Goudsche Courant, maandag 22 oktober 1900

iNo 32 Dinsdag 2S October 1000 30ste Jaargang VOETBALLEN Horte TleiKtcvreg Rifwlelhandel fiouDSfflE mmm I iieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekene WISBRUN LIFFMANN iOlDA Markt A lol Markt A 151 Teleloei No St AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefonn i o 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden Is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommm VT TF CENTEN GKIMimE il G4ZIJ E VAN Telviieen eo Gewerkt Floweel vQoi BLOtSES en COSTUMES STALEN WORDEN FRANCO GEZONDEN HoofdpriJB ev 500 Ö00 Mk Do prijzen zijii door den fltaiit geffttmndtiertl Ken biedc bel diik Ie kod UltaoodiglDK tot cLeelnemiQg in de Kansen Tim do door deu Staat Hamburg gownttrborgdo groütu Ofjldloterij waarin zeker U MiUioen 202 000 Uark Bewoniiea moeten worden De prijzen van deze Teel foordeet biedende Goldloleiij die Tolgem het plen ileohU 118 000 loten bevat zijn de volgende Uo hoogste prijs ia eventueel 600 000 Mjirk 19 pr a 10 000 Mark Premie T 800 000 MIt 1 pr s SOO OOO Mart 1 pr s 100 000 Mark prij 76 100 Mark prüz 70 000 Mark 1 prijs a 5 000 Mark 1 prijs a 0 000 Mark 1 prijs a 5 000 Mark Sprijz a 60 000 Mark 1 prijs a 0 000 Mark 1 prijs a 30 000 Mark S prijz a SO O iO Merk 6e pr a 6 000 Mark 10 pr S iODMark Udpr a 2 000 Mark 4 pr a 1 600 Mark 612 pr a 1 000 Mark ICSOpr a 300 Mark iOpi a 2 0 Mark 77pr a 200 Mark 80063 pr a 18 Mark 9a 9pr a ll0 l 8 115 100 M 108BSpr a78 46 21 M totaal 69 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de Ho kl tot 16 000 M in de e tot 0 000 M in de 4e tot 5 000 M in d Ie tot 70 000 M in de e tot 7 6 000 Mark in de 7o tot 200 000 Mark en met de premie van 100 000 M event tot 600 000 M Voor de eerste pïijstrekking die oftioieel is vastgesteld kost een Reheel origineel lot leolits Guld 8 60 een half origineel lot slechts Guld 1 76 e n kivart igiaeel lot slechts Gold O liO De inleggoldon voor do volronde klasBOü zoowel als do juiste Kjst der prijzen worden aan eneven in het officieolo trokkingspluu voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hobbelde trekkmg de olliinoelu trekkmgstijst De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door mij en direkt on prompt aan de winners en onder do strengste geheimhouding ffff ledere bestelling kan mon eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rfmboura Qt Men wende zich dus met do aanvraag offl toezending van loten voor de spoedig plaats bobbende trokking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 1 November e k met vertrouwen tot Samuel ll ckscher Sciir MiBblttrIilMirilill rnxmt U O Pu O O M u Bankier on Wiasólkantoor in Hamburg DiiiteeUand O o G D o O ZUIVBR WOLLCN NOlRKLEEDIHa rASMKMTWJAMU mrkrUgbur ig De üienwe Winkel B w t AAKIt STGIHIV L EEGRNTEN van het BESTEDELINGENHIJIS alhier zullen up DINHDAÖ 6 NOVEMBER u s des avonds 7 uar iu hot LoKaal van het Uesticht aanhestedem De Itvorinff der benoo lif de Levensmiddelen en Steenkolen vDor het jaaf 1901 De voorwaarden van aanbesteding liggen van 22 October af voor gegadigden ter lezing in het Geslicht Namens Regenten J S KAUPO Seot twJs Goudsche Melkinrichting gevestigd TURFSINGEL TELEPHOON No 21 Bovenstaande inrichting bljjlt zich bij voortduring aanbevelen tot I levering van mu mmMim uels welke door het personeel tweemaal daags aan huis bezorgd wordt des Zondags alleen s morgens Van af 1 OCTOBER zullen de prijzen tot nadere aankondiging zijn alti volgt 8 Cis lier Lller LUerfle cli Volle Zoete Iclk Gerooüidc lelk Hoorn Karnemelk Koele llooiD Zure ttoooi Slagroom i epasleurlseerde Vlelk Prima kwaliteit Gspast6urisee rde Elooml3oter70 ets p b K GJ Van af heden wordt onze GEPASTEURISEERDE ROOMBOTER bg verkiezing ook afgeleverd in alerljke tatelvlootjes van V K G inhoud Goede kwaliteit ROOMBOTER voor stoof of keukengebmik 65 ets per K Q Tevens verkrijgbaar r Joudsehe Kaas 20 40 ets per K G Kdammer Kaas 40 I Leidsche Kaas 0 1 Hoonikaasji S van + 1 k g 40 t Orders op boter kunnen aan do Wpknechts worden opgegeven en worden geregeld aan huis bezorgd 1 Antlseptlsclie Taiidpoeder en Anllsepllseli Mondliiictuiir van E CA8SVTO XandartH te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G USSELSTIJN Blauwstraat Gouda tQoedkoopste en soliedat adrea voor Vervoer van Inboedel oowel biDuen sla baiten de Ud met gesloten wagani i bö A OR A VES I EIJN Bleekerssingel 287 AUe icordt tegen Tratuport nehade vertekerd De Notarissen Mr MOLENAAR te Waddinxveen en MONTIJ N te Gouda zullen = = op DINSDAGEN 30 OCTOBER en 6 NOVEMBER 1900 ten 11 ure s morgens in DE ST JORIS te Wnddlnxeeen a h Dorp publiek verkoopen HET PAND pi get Wijle A Nr 37 e 38 zynde 2 WOONHUIZEN c a gelegen aan hut Dorp binnen Waddinxveen groot S41 □ Meter benevens een perceel uitmuntend BOUWTEIIREIN aldaar groot + 4 400 Q Meter deel uitmakende van den Pötterdijk thans DijkWeiland Betaaldag 1 December 1900 Aanvaarding 1 Januari 1901 Breeder in billetten Nader onderricht ten kantore van genoemde Notarissen VtF Wie werkelijk prijs stelt een KttGLIJIK te hebben laat zich fotografeeren in de Votografltche HuuttinricMing STTJdIO m P V D WA4LIS Fl SINGEL 861 In de AVONDSTEE Dubbele Buurt It 13 Zijn in ruime keuze voorradig GAi§ l4ACHf L $ met en zonder AFVOER Eigengemaakte öasforamzen mot prima Koolbrander en Oven van af f SS KOUSJES van S0 S0 90 en U cents Aanbevelend M M VAN LOON Tel No 117 mm m mm Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het MAKEN en VERMAKEN van alle soorten Kacliols en Haarden en verder alles wat tot het SMID8VAK behoort G TIESEMA liANÖE ÖROENENDAAL I 23 Gouda Drnk van A BRINKMAN t Zn SCHO CTTTT OVÏE Slooten Waterea en Riolen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goud l Gelet op de artL 148 156 dw Algemeene Politic Verordening Voor dere Gemeente BrengenJ ter § kennis j van de eigenaren en de bruikers van de niet aan de Gemeente toebehoorende binnen de bebouwde kom gelegen Slooten Wateren en Riolen dat op Maandag den agen October 1900 eeoe Schouw over die wateren enz zal worden gedreven Belanghebbenden Lworden herinnerd aan hunne verplichting om tej zorgen dat hunne Slooten ot Wateren voldoen aan de afmetingen genoemd in art 152 der bovenbedoelde Verordening en behoorlijk zijn opgesloot zoodat geene boomstammen over of takken in het water hangen en dat die Slooten Wateren of Riolen gezuiverd zijn van vast ot drijvend vuil welke de doorstroommg van het water kunnen belemmeren of stank of stankverwekkende uitdampingen kunnen veroorzaken Onverminderd de straf op de overtreding gesteld zijn de eigenaren of gebruikers verplicht de geconstateerde gebreken binnen 8 dagen te herstellen De Naschouw zal plaats hebben op Maandag den laen November 1900 Gouda den tgn October 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS mmr I De Secretaria BROUWER Bulteolandscb Overzicht Wolff s bureau meldt dat tnsschen den Duitschen gezant graaf Hatzfeldt te Londen en den Engelschen minister president lord Salisbury den 16n dezer te Londen na wisseling van stukken de volgende overeenkomst is aangegaan De Regeeringen van Dnitschland en van Engeland geleid door den wensch hunne belangen in China en hnnne uit bestaande tractaten verkregen rechten te handhaven ziJn overeengekomen voor hun wederzijdsche staatkunde in China de volgende grondstellingen in in het oog te honden lo Het is in het belang van een gemeenschappelijke duurzame internationale staatkunde dat de havens aan de rivieren en kusten van China gelegen voor den handel en voor iedere andere geoorloofde economische werkzaamheid der onderdanen van alle natiën zonder onderscheid vrij zijn en open blijven De beide regeeringen zijn overeengekomen dit van hnnne zijde in alle deelen van het Chineesche gebied te zullen toe FEVILLETOX 13 Daarop hief tij hare krachtige armen met eene sombere geestkracht op en sprak Ziet gij als mijne dochter door haar ma mocht lijden zou ik in staat rijn hem te dooden En met vasten tred begaf zij zich naar Micheline s kamer waar deze al bevende den uitslag der gevoerde onderhandelingen afwachtte IV Het huis in de straat Saint Dominique is zeker een der mooiste die men ien kan Slechts vorsten bewonen prachtiger verblijven In eon der rijk gemeubelde on met kostbare kunstvoorwerpen versierde zalen van het gebouw had mevrouw Desvarennes dien avond eenige gasten verzameld Maréchal en Pieter waren juist binnen gekomen en praatten te zamen bij den schoorsteen Eenige schreden van hen verwijderd werd eene groep gevormd door Cayrol mevrouw Desvarennes en een man die tot dus ver geen voet in dit huis gejet had ondanks de dringende verioeken die de bankier daartoe tot de patroon gericht had Hij was een groot en slank persoon had eene bleeke aeUatskleur en een veel meer dan het vel over de Dcenen ciJD onderste kakebeen was uer ontwikkeld passen waar ziJ invloed kunnen oefenen 2o De regeeringen van Dnitschland en Engeland willen van hunne zijde van de thans aanhangige verwikkelingen geen gebruik maken om voor zich eenige territoriale voordeelen op Chiueesch gebied te behalen Zy zullen hnnne staatkunde er vooral op richten om het territoriale gebied van het Chineesche Rük ongewijzigd te handhaven 3o Indien andere mogendheden van de complicaties in China zouden willen gebruik maken om onder eenigen vorm zulke territoriale voordeelen te verkrijgen dan behouden de beide contractanten zich het recht voor over te stappen tot verzekering van hunne eigen belangen in China zich vooraf te verstaan 4o De beide regeeringen znllen deie overeenkomst medodeelen aan de overige betrokken mogendheden meer in het bgzondor aan Frankrijk Italië Japan OostenrykHon garije Rusland en de Vereenigde Staten van NoordAmerika en dezen mogendheden verzoeken instemming te betuigen met de daarin neergelegde grondstellingen Het Berl Tageblatt stelt naar aanleiding van het aftreden van prins Hohenlohe als Rijkskanselier de vraag die voor hot blad het onopgeloste raadsel in deze gebeurtenis is Heeft do grijze Staatsman de Chineesche staatkunde van de Regeering goedgekeurd of niet Heeft prins Hohenlohe die staatknnde goedgekeurd dan vindt het blad het vreemd dat de Rijkskanselier de op hem rustende verantwoordelijkheid voor die staatknnde heeft ontloopen en niet zelf optreedt voor het verzoek om indemniteit dat aan het Parlement moet worden voorgelegd Nog slechts korten tjd geleden waren er stemmen die verklaarden dat de kanselier voornemens was deze zaken persoonlijk te verdedigen Het is echter ook mogelgk dat Prins Hohenlohe de Chineesche politiek van de Regeeringen niet goedkeurde en daarom aftreedt voordat de Rpsdag bijeen komt En dan is het verwonderlijk dat de Rijkskanselier niet reeds vroeger zgn afkeuring van die staatknnde door een daad heeft getoond Dat het juist de Chineesche staatkunde is die in deze quaestie een overwegende rol speelt ziet de Vosb Ztg in de benoeming van graaf Von Bttlow tot Rökskanselier de keuze van een anderen vervanger voor prins Hohenlohe had den indruk kunnen wekken dat een wijziging in de staatkunde van het Dnitsche Rijk plaats greep en onder de omstandigheden waarin de Chinee evenals bij alle vleebchctende dieren Z ijne oogen hadden een on beschrijf elijlte haast verschietende kleur en waren op jezuietïsche wijze achter een gouden bril verborgen Zime handen waren zacht en glad en vochtig bij heTSaanvatten zijne nagels kort geknipt Het waren geraffcne handen gemaakt om op gluiperige wijze te nemen wat zij begeerden Hij haa heel dun haar van eene hard blonde kleur met een scheiding ter hoogte van het oor om zoodoende op den schedel eene kunstmatige bedekking te kunnen maken Deze persoon gekleed met eene wijde jas die toegeknoopt was over een wit vest met doorschijnende omslagen en gedecoreerd met eene veelkleurige rozet heette Hermann Herzog Hij was een stoutmoedig financier uit Luxemburg gekomen van waar zijne groote reputatie hem vooruitging Binnen eenige maanden had hij eene reeks van zoo belangrijke zaken op de Parijschc beurs verhandeld dat de grootste beuramannen zich verplicht achtlen om rekening met hem te houden De meest verschillende geruchten Hepen er over hem Volgens sommigen was hij een der verstandigste bedrijvigste en rechtschapenste menschen die men met mogelijkheid kon aantreften Indien men anderen mocht gelooven had nooit een landlooper zoo vermetel de wetten getrotseerd na het bestelen van eerlgke lieden Hij had pas geleden de werken van eene belangrijke spoorweglijn voltooid die van Mar ko naar het middenpunt der Fransche Algenjnsche kolonie liep en thans dreef hij een belangrijken graan en meelhandel met Amenka Reeds meermalen had Cayrol zich moeite gegeven om Herzog en mevrouw Desvarennes in aanraking met elkander te brengen sche quaestie thans verkeert had dit van groeten invloed kunnen zijn Het was daarom de aangewezen weg tot opvolger van Oom Chlodwig zooals de Keizer zijn kanselier bjj voorkeur noemde den krachtigen en doortartenden minister van bnitenlandsche zaken te benoemen Een kort rapport van Lord Roberts van eergisteren bevat geen ander nieuws dan dat de afdeeling door generaal Kelly Kenny naar Jagorsfontein afgezonden om de Boeren uit dia strsek te verdrijven van Edenburg vertrokken is en onder het bevel staat van kolonel HughesHallet Uit Durban komt het bericht dat de Natalsche spoorweg weer beschadigd ia nu bil Paardenkop tnsschen Standerton on Volksrnst Den 18en op den vmaardag van het begin van het beleg is Kimperley in rep en roer geweest omdat troepjes Boeren zich in den omtrek vertoond hadden De verdedigingswerken werden bemand en de forten bezet Meu houdt zich nog voorbereid op een aanval De correspondent van Central News te Kaapstad die dat meldt voegt er bg dat er onlang nog pogingen gedaan zijn om de schutterij van Kimberley weer op te richten maar dat daartoe geen medewerking te verkrijgen was omdat zekere otücieren van minderen rang zich tijdens het beleg gehaat badden gemaakt Overigens weinig nieuws van het oorlogsterrein Wat er in het Oosten vah de Transvaal gebeurt kunnen we slechts gissen maar vast staat wel dat de Engelschen er terugtrekken en Botha even hard of even langzaam zoo men wil hun achterop komt Eenerzgds wordt beweerd dat de Khaki s het niet uit kunnen houden in het Lgdenbnrgsche om het ongezonde klimaat van den anderen kant verneemt men dat de generaals 6f bang zfju voor hun verbindingslijnen nu de Boeren weer zooveel teekeneu van leven vertoonen óf zich in het centrum spoediger bg Pretoria willen concentreeren om dichter bi de hand te zgn als daar of in den Vrgstaat de boel weer mis loopt Volgens Laftans correspondent te Pretoria staan zelfs president Stejjn en commandant generaal Botha thans weer hij Belfast V tis met den vrede tussohen de Engelsche imperialistische en radicale liberalen bij de stembus gesloten reeds nit In de gisteren gehouden bijeenkomst der liberale imperialisten werden verschillende resoln De bankier had belang bij den handel in granen en meel maar hq beweerde dat niets goed zou uitvallen zoolang de patroon niet in de zaak be trokken was Cayrol had een blind vertrouwen op het gelukkig slagen der patroon Mevrouw Desvarennes die alles wantrouwde wat uit den vreemde kwam en volkomen op de hoogte was van de geruchten die over Hentogin omloop waren had altijd geweigerd den Duitacher aan huis te ontvangen Doch Cayrol had zoo sterk aangedrongen was er zoo dikwijls op teruggekomen dat zij het moede geworden ten laatste had toegegeven Herzog was juist gekomen Hij betuigde aan mevrouw Desvarennes aijne groote tevredenheid dat hij tot haar toegelaten was Hij had zoo dikwijls haar uitstekend doorzicht hooren roemen dat hij zich eene voorstelling van haar gevormd had die toch nog ver beneden de werkelijkheid bleek te zijn zooals hij thans begreep nu hg de eer had baar te kennen De patroon was in het eerst wat koel maar de innemende vriendelijkheid van Herzog had haar welwillender gestemd Deze geslepen kerel met zijn langzame spraak en rustelooze oogen bracht een betooverende uitwerking te weeg als eene slang Hij boezemde afkeer in en ondanks zich zelve hield men zich met hem bezig Hij had al aanstonds de zaak der granen op het tapijt gebracht Doch op dit punt bevond hij zich tegenover de echte mevrouw Desvarennes en hier hielden geene beleefdheden stand voor het onbedriegelijk inzicht der handcUarster Bij de eerste woorden van het gesprek had zij bet swakks punt der combinatie tiën aangenomen waarin t beginsel wordt uitgesproken dat de tgd is aangebroken zich van den linkervleugel der liberale party af te scheiden en de partg te reconstitueeren onder de leiding van mannen wier meening over de bnitenlandsche en koloniale politiek in overstemming is met het nationale gevoelen Hoewel in d resolntiën niet werd da naam van Lord Rosebey in de discussie meermalen genoemd want in hem zien de imperialistische liberalen hun leider en heil Of zy echter verstandig doen met de rudicalsn te breken is een tweede tenzü het imperialisme alle vooruitstrevendheid heeft gedood Voor het ernstig bestrgden der conservatieven zullen zg don steun der radicalen niet kunnen ontberen Verspreide Berichten Fbahkbuk De Tentoonstelling is Donderdag bezocht door 235 124 personen De Kamer van aanklacht heeft Salson den bedryver van den aanslag op den shah van Ferzië naar het Hof van Assises der Seine verwezen en waarscbgnigk zal de zaak in de tweede ihelft der volgende maand dienen Volgens do Anrore hebben een groot aantal repnblikeinsche gezinde officieren hun ontslag uit den dienst aangeboden omdat zg door hun tot de reactionaire party behoorende chefs uiterst kwetsend behandeld worden DUITSOBUND Gemeente exploitatie te Berljn Door den Berlgnschen gemeenteraad is eergisternamiddag na breedvoerige beraadslagingen met 113 tegen 9 stemmen besloten tot den aanleg en de exploitatie van nieuwe tramlgnen voor rekening der stad Professor Koch is na een afwezigheid van anderhalf jaar te Berlgn teruggekeerd van zyn enorme reis tot onderzoek van tropische ziekten Nn is de redacteur van de sociaal democratische Hamburger Echo het lid van den Ryksdag Molkenbnhr weer veroordeeld tot honderd mark boete met inbeslagneming van de nog voorhanden exemplaren van zgn blad waarin voor kwam een artikel bepleitende negatie van de plaatseiyke verordening van Lttbeck waarby het uitzetten van stakingsposten verboden werd ontdekt en hem met zulk eene juistheid bestreden dat de financier zijne zaak ziende vallen op de stem der patroon zooals de muren van Jericho op het bazuingeschal der HebreSrs instortten den aftocht geblazen had en over een ander onderwerp begonnen was Hij was van plan eene credietvereeniging op te richten zooals er maar weinig bestonden Hij zou terugkomen om er met mevrouw Desvarennes over te spreken want aij moest deelen in de ontzaggelijke voordcelen die de zaak belootde op te leveren Daar zou geen cent bij te verliezen zijn het nieuwe der zaak bestond in de deelname der grootste bankiershuizen in Frankrijk en in den vreemde wat elke soort van concurrentie buitensloot en de vijandige gezindheid van de groots geldmannen voorkwam Het was zeer wetenswaardig en mevrouw Desvarennes zou zeker een groote voldoening smaken door kennis te nemen van de samenstelling dezer maatschappij die bestemd was om van haar eerste optreden af de belangrijkste der wereld te worden en op een uiterst eenvoudig denkbeeld berustte Mevrouw Desvarennes zeide geen ja of geen neen Door het zoetsappig en vleienagepraat van Herzog verontrust ge oelde zij dat zij met dezen man op een gevaarlijk terrein was Het scheen haar toe dat haar voet wegzakte zooals in die gevaarlijke veengronden welker oppervlakte bedekt is met bloeiend gras dat uitooodigt om er op te loopen Maar Cayrol was vemikt Hij ving gretig t de woorden van den Duitscher op en deed van tijd tot tijd uitroepen vol bewondering hooren H ffrdt wtrwUgtLJ