Goudsche Courant, donderdag 1 november 1900

No 8341 Vrijdag 3 November lOOO 30ste Jaargang mmm coiirmt DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon S ADVEIITENTIEN worden g eplaatst Van 1 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Iiuending van Advei tentiën tot 1 uur des midd Telefuun Nu HS De IJitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 h anco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Te Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Paklmizeii gelegen te Goala aan de Turlsingel Te bevragen Lange Tiendewég D 29 E CASSl ÏO TANDAIMS Turfmarkti B Gouda Spreekanr Tan lO tit 4 nar DINSDAGS en ZAfEpDAÖS v n O tot 10 nur behandeling 4n minverfliogenden Op dit unr wordaji kansttandapparaten tegen verlaagd tariej werstrekt i eeii Ë iig etsch Eclit BOEfm oOD NIEUW HAVEN s Zeer groöle heiige jI kN ROND I IJwwaron en lieredschitppen Horle GroeiieiKlaal 1 901 iri 303 Gebroeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilltss Jardinieres ISouquettrri enz GRAP en FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMÈEPLANTEN Aaiiiei en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van JSHEVTBS CIDER I ood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrjlgt men eetirvoor insecten doodend vocht Onschafleiyk voor vruchten bloemen en planten Liter I 0 60 V L 1 0 80 1 L 1 1 50 5 L 1 7 ÏELEPH No lU Wie z jkt K iijö Vil irf toe KÜCCl CftCttO te oDtvitngan lesiuuonsMtald D na T le proetnemiDgen in deu htndel gekomen onder des num des nitvlndm Dr Miobaelis vemtrdigd tp cl beat maohines in het wereldbetmsal tebbliieement van Qebi StoU vok te Kmleo Itcha Eikcl eacao ia vterkmten bnagea i Dete SikblrOKM h met nwlk eteakt aan ungeiume gezond dmkvcat d niyknh gebruik een k i theélainle tb t pcedsi voer eeo ksp haaMm Ali seneeikiMkiige dxaok bi genl na disrrhee dtniils tut veter ta ebraOsa Terktvigbue bi U toowhwiü B 1 ApoUiekan u V Ka Vt Ie twefcmjee TIM e 0 90 O aas Qtoaaib rtagenvoar£ger nr Kadeeland JuHus attenkladt Amsterdam Kelverstmat 103 TA DP EDER VOLGENS VOOESCHRIFT VAt dea WelEd Heer J J CRAMER Tjidarts te Gouda Verkrijgbaar in doüzen van 10 en 15 Oent bij T77 OLl X 5c Co WESTHAVEN 198 ilnclien gij niet wilt hoesten I gflbralkt de aUerwege bekroonde eu wereldberoemde i Siipelor Dniiven Borstlioiiig Extract mm uit le Koninklijke Stoomfabriek De HoningbloeA van II lIJ VAl SCH lli € Om Uen ll agrj fle cier s VAN SCHAlE Co b Melianthe i liet beste middel der wereld VAN SCBAIE Co B Meliantha geneest Kinklioest i VAN SCBAIE CO S IttOli ntbe geneest ïoowel oud nis jong VAN SGHAIE VA SègAIE VAN 8QHAIK VAN SGHAIE VAN SCHAIE VAN SCHAIE VAN SCHAIE Co B JUöUïLIjltllQ mag ia geen liuisgezin ontbreken Co B Jtteliantt 0 stunt voortdurend onder oheikouAig toeüoUL Co B WOliailthe belpt onliorroepelijk f COi S Heliaatne is bekroond met Eerediplonia s C4 S Meliantne is bekroond met Goud ji Coj S Moliantne is bekroond met Zi veT CO S ISeliaMtlLe ts verügbaur in flacons f Tal ORkEN BoihL W1JK Oudeanl r f N Wadditkvi Bodegn wirkerk a c Haa ISSEN Sd4 iFirina WO West éb Co eaj 198 Gouda Kleiweg E 100 1 M KüLKMi Goiicta 1 ri yAN Ili Veerstal 4 B 120 tegioiila BOÜMAN Mékd iidpoedèr ti§cli moiidliiiclunr Ban Ji CASSMXO Xandarta te Gouda i uti§eptl§ch OVEHAI VEREKIJGBAAR Agent voor Nederland G USSELSTIJ Blauwstraat Gouda immtmmmHÊmimnntÊt Cenc olgemMn uinbevokn TmTl l t l flT M Eer5 Dlptom en Doud Bekroonde PRABPARATEN VAN éM ivan 40 flf $ to Cl eu t bij QflSn I arnnVlO de meat krachtige m versterkende KINA WIJN tegen iwaltt UHl l i rfaI Lfdl loowel bij kinderen als volwassenen gebrek aap eetlust slectlte spijsvertering zenuwbootdpijn ter versterking na riekte of kraambed koorts en hsre gevoleen ÓUINA LAROCHE FERRUGINEUX in liet bijionder tegen Bloedgebrek Bleekiucht kwalen van Kritlsctien leeftijd em Verkrugbimr m H eons i 1 90 en ƒ 1 EïSKaI af arfc voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor ciagelijksch geb nik 1 IVCI V lC€tVy vooral voor kint ren zwakken en klieractitlge gestellen leer aan te bevelen Alb geneeskracmige drank bii stoornissen der spijsvertetlngsorgancn en diarrhée ook voor luigeliigen en kleine kinderm l oiiperbusa H gr ƒ 1 70 4 X Kgr ƒ 0 9 H 4 Kgr 0 60 Chemisch Vy c3 Giii fkr Speciaal voor Kindervoeding in busten Kgr 0 90 zuivere MoIb Gaiik OI Speciaal voor Kindervoeding in b lyiCllvaUIKCr J K jj f o BO 4Kgr 0 25 Acéf i S vaf ifl An Het rooken cener halve Cigarette is voldoende ter beatrijJ 3lllllla lgal CHCII ji g van de hevigste aanvallen van Asthma etc In doosjes a ƒ 0 80 Ln O ëÖ ZZZL TatnarSriHA RrknhonC PRtJIT PUROATIEK tegen Veratopplng Aam I allldi milC tJvilIJlJUO belen Mlgralne Conge8tic8etc vooraloolfalslaxana voor kinderen bewliun de Tamarinde bonbons van KRAEl EUEN HOLM belangnjke diensten f daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is Prtjsper doo ije 0 90en 0 50 CnlMvSrtL Doc iIIaC alKcmeen erkend als het BESTE huismiddel Oaini iaKraSIIlies b J Hoest verkoudheid en Keelpljn het is een slijmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in □ Heschjes verkriig batr Fri S ƒ 0 20 per nescb je rr yan KHAEPELIEN HOLM te Z l t v fe ra stpotkikért en rogititH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ayy LevensverZekering Iaatschappij QUKDRKCRT Maatscliappi IUk Kapitaal 1 2000 000 o W Goedgekeurd bö Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 VER2aEKERD BEDRAG 36 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit Al L i soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterftetatels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BI IKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam biJ den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bij de Agenten in alle plaatsen van Nederland ADYEETEÏfTIÜÏf in alle Couranten worden aang enomen door het idwerlciitle Bureau van A BKI KMA ZOON te aOUDA Uitnoodiging tot deeloeming in de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgilu groOte Geldloterij waarin zeker U MiUioeu 20 000 Matï ti ewoDnea moeten worden De prezen van deze veel voordeel biedende Geldloterg die volgens hot plan aleohta IIS OOO lotöu bevat zijn de volgende i Del hoogste prijs ia eventueel 500 000 Mark 16 pr 10 000 MarW Premie T SOO OOO Mk 1 pr a 00 030 Hark l pr a 100 000 Mark 1 prij a 75 000 kiark piüa a 70 000 Mark 1 prijs a e6 0Ü0 Mark 1 prijs a 60 000 Mark 1 prijEi a 55 000 Mark Sprijv a 50 000 Mark 9S 8priajllO 148 liM lOOiM lOSSSpr Us 41 lil I pnJB a 40 000 Mark 1 pr B a 80 000 Mark Sprijz a 80 0 ib Mark totaal 59 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse b drftagtHj 60 00 it gt m do e kl tot b OOO M jde Set tot 0 000 M in de 4e tot SSiOQip in dfl te tot 7 000 Ai ia de 6e to 7 Mark in de 7e tot 200 000 Mark eu met pronjie van SOO 000 M event tot BOO OO Voor d eerste prijstrekkinK die offioiee la vastgesteld kost een Ksheel origineel lot sieoUts Qntd 8 60 ea half drigiueel lot slechts Guld 1 76 eii k i aH lOrigineel lot slechts Gutd 0 90 l 4 iuleiggeidon voor de volgelide klassen zoo eJ als de juiste lijst der prijzen worden aanKBKeveQ in hot ofücieele trokkin gsplan vooi zieu vmi het Wapen van den Staat welk pf ik op aai jrrnge grtitia verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt onj vraagd ohmiddeltijk na de plaata gehad hatt bende trokkfag de ofHideelo trekkiugslijst De uttbetaliuff en vereending vah de prijBtin geschiedt door mij en direkt n prompt atvn de winners ea onder de strenf ite eheimhoudini 3i Iedere bestelling kan men eenvoudig pet po twisspl opgeven ook tegen rembours JV Men wende zich dus m t de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig pl ts hebbende trekking zoo spoedig mogelijk ol uiterlijk tot 22 November e k met Viertrouwen tot Samiii l llecksclier Senr Bankier en Wisaelicnntoor in Hamburg Duitachland FEANSOEE STOOMVEEVEEIJ elieiiiiscii WasscliRrij II OPPËcillEIIMËK Z9 Kruiü nde Rotterdam Gebreretoi i tl duor Z M den KomnK ier Belgen HoofddepÖt voor GOUDA de Heer A VAN OS Aas öpecialikeil voor het sfcoomen en verven van alle Ueereneu Dameagarderuben alsook atl Kindergoederen Speciale inrichting voor bet atoom a van pluche man tela veeren bont enz Gordguen tafelkleeden ens worden eoar de QienwEite en laatste methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of gevertd worden oa8chadel jk voor de gezondoeid volgena staal bewerkt Tluirry B Wo dnbaltra D de geheels wereld bekend en geroemd Onovertrotfen middel tegeu all aorit Long levernaagilekten cnii Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna alle EÏektegavallen met goed gevolg aan te ireaden Prys per IhWW t 1 per p st t lis TUiirj s We duulf bezit eenilanog ongekende geneeskraohl en heibame werking Maakt meeetal alke pijnlijko en gevnafvoUe operatie geheel overbodig Mei deze zalf werd een M jaar oud ïoor ongencesUgi gehouden beengezwel en onlangs een bijoa Sg jaar kankerlUden genezen Brenjt genezing eo verzachting dor pijnen hij wonden ontalokingen enz van allerlei aard Prijs por pot f 1 60 per post f 1 60 Centraai Depot voor Nederland Apotheker HBUftl S 41ÏUEUS Eokin 8 Amsterdam Wsar geen depAt ia beatelie men direct asn die Schutsenspotheks des A THlBBBT In Pregrada 1 Bohilseh Oesterreich Gelieve prospectus te ontbieden bij het Centrssl DepSt SsndeH Pekin 8 Anutordam Gouda Druk van A BRINKMAN Zn Bullenlandscli Ovvrzlcbt De telegrammen uit Zuid Afrika doen zien hoe het verzet in den Vrijstaat toeneemten zelfs in de onmiddellijke nabijheid van Bloemfontein hetflopcommandoeren der Boerengescbiedt Daarom ziju dan alle mannen boveiï de veertien jaren naar de stad gebracht Vrijwillig of gedwongen maar het eerste onderstellen we liet liefst zpuden ze anders weer de Mausers opnemen om de gehate Ehali s neer te schieten lie hun land als een bijenzwerm oversfroomen In de buurt van Vrijburg dat tusschen Mafeking en Kimberley ligt zijn niet minder das vier versterkte Boerenlagers waargenomen Den 28sten dezer hebben de Boeren een hoeve geplunderd op zes kilometers afstaifds van die stad Éa uit Kaapstad werd weer van gisteren gemeld dat er te Kimberley ernstige ongerustheid heerschto omdat ook daar Boeren in de buurt waren Bereden patrouilles trokken overal rond en het garnizoen was onder de wapenen De vermetelheid van den vijand kan hier uit blijken dat Boerenscberpschutters tot op een paar mijlen van Johannesburg aan het werk zijn geweest en den Engelschen verdere verliezen hebben toegebracht Central News heeft een vertraagd telegram van den 22en uit Johannesburg ontvangen aldss luidende Éen kleine strijdmacht is Zaterdag naar Kliprivier getrokken om deze streek waar de benden roovende Boeren dikwijls onderkomen gevonden hebben te zuiveren De Boeren hadden hun hoeven verlaten alleen de vrouwen ea kinderen waren achtergebie ven Dezen werden gevangen genomen en naar Johiuinesburg gebracht Het zijn er een honderdtal Eenige hoeven ziJn vernield omdat de eigenaars hun eed geschonden hebben Het offleieele nieuws van het oorlogsterrein wordt gedurig schaarscher Waarschijnlijk is de oorzaak daarvan wel te zoeken in de omstandigheid dat de overal in de weer zijnde Boerencommando s successen behalen die uitteraard al niet zoo overweldigend groot zïin maar nog verkleind moeten worden in de oogen van het Britsche publiek terwijl daartegenover uitblijven de berichtjes over Engelsche saccesjes die lord Roberts en het departement van oorlog gelegenheid gaven breed uit te weiden over den moed der Britsche troepen waarmede zoo goed als niets werd bereikt Nu houdt de BritsAe regeering zelfs het FEVtLLEMQX 2Z Eensklaps werd de patroon geheel en al opgeruimd Én Serge met haar vinger dreigende sprak zij O gij Pool grootspreker uit het Noorden In ernst ging Serge voort eer ik wist datik uw schoonzoon worden zou hield ik u vooreene zeer buitengewone vrouw Voeg bij de bewondering die ik voor uwe groote begaafdhedenhad de toegenegenheid die uwe goedheid mij inboezemt en gij begrijpt dat ik zeer gelukkig entevens zeer trotsch ben om eene moeder te hebbenzooals gij Mevrouw Desvarennes zag Panioe oplettend aan zij gelooide dat hij oprecht was Toen moed vattende raakte zij het voorname punt van dit onderwerp aan het punt waaraa p zij alles ondergeschikt maakte Indien het zoo is vroeg zij zuh gij er welniet tegen zijn om in mijne nabijheid te wonen Zq hield op en voegde daarna er met nadruk bij bij mij in huis Maar sprak dat niet van zelf antwoorddeSerge terstond op evendigi n toon ik heb het altijdzoo begrepen Gij hebt moeten zien dat ik ergeen werk van maakte om eene woning voor mijnevrouw en mij te loeken Ala gij mij niet hadt eenige middel van controle dat men hier nog had in De gewone wekeljjksche verliezenlijsten worden niet meer gepubliceord waarschijnlijk omdat daaruit nog te veel vau de waarheid doorlekte De menschen worden nn zoet gehouden met zulke dwaze praatjes als de parlementair die naar Botha was gezonden belieft op te disscheu Deze parlementair is de bekende generaal Schoeman die bij Colesberg door zijn talmen de zaak tier Boeren zoo in den grond heeft bedorven en daarom wegens verraad in de gevangenis werd gezet waaruit de Engelschen hem bevrijdden Hjj was voorzeker de ware man om Botha tot onderwerping over te halen en even zeker de laatste aan wien de opperbevelhebber van het Boerenleger confidenties zou doen Louis Botha had hem kunnen laten grijpen en na onderzoek van zijn zaak door een krijgsraad welks vonnis niet twijfelachtig zou zjin kunnen laten fusilleereii maar hij heeft edel als hij in al ziJn doen is de witte vlag geëerbiedigd waaronder een overlooper tot hem kwam en heeft hem ongedeerd laten vertrekken Geen honderd Engelsche telegrammen echter hadden ons doen gelooven dat Botha ook maar een oogenblik naar zijn lokstem heeft gehoord Als Schoeman werkelflk de aangegeven mededeelingen heeft gedaan heeft hü bij ziJn verraad nog g voegd de misdaad van laster en dus getoond een waardig volgeling der Engelsche overheden in Transvaal te ziJn Het bewijs dat het vertrouwen in Botha niet ongegrond is ligt in de beweerde verklaringen van Schoeman zelf Hij zegt dat Botha den strijd wel wil opgeven maar zijn mannen willen volhouden terwijl Steyn wil doorzetten maar zijn mannen moeilijk bil elkander kan bonden Waarom neemt Botha dan niet hot bevel over de troepen van Steyn op zich dan kan hij zich met deze overgeven en Steyn den strijd doorzetten met Botha s onverzoenbare volgelingen Naar de Daily Telegraph verneemt heeft Lord Salisbury besloten de portefeuille van Bnitenlandsche Zaken neer te leggen doch aan te blijven als premier Het blad meent dat Lord Salisbury dit besluit nam op raad van zijn geneesheeren ofschoon zijn gezondheid geen reden tot bezorgdheid geeft Markies Lansdowne volgt hem op als staatssecretaris voor Bnitenlandsche Zaken D telegraaf heeft reeds gemeld dat dg i W M ieWMM WII ll l l l l HP I ll l l ll llliMI aangeboden om bij u te blijven zou ik het u ge vraagd hebben Mevrouw Desvarennes kreeg een dusdanigenaanval van blijdschap dat zij Serge verbaasde Eersttoen begreep hij uit die bleekheid uit dat plotselingbeven en uit die verandering van stem den grootenschat van liefde dien deze moeder voor hare dochtermoest bezitten Ik win alles bij deze schikking ging hijvoort mijne vrouw zal gelukkig zijn dat zij uniet moet verlaten en gij zult het mij dank weten dat ik u juffrouw Micheline niet ontroofd hebGij beide zult er mij te meer om liefhebben endit is alles wat ik wensch Daar doet gij wel aan hernam mevrouwDesvarennes en boe dank ik u Ik vreesde dat gijonafhankelijk wildet zijn Ik zou mij gelukkigrekenen deze begeerte te kunnen opofferen maarzelfs deze verdienste heb ik niet Al wat Serge gezegd had was zoo openhartig zoo duidelijk en met zulk een treffend gevoelgesproken dat de vooringenomenheid van mevrouwDesvarennes langzamerhand geheel verdween Hijmaakte zich van haar meester aboals hij zich vanMicheline meester gemaakt had en zooals hij zichmeester moest maken van allen die hij voor zichwenschte te winnen Zijne aantrekkelijkheid werkteonwederstaanbaar Zijn voorkomen en zyne stemnamen iemand geheel in Geboren verleider bewegelijk listig stoutmoedig als hij was bewaarde hijtoch altijd zijn onschuldig en zacht voorkomen dathem op een meisje deed gelijken Ik zal u uitleggen hoe wij ons zullen inrichten hernam de patroon ïn het vooruitzicht laatste verkioking die in het district Orkney en Shetland egen de verwachting een overwinning bezorgd hoeft aan de ministorieelen Sir L Lyell I die het district vijftien jaren 1 vertegenwoordigde heeft het onderspit gwiven in sijn plaats is de liberale unionist J C Wlason gekozen met een meerderheid van 40 stemmen unionisten winnen daardoor in t geheel 38 zetels tei enover een winst van 36 bij de oppositie wat dns bü een stemming een verjohil maakt van zes stemmen De mijiisterieele meerderheid die 128 was zal in hetvnieuwe pallement 134 ziJn Het Lagerhuis met zijn 670 leden is nu f saa gAteld alls volgt 334 conservatieven 68 liberale unionisten 186 liberalen en 82 ler he nationalisten 1 Berichten ait Spanje maken melding van hev ge Carlistenberoeriugen in Catalonië het rumoerigste deel van het koninkrijk Ia Catalonié heerscht sedert don ongelnkkigen aüoop van den oorlog met de Vereen de Staten veel ontevredenheid vooral ondir de fabrieksarbeiders Het is nog maar enkele dagen geleden dat de veroeniging van texijel arbeiders te Barcelona een openlijke bedfeiging met opstand zond aan de Regeerisrf te Madrid De werklieden verlangden da 6tmiiUeUi iet a f Mn 9 ifl s M Hg heden die tusachen do arbeiders en de fabrikanten bestaan doch gaven tevens te kennen dat zoo de eisclien der arbeiders niet werden ingewilligd een conflict zou uitbreken waarvan niemand de gevolgen voorzien kon Waarschijnlijk hebben do Carlistische aanvoerders van die stemming in Catalonié gebruik gemaakt om de bevolking tot opstand te brengen Zeker is het dat de Regeoring machteloos is om tusschonbeide te komen Zij kan troepen zenden om op de opstandelingen te schieten maar een acheidsrechterIflke uitspraak uitlokken in de hangende geschillen kan zjj niet afg escheiden nog van den eisoh der arbeiders dat die uitspraak ben in t gelijk moet stellen Het militaire gouvernement van Spanje heeft in dit geval den koristen weg gekozen en besloten de oproerigo beweging door het zenden van sterke troepenafdeeUngen te onderdrukken Genoraal Azcarragua en zijn minister van oorlog generaal Linares zullen waarschijnlijk minder omslag daarmede maken dan de miniBter president Silvela tot nog toe En nu doet de Carlistische tint dien de beweging gekregen heeft de deur toe Tegen een opstand onder do vlag der Bourbons en ten voordeele van Don Carlos kan de Regee van het huwelijk mijner dochter heb ik mijn huis tot twee wel atgescheiden woningen laten maken Men zegt dat het samenwonen veel ongemak voor een schoonmoeder en voor een schoonzoon oplevert Ook ben ik er op gesteld dat gij geheel op u zelven zijt Ik weet dat eene oude vrouw als ik minnenden afschrikt Ik zal niet bij u komen tenzij gij mij uitnoodigt Maar zelfs bestoten binnen de wanden van mijn Verblijf zal ik bij mijne dochter zijn zal ik dezelfde lucht inademen als zij Ik zal haar hooren gaan komen zingen lachen en bij mij zelven zeggen dat gaat goed Zij is tevreden Alles wat ik verlang is een klein hoekje waaruit ik haar kan gadeslaan Serge nam haar met aandoening bij de hand Vreea niets tei hij uwe dochter zal u nooitverlaten i Mevrouw Desvarennes niet in staatomde blijdschap die haar hart doorstroomde te bedwingen opende hare armen waarin Serge zich wierp met de geestdrift va een eigen zoon Weet gij wel dat ik u begin hef te hebben riep zij uit terwijl zij aan Panine een gelaat toonde dat van tevre denheid blonk Ik hoop he van harte hernam het jongemensch op levendigen toon Mevrouw Desvarennes werd ernstig Hoe vreemd is toch het leven hernam zij Ik verlangde u ntet tot schoonzoon Ik heb uhardnekkig tegenstand geboden en nu gedraagt giju jegens mij op zu k eene wijze dat ik mij zelvevcrwijtingen zou gaan doen ü ik begrijp dat gijvoor een gevaarlijk man moet doorgaan als gij dekunst verstaat om 4 harten van andere vrouwen 1 ring krachtiger optreden dan tegen een arbeidersbevolking die om brood en om recht vraagt Don Carlos laat echter openlijk door zijn vertegenwoordiger te Madrid verklarea dat de opstand in Catalonié buiten zjjn medeweten en buiten zijn toedoen is ontstaan en dat zijn generaals er niet de hand in hebben De schijn dien de Regeering zoo graag aan den opstand wil geven wordt daardoor wel een beetje gewijzigd Verspreide Berichten Fbankeuk De Tentoonstelling tot welker verlenging met een volle week tot middernacht van den twaalfden November in plaats van tot den vijfden dier maand zooals oorspronkelijk was bepaald nu bij presidentieel decreet is besloten met de bepaling dat gisteren over een week dus Woensdag 7 Novemb i de terreinen gratis moeten worden opengesteld voor elkeen die komen wil is eergisteren Maandag toch nog bezocht door 188 610 personen In verband met enkele uitlatingen van den heer WaldeckRousseau den premier in zfln redevoering van Zondag 1 1 te Toulouse de oagreg Ke tt 168 1 aan onroerende goederen zevenhonderd millioen bezaten beschikken nn over meer dun een milliard wordt nu betoogd dat indien deze toeneming van bezit der geestelijke orden aanhoudt op denzelfden voet over niet te langen tijd het grootste deel van den eigendom in Frankrijk in handen zal zijn van de geestelijke lichamen waardoor de burgerlijke maatschappij een nul in t cijfer zou worden Te Nantes is eergisteren een electrische tram komen te derailleeren met bet gevolg dat het voertuig zich in volle vaart wierp op het bureaux der Agonce Havas Do machinist e n vier reizigers werden gewond De rem was defect Professor Andrade van Rennes bekend door zijn optreden ton gunste van Dreyfus betoogt nu in de Aurora dat generaal De Boisdeffre gelogen heelt toen hij vóór het Hof van Ca n itie ontkende immer iets geweten te hebbe n van een valsche correspondentie tusschen keizer Wilhelm en Dreyfus üe generaal was zó6 wel op de hoogte dat hij er volgens Andrade over gesproken heeft met prinses Mathilde en den graaf van Tarenne Andrade daagt den generaal uit hem tegen te spreken of hem te vervolgen in wolk laatste geval de üreyfuszaak her te winnen zooals gij het mijne gewonnen hebt Zij zag den prins strak aan en jei toen op haar luiden en duidelijken toon van bevel met een mengeling van vroolijkheid Welaan ik hoop dat gij thans al uwe middelenvan bekoring bewaren zult voor mijne dochter Geene dwaasheden meer verstaat gij Zij heeft ulief zij zou jaloersch zijn En gij zoudt het nietmij te kwaad krijgen Geef mijne Micheline eengelukkig en vreedzaam leven een hemel zonderwolken blauw altijd blauw Dat zal gemakkelijk zijn sprak Serge Omongelukkig te zijn zou ik het ongeluk wel dienente gepaoet te gaan en voorzeker dat zal itc nietiloen Micheline trad binnen beangstigd dat het gesprek tusschen hare moeder en haar bruigom zoo lang duurde ilij zag Serge en mevrouw Desvarennes hand in hand staan Zij uitte een kreet van vreugde vi l hare moeder om den hals en omhelsde haar met eene teederhoid waaraan deze niet meer ge woon was Haï zijt gij het eens f sprak zij met eenbevallip knikje tot Serge Hij is zeer welwillend geweest antwoorddemevrouw Desvarennes fluisterend aan hare dochterHij stemt toe om bij mij in huis te wonen en doetdit met zeer groote ingenomenheid Dit is dierbaarkmd het eerste goede oogenblik dat ik beleef sedert gij verloofd zijt Ik beken nu dat ik er inhet geheel geen spijt over heb SVordt vervolg i