Goudsche Courant, maandag 29 oktober 1900

UE ♦ STORY 4 CLABK KA80N HAMLIN TETSCB 4 MAY AMKE ORGAN t o NEEDHAM e a MiRS Co e a Tabourets Piano Lampen holatori Klavierkleedjes Candelabres Metronome s em Blaas en 8trijkin truui enten en Ond rdeelen Tf htluirtn StryhItUtit t t p uk U ttttftn vMr of of i4 la ttttn Zktirdai dtr mM d SB AeeoerA Ottaar CUer n Leetenaarê Dirigeeretokleèn en i j ODOgRAPBE SFEELPMEN Hi MOlllKi i PLDITEH TAIIB0DliU 8 K L0KKtSSPELEll en NTElMEIir VEKHUKU BEFABEEBEH HBUILEII De nUzondetiat Toor zeeriwcberipIuUra verd verworpen met 36 tegen 34 ttemmen De ruimere oprattin omtrent teekenen op bet stembiljet irerd goedgekeurd met 87 tegen 26 stommen beliondcris dat blgkbaar opzetteiyk aangebrachte teekeonen aU b vocgingen ongeldigheid van het biljet medebrengen Ttrgtelachtige atembiljetten moeten desverlangd aan de kiezen worden vertoond amendementDe Waal Kale t Kon voorstel van den heer Troelttra om de KawerTerkiczingen op den HemclvaartBdag te bepalen werd ingetrokken op grond van daartegen ingebrachte gemoedabezwaren De wet is afgedaan Disidag om baK twee heelt de einditemming plaats Gemengde Berichten Over de aanranding te Amsterdam deelt het Hbld mede Uej H deelde mede dat de man door niete bnitengewoona do aandacht getrokken bad by liep na het gebeurde in denzollden tap door Een of ander werktuig waardoor dé verwonding onwUlekearig zon kannen z n toegebracht droeg by niet zichtbaar by zich Om aan een ongeluk te denken is de toot o snede dan ook met te veel kracht aangebracht Het voorwerp waarmede t geschiedde la zonder rafels te veroorzaken door al hare kleederen beengedrongen Zy geloott beslist aan een opzetteiyk toegebrachten stoot Of men bier te doen beeft met denzelfden man die een paar jaar geledon zooveel onrast bracbt is niet uit dit feit af te leiden vooral daar de verwonding in drieërlei opzicht van de voorgaande afwykt Ie koos de aanrander van de vorige jaron steeds alloen loopend vrouwen 2e trad hy steeds op bjj donker en ten Se zjjn al zijno verwondingen zonder onderscheid steekwönden geweest Hoest dezer dagen gemeld worden in verband met den brutalen diefstal van schilderyen te a öravenbage dat een liembrandt ter waarde van f 20 01 0 voorstellende Chriitns in Oethsemane vermist was thans kan worden medegedeeld dat dit werk van den beroemden meester terecht is daar degeen die het had gekocht het uit eigen beweging ter beschikking van do politie heett gesteld Nog is gevonden een werk van Metzu van acht 4 negenduizend galden en een üovert Flinck ter waarde van f 2000 Naar aanleiding van het bericht dat de polïtie uit Héerenveen zich naar Oldoholtpade bad begeven vernemen wy nader bet volgonde Op de jongste kermis te Noordwolde werd Bevochten Uy de vocbtparlg werd oen B2 jarig inwoner uit Oldoholtpade zekere M ernstig miabandeld Hy werd geslagen en getrapt en met een scherp voorwerp in de zyde gestoken Het scbynt dat de mishan delde telt de laak minder ernstig heeft ingezien althans ofschoon do kermis reeds 14 dagen voo hy is Werd pas in do laatste dagen gene kundi j e hulp ingeroepen De doktor eonstateerdë at de toestand ernstig was De W Ub rerd daarvan op de hoogte gebracht en direct vertrokken do rechtercommissaris en do griffier naar Oldoholtpade om de mishandelde te hooron De politie te Noordwolde heelt reeds verschillend getuigen verboord en oök den verdachte Volgen de laatste berichten bestaat er zoo goed alit geen hoop meer op bet herstel van den mishandelde en is elk oogenblik bot einde te wachten VKRG4DRRIN6V4NDKNGEMKmEH4AD VRIJDAG 26 OCTOBKE 1900 Vervolgd Aan de orde de begrooting dar Inkomsten Volgnummer 1 wordt goedgekeurd Volgnummer 2 Straatverlichting f 3250 De heer Straater wenschte dett post te verhoogen met f 10000 zgnde h t bedrag wat do gemeente voor de straatverlichting zou moeten betalen of zooveel als daarvoor al worden uitgetrokken De Voorzitter In de memorie van toelichting staat dat dit bedrag f 10000 is das u wenscht Volgn 3 met f 1000O te verhoogen eh Volgn S met geiyk bedrag te verminderen De heer Straater Jawel M de Voorzitter Volgn 8 met f 10000 verhoogen en Volgnummer 3 met f 10000 verminderen De Voorzitter U zegt dat d gasfabriek is geen onderdeel van do gemeente Dit is in zekeren zin waar maar wanneer ditniet too is dan moet de gemeente het volste recht hebben om de diensten betaald te Jirygen die de geraeento aan de gaslabriek bewyst en welke basis moet men dajrby ne men ik geloof veeleer dat bet een gevoels VfARlifl ifi De beer Herman Ik moet rayn stem nUbrengeo tegen het voorstel van den heer Straater de memorie van toelichting bbett ons het zoo daideiyk nitesiigoset op varscl illende plaatsen in ons land wordt de winst der gaslabritk in de gemeentekas gestort wy zien dat wy in deze sud zeer voomitgaan er zyn hier in de laatste jaren verschillende groote halten gezet en die zgn direct verhuard men vraagt alleen maar naar twee zaken eo wel if de hooldeiyke omslag hoog en is bet onderwys goed men vraagt niet naar den guprya De beer Vingerling In principe ben ik het eens geweest met het voorstel van den heer Straater de kentering in hot steenkolenvak geven my aanleiding thans daar niet voor te zyn ik zou liever willen wachten tot een volgend jaar De heer van Galen De kwestie van dure steenkolen heelt hier niets mede te maken ik heb het woord gevraagd om den heer Straater zyn voorstel dnideiyker te maken en ham te verzoeken zyn voorstel nog verder te doen strekken en wel om het lichtgas met 1 cent en het kookgas met Vi cent te verlagen dan komen wg wel wat te kort maar dan kannen wg de cokes met 5 cent verhoogen De Voorzitter De heer van Galen scbynt een eigenaardig idee te hebben van de exploitatie eener gaslabriek hy zegt o a dan verkoopen wy de cokes maar 5 cent hooger hy vergeet dat die aan een marktprys onderhevig is De heer Htraater Het oogenblik om den gaspry te verlagen acht ik nog niet gekomen en daarom heb ik ook het voorstel niet gedaan Het amendement van den heer Straater wordt in stemming gebracht on verworpen met 10 tegen 6 st Voor stemmen de hh van Galon Straater de Lang Donker Jaspers en Krook Tegen stemmen de hh Deesing Bellaart Vingerling van Iterson Loger Noothoven van Goo de Baadt Jager Herman en Prince Volgn 2 9 worden zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Daarop wordt do gehoele begroeting zonder hootdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde 2 De ontwerp begrooting dor Gemeente voor 1901 Algemeene beschouwingen worden niet gebonden Aan orde de begrooting der uitgaven Volgn B3 84 worden zonder discussie en zonder boofdeiyke stemming goedgekeurd VolgD 85 Onderbond van straten en pleinen f 11700 De heer Donker moest opkomen tegen de memorie van antwoord waarin stond dat de Willemsteeg niet zoo slecht was na de verstrating was die steeg nog slechter als voor da verstrating De Voorzitter De Commissie van fabricage zal opnieuw de Willemsteeg in oogenschonw nemen Do beer Dessing merkte op dat een gedeelte der houtbestrating nog wel gebruikt kon worden De Voorzitter deelde daarop mede dat wat gebruikt kon worden ook gebrniktzou worden De heer Vingerling merkte op dat de Uoatensteog een gedeelte der Vest en de Karnemelkaloot zeer slecht zgn bestraat De Voorzitter deelde mede dat ook die straten zonden w orden oageiien De heer Jaspers noemde de Gouwe en de Kattenaiugel die Ook beter behooren te worden nagezien De post werd daarop tonder boofdeiyke stemming goedgekeurd Volgn 86 en 87 werden goedgekeord Volgn 88 Aanleg van een wandelpark f 10000 De heer van Galen vroeg of van de gelden die op de vorige begrooting ook liervoor en tot geiyk bedrag waren lutgetrokken reeds was gebruik gemaakt De Voorzitter deelde mede dat iVaarschyniyk dit jaar nog wel gelden daarvoor zullen virorden uitgegeven Wy moeten hebben een toegangsweg aaar het Park d e door de fegeering moet worden goedgekeurd zoodra die goedkeuring is ontvangen zal een aanvang worden gemaakt o k de Commissie van Fabricage wil ia den Winterdyk een brug maken dan kunnen die gronden van twee zgden worden bereikt en ook met den Polder Bloemendaal ign wg nog in correspondentie over het dempen van een paar slooten De heer van Galen Ik M fdit gevraagd omdat ik meen dat er al enige duizenden guldens zgn gebrdikt voor dit park ik ion gaarne dien post in stemming zien gebracht daar bet my voorkomt dat dit park ons looveel geld lal kosten het is beter voor een kikkerkweekery De Voorzitter Voor dit park zyn nog geen gelden aitgegeven de plannen moeten nog eerst door den Raad zyn goedgekeurd on als de beer van Galen denkt dat bet daar beter is voor kikkerkweekery d n moet hy en naamlooie vennootzchap daarvoor oprichten De keer Herman Ik bq T$p den beer van Galen niet wy hebben dat park aan gekocht en wanneer de pelder Bloemendaal toestemming geeft krggen wg vooraf de plannen ter goedkeuring Het volgn wordt in stemming gebracht en aangenomen met 14 tegen 2 stemmen die der hh van Galen en Donker Volgn 89 97 worden goedgekeurd Volgn 98 Onderbond van hnizen torens poorten on dergelgke f 3725 De heer de Lang H de Voorzitter ik wenschte wel iets te vragen omtrent de Muziekschool my is medegedeeld dat het grootste lokaal niet geschikt is voor zangonderwgs en dat de leerlingen van een klas in drie nar zgn gesplitst De Voorzitter Wg zgn nog in correspondentie met de Commissie voor de Mnziekschool zoodat ik n daar nog niet op kan inlichten De heer de Lang Ik vraag dit omdat mg verzekerd is dat de grootite klasse daar niet geplaatst kan worden De Voorzitter Den aankoop van bet perceel is niet geschied door B en W maar door den gemeenteraad De deer Straater Mg is verzekerd dat het onderwys daardoor zooveel beter zal zyn Volgn 98 114 worden zouder hoofdelgke stemming goedgekeurd Volgn 115 Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichting f 3250 De heer van Galen Ufeende te moeten wgzen op de slechte verlichting van de Kleikade van af de Kap tot de Spoorbrug De Voorzitter zou dit punt bg B en W ter sprake brengen Volgn 115 13U wordan goedgekeurd Volgn 181 Jaarwedden der leeraren voor de middelbare scholen f öOOU De heer 8traater stolde voor de 2de leeraar in het band en recbtlguig teekenen met f lOO i te verhoogen Zonder hoofdelgke stemming wordt dit goedgekeurd Volgn 134 Jaarwedden der onderwyzets f 61500 De heer Dessing wensohte den post met f 400 te verlagen en de hooiden van school No 1 en de burgerschool voor jongens geen f 200 meer te geven daar zy buiten bun salaris nog meerdere inkomsten hebben De heer Noothoven van Goor zou dit zeer betrearen daar genoemde hoeren de gemeente groote diensten hebben bewezen Het voorstel van B en W wordt in stemming gebracht en verworpen met 9 tegen 7 stemmen Tegen stemden de hh van Galen Straater de Lang Donker Dessing Vingerling Jaspers Lager an Krook Voor de hh Bellaart van Iterson Noothoven van Goor do Raadt Jager Herman en Prince By volgn 134 j Kosten van vérlichting en schoonhouden van schoollokalen vroeg de he f van Galen wie op het schoonhouden daarvan toezicht moest houden De boer van Goor deelde mede dat bet hoofd der school daarop toezicht moest honden Het volgn werd daarop goedgekeurd Volgn 135 Kosten der Muziekschool f 3535 De heer Vingerling zou gaarne zien dat daar ook onderwys werd gegeven op het orgel De Voorzitter zon deze vraag by de commissie ter spr e brengen Volgn 135 177 worden goedgekeurd Volg 178 Onvoorziene Uitgaven 13947 16 wordt aangebonden Daarop is aan de orde de begrooting der ontvangsten die daarop wordt goedgekeurd De post onvoorziene uitgaven wordt verhoogd met 1300 en gebracht op f 4347 16V De geheele begrooting wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Niets meer aan de orde wordt de verga dering gesloten STADSNIEUWS aOüDA 27 October 1900 Hen verzoekt ons mede te doelen dat de ingestelde fabricagecommissie die ook zal hebben te beoordeelen do krachtens d honwverordening in te dienen teekeningen in den regel zal vergaderen den eersten en d n derden Donderdag van iedere maand Eigenaren van te bouwen ol te verbouwenbuizen arcbttecten en aannemers zullen goM doen by de indiening van teekeningen hiermede rekening te houden Ned Opera Rotterdam Woensddg 31 October a s de Meesterzingers Gelegenheid tot plaatsbespreking en bet nemen van Couponboekjes Zaterdag 27 October s avonds 7t 9 uur Café Schaakbord By Kon Besl ia A H J Monssaalt met intrekking zgner benoeming tot controleur van don waarborg en de belading der goaden en zilveren werken te Almaar by Kon Bepl van ISeptembei No 13 bevestigdln zyne tegea r aordige betrekking van controlaar deraallde middelen ta bdonhoven is B J de Haitar met intrekking zyner benoeming tot controleur van den waarborg en de belasting der gooden en zilveren werken te Schoonhoven by Kon BesL van 26 September No 24 bevestigd in zgne tegenwoordige betrekking van assaianr dnzellde middelen aldaar Stolwuk Ak een zeldzaanheid wordt ons medegedeeld dat Dinidag door iemand bief in zgn kelder eane bunsing gevangen is Ze zyn wel brutaal die lieve diertjes vooral ala er wat te roeven en te moorden valt maar dat ze die brntaliteit zoo ver dreven dat ze zelfs de woningen der menschen binnendrongen daaraan dacht niemand FoLSBBOEii Enkele maanden geleden werd door enkele ingezetenen een adres gericht aan den Minister van Waterstaat Handel en Ny verbeid houdende bet verzoek om bet brievenvervoer van en naar deze gemeente over Ottdewater te doen plaats hebben Door den Directeur Generaal der Postergen is thans aan adressanten bericht dat aan het verzoek niet kan worden voldaan doch dat van 1 Nov af op andere wyze de postdienst in deze gemeente zal worden verbeterd iiii II mmm GROOTE KEUZE DAMES en HEKKEN PARAPLÜIES VAN OS Az Hd Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA letephmmm S at Beurs van Amsterdaiu Uatkia 81 W i 8 yii Tikrs 1 OCT KiniaiMi 0 rt Ned W S IVi 98 lojf 68 61 Vl 61 lOl a V 991 8H i M 10 0 4 91 9V 681 488 101 804 184 8 dilo dito ditc diio dito dito 8 H lia t OM Oouiil ISSl ei 4 Italib laiobrgTuig 1881 81 8 OoSTlltm Obl ia papier 1866 8 dito ie ilTerl86S 6 PoaTvajkL Obt met coupon 8 dito ticket 8 8W liB uov o MV 11 8 100 88 88 161V 8 i m 100 luv aoiLuiD Obl BÏDiieiü 18 4 4 ditc Oeeoiii 1880 4 dito bij Eothi 1868 4 dito bjj Hop 188 0 4 dito in goud Iceu 1888 6 dito dito dito 1864 8 8r iii Farpet Kkuld 1881 4 ToiKBij Oepr Conv leen 1890 4 Oce locDing Mric D 0 s ifieiiin HricC Zeis An Bp T obig 1811 l Hlllco Ob uit Bok 1880 8 VzKEiülu Obt 4 onbep 1881 V MTiai ui Obligatln 18 8 S UoTTlaDAII Stod laau 1894 I NlD N Ab HMd Ur und Arendib Tsb U j Cartiliost u DeliMutMh pp j dito Arn HvpothMkb pudbr 4 i Oult Mij d r Vontooi und i Or Hypolhtjflkb puadbr 4i NederUadtnhe bauk aand Ned HaudiluiaatKili dito N W fc Pao Hyp b paudbr 8 ELott ItfpotliMlib pandbr 4l Utr UTpothaakb dito 4V Oonim O t Hong bank aaad RosL Kjpotlioekbaiik paadb 8 AKltlli Squt hrpoth paudb 4 Uaiw L O Fr Lian eert SiD Hall U 8poorw My aaiid Mij tot Eipl T St Spw aaod Ned Ind Spoorwegm aaad Ned Zuid Afr Spm aand 9 dito dito dito 1881 dito 8 UI gpoorol 1887 89 A Eobl 8 Znid lta apwmij A H obl 8 PoLiM Waracliau Weeoeaaaod RUBL ar Ruaa Spw UiJ obl 4 Battisofae dito aaod Paitowa dito aaad 8 Iwaag Pomiir dito aaad 8 Kunt Gh Aiow Sp kaji opl 4 dito dito êblig 4 AiuaizA Cent Pao BpJIjj oU 8 CUe k North W pr O t aaad ditodiuWia 8t Fetor obl 7 141 I iTerklleOr oi Mr T a 88 108 I 74 l 87 J lij 160 110 168 108 100 il V loi $ V lltinoia OsBtnl eU in goud 4 LooiaT kNaakallUOnt Uttzico K Bpwjii lo hTp 0 6 MIaa KaoMa t 4pOt pnl und N Totk Outaaio k Waat aAd Fenn dto Oliio oUig 6 Oregon Oalif Ie lijp in goud s St Paul Hinn k ICanil obl i On Fae Hoofliiil obig dito dito line Ooi Ie hyp O ij OuiiDa Can South Okert T aaad l fui C Ballw k Na Ie k d e O KmtMti Oanibus Mij aaad iDtteid TnHW Maata aaai HSD Btad AwtenUn aand I Stad Rotterdaa aaad 8 BlMl BtKl Ant rp igU867 8 Blad Bnuael 188 ti Holio TkalH BeaaUr Onelaek 4 titmmi Btaatobmig 18 0 8 E K Oest B Or 18801 SravrK Btvl Madrid 8 1868 Nm 03n tT7 SL3n erL de NOUVEAUTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstofifen mat bybehoorende gameeringen Bloiiseii Peignoirs en Pelterijea D SAMSOM Burgerlijke Staud GEBOREN 22 Oct Antonius ouders M J de Jong en J O Prinsenberg 23 Pieter endere J van der Laan en C A Speksngder Pranciscus Hermaaas Antonins ouders C H Wildenburg en M Kutten 24 Catharin Maria ouders W Verhart en M 0 Bakker Jan ouders T Kranenburg en D van Klaveren 5 Petronella Johanna ouders J Anderson en M de Botte Johanna Maria ouders A J Sas en S J Prins Johanna naders J Eykeiykhuizen en A NoVel OVERLEDEN 23 D van Bhgn 82 j Jt J Grootendorst 69 j 24 J Janmaat 16 m W den Hartog 76 j wedn J van def Mei ONDÈBTEOUWD H Vergoed en M M F Prinsenberg J Kool en G Leenders J P Delchambre en R Hoeven A P J van Dam en A Copier A Ulteeen 6 Streeiland J Geervliet t Katwyk en A Verkerkrj J Barendregt te Dubbeldam en A T E N obel ADVEKTEMTIEIN Heden overleed onze harteiyk geliefda Moeder Behuwd en Grootmoeder DIRKJB OOMS Wed van Jon SANDERS in den ouderdom vu 73 jaren Jen SANDERS i I SANDERS N SANDERS Both T SANDERS BtJtgratn I ü SANDERS I jHooaasDOOBS G SANDERS C GRAVESTEUN tl SiSDÏKS A sASbtiBa t M 8ANDEBS KlbM GoBBi 27 October 1900 11 die iets te vorderen hebben van t f of verschuldigd zgn aan den boedel en notatonschap van wjlen den Heer LEESDBBt BROVWMB in leven aannemer gewoond hebbende aan de Kamemelksloot te Gocpi en aldaar overleden den 20 October jongstleden worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te d en voor 15 November aanstaande ten kantore van Notaris Q FORTUIJN DROOÜLEEVER te Souba WBDEa ONTVANGEN puike JèMersehe WORS T Voorts alle artikelen tegen concurrcerende prijzen VERMOUTH jlanbeVelend Slntemaker Go WESTHAVEN 198 Te Hour of Te Koop en terstond te aanvaarden twee naast alkander stauida prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de TmMngel Ta bevragen Lange Tiendeweg D 29 I 1 Eï wordt terstoöd g evraagd EE WTTE pienstbode P G by J TEEKENa Karaemelksloot by de Boelekade AAKBESTGDIKG REGENTEN van het BESTEDELINGKNHUIS alhier zullen op DINSDAG 6 NOVEMBER a s des avonds 7 uur in het Lokaal van het Gesticht aanbesteden De levering der benoodiffde Levensmiddelen en Steenkolen voor het jaar 1901 De voorwaarden van aanbesteding liggen van 22 October af voor gegadigden ter lezing in het Gesticht Namens Regenten Jf a KAM PO 1 Secretaris EATTEHVEEGIFT in verzegelde Flacons met gebmiksaanwgzing U ent per Flaooa MÜIZENHAVER en TAUWB voor het doodenvan Mnizen Deze Haver is 500 maal zoeter dan suiker n wordt door alle muizen gaarne gegoten Vérkrygbaar in doezen van M IS en 90 ent by j VAW OIJB Kleiweg No 2 Gouoi i In lo8§iiigecue lading GrUOVK Belg Anthracietkolea en E G COKCI Firma A JO KER SiiZOKËN GEBR IJSSELSTIJN Kantoor Vest Gouda TELEPH No 2 I i I Quina la Roche BIJ WOLFE é Co WESTHAVEN 188 Ondergeteekende deelt bg deze het geachte publiek van Gonda en omstreken mede dat hg zgne STAlillOUÜERIJ heeft uUfiehreld en in staat is alle verlangde orders uit t voeren Aanbevelend F CHRISTENSEN Teleioonnnramcr 8 5 Stolwgkersluis Tevens zyn de HH OOSTERLING Hoogstraat PEETERS Wgdstraat en KROM Harkt bereid orders te telefoneeren Telepliooimet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhond gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommunaalburean Op 15 September 117 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT IMF wie werkelgk prgs stelt een ilBCELIJlK llrHy ® BrIBS Sr te hebben laat zich fotógrafeeren in de lfQttt0ra0 elte UumitUmrteUtttg STTTIDJO ni P V D WJLALfi FL SINGEL 661 Paii Expeller D rtl jaai aidt dit mid 1 mat Tanaaaaad laooai ali pi atllllda iamtiiiilif aaaaairüid f liat Ji ktV aaatairüid taM Bbaiuaa V 4Ma TtftRmnaB apkat htriah t aakaH M lJIS T8o Hilioa 4al iadamaaataintkakaa Tt twataidaii W THalb Oébaa Tia T117D a Saadere l yt tnlibJMnttH Zijt Gij Doof 77 Kn Sri r lj i ii r o l ln i d ïHi Z aan ikti met wajnl oukoHt u hnla gwioMii 1 Dr naltoa a loral laalltatc 8 U galla iTa CHICAtlO JI SPEKSLACKRIJ Gouwe C 71 Bekroond met Ie en 2e prys Landbouwtentoonstelling Goudi Van at heilen weder verkrijpbnar Zure Zuil Uolpens Itauwe Kookworsl lielardeerde Kalfslever Preskop enz Aanbevelend W VAN DER STEEN Firma A BRAKEL Gebroeders STESHSMA Bloemisten GOÜÜA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbellles Jtrdiiiières Bouquettea tni QRAF en F££STERANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanien en ondfrhoiid vau Tuln u Alleen verkOQp voor GOUDA en Omstreken van ISaBCTXNCIDEir Dood alle Insecten Door Invoeging van 40 deelen water verkrygt men een voor insecten doodend vocht Oaachadeiyk voor vruchten bloemen en planten i Liter f 0 50 I h iOM 1 L f 1 50 i 5 L f 7 TELEPH No 114 G V ORGELS t 0 SCHiBDAMMEB EIE7ES Mtrki NIÖHTOAP vVkrijgbaar bjjt M PEETER8 Je N B AJi bawiji rui Mhthsid U ouli6i en kurk Bt edi loot liea van den aum der Kimia P HOPPS Hoordpnjt Oo praten igu door den itut f arMideenl leo biedebel duk de hand BOO 000 Mk Uitaoodlgioff tot deelneming In de Kansen van da door den Staat Uainl urft gewMU bor e fi root Qoldloter wunn ceker 11 Millioen 202 000 Uark gewooneD moeten worden De prÜisen ven de t m1 Toonleel biadendeOeldloter die TolReoH höt p ui ileohU US 000 toten bernt K jn de T0lg 4ndfll e hoogte pr i u eventueel fiOO 000 Mark IRpr A 10 000 Mark Premie t 800 000 Mk pr a K 000 Mvk 1 pr a COO OOO Mark lO pr a 8 i 00 Hark l pr a 100 000 Mark lUApr a S 000 Hark 1 pr B a 7 fiOO Uark 4pr a 1 S 00 Mark S prijs a 70 000 Mark llpr a 1 000 Mark 1 pr aa S OOO Mark l c80pr a 800 Mark 1 pnji a 80 000 Mark lOpr a t£0 Mark 1 pryi a bB 000 Huk 7 pr B X00 Mark Spryz a 0 000 Mark 6088 pr a 18fl Mark I prya a 4 000 Mark VSBBpr a llO U8 ll t pnii a 80 000 Mark lOU M I pr x a 10 000 Mark 1088S pr aTB it tl U totaal 89 010 pnjzeo De Ilcfefdpriji in cte Uklanebedtva tMark BO OQO BtyKt m de le 1 tot AK QOO M in de Sa tot 80 000 M in de 4e tot 88 000 M in de 8e tot 7 000 M is de 8e fot 78 000 Mark in da tot 100 00 Uark en met de promte van 800 000 M frent tot 800 000 M Voor de eerate prjjafaKlkking die of oieel la vaatgeateld koat Ben fietiwtl oriifinee lot aleobta Guld S 80 eeu half origlDeal Ic t aleobU Quid 1 78 een kwart origtoeel tot aleolits Quid O VO Ue inleggeldoa voor de volneode ktaaaen toowel all do Jaiste tUat dar pryten warden AangegeTen In bet offioielBlfl trakkingtplan voorxieii van bet Wapen van den Btaat welk plan ik op aanvrage gratU verzend ledere deelnemer in d lotar ontvanut ennevraagd unmiddflllyk na de plaat gehad be1 beode trekking de ofBrrieelo trekkinnlïjat De nttbetalinft en vorsendlng van de prtjsün geacliitidt duor tii en dirokt en prompt aan de winnen ou under da itreniiatü pbuirabooding pir Iedere beitelHtig Ifan men eenvoudig per poatwiasel opgeven ook tegen rrmboiira 0tr Men wende tiob dua met de aanvraag ora tooteudlng van loten vo ir do spoedig plaata bebbende trekking zoo ipoedig mogel k of uiterlijk tot 1 November e k met vertrouwen tob j Samuel HecKschrr Senr Bankier en WiweUantoor in Hamburg Duitacblaod Ia de AVONDSTER Dubbele Buurt II 1 zyn heden ontvangen de nieuwste modellen GmüAKKKTKN en fraaie li S LL01 steeds gesorteerd in GA8HA ilteLS GASFOENUIZEN KOqCTLATEN BADEN en OBISEBS tegen cokicnrreerende pryien Aanbevelend J M S VAN lOON Gasfitter H PIANO S Tel N 117 t