Heijl 1200 gehandhaafd 241 D van den Tooren 8 O gehandhaafd I T J Wioiders 900 geroyeerd 11 Wed Dries Zuydveld 18011 gehandhaald IH T de Hoog 1800 verm op f 1000 20 M van Vliet lOOn gehandhaafd K 73 L Soet 60 r geroyeerd A Revet 500 gehandhaafd N ka J Schulte OU geroyeerd 1 M A Verkaik 00 gehandhaald 93 j A van Leeuwen 650 verm op 1500 lifl J N van der List 600 geroyeerd 819 J T L W Keus 000 verm op f 4000 O 17 H Wiezer 460 te laat ingeko men buiten behandeling 228 H K de Waal 60 gehandhaafd 413 B C Lijster no gehandhaafd 688 A van der Klein 55 1 geroyeerd 591 U J Kabout 460 geroyeerd P 60 W Amesi 00 verm op f 110 07 ZBA Cornelisscn 9ó0 geroyeerd 281 T van den Heuvel 600 geroyeerd 872 F van den Ring 500 geroyeerd 88 + J van Ooiterom 550 geroyeerd 401 W J Rijnberg 500 gehandhaafd 486 M van Heiningen 550 verm op f600 670 A Leijs 450 geroyeerd Q 2 S J C Zeldenrijk 1800 gehandhaald 2S3a J P Hopftman 80 verm op tSaO 240 H 0 Edauw 8600 verm op f iü 0 R 281 E Ovcrbosch 4 00 verm op I 3 00 800 L J Jaspers 000 gehandhaafd 6 5 A Krook 2S00 verm opfBOO 697 C Blommeneteijn 600 gehandhaafd 721 Wed Nichtmg Jaspers 180 gehandhaafd 7 W van Eek 600 geroyeerd S 55 A van den Berg 00 geroyeerd 184 P J Mooni HOO verm op I 900 188 W van Duyi en 1000 gehandhaald T 15 A Houdijk 1000 gehandhaafd 4 TOOIsrEEiXj WanneeV men de tooneelstnkkeu van voor eenige jaren pryst dan is iemand allicht geneigd om te zeggen Ja de stukken van vroeger waren misschien buitengewoon boeiend maar je zult me toegeven dat er allerlei toevalligheden in voorkwamen en dat ten slotte alles op zgn pootjes terecht kwam d w z in de meeste gevallen ging het net als in vele romans ze kregen elkaar I Nu als die iemand Donderdagavond de 1ste voorstelling in het Abonnement in de Sociëteit Ons Genoegen had bygewoond dan zou hy zeker tot de overtuiging gekomen zyn dat het moderne stuk De Echtgenooten van Leontine eene aaneenschakeling van toevalligheden is zooala er maar weinige zullen zgn en dan zulke brutale toevaUigheden die maar zoo onmiddeliyk op den voorgrond treden I Pas is het stuk begonnen en Adolf Dubpis wordt een wissel gepresenteerd vaa 2000 francs Hy heeft geen tyd om er over in de war te zitten wa t zyn vriend Plantin komt op hetzelfde oogenblik al binnen en leent hem goedsmoeds dat sommetje I Deze kleine toevalligheid is het aanloopje van de geheele reeks Misschien is dit door den schryver wel te baat genomen om de dwaasheden in het ledige stuk nog bespotteiyker te maken en zoo doende de lachtspieren te prikkelen Nu dan heeft hy zgn doel maar ten halve bereikt want het publiek lachte na ja maar het ging niet van harte Schuine aardigheden klinken op ons Hollandach tooneel door beschaafde artisteu betreden alles behalve geestig Wy zyn gelukkig in Holland nog niet daaraan gewoon geraakt en we zullen het niet worden ook omdat we op moreel gebied nog niet zoo laag staan als het wufte Fransche volk dat schik heeft in dubbelzinnigheden De Hollanders houden van een gullen gezonden kwinkslag en daaraan was h t biyspel De Echtgenooten van Leontine arml Velen hebben wellicht van buitenaf al vernomen van welk gehalte dit stuk was want zóo weinig publiek hadden we niet verwacht yooral ala men bedenkt dat er zelfs stryd is geweest over den aankoop van het prul by verschillende tooneoldirectien Het is onbegrypeiyk da artisten ala Tartaud Brondgeeat van Kerekhoven en Mevr v Eyaden Viuk ich leenen voor dergeiyke stukken Dat was vroeger heel anders Als we in Amsterdam naar de Komedie gingen dan keken we eerst of Mevrouw Kleine de Hr Veltman Kistenmaker Morin enz op het Programma voorkwamen Was dit het geval welnu dan was men zeker dat men een stuk te zien kreeg dat wat inhoud en strekking betrof hoog genoeg stond om een ontwikkeld publiek te boeien Had men liever zön toevlucht genomen tot stukken van voor enkele jaren die altoos mooi hiyven en die menigeen gaarne meer dan eens ziet Gelukkig dat het uitmuntende spel van allen ons eenigszina vergoedde wat het stuk te kort kwam AdoH Dubois vertolkt door den heer Brondgeest op eene manier die boven onzen lof is was de eenige gewichtige persoon die weleens iets erntftigs en iets waars zei Het tooneeltje waar de professor in de landbonwknifde zich laat inpakken door de schoone Leontine is in t begin zoo flanw dat het ons opviel hoe er menigeen ma4r een anderen kant uitkeek De siryd van den professor om aan t werk te biyven of he gezelschap van Leontine te genieten was heel geestig gespeeld en gaf een stukje natuur dat ons goed deed te midden van de dwaasheden Mevrouw van Eysden Vink speelde als altoos vlug en beeldde zoo juist af wat ze moest zyn eene vrouw die door hare schoonheid en dartelheid de mannen allen het hoofd op hol brengt Het moet ons pchter van het hart dat Me ouw v Egsden Vink eene te nobele artiste is voor eene dergeiyke rol we zien hare groote gaven liever op eene andere wjze schitteren De bloemen die haar werden vereerd mogen de stille tolken zgnomhaar dit te beduiden Men applaudisseerde fiink toen ze die schoone kinderen van Flora in ontvangst nam doch het was meer de artiste die men huldigde dan wel de actrice in het stuk waarin ze voor dien avond optrad Nu ze had die bloemen verledun jaar al dubbel verdiend daarom heb ik ook myn best gedaan om het applaus te versterken In het laatste bedryf beviel ons Mevr van Eyssen Vink weer byzonder daarin ontplooide zich haar talent ten volle al moesten we ons op t eind evenals zy maar weer schikken in het afgezaagde ze kregen elkaar en ailet komt terecht 1 De Heer Poolman heeft ons nog al eens laten lachen ofschoon we moesten opmerken dat hy als baron vooral in t begin niet zoo gedistingeerd was als een man van adel toch vanhuisuit moet zyn Het contrast tnsschen hpm en Mevrouw Coelingh Vorderraan de Markiezin in optima foima was daardoor wel groot en gaf dikwyis aanleiding tot groote hilariteit Do Heer van Kerekhoven was als altoos the right man on the right place Ook de overige artisten vervulden hunne rollen zoo goed dat er weinig op aan te merken was We willen hopen dat we een volgenden keer een stuk krygen dat ons niet zoo ledig en onvoldaan naar huis stnurtt GllOOTK KEUZE DAMES en HEKREN PARAPLÜiES ws OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA feleiilioon Mo 3t De Nouveautés CAPES en lU Cil VMWTKLS zyn in ruime keuze voorhanden D SAMSOM AÖVERTEIMTIEIN Zoo de Heere wil en zy loven hopen P A LAFEBER EN 9 N DE JONG P den 3 Ifooember hunne I 25 Jarlge Kchlvcrceiilgiiig 0 te herdenken O DE FAMILIE O GooDA 20 October 1900 De ondergeteekende betuigt by deze mede namens züne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen zynen hartelgken dank voor de vele biyken van deelneming die hy mocht ondervinden by het overiyden van zone geliefde Echtgenoote Mej LEENTJE DAVIDSON l it aller naam D L HORNEMAN Gouda 20 Oct 1900 BIJ prima iiwalltcll Groolste sorti eriog en laagstis prijzen KEfilllllE met 14 dagen gang en en slagwerk van af f 8 95 MAGAZIJN van alle soorten Uurwerken A UiTTENBOGAARD OOBtbaTen B 16 Openbare Verkooping VAK LANDERIJEN ONDEK Irouderak en Stolwijk ten overstaan van den te Haastrecht resideerenden Notaris op WOENSDAG 24 OCTOBER 1900 des voormiddags elf ur in het Koffiehuis van den Heer D HOOGENDOORN te Stolwykerslnia te weten No 1 Eenige perceeles uitmuntend T 7 eilsLan cL met HOOMUAAHI WEG en WATERING in Kattendykshlok te GOÜDERAK groot 2 97 29 Hektaren En No 2 Een perceel best WEILAND met WEG en WATERING in Benedenkerk te STOLWIJK groot 1 25 50 Hektaren Breeder bg biljetten welke evenals nadere inlichtingen te hekomen zyn ten Kantore van Notaris J KOEMAN voormeld Ondergeteekende deelt hg deze het geachte publiek van Gouda en omstreken mede dat hg zgne STALHOUDERIJ heeft uitgebreid en in staat is alle verlangde orders uit t voeren Aanbevelend F CHRISTENSEN Telefoonnummer 85 Stolwykersluia Tevens zyn de HH OOflERLING Hoogstraat PEETERS Wgdstraat en KROM Markt bereid orders te telefoneeren Gevesiigd te GOUDA W CVANLESTOLPE ltljk§veearts dagelijks te Consulteeren Adres Café CHRISTENSEN Stolwykersluis bg Gouda Telepliooniiet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Eyks Intercommunaalbnreau Op 15 September 117 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkryghaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Terstond GEVRAAGD EEN NETTE JONGEN voor de Bierbottelarg Uacentwaaif vertegenwoordiger A v d STAM Je Korte Akkeren 309 F E Sits Tiendeweg 39 mmU KACEELS in koop of in hunr Spe liteit in ALBOID vemikkeld brittannia metaal KBISTAL en POECELEIN met NIKKEL gemonteerd Zijt Gij Doof 77 eMi ÜÏ S lOOfNEIDoflUBlWofflBHUO fln no Sn ShU r S onöer oekfnB n nuid vrlJ mes n Uoli 1 1 wtlUf ooko tón Ie hul gen Dr Dalton a Anral Inslltnto M u g Ua Ave 0H10A O JI I NOUVEAipËS WU v noeken de Dame dl oai genhii treerd modoHilham voor het Wiiit r l oen noch niet 0Qtvang n hebboi dit t wUlen unvraffen aan JULESJIUIZOTaC Pirk U tz lve wordt dftn omgaand gratl n franco toegezoDdeo BMttlUugan van af tS tnxum vT j van ili kosten aan hma met B verhooging DéiqiéllUitnliir li linilul 1 1 Pain Expeller Q Dtrttg juï wordt dit middil met v rniBMud suooes Il pqBstiUnda mwngTini IMlMWauI togtD HIK tièk Üch tVtAoiMU iMd p o itf du r Hml M t ia da msMt mtKakw Te AmatardAU bq IHdÜi OUbu Tilt Tojii n Sutders VLOEIBAAR GOUD en ZILTEIIBIIONS om te Vergulden en te Verzilveren is verkryghaar in Flacons van 20 en 35 Cent bij J VAN OIJE Kleiweg No 2 Gouda Qel roedersSTEElTSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en i Grafdecoraties Corbeiiles Jtrdioières Bouquetten enz GRAF en FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van ISSMCTBNCIDBB Dood alle Insecten Door bgvoeging van 40 deelen water verkrggt men een voor insecten doodend vocht Onschadeiyk voor vruchten bloemen en planten Liter f 0 50 L i 0 80 1 L f 1 50 5 L f 7 99 TELEPH No lU 95 € iiIT SIGARENMAGAZIJN f s OKorte Tiendeweg s Te Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Fakhiüzen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Onder dankbetuiging voor de talryke deelname aan de iXRICBTIXG voor het tMao ïmaal WoMo sn en érogan éer iXartn bericht ondergeteekende aan de Dames dat alsnog gelegenheid bestaat zich voor deelname aan te melden Binnen zeer korten tyd der Dames worden bericht wanneer de Inrichting gereed zal zyn De toestellen zijn in de JEtalage kast geëxposeerd Aanbevelend H P VAN I IJ GA RÜE S Coiffeur Kleiweg E 67 ORGELS v o PIANO S STORY CLARK MASON HAMLIN TETSCH MAY AMER ORGAN Co NEEDHAM e a MöRS Co e Tabourets Piano Lampen Isolators Klavierkleedjes Candetabres metronome s em BLAASen STRIJKINSTRDBIENTBN en ONDERDEELGN Tf hAjirm StryiiloHun t v p tn te Itotnit vJSr of op JtfM UtUUn Zatirdag dtr miumd W Aeeoord Oitaar Ctterg en Lettenaart Dtrtgeerstokleeu ent PHOIIO SRAPHEN SPEELDOOZl HA RMOlllKA S FLOM TAMBOnRlJMS KLO KRENSPELE en STEHIIE ll VERIIUUE V REPAKEEBEN INBUaEN Maat8cha pg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Bij gele enheid der WOEHDEIVlSGHf mAJTAARSiAlitHliTEN loopen op laandag 22 en Woensdag 24 October 1900 voor vervoer van 3 klasse reizigfers onderstaande extra Ireinen WOERDEN OUDEWATER HEKENDORP GOUDA MOORDRECHT NIEüWEEKERK CAPELLE ROTTERDAM Maas Vertrek 2 10 n i Aankomst 2 20 2 30 2 14 3 00 3 07 8 14 3 25 ROTTERDAM Maas Vertrek 5 50 v m CAPEiLE 6 00 NIEUWERKERK 6 24 MOORDRECHT 6 81 GODDA 6 i6 HEKENDOSP 6 B4 OUDEWATEB 7 01 WOERDEN Aankomst 7 08 a CS s a o s Mei deze treinen kunnen ook vervoerd worden Wageng Paarden en Vee bevracht tegen VVagenladings ladingsen stukstarief zonder verhooglng 1 5 ♦ W IJI H A IsriDELJLI EiT Kort overzlcbt onzer Prijscoarant D S O 1 e n n ZT n s s SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 60 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 60 esch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 U 9 V k E O E CLC COGNAC 4 f 1 76 f 2 25 f 2 76 f B 26 f 3 76 en 6 SCOtOH WHISKY 2 26 i Per Fl Per Ank 45 Fl LISTRAC f U 65 Nto f 27 76 31 36 42 53 84 42 37 60 47 H CHATEAU VALROSE 0 75 St ESTEPHE 0 85 St EMILION 1894 1 PAUILLAC 1893 1 25 h SS GRAVES Witte Bordeaux 0 80 O O u SAUTERNE 1 B ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De Sesschen zgn in de pryzen begrepen en wordeniS ets per stuk teruggenomen By elke hoeveelheid verkryghaar bg Pe flrma T CB EBAS Gouda Standaard Hypotheekbank Maatschappelijk Kapitaal EË A1ILLI0Ë UILDK V SltNiiura Kr B B 0 CASTMB IJlt ra B Dl kWI In De Bank verstrekt op zeer biliyke voorwaarden geld op eerête lij potlteelc en geeft onder controle van het Stgemeen têdmilmtttraHe enTritêtlcantoor te Botlerdam en i FSWUBHMBrmm uU Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gonda de Eeeren H J OGIER Co