Goudsche Courant, woensdag 24 oktober 1900

No 8333 Woensdag 84 October 1900 30ste Jaargang mmim mmm J iieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TelefooB o M De J itg a ve dezer Courant g eschied d a g e lij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN het brengen De strgd gaat niet alleen om de offlciëele taal maar om bet bestaan van Oostenrijk Zoolang de regeering beslniteloos blijft als thans kan men niet verwachten dat gestelde toestanden terngkeeren alleen een regeering die weet wat zü wil kan de toestanden verbeteren door verheffing van het Dnitsch tot staats of algemeen gebruikte taal bij de wet ter verzekering van de eenbeid en hechtheid van den staat Om dat doel te bereiken moeten alle Duitsche partijen in den Bijksraad eensgezind en schouder aan schouder oprukken en alle overbodige twisten vermeden De Dnitsche liberale partij zal altoos opkomen voor de volmaking van de grondwet en alle wetten in vrpeidslievenden geest voor maatschappeIgke hervormingen de bescherming van eerlijk werk en vóór alles voor de rechten van het Dnitsche volk in Oostenrp In de Hongaarsche Kamer wordt een zonderling debat gevoerd Voor eenigen tijd trad de toekomstige keizer van Oostenrijk en koning van Hongarije do vermoedelijke troonopvolger Franz Ferdinand van Habsburg m het huwelijk met eene niet ebenbSrtige gemalin Deze mésalliance was door keizer Franz JtMIph toegestaan onder de besliste voorwairda dat de kroonprinf ingevolge de wetten van het Habsbnrgsrhe hui afstand deed van alle rechten op den troon zoowel voor zijne gemalin als voor de kinderen die nit zjjn huwelijk kunnen worden geboren Plechtig moest de aartshertog dezen eed afleggen in tegenwoordigheid van tal van grootwaardigheidsbekleeders en een daarmede verband houdende akte onderteekenen De meening dat di $ akte van afstand geldig was voor de geheele OostenrpschHon gaaraohe monarchie werd niet aangenomen in Hongarije En daarom heeft het Hongaarsche ministerie zich thans laten vinden om bij de wet de registratie te laten goedkeuren van die Akte van Afstand In do Hongaarsche Kamer echter stuit die wet op heftigeu tegenstand Verschillende afgevaardigden hebben krachtige aanvallen gedaan op die wet op grond dat de Hongaarsche wet geen morganatisch huwelijk kent dat naar de Hongaarnche wet de wettige echtgenoote dezelfde rechten heeft als haar echtgenoot en dat daarom de Aartshertog geen afstand kan doen van don troon of van de Koninklijke waardigheid in Hongarije in naam van een derde in dit geval zjjn vronw of nog minder zjjner nog ongeboren kinde Het zijn natuurlijk de ouafhankelijkheids Sedert drie weken had er eene verandering bij dit meisje plaats gehad Zij was atil geworden en in zich zelve gekard De uitingen harer opgewekte vroolijkheid brachten de eenigszins droomerige bedaardheid van Micheiine niet meer in beweging Hare flikkerende oogen waren omgeven door een blauwen kring die getuigde van slapeloos doorgebrachte nachten Deze verandering viel op eene in t oog loopende wqzc samen met het vertrek van prins Panine naar Engeland en de verzending van den gcwichti en brief die Pieter naar Parijs terugriep Als zij minder vervuld geweest waren met hunne bekommeringen zouden de huisgenooten deze plotselinge verandering hebben kunnen staven en de redenen daarvan opsporen Doch aller aandacht was uitsluitend gericht op de gebeurtenissen die dit voorheen zoo rustig huisgezin reeds geschokt hadden en dit voortaan nog veel meer zouden doen Het geluid der schel van de groote trap weerklonk en deed Micheiine opspringen Een sterke blos kwam op haar gelaat Zij fluisterde halfluid deze woorden ihij is heti en bleet aarzelend een oogenblik tegen de piano leunen terwijl zy gedachteloos luisterde naar het gerucht in het salon De stem van den bediende die hem aankondijjde deed den naam van prins Panine tot de meines doordringen Jeanne stond toen ook op en als Micheiine zich omgekeerd had zou zij van de bleekheid harer gezellin geschrikt zijn Doch juffrouw Desvareniies dacht volstrekt niet om juflrouw de Cemay zij schoof de zware portiere haastig ter ztjde en met deze woorden tot Jeanne Komt gij r trad zij het salon binnen Het was inderdud prins Serge die door Cayrol met ongeduld door merrouw Desvareiuwa met ADVERTKiNTlKIN Heden overleed na een langdurig Igden onze gelielde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mej Wed B VAM DEB WANT DE JONG in den onderdom van 68 jaren Uit aller naam J VAN DER WANT GouDi 21 October 1900 Gondsche Op de TREKK1NG8LIJST staat abussievelgk No 9352 moet zijn 99SSm Terstond GEVRAAGD EEN NETTE JONGEN voor de Bierbottelary Bacenêieaay vertegenwoordiger A v d STAM Je Korte Akkeren 309 Te HuiirofTe Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitige Fakhuizen gelogen te Gonda aan de Tarfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg 1 29 GekoedersSTEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilli lardinières Bouquelli n enz QRAF en FJ2ESTERANSEN Qroote voorraad KAMBEPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van JXSEC TeX CIUB Dooff alle Insecten Door bijvoeging van 40 deden water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadeiyk voor vruchten bloemen en planten V Liter 0 60 h 10 80 1 h t 1 B0 6 L 1 7 TELEPH No lU FSMSCHE ST00UVEB7EEIJ N eheiuiscbe Wtsscberij II opi E iyiiEiMEit W KrtiUhfvU lioUerdain tiebreTet i iIo t K M den Koning der Belgen tlotitdUepöt voor GOUDA de Üe r A VAN OS Az SH ftiiilitpit onr hH tootnfn t n vorn n van aIIm lltwrttn au ltaineii aril roben al ii oL ulle KiiidrTtfof deren Hpecmle lonehting voor bet viUmmm d vma pluoheniMitèls veereu bont enz Onrdpnen Ulelkleeden ent worden uaar do nieuwtite mi IfMUte raéthoüU geverfd Alle goederen bettji geetoomd of trev rtd worden onichsdelük voor de gexdndReid TolgeBA itMl bewerkt OPROEPII G aaii alle belaii bebbeiiden bIJ hel behoud der GOl DSCHE KERMIS lol een VERCADCRBWC to Café HarMowiK op a s WOElSIDAGAWOl hair negen Voor Maaglijders A AN allen die zich door bet vatten van konde of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als Haiii lintarrh lUaagknimp MaiiffpUnen moeleHJke spijsvertering of perHljming op den hals gehaald hebben ziJ hiermede j een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is t uSert UrhH soRz fXruièenmjn TH Deze Kruidenwijn is nit voortreffelpe geneeskrachtig bevondene krniden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijs vertceringsorganen van den mensch zonder een laxeermiddel te ziJn Kruidenwgn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tp gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dns niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen znur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen Xf ar a¥rw wsir tr onaangename gevolgen daarvan als VOriil UppaU $ benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KUUIUENWHN dikwijls snel genezen KKUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen nit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedaimoede verval van krachten I zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever BiJ gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpünen slapeloozo nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KKUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten j op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert do spijsvertering prikkelt do stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attenten en dankbetuigingen bewlj en dit l ngf KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen i Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gonda Ondewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Allen Aarlanderveen Voorburg Leiden Kotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF k Co drogisten Westhaven Gouda 8 en meer flesschen Kruidenwgn tegen origiueole prezen naar allo plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd ien verbqe uiièiiend MF Hubcpl Ullrich sche Kruidenwijn Mijn kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zgn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Eoode wiJn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Chocolade en Cacao Doï nmhiTü door tic menwRte üiiTindiiijA vp rutminüiil dkü verbeterdefiUnrleatle üu uitaluitoi ii pjbrutk an fjn üs frnxhi gt mdaiuDu fiinLUfirPi lr n verbruiker van Stollweick s Chocolade en Cacao eyo sanbHV answ wrHif tahi ir ü whL ïu U ancvvoo do Mo awi ien inhoud der resp blliknfien iK irnw U aWu 87 Urevcts Is lloflt v ers icfer 44 £ t rfl Dlploma 8 Roudcn enz Medailles een b wg a uitmuciornl fijn Ribrik it Kcods ISÏt whrtvf de Aocaiemie national de l Ji Noun vÉus d gersoua uaa 1t 4 E4lle d ar v cfaM 4e d constdèrfttloo 00 votro xoellenta tobrloetlon de Chocolat boübona T art oto sto naUwM ok bbrikaat ia verkrijgbaar bi H H Cimhbuui S Biuikotbakkwn enx am n Bar lvwtogenwooTdifr r loor NederitaA Julia Xattemlodt Amaterdiim Kalveisinuit lOS ADVEETENTIlN in aUe CouranteB worden aang enomen door het tdverleutle Burean van A BHI KHA ZUON te aOUDA Hoofdprijs ei 600 000 Mi De prezen d door den atut ges arandeerd lm biedehet geluk de hand DUaoodiging tot deelDemiDg in de Kansen fWi de door den Staat Hamburft gewaarborgde gjoote Geldloterij waanu zelter 11 MiUioen 202 000 Mark KeWonaeo moeten wordea De prezen van deze Teel voordeel biedende Geldloterij die voIfteDS het plan ileclita 1 18 000 loten berat zyn de Folgende l e hoogste prijs ia eventueel 600 000 Mark 16 pr a 10 000 Mark 5lpr a 6 000 Mark 101 pr a 9 000 Mark 15 pr a 8 000 Mark 4 pr a 1 500 Mark elSpr a 1 000 Hark 1030 pr a 800 Mark lOpr a 810 Mark 77pT a 800 Mark 8 053pr a 189 Marl 9 pr a 110 148 115 100 M 1088Spr a78 4 ilM Premie t 300 000 Mk 1 pr a SOO OOO Mark 1 pr a 100 000 Marl 1 prijs a 76 r00 Mark S prijs a ro OOO Mark 1 prijs a 15 000 Mark 1 prijs a 00 000 Mark 1 prjjs a 55 000 Mark Sprijz a 50 000 Mark 1 prijs a 40 000 Mark 1 prijs a 90 000 Mark J prijz a JO OOO Mark I totaal 59 010 pnjzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de o kl lol 15 000 M in de e tol 60 000 M in de e lot 85 000 M in de e tol 70 000 M in de e lot 75 000 Mark in de 7e lot 200 000 Mark en met de premie an 300 000 M erenl tol 500 000 M Voor de eerste prijstrekkinfr die offioieel is astgesleld loat een geheel origineel lot sleohta Gnid 8 50 een half origineel lot slechts Quid I 75 een kwart origmeel lot slechts Qnld 0 90 Da inleggelden Toor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het offioieelo Irekkingsplan voorsten van het Wapen van den Staat wolk plan ik op aanvrage gratis vemind ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieelo trekkingsiijst De altbetaling en verzending van de prljlan geschiedt door mij en direkt en prompt aan do winner en onder de strengste geheimhouding ar ledere bestelling kan men eenvoudig per poslwiasel opgeven ook tegen rembours Btr Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uilerlijll lot 1 November e k met vertrouwen tol Samuel Heckscher Senr PiUEUCjrfli Bankier en Wisaelkantoor in Hambui Duitschland aRAHDs iu aAama dv Inntemps HO UVEAUT ÉS Wt vtnoeken de Damai dU aal ftiUi lr ord mode album voor het Wlr r l go n noch niet ontvangeD bthhen dit t willen aanrragan aan II JULES JUJIZOT C Piria HatMtva voidt dan omguuid gratis n franoo toegeundn autalUagwi van af tS ttsBOf vrtt thi alt fcottsn aan hnti met 5 TUkooglng lléh WIII 4iitwr II IH88toJ 1 1 UOJr j PDIKl OU UK 4 SCHIEDAMMEfi GEUEVEE Mtrkt NIGHTOAP Verkrijgbaar b4 M PEETERS Jz K B AU bewijs nn echtheid u oaohet en kuk steeds rooftien van deo naam dn Firma P HOPFK Zijt Gij Doof 77 Hls K vaU l vu HHIFHIm of HUaHOOIimtlD H JJSStaw door onn nisuwa nltvlnatog builv dSn t Dr Daltoa a Anral Initltate He U 8 Ua in OmOADO u Oonda Druk van A BBINEUAN Zn Bultenlandsch Overzicht Wegens de toenemende roerigheid van de Boeren in de Oranje Vrijstaat en de aangroeiende neiging van degenen die den eed van eenzijdigheid hebben afgelegd om de Boeren te helpen hebben de Engelsche militaire gezaghebbers besloten tot drastische maatregelen om de stroopende benden te vernietigen en degenen die den eed hebben afgelegd streng te straffen als ze dien op de een of andere wijza breken Het aantal Boeren dat ineavelt en in banden van den vijand valt vermeerdert sinds de laatste veertien dagen weder zeer sterk volgens de Engelsche berichten Uitgaande van den stelregel dat waar afgaat n niet bijkomt bet getal hoe langer hoe minder werd in beide republieken Wie dit echter verwacht heelt is bedrogen uitgekomen Bepaalden de Vrgstaatsche commando s zich vroeger tot het oostelük gebied van het noordelijk deel der Basoetoegrens tot de Vaalrivier met als niterste westelijke grens da Bpoorlijn van Bloemfontein naar Viljoensdrilt thans blijkt dat zg in het geheele land werkzaam zün van Grootrivier tot Vaalrivier In het Oosten en Westen vertoonen ziJ zich zelfs tot op enkele oren van Bloemfontein waar zookls de ICngalsche berichten ons vroeger gemeld hebben een garnizoen van vijftien duizend man saamge okken is Bg de Westdorp zes unr van Bloemfontein vielen zjj een konvooi aan en in het Westen achttien mjjlen van llloemfontein hebben zij een Boerenplaats geplunderd en verteld dat zg de voorhoede van een groot leger waren In het Zuiden zgn de conmando s zelfs tot het uiterste punt doorgedrongen en hebben er de burgers die op hnnne plaatsen waren weer opgekommandeerd en de spoorlijn bg Bethulie waar ook een groote brug is in de lucht laten Vliegen Van het Noordwesten hebben wjj bericht dat zjj te Bnltlontein zjjn geweest Uit deze verspreiding der commando s over zalk een uitgestrekte oppervlakte kan geen andere gevolgtrekking worden gemaakt dan dat de Boeren in den laatsten tgd vooral fat dea Vrijstaat sterker in aantal zijn geworden want wanneer een dergelijke verspreiding vroeger mogelijk waren geweest had generaal de Wet zeker niet giaarzeld zjjn toevlucht te nemen tot deie verdeeling ijner macht Het bewijs ligt dus voor de hand dat het Zuiden dat van de bezetting door de Britten af beneden Wepener nooit door de commando s is bezocht als kén man FEVILLEIOIX M De berekenende man die tot nog toe nooitbedrogen was had in Herzog zijn meeiter gevonden Picter en MarAhaJ wtreo wit naderbij gekomen en mevrouw Desvarennes hadvandereineensmelting der beide groepen gebruik gemanltt om de mannen Mn elkander voor te stellen Bij het hooren van ton naam Pieter Delarue had Herzog een dettig pacht gezet en gevraagd of het jonge mensch ai aitstekende ingenieur was wiens werken langs cU kttaten van Ahika loo n opgang in Europa ge mukt hadden En op het bevestigend antwoord n mevrouw Desvarennes overlaadde hij Pieter met zeer handige complimenten Hij had het genoegen gehad Delarue in Algerié te ontmoeten toen hij er zelf heengegaan was om den poorweg ran Marokko te voltooien Maar Pieter deed een sUp achtérwaart toen hij boorde dat hij den concesgionaris dezer belangrijke lyn voor och zag en zeide Zoo zijl gij het nujnheer die de onderneming ten uitvoer bracht hebt Drommels gij hebt die anne Marokkanen wat al te hard behandeld 1 Hij bracht zich te binnen hoeveel ellende die i arme inlanderi leden geéiploiteerd door de EuropetatB die de verken beittiardeii GrijtMnla vnMi 1 voldaan heeft aan den oproep tot het wederopvatten der wapenen Het verschijnen der Boeren in de districten Ladybrand en Thaba nchn en zuidelijker toont tevens dat de burgers nog volstrekt niet wanhopen doch integendeel vol moed en vertrouwen zjjn want deze bezoeken waarbij zooals wjj gehoord hebben alle voorraden zgn opgekommaLdeerd hebben de commando s weder rgkelijk voorzien van voedsel voor hun paarden nn de winteroogst was binnengehaald De legerafdeelingen zjjn dns voor hun rijdieren niet afhankelijk van het te slechte en te weinige gras dat thans in het voorjaar op de velden staat In de Znid Afrikaansche Bepubliok is de toestand voor de Sngelschen niet veel gnnitiger Generaal Louis Botha rukt zelfs op Lijdenbarg aan dat waarschgnljjk een beleg zal hebben te doorstaan Van demoralisatie schijnt dns bjj de Transvaalsche hoofdmacht al heel weinig sprake te zjjn In de Magaliesbergen ten noord westen van Pretoria is generaal Clements er alleen in geslaagd de Boeren een paar honderd stuks vee af te nemen doch hen zelf te verdrijven is hem blijkbaar nog niet gelukt want dit meldt hü niet In het westen is het land evenmin vrg van gewapende burgers Deze wagen zich zelfs herhaaldelijk ia het BetsjoeanalandProtectoraat In het zuid oosten heet het dat een klein commando in een hinderlaag is gevallen Aangenomen dat deze afdeeling een dergelijke misstap i8 overkomen dan blgkt er in elk geval nit dat dit gedeelte van het land al evenmin veilig is voor de Engelschen En zelfs in het oosten in de ruwe landstreken langs de Delagoahaaispoorlijn schijnen de Britten zich niet te kunnen handhaven Dalmanutha dat voor de tweede maal i8 ezet door de Engelschen is wederom ontruimd toen het garnizoen te zwak bleek tegenover een Boeren commando van 1600 man JDe Britten trokken terng op Belfast En generaal Lyttelton die met de hoofdmacht op Middelburg is teruggevallen zal thans weer oprukken naar Ljdonbnrg De Britsche macht moet dus weiverzwakt zijn als ziJ zich zelfs in het Ljjdenbnrgsche met zijn zeldzaam mooie stellingen zoo moeilgk kan staande honden De stemopwekking van de Dnitsche liberale partij in Oostenrijk is kort en beslist De verkiezingen zegt zij daarin zullen aantoonen of Oostenrijk zal voortbestaan als één aaneengesloten staat dan wel in stukken geslagen aan een Slavische dictatuur zal worden onderworpen want tot dit laatste willen de tegenstanders van de Dnitschers wen en kinderen werden door het inlandsch geiag ter beschikking der ondernemers gesteld om den grond op te laden en te vervoeren En deze ongelukkigen door den arbeid uitgeput en met zweep slagen aangezet door dronken opzichters die met een revolver in de hand kommandeerden stierven in grooten getale bij de verstikkende warmte ecner brandende zon en de schadelijke dampen die uit den omgewoelden grond opstegen Het was een a chuwelijk tooneel dat Pieter niet bad kunnen vergeten Doch Herzog protesteerde op zijn zoetsappi i en toon tegen deze overdreven voorstelling Delarue was aangekomen in de hondsdagen dus op een ongunstig tydstip Daarenboven moest het werk met spoed doorgezet woiden En op een paar negers meer of minder kwrm het toch ook werkelyk niet aan Stond daar niet tegenover dat hij met de spoorlijn den inboorlingen het middel had gegeven om zidi te beschaven r Herzog had deze verontschuldiging op zijne meest innemende manier voorgedragen Thans keek hij rechts en IJnk om den indruk die hij teweeggebracht hadj op te vangen maar zag niets dan strakke gezichten Men scheen iemand ot iets te verwachten De avond ging voorbij het was zoo even tien uren geslagen Nu en dan als MicheUne met zenuwachtige vingers een accoord op de piano wat harder aansloeg drong het geluid der muziek nit het kleine ap lbloeaemkleurige salon door de nedergelatea portieres heen Zij was ongerust en wachtte inderdaad op iemand en iets Jeanne de Ceraay had dch in een groots itoel uitgestrekt en mymerde met de baad ooótx het hoou TeMoan Ho Hi ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nüdd manuen die deze theorie in de Hongaarsche Kamer met kracht verdedigen Zjj achten de gelegenheid te gunstig om thans niet nu zich de kans voordoet al is het nog in een verre toekomst de beide deelen der monarchie van elkaar te scheiden door voor Hongarije een opvolger aan te wijzen die in Oostenrijk beslist buitengesloten is Het is niet waarschijnlijk dat de Kamer deze meening zal aannemen Maar de onafhankelijkheidspartij heeft een nieuwe gelegenheid gevonden om te getuigen voor haar beginsel In de commissie bijeenkomst voor de financiën heeft de onafhankeljjkheidspartg ook nog de gelegenheid gevonden om aan den ministerpresident Von Szell de verklaring te ontlokken dat Hongarije best bniten de donane unio met Oostenrijk kon maar dat de rogeering het voor het oogenblik nog wenschelijk acht die unie te handhaven Verspreide Berichten Frinkkuk Vrijdag werd de Tentoonstelling bezocht door 218 392 personen na vjjf uur moesten er vijf tickets entree worden betaald en Zaterdag door 196 799 terwjjl het eergisteren in den voormiddag toon het nog mooi weer was alweer bezoekers stroomden die vreeiden te laat te zullen komen Dat de uitgegeven tickets ten getale van vijl on zestig miUioen opgebruikt zullen worden is niet denkbaar heden over twee weken is bet nit Vrijdagavond heelt te Parijs plaats gevonden het banket der beambten in tegenwoordigheid van minister Millerand Twaalfhonderd lui van elke nationaliteit zaten aan vijf lange tafels en aan de eere tafel zat de minister met eenige andere autoriteiten onder wie de hoofdadminiitratenr of wel directeurgeneraal Picard en de regelingscommissie bestaande nit Chardon Lavy en onze landgenoot Tanssen aangesteld bjj de Hollandsche afdeeling welke laatste namens zgn collega s een kranig woordje sprak en beantwoord werd door minister Uillerand Men tracht in de kolendistricten arbeiders te werven voor de mijnen in Shantoeng Als Kerstgeschenk voor de Duitache troepen in China worden dezer dagen te Bremen verscheept drie waggons fruit aangekocht in de buurt van Meran iTALllh Zaterdag heeft de paus bif scbtfnbaar goede gezondheid tien duizend pelgrims begroet in de Sint Pieterskerk heimelijke verbittering en door Pieter met diepen kommer verwacht werd De mooie Panine was bedaard en glimlachte hij had eene witte da om en was onberispelijk gekleed in eene zwarte jas die zijne sieriijke slanke gestalte goed deed uilkomen Hij ging naar mevrouw Desvarennes toe voor wie hij boog en scheen niemand anders te zien dan de moeder van Micheiine Hij had geen blik voor de beide meisjes noch voor de mannen om hem heen Al het overige scheen voor hem niet to bestaan Hij boog als voor eene koningin met eene soort van eerbiedüfe bewondering Hij scheen te zeggen Hier ben ik aan uwc voeten mijn leven hangt van u af geel een teeken en ik ben de gelukkigste ot de rampzaligste der monschen Micheiine volgde hem met een trotschen blik zij bewonderde zïjno voorname bevalligheid en innemende bescheidenheid Door deze byzondere eigenschappen had Serge de aandacht van het meisje tot zich getrokken Geen oogenblik was hij haar onverschillig geweest Zij gevoelde dat hij van een bijzonderen aard was die van de bedroevende alledaagschheid der mannen die haar omringden vernchilde zij was belang gaan stellen in rge Eq toen hij sprak droog zijne zachte en gevoelvolle fltem tot het hart van het meisje door Evenals bij Micheiine wilde hij hot ook beproeven bij mevrouw Desvarennes Na zoo diep mogelijk voor de moeder van haar die hij beminde gebogen te hebben Mcht hij den weg naar haar hart te vinden Hij zag niemand andera dan de patroon hij sprak fTordt wrvfilgd