Goudsche Courant, woensdag 31 oktober 1900

do Belgische regeering ie ten pleiziere van liet machtige Engeland te Parijs aangehouden en sinds eergisteren opgesloten in het opvoedingsgesticht te Saint Hubert Tnsschen de Belgische en de KranscUe regeering heeft men het klaarbliikeluk op een accoordje gegooid want tot vóór enkele dagen heette men Sipido op Franschen bodem volkomen veilig stuur van Leiden een zoodanig contract te sluiten heelt met tot het gewenschte resultaat geleid Met het centraal bestuur van de Vereoniging tot christelgke verzorging van autoriteiten is het nog treurig gesteld Wat vreezen deze laatsten tocii Volksweer baarheid wil niet ingrijpen in de legerorganisatie het wil alleen weerbaar zijn zedelijk en lichamelijk Daarvoor is in de naaste krankzinnigen en zenuwljjders in NedsTtawyioekomst propaganda voor de beginselen het eerst noodzakelijk De Penningmeester de heer Mr C J Pekelharing deelde nu mede dat de leden BINNENLAND Naar wï vernemen zjjn de huwelijksvoorwaarden voor het huwelijk van H M de Koningin en hertog Hendrik van Mecklenburg Schwerin in opdracht van H M ontworpen door jhr mr J W M Schorer vicepresident van den Raad van State bijgestaan door de heeren jhr E N de Brauw recïtsgeleord adviseur van het Koninklijk Huis en G Ch baron Schoïickaert van Sohanburg thesaurier van H M de Koningin in over leg met dr Langfeld Ministerial Geheimrath aan het departement van jnstitie in het groothertogdom MecklenburgSchwerin Een wetsontwerp in verband met het hqweljk van H M de Koningin is in voorbereiding Hertog Hendrik nam Maandagmorgen alscbeid van de Koningin en de KoninginMoeder op het bordes van hot paleis Het Loo Vergezeld van zijn adjndant luitenant Behr werd de hertog naar het station Apeldoorn gebracht door jhr Van Hoogstraten en jhr Tets kamerheer van H M Naar men zegt zal de vorstelijke familie 15 November haar verblijf weder te sGra venbage vestigen De erJprins en prinses von Wied die Zondag een bezoek op het paleis had gebracht vertrokken des avonds te 8 19 weder naar Duitschland Een groote menigte was voor t station Apeldoorn saamgestroomd jn ook op het perron was een dubbele laag van menschen aanwezig De gasten werden tot op het perron vergezeld van H M de Koningin hertog Hendrik en H M de Koningin Moeder Aan de Prov Staten van deze provincie hebben Ged Staten voorgesteld te besluiten i dat de provincie zich tot 1 Januari 1Ü02 zal belasten met bet beheer en onderbond der havenwerken te MiddolharniB mits die gemeente over het jaar 1901 eene vaste som v i 7000 aan de provincie uitkeere en hetrijk ioh bereid verklare de Tiellt te betalen van hetgeen dit onderhoud over het jaar 1901 eventueel meer zal kosten dan de voorgeschreven uitkeering der gemeente Ged Staten hebben een deflnitiel verslag aan de Staten uitgebracht der onderhandelingen omtrent het aangaan van een verbintenis tot het beschikbaar houden van plaatsen voor Zuid Hollandsche krankzinnigen Zooals reedè vroeger is medegedeeld bleek het gemeentebestuur van Delit en het bestuur van het gesticht Ond Eosenburg ongenegen te zijn zoodanige overeenkomst ti sluiten Ook de poging om met het gemeentebe I ril r n i r 1 n rm Tm iii iiiiii i i n i ii h imi i nrTT w Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdienst 1900 Aangevangen 1 October TUd vai Greeiwich 1 ff f ff L fiOUD ROTTZBDAMfiM vent S d ds 6 52 7 11 7 86 8 81 8 88 9 08 9 24 9 88 9 67 10 85 11 08 11 29 18 18 18 58 1 87 2 18 3 30 3 18 4 89 4 64 5 82 8 18 7 17 7 86 7 44 8 14 8 17 8 SS 9 U 10 0 10 18 10 40 lïüuds M oordreolit leuwerVrerk Onpelle Kolterdun M RolterdamD P Rotterdam B 44 8 14 8 17 8 SS 9 U 10 0 10 18 10 40 11 88 V i i i 8 31 t lO SO 8 41 J 10 87 8 i0 8 56 9 35 10 80 10 46 11 01 ll t7 r r 11 81 g f 11 48 f AUmu Ie ea 9é kluie Extra bybetaleo ff Op den tiamea njn Zondag Maandag en Uiaidajf ndeaguhe retoarbilisttea voor de 3e kl Terkrggbaar tegen enkelea Tneiit rüe H ïoUaadiebe Spoor L Bitra lapplemeat bewt 1 Ueea Diaadal 8 40 8 80 j 8 67 3 9 C6 9 9 9 46 1 10 08 door 1 18 7 88 7 86 6 86 7 44 7 47 8 07 8 09 1 68 9 06 8 64 9 08 SOTTDBOAH 9Q1IPA nee aeria 18 80 18 38 HU 6 45 a V y 6 6 5 4 48 5 80 6 07 7 18 4 58 6 41 I 6 01 6 61 5 11 6 04 6 17 6 10 6 28 7 39 Rotterdam Beurs Rotterdam D P Aotterdam 9 £ Oapolle Kieuwerkerk Uoordrealit Ooudi i IMl 7 43 8 8 3 8 04 8 84 9 00 0 89 10 08 10 19 M 4 6 1 84 6 07 6 18 6 46 6 24 t m 7 86 8 80 8 48 9 47 10 0 1 lO lb 11 0 d AUeoa In en 2e kliaae extra betalen c ï ltatief op den loop kan niet gerekend worden E HoUandaehe ipoor L Extra enpplemeatbewge vaa de Compagnie dw Wegon Liti T R0I DA DËN haag nee veria 10 69 11 88 18 16 18 96 12 68 1 68 8 81 8 46 4 19 4 60 6 88 6 4 6 81 7 8 11 11 1 10 a a 6 08 11 82 1 21 a a 6 18 a 11 86 1 86 6 87 10 46 11 41 18 08 12 46 12 66 1 40 2 20 2 48 4 15 4 45 6 8i 5 65 6 15 6 49 7 7 7 16 7 28 7 89 7 68 7 58 8 87 8 41 8 68 9 08 9 149 08 9 19 B H 9 91 10 00 Gouda Zevenh Moero 8oetermeerZeg Voorburg Huge 9 88 9 41 10 28 3 i 6 38 6 04 7 02 7 15 7 89 8 85 8 66 9 03 9 41 10 1 111 26 11 86 18 06 1 80 8 40 2 67 4 00 4 15 4 87 5 22 6 22 7 01 7 4 7 66 8 18 9 51 10 80 b si 10 17 1 86 4 43 6 28 67 6 62 lO SS 1 60 4 88 8 43 10 11 8 08 10 48 2 01 6 1 f M 10 22 6 14 l 7 28 7 42 8 07 01 9 9 80 10 11 in S4 H fi i 12 03 12 34 2 12 8 09 3 24 4 S7 4 42 5 21 5 4 7 B 7 31 8 09 8 23 8 46 0 3S 10 6 an den loop ken met garekend vordan Barmonikataein elleen le en 2e klaiee extra betalen Z Beaalre eeo biljet le kl een eapplemeat bewu SOU A A UliriRDAIi r aa tana ioula 6 9 8 11 8 3 88 10 80 10 69 18 08 1 10 8 86 8 86 4 07 48 6 19 5 26 8 48 9 61 0 i9 10 87 11 06 Amst W 8 01 8 58 9 10 10 11 04 18 48 12 67 1 67 8 86 4 11 4 57 6 80 6 03 8 44 9 85 10 3 l OS U 6D Amn G 8 I V 18 9 87 10 86 11 1 1 OS l l i 8 18 8 40 4 87 6 1 6 46 6 8 8 10 50 11 16 18 14 Hfge Voorburg oeterm 2eg evenh Mc ftnuila a Faeultatief E9 89 d 9 07 8 4 38 6 68 6 84 7 46 8 16 6 80 5 86 6 48 6 08 Uouda Uudeir Woerd I trecht 6 11 5 04 6 30 7 00 8 88 8 62 9 8 Vmil C 6 81 7 16 8 10 8 16 I I8 9 81 11 18 18 87 IS tS 2 81 8 10 8 84 4 4i 6 11 6 31 7 09 8 10 9 61 A mt W 6 84 6 47 7 30 8 26 8 45 9 30 45 11 80 18 48 1 06 2 11 8 88 8 49 6 0 6 28 6 86 7 86 8 86 10 06 l ii l 7 01 7 81 8 18 9 19 9 29 10 1810 3118 611 88 1 68 3 28 4 18 4 84 6 47 7 16 7 54 8 09 9 1 11 88 10 14 10 49 7 4 8 18 g J 6 18 6 6 7 47 8 88 9 20 10 10 10 66 11 38 18 02 1 43 8 08 8 1 4 12 4 48 6 4 6 S3 7 00 7 63 01 35 10 06 10 46 6 07 6 44 8 0 9 87 10 88 11 65 18 27 i f 7 2 9 8 11 07 6 88 6 68 8 17 10 41 1 86 t S8 9 26 6 48 7 08 7 8 8 80 0 06 9 66 10 64 11 87 18 11 18 81 2 16 3 40 8 61 4 46 in 6 16 7 94 7 42 6 9 89 lo i n 8 11 28 Uireoht H oerilen 0 idow Qiuda to Amsterdam z n intusachen de onderhandelingen voortgezet Als gevolg daarvan hebben Ged Staten eene ontwerpovereenkomst aangeboden die genoemd bestuur bereid is aan te gaan Daar er ook voor de naaste toekomst geen vrees voor plaatsgebrek behoeft te bestaan strekt dit ontwerp eenor overeenkomst met het bestuur der Vereeniging tot christelijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders zich wol uit tot het beschikbaar honden van 30 plaatsen maar slechts naar gelang der behoeften Over de beschikbaar gestelde plaatsen zullen kunnen beschikken de gemeentebesturen in deze provincie die zelven niet krachtens een overeenkomst opneming van patiënten kunnen Iverlangen Op dit oogenblik zijn voor vrouwelijke patiënten meer plaatsen beschikbaar dan voor mannelpe zoodat voor de eerste maal tien plaatsen alle voor mannelijke patiënten beschikbaar zullen worden gesteld Op voorstbl van het bestuur is ie aanvangstermyn der overeenkomst gesteld op 1 Februari 1 901 in verband met liet o dien datum gereed komen van een ki aa nt 0uw zijnd mannenpaviljoen te Zuidlaren daardoor in Bloemendaal plaatsen voor itninnelijke patiënten beschikbaar zullen koèuéni Vereenigt de vergadering zich met deze iontwerpovereenlfomst dan zal tevenl op de provinciale bsgrooting voqr 1900 ein postmoeten worden gebracht dm de ko en dieuit deze overeenkomst voortvloeien 18 kunnen voldoen i Te Hoofdplaat is volgens nrt 49 der Gemeentewet eene vergadering gjhout en vanden raad waarbij slechts 2 raad leden warenverschenen O m was aan de orde de benoeming van een londerwijzer t een Ivodrdracht v n 4 persotiqji no 1 lip no 2 verkregen i der één stejn waafpa bj lQ ipg no 1 werd benoemd j i Volgens art 49 dar öen eeflM vet mogeii als de gemeenteraad i tweemaal voor de behandeling van zekere onderwerpen is bijeengeroepen zonder dat ijde voor het nemen Van een besluit noodige g ootste helft der leden opkomt in de voor e derde maal belegde vergadering de dan tegenwoordige leden Kesluiten nemen over Üe in de oproepingsbriefjes vermelde onderwerpen Zaterdag hield de vereeniging Volksweerbaarheid te Utrecht hare eerste algemeène vergadering onder leiding van Dr G Kalff De voorzitter zette in zijn openingswoord uiteen dat in verschillende klingen het eigenlijke doel van Volksweerbaarheid nog niet was begrepen Hij gaf daarom een uitvoerig overzicht van het ontstaan der Vereeniging welke geboren was uit het besef van ons gebrek aan weerbaarheid De Transvaalsijhe oorlog gaf tot de oprichting aanleiding 11 29 18 58 1 1 10 I IT 1 88 08 11 09 11 19 11 86 10 S6 U 8P 11 80 11 16 11 86 9 10 9 48 10 16 11 81 11 46 18 10 10 86 10 83 10 43 VI49 11 62 1J 06 19 31 9 13 9 47 10 1 eo I D A TBlc 12 00 12 37 2 16 8 32 2 4 12 82 1 09 3 118 10 89 11 16 11 84 11 47 10 14 3 1 3 45 Uit het verslag van den secretaris bleek dat de vereeniging thans 65 afdeelihgen telt ipet niet minder dan 13 000 leden maar met de medewerking van burgerlyke en militaire van het hoofdbestuur in hun kring ter dekking van de eerste kosten f 4776 hebben byeengebracht makende met de bovendien ontvangen g elden een totaal van f 8038 waarvan v lgens begrooting f 5000 zal moeten worden uitgegeven Het hoofdbestuniacht jaarlijks voor de noodzakelijke uitgaven f 3000 noodig Het rekent echter op minstens f 12 000 contributie Nn reeds kan gerekend worden op f 7217 van 65 afdoelingen met 10 700 leden Br ziJn een paar duizend leden meet doch van die is het bedrag van de contributie nog niet bekend De verschillende verslagen zullen worden gedrukt ineerd lükbeij Het subsid Na vrij uitvoerig dehat over de vaststelling van het reglement kwamen de voorstellen der afdeelingen aan de orde Daarbij ierd het voorstel om een algemeen insigne in te schaffen gerenvoyeerd naar het hoofdistuur Het hoofdbestuur zal trachten een l eek of maandblad uit te geveh tot nog toe slaagden die pogingen niet Met groote eid van stenjmen werd de wenschevan een orgaan uitgesptfcn vooi stel Apeldoorn om pia Kijksaan te vragen wei d ingeffokken Omttelit en gn verneefct men ijadi reeds 0 schilderij zijn er echter nog De smid de Bruinji verï chft bel zijn büijen meergemejden i hilderij s uit 1 voorloopigei ihechtenis oiA Zoudfig werd de n p ndelpier te fcen eer zeer druk bezocl t Het j piet ontstuimig maar er woei een Wind uit bet Z W zoodat vail kk de hoog zich verheffende golven een aanblik boden Door den storm van Zaterdag hééft de eigenljke wandelpier niet geleden Alleen heeft do Belgische ingenieur die den aanlegsteiger vervaardigt t wepr slecht getroffen De ijzeren pijlers een vorig keer weggeslagen die nu weder waren ingezet met een viertal anders en zelfs reeds onderling verbonden waren als dienende voor den onderbouw van den aanleigsteiger zijn voor de woeste baren en zwaro winden weder bezweken terwyl een ophaalbrug de gemeentchap tuBschsn pier en dien onderbouw onderhoudend eveneens werd weggerukt Het Ijzerwerk is gezonken maar kan evenals een vorig maal weder worden opgehaald De brug schijnt weggedreven Dit Tilburg meldt mon u iee vent 2 18 3 30 3 12 4 89 4 64 5 82 8 18 a a V a 6 01 f K e t g 5 11 f t 5 18 2 39 8 51 4 03 6 87 6 4 6 39 K § a 6 10 K H g n u a6 20v 7 8 7 61 1 48 a 1 54 36 2 14 46 l S 2 03 09 2 3 4 3Ü a 4 47 4 34 6 864 44 4 51 6 11 i 45 8 46 4 03 H 6 811 7 10 7 36 25 7 33 7 4 8 08 8 6 11 06 10 87 111 5 11 01 82 11 4f Gisteren is gevankelijk naar Breda overgebracht de 24 jarige bediende in de stationswachtkamer Ie en 2e klasse zekere J d J die zich reeds geruimen t j d aan diefstal ten nadeele van den rastauratiehoudor heeft schuldig gemaakt Volgens eigen bekentenis heeft hj zoodoende een bedrag van f 100 gestolen klein d heqt loo leder bo dienten den sll gewerki cieele zijner worden Men achrJBait Amsterdam Zaterdagilüht werd wederom een proefrit gedaan met de gastram maar dezen keer met nog ongunstiger uitslag aangezien de gasmotor wagen reeds tegen de hooge sluis optornde De heer Meischke Smith waar schuwt nulegen de gevolgtrekking als zonden de AmstafdBmsche bruggei te steil zjn voor gastractji De oorzaak is dat wegens een t aan een der twee cylinders het 1 van den cylinder deed het stootin de melange klep verschroeien en lolge werd de gastoevoer afgesneits met halve kracht kon worden Eerst op grond der te honden offllefritten zal over hot doelmatige smotor wagens uitspraak kunnen idaan it jaarlijksche feestmaal Van de club te Londen zaten ook aan Winston Churchill en dr Cona 1 er het woord gevoerd hebben B in lof over de Engeische offlinston Churchill kwam op tegen waarop die offlcioren o a door isïlyn beklad waMn Conan Doyle n het slot van zjJii rede Het is dit joogenblik ol een wqprd ten ohze vjjand te zegMn Do ijl ean vepl listerpraaffl in if est an De m nschappel die te oMen hetJbest hebben leSen kentic iter hetüigrootmoedig in d ig Uvan hul k raltterf iDat i itte vlaè hebtten g eschèn onze rainsohadpon iilh blóiot n al laster Woejniftiringeii iten me le Ondmdap Pran 8 len hunimoedfefcl t v p leiut m onte over inning d z § esclral m IpnveraniwMiiffllijJIe ilworden il r rtaar Zaffl iJWa olei f make ver loening mijofffk P lebben edil en grootmoedig gebani wnde l nhftiol rijg8gevangenen p S i or wWji c n et behoorlijk konde ijzoriia ilf heWnWit géhoord dat dit in eert 4nde Veldtoiit gebeurd is Toejuiching È heersaht groote bitterheid onder de manBlm en nog m er onder de vrouwen van iet Boerenvolk radar ik acht het boter dat do oorlog teneinde toe uitgevochten wordt dan dat wü een vrede krijgen dio voorbarig lapwerk is De moeilijkheden en do eindreg ling zijn overdreven Als Engeland den invoer van wapenen ett krjjgsroorraad in zg macht heeft en er een stroom van Engelschen in Transvaal komt zal men de Boeren voldoende in bedwang kunnen houden zonder troepenmacht Men meldt uit Den Haag Sedert het wandelhoofd te Scheveningen zgn volle lengte in zee heeft en wellicht door den invloed van de overige strandhoofden is het opmerkelijk dat de bruisende golven den strandmuur niet meer bereikt hebben Ook niet met het stormweer dor laatste dagen E X a 6 17 f 9 18 6 41 8 87 6 04 4 2 7 06 7 59 8 91 a 6 8 f f a M 6 46 r K w 6 51 86 9 46 68 1 08 d L 8 01 8 19 9 17 9 58 8 18 8 24 t 88 E E 8 43 8 8 4t 10 19 10 18 10 48 ll 9 9 56 10 08 10 17 10 89 10 34 0 6 11 11 11 67 Voorbij het Oranje Hotel bij den verbindingsweg naar het strand hoeft Zaterdag de zee don doinvoet bereikt Van de beide met keien bestrate afritten is eon klein gedeelte weggespoeld terwijl verderop de dginvoet ongeveer één meter is afgenomen De reoderij is bevreesd dat de haringscbepen door het stormwoder voel nottonvorlies zullen hebben geledon Sinds eenige weken waren de slagers te Leiden OTeroengekomen s Zondags niet meer te verknopen Een had zich echter niet aangesloten ben volgenden Zondag zetten dientengevolge eenige spekslagers hunne winkels waer open daar zij voor schade vreesden Eergistormorgen schenen zij echter weer van inzicht te zgu veranderd en prijkten hunne ruiten in dikken zwarte letters blijkbaar in de baast erop gezet met het opschrift Zondagsrust Dat deze nieuwe omkeer al evenmin gemeend was als de eerste bleek spoedig daar alle hens aan het werk ging om dit ojiscbrift te verwijderen at niet zoo gemakkelyk was Der politie 18 het gelukt de schilders te ontdekken in een paar slagersknechts die langs dezen weg voor Zondagsrust ijverden Nair hot Hdbld mededeelt komen bfl de politie te Amsterdam herhaaldelijk klachten in van lieden die worden lastig gevallen door briefjes als het onderstaande Mejnffroaw i Beleefd verzoek k u een kleine conferentie ter bespreking van een voor u zeer compromitteerend artikel Namens de redactie van hot periodiek Orgaan DfflZwoep Qovert Flinck8traat 3 S i I Augenaam zw het fm zijn indi n heden Zaterdagavond Ausscftan 6 7 uur oveii ten mijne kantore kwam J Toen geen antwoord tp dit schrijven inkwam meldden zich eeltige d gen later een tweetal heéren aan de woniii der adressanio aan om haari te èireken zij werden nat urli niet toegelatein daar men begrtep met afpersers te doen te hebben dio te jsordeelen naar hunne volbaj ding met sudleB werkzaam zijn t et bokendo Staphorstor boertje de Stegemah zal zich werkelSk naar Amerika begeven en aldaar een rondreis maken De vrJwUUgers van de stad Londen die doMr d agsn illor hooiden ep harten in Engeland bezig honden werden Zaterdag te vergeefs gewacht In den loop van den morgen werd door het departement van Oorlog bekend gemaakt dat de Anrania vertraging had ondervonden en de ontvangst Tan de Oity Imperial Volunteers derhalve tot Maandag moest worden uitgesteld De lordmayor deed nog een poging om de ontvangst op Zondag te doen stellen maar had geen succes Uit de Spaanscho stad Sevilla komt het vrö onwaarschijnlijk bericht dat daar een van St Helena ontsnapte Boerenkommandant zou zijn aangekomen De luitenant der artillerie José Novellis werd door de Engelschen bij Ladysmith gevangen genomen Met verscheiden kameraden naar St Helena gevoerd ontsnapten zij door te zwemmen tot ziJ een visscbersboot gevonden hadden die hen opnagi De luitenant zou enkele dagen te Sevilla blijven en zich dan bij president Kruger Toegas Den 29ston September is te Utrecht opgericht het Christelijk Letterkundig Verbond Dit geschiedde in een vergadering die door driemaal moer personen bezocht dan de voorbereidende zich bezighield met de vaststelling dor statnten Tot Bestuurders werden gekozen de ïlH A J Hoogenbirk Voorzitter Amst Dr J H Gunning JHz Vice Utrecht W van Nes Iste Secr Utrecht J C Horneet 2de Secr Utrecht L Kupems Penningm Amst Do Vereeniging tolt loden van verschillende rang en stand uit tal van plaatsen onzes lands mannen en vrouwen Zjj is niet boBtemd louter voor letterkundigen maar voor allen die op den breeden grondslag van Ons Tijdschrift Daamen Rotterdam uit hetwelk dit verbond ontstaan is de saamfrerking van Christenen zoeken allereerst op letterkundig gebied maar ook op ander Voor nadere inlichting wende men zich tot den Isten secretaris ook omtrent de wjjze waarop hot lidmaatschap verkregen wordt Don 29n Mei van dit jaar werd in hot Damendorfer veenmooras in Sleeswijk een lijk gevonden dat van zoor ouden datum schoen te ziJn en bijzonder goed geconserveerd bleek Het liJk is onderzocht door do directrice van hot Sleeswijk Holstoinsche maseom van vadorlandsche oudheden pro fessor mej Mestorf en door dr Grotrian dit onderzoek heeft het volgende opgeleverd In dec loop des tjds hebben de veenplanten haar wortels door de huid van het Ij k geboord daarna door het ingewand van borsten buikholte en eindelijk ook in het vastere spierweefsel Voorts hooft het binnendringende water de kalkzonten aan de beenderen onttrokken zoodat deze zich nn in vochtigon toestand laten sngden als gummi Daarentegen heeft het veenwater conserveerend gewérkt op het bindweefsel zoodat het lichaam onder den druk van het veen weliswaar is saamgeperst tot niet meer dan 1 k 4 cM dikte maar evenals een silhouet de oorspronkelijke omlijning geheel heeft behouden BiJ het liJk zijn kleedingstukken gevonden een mantel van fljue bewonderenswaardig geweven wol met geruit patroon en sierlijk gewevei kant de kleur van den mantel is nu althans donkerbruin voorts feil broek waarvan de naden geheel zijn ïertaord twee vootbanden twee loeren schoenen en een loeren gordel Uit den aard van die kleeding maakt men op dat het liJk moet dagteekenen van den tjjd tnsschen 200 on 400 n 0 i Het haar is thans bruinrood en zeer goed geconserveerd De lichaamslengte is 1 74 M Dr Grotrian meent dot de persoon zeer goed gebouwd is geweest en krachtiger dan de tegenwoordige marine artilleristen en marine stokers waarvoor de gezondste en sterkste manp n worden geko zon Dit is hét negende veenljjk dat in SleeBwiJk Holstein is gevojden Jutland hoeft er vier Fünen één lster twee en Hannover vier geleverd In de jongste vergadering van den Gemeenteraad te Vierson werd het raadslid Homan op laat van den burgemeester de raadszaal uitgezet door de politie omdat hot raadslid tegen de qualiflcatie van kindsch te zijn had geprotesteerd De spoorlijn van Brussel naar Parijs zal bij Brance lo Comte verlengd worden zoodat men niet langer van den bjj alle reizigers naar Parijs wolbekenden tunnel behoeft gebruik te maken Deze tunnel zeggen de Belgische bladen die dag en nacht bewaking behoeft is gevaarlijk door ouderdom en bouwvalligheid Plezierig voor de reizigers die er nog gebruik van moeten maken zoolang de nieuwe lijn niet klaar is GOUDA 30 October 1900 Alphabotische voordracht ter voorziening in de betrekking van Hoofd dor school voor g 1 o No 3 te Gouda P DEK HOLLANDEE Hoofd eener school te Geervliet J H LASONDER Onderwijzer te Rotterdam H J OKKER Hoofd eouer school te Lekkerkerk J SLOP Onderwijzer te Gouda De 6oudsche vereeniging voor genees heelen verloskundige hulp een vereeniging die in haar 3 jarig bestaan reeds ruim duizend leden telt hield Zaterdag in het calè Onie alhier een algemeène vergadering Tot bestuursleden werden herkozen de heeren Scblosser Mulder Van Hertum Verkerk Vos Van Waas en Verbruggen en tot leden van de comm van advies de heeren dr Bakker Niemojjer Latonstein Mul en B A Zegers Eon bespreking van het bodeloon had geen ander gevolg dan dat het blSft zooals het was nl 5 pCt van de contributie HiiSTRiiOHT Ib de Vrijdag gehouden vergadering van de Haastrechtsche IJsclub is tot secretaris benoemd de heer C J M Krom Do heer van Zanen Mdler had als zoodanig bedankt Tot afgevaardigde naar de te Haarlem te houden vergadering van den Nod Schaatsenrijdersbond werd benoemd de heer P C Muller Ds J T Jonkers heeft hot beroep naar do Gor gemeente te Jutzijp en Hommels aangenomea Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 30 October 1900 Vette Ossen en Koeien redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwahteit 34 ae kwal 3a e kwaliteit 39 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 28 ade kwaliteit 26 3de kwaliteit 13 cent per half Kilo Vette Varkens redelijke aanvoer iste kwaliteit V a kwaliteit 21 3de kwahteit 19 cent par half Kilo Vette Schapen en Lamtneten goed aangevoerd De handel was in vette Koeien en Kalveren goed Schapen en Vukeiu traag GROOTK KEÜZK DAMES en HEEREN PARAPLÜIES A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teievikaon Xo 3i Beurs van Amsterdam Vtkr 81 93 l 93 1001 88 88 Via 66 li 9 Vll 96 101 67y Slotkra 81 98 93 88 84Vi 89 OCT rNlM Li D Oart Nod W 8 l dito dito illtc 8 dito dito dito 3 Holloaa Olil Gonill 1881 98 4 iTlLlLlaichryrwg 1868 81 6 OoaiDli Obl m papier 1868 8 dito in iilverl888 6 FouusAL OU met coupon 8 dito tieket 3 67 99 681 436 651 108 904 18 98 188 110 O 891 i 7 101 884 886 100 66 66 181V 97 8 lOO l 100 114 1417 68 105 74 104 87 85 9 V 8 l 581 160 810 108 108 9911 100 1171 117V 10F 841 76 86 SuiUHS Obl Bianenl 1894 41 dito GeooQB 1880 4 dito bil Botha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in Roud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 apAllja Perpet achnld 1881 4 T0 KiU Gepr Goot loou 1890 4 98 Goc leening aorie D j S8 i Ge o leenin aeria 0 I6 J Zuls Ari Rp T oblg 189 5 Mmoo Ob iit Soh 1890 I 10 ViMHBiii Obl 4 onbep 1881 J84i yuaTUDAM Obligation 1896 3 900 BoTTllsaH Stad leen 1894 3 91 KlD N Afr Handalav aand Ar8ndib Tab M i Cortifioaten Deli Maatsohappij dito Arn Hfpolheekb pandbr 4i Cult Uij derVorBteal aand a Gr Hypotheekb pandbr 41 Nederlandsche baak aand Ned Handalmaatioh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr 4i Ütr Hypotheekb dito 4V OomiNa OoatHong bank a nd I1II8L Hypotheekbank pandb Amiiuki Iqut hypoth pandb 4 Maiw L G Pr Lion cert 6 NlD Holl U Spoorir Uij aand Mij totBipl St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 Iiua Spoor 1887 89 A Bobl 8 Zttid Ital Spwmij A H obl 8 PoLVN Waruihau Weenen aand Busi Gr Buia Spw Ilij obl 4 Baltiacbe dito aand laitowa dito aand 6 Iwang DoQlhr dito aand 6 KurakOh Aaotr Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AUBÜCA Oent Pao 8p Mü obl 6 Chib h North W pr 0 t aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denaer Eio ör Spm eert r a Ulinoia Central obl in goud 4 Loaiar NashTilHCert r aand Mexico N Spw Mij le hyp o 6 Uiaa Kanaas t 4pCt pref aand N Tork Ontaaio li Weat aand Fenn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif le hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl On Pae Hoof Ijjn obtg 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 OAHaDA Can South Ohert r aand VlH C Ballw It Na lo h d 0 0 Amiterd Omnibua Mij aand Botterd Traniwei MaatB aaod KsD Stad Amaterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 Blien Stad Antwerpen 1887 8 Stad Brussel 1886 87 HoNQ Theiss Begullr O aelaoh 4 OomHa Staataleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 SpilljF Stad Madrid 8 1868 Nln Vfr B z A li Spoel oeri 36 On tT7 a n g ©n de NOUVEAUÏÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstofïen met bijbehoorende gameeriugon Bloiisens l elsiioir § en Pelterijen ü SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN 26 Oct Maria ouders P G don Broeder en C Grendel 27 Jeane Elisabeth ouders H W A Vosvolt en A G J Vermeer Hendrik ouders J van dor Speld en L Melkert Hendrik Wilhelmus ouders C Schoorel en P A van Kersborgen 28 Nicolaa ouders N van Hertum en C Agten Petrus ouders ö J Verbij en A Nieuwonhuizen OVERLEDEN 27 Oct P Rphart i m H Goorissen 69 j D Ooms wed J Sanders 73 j 28 G van Leest 20 j 29 D J Hageman 1 j B van Donselaar 64 j ADVERTEIMTIEIV OPENBARE VERKOOPING te fJOUDERAK op WOENSDAG 31 OCTOBER 1900 des morgens ten lO uren aan het huis B 45 aan den Gonderakschen Djjk van Ideubelen en Huisraad s Morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris 6 C PORTUIJN DROOGLEEVER to Gouda Openbare Yerkooping te GOUJDERAK op VRIJDAG 2 NOVEMBER 1900 des morgens ton 11 uren aan het sterfhuis van D MOEKINGS aan den Goudorakschen Dgk van I 7 HLOeiEll on VAAHZEN allen met de KALF s Morgens vóór de verkooping te oen Nadere inlichtingen geeft Notaris G O FOBTUIJN DROOGLEEVER te Gouda C eeii Ëngelsch maar Echt BOEEEITBROOD l eent de K 0 A SLEGT O NIEUWE HAVEN 28 iPaU Expelle H 1 Daitifiaai waadt dit nud l dal aaat Tonaaaaad umal all iiOaaHIlMiJa in aja laaiinwaad taraa Bhanaa I IIdu h iHSaS IdiantdM m dal var I ook la l jldaaTaitiouwan HaalatUI 1 ophat hhrida urk Aikait 1 1 Adn 85 T6o a Ma la lAinat rdaialnrina k l Iban van Toyfl fo flaadela l 8 til tfttCi yMnlram IriDtemps NOUVEAUTÉS WH TnwMksn da Damat dia oni gtniiwtreeiQ mode lbam voor het Wintorael Koan nooh niet ontvaugon hebben dit to Villon aanvniten tan H JULE8JUJIZ0TaP r8rh Hetzelve wordt dan omguod gixtl fpanoo toegeioDdoQ BestollUiiien van af IB ftwoi vrt m ila koiten un huil mot 5 varhoogiag Réli iWin8l 8iatr li Itminl 1 1 jjOjpi PO 1KB ODDK ▼ SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkriygbsar bBi M PEETERS Jz N B Ala bewija van eohtleid ia oaohot en kurk ataeda toon aian aan den naam der Firma P HOPPE