Goudsche Courant, dinsdag 30 oktober 1900

Woensdag 81 October 1000 No 83 i0 SOste Jaargang GOÜMHE COlRAir DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoeii So Al ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des ntidd relefuun o H9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN tfe ADVERTENTIES Heden overleed onze hartelijk gelieWe Moeder Behuwd en Grootmoeder DIRKJE OOMS Wed van Jon SANDERS in dan onderdom vaE 73 jaren Jou SANDERS P SANDERS N SANDERS Both T SANDERS Bodegraven I G SANDERS I HOOÖENDOORS C SANDÏIRS C GRAVESTEDN Sanders J 6RAVESTEIJN A SANDERS M SANDERS Klkm Gouda 27 October 1900 Te Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Fakhuizen gelegen te Gonda aan de Torisingel Te bevragen Lange Tiendoweg D 29 FEMSCHE STOOMV EYEEIJ chemische Wtsscherij TAM H OPPE HElMËlt 19 Kruiskade BoUerdam Gltbieveteeid door Z M den Eomng der B lgen Hoofdde A voor GOD DA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en verven van alle Heerenen üametgarderoben alsook alle Kindeigoederen Speciale inrichting voor het atoom n van plnoiie mantela veeren bont enz Gordgnen tafelkleedeu enz worden naar dt nieawlte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschedelflk voor de gezondneid volgens taal bewerkt GeTjroedersSTEENSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en 9 Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres Bouquetten enz GRAP en FEESTERANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van jxsECTEnr crnnB Dood alle Insecten Door bflvoeging van 40 deelen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vrnchten bloemen en planten Liter t 0 50 V L i 0 80 1 L i 1 50 5 L f 7 TELE PH No 114 WÊF Wie werkfilp prijs stelt een te hebben laat zich Jotograiceron m de fotoanifltche HumUurichUnti STTJIDIO van P V D IVAALIS Fl SINGEL 661 Ontvangen het nieuwe merk 2 E HERTOe MIBIK Wm AlBEST ESNSi m mmm wim Verpakt in kistjes van BO eri lOO stuks Prima 3 Cts Sigaar Sigarenmagazijii Korte Tiendeweg D 2 IS kn WIJMGAAIIDEM Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van konde of overlading van de maag door het gebruik van slechte moeieljjk te verteeren te warme of te konde spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglpen als Waagliatarrh maagkramp JHaagpynen moeieHJke apljuvertering of versHJming op den hals gehaald hebben zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het ia cICuBzri llrioB soRa ruiéatmijn Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wiJn gemaakt en versterkt de spj sverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op jnisten tp gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dos niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die biJ chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen Voi fitnnviino onaangename gevolgen daarvan als V CA a W p ug benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver wport door een dachten stoelgang onbruikbare stoffen oit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval van krachten zjn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelgke toestand van de lever BiJ gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen e apelooKe nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewia en dit Wf KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen i Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook iu alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Pirma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd I Hen vdanqe uiislniieml MT Huberl Ullrlch sche Kruidunwljn Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zjjn bestanddeelen ziJn Malagawijn 460 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd PVf llWf nw i i M fi w Door GenecBh Klcent en sanbevolvn Met Eerc Diploma en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN éM iMit krachtige en venterkende KINA WUN tegen cwakti el bij kinderen als volwuscnen gebrek aaD eetluft Blechte ptjaverterlDg zenuwbootupljn ter versterking na ziekte of kraambed koorti en hue gevolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX m hat bijwnder tegen Bloedgebrak t Quina Laroche Bleekncbt 1 kwalen van Kritiachen leeftyd ene Verkrijgbaar m fiacona a LÖO ea 1 Fi ItP 1 C fl Pflo votdzaam versterkend aangenaam van imnk voor doeelijkKhgeb nOc l livc i v ci i ci vr vooral voor kinderen zwakken en kUerachtlge gestellen leer aan te bevelen Als geneeskracbttee drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor luigelingeo en klewe kinderen Pnjs per bus A S Kgr ƒ 1 70 4 j Kgr 0 90 4 Kgr 0 60 Cbemtflch M AlIrCliilrAf Speciaal voor Kindervoeding in buasea A Kcr O OO ilv re JTICIKOUIH CI Kgr ƒ 0 60 H Kgr ƒ 0 26 AefhttlA f icrnri fif tl Het rooken eener halve cigarette Ij roldoende ter bastrljr atHMin V ngq vnvil an de hevigste aanvaUen van Asthina te ïndoosjes k f 0 80 c f 0 60 Tamnrinde Rnnhnn fruit purgatief tegen ver topping a beien Migraine Congestle8etc voorslookars aMina voor kinderen l cwijEen de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN A HOLM belangrijke dtcnsten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is Trijs per doosje ƒ 0 90 en ƒ O BO QalinïSlIr l aGifllAG algemeen erkend tts het BESTE huismiddel aatllICO ïjy Hoest Verkoudheid en Keelpljn het ii L een sl moplOBsend en verzachtend middel bij uitnemendheid uiuluitead in □ flesdijes verkrijgbaar Prijs 0 30 per fleschjc KRA£PEX IEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ayiy SU i rmparatm rtm KRAEPELIEN ft HOLH te Zeist mO h ntUn POOfBiem nu ëHgmêtitn waarop da naam cm MantlUiksmng tn rtrlcr jghaar bij Oê mtMiU Hftoilk§Jt4r $ an Vr Mm Hoofdprijs ey BOO OOO Mk De prijzen tjjn door den staat gegarandeerd len biede het geluk tie hand UitQoodlginff tot deelneming in de Kansen an de door den Staat Ha mburf gewaarborgde groote Geldlotaiij waarin zeker 11 l ilUoen 202 000 Mark gewonaeu moeten worden De prijzen vsn dezo feel voordeel biedende Oeldloterg die Totgens itet plan stechts U8 000 loten bevat zijn de volgende Ue hoogste prija ia eventueel 600 000 Mark U pr 10 000 Mark Premie v 300 000 Mk I pr s 00 000 Mark 1 pr a 100 000 Mark 1 prijs a 75 000 Uark i prijz a 70 000 Mark 1 prijs a S 000 Mark 1 prqs a 60 000 Mark prijs a 55 000 Mark pnjz a 50 0 10 Markl prijs a OjOOD Mark 511 pr a 5 000 Mark 101 pr a S OOOMark 15 pr B OOOHark 4 pr a 1 500 Hark 6Upr a 1 000 Hark loaO pr a SOO Mark lOpr a SiOMark 77pr a ÏOO Mark 35053 pr a 169 Mart 9 8tir tll0 l 8 ll 1 prijs a 80 000 jVmU a prijz a JO OnO i M pkaT tt l M totaal 59 010 prijzra De Uoofdprija in de Ie klasse bedraagt Mank 50 1100 stijgt in ha e kl toi 55 000 M is de Se tot 60 000 M in de e tot 65 000 M in dl te tot O 000 M in de 6e tot 75 000 Mark in de 7e tot 200 000 Mark en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 M Voor de eerste prijstrekking die offioieel ia vastgesteld kost een Kebeel origineel lot slechts Guld S 50 een half origineel lot slechts Quid 1 75 eea kwart origineel lot alechts GuUl 0 00 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aaniteiteven in het officieele trekkingaplan voor zien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad heb bende trekking de oflioieele trekkingslljst De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door mij en direkt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding af ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rfmboura 0V Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of utterly k tot 1 November e k met vertronwen tot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Duitschland I Wie zeker ego wu d Echte Elkel Cacao te ontruig tMuaen gestald en na rel pncfiiemlogeii in den ibuidel gekonwn onder den niun dee uitrindeiB Dr HiohaelU Torurdigd de beate mnhrnes in het wereldbsnunde Mnbbliaieiaent tu Qebia Bttrilwwok t KaOlen Itoht Bikel eacao in Tierkinteo bmMs Den Kanl 4 M u it tndlk dk akt een eugcBUM gennde dnnkTOor dageiykeoh gebrnik een t 2 fteéliftb na t poder Teer een kop Chooeb ili geneeebufeiige dnok by genl na diurhee decjiti net iralw te g eb inl taB Verbijgbaa b de TOOaiMHli B H Apothakan ok T M tTSM r B 0 nenilTe l geairooidigir tm hnd JuRu atleakMl Amsterdam EtlT tstnat lOS jJHIBHIMMMHH sMW HM tof W10IU1M7I1M k iIukksljPka tpoelimldiltlTiMrIIe n ea Tooral daimea as Kla4traelioen al la da Arprakur Tan C N Mllllir fc Qe Plla leglk8lr I Man letu tm op naam en fabdsfcsmetk Vsrfcryibair by Hssna WfshsUw hi isksaswart lalaallrisa arflisrys SRS asx 8Hnf sM satkvi W tarStHSsafAnlis Gleeii En elsch maar Echt BOEREITEROOD t cent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 PoBda Dmk T n A BRINKMAN i Zii BuHenlaudscti Ovurztcbt Roberts seint Tan gisteren alt Pretoria Na het zwaar te verantwoorden te hebben gehad tegen Barton op den 25en bijlï rederikstad poogde de Wet de Vaal weer oyer te steken maar trok toen hy den orertocht versperd vond door naar Lindeqne Generaal Knox trad hem in den weg biJ Rensbargdriït De Boeren trachten te ontsnappen naar het znidoosteo maar de Engelsche bereden troepen die Knoi had nitgezonden waren hnn te ving al De Boeren trokken daarop al naar Fargs ZiJ leiden gevoelige verliezen en lieten twee kanonnen en drie wagens in Knox handen achter De duisternis en een zware storm maakten een eind aan de vervolging De Engelschen leden geeiy verliezen Wins Christiaan Victor van SleeswijkHolétein is te Pretoria aan tylns overleden Prins Christiaan Victor van SleeswjjkHptetein was een kleinzoon van koningin Victoria HiJTi as de oudste zoon van Victpria s tweede dochter Helena die den25en Mei 184t geboren werd en den 5en Juli 1866 hn de met prins Christiaan van Slees wiJkHolstein prins Christiaan Victor wa den 14en April 1867 geboren In het laatst vaii het vorige jaar vertrok de prinsnaar Natal pnj de kfijgsx rrichtifljjji vim Bailer s lejer bif té woiieïi WJ meetfên ons te herinneren dat hjj met Warren s legeraldeeling naar de Spioenkoppen getrokken is en vóór het beslissfflde gevecht van 24 Januari zooal niet meegevochten dan toch toeschouwer geweest is van de gevechten aan de ïoegela Correspondenten hebben hem toen geprezen om zgn koelbloedigheid De telegraat brengt ons bericht van een nieuwe overwinning det Boeren nu bg Koopstad in het N V van den Vrptaat Wg konden echter op dat bericht reeds voorbereid zjjn door de ofiicieele Engelsche verliezenlgst van Zaterdag waaruit wfl vernamen dat er den 23en tnaschen Koopstad en de Vaal 7 man gesneuveld en 7 zwaargewond waren dat waren op twee man de yeomanry na Kaapsche bereden ruiters Ket telegram van de Daily Mail plaatst het gevecht op den 24en Het getal van 7 gesneuvelden ook hierin opgegeven maakt t waarschgnlgk dat wil met hetzelfde gevecht te doen hebben De mpdedeeling dat de Engelschen een tegen tien vochten is natuurlijk met het noodige voorbehoud aan te nemen Als t werkelijk zoo was dan hebben de Engelschen nu eens FÉfJILLEiOX 20 Een sterk verlangen naar liefde vervulde haar Evenals die bloemen die door de stralen der zon bloeien en geuren werd Micheline door de blikken van Serge bezield en schoon Dit gaf hare moeder reden tot hevige smart zy sprak 0ver deze verandering barer dochter met een spottende minachting Zij geloofde niet dat het Micheline ernst was Slechts eene rottin was in staat om zoo dwaas op een man verlietd te worden enkel om zijn goed uiterlijk Want naar haar oordeel was het met de verstandelijke ontwikkeling van dien prins uiterst bedroevend gesteld Hij had gecnerlei kundigheden zweeg als het gesprek eene eenigszins geleerde wending nam en kon slechts praten over kleeren als eene vrouw of over paarden als een paardcnkooper En zulk een wezen betoo verde Micheline letterlijk De patroon gevoelde zich vernederd zij dorst er met hare dochter niet over spreken maar gaf haar hart lucht bij Maréchal wiens bescheidenheid haar bekend was en dien zij gaarne het gral der geheimen noemde Marêchal hoorde de vertrouwelijke meedeelingenvan mevrouw Desvarennes geduldig aan en beproefde de toenemende verbittering der patroon tegen haar toekorastigen schoonzoon tegen te gaan Niet dat hij den prü mocht lijden hij was te sterk kunnen ondervinden onder welke omstandigheden de Boeren in den regel te vechten hebben Met de maxims zal er ook wel munitie bm gemaakt zijn en de Boeren kunnen du weer eens met kanonnen schieten al zjjnm nog maar een paar maxims De ftededeeling aan t slot van het telegram der Daily Mail is merkwaardig De Engelschen krijgen tegenwoordig slaag en n hebben de Boeren ineens 16 000 man op dfe been Dat klopt intnsschen slecht met de bewering van Lord Roberta dat er nu nog enkele stroopende benden in het veld staan Dit de laatste berichten van Lord Roberts blijkt dat er nog voortdurend wordt gestreden zoowel in het noorden van Transvaal als in het zuiden van den Oranje Vrijstaat De vrede is dus nog niet in het verschiet De mogendheden hebben nu zoo ongeveer allen de gevraagde goedkeuring verleend aan de tusschen Duitschland en Engeland gesloten overeenkomst betrellende de Chineesche quaestie De bondgenooten van het Dnitsche Rijk Oostenrijk en Italië waren de eerste staten die een toestemmend antwoord gaven Dat was te verwachten vooral daar deze beide mogendheden zoo goed als geen rechtstreeksclie belangen biJ de Chineesche quaestie hebbenV Doch ook Rusland en Prankrgk hebjioii naar tot Berl Tageblatt vemeeint aan ï Engelsche en Dnitsche reg iugeu hunne instemming met het gesloten verdrag kenbaar gemaakt De vrees dat dit verdrag als tegen Rusland gericht moet worden beschouwd is daardoor by de andere mogendheden zeker wel weggenomen zegt dit bladij Qe berichten uit Petersburg deden het w l toorkonien alsof men aan het Russische hof ilm ivt zoolby zonder ingen ftuen was met het péiïeeld zich te binden maar na de herhoMWlgk afgelegde verklaringen van RussisOTe zyde dat Rusland geen uitbreiding van grondgebied verlangde bleef der Russische Regeering niets anders over dan zich aan te sluiten by de andere mogendheden De Russische pers heeft i g steeds groote bezwaren tegen punt 3 d r overeenkomst zy legt dit zoo uit dat Engeland en Duitschland besloten hebben zoo Rusland Mandsjoerge annexeert gemeenschappeiyk het dal van den Yangtsé Kiang te bezetten Dit zou vooral ook met het oog op ITrankryk te Petersburg zeer onaangenaam worden gevonden want de Fransche regaering heeft groote belangen in het dal van den YangtséKiang en stelt er prgs op het protectoraat uit te oefenen over de daar verbiyfhoudende katholieken voor Pieter om gunstig voor Pamne gestemd tewezen maar zijn gezond verstand zeide hem dat mevrouw Desvarennes er wijs aan deed haargevoelen te verbergen Cayrol was verrukt Nooit was hij zoo voldaan geweest Eene groote ontroering had zich van hem meester gemaakt hij boog onder het ge wicht zijner vreugde Tot dusver had hij nooit iets anders dan aan zijne zaken gedacht Rijk te worden wè het doel van zijn leven geweest maar nu ging hij yoor zyn geluk werken Alles deed hem genoegen want hij was niet geblaseerd Hij verheugde zich als een kind bij het in orde laten brengen der kamer die hij met Jeanne zou deelen Naar zijn oordeel was niets le mooi noch te duur voor den tempel der godin zooals hij zich uitdrukte onder een gullen lach die zijn geheele gelaat verhelderde Slechts in één opricht maakte hij zich ongerust namelijk over de gezondheid van juffrouw de Cernay Sedert den dag hunner verloving toch was Jeanne nog ernstiger en somberder geworden Zij werd mager en hare oogen stonden dot alsof zij in stilte schreide Toen hij zijne bezorgdheid aan mevrouw Desvarennes openbaarde sprak deze heftig Deze meisjes zijn als buiten hare zinnen Het huwelijk maakt haar onbegrijpelijk Zie mijne dochter eens Zij khpt al eèn ekster en huppelt als eene geit Het is alsot hare oogen een paar glimwormen zijn Met Jeaimöjis het anders Het aanstaand huwelijk maakt M bedrukt zij neemt als een jeugdig slachtoffer e n lijdend voorkomen aan Bekommer u er niet om dat zal wel over gaan Maar men moet toestemmen dat de uitge De vrees voor een bezetting van de vallei kan echter na de besliste verklaring van de Puitsche regeering dat geen geheim tracta bestaat iJniet worden volgehouden dok de Vereenigde Staten hebben zich bg de vereenkomst aangesloten D Fransche Minister president WaldeckRoussean heeft te Toulouse zgc langverwaobte redevoering gehouden die men beschouwen kan als de inleiding op de parlementaire werkzaamhedeq die in het begin der Volgende maand worden hervat Nieuws staat er in de redevoering niet of alleen in zoover dat de premier p cies dezelfde gebleven is die hg was hy aanvaardt alleen de medewerking van hen die de Republiek werkelgk dienen zullen Het Ministerie i eea werk van republiekeinsche unie en dit sluit vanzelf sociale hervormingen in Er moet humaniteit in de politiek zyn rekening gebonden met de rampen die men zelf niet ondervindt O Toerig stond de prepiier stil bg de voordeelen van dit Ministerie de heftige uiting waren onderdrukt en men kon den tjjd êiwacbten van oprecht berouw Dit aan het adres van Déroulède Wat de Dreyfus zaak betreft werd het Rennes vonnis geëerbiedigd en gfewezen op de wet bg den Senaat inge dlenA om de heele taak uit te wiasoheu Po wordt de Republiek nog door vele gevaren bedreigd en deze moeten worden bestreden door een politiek van republikeinsche actie Onder den schgn van godsdienstige instellingen werd getracht in den staat een politiek lichaam fe vormen dat volkomen onafhankeiykheid eischte en zich alle gezag aanmatigende Nous reconquimes eindigde de premier la solidaritè rompue Le grand parti démocratique peut se former avec cette devi e Plus d activité dans le goavernemont plus da sècurité dans les institutions plus de liberté de fraternilé et de justice De rede werd begroet met daverende kreten Leve WaldeckRousseau Leve do Republiek Verspreide Berichten FUANKEIJK Vrydag en in zekere mate ook Zaterdag kon men zich op de Tentoonstelling verplaatst wanen in de laatste helft van April of in de eerste dage van Mei toen de loop der belangstellenden zich wachten deed omdat zoo ongeveer de helft nog in staat van wording verkeerde door het min gunstige weer kwamen er Vrydag slechts 154 623 bezoekers waarvan 113 615 met tic latenheid der eene ten minste even vervelend is als het kwijnend voorkomen der andere Een weinig verlicht door dezen uitval van mevrouw Desvarennes en van dezelfde meening als zij dat de geheimen van den echtelijken staat Jeanne verontrustten hechtte Cayrol geen gewicht meer aan het droevig voorkomen zyner bruid Micheline en Serge zonderden zich geheel en al at Ztj gingen in den tuin zoodra een onwelkome gast hun vertrouwelijk bijeenzijn in het salon stoorde En kwam men in den tuin dan namen zij hunne toevlucht tot de serre Dit vond Serge zeer aangenaam want hij gevoelde zich altijd verlegen als Jeanne hem aanzag Juffrouw de Cernay kon als zij Micheline aan den arm van den prins zag voorbijgaan hare wenkbrauwen fronsen op eene wijze die Panine op de pijnbank bracht Evenwel moest hij zich later weer aan tafel bevinden want Serge en Cayrol gebruikten het middagmaal bij mevrouw Desvarennes De prins kon wel oo half hardop een druk gesprek met Micheline voeren maar het was toch hinderlijk dat hij op een gegeven oogenbUk Jeanne niet eens toesprak Deze oogenbhkken waren zeer pijnlijk voor Serge Den hefti en en hartstochtelijken aard van haar die hij verlaten had kennende vreesde hij altijd voor eene of andere uitbarsting Ook hield hij als Jeanne er bij was Micheline binnen de perken van eene minder uitbundige Heldesbetooning Juffrouw Desvarennes schreef deze terughouding toe aan de beschaving en den goeden smaak van den prins zonder te vermoeden dat hetgeen zij voor de ingetogenheid van den man ter wereld hield slechts i£s voorzichtigheid van den in onrust kets en Zaterdag in het geheel 194 750 Tot dezen laatsten dag hadden 45 490 220 personen de wereldtentoonstelling van 1900 bezocht Torwyi wg proflteeren van regen en wind was het te Pargs Zondag mooi weer een heldere lucht met heerlgke zonneschgn en de bezoekers lieten zich dan ook weer niet wachten op het tentoonstellingsterrein Een rentenierende truidenier in ruste de heer Charles de Chartres een man die t eigeniyk heel4n al niet noodig had is de winner geworden van den hooldprgsdor Tentoonstelling ten bedrage van vjfhonderdduizend francs Hg had slechts n enkel lot gekocht In de feestzaal van de arbeidsbeurste Pargs is het eergisteren tot een grootemanifestatie gekomen ten gunste van dent vrede Aldaar werden namelgk ontvangen een 27tal gedelegeerden der Engelsche tradeunions om kenbaar te maken aande Fransche broeders den inbond van eenmotie ten gunste van den vrede onderteekend door 207 secretarissen van tradeunions en coöperatieve vereenigingen vertegenwoordigende meer dan twee millioen Engelsche werklieden Op de tribune indefeestzaal der arbeidsbeurs hadden plaatsgenomen Fransche Engelsche on Dnitsche gedelegeetd B D intemat nale icerd g zodgen or werd gejubeld voor de sociale en er werd geprotesteerd tegen den oorlog terwgl er daarna redevoeringen werden gehouden in het Engelsch en in het Fransch John Wilson Ben Turner Stevens Mac Donald Appleton en andere voormannen uitde Engelsche beweging waren aanwezig DüITSOHLiND Keizer Wilhelm blijft zichzelven volkomen gelgkj hy verandert met de jaren niet het minst in gunstigen zin hg heeft zoo juist den door hem bgzonderiyk begunstigden beeldhouwer opgedragen een marmeren standbeeld te maken van hem den keizer zelven die nog immer niet in staat is geweest zich een dergelgke vereeuwiging in steen waardig te maken I Dit standbeeld van Wilhelm II in welke kwaliteit is nog niet bekend zal dan worden geschonken aan do stad Barmen ten behoeve van de Rabmeshalle I BsLaiE Sipido de jongen die te Brussel aan het station een zoogenaamden aanslag heeft gepleegd op den prins van Wales en die door de rechtbank vrggesproken was met bepaling echter dat hg tot zgn meerderjarigheid ter beschikking moest blgven van verkeerenden minnaar was Jeanne verduurde helsche kweUingen Te trotsch om iets te zeggen na de verklaring tus chen haar en Serge te verliefd om zonder ergernis den aanblik van het geluk harer me Jedingster te verdragen zag zij met hevigen atkeer het oogenblik naderen dat zij den man zou toebehooren diep zij besloten was te trouwen maar niet beminde Wel was zij van pUn geweest haar woord terug te nemen en kon zij dan de vrouw niet worden van hem dien zij liet had dan ten minste ongehuwd te blijven Maar de voorstelling van den strijd dien zij zou moeten voeren tegen allen die haar omringden hield haar daarvan terug Wat zou zij in het huis van mevrouw Desvarennes doen Zij zou getuige moeten zijn van de vertrouwelijkheid van Serge en Micheline Daarom wilde zij liever vertrekken Als zij Cayrol trouwde was zij althans weg was zij vrij en misschien zoü de achting die zij niet nalaten kon voor haar man te hebben bij haar de plaats van liefde vervullen Reeds eenige toegenegenheid zou dezen armen man gelukkig maken die met alles wat Jeanne hem gaf tevreden was Op een avond vond Serge toen hij in het kleine salon van mevrouw Desvarennes kwam deze geheel alleen Zij had een ernstig voorkomen zooals op zulke dagen wanneer er over eene gewichtige zaak moet beslist worden Zij stond voor den schoorsteen met de handen op den rug gekruist als een man Klaarblijkelijk had zij iedereen verwijderd Men hoorde Cayrol Micheline en Jeanne in den tuin Boordt vervolgdi