Goudsche Courant, woensdag 24 oktober 1900

No 83 4 Donderdag 85 October 1900 308te Jaargang meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefean No 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordun berekend naar plaatsruimte Inzendin§f van Advertentiën tot 1 uur des midd Inrichtingen wklke gsvaar schadk of hinder kunnrm vbroorzakbn BURGEMEESTEE en WETHOUDERS yan GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten i Dat zij vergunning hebben verleend aan Gebroedera L en M A Verraeij en hunne rechtverkrijgende tot het pUatsen van een heeteluchtovcn in de pérceelen gelegen in de Lange Nood godsteeg wijk B Nos 71 en 70 kadastraal bekend Sectie C No 3ii i 310 Gouda den 23 October igoo Burgepiecater en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Ve UDziag van een Lid pat ooa VAH BE Eaner ran Arbeid roor de UoDw lKdriJTen TB OODDA BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de beschdikiug van den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid van den Zifen September 1900 No ais Atd Arbeid en Fa bnekswezen brengen ter algemeene kennis dat de verkiezing van een lid patroon van de Kamer van Arbeid voor de bouw bedrijven zal plaats hebben op Maandag 5 November 1900 zullende zoo Düodigt de herstemming gehouden worden op Maandag 12 November 1900 Het Stembureiiu zal zitting houden in het Raadhuis van des voormiddags 8 tot des namiddags 3 uren Gouda 24 October 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuitenlaDdsch Overziclit Het Engelsche ministerie van oorlog maakt het volgende telegram van Lord Roberts openbaar gedagteekeud van 21 October uit Prstoria waarin gewag wordt gemaakt van veracbillenle reeds kortelijk vermelde gevechten Eelly Kenay meldt dat hiJ van Hughes Hallet de volgende bizonderheden over den aanval op Jagerslontein heeft ontvangen De troepenmacht die beschikbaar was voor de verdediging van de stad was in twee aldeelingen gesplitst waarvan deeene IS Hij hoopte dat mevrouw Desvarennes zijn qwedi gebracht bezoek wel zou willen verontschuld n De gehoorzaamheid die hij aan den eerste harer wenschen getoond had door zich te verwijderen waa voor haar een bewijs zijner onderdanigheid Hij was haar eerbiedi ste en meest verkleefde dienaar Hij onderwierp zich aan alles wat zij van hem vÜde eischen Mevrouw Desvarennes luisterde naar de liefelijke stem xij had die nooit zoo wegsleepend gehoord Het werd haar duidelijk welke bekoring deze zoetvloeiendheid op Hicheline had moeten uitoefenen het berouwde haar dat zij met beter gewaakt had en Tloekte het toeval ali oorzaak van al dit onheil Evenwel diende zij antwoord te geven De patroon gmg recht op de zaak at Zy hield van geen uitstel als haar besluit eenmaal genomen was Ongetwijfeld mijnheer komt gij om antwoord op het verzoek dat gij mij hebt laten doen vóóruw wrtrek naar Engeland De prins verbleekte eveji i de woorden die me i vrouw Desvarennes zou gaan spreken waren zoo gewichtig dat b eene levcijdige ontroering niet kon bedwingen Hij antwoordde met eene gedempte temt Ik lou u daarorer niet hebbeo durven preken Te HnnrofTe Hoop om terstond te attnvaarden twee naast elkander staande pracMige Faklmizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Gebroeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres BougoeUen roz QRA7 en F2ESTKRANSEN öroote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud vao Tuinen Alleen verkoop voor OOUDA en Omstreken van lySBCXSN CIDBB Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Liter 10 50 L 0 80 1 L 1 1 50 5 L f 7 TELEPH No 114 Geen Ën elsch maar Echt EOEEEITEHOOD ta emt de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Paii Expeller Ovttljwwvdtditlmd M ut miMHtid niMM Mill mil tonn Rhtui 1 teHlaiISi ook i ita an T rlK vMi ka lalt plutU tat Hrk l k i UflM Kt miOt iti b UMti antkikM Te iartvtea ÜTubtk CUbu TU TiTU Bwdiira D l tB l Mim Weuw unotertroOen Prof Dr Lielien welbokerid UIQW SBACBT ILIX UU kt uit Ftbrlakiiuerk tot vourtdarHiidu mdicalo n lekere geneiinf tkd alle sella de meeat bardnekkign ttenuwMlekten ToonI ootataan door afdwalingen op jengdigtin leeH d Heneiing Tan elke iwakte Blea Benauwdheid Hoofdpija Migraine Hartklopping Maegpgu slechte apSerertering Onvermogen Impoteni Pollatione ena Uitvoerige proepectnasen Iryipor fleach fl 1 li i 87 dubbel wli n c i Centrail Dep t Malth t d VeRt SWlbommel UcpSts M CMban fc Uo Bottardani F Happel a Or renbage llalnimuit do Jonii i Oui Botterdiiii WolS k Co Oouda en bil alle dro iten FBAXrSCHS ST001£V£B7E£IJ ehpiiiisobe W sseberlj 11 OPPEL liEiMEK I KruUkatUi Rotteraam Uebreveldurd door Z M dan Koointt der Belgen UoofdUepat voor OOUDA de Heer A VAN OS Az üpMialiteit voor het atoomen en Tarreii van alle lleetaD en t anieaKarderobHn alarok alle Kindtriroedereu Speciale inrichting lotir hrt atonm n yan plncbe mantelt vaeran bont ena Qordiinen talelkleeden ent worden nur di aieuwata fn laatatr iDéthodn ffexrtd Alle goederen heUÜ Kestooiud of irevertilwordan otiachadelpk roor de t i oodi eidvolgaBB ataal bawmiit OPROEPING aaii alle belaiif liebbeiideii bij bel behoud der GOUDSCHE KERMIS lol een VERGAIIUKIIWG iu Café IIarmonie op a s l Oi ilJt DA€iA 0 VD half negen ö a c Vi MmsiOdL iC5 w icr2sri3 A isriDEiLj i Eisr Kort orerziclit onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van al f 16 50 per 12 flei 15 18 1 50 1 75 5 2 25 HOODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en loet VERMOUTH lo Turin BODEGA CHAMPAGNE 1375 en p t o a BORlDE crx Per Fl Per Ank 45 FI I COGNAC 4 f 1 75 1 2 25 1 2 75 f 3 SCOTCH WHISKY i LI8THAC f n 65 Nto f 27 75 31 36 42 53 34 42 37 50 47 CHATEAU VALR08E 0 76 m St ESTEPHE 0 85 PAUILLAC 1893 1 25 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 SAÜTERNE l ZELTIN6ER Moeïel 0 90 BüUROÜÖNE T 1 10 L St EMILION 1894 l O o De fleeechen zgn in de prijzen begrepen en worden k 3 ets per stnk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CREBAIS Gouda flflW W l W fflW TVf T UI Ctr Olptom I Ooud Bikroouce T PRAEPARATEN VAN M Offtna l fk1ft c Pk ie meetl Icmchtlge en Ttrtterkende KINA WHN tegen twakta ygmiia fc ai 1 VIIC 1 kinderen aK volwassenen gebrek aan eeUuit slechte □ javerterlng xenuwhoofdpijn ter versterking na riekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek BleekWicW kwalen van Krltischen leeftijd enr Verkrijgbaar in flatons a 1 90 en 1 Fiïr l r aoarfc dMam versterkend aanjenaam van nmaak voordagehikschgeh uik U IIV I a ay kinderen tv akken en kllerachtige gestellen wer aan te bcTc eu Xls gBoeeslcrachUge drank Ijij stoornissen tkr spiJsverterlDgsorganen en dlarrhée ook oor migelingon en kleine kmdtreii Prii t per bu rt H K t 1 70 i M Kgr 0 90 Ji Kgr O BO Chsmlsoh M aIL ciiSL as Speciaal voor Kindervoeding in biusen k Kgr O 0O o Bo Kgr ƒ o aö ulvere Melksuiker l ix Afi4limsa r iofllt fiPn Het rooUen cener haWe cigarette li voldoende ter beatrij k ding van de hevigste aanvaUen tan Aithma etc In M Jooijes a 0 80 en O ÖO UZI k Tamarinde Bonbons i cIS S TrfflSi voor kinderen bewijun de Tunaiinde Bonbons van KRAErtLIEN £ HOLM tielangrijkc diensten daar de vorm voor hel kind bsgeer mk gn de ismnnk aangenaam is Tiijs perdoosje O QO en O BO Qttl nSf lr Oac4l lf C al m en erkend als het BESTE huismiddel Oaimi aK r abIl 11Cb j verkoudheid en Keelpyn het is lossend en vertachtend middel bU ultnemendhtid uitsluitend m ijw verkrijgbaar Pnj 0 20 per flescbjc 1 rrmêjMralm mm KRASPKLIEN HOLM te Zalat W a Un Mmrti m wam Voedings Eiwit 1 KUo TOpoa he A eveoveel voedingswaarde als 5 KUo best mutvloMck f 180 800 fleren Tropon wordt In bet lichaam onmiddeirk tot spierwet el en bloei londer vet te vormeo Tropon heeft by eretfeld ffebrmk eene bedaUewIe vu kracbtea ten evolire aonwH hy K sond n aio by sieken m kaa uu al toficevoegd worden luadn daarvan des amiutk te bederven Doot ém Mi prya van lYopon kan iedereen bet lich varsekaffaa Oeneraal AgsateB toot VtiStUMA aa Koloote Boent Oi m A van 4er £ eyé Rotter4 M KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Uoofdprya ev SOO flOO Mi De prijzen zyo door den ataat repanindeMè lea Ubet geiak de kü UitnoodlginsT tot deelneminR in do Kansen TM de door den Staat Hamburjr gewaarbor de f roote Geldtotanj waann r ker 11 MiUioen 202 000 Mark icewoonen moeten worden De pnjzea van dead Teel Toorde l biedende üeldloterii die tolger het plan alochu U8 000 loten borat zija de roigende Ue hoogite pri ia eiantaieol 600 000 Mark U pr s 10 000 Mark pr s 5 000 Mark lOtpr a S O0Mark IMpr a 2 000 Mark pr a 1 500 Mark eii pr a 1 000 Hark 1030 pr a SOO Mark ÏOpr a HO Mark 77pr a 00 Mark 8 063pr a l a Mark 9ll 9pr 110 148 115 100 M lOSS pr a7S 45 1 U Premie t Sno OOO Uk I pr a iOn OOO Uark 1 pr a 100 000 Mark 1 prija a 76 iOO Uark i prijx a 70 000 Mark 1 prija a 5 000 Mark 1 p ÜB a tO OOO Mark 1 prija a 5B 000 Hark prüz a 0 000 Mark 1 prija a 41 000 Mark 1 prija a 90 000 Uark S prijz a iO On Mark totaal 59 010 prijsen De Uoofdprija in de Ie klaaae bedraagt Mark 50 100 itqgt m de e kl tot IS OOO M in de o tot 0 000 M in da e tot 6 000 U in da Ie tot 71 000 M in do Co tot 75 000 Mark m de 7e tot 200 000 Mark en met de preme an SOO 000 M event tot 500 000 M Voor de eerste pr atrakkinff die offieieel la raatgeateld kost een iteheel orii neel lot aleohta Guld S 5fl een half onginepl lot alecbts Guld 1 75 een kwart origineel lot ilecbta ïuld O 90 De inleggelden roor de Tolkende klasaen loowel ala de jaiate lijs der prijzen worden aanKeiieven in het ofüoieele trekkingaplan voor Eien ran bet Wapen ran den Staat welk plan ik op aanvrage gratia verzend ledere deelnemer in de lotarij ontranjtt onge vraagd onmiddeltijk na de plaats gehad helibende trokking de O0iiiieele trekkingslijat De uitbetaling en verEending van de pri jKbn geschiedt door mij en direkt en prompt aan d wlnnera en onder de strengste geheimhouding fnf Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwiaael opgeven ook tegen rrmbouis VIT Men wende zich dus mat de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekliiug zoo spoedig mogelijk ol uiterl k tot 1 November e k met vertrouwen tot Saniuol llficlischfr Scnr Bankier ea WiBselknntoor m Hamburg Duitacbtand Thisny i Woaderbalita Q de geheole worelii bekend on geroemd Onorortroffan middel tegen nlle U O r 8 t a L O II ir L e e r Maaerziekten enz Inwendig zoowel a s ook uitwendig in bijna all ziektegevallen met goed geroig I iaan te wenden Pr S per ÜMOB i t l per post I 1 IS Thiury s Wo d ialf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en hedzarae werkmg Maakt meestal elke p nljjka en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met do7e EBlf werd een 14 Jaar oud voor oufreneeslljk rehouden beenrezwel en oulani s een bijna mt jaar kunkeriydeu trenezen Brengt ene ing en verzachting der p aen bij woaden ontstekingen enz van allerlei aajrd Frjjs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraat Uopót voor Nederland Apotheker HENKI S4NDERS Bokm S Amaterdam WMr geen depAt is butolle men direct tan die Schutsenapotbeka de A THIKKRY in Pngnin bei KobitMh Ocêternicli Gelieve piroapectas t ontbiedea bij kat Centraal tkipftt Bandera Pokin 8 Anuterdsm E CASSITO TANÜAUT8 Turfmarkt 185 Öouda Spreekuur van lO tot 4 sur DINSDAGS en ZATERDAGS van tot 10 uur behandeling van minvermogenden Op dit uur worden kunsttandapparatentegen verlaagd tariel verstrekt I I HF Wie werkelijk prijs stelt een ieeEi iJH te hebben laat zich lotograleeren in de Ifattgrafiteke UmntUmrUMimg STTJIDIO Tu P V D WAALI § Fl SINGEL 661 Gouda Drak vu A BRINKMAN AZn ttlttaoa at De uitgave d er Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco der post 1 70 Alzonderiijke NommPrs VTJI CENTEN twee lorten in het zuiden vau de stad en de andere een reeks kopjes ten westen bezet hield De Boeren slaagden er in geholpen door de duisternis tot onder een maur in de buitenwijken te kruipen flij het aanbreken van den dag vielen zij aan zü werden van binnen bijgestaan door mannen en vrouwen die het met hen eeni waren De Boeren werden verdreven maar zij slaagden erin de gevangenen uit den trouk te bevrijden Hun verlies was zwaar ruw geschat 20 man onder wie hun commandant Visser De Boeren doodden acht of tien ongewapende naturellen door ze met ontplofbare kogels neer te schieten Kelly Kenny voegt er bü dat hg van plan is strenge maatregelen te nemen tegen de inwoner die valsch spel gespeeld hebben Uethnen seint dat zijn twee colonnes Zeerust hebbeu bereikt na een zeer moeilijken marscb waarop Douglas een van onze am mnnitiewagens temgveroverde met 23 wagens en 12 gevangenen Methnen meldt verder dat hij meer dan 200 wagens buit maakte en de streek schoon veegde denuded the country terwijl de la Rey langs den gebeelen weg op zgn flank hing zonder te willen vechten Methnen verraste Dinsdag Lemmer die met eenige verliezen uitrok De woudloopers vonden twee doode Boeren Methuen seint dat zijn eigen verliezen sedwt liij Koatsnburg verliet zes doeden eh tien gewonden zijn D ugla8 zal met zijn colonne voorloopig te Zeernst blijven Generaal W Knox bericht uit Kroonstad dat de bereden inlanterie den 18den October een goed gecombineerden aanval heelt gedaan van Houingspmit en Serionteio uit zoodat ongeveer honderd Boeren met eenig verlies uit hun stelling bg den spoorweg werden verjaagd Onze verliezen waren vjl paarden gedood en een man licht gekwetst Luitenant Walton hield met veertien vrijwilligers van de garde zich honderd Boeren van het Igf De offlcier die je Pauresmith het bevel voert meldt dat dé Boeren den 19den een vastberaden aanval op die plaats deden maar werden algeslagen Onze verliezen waren twee man gesneuveld een luitenant en vijl man gewond Toen hij bericht zond had men de Igken van twee Boeren gevonden Barton bericht dat hj den 17den October een vliegend gevecht heeft geleverd met Boeren biJ Frederikstad waarbij hg hen uit verschillende stellingen verdreef en verlies toebracht Onze verliezen waren twee dooden en vier gewonden FEVILLETOX mevtoiiw vooral met m bijzyn van anderen Doch daar gij mijne wenschen voorkomt beken ik het dat ik met diepe ontroering een woord van u verwacht dat over mijn ievcn beslissen zal Hy bleef voor mevrouw Desvareanes staan nog altijd in gebogen houding als een schuldige tegenover zijn rechter De patroon bleef een oogenblik I zwygen als aarzelde zij om te antwoorden daarop zeide zij ernstig Ik aarzelde om dit woord uit te spreken maar iemand die mijn volle vertrouwen bezit heeft mij aangeraden om u gunstig te ontvangen Serge richtte zich op met een van vreugde stralend gelait Wie dat ook zijn moge mevrouw sprakhij met vuur htj heelt een voortdurend recht op mijne dankbaarheid verworven 1 Toon hem dit dan hernam mevrouw Desvarennes hij is de metgezel van Micheline s kinderjaren bijna een zoon voor mij Én zich naar Fieter keerende wees zij hem Fanine aan Serge snelde haastig naar den jongen man toe maar hoe vlug ook was Micheline hem toch vooV Beide gelieven epen ieder eene hand van DeUnie en drukten die met lesder gevoel Panine bracht met Poolsche onstuimigheid de warmste dankbetuigingen aan Pieter Zijn geheele leven zou niet te lang zijn om de schuld te betalen die hij jegeni hem had aangegaan Maar hij was hoogst dankbaar en zou zijne verbintenis eer aandoen De gewezen verloofde van Michehne liet zich stilzwijgend allerlei verzekeringen geven met wanhoop in het hart De stem van haar die hij lief had bracht tranen in zijne oogen Wat zgt gij goed en edelmoedig zei het Met het bericht over het groote bondgenootschap heeft iets merkwaardigs plaats gehad In den naar Parjjs geseinden tekst was bij het opsommen der staten die mededeeling ouden ontvangen Rusland weggevallen En waar nu het verbond in de eerste plaats tegen Bnaland is gericht hechtte de Parijsche pers een bijzondere waarde aan het niet noemen van den Czaar Te verwondereu was dit niet want het weglaten van Rusland zon werkelijk eeu zeer ernstig feit zijn geweest dat de meest zwartgallige beschouwingen rechtvaardigde en een breuk met Rusland waarschijnlijk maakte Gelukkig blijkt dit alles maar op misver taod ie berusten zoodat de beschouwingen der Fransche pers alle beteekenis missen Vermoedelijk zal zich dus bet oordeel der Parijsche pers wel wat wijzigen Ën de kans daarop is te grooter nu nog een andere opvatting van de bepalingen wordt aangegeven Men beweert nl dat de in het verdrag opgenomen beperking van de Duitsch Engelsche actie tot die deelen van het Chineesch gebied waar zij invloed kunnen oefenen niets meer of minder beteekent dan dat Mandsjoerije buiten de pvereenkomst valt Daar zou Rusland dus vriJ jpel hebben zoodat de overeenkomst ten slotte Ikiets beteekent Verschillende buitenlandsche bladen hebben Sij de bespreking der overeenkomst gevraagd waarom Duitschland haar gesloten heeft Dat ziJ in het belang van Engeland is men denke aan het Yantae dal blijkt dddelgk Maar Duitschland s belangen worden zoo weinig door deze overeenkomst gebaat geacht dat men ging aannemen dal er een geheime bepaling bestaat welke Duitschland gold De Berlgnsche Neue Zeitung verklaart daarom ten stelligste te kunnen ver keren dat het verdrag geen enkele geheime bepaling bevat De meeste Dnitsche bladen toonen zich nog al ingenomen met hM verdrag Maar een deel der pers is zeer ongerust De Tagl Rundschau ziet in het verdrag een zwenking van Dnitschlauds politiek die het blad met groote zorg vervult wiJI het vreest dat de Oost Aziatische crisis opeen keerpunt is gekomen De Staatsburger Zeitung vreest dat Rusland de Duitsche politiek zal gaan wantrouwen en acht het verdrag daarom gevaarlijk ook wijl de kans bestaat dat Duitschland voor Engeland de kastanjes uit het vuur zal moeten balen De Deutsche Tageszeitung vraagt waartoe deze overeenkomst en ziet de ernstigste moeilijkheden rjjzen In Spanje is een minister crisis uitgebro meisje wat hebt ij u op edele wijze opgeofferd Bedank mij niet antwoordde l ieter het iü geene verdienste van mij dat ik gedaan heb watgij bewondert Ik ben zwak riet gij en ik zou uniet hebben kunnen zien schreien Een groote beweging had in het salon plaats Cayrol verklaarde aan Herzog die met de grootste aandacht naar hem luisterde de beteekenis van hetgeen zij zooeven gezien hadden Serge Fanine werd de schoonzoon van mevrouw Desvarennes Dat was eene gebeurtenis van belang Gewis zei de Duitscher de schoonzoon van I mevrouw Desvarennes zal eene nanciefile macht worden En hij heeft den titel van prijis Welk een schoone naam om te voegen bij een raad van administratie Terwijl Cayrol en Herzog deze weinige woorden wisselden had Micheline zich met de drift eener bevredigde liefde in de armen harer moeder geworpen en Serge stond ontroerd te kyken naar deze ontboezeming die haar oorzaak vond in de liefde van het meisje voor hem toen een bevende hand op zijn arm gelegd irerd Hij keerde zich om Jeanne de Cernay stond doodehjfc bleek voor hem hare oogen waren diep in de holten getonken evenals twee zwarte spijkers en hare lippen hevig op elkander geperst Toen de prins haar zag schrikte hij en sloeg snel een blik in het rond Niemand lette op hen Wat verlangt j vroeg Panine Ik wil u onmiddellijk spreken Dat is onmogelijk zooaU gij ziet Het moet Cayrol en Henog naderden den print Serge ken naar aanleiding van de benoeming van generaal Weyler den beul van Cuba tot kapitein generaal van Madrid Verleden week was generaal Azcarragua wegens zijn benoeming tot president van deo Senaat afgetreden als minister van oorlog en vervangen door generaal Linares eu deze wist niet beter te doen dan zijn vriend generaal Weyler de man die in 1897 door Sagasta werd teruggeroepen wegens zijne wandaden op Cuba de hooge betrekking van kapiteingeneraal van Madrid aan te bieden zouder daarover zelfs met zijne ambtgeuooten o den ministerpresident Silvela te hebben gesproken Nu gebeurde het dat onder die ambtgeuooten zich de ministers Gasset van openbare werken en Dato van biunenlandsche zaken bevonden twee heftige tegenstanders van Weyler die hem de eerste als redacteur I van de Imparcial de ander in do Cortes steeds heftig hadden aangevallen Zy weigerden de benoeming goed te keuren en toen Silvela niet krachtig genoeg tegen generaal Linares optrad boden ziJ bun ontslag aan Tevergeefs poogde Silvela de zaak te sussen met de belofte dat in het vervolg hooge ambtenaren eerst na goedkeuring door den ministerraad zouden worden benoemd Dato en Gasset achtten de grondwet geschonden en wilden daarvoor niet de verantwoordelijkheid dragen Zoodra het bekend werd dat deze beide ministers zouden aftreden en om welke redenen geraakte er een steen aan het rollen Tal van ambtenaren namen hun ontslag omdat Weyler benoemd en de grondwet geschonden was en Silvela daaraan schuld bad Het werd zulk een toestand dat naar een der correspondenten seint Silvela geloofde dat alles aan t wankelen geraakte en der koningin bet ontslag van het geheele Kabinet aanbood Daarmede was de toestand echter niet verbeterd De Oorfes is niet bijeen de hooge ambten zijn onbezet on Weyler is kapiteingeneraal een post wakrin hij zeer veel kwaad doen kan Sagasta de leider der liberale partij wil de regeeriug thans niet aanvaarden daar de verkiezingen juist een conservatieve meerderheid in de Cortes brachten en Sagasta bovendien openlijk het voorgenomen huweljjk van de prinses van Asturie met den graaf van Caserta beeft afgekeurd De eenig mogelijke oplossing voor het oogenblik schijnt te zijn een militair kabinet dat generaal Azcarragua tot president heeft Maar dit kabinet kan zich wel voor eenigen tijd door geweld op de been houden doch is niet in staat te regeeren Vooral niet zag Jeanne lachend aan en knikte met het hoofd al of hij ja wilde zeggen Het meuye wendde stil zwijgend het hoofd af en wachtte zichtbaar op de volbrenxmg der gedane iMlofte Cayrol nam haar met teedere vertrouwelgkheid bij de hand en zeide Wat spraakt gy juffrouw tot dezen gelukkigen prins die zijne vurigste wenschen vervuldziet l ot hem moet gij niet spreken maar totmij om mij eenige hoop te geven Het oogenblikis ér uitnemend toe geschikt het ia de dag derverlovingen Gij weet hoezeer ik u bemin tuwijsmij de gunst om mij niet langer te verstooten zooals gif tot nu toe gedaan hebt Micheline en mevrouw Desvarennes waren naderbij gekomen Laat ons zien Cayrol zeide Serge op eentoon van gezag ik ben Van daag gelukkig ikzal misschien voor u slagen zooals ik voor mijzelve geslaagd ben Wilt gij mij uwe zaak latenbepleiten bij juffrouw de Cernay Van harte gaarne Ik heb wel behoefte aaaeen welsprekenden advokaat zuchtte de bankieren schudde droevig het ho fd h n gg juffrouw wilt ij u aan de proei onderwerpen Troeg de prins zich tot Jeanne wendehde Wij zyn altijd zeer goede vriencfen geweest en nu word ik bijna een broeder van u Dit geeft mij eenige rediten op uw verstand en hart meen ik Verooriooft gij mij om dte te doen gelden Doe het mijnheer antwoordde Jeanne koel De poging is nieuw wie weet i Misschien slaaitt ijl