Goudsche Courant, maandag 29 oktober 1900

No 8338 Dinsdag 30 October lOOO 398te Jaargang NWWWWW Magazijn DE MATADORS Opulenw ontvangen groole cndingen lOUVlAUTÉ S DEMI 8Al£jONJ nieuwste genre alle kleuren ran i Ö 76 tot f 21 WINTERJASSEN prima afwerking 4 76 84 WINTERJEKKERS Ratiné Flocconné enz 2 80 12 75 JOJNGEHEEREN WINTERJASSEN en DRMI SAISONS 3 75 14 50 KINDERJEKKERS gioote keuze 1 25 10 CAPES en WINTERJASJES enorme gorteering 1 75 r 50 PANTALONS nieuwste dessins O 8 60 AANBEVELEND J fl RUOUEi GOÜDSCHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Elegante v Coupe Tdelaai üa I ADVERTENTIE5 worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere i egel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Degelijke afwerking TekfMB y De Uitgave liezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco der post l fft Afzonderfgfee Mowmers VIJF CENTEN mmmnmi Hei TapytmagaziJD van Firma B DE J0N6 is tijdelijk overgeplaatst naar GOUWE c 4d f VI wEOPEI D van s morgens 8 tot s avonds 9 uur Aanbevelend Firilia B DE Jt lltlTi S Kort orenlcbt onier Frijsooarant S SHERRIES Pale en Gold ROODE en WITTE PORTWUNEN MADERA S droog en ïoet VERMOUTH lo Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC II I 1 75 1 2 26 I 2 75 I 3 B6 t 3 75 en SCOTCH WHISKY k £ 3 LfflfHAO CHATEAU VALROSE St ESTEPHE s a 8 Ö o o k Tiendeweg 89 Mi fiMHBiaiiiMiMtfSjHHMMUMiH Voor Kieeding naar Maat aitilaitend de bekende fUNE STOFFER en FRIIA KWALITEIT m mmrnê OPENBARE VERK00PIN6 te OUDER A K op WOENSDAG 81 OCTOBER 1900 des morgens ten uren aan bet hnis B 45 lan den Oonder kscben Dt k van Meu elon en Huisraad 8 Morgens ibbi de verkooping te xien Nadere inliobtingon geeft Notaris ö C FOKTUIJN DKOOUliEEVER te öonda Openbare Verkooping te GOUDERAK op VRUDAÖ i NOVEMBER 1900 dei morgens ten tl uren aan het sterlhnis van D M0EHINQ8 aan de Oondnrakschen Diik van 7 HOEIEW en 9 VAARZEN allen met do KALF Morgens v66r de verkooping te ii n Nadere inlicbtlngen geeft Notarla G C KORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda OPENBARE mmiM ie GOU A op DINSDAG 6 NOVEMBER 1900 des morgens ten nren aan het Jokaal wijk K No 232 n de Peperstraat van leiibelen en luisraad tfenigo lappen rt Nelc riMWteefce UanI oene party KACHELS van de bekende Jabriek van Ai phoüs Dkoox te Leidon en eenig gewerkt GOUD en ZILVER Daags v6ór de verkooping van 9 12 an van 8 4 uren te lien Nadere iiilicbüngan geeft SoUri G C KORÏüUN DR0 9 LEEVEB te Öonda 8t EMILION 1894 PAUILLAC 1893 GRAVES Witte BordeaBi SAÜTERNE ZELTIN6ER Moeiel BOURGOGNE De esschen Sn in de prSJien begrepen en worden i 3 ets per stok teruggenomen By elke hoeveelheid verkrygbaar bjj Anll§eptl§clie Tandpoedér en Antlsepll§cli Mondtlnelunr van S CAS80TO TanéartJi te Gouda OVKRA L VSaKBlJQBAAR Agent voor Nederland G U8SEL8TIJN Blauwstraat Gouda De arma T Gouda tOoadkoopite sn loliedit drm voor Vervoer van Inboedel Soowelbisoen als brntan d stad met gMlotan wagens A ÖRA VE8TEIJN Bleekerssingél 887 AIÜ tronU ttom TmntpfrUtelttié vtr kmrd ia koop A in hour Spedaliteit in ALBOID vemfltkeld brittannia metaal KRISTAL en POECELEIN m et NIKKEL gemonteerd 0 TVAINGEN aUe soorten SCHOENWERK voor het Winterseiioen alsook aterko vetleeren SCHOQLLAARZEN in ktl Noordbrabaalsdi Sdnn Laanramagmijg Kleiweg É 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiÏB en aa gemeten werk Qonda Druk vaa A BBINKlf AM t Zo BiiiteDlaidscb OverzichtLord Roberts nint uit Pretoria van 25 dezer Bartan die enige dagen door De Wet s commando werd lastig gevallen viel het hedenmorgen san en sloeg het in alle richtingen uiteen Onze verlieten zyn 3 oMcieren en 14 man gewond Verder van 26 dezer Barton s verliezen van gisteren waren grooter dan gemeld is één officier en twaalf man sneuvelden zes officieren en 39 man werden gewond De Boeren lieten 24 dooden 19 gewonden en 26 gevangenen achter Drie Boeran die de banden opstaken ten teeken dat ze zich orergaven schoten later verraderiyk op ons ig werden gepakt voor een krygsraad gevoerd en ter dood veroordeeld Ik heb het vonnis bekrachtigd Methuen en Douglas dreven gisteren bijZeeru eun stdeeling Boeren uiteen De Boerralieten zes dooden en gekwetsten op het slagveld 28 hunner werden krijgsgevangen genomen en een groote hoeveelheid vee buitgemaakt Onze verliezen bedroegen Ë man gekwetst en één vermist Kitchener meldt uit Lydenbnrg dat by een nachtelgken raarsch maakte en bet Boe renlager by Krugerspoort Krugerspost nam Vele Boeren werden gewond 4 gevan gw genomen Oniwzyds geen verliezen Met betrekking tot den aanval opPhilippolis zegt Roberts dat de Boeren door verraad zyn binnengekomen Daarom heeft hy generaal Kelly Kenny bevolen allen die by deze zaak betrokken zyn uit het land te zetten Een luitenant en 50 man cavalerie zqn een paar dagen geleden tnsschen Philippolis n Springfonteio in een hinderlaag gevallen Zy zyn op zeven man a gevmgen genomen t Bryan was Zaterdagavond te New York de gast van de National Association of Democratie Clubs De receptie ontwikkelde zich tot een der grootste politieke betoogingen Tan de heele verkiezingscampagne Bryan sprak in een groote meeting in Madison Sqnare Garden en in vyf kleinere meetings waaronder een van 4000 Italiaanabhe Amerikanen en van 3000 Dnitschers In de laatste meeting verklaarde hy dat hy wat de financieele quaestie betreft nog o hetzelfde standpunt stond als io 1896 Mtttmin legde hy er nadruk op dat het iaqwrialisme de voornaamste qnaestie was waar het om ging Omstreeks 50 000 personen hoorden de FEVILLEIOX 9 Het lij xoo Ik lal voortaan zoo handelen dat ik noch dupe noch slachtoffer ben In het vervolg verlang ik alles voor mij en wee hem die mij io den weg staat Dat is de zedekunde dezer eeuw niet waar Zij b pn tenuwachtig te lachen Upe dom was iki Welaan prins gij hebt mij w r gemaakt Veel dank voor de les zig waa pijnlijk maar lal mij veel nut doen De priqs wa over zulk ne jpiotselinge verandering Verwonderd en luisterde verbaasd naar Jeanne IJq begreep haar niet en zeide Wat I gaat gij doen Jeanne tag hem met eene duivelsche uitdrukking aan Hare dogen schitterden als sterren en bare witte tanden glinsterden tnsschen hare lippen Ik ga ttutviroordde lij de eerste grondslagen leggen van mijne i ctó en om uw voorbeeld te volgen met een cUitrijk naan trouwen Zij ging naar hft raam en riep in de richting van den donkeren WJn Mijnheer Cajrol Serge was zeer verrasten werd door eene plotselinge jaloerschbeid aangegrepen hij snelde naarhtu toe als ojEn haar terug te roepen Jeanne wide hij enNl reidde aarzelend zqne armen uit Weku I Wat is tx l vo de het meiqc hem toespraken aan de menigte op straat wordt op 150 000 personen geschat De Uatin geeft 4e volgende aardige karakterschets van de vier kanseliers van bet Daitsche ryk Prins Bismarck was een kolos een majestneuse en geweldige reus graat Caprivi een rechtschapen man van middelmatig verstand en onkreukbare eeriykheid prins Hohenlohe l onclo lovis is minzaam zacht en verstandig voorzichtig ja byna schuchter hy heeft alles wat hy in zgn leven gedaan heeft om zoo te zeegen op zyn teenen verricht Graaf Bfilow heeft iets van al zyn voorgangers en bovendien is hy een soort van sfini zooals hy ook genoemd wordt een man hoog van gestalte breed van schooders met vriendoiyken oogopslag zwügend waar het pas geeft en terughondeud wien een oede schikgodin een kalmen glimlach gegeten heeft waarmede hy iedereen en alles zelfs vjü eigen geluk begroet Gedurende de vier jaren die de heer von Billow als eerste secretaris van legatie te Pargs beeft doorgebracht was hy de beminnelgkste van al zgn Dnitsche collega s ofschoon hg tevens de ondoorgrondeiykste Ie plas impenetrable onder hen was Men zag hem overal in de stad in den schouwburg hg de Cdrensen in de officieele én aristocratischemlons van den fnabonrg en in de groote sociëteiten hy heeft stellig een massa waarnemingen over wat hy in Frankryk gezien heeft in zyn geest verzameld en de ongewone juistheid en handigheid waarmee hy Fransch spreekt heeft hem zyn taak in aUe opzichten verlicht De heer von BUlow stond ervoor bekend dat hy hen uituroeg die hem tot spreken wilden brengen en by zgn merkwaardige handigheid in den omgang slaagde hg tr geregeld in op zyn vragen ook de gewenschte antwoorden te ontvangen Voor opvolger van prins Hohenloke was graal BUlow naar do algemeene meening z o binnen als buiten Duitschland de aangewezen persoon Hg heeft zich als leider van de bnitenlandsche politiek van het Dnitsche Ryk in de heele wereld de grootste sympathieën het hoogste vertrouwen verworven en niet alleen dit hy heeft ook op de geheels wereld indrnk weten te maken Uraaf BUlow heeft veel geluk maar hg hoeft het gelul dat op den duur alleen vastberaden karakters en heldere hoofden tronw biyft M6 kan by al zgn beminnelgkheid toorkonendheid on verzoenlgkheid bg alle glimlachende diplomatieke kalmte ook af en toe erg barsch flink en onmeedoogend zyn Wie herinnert zich niet de scherpe vertoogen waarmee graaf BUlow met verpletterenden trots toe Zyt gij ontsteld dat gij uw pleidooi zoo spoedig gewonnen hebt En toen Serge bleef zwijgen voegde zij er bij Kom herstel u gij zult veel geld krijgen De bruidschat van Michelme is wel de moeite waard die gij u daarvoor gegeven hebt I Men hoorde den step van Cayrol die haastig de trap opkwam Gij hebt mij de gunst bewezen mij te roepen juffrouw aeide hij en bleef op den drempel van het salon staan Ben ik zoo gelukkig dat ik eindelijk genade in uwe oogen gevonden heb Hier is mijne hand antijoordde juffrouw de Cemay eenvoudig en stak Cayrol hare blanke en lange vingers toe die hij met kussen bedekte Mevrouw Desvarenn was na den bankier binnengekomen Zij liet eeti uitroep van blijdschap hooren Cayrol leide zq gij suit Jeanne niet alleen om hare mooie ooged trouwen ik geef haar een uitset Micheline vloog hare vriendin om den hals Ieder beijverde rich oro haar geluk te wenschen Jeanne nam Cayrol met een ernstig gelaar ter ziide en sprak Ik wil eerlijk met u handelen mijnheer Ik geef toe aan den drang die op mij uitgeoefend wordt Haar weet dat mijn gevoelens niet ioo dvlelijk verandereik Alleen mijne hand geef ik u heden m i Ik ben niet aoo verwaandjom te denken dat gij mij lidliebt zeide Cayrol lerig Gij geeft mij uwe hand ik lal uw hart moeten winnen en door tijd en oprechte f negenheid wanhbop ik niet daarin te slagen Xk ben gekwf mij mriig gelukkig DtitiAland s rechten wist te beschermen toen te Engelschen op onrechtmatige wyze Duita e schepen in bealag hadden genomenP Terwyi do mogendheden onderhandelen wordt de toestand in China voortdurend onnntbafuder E a telegram nit Hongkong meldt dat in Lioe tajou de Boxers nadat zg in de stad oproe gen hadden aangeplakt um zich bg hen 11 te sluiten oen reqoisitie hebben ondeiÉMaen in do Amerikaansche missie zy ba en er niets verwoest maar uitlevering gaëiscK van levensmiddelen en van andere vaorra ltn Lan unierhand begint men te meenen zegt h t Berl Tageblatt dat alle opstanden ia Zuid Cbina betzelfde doel hebben nsmeiyk aan do Mandsjoe dynastie oen einde ta maken doch men vreest dat aau die opatw4 i tevens een vyandelgke bedoeling tegen vreemdolicgen ten grond ligt De loop der gebenrteui en wordt met zorg nagegaan De i hioeelcho regeoring doet alsof zy die opstanden wil onderdrnkkon maar d middelen die zg daarvoor aanwendt zyn eenrondtg belaohelgk Zoo heeft zy een troepenmaoht van 600 of 700 man uitgezonden om Ie opstandelingen te onderwerpen j de manbrjjn die het bevel over dit troepje voetle Is i aar gemeld wordt gevangen genomen en zgn afdeeling verstrooid 1 0 Times ontvangt dan ook nit Sjanghai het bericht dat de militaire toestand in het gebied van den Vangtse Kiang onhoodbaar wordt Voorraden wapens ammunitie levensmiddelen worden voortdurend uit dit gebied naar het keizeriyk hof gezonden voor de Cbineescbe troepen die daar worden geoefend en de opstand breidt zich lienderoogen nit in een gebied dat zoowel van troepen als van verdedigingsmiddelen on wapenen ontbloot is De benoeming vatt Voetsjang tot gouverneur van Hoope wordt algemeen beschonwd als een beleediging der mogendheden De nieuwe gouverneur is een der heftigste vreemdolingenbaters De Times meent dat zulke besluiten toonen dat de onderhandelingen te Peking alleen dienen om tyd te winnen De China association en de pers te Sjanghai hebben Engeland herhaaldeiyk gewaarschuwd voor de gevolgen van een staatkunde van stilzitten die hoogst gevaariyk worden kan want als die staatks e wouk voortgezet zollen de onderkoningen in K dal van den angtze Kiang die nog steeds de zaak der vreemdelingen voorstaan maar niet altyd op hnip van boitcn kunnen wach door de gunst die gij mij bewijst en ik zal mijn gebeetó leven besUiffcn om u daarvoor mijne dankbaarheid te tooneA Jeanne was ontroerd xij zag Cayrot aan en vond hem voorkomender dan hij haar gewoonlijk toescheen Zij nam zich foor om ïooveel sy kon zich san dien man te heciten Serge zeide bij het afscheid nemen tot roevrouw Desvarennes In ruit voor al het geluk dat gij mij schenkt kan ik u slechts mijn leven aanbieden neem het aan mevrouw het ts u gewijd De patroon zag den prins strak aan en zeide op een bijzonderen toon Ik neem het aan Van heden af behoort gij mij toë Maréchal nam den arm van Pïeter en sprak toen m hem naar buiten geleidde De pcïns sprak daar llrardcn welke mij aan Antonio herinneren die tot den jood in den Koopman van Venetië zegt U geld in ruil voor een pond van mijn vicesch Mevrouw Wsvarcnnes bemint hare dochter met eene meer te duchten lieide dan die Shylock voor tijn goud had De prins zal wë doen nauwkeurig op den vervaldag te letten en getrouw de verschuldigde rente v i het gduk dat hij beloofd heeft tt betalen Vt Dafgs na dezen merk waard igen avond vertrok Pieter naar Algiers niettegenstaande mavrouw Desvarennes er sterk op androng dat hij zou bleven Hij pn heen om de laatste hand aan zijne ondernemïng te legges roet de belofte om bij de voltrekking van het baweltjk terug te zijn Besloten het on uk bet tuwfil te bieoen wai bij bereid ten genoodzaakt worden zich hg de reactionniUron aan te sluiten Reeds nu smeeken die onderkoningen flringend dat Engeland tien duizend man ziLstnren om hen te steunen De Kranshhé ifö eering heeft op de voorstellen van Li Uoeng Tsjang en prins Tsjlng geantwoord dat het hoofdpunt van elke onderhandeling zyn moet de executie van print Toeaa prins Tsjoeang Toeng toe sian hertog Lan Kangji Yoe haien en Tsjao Deze eiscb van minister Delcasté wordt algemeen goedgekeurd zegt de Timea maar niemand ontveinst zich de moeiiykheid om xeven personen die zoo nauw verwant zyn aan het keizeriyk huis te onthooldeD Yoeng loe is naar Si ngan ioe gegaan om den Keizer officieel de machtiging te verzoeken de hoofden der Bokaeribeweging te onthoofden Dat deze eisoh door den Keiier zon worden Ulgewilligd is byna niet aan te nemen De Morning Leader wfjit op nog een an der staaltje van Enropeesche hardheid tegenover de Chineezen Graaf Waldersee heeft zQn troepen last gegeven op te rokken naar de begraafplaatsen der Ming dynastie Dit kan zegt de Morning Leader maar één doel hebben de staatkunde door 8tandMÜt en Times zoolang voorgestaan zal in prHTyk worden gebracht De Christan Boldaten van alle natiën zullen de graven schenden van da gaaterran Cbineescbe Keiaafi en de doodsbeenderen van de boerschert dar Mandsjoes nit de laatste rustplaats opdelven Het scbynt een navolging te zyn op groote schaal van de daad door Lord Kitchener in Soodan gepleegd En de stelling dat nan met wilden moot doen zooaU wilden doen zal dus verheven worden tot bq nial van de beschaafde wereld Indien zegt da Morning Leader werkeIjjk zulk een behandeling goed genoeg zoui zyn voor do Chineezen dan is zg zeker voor ons niet goed genoeg om ze iemand te doen ondergaan Waarlgk men zou lust gevoelen het eent te worden met Sir Robert Hart die een artikel in de Fornigbtiy Review geschreven heeft Onnoodigo bardheid en ruwe behandeling van de Chineezen zal tot niets leiden zegt de inspecteur der Cbineescbe douane slechts verbittering en wraakzucht zullen er door ontstaan en over tien jaar zullen wellicht twintig millioen goedgeoefenda n goedgewapende Boksers opstaan om de schanddaden die nu begaan worden te wreken on de vreemdelingen voor goed taverdryven uit China den bitteren beker xtjner teleurstoUing tot op den bodem te ietU n De patroon die hem eene vergoeding wilde schenken had hem het bestnuider fabriek te Jouy en een groot undeel in har laken aangeboden Doch Pieter nam het niet aan Hij vrilde tetfs den schijn vermijden dat hij door zijn huwelijk met juffrouw Desvarennes eene speculatie op het oog gehad had Hij wilde dat huis waarm hij gehoopt had zijn gansche leven door te brengen met ledige banden verlaten zoodat wmand er aan kon twijfelen of hij Micheline ora haar zelve en niet oin baar geld bemind had In het hui n de straat Saint Dominique werd spoed gemiuBt met de tocbereidselen tot het huwelijk De j rjp ter eene en Cayrol ter andere zijde beq verden zich zeer om de toebereidselen tot dien Bchoonen dag snel te doen afloopen de eerste omdat hij daarin de verwezerllijkme zijner eerzuchtige droemen zag de Uat te omdat hij daarin de bevrediging van zijn dwazen hartstocht vond Serge was innemend en vol oplettendheden en liet zich door Micheline bewonderen die niet moede werd haar beminde te zien en te hooren Het scheen dat een jj rt van waanzin zich van het meisje meester gemaakt htd Mevrouw Desvarennes was met groote verbuing getuige van deze omkeering in baf A kind De trage e een weinif koele Micheline die haar leven rustig doorbracht en met de weekelijkheid van eene odaliske zich op zijden kussens ncervleide was veranderd in eene onrustige en opgeWonden verloofde met schitterende oogen en een glaiu op hair gelaat i ordt 9trv igd