Goudsche Courant, dinsdag 23 oktober 1900

jostitie onmiddellgk bg den procnrenr generaal van het gerechtshof in verzet gekomen met bet gevolg dat het hol opnieuw de gevangenneming van S heeft gelast en deze eergisteravend ten huize van zgn ouders inde Eerste Van Swindenstraat voor de tweede maal werd gearresteerd en naar het huis van bewaring overgebracht N v d D Uit s Gravenha e schrgft men Hier ter stede is een zeer belangrijke en niet minder brutale diefstal van schilderijen gepleegd ten nadeele van een ingezetene door diens huisknecht en een vriend van dezen een smidsknecht Do waarde van de gestolen schilderijen bedraagt tienduizenden Reeds sedert t begin van het jaar werden door den huisknecht en den smid schilderijen nit de woning van den meester van eerstgenoemde medegenomen en te gelde gemaakt bg een paar opkoopers alhier In t geheel zijn 236 schilderijen ontvreem d Er zjn doeken bij van groote waarde en van oude meesters o a van Ostade De daders die bekend hebben zijn naar het huis van bewaring overgebracht Zg beweren dat de opkoopers hun ver onder de waarde betaalden maar deze zeggen dat zg soms prijzen van f 20 000 ih betaling gaven Uit Haarlem meldt men De twee gebroeders Riemsdijk zjjn de dupegeworden van een oplichter die z g nieuwskwam vertellen van familie uit Transvaal Zijn koffers stonden nog aan het spoor hghad wel honderden dollars bij consuls matrnn geld noodig om zgn koffers te Uttohalen Men herinnert zich de ovèr ijverige toepassing van de Leidsche politie verordening op de fietsers De Kampioen meldt nn dat naar aanleiding van onderhoud van een der Dag Bestuursleden van den A N W B mot den burgemeester van Leiden het Dag Bestuur van den Bond de Leidsche verordening beeft bestudeerd en de noodige voorstellen gereed gemaakt Als nn de rroede vaderen willen veranderen is hot advies gereed Onlangs is medegedeeld dat een adelborst zon zgn verwijderd wegens het mishandelen van een jongeren kameraad bij het baron ontgroenen De moeder van den zoogenaamd mishandelde schrijft nn aan de N R C dat de mishandeling slechts bestand in het geven van een schop waarvan de betrokkene absolnnt geen letsel ja zelfs geeo pijn ondervonden heeft Ook is het toebren gen van dien schop niet de reden maar slechts de directe aanleiding tot verwijdering geweest Men meldt nit Bnssnm Het is de politie gelakt de drie dievan te arresteeren die in den nacht van Woensdag op Donderdag nit een wachthuisje van den spoorweg alhier voor eene waarde van f 600 aan telegraafmaterialen gestolen hebben Drie bossen draad zijn in een naburige sloot teruggevonden Twee van ds dieven behooren te Hilversnm thuis een in Laren Zg zgn aan de justitie overgeleverd Onder de telegrammen van gelnkwensche van het staatsrecht en de Hofetiquette ge ZiiiiB Hooïheid Hertosr Hendrik van regeld worden v6ór de verloving openbaar de officier van Zijne Hoogheid Hertog Hendrik van regeld AUau U n 8e Uw EUn bijlnUltii i Op an Mu X f 18 t f 7 9 8 81 i 9 86 ♦ = 8S 10 08 8 80 8 48 9 47 10 09 10 88 9 46 10 81 6 17 6 87 6 89 7 06 6 89 6 46 6 Sli 7 0 7 86 6 41 04 lO U 11 08 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 lUa l 8 kluM mti ln Ulm i T iH U t i li i t iftaad wnto B H lU a k ipoor L Eitra appl m tl iii a J Compapue d Wipai Mta L 01 8 99 9 17 9 68 8 18 M 8 84 t 1 88 E S 8 4S 8 56 9 44 10 19 10 18 10 48 11J9 9 56 10 08 10 17 10 80 10 84 9 11 9 81 10 00 10 19 10 46 11 11 11 8 9 88 9 49 10 88 e O u D i t u T E a D A u Im oud 6 S9 8 U 8 8S 9 S8 10 80 10 59 19 08 1 10 8 36 8 86 4 07 4 48 6 19 6 86 8 48 9 61 10 19 10 87 11 06 lArnitW 8 01 8 5S 10 10 11 04 18 48 18 67 1 57 8 96 419 4 67 5 30 6 03 0 44 9 3 10 3 1 03 11 8 lAmatO 8 19 9 13 9 87 10 11 1 1 08 l ll 8 18 8 40 4 t 13 4 6 8 9 58 10 50 11 16 18 14 H 5 8 8 04 T 09 7 15 7 89 8 5 8 6 9 08 9 4 lO U 1146 1U6 18 6 1 80 8 0 8 4 00 U 4 87 5 8 6 81 7 1 7 1 7 6 VMTÈulg 88 5i IJ i o 4 8 6 43 ZoaU rm Iag 6 68 5 In is 8 01 5 10 6 64 2efaoh Mo 6 08 Onuda 8 14 Hl 7 88 7 48 S 07 08 9 19 9 80 10 11 10 64 11 51 19 08 18 84 8 r JdkM d mU pliuiirt toi iw d W Harm rilutr i VBi t 0 6 8 7 15 8 10 81 8 9 18 9 81 11 16 18 87 18 9 81 10 8 81 4 4 8 11 6 81 7 09 8 10 61 Amai W 6 84 6 47 7 80 8 85 8 45 9 80 V 46 11 80 19 48 1 06 8 40 8 88 8 49 6 0 6 88 6 86 7 86 8 88 10 06 riauda 7 08 7 81 8 18 9 19 9 89 10 18 10 84 18 11 86 S 8 88 4 16 4 84 6 47 7 K 7 64 8 09 9 19 11 88 Jnff Joh V d Bnsch volgens portret Nutuurlijk kondon die personen niet nalaten eveneens hnnne dankbaarheid te betui l 1 8 8 7 47 8 88 9 80 10 10 6 07 4 8 09 9 87 10 88 TüBKUE Bö keuerljjk irade is het gebraik van postdaiven verboden naar bet heet in verband met het leit dat telkens door BnssiBche schepen van den Bosporns uit postdniven werden losgelaten in de richting Van de BoasiBcbe kost ROEMÏHIE Te Boecharest znllen de verhandelingen over het Bulgaarscbe complot den dertienden November een aanvang nemen Men rekent alvast op tien dagen dnnr doch misschien komt er nog wel een dag ol vijl bjj BINNENLAND De intocht in de residentie van H M de Koningin en Hertog Hendrik was een ware triomftocht Het grootste deel der bevolking was opgetrokken langs de straten en wegen om getuige te zijn van de biyde incomste Voor de ontvangst der vorstelgke personen Waren de gewone antoriteiten aan het staatsspoorstation wijl H M geen buitengewone ontvangst bad gewenscbt In bet Hofsalon van het station waren ook de Doitsche gezant en diens gemalin aanwezig De Koningin stelde Haar verloojde aan de antoriteiten voor en begaf zich daarna aan b prinsen arm in den hofsalon De commissaris der Koningin mr Patiju heette daar het verloofd vorstenpaar welkom en gewaagde van de groote belangstelling der geheele bevolking in de heugelijke gehenrteais waarop Godi zegen moge maten De burgemeester dor residentie verwelkomde daarop zijnerzpa bet vorBten aar Voor het koninklijk paleis stonden duizenden geschaard Het was daar een treilende volksbetooging en eindeloos gejoich reeds toen ii koninklgke rijtuigen in de verte aankwamen Prins Hendrik wai in het rpuig tegenover de Koningin en de Koningin moeder gezeten Ëen oogenblik verwijlden de Koningiiv en prins Hendrik vóór het paleis Weinige oogenblikken later verschenen zij op het balkon en toen was de geestdrift van het volk onbescbrijleiyk Spontaan werden volksliederen gezongen De koningin en de hertog waren blijkbaar diep getroffen en dankbaar voor het liefdebetoon Slechts noode scheidde de menigte van deze plek In den namiddag maakte de Koningin met haar verloofde onder groote uiting van de geestdrift der bevolking een rijtoer door de stad en naar Schevoningen Aan het gala diner ten hove waren genoodigd de leden van het huis der koninginnen de presidenten der beide kamers de ministers de commissaris der koningin de burgemeester en andere antoritoiton benevens het gevolg van hertog Hendrik De kon millitaire kapel maakte mnziek Vóór het diner waren alle genoodigden voorgesteld en hadden gelegenheid hun gelukwenschen aan te bieden 6 41 65 4 48 8 80 6 07 7 18 4 68 1 41 6 01 8 1 8 11 6 04 f 6 17 6 10 6 88 7 89 Botterdam Beun Rotterdam D P Botteidam M Oapella Nlettwarkark HoardtwU Soida 7 48 8 87 8 41 8 68 9 08 9 14 9 08 9 19 7 16 7 88 7 89 7 88 7 8 Qouda Ïevenli Moem BoMamanZog Tootbug aHaga d 9 07 80 6 84 7 6 16 6 88 6 48 6 08 7 04 toada Ottdaw Woald Utnokt 8 18 8 8 9 89 Ulraoht Woanlen Oadaw aaida Mi 7 0 1M tM 08 Ook bii het vertrek waren aan het Paleis en het station dezelfde geestdriftvolle betoogingen gemaakt kon worden Deze quaesties Lebben vooral betrekking op de positie die de hertog als prins gemaal der Koningin zal innemen Uit Schwerin wordt gemeld dat het bericht van de verloving in de Mecklenbnrgsche landen overal met groote vreugde is opgenomen WiJ Mecklenburgers zegt de correspondent van de Kolnische voelen ons als Nederduitschers na verwant aan de Hollanders wat betreft de taal kunst en denkwijze en derhalve moest het bericht dat de schoone heerscheres der Nederlanden zich een spruit nit ons vorstenbnis tot gemaal beeft gekozen bij de bevolking de hartelijkste instemming vinden Mecklembnrg Schwerin ten paleize Het Loo mocht ontvangen luidde dat van Z M den Keizer van Duitschland Empfange ans tren mitlüblendem Herzen meinen innigen Gluckwensch Die Anfgabe welche Du übernommen ist schwer ontsagensvoll nnd reich an Arbeit An der Seite der zielbewnszt Ibres Amtes mit klarem Bliek waltender Oranierin wird Dir met Gottes Httlle gelingen das kernige Volk der NiederWnder au beglucken Heine Gedanken and WUnsche begleiten Dich und die theure Konigin WILHELM Wie beweerde ooit dat de Hollanders een koel volk zijn vraagt deHaagschecorrespondentvan de New York Herald Bemesting van aardappelen In vele streken ia het verbouwen van aardappelen de kurk waarop de landbouw drijft maar dan ook groote opbrengsten die gedanen arbeid en bemesting ruim loonen Om tot zulke hooge opbrengsten te komen maakt men gebruik van kunstmest die veel beter resultaten geeft dan stalmest bij deze vrucht Wenschelgk is bet eene volledige bemesting toe te passen vooral waar men een intensieven aardappelcultnur drijft Het is moeilijk een voor alle gevallen geldenden regel te geven alleen willen we gemiddelde cijfers noemen wat de boeveelheid aangaat Phospbormest diene men toe in de herfst in den vorm van Thomasslakkenmeel van 400 700 K G per H A Na het uitstrooien wordt het slakkenmeel nauwkeurig geegd en luchtig ondergeploegd Aangaande kalimest valt iets bijzonders op te merken Als naar gewoonte geve men in het najaar een kalibemesting van ± 800 K G kainiet perH A ol anders in het voorjaar de halve hoeveelheidpatentkali De ervaring heeft geleerd dat de aardappel een kaliplant is maar tegelijk dat het wenschelijk Is de kalibemesting aan de voorvraobt te geven Wil men b v in het voorjaar 1902 op een stuk land aardappelen verbouwen dan nn najaar 1900 de kalimest geven Zoo handelende zal men uitnemende resultaten verkrijgen En nu de derde in het gezelschap deCbilisalpeter Een groote gift Ohilisalpeterin eens werkt wel voordeelig op de kwantiteit der knollen maar nadeelig op de kwalileit terwijl het zetmeelgehalte achternit gaat Om dit te voorkomen geve men bij deplanting 100 K G Chili en eenige wekenlater nog eens 100 K G per H A Zoo handelende ontzeilt men de gevaarlgke klip terwi de opbrengst ons zal toonen hoe dankbaar de aardappel is voor de gevolgdehandelwijze B Er werd nooit grooter laster nitgestrooid Zij ziin voor indrukken zeer vatbaar en tot op zekere hoogte sentimenteel De verloving van de jonge Koningin heelt dit bewezen Na verloop van drie dagen is de gebeele stad neen het geheele land nog vol van verrassing sympathie hoop en bewondering verrassing daar het nieuws zoo onverwacht mogelijk kwam sympathie omdat het volk de jeugdige Koningin vurig liel heelt hoop opdat het roemvolle geslacht der Oranje s moge blijven voortbestaan bewondering omdat onder alle standen dB overtniging beerscht dat Wilbelmina geen rekening heelt gehouden met diplomatie koninklijke tradities en staatsredenen en een verloving uit lielde heelt aangegaan Zulk een stroom van verschillende gevoelens is bgna te veel voor de Hollanders stoer als zij zijn Vlaggen wapperen aan de hnizen in elke straat van het eene eind van de stad tot het andere voor de winkelramen waar portretten van den aanstaanden Prins Gemaal zijn geSiposeerd scheut het volk nooit te verminderen Aan t slot van zijn correspondentie schrplt hij Nationale trots is een van de machtigste trekken in het Hollandsche karakter De eenige opmerking welke ik heb hooren maken omtrent de kenze der Koningin was deze dat een Mecklenbnrg Schwerin hoe te waardeeren in andere opzichten niet van zalk een hoogen rang is als men gewenscht zou hebben voor den gemaal van de alstammelinge der roemrijke Oranje Nassans Daartegenover staat dat hg reeds met welgevallen wordt beschouwd omdat men er van overtuigd is dat geen gewoon man het hart dor jonge Koningin kon winnen waar Prins Max van Baden Prins Frederik Hendrik van Pruisen Prins Adolf Bernard van Schaumbnrg Lippe om er slechts eehigen te noemen niet slaagden Gemeng de Berichten De instructie in de zaak van de aanranding van den beambte der Associatie Cassa te Amsterdam op 2 Oct jl is nog niet geëindigd Gelijk men zich herinnert waren twee verdachten in hechtenis de 23jarige J W S boekhouder bg de ürma Broekman en diens vriend de 26jarige A J K Op last van de rechtbank is eergisteren de eerste in vrijheid gesteld op grond dat geen voldoende aanwijzing van schuld tegen hem gebleken was Van die beschikking Met betrekking tot de verloving van Koningin Wilbelmina met hertog Hendrik van Mecklenburg Schwerin verneemt Die Krentzzeitung dat de verloofden in den loop van het jaar elkander dikwijls ontmoet hebben o a in Hei te Potsdam en in Augustus te Schwarzburg waar zij genegenheid voor elkander opvatten Toen de Koningin in September in Znid Daitschland vertoefde heelt nOg een samenkomst in Höchst aan de Main plaatsgevonden Volgens de Mecklb Nachriohten moesten vele ingewikkelde en lastige quaesties KOTTlaoiU eonBa Tin nm 4 89 4 47 4 84 6 95 4 44 4 1 11 6 07 6 18 6 46 7 88 9 40 18 80 1 48 f f 9 48 18 38 1 54 8 89 9 18 9 47 10 16 11 81 11 46 18 10 1 86 8 14 2 45 S 46 4 08 J I 10 86 I I 46 f S 10 88 1 8 10 48 inn 8 08 10 49 11 88 19 08 18 81 1 09 9 09 8 86 1 06 4 6 4 84 5 49 6 81 7 89 OOUDA DBN UAAQrÏM vsna 10 69 11 88 18 16 18 16 18 8 1 68 8 91 8 46 4 19 4 0 5 88 11 11 1 10 f 11 88 1 91 f 6 18 11 86 K 1 8 K n t n 6 87 g 10 46 11 41 18 08 18 46 18 65 1 40 8 80 8 48 4 16 4 45 6 89 65 6 16 6 48 7 57 1 18 9 51 10 80 9 67 10 11 10 88 ff 80 18 84 8 18 S 09 8 84 4 7 4 49 5 81 5 4 7 05 7 81 S 09 8 98 8 45 1 0 38 10 69 nba kUln L BjIuIti em liljel la U m mppltmeatWwiji 11 06 B 9 89 eOl DA UTBICHl vim veru 10 87 10 1 11 01 1 88 7 10 7 8 7 85 7 33 7 54 8 08 10 14 10 0 11 1 11 84 10 14 10 49 11 47 18 00 11 87 8 16 8 19 4 38 J SJ 8 48 9 6 11 6 80 8 40 8 59 19 39 1 09 8 08 8 45 04 7 00 11 4e 10 11 88 18 09 1 4S 8 08 8 19 4 08 4 48 48 6 3 7 00 7 8 9 01 9 36 10 06 10 46 11 6 18 87 4 91 7 84 9 8 11 07 J0 41 li 8 4 88 0 86 9 10 4 11 87 18 11 19 81 8 18 8 40 1 4 4 46 5 90 16 7 84 7 48 846 9 89 10 07 10 18 11 88 Er heeft zich te Leiden bü de loting voor de militie iets voorgedaan waarmede een belanghebbende zich niet kan vereenigen De bedoelde persoon zegt dat hij van Kampen heet en was op den dag waarop zg wier namen met de letter K beginnen moesten loten op het appèl Zijn naam werd echter niet afgeroepen zoodat hg ten slotte alleen overbleef Op de vraag waarom bjj er nog was antwoordde hg dat hij nog moest loten en bg het noemen van zijn naam vernam hg dat er reeds op de C voor hem was geloot Hg nam daarmee geen genoegen omdat het een dienstplichtig nommer was dat op de C voor hem was getrokken Reeds vroeger moet er kwestie over de spelling van zijn naam hebben bestaan Op het oproepingsbiljet voor de inschrijving was zijn naam ook met een C gespeld waarop hg naar hg zegt op het stadhuis met een getuige is gaan meedeelen dat hg evenals zgn vader van Kampen met oen K en niet met een C heet Het blgkt nu dat zgn naam meteen C toch is gehandhaafd gebleven Op den Bnrgerlgken Stand nl staat hij werkelijk met een C ingeschreven maar zijn vader met een K Ook de broeders en zusters van den loteling komen allen in de geboorteregisters met een C voor En dit is natuurlijk zegt het L Dbl want gelijk ons bg het verzoek om inlichtingen bleek in de huwelijksakte van 1869 is de naam van Kampen géschreven met een O en dientengevolge zgn de namen van al de kinderen nit dit huwelijk ook met een C geschreven daar bg de aangifte van geboorte de huwelijksakte wordt over Van een geheele ol gedeeltelijke herloting kan dns in dit geval geen sprake zijn De loteling heet van Campen met een C Het eigenaardige geval doet zich echter voor dat de vader geboren is met een K en getrouwd met een C Naar aanleiding van den moord op de li jfarige Maria Kessels gepleegd in welke zaJv alsnog weinig licht schgnt te zijn gekomen schrijft mon aan Het Vad het volgende Als men nagaat dat de kleertjes van het vermoorde meisje in het bezit zijn gevonden van den schilder Mutsaers nit wiens koUer ze naar luid van het verhaal zijn te voorschijn gekomen dan is de veronderstelling niet gewaagd dat Mutsaers 61 de moordenaar is 61 dien kent Wel zegt hij naar gemeld wordt die kleedingstnkken van den koster Isterdael te hebben ontvangen en ze te hebben aangenomen en verborgen op de smeckingen van dezen hem toch niet te verraden daarbg de toezegging ontvangende van geregeld werk te hebben door tusschenkomst van den koster maar deze verklaring van Mutsaers kan niet direct als waar worden aangenomen Immers aangenomen dat Isterdael dom genoeg ware geweest de hulp van den hem blijkbaar niet van nabg bekenden Mntsaers in te roepen voor de verduistering dier kleeding hoe dan nog te verklaren de bereidwilligheid waarmede Mntsaers die toch de I 1000 nitgeloolde premie verre zon moeten stollen boven hetgeen Isterdael hem kon aanbieden aan de smeekingen van dezen gehoor verleende met de voor de handliggende wetenschap dat hg zich bg zeer mogelijke ontdekking op zgn minst als een in den moord betrokkene zon hebben aangeduid Ons komt het voor dat is Mutsaers zeil niet de moordenaar de moord is gepleegd door iemand die hem met grootere beloften dan Isterdael hem kon doen heelt knnnen winnen voor de zwijgende rol tot nog toe door hem gespeeld De uitgevers van Holkema Warendorl te Amsterdam die in 1898 het Olficiëel 6edenkdoek van de Inhuldiging hebben uitgegeven zullen ook thans bg het aanstaand huwelijk van H M de Koningin met Zijne Hoogheid Hertog Hendrik van MecklenburgSchwerin een dergelijk Gedenkboek uitgeven Ook nn weder zal het een kloek kwarto Praohtwerk worden met zeer talrjjke illnStraties versierd De bekende letterkundige W G van Nouhuijs heeft de opleiding op zich genomen Belangrijke artikelen en bijdragen zijn reeds toegezegd door de heeren Prol P J Blok Prof L de Hartog Kolonel P de Bas Dr D C Nijhofl Mr Macalester Loup E B Kiolstra Joh Gr im Mr M G L van Loghem Bernard Zweers e a Wij komen later op deze belangrijke nitSave terug STADSNIEUWS GOUDA 22 October 1900 Wij werden in staat gesteld om de circulaire door een zevental leden van ons Nntsdepartement aan hnnne medeleden toegezonden en die ons bericht van Donderdag j h reeds aankondigde in rnimeten kring be kend te maken Hoge de inbond daarvan vele stadgenooten die tot heden verzuimden toe te treden opwekken om zich bg deze nnttige vereeniging aan te sluiten Zg kunnen daardoor een gemeenschappelgk streven steunen dat alle aanbeveling verdient De bedoelde missive luidt aldus Zooals ü bekend is heelt ons Bestnnr toen ook na zjjn collectieve ontslagname de nieuwbenoemde Bestuursleden de leiding der zaken niet wenschten te aanvaarden ernstig teleurgesteld door het gebrek aan belangstelling bjj vele leden en aan voldoende geldmiddelen in de departementale kas een voorstelktot ontbinding in behandeling gebracht in de vergadering van Woensdag j l Na uitvoerige beraadslaging staakten over dit voorstel de stemmen 7 tegen 7 zoodat bet volgens ons reglement was verworpen Op aandrang der vergaderden verklaarde het demissionaire bestuur zich nogtans bereid tegen Woensdag e k nogmaals de leden bijeen te roepen ter verkiezing van een nieuw Bestuur Mocht ook deze poging niet slageUj dan zon het zonneklaar blgken dat men in onze goede stad geen samenwerking meer wenscht in den geest der Maatschappij tot Nut van Igemeen En dat zonden wij ernstig betreuren gedachtig aan het heilrgk en grootsch verleden en laan het krachtig en invloodrgk heden sener Maatschappij die meer dan een eeuw lang op doizender ei wgzen de volksbelangen in Nederland en telkens na grondig onderzoek trachtte te bevorderen Daarom vragen wg U vrijmoedig en met aandrang laat Uw tronwe opkomst van aanst Woensdag vooreerst den dreigenden ondergang vanjiet Departement Gouda verhoeden en ZÓ6 aan de stad onzer inwoning die oneer besparen maar moge ziJ tevens het begin worden van nieuw ontluikende belangstelling in een streven dat het algemeene volkswelzijn in mimen zin beoogt en jaren lang den roem uitmaakte van onze Maatschappij tot Nut van t Algemeen Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Water leidingMaatschappij Datum 16 Oct 1900 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 15 vervloeiende kiemen O soorten 1 ziektekiemen geene Opmerkingen uitstekend w g Dr H J VAK t HOFP Door de gecombineerde classes s Gravenhage Gouda bggestaan door de Gedeputeerden der Synode zijn met gunstigen uitslag geëxamineerd bi de Uhr Gerei Kerk de heeren M Den Boer A Van der Hegden Jzn J L Jaspers en J v d Vegt respectievelijk beroepen predikanten te ürk Broekop Langendgk Boskoop en Zaandam Gerei Kerk Drietal Te Waarder Krugswijk te Kollum Roorda te Scharnegoutum en Voogel te Gouda 18 Oct werd met gunstig gevolg door de classe Woerden van de gerei kerken peremptoir geëxamineerd de heer H Koifijberg ber pred van Zevenhoven NiBuwEEiciiBii d IJsEL De dienstbode van den landbouwer D K alhier hiid eergistermiddag door te ver voorover te bukken het ongeluk te water te geraken Zg verkeerde in levensgevaar toen gelukkig het ongeval werd opgemerkt door de vrouw van D K die er in mocht slagen het meisje te redden De ondervinding is de beste leermeesteres De Heer C Overbeek te Damespolder bij Hoogeheide prov Noordbrabant had zeil de werkdadigheid der Pink Pillen ondervonden en had ze desjvege aan verscheidene personen eveneens aangeraden gen en deswege schreef hj ons t volgende Jnffronw Johanna van den Buach te Hoogerheide 21 jaar was zwaar lijdende aan de maag meer dan 2 4 3 jaren leed zjj gelijk eene martelares het geringste voedsel kon zij niet verdragen zij heelt op mijn aanraden de Pink Pillen gebruikt en is thans na t gebruik van 3 doosjes geheel genezen Zij is nu ten hoogste dankbaar maakt het in de dagbladen bekend gelijk u zulks van mij gedaan hebt Onze verslaggever heeft zich daarop tot genoemde juffrouw persoonlijk gewend en mocht het gemjegen smaken de zelfde verklaring als hierboven te vernemen men kon het haar aanzien dat zg zich veel opgeruimder gevoelde en Uit dankbaarheid gaf zi aan onze verslaggever haar portret waar hierboven de afbeelding Gaarne had onze verslaggever nog eeE bezoek gebracht aan den Heer Overbeek om hem mondelings voor zijne mededeeling te bedanken doch daar hg nog zoo vele personen te bezoeken had om zich van de wondervolle genezingen te overtuigen ontbrak hem hiertoe den tgd Prg s 1 75 de doos f 9 per 6 doezen Verkrijgbaar bj J H I Smabiué Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Zeer werkdadig voor bloedarmoede rheumatiek zenuwpijn neurasthenie henpjicht verlammmg ataxie locomotrice zonuwziekte klierziekte enz enz Zij hergeven schoone kleuren en handelen in alle gevallen van verzwakking bij de vrouw en hebben op den man eene werkdadige werking tegen alle ziekten veroorzaakt door overdreven arbeid en t itensporigheden Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken bij Wollf Co West Haven 198 Wacht ü evtnv3tlvoOTdinamaaksel8 veraehaf u dt eeht Pink Pillm alteen hij den Heer Sua bilU te Rotterdam of bij de depotliouden die ojider de attesten in de couranten zijn aangegeven Alle andere personen verkoopen goedkoopere zoogenaamde Pink Pillen zutka ie slechts om het publiekte bedriegen Ome verslaggever vernam het verachüUnde plaatsen in Nederlana hoe de personen er ingeloopen zijn en hoegenaamd niet de minste uitwerking dezer nagemaakte Pink Pillen ondervonden hidden onnoodig te zeggen dat deze personen spoedig met het gebruik der echte Pink Pillen weder zijn begonnen i Set natnaaksel der Pink Pillen heejt nog nooit iemand qenezen Afbeelding der doos INGEZONDEN Met genoegen las ik Zaterdagavond nw beoordeeling van de Ie abonnementsvoorstelling in Kunstmin Gelukkig had ik van het stuk gehoord en ten overvloede voorspelde de titel niet veel goeds Ik was dus thui gebleven omdat ik mijn vrouw en vooral niet mgn jonge dochters er aan durfde wagen Nn kwam biJ mjj de vraag op Kan de Directie van Ons Genoegen dergelijke prullen niet weren f Heelt zg geen invloed op de keus der vertooningen en kan zg niet zorgen gelgk mijns inziens haar plicht is dat de leden vrouwen en jongelui met geriiltheid mede naar de komedie kunnen nemen f Iemand die pas in de stad woont VERSCHEIDENHEID Een merkwaardige kostwinning heeft gedurende een tijdsverloop van meer dan twee jaren een Russische vrouw in Rostow er op na gebonden Zjj trachtte namelijk aan den kost te komen door personen die er van gediend waren op kunstmatige wgze te verminken ol liever door bg hen zekere ziekteverschijnselen te voorschijn te roepen die alkenring voor den militairen dienst ol een nitkeering van een verzekeringsmaatschappij ten gevolge konden hebben Het geheim van haar zonderling beroep dat zij na den dood van haar man van dezen had overgenomen bestond in een inspuiting onder de huid met een preparaat van petroleum waardoor de gewrichten schenen te verstijven Langen tijd gelnkte het haar nit de handen der politie te blüyen doch ziJ viel door de mand toen zij e jongen uit een epoorweg coupé was ge haar eigenaardige wijze had gecut door de patiënt zich niet alleen loosatelling der spoorwegmaatscha ook een nitkeering eener verzekeriJ schappij tegen ongevallen verzekeren wilde Te Maassluis geraakten eergisteron in den Noordvliet te water de 22 jarige schippersknooht J W S die bg het aan boord gaan van zijn schip misstapte doch zijjiizell spoedig wist te redden en een wielrijdster mej T v d G die te veel aan den kant reed en haar evenwicht niet kon houden Zij werd met veel moeite door den bmgwachter Boers gered Veemarkt te Rotterdam Maandag 22 October 1900 Vette Ossen en Koeien redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 34 ae kwal 3a 3e kwaliteit 39 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit a8 ade kwaliteit 36 3de kwaliteit 22 cent per half Kilo Vette Varkens redclyke aanvoer iste kwaliteit aaï ade kwaliteit 21 tde kwaliteit 19 cent per half Kilo Vette Schapen en Lammeren veel aangevoerd De handel was in vet Vee en vette Kalveren prijshoudend Schapen en I ammeren minder in prya traag vette Varkens slecht minder in prijs GROOTE KEUZE DAMES en HEKREN PARAPLUIES A VAN OS A B Md Taillenr Kleiweg E 78 GOUDA Veleph Mo 31 Amsterdam Beurs van Vikrs 81 98 loof li v 101 67 88 86AJ 10 84 900 486 108 80 4 iSiotkri 81 98 88 18 OCT NTISIEUND Oart Ned W S Sl J dito dito dlK 8 dito dito dito 8 IIol ail übl Gou ll 1861 984 Iruil IniohryTiQg 1868 81 6 OotTlHl Obl lo p pilir 18 8 8 dito io iilTei 1868 6 l PomTDQAl Obl met ooupoo 8 dito ticket 8 KOUAKO Obl Binnenl 1804 41 l duo OeooM 1880 4 dito bü Bothl 1689 4 dito bv Hop 1889 aO 4 dito io goud leoD 1868 6 dito dito dito 1864 I 67 SPAMii Ferpet lohuld 1881 4 Tuuau Oept OooT leen 1890 4 6ee leeatDg Berie D Oeo leeoin aerieO Dis AraBp T oblg 1891 6 UllIoo Ob ooit Sob 1890 8 ViNEiviu Obl 4 onbep 1881 VWTIEDUC Obligetiea 1896 8 ItoTTlXBxH atod leeu 1894 8 D N Afr HandeUr und Areiidib T b lIq CertiSe tea DeliUaat bappg dito Arn Hjpotbeekh paodbr 4 i Cull Mij derVorateul aand a Or Hypotheokb pandbr 4 i Kederlandaohe baak aaad Ned Handolmaatiob dito N W k Pao Hyp b paadbr a Sott Hypotheekb paadbr 4 ütr Hrpothoekb dito 4 188 110 90 89 lip s 66 161V OoariKK Omt Hoog bank aand llDSL Hypotbeekbank pandb 6 A 111UKA Squt hypotb pandb 4 Maiw L O Fr liien eert 6 ViD Holl IJ 8poorir Mij aand Mij tot JSipl T 61 Spir aand Ned lod Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dl o 6 T1 UI Spoorwl 1887 89 A Eobl sl Znid IUl Spwmij A H obl 8 l oi KN Warichau Weenen aand 98 lOon 100 114 106 74 RoiL Or Ruil Spw MiJ obl 4 Baltiiebe dito aand Faitowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kunk Oh AK ir 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 ï V 86 K na Oent Pao 8p Hij obl 6 Ohio k North W pr 0 J aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer k Rio Or Spm eert T a 1 lUiooii Central obl in goud 4 I LoiiiT k NashTllliCert y aand l Maiico N Spw Mij Ie liTp o 8 104 4 Hin KaniaaT 4pOt pref aand 87 N Tork Ontaaio k Weat aand j 86 Fsnn dlo Ohio oblig 6 i Oregon Oalif Ie byp in goud 6 9 i a 9t Paul Hinn kUanit obl On Pao Hoof Ijn obig 6 48 dito dito Line Ooi Ie hyp OS CiKul Oan South Obert v aand 18 i VüX O Ball kNa loh d o O l 0 810 108 lOS 99 11 100 117 U7V 101 841 Amsterd Omnibua Mij aand Rotterd Tramwe Maata nawL Nin Stad Amaterdam aan Stad Rotterdam aatflT 8 BELsn atad Antwerpen 1887 8 Blad Brusael 1S8 8 HoKO Theiaa Regnllr OneUob 4 Oonin StaaUleenig 1860 6 K K Ooal B Or l880 8 Spun Stad Madrid 8 1868 NiD Ter B i Avb Spoel eert de 1 ÜVEAÜTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bijbehoorende garneeringen Blou§en Peignoirs eii Peiterijea D SAMSOM