Goudsche Courant, dinsdag 30 oktober 1900

Vette Vaikeni reddgke aanvwr iste kwaliteit 11 ade kwaliteit li 3de kwaliteit 19 cent per liair Kik Vette Schapen en I ai inia n goed aaogevoard De handel was m vetle Koeien en Kalveren goed Schalen en Varken traag GROOTE KEUZE DA ES en HERREN PARAPLÜIES VAN OS AZa Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA relephmmm A ïf zyn afwezigheid zgn kamers als de hare te beschouwen welk aanbod zg natnnrlgk dankbaar had aangenomen En zoo wos het gekomen dat de dame een dag of vyf op meneer s kamer had gelogeerd zich het aan niets had laten ontbreken totdat zg onverwacht waa vertrokken zonder adres achter te laten Voor zoover reeds is kunnen blgken heeft zg in die weinige dagen menig rgtoertje op naam van den beer K gemaakt terwgl ook enkele winkeliers de eer van haar bezoek hebben genoten doch voor het geleverde wel nimmer betaling zullen krggen Tot heden heeft men omtrent haar nog niets anders vernomen on ichynt ook de heer K niet tn staat te lyn dit raadsel op te lossen De politie is intnsachen omtrent een en ander ingelieht STADSNIEUWS 5 GOUDA 29 October 1900 Zekeren B v D wonende Kattensini I heeft zich heden nacht door ophanging van het leven beroofd Bedankt voor het beroep by de Gereformeerde Kerk te Herwynen door ds G Dal huysen te Nienwerkerk a d IJael fj ïldurende de dagen van 29 October tot 3 November of bg ongunstig weder tot 10 November znllen by hot vierde regiment infanterie door de bataljons nit Haarlem Leiden Delft on Gouda groote wiolorwedstrgdcn worden gehouden bestaande ig A 1 Wïgwedstrgden voor onderofficieren afstand 30 kilometer 2 Wegwedstryden voor miliciens alatand 30 kilometer Voor punt 1 zyn vgl voor punt 2 vier p yzen beschikbaar gesteld B Wegwedatrgd met hindernissen Deze wedstryd wordt gehouden over slecht berydbaar rrein alatand 25 a 30 kilometer tevens voor de miliciena ove b engen van mondelinge berichten Er zgn vier prgzen beschikbaar gesteld Alle prgzen zgn geldprgzon dbor hot ie bataljon te Delft wor t aan leze wedstryden deelgenomen door een onderolftciêr en zes soldaten en milieiens Do aanslag over Sot toU laat verloopen dJcnstjaar i geen veroischt meer zelfs wanni er iemand maar over eenmaanoU aangeslagen wordt hg miU den leeftgdvan 25 jaar bereikt hebbende ambtshdve d w z door een opgave van den ontvanger p Ie kiezerhlgst gebracht lluurkiezera kunnen een keer gedurende een jaar verhnizen en met meer èen keer over het tgdperk tnsschen 1 Augustus en 31 Januari daaropvolgende loonkiezers kannen nu gedurende de 1 iX 1 lanuari tot 81 Januari van het daaropvolgend jaar ook ken keer van patroon Tden bunrprys b h f goiyk nu te worden toetrokken het bedrag oor de w torl6iding zoo dat bedrag er onder begrepen o i M huarnriis mag worden vermeerderd met het Zr7 verschuldigd door Uuren van een stukje grond niet het eigendom z nde van verhnnrder van het bus B Neuzen hunrkiezer te zgn behoort mon ten rainhte fl per week o verwonen Is die huur slechU f 40 maar heeft de huurder nog van een ander een stnkic irond In pacht tegen stel f 20 per iïr darraog hg die f 20 bg de f 40 samen voegen en is hy alzoo hnnrkiezer B het loon van den man mogen gevoogd worden de verdiensten van de vrouw en de helft van het loon der kmderen Ook het bewgs dat men 1 W belegd rvSeSnrs KSft rirs ar fe Wploma s van eiamens niet door de wet bepaald maar daartoe aangewezen Il ÏÏmoenen maatregel van bestuur zgn t Bg tgdelgken stilstand van het werk door seizom ol een ongeval tole erkplaatswordt bet loon geacht door t j de schadevergoeding gedurende len otoer vatietyd van zes weken wegens een bekomen ongeval als loon wordt gerekend 8 Niet slechts het koitoloos verstrekkenvan geneeskundige hulp het gratis verleenen van ïoneesmidde en geen er Urkende middelen mag P b zeoder dit als onderstand fK en de ozers daardoor van de kiezersiyst wordt geschrapt 9 Men wordt geacht vrgen kost te genieten gedurende het geheele jaar ook wanneer min op Zondag of op Chrutelgke feestdagen niet in den kost is 10 Het is voldoende het maiimum van loon 4oor de wet voor iedere gemeente ï li tó rigingen betreflende het kiezen en Btommen Do Voorzitter van het stembnretu is verplicht om den naam van lederen kiezer die komt stemmen en diens nummer overluid voor te lezen Biljetten met punten strepen vlakken 4elendrukken vouwen gaten eu vlekkenzyn niet meer ongeldig tenzg deze blgkbaar opzetteiyk zgn overgebracht f Wanneer het stembnrean een stembiljet ongeldig verklaart moet de Voorxijter op verzoek van een der aanwezige Ifieler dat biljet aan het publiek vertoonen Beurs van tmsterdau Slotkn 81 wv Vikn 81 a Vi loof 88 W i 6V 101 87 1 AJ I 10 1 i 0 1 81 486 l 10 104 1141 17 OCT HunLAiiD Cart Nad W S l ildito dito dllc I iliu dito dito 8 HoKaia übl aoaill 1181 984 iTALia laaohrgving 1868 81 8 OoaTISS Obl ia papiar 1888 I dito UllWar 1181 I Fointfu Olil net ooupoi I dito lioket 8 anaulin Obl Bianenl 1894 4 dito Oeeoaa 1880 4 dito bil Botha 188 4 dito b j Hop 1889 90 4 dito ia Oud laea 1888 8 dito dilo Aita 1884 8 HrAHJB Parpat aokuld 1881 4 ToaisiJ Oepr Ooar laea 1890 4 Oae leaning aHie D Oaa laaaln HriaC ZciD Ari Bp v oblg 18 l S Haiioo Ub it Sok IIIO I VaxitoBU OM 4 onbap 1181 vvananaii Obliitatlaa 1818 i HotraaDali 9la l laeu 1894 1 NlD N Afr Handelt aand Ar8ndib Tab Hu CerUleataa DellMaatioliap dito Ara llypolhMkb paudbr 4Vi Colt Mi ilel Vaiitenl aaad Or Uypotbeekli paodbr 4VJ NndorlatidKilie baak aand Ned Haudalinaatiah dito N W k Pao ilyp b paadbr i Rolt Hyiwlhaeib paadbr 4 Utr Uvpolhealib dilo 4V OoaraNa Ooit Hoofr bank aand RUiL Hypotheqkbauk paudb Zuld Ilal Sp mg A H obl l Poisx WarKibau Weenen aand Bust Or Ratt Bpw llij obl 4 Balliaoba dilo aand FaiMwa dito aand 8 Iwang Dorabr dito aaad 6 Kiirtk Ch Atow Sp kap opl 4 dilo dilo oblig 4 AHliniA Oent I aa ap Hy obl il Ohio k North W nr C f aaad dilo dito Win Bt Palar obl 7 Daavai k Bio Or Bpm eert T a IllinoU Cantial ob in oad 4 LoaiiT k MaihillllOarl v aand Meiicu N l 14 l 118 110 O 11 Il8 a 10 II 61 181 Rechtbzaken Eeg jonijwenscb van goeden huize keurig net gekleed doch die reeda een pa r veroordeelingen echter den rug had en voor verschillende rechtbanken in ons la wl zich nog verantwoorden moest stond deze week voor de Amsterdamscho rechtbank terecht ter zake van oplichting Dezen zomer was hy by den zilvorkashouder C Esman Haarlemmerdgk aldaar gekomen en bad terwyi hy een mooi praatje hield over zegelringen en een engagement verzocht eenige ringen tot een waarde van f 1K4 te doen bezorgen bg den heer € E All erdingk Keizersgracht aldaar De hoer Esman voldeed aan dit verzoik en bracht de ringen zelf naar het op jege ven adrea het dienstmeisje de helft van zyn naamkaartje overhandigend daarby zeggend dat zg het pakje van waarde niet mocht afgeven dan aan iemand die haar de andere helft van het kaartje vertoonde Het dienstmeisje kwam met het pakje binnen doch daar wist men van niets het pakje moest het meisje maar weer mede naar de kenkofi nemen t zon wel verkeerd bezorgd zgn Inderdaad kwam een tien minuten later een jongmensch zoggen dat het pakje verkeerd bezorg was het moest by mgnbeer Alberdingk op de Heerengracht zyn Het meisje gaf argeloos het pakje aan den jongen man zender naar de heUt van het kaartje te vragen Een pees daarna kwam de heer Esmapzelf rapport halen op het pakje en toen bleek dat hij opgelicht was l Von de ringen is niets meer terecht gekomen en deze jonge man van netten huize werd door Ksman het dienstmeisje en eenslager berkend als degene die ongerechtigd het pal o had teruggehaald en ly Esmande ringen had besteld De jonge man ontkende pertinent hy was dien dag te Utrecht geweest en kon dit met getuigen staved Zgn verdediger vroeg daarom schorsing der zaak om die getuigen t doen opsporen doch de rechtbank achtteMit niet noodig Het O M eischte hierna 1 jaar gevangenisstraf Veemarkt te Rotterdam Maaudag 39 October 1900 Vette Ossen cq Koeien Kdelgk aanvoer pnjzen waren vfwr ie Itwaliteit 34 ae kwal 31 3c kwaliteit 39 cent f er half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 38 ade kwaliteit 6 3 kwaliteit 33 cent per half Kilo 8 lOoA 100 U47 141Vi II 101 74 lOf 7 9 l iyi 6 180 110 108 101 9 100 117 UI 101 14 II 1 11 f l l 40 41 10 l lo n 10 41 10 4 il U 7 OrLt rraxigreEL de NOüVEAtJTfc S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bybohoorendo garneeriugen Blousen l elgiiolrs en Pelterijen D SAMSOM I4 9 00 8 10 01 10 1 10 4 ll H ir UB ll ai fMjWitf o fa l r laa 1 1 to 4 w4aa J Bjlwlut yi Jt fair MMiUiat lfawii ia ii C ia al tm Wn a Utt 10 1 10 1 11 81 ll K 11 11 1 10 lUi l ii u ia 1 11 10 41 11 41 11 01 11 41 11 11 1 40 l ll ll 1 lo oo 10 11 Voorburg Z H 10 81 rj Z IT i iL M Vi f i 2 z ij z ini Hl ï ï ï i i4 ll t i VERSCHEI Dï NHEID Té Scheveningen heeft de Zuidwesten storm zich Vrydagnacbt zeer geducbtig doen gevoelen Hoog stonden de golWn tegen den atrandmour Uaterioele achade werd echter aan de strandwerken ol de pier niet toegebracht De viiacheravloet ia byna fehoel nit l ll Ml I II 11 14 1 4 1 1 a i OS 7 et a ll I U S I 10 1 10 Il 4 11 11 1 0 t OI t 4l t O 80 7 00 T l 8 01 1 19 li ii Ih tl II 7 7 8 11 iO 10 1 I OT M lO M 11 88 11 11 4 H 7 14 n o i il il 8 11 10 41 l 4 81 1 41 1 01 1 1 IJ it 10 84 llJT liai 11 81 ia 14 M 40 iM 1 1 l i U M i I U M 11 11 Verspreide Berichtim FnuntBui SoDderdag b $ aooi weder ia da TentooniteUing nog beiocht door 289 361 perdonen doch Vrijdag was het bitter slecht weer te ParÜ met regenbuien en wi jTlagen zoodat de terreinen vrgwcl verlaten bleven in deo voormiddag Het leestcomité de TentMMteUingheeft nn besloten dat den achuten November op den dag bet aotomobielenleeit zal plaats vinden en des avondii een cUryBantemumteoHt terwjjl over een week de Kranscbe en bnitenlandsche exposanten die een eersten pry hebben verworven door de administratie zullen vergast worden opeen herhaling van wat den bargemeesters is aangeboden in de feestzaal In den avond van don derden den vierden en don vjjfdcn November zal het ganicbe terrein verlicht worden Een zekere mevrouw LAodilc Bcra enkele maanden geleden te l aryi overleden beeft by testamentaire bel chikking bepaald dat een zeker bedrag moet worden beschikbaar gesteld voor da eersteKransche gemeente welke het collectiviitiacho systeem wil beproeven door den aankoop van een terrein dat gemeenschappelyk moet Bewerkt worden torwyi de vruchten van dien arbeid gelykelyk verdeeld moeten worden Beslist onvermogenden moeten voor do proel onder toezicht van den gemeenteraad worden uitverkoren terwgl dczo laatste ook kan itrafton met tydaiyke en biyvende nitalniting UuITSOHLilD Vrydag ter gelegenheid van den honderdsten geboortedag van wyien den generaalveldmi arschalk Von Holtko heeft keiier Wilhelm gezeten tnsschen den chef van den generalen stat generaal Von Hchlielen en den majoor generaal Ton Uoltke aan het feestmaal ter herinnering betoogd dat de gruote veldmaarschalk nog niet geëvenaard u als overwinnaar en legerhoold op bet slagTeld evenmin als In zgn kwaliteit van initrnctenr en leermeester in vredestyd Dan huldigde de keizer den overledene als vriend raadsman en dienaar van tyn des keizers huis on met den wennch dat zyn genie don DuiUchen stal in do toekomst immer ter overwinnlnjs moge vooren deed Wilhelm II er het zwygen toe en krans is namens den kelier neergelegd op bet graf van Von Moltke en een keizerlijk legerbevel werd opgenomen in het Armeeverordnagsblatt RoRMEHai Het hof van Assises is saamgeroepen tegen den twaalfden November a s um recht te doen over do moordenaars van Fitkowski en Mibaileanu slacblolters van het Usl gaarschMaccdonlscbo comité dat te Sofia letelt en welks bestn irders daarom bU verstek snllen gevonnist worden BINNENLANPT Het kan lijn nut hebben de voornaanite wyziglngen op te geven die thans in de kieswet zgn aangebracht ODld Jloonlieekt Hituwarkerk OapeUt Kottardam Beun KDnenl m D F Botteniam H Oapalla Niauvsrkark lloordiaaht Seaila 1 4 41 O Ml 4 tl 1 41 1 1 01 l ll rr I U 01 f II T l 8 04 Il AUau n Umi itia WWa I M l l ll s ut 1 0 l 1 7 18 7 I ll 7 Qoaia Z ïaBli Moar SoatanaearZeg Voorbiflrg Haga ll Omiil uouiU Oudkw Waard Uuaahl UuaaU Woardaa Ondaw i n 10 conrauten enz laten Zondagt tweemaal afhalen maar ontvangen Uaandag al bitter weinig En wie circulairei waarbij hg belaag fceeft Zondags wenscht t ontvangen vertoeko die als brie te verzenden dao ontvangt hy ze op tyd Wg zouden het bestuur van die ver iging wel willen toeroepen wacht u voor overdrgving Rn helpt nn eenigazins mogelijk moe om Zondagrut voor ambtenaren b dehand te werken In dit geval zou het aan het atreven der genoemde vereeniging niet geschaad hebben als zg gezwegen had ilidd Ct De Kerate Kamer komt in de volgends maand hoofdzakelgk bgeen tot onderzoekin de oldeelingen van de onderlgke wetten do Üngevallenwet en de Kieswet en tor afdoening in openbare vergadering van de Waterstaat wet en enkele andere ontwerpen die inmiddels foor de Tweede Kamer inllen zgn aangenomen De bier vermelde wfzjgingwiiynde voer naamsta Onze kiesvereenigingen en onze pers zullen goed doen er de noodlge aandacht aan te wgden Biyi ens bg het departement van marine ontvangen bericht is Hr Us pantserdekschip Oelderland met President Kruger 2S d zo te Dar es iJalaAm aangekomen Ingevolge besluit der jongste algemeene vergadering heeft de Vereeniging voor handel ngverheid en gemeentebelangen een adrea aan de Tweede Kamer der Staten Ueneraal gezonden houdende bezwaren tegen het ontwerp tot herziening der Draukwet De vereeniging wgst daarin lo op deonbillgkheid tegenover 8000 neringdoenden die volgens bet ontwerp na 1 Uei 1901 uit hun broodwinning znllen worden gestooten 2o op de te verwachten toeneming van clandestienen drankverkoop vooral in de buitenwgken welk misbruik h i kan warden beteugeld door te bepalen dat eene drankvergunning niet meer gebonden zal zgn aan het perceel van de vergunningbezitters maar aan hun persoon met recht de drankzaak te vestigen of over te brengen daarheen waar zg meenbn dat hun belang medebrengt en waar behoefte aan een dranknering bestaat 3o op de ongelgkheid van positie tuaschen den vergnuninghonder eu zedeiyke lichamen die haar bezitten 4o op het groot nadeel voor groothandelaren in aterken drank 5o op de wenscheiykheid om ter tegemoetkoming aan de voornaamste bezwaren te bepalen dat na 1 Mei 1901 allen die onder de bestaande wet ergunning hebben tot uitoefening van den drankhandel dit recht aan hun persoon blgft verzekerd zoolang zg leven 6o op de noodzakelgkheid om ter bereikij g van bet doel der wet de bnitengewonf vergunningen boven het maximum af te schaffen en het koopen van meer vergunningen toe te staan ter verkrgging van eene nieuwe vergunning voor een lokaal waarvoor deze nog niet verleend was a 5Ha=as =ïsas=asssaBS B B Gemeiig de Berichten Nader vernemen wg nog tot aanvulling van het bericht omtrent de onderwgzerspcniioenen dat bereids in de maand Mei jl door de ministers van binnenlandsche zaken en van financiën eene commissie is benoemd bestaande nit da hecren prof Van Geer hoogleeraar te Leiden prof Van Pesch hoogleeraar te Amsterdam A K Hahuaen ondhoogleeraar aan de Polytechnische School en J C Mulder directeur van het Rykspensioenfottds tot het instellen van een onderzoek naar de flnancieelc gevolgen voor den Htaat en het Kyks pensioepfonds welke de invoering ten gevolge zon hebben der wetsontwerpen tot regeling van de pensioenen en die hunner weduwen en weezen van de onderwgzers en onderwgzereasen verbonden aan openbare en bgzocdere scholen van het personeel verbonden aan de gemeente hoogere burgerscholen onverplichte gemeente burgerscholen en gymnasia gemeentelgke middelbare scholen voor meisjes en gemeenteiyke kweekscholen voor onderwgzers en onderwgzereasen Deze omvangrgke arbeid zal gernimen tgd in beslag nemen Het hoofdbastnnr van den Nederlandschen Bond ter bestrgding van overdreven Zondagsrust op het gebied van post en t Jegraafverkeer gevestigd te Leeuwarden hoeft zich tot den minister van waterstaat gewend met een adres waarin het opkomt tegen de bepaling dat te rekonen van 4 November des Zondags niet meer zullen worden besteld a gedrukte stukken als bedoeld in art Ib der wet tot regeling der brievenpoaterg b nieuwsbladen bedoeld in art Ic dier wet voor zooveel deze nieuwsbladen niet meer dan éénmaal per week verechgnen Adreasante cht zich én In t belang van handel en ngverheid èn in dat van het groote publiek verplicht met allen ernst te waarschuwen tegen dezen nieuwen dwang vanwege het bestuur der posteryen entelegraphie Dat het uitblijven dezer w iekbladen op Zondag algemeen ongerief en bggevolg ergernis zal verwekken spreekt als van zelve Dat de han U groot nadeel zal ondervinden door het ni ezorgeu op den Zondag van gedrukte prysconranten en marktberichten wordt met een voorbeeld aangetoond Zooala wg onlangs schreven deelen wy die bezwaren niet Het zeer bekende zeer verheven lied met het refrein lat denn kein Stnlil da fttr meine Hnlda heelt tot een proces aanleiding gegeven De uitgever van den zanger W Wolf die beweerde dat hg het lied gecomponeerd en gedicUt had daartoe igeinspireerd door de verzuchting die hg van iemand een in een café had gehoord klaagde een Oostenrgkschen uitgever wegena nadruk aan De uitgevers van zulke weekbladen of gedrukte stukken kunnen de verzanding zoo regelen dat dezen 61 Zaterdagavond Af ifaandagmorgen vroeg ij qrden besteld Ken wat den handel betreft zyn de meeste haiMelaars boite houdera die des Zondags de gelegenheid hebben hun brieven en ool die stukken te laten afhalen an die opeenhooping van gedrnkten Maandagochtend waarop in de ciroulaire wordt gezinspeeld vreezen wy ook zooveel bezwaren niet i kllM X ll 10 l 4 lOJl WiL ontvangen nóg al heel wat brieven 11 17 t l 0i 7 1 8 11 il a 4 IS 4r 4 0S t it i K 4 44 4 11 f I t ni f l Ó 4 ii 4 14 I 07 6 1 1 41 oTT na oo a 7 41 04 4 i3 10 01 II IS 1 l l s 11 1 n i U 1 a au r r w 14 r OI 7 1 I M 1 41 47 10 0 10 16 ll OI i r L 8S i 8 01 l l 17 s i i l 1 88 E 8 4S l iOi lU U H 11 0 11 S1 10 8 4 0 11 7 i 10 18 10 l 11 1 t 8 10 01 10 17 lO i 10 10 11 11 11 87 BOUDA OEN RAAOtlw VWM l ll 1 48 4 1 4 80 i il t i ei 1 I U 6 17 8 11 e ti 1 41 4 18 4 48 11 7 87 z z i ü J J n ö i j M7 8 l vvil r rlriV r iu I 8 48 8 8 18 1 40 11 1 11 1 lC il U8 lO lil TlO I 11 ♦ 11 1 fA W I 84 47 80 8 15 8 45 80 4 UM 1 A 1 08 i ï II 14 6 0 18 8 88 7 18 8 16 10 0 l aA 1 08 7 81 5 i8 1 10 18 10 l L i l y 4 i 8 7 7 1 1 8 8 0 U 11 11 omdat deze van den zanger K Waldemar I voor 50 Kronen een lied had gekocht met hetzelfde refrein De beklaagde verweerde zich door te zeggen dat ten eerste het lied alleen in Oostenryk was verspreid en dus den Duitschen uitgever niet benadeelde en dat ten tweede het refrein al lang bestond v66r Wolfl het op wiüek zette Het werd namelgk gezongei op de wga van de bekende mazurka La Czarina D rechtbank veroordoelde den Oostt rgkiehen uitgever tot 50 Mark boete De etseh van schadevergoeding werd algewezeh omdat de nadruk inderdaad alleen in üosteni was verapreKU I iEm varmakelgk knnstveralagje kwam deze week voor in de Dordrechtsche Crt t Gold het Toeti Koncert De nog geen veertig toehoorders van gister avend znllen het met mg eens ign zegt de referent dat wg na de ondervonden beleediging ons niet behoeven te ontzien om de juffrouw eenseveu de waarheid te zeggen Wie heeft er ooit van gehoord dat een zangerea wanneer ze na haar eerste nummer volgens haar idee géén voldoend applaus krygt zg een Fransch redevoerinkje houdt om te vertellen dat ze in Frankrgk en Engeland altgd veel meer applaus kreeg zeker vele lange jaren geleden en om t vragen of er dan niemand in de zaal is die niet zoo imbecile is om haar te begrgpen Wj zouden dit og over het hoofd hebben kunnen zien evetali de ironie op het programma dat meldde dat de concertvleugel van Bldthner was en ook de met blauw potlood doorgehaalde nummers op het programma dat behalve die coupures toch nog maar halt afgewerkt werd als de jullrouw na haar laatste nnmraer niet zoo acliandelgk ordinair gedaan had Dat zg het publiek met een minachtend lachje aankeek in plaats van te buigen na hare nummers getuigt van gebrek aan opvoeding en waardeering doch de tong uit te steken en een neus te trekken bewast alleen dat zg met het klimmen der jaren behalve hare stemmiddelen ook volkomen haar maintien verloren heelt De Nieuwe Muzickhandel bespare ons voortaan dergelgke concerten van zangeressen met vischwgfmanieren en pianovirlnozen op xnlke concertvleugels de moeite om die menschen nit Italië en Frankrgk te laten komen zal heus niet beloond worden j Bi het Tgdschrift voor aoeiale hygiene geeft dr Post inspMtenr van het geneeskundig itaatstoezieht in Gelderland en Utrecht een beschrgving der typhnsepidemie te Utrecht Wg ontleenen daaraan het volgende Nadat daar in de eerste en tweede week van Angnatnè eenige sporadische gevallen van bniktyphus waren voorgekomen breiddff zich die ziekte in de tweede helft der maand epidemisch uit zonder dat de oorzaak daarvan in den aanvang ontdekt kon worden Het geheele aantal gevallen in Augustus jpraargenomen was 73 Aanvankelgk werd io verontreiniging van den bodem der oude stad of in het drinkwator de oorzaak der ziekte gezocht Bg nadir onderzoek bleek echter dat de ziekte doo 4e geheele stad was verspreid ook in de nieuwe gedeajten met nog zuiveren bodem In den grond lag dus de oorzaak niet Een onderzoek erd toen ingesteld naar het drinkwater der waterleiding ten deele uit een open bassin ten deele uit standpgpen aangevoerd Het water van het open bassin bleek een veel te groot aantal bacteriën te bev on door minder goede filtratie maar typhnièacillen werden er niet in gevonden wel oolilorme bacillen Eiodeiyk werd ne oorzaak gevonden in besmMte melk Van de 73 personen die in Angaitns te Utrecht aangetast waren was door 45 melk gebruikt van een leverancier eigeoaar van een zuivelfabriek die zgn melk ontvangt van de zieken behandeld bad was daartoe onberoogo hg was slechts semi arts Tegaahemil eene vervolging ingesteld Van itn af aan werden in de znivellabriek kricbtige voorzorgsmaatregelen toegepast de melk werd behoorlgk gepasteuriseerd de werktnEjen door oververhitten stoom gesteriliseord en de vloeren en wer laatsen ontsmet Daarop daalde het getaf der aangetasten In do eerste wew van September werden nog 24 in de 2e week IB in de 3e week 13 en in de 4e wejk nog slechts U personen aangetast Tormoedelgk voor een dod secundaire gevallen Van 1 20 October kwamen nog slechts 4 gevallen joor Thans is de ziekte gewekejp In het geheel zgn 143 personen aangetast waarvan 79 melk gebruikten uit de bedoelde znivelfabtriek In het geheel zgn 12 Igders overleden In De Herv hl fdgoaio schryft en inzender o a Een predikant gaat als consulent per fteta ter kerkeraadsvergadcring in eene verafge legen gemeente Hg op nt de aamenkomst en brengt ter tafel wat te behsudelen is Doch waar de harten met verontwaardiging si n vervuld worden de hoofden warm en het kalm bespreken der gemeentebelangen is buitengesloten Ëen der ottderliugen is zgn toom niet langer meester en roept uit t Is toch een trenrige tyd waarin men den dominee niet langer van den schoolmeester kan onderscheiden De voorzitter niets vermoedende zwggt Ken oogenblik later de vorige t is toch een slechte tgd waarin men den dominee niet langer van een timmerman kan onderscheiden Wordt aangenomen als kennisgeving Ten laatste met verheffing van stem dominee ik vind het goddeloos van je dal jo hierheen op n fiets komt Niets meer au de orde zgnde wordt de vergadering gesloten De predikant rgdt huiswaarts op de onschuldige oorzaak dezer heltïge alleenspraak Was hg geheel onschuldig Wat wekte eigenigk des ouderlings verontwaardiging V Is er verband tusschen uod dominee en eene fiets V of bestond die alleen in s mans brein f Eenige dagen na het hierboven beschrevene reed ik ook per fiets ter ringvergadering eene samenkomst van predikanten dns Hier kwam het voorval ter sprake en werd inderdaad ook nog ernstig behandeld Zells kreeg ik eene bevredigende verklaring voor de opgewondenheid des ouderlings Want aldua kwam het ietwat plechtig uit den mond van een ringbroeder zie collega als een afgezant van H M do Koningin tot mg komt dan zal hg geen velocipede gebruiken Hoe veel te minder nmg dan een afgezant van den Koning der Koningen zulk een vervoermiddel berSden En doze broeder vond bgval Ik stond eenigszins beschaamd Later vernam ik evenwel dat zulk oen afgezant evenmin per tilbury reist En ik dacht aan een wellicht door den scbrgvcr vergeten hooldstuk der Ohristelgko Dogmatiek van Van Oosterzee bv van den predikant ol den bode in het Uodsrgk lees Nederl Herv Kerk Ook aan et platte van zulk eene vergelgking Hoc het zg ik acht rog verplicht deze beschouwing aan mgne collega s dij nog niet vast in het zadel zitten zg her dan niet met een woord van aanbeveling ter overdenking aan te bieden Wellicht bezagen zg de zaak nog nooit van deze zgde ol vonden haar het overdenken niet der moeite waard Maar het belang eener zaak is altgd betrekkelgk Deze kerkeraads en rlngavergadering waien zeer zeker bolangrgk Het vervaardigen van kunsthout behoort tot een der jongste uitvindingen der schrandere Amerikanen het wordt van tarweatroo gemaakt Dit bout dai zeer hard en schoon ia verkVggt men in hoofdzaak op de volgende wgze Eerst maakt men van het stroo gewone bladen karton daarna worden de bladen opeengestapeld en ondergaan zg een scheikundige behandeling welke de vezels doet ineenloopcn Alsdan is het voldoende de stapels zeer sterk te persen om een product te verkrygen dat al de qualiteiten van hiTut bezit De scheikundige behandeling maakt dit kunsthout ongevoelig voor water Voor de schrgnwerkery maakt men hout t welk wat minder hard is Dit hout schaalt lymt en klieft men gelgk natuurlgk hout door vnur verwarmd kan het gebogen worden Hen kan het schilderen vernissen en kleuren verf en vernis bigven er beter opdan op gewoon bont Men kan het verder in de zon leggen zonder dat het dientengevolge trekt of beachadigd wordt Semperrirens Uit Boedapest wordt gemeld dat de bedriegerjen ten koste van de schatkist door overzending van valach gemerkte koloniale tabak reeds vier jaren duurden en dat het land een hall millioen schade lydt De knoeiergen met de ambtenaren te Boedapest werden gepleegd door den vertegenwoordiger van een Stuttgartsche firma die in Nederland een filiaal bezit Een brutaaltje van de bovenste plank De heer K sedert eenigen gd te Utrecht gemeubileerde kamera bewonelnde was een dag 4 1 zes op reis geweest en keerde Woensdag tegen den middag in zgiie woning terug waar hg werd opgewacht door zyn hospita die bem mededeelde dat de dame meneer wist natnnrlgk wel wie onmogeiyi de terngkomst van m neer had kunnen afwachten aangezien dringende familieaangelegenheden haar naar huis terugriepen Was de heer K die van niets icheen te weten over deze mededeeling ten zeerste verbaasd hy werd dit nog moer toen de juffrouw hem vertelde dat zy s daags na zgn vertrek bezoek had gekregen van een dame van omatreeks 26 jarigen leeftgd die o m te kennen had gegeven dat zg e nicht van hem was en te Utrecht een examen moest afleggen als verpleegster Daar zg te Utrecht ontekend was had haar iMtf hur aangeboden om jiednrende