Goudsche Courant, woensdag 31 oktober 1900

m 8340 Donderdag 1 November 1900 30 ie JaciirgiiBg ftouDSCHE tmum J ieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TeiatB No m ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen Groote letters wo cjipn berekend naar plaatsruimte f Inzending van Advertentiën tot 1 vair des iUidd TUMtma 9 SS De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden J9 1 25 fa anco der post 1 70 Afzonderlijke Nomrofrs V JJF CENTEN worden aano enomen door het Adverteiitie Bureaii van A BKIKKNAN ZOON te GOU PA GelroedersSTEEHSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbellles Jardinieres Bouquetten eni GRAP en PEESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN üuïeg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van INSECïMN CIüMB Dood alle Insecten Door bjvoeging van 40 deelen vpater verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten Liter 1 0 50 V L i 0 80 1 L f 1 50 5 L f 7 TELEPH No lU Dü prijzen 7 ijn door den stunt gegaraudoord UoofdpriJB ev 600 000 Mil Hen biede het golnk de hand Oitnoodlglnit tot deelneming in de EanseD im de door den Staot Hamljiir gewaarborgde groote Geldlotonj waarin zeker 11 Millioen 202 000 Mark gewonnen moeton worden Do prijzpn van deze oel Toordeel biodondo ieldloterij die Yolgens het plan leoM 118 000 loten bevat zijn de volgende lie hoomto pnis i eventueel BOQ OOO Mark 16 pr n 10 000 Mark Premie v 800 000 MV I pr 9 200 000 Mark 1 pr a 100 000 Mjfk 1 pnj a 76 fOO ulk 3 prijz aTO pOO Mark 1 prij a 05 000 Mark l pnjs a 60 000 Mark 1 prijs a b6 000 Mark l prijz a BO orn Mark l prij a 40 000 Mark 1 pnjs a 50 000 Mark 3 inj2 o aO Ol O Mark 66 pr a 6 000 Mark 101 pr a 8 00 Mark 166 pr a 2 000 Mark 4 pr a l 600 Mark 6ia pr a 1 000 Mark 1 SOpr a 300 Mark 80pr a 8 0 Mark 7 7pr a ÜOll Mark 36063 pr a 169MarV 9S Dpr aLiO U8 116 100 M 10883 pra78 +S 31 M totaal 69 010 prljMn De Hoofdprij in de 1 o klasae bedraagt Mark 60 000 tijgt in do o kl tot 66 000 M m de 8o tot 0 000 M in de e tot 65 000 M in d 6e tot 7f 000 M m de 6o tot 76 100 Mark in de 7e tot 200 000 Mark on met ilo premie van 300 OUO M event tot fOO OIlO M Voor de eerste prijttrekkini die officieel is vastgesteld kost oen gebeol origineel lol sleobts Guld S 50 een half origineel lot sleoht Giild I 75 een kwart origineel lot loohts Ould O O D inloggelden voor de volgende klassen zoowel al do iuiste lijst dor prijzen worden aiingogeven m bot offinoele trekkingsplan voorzien van bet Wapen lan den Staat welk lau ik op aanvrngo grati verzend ledere deelnemer in de lotirij ontvangt ongovriiagd onmiddellijk na de plaats gehad bobbende trekking de offleieele trekkingslijst De uitbetaling en verzending van de prilZUn geschiedt door mij en direkt en prompt aan de winner en onder de strengste irelioimhouding mtr ledere bestelhns kan men eenvoudig por postwissel opgeven ook tegen irmbours BV Men wende icU dus m t de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk o uiterlijk tot 1 November e k met vertroawen tot Samuel Heckscher Senr I Bankior en Wisselkantoor in Hftmburg Duitschland FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ IN ehfiiiische Wasstlierii H OPPEKIIEIMEK 19 RruUUnde Rotterdam öebrevetserd doo Z M den Konine der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeciaUleit voor het toornen en vérren van alle Ueeren en Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plachemantela veeren bont enz Gordnnen tafelkleeden eni worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd ol trevertd worden onaohsdeiyk voor de geiondr eid volgen iauil bewerkt 12 iloveiiiber a s OPENING der Machinale Haarwasch en DrooginricMing Aan de Dames wordt beleefd verzocht ten tinde van een regelmatige en vlugge behandeling verzekerd te zijn vóór dien datum te willen opgeven op welk uur zij daarvoor mijn Atelier wenschen te bezoeken Hoogachtend en aanbevelend H P VAN WIJNGAARDEN OIFFEÜR KLEIWEG E 67 mlhmial O s Cd iCo w icrisri3 A isriDE Ljft i Bisr Kort overzicht onzer Prijaoourant o o lj SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless 12 12 flesch 15 18 1 50 1 75 5 ROODE en WITTE PORTWIJNEN © s MADERA S droog en zoet VERMOUTH la Tarin BODEGA CHAMPAGNE S o COGNAC A i 1 75 f 2 25 1 2 75 l 8 25 f 3 75 en SCOTCH WHISKY H ai O Ij I É il n ar 6 Per Fl Per Ank i5 Fl LISTRAC t es Nto f 27 75 CHATEAU VALROSE 0 75 31 5i Bag St ESTEPHE 0 85 36 § St EMILION 1894 1 42 53 34 42 87 60 47 g PAUILLAC 1893 1 26 £ GRAVES Witte Bordeaux 0 80 o o u SADTERNE 1 ü ZELÏINGER Moezel ï 0 90 BOURGOGNE 1 10 De flesachen zijn in de prijzenbegrepenen worden it 3 ets per stuk ternggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De Onna T CREBAIS Gouda LeYensvetóekering laatscliappij JdllDRECBT Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 31 Maatschapp lijk K apitaal f 2 000 000 geptei VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Slnit AI LiK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegionü De Tarieven zvjn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBÜEEAÜ te Dordrecht ende BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bü den Hoofd en de ProvincialeInspecteurs en bü de Agenten in alle plaatsen van Nederland Indien gij niet wilt hoesten gebrmkt do allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior DruiYen Borstlioiiig Extract niantiiei uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloeni van H S VAX l§€IIAlli €o üenllaagrjoflevjranciers SCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co a Melianthe is het beste middel der wereld tCo S Melianthe geneest Kinkhoest Co s Meli nthe geneest zoowel oud als jong Co B Melianthe mag in geen huisgezin ontbroken Co s Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toeswht Co s laeUantbe helpt onherroepelijk Co S Melianthe is bekroond met Eerediploms i Co 8 ffieliautbe is bekroond met Goud Co S Melianthe is bekroond met Zilver Co s Melianthe is verijgbaar in flacons van 0 € U rOC $ en fl J Th TOBKBN Both op B V WIJK Oudeaaler M KOLKMAN Waddinxvtai a ROLLMAN Bodegraven PINK8K Nieuaerkerka d IJtel W J TA DAM Baattree h A N tanZESSEN Schoort Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIBBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAD MILD Veerstal ADYEETEÏfTiM in alle Coiiranten B 126 te i vda A BOÜMAN Moordrêhl Te Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande pracMige Fakliuizen gelegen te Gouda aan de Turftingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Nieuw uovertroflen Prof Dr Liebers welbekend UinW SBACBÏ lLIZIB Alleen eeht met Fibriekemerk tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige zenuW zlektettf vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeltgd Totale genezing van elke zwakte Bleel zacht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slecht spysvertering Onvermogen Impotenz PoUution e enz Uitvoerige prospectussen rrijiper ïesob fl 1 fl ï fl 8 dubbel flesfli il 6 CentrmlDep3t Matth v d Vegte Zaltbomrael ücpöta M Olfljan Co Eotterdam F Happel s Gravenbage I almmans de Jong J Gzn Rotterdsm Wolff Co Goud m bil alle drogisten Thtarrj Wo dirbalitm in do gebeole wereld bekend qo I geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst Look LeverHaaEZiekteii enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijoft Jalle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden PriJs per flacon t 1 ftr post t 1 15 TUeny s Wo ilsniilf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal slke pflniijkeen gevaarvolle operatie geheel overbodig Motdeze zalf werd een 14 jaar oud voof uiiKeueesli k ehundeu beengezwel en onlangs een bijna tas aar kaukeriydeu genezen Brengt genezing m verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen ent van allerlei aard Prtis per pot f 1 BO per post f l eo Centraal Depot voor Nederland Apotheker HEMIII S4 UERS Rokin Amsterdam Wear geen depflt li lieetelle men direct en diebckutzenepotheke de A THLtRRÏ m Ptegr a hel UohllKll Oeiteirelch Gelieve nroapectu te ontbieden by het Cetttrwl Depót Sanders Itekin 8 Anuterdani Wie iijekor jü wU de Eclite l £ lkel Cacao te omvangsn leumen 1 geatald en na val pnSbiemisgen in den r handel gekomen onder dam nura dea uitvinders Dr Miobaalis verrMidigd I p i best nuuhinea in bat wenldbé1 namda étabUiaaeiMnt van Qebr Stolt wtrok t KanlcD ImIm J pTme ZiLeItf Bikcl Cacao in vinkantoi boasia Oeia Bikal CMMO k aat adk lafciokt aan aangenam gaaaod diaaktaot dar niykadi labraik eco 1 t kcalaflla Taa t podar TOOT aan kop Clwoolat J3t geneaabaokfii taak by gmi rtm Sianba aiscJita awt water t TarktÜgbaar bQ i ToaaMMMÜ B H Aaowmkên ms Q aaiaalf tigeBvo ia ai tat l d land JulIlM MallMMlA Amaterdam Kolvefstiaat lOS E CASSUTO I TANDAUTS Turfmarkt 185 Gouda Spreekuur van 10 tot 4 uur DINSDAGS en ZATERDAGS van 9 tot b uur behandeling van minvermogenden Op dit nnr worden kunsttandapparaten tegen verlaagd tarief verstrekt Zenuw en Maaglijders wordt uit overtuiging al een werkeljke hulp ia den nood het boek ï5aad g eT7 ex aanbevolen ji Na ontvangst van adres per briefkaart orot d t boekje franco per post toegezonden door etOKPOEL S Boekh Zaltbommel Gbuda Druk van A BRINKMAN Zn iultenlaodscb Overzicbl a Uit Zuid Afrika de volgende berichten De Boeren worden stioutmoediger in het diptriet Vrijbarg Zij schjjnon dichter op do sW aan te rakken Door de afwezigheid van politie zijn do Boeren die niet aan de verkeerslijn wonen onbeschermd Er zjjn vier sterk verschanste Boerenlagers ontdekt te Ma rikBnirand 32 K M ten O van den spoorweg De spoorweg wordt niet bsschadigd De uitvoer van levensmidd£lcn uit de stad is verboden De burgerij mag s avonds na negenen niet njeer op straat komen Het vee is in slechten toestand tengevolge van het ongewoon droge weer Alle mannelijke Boeren boven de veertien jaar die buiten een kring van 16 K M om bloemfontein Wonen worden in de stad gebracht om hen te beletten zich bjj de commando s te voegen De telegrammen van Lord Roberts waarvan w jlisteren een uittreksel gaven luiden woordelijk als volgt Pretoria 27 October Gisteravond is biJ Rnstenborg luitenant Glasfurd van de Argyll and Sutherland Highlanders ernstig gewond terwijl hij teragkeerde van een piket Barton meldt dat de Boeren den 2SBten mtitr hebben geleden dan hS eerst wist Er zijn nog meer doode Boeren bp het veld achtergelaten en er liggen thans 30 gewonde Boereu in zijn hospitaal Het gevecht werd van dichtby gevoerd en de bajonet werd gebruikt Twee luitenants volgen de namen die den 18den hg Frederikstad waren gevangen genomen zijn bevrijd en ziJn na te Mafeking Hnnter meldt dat een burger wiens hoeve verbrand was omdat de Boeren ze badden gebruikt als depot voor aanvallen op den spoorweg een verborgen magazijn heeft aangewezen dat drie kisten schietvoorraad voor 15ponders vijf kisten en een kistontplofSngsbuizen bevatte Er bestaat blükbaar onder de welgestelde Boeren een toenemende neiging om met ons samen te werken tot herstel van den vrede nu zij gewaar worden dat de guerilla hun ap zware straf komt te staan 28 Oatobor Charles Knox heeft den 27st6n rechtende tegen de aftrekkende strgdmacht van de Wet een zeer gelukkigen dag gehad Nadat Barton hem den 25sten biJ Frederikstad gedncbt onder handen genomen had trachtte de Wet de Vaal over te trekken maar toen hij de drift versperd vond rukte hij langs den noordelijken oever van de rivier FEUiLLElOX 21 De schrik sloeg Serge om het hart Hij had een voorgevoel van rwarigheden Maar besloten alles te doen om de hinderpaal welke die ook zijn mocht te verwijderen hield hij zich goed en groette mevrouw Desvarennes zonder dat sijn gelaat zijne ongerustheid verried Dag prins leide de patroon gij komt vandaag vroeg wel zoo vroeg niet als Cayrol maar Cayrol weet niet meer wat hij doet Neem plaats wij hebbep iets te bespreken Gij begrijpt wel dat juffrouw Desvarennes niet trouwt zonder dat hareTcrloving oprien baart In onzen kring komen de tongen flink in beweging en de pennen ook Men heeft mij veel kwaad van u gccegd en ik heb eenaardig pak ongeteekende brieven ten uweir laste ontvangen Toen Serge een gebaar van verontwaardiging maakte vervolgde de patroon Houd u bedaard ik heb niet geluisterd naar de praatjes en de brieven zqn verbrand Sommigen zeiden dat gtj een zedeloos mensch vaart tot alles in staat om uw doel te bereiken Anderen beweerden dai gij geen prins waart ook geen Fooi maar te Ternes geboren en de zoon van een Russisch koetsier en van eene naaister dat gij geleefd hebt op kosten van meju uv Anna Monplaisir de ster der Va in de richting van Lindeqae Knox kreeg hem bij de Rensburgdrilt halverwege tusschen Venterskroon en Pirfls te pakken De Boeren trachtten in zuidoostelijke richting weg te komen maar Le Galla s bereden troepen die Knoi uit Venterskroon naar Vredefort had gezonden waren hem voor en daarop trokken ziJ naar Parijs De Boeren leden zwaar en lieten twee kanonnen ep drie wagens in de handen van Knoi Een granaat van een van onze batterijen maakte dat ook een ammunitie wagen in de lucht vloog De duisternis en een zwaar onweder maakten een eind aan de vervolging Onze verliezen nihil Knox roemt de wijze waarop da Lisle met zijn bereden troepen op zeer moeielijk terrein manoeuvreerde De kleine afdeeling die het station Hoffontein Siding bezet hield is hedenochtend door enkele ISoeren verrast zj konden echter niet meer kwaad doen dan het buitmakeu van wat geweren en schietvoorraad door de komst van den gepautserden trein onder kapitein Norton uit Ventersburg en een gedeelte van de derde cavalerie brigade uit Kroonstad Een ander ongelukkig geval is den 258ten te Jacobsdal gebeurd tengevolge van het verraad van inwoners die gedurende den nacht Boeren in hun huis toelieten Met het aanbreken van den dag werd vuur geopend 14 man sneuvelden en 13 werden gekwetst Bijna allen behoorden tot le KaapsCM Hobglanaers en de Kaapsche artillerie Toen het boricht den post bij Modderrivier bereikte werden dadeljjk troepen naar Jacobsdal gezonden en de Boeren verdreven De huizen van de verraderlijke inwoners ziJn vernield In drie ervan vond men groote voorraden ammunitie alles hollespitskogels Bosman de commandant van de Boeren sneuvelde In de Labour Leader schrijft Keir Hardie de bekende socialistische werkmanscandidaat in het Bngelsche Parlement over de voornaamste beschuldigingen die in den laatsten tijd tegen Chamberlain zijn ingebracht en verklaart hü dat de opening der zitting van het parlement alleen verschoven is om aan den minister van koloniën tijd te geven zekere personen hiJ de chefs van de oppositie schoon te wasschen Het is niet de eerste maal dat Chamberlain zpo doet Toen de correspondentie tüsscben den zaakgelastigde van de Chartered Company en den secretaris van het departement vau koloniën op het pnnt stond gezonden te worden naar de speciale commissie die benoemd was om den Jameson raid te nétés en dat gij trouwt om uwe schulden met het geld mijner dochter te betalen Panine bleek ala een doode stond nu op en begon met eene gesmoorde tem Mevrouw Zet u beste jongen viel de patroon hem m de rede uk vertel u deze dingen omdat ik het bewijs heb dat ze niet waar zijn Anders zou ik mij de moeite niet gegeven hebben met u te sfffeken ik zou u aan mijne deur hebben la en afwijzen en daarmede uit Zeker gij zijt geen engel maar dekleine zonden die gij begaan hebt zijn van dien aard dat men ze aan een zoon vergeeft en dat zij als zij op rekening komen van een schoonzoon sommige moeders doen glimlachen Gij zijt prms gij zijt knap men zag u gaarne Gij waart ongetrouwd het was dus uwe zaak Maar over tien dagen zult gij de man mijner dochter worden en wij moeten eenige schikkingen maken Nu dan ik heb op u gewacht om u over uwe vrouw over u zelven en over mij te spreken Toen mevrouw Desvarennes uitgesproken had was Serge van eene groote zorg bevrijd Hij gevoelde zich zoo gelukkig dat hij besloot alles te doen om de moeder van zijne bruid genoegen te geven Spreek mevrouw antwoordde hy ik luister naar u met evenveel aandacht als vertrouwen want van u kan ik niets anders verwachten dan wat goed en verstandig is De patroon glimlachte O ik weet dat gij eene vergulde tong hebt schoone vnend maar ik ben met woorden niet voldaan en ik ben ook niet gemakkelijk te mis ledtudeeren bleek dat alle loden van dit comité conservatieven of liberalen weigerden er kennis van te nomen Dit gedr g verwonderde iedereen maar niemand TiOJL zich de oorzaak van die handeling verklaren Thans vertelt Keir Hardie dat het drlMubbele kndeierij was Er zouden hooggeplaatste personen gecompromitteerd zijn ge rorden Als ik val zei Jameson tot Cecil Rhodes die toen president vau het ministerie der Kaapkolonie waa zult gj zeker met mj vallen Mjue veroordeeling zou de uwe meesleepfi telegrapheerde Rhodes aan Chamberlain Deze laatste wist waaraan hj zich honden moest Wj richtte zich dus tot den Hertog van Fife schoonzoon van den prins va Wales Meent ge zei de minister tot den hertog dat uw toestand beter zou zijn dan de mijne jliehier dan zegt Keir Hsrdie hoe de minister van koloniën verkreeg dat de ertgenaun van de Britsche kroon ztjn alraachtigen invloed aanwendde hij de leden die de ondeteoekingscommissie uitmaakten Maar hij gelooft dat ditmaal de zaak z66 gemakkelijk tdif gaan zal en hij besluit zjn artikel met d woorden Omdat Chamberlain het licht vreest zal hal Lagerhuis niet vóór Februari worden bjwang roepen vaut hü hoopt dat dan alles De groote programredevoering die Waldeck Ronsseau Zondag te Toulouse hield heoft groeten indruk gemaakt in Frankrijk Als de aangewezen vaandeldrager der democratische republiek heeft de Fransche ministerpresident een oproeping gericht tot alle eerlijke republikeinen om zich vast aaneen te sluiten Hij kon daarbij wijzen op het succes dat ziJn kabinet had verkregen door de samenwei king van alle partijgroepen die van zuiver republikeinsche kleur zijn En het blijkt dat Waldeck Roussean niet voornemens is van den eenmaal ingeslagen weg af te wijken Met belangstelling zag men zijn verklaringen te gemoet voor de toekomst het was de vraag of hij zou voortgaan dan wel of hg steun zou zoeken bij de meer conservatieve partijen Beslist heeft de heer Waldeck Rousseau gekozen de logica der feiten de geheele politieke ontwikkeling van zijn kabinet hebben hem gedreven naar den linkervleugel van de republilceinsche fractie Maar hg deed dit niet met gebonden handen of gesloten oogen Voorzichtig en behoedzaam met volkomen kennis van het terrein leiden Op mijn woord hernam Serge ik zal niet trachten list te gebruiken om u met woorden te behagen ik ben tevreden als ik er mijne goede gezindheid door kan toonen Het gelaat van mevrouw Desvarennes helderde bij deze woorden plotseling op als een in nevel gehuld landschap dat eensklaps door een zonnestraal beschenen wordt Dan zullen wij het dadelijk eens zijn Mide zij Sedert veertien dagen zijn wij bezig met de voorbereidselen tot het huwelijk wij hebben geentijd gehad om eens te praten Verder is hier veel aanloop £ venwel beginnen wij een nieuw levenen ik geloof dat het goed zal zijn om dit af te bakenen Ik neem den schijn aan van eene overeenkomst op te maken is het niet F Wat zal ik Kggen dat is eene gewoonte voor mij geworden door den handel Ik mag gaarne weten waar ik mee af ben Ik zie daar mets in dan hetgeen zeer wettig mag heeten Ik vind zelfs dat gij door mij uwe voorwaarden niet te stellen vóór gij uwe toestemming gaaft met uitnemende kieschheid gehandeld hebt Heeft u dat gunstig voor mij gestemd Tebeter I zei de patroon Want zooala gij weet hangik van mijne dochter at die voortaan van u zal afhangen en het is in mijn belang om by u in een goed blaadje te staan Hoewel mevrouw Desvarennes deze woorden op een vroolijken toon uitsprak beefde haar stem toch een weinig Zij gaf zich rekenschap van de be langrijkheid der partij die zij speelde en tot eiken heeft hü de beide groote vraagstukken bespraken die voor Frankrük Tan belang lün En dnidelük heeft hü verklaard zoo rel wat het leger als wat dea clerus aangaat geen anderen eitch te kennen dan dien der democratie Het woord van Sambetta Le cléricalisme voili l ennemi is thans opnieuw het wachtwoord geworden voor bet Fransche ministerie Maar Waldeck Roasiean toonde tevens geen anti militairist te zü n Hg wil het leger dat hü groeten lof toezwaaide beter en meer democratisch maken hü wil het met de grootste zorg behandelen en het brengen op de hoogte van zgn taak Maar het leger moet zich geheel aan die taak wjjden en zich niet beiig honden met geschillen dia het aanzien ervan onderniünen en het inwendig verzwakken Tejrwïjl hü een bniguig maakte voor den aartsbisschop van Toulouse ging hÜ scherp te koer tegen de congregaties die onder het masker van religiense instellingen in den Staat een politiek lichaam vormen dat zich ten doel stelt volkomen onathankelükheM te verwerven en alle gezag in handen te krggen Zg hebben zeUs de vermetelheid de voorschriften van de waardigheidsbekleeders der kerk te minachten zg zü er da oorzaak Taa dat de jeigd in twee partüen wordt vatdaeld die naast elkaar opgroeien maar elkaar niet meer begrgpen oi verstaan Men wilt er nog op wijzen dat de miuis Wl llamat thrwaMtwfftirt WaMgt aBSt De Regeering heeft die uak toevertrouwd aan volkomen onafhankelpe rachters en bun oordeel heeft zg geëerbiedigd Zü heeft echter tevens aan de geToelanS der menschelükheid voldaan door genade te schenken aan den veroordeelde en zü zal door een amnestie wet pogen de verstoorde rust te herstellen Tegen een heropening van de zaak zal da regeering zich krachtig verzetten De zaak is en bigtt geëindigd Dat is de moening van ministor Waldeck Rousseau Verspreide Berichten Fbanesijk In massa s zün de Parüzensars en de in Frankrgks hoofdstad aanwezige vreemdelingen Zondag wear naar de Tentoonstellingsterreinen getrokken en zoo kon men dan dan weer vüftigduizend bezoekers meer boeken dan den voorgaanden Zondag toen er toch ook aardig wat kwamen Ditmaal bedroeg het bezoek 562 593 waarvan 507 637 met tickets De met de handhaving der orde bela ten hadden een zware taak zwaarder dan immer vóór dezen met sterker bezoek nog prijs wilde winnen Ziet gij ging zij voort ik ben geene gemakkelijke vrouw Ik ben een weinig heerschzuchtig dat weet ik Ik heb sedert vijf en dertig jaren de gewoonte gekregen om te bedelen Mijne werkzaamheden waren zwaar en er was wilskracht noodig Die heb ik gehad Maar waarlijk die plooi is er m gekomen Ook vrees ik dat die drommelsche wil die mij bij mijn handel zoo goed te pas kwam mij bij u parten zal spelen Zij die al lang met mij omgaan weten dat al raag ik wat driftig zijn ik het toch goed meen Zij schikken zich naar mijne dwingelandij maar hoe xult gij die pas hier in huis komt die opvatten Ik zal doen als de overigen antwoordde Serge op zeer natuurlijken toon ik zal mij laten leiden en zelfs gaarne Denk toch eens dat ik sedert jaren zonder familie en tondor eenige betrekkingen geheel aan mij zelven overgelaten ben En houd a ver zekerd dat iedere band die mij aan iemand en iets hecht mig aangenaam en zacht zijn zal En wat meer is zei hij met rerandmng van toon en mevrouw Desvarennes getroffen aanziende lals ik niet alles deed om u genoegen te geven zou ik ronduit gezegd zeer ondankbaar zijn O sprak mevrouw Desvarennes idat is geene goede reden Wilt gij eene betere hernam het jonge meiwch terwyl hij aan zyne zoo gevoelvolle stemal de bekoring gat waartoe zy in staat was Indien ik uwe dochter niet om haar zelve getrouwd had geloof ik dat ik haar om uwentwil zou getrouwd hebben H ord vtrvoJgd