Goudsche Courant, vrijdag 2 november 1900

4 Alles een teeken dat er met den jongsten storm in de Noordzee heel wat vischwant is te loor gegaan Dat het strand weer is afgeslagen blgkt uit de veenbeddingpn die nn vooral dicht bg Loosduinen iu menigte zgn blootgelegd Dat veen is aan de landzgdo der duinen in de z g duinpannen ontstaan Een nieuw bewy alzoo dat onze duinen zich aanmerkelgk verder landwaarts in verplaatst hebben Een harteiyke ontvangst werd gisteren bg haar aankomst in de residentie bereid aan raej Beynen die ongeveer een jaar geleden als hoofdverpleegster van de eerste Nederl Eoode Kruis ambulance naar Zuid Atrika vertrok Ter verwelkoming waren aan het station H IJ S M behalve de familieleden o a aanwezig de hoeren van Hardenbroek voorzitter en Verloet secretaris van het hoofdcomité van het Roode Kruis het byna volta llige bestuur v n het Haagsche Vrouwencomité v h Eoode Ki uis mej Gregory onderdirectrice v n het zuster en ziekenhuis van t Vrouwencomité alhier en eenige vriendinnen van zuster Beynen De voorzitter van het hoofdcomité greep deze gelegenheid aan om eenige hartelgko woorden tot haar te richten voor de wgze waarop zg haar taak in Afrika had opgevat Mej Beynen heeft t voornemen spoedig haar functie ate directrice van het zuateren ziekenhuis van t Vrouwencomité te hervatten Het aantal ongelukken dat te Londen heeft plaats gehad by den intocht der C I V is buitengewoon groot Er zyn 5 personen gedood en 140 gewond en bovendien werden een groot aantal zieken en licht gekwetsten naar huis of naar de ziekeuhuizon gebracht De St John s Ambulance Association heeft aanteekening gehouden van IGOO gevallen van kwetsuur bezwyming enz die in haar posten behandeld zyn maar de bladen schat ten het getal ongelukken en ongelukjes ep het dubbele Het gedrang was dan ook ontzettend waarbg nog kwam dat er een paard op hol ging en in de dichte menigte Zelfs de vrgwilligers hadden het hard te verantwoorden en sommigen waren door het duwen en dringen en misschien ook door de ontwende spyzen zoo van streek dat zg de lunch niet tot het eiad toe konden bgwonen Hun eersten vraag toen zg aan wal stapten was of de Wet was gevangen Zy moesten teleurgesteld worden de Wet was nog altgd op vrge voeten Erwten Kookerwten 10 a 10 50 Kiet kookende 8 35 t 8 50 Huitenlandi che voererwten per 80 Kilo 6 40 a 6 70 Boonen In de Haarl Ct komt het volgende voor uit het dagboek van een Haarlemmer Nelspruit 5 September Er werd mg medegedeeld dat de Engelschen beproefd hebben met een gewone machine van Water valBoven naar Waterval Onder te komeq zy hadden acht wagens achter de machine gehaakt waarin vier scheepskanonnen Een machine stoomde voornit terwyi een andere tegenstoomde Even tie tunnel door zgnde konden de machines de wagens niet honden met gevolg dat zy halfpad derailleerden Directe SpoorwegverblndlngeD met GOUDA Winterdleost 1900 AaDgevangeD 1 October TUd vai Grecnwlcb 7 86 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 11 86 84 J f 10 19 8 81 £ 10 80 8 41 X IM 7 47 8 07 s iO 8 68 9 85 10 80 10 46 11 01 11 17 8 46 7 8 7 67 8e klaue Extra bijbetAlen g Op dese treinen lijn Zondag Meand jï en Oinidan jéndaagaoliQ retonrbiljOtten Toor de 8e kl verkrijgbaar tegen enkelen Traoktprjja S iloltandaahe Spoor L Eltra aupplement bewga 1 4 89 4 47 4 34 5 864 44 4 61 6 1 6 0t 5 18 S 41 6 41 8 04 en ie kleaae eitra betalen t FaonlUtief op dan loop kan niet gnrdnnd worden ff HoUandaabe apoor L Eitra anppleoientb i ja aan Ie Compagnie det Wagoia lila 10 18 10 48 11 98 6 49 6 81 7 99 10 6 11 11 11 67 6 16 8 4 7 57 GOOI A A MMrBRDAM Jvia veraa uii U S 19 8 11 8 8S 9 88 10 80 10 59 11 08 1 10 S 36 3 86 t 07 4 43 6 19 5 86 8 48 9 61 10 19 10 87 11 06 AmBt W 8 01 8 68 9 1 10 10 11 04 18 48 19 67 1 57 8 85 19 4 57 5 1 0 6 03 6 44 9 35 10 3 1 08 11 69 tAjMt C 8 I 9 13 9 87 1096 11 1 1081 1 H l 8 04 S7 1 5 46 6 8 9 S8 10 iO 11 18 18 14 9 61 lO SOl 9 67 10 11 10 38 Sa U M Z 1 ïl l l i t v i L ± ii l 11 06 ImatO 6 8i 7 16 8 10 8 16 8 18 9 81 11 15 18 87 l 2 1 8 10 8 84 4 41 8 11 6 81 7 09 8 10 9 61 kmt W 5 84 6 47 7 80 8 96 8 4S 9 80 l 46 11 80 18 48 1 05 9 10 M 8 49 5 0M S8 6 86 7 86 8 85 10 06 lonila 703 7818 189 199 89 l 1810 8lU 6ll t8 68 8 89 1 18 4 84 6 47 7 1 7 54 8 09 9 18 11 98 testantenbond werd Dinsdagmiddag te twee unr in het Bondsgebouw te Haarlem geopend De heer S Lulofs van Deventer voorzitter van het hoofdbestuur heette de aanwezigen welkom Spr betreurde dat prof Tiele verhinderd was de vergadering bg te wonen en ds Jo de Vries om do godsdienstoefening te leiden beiden door ziekte Hg betuigde zgn leedwezen over het ontbreken van afgevaardigden uit het buitenland en herinnerde aan den droevigen oorlog in ZnidAfrika Evenwel zgn er voor den Bond zelf verschillende goede teekenen al zyn de 4nancien niet zeer gunstig en al is het ledental niet gestegen Spr wees op het 25 jarig jubilee de commissie voor de liederenbundels op de Zondagscholen en de poBtcolportatie op de platen voor het godsdienstonderwgs de bondsgebouwen te Utrecht en Haarlem Dat Hatrlems machthebbenden den Bond geen onderdak hebben verleend in de St Bavo is een erkenning van da beteekenis van den Bond Nadat spr nog had gewezen op de voltooide vertaling van het Oude Testament eindigde hg met de woorden Zaaiers zaait in Gods naam voort Tot leden der commissia van urgentie werden benoemd de hoeren De Bidder Van den Berg en Vermenlen Uit het jaarverslag bleek dat twee nieuwe aJdeelingen zich hebben aangesloten en afd Zieriksee om tot dusver onbekende reden plotseling opgeheven is De Bond heeft thans 161 afdeelingen of correspondentschappen en bynal9 000 leden Van een die onbekend wil biyven is een legaat van f 20Ü ontvangen Gemeng de Berichten Opend zou kunnen worden Bleek namel k dat er een valsche correspondentie aanwezig is in het dossier van den eersten krijgsraad dan zou dit het veelbesprolien nieuwe feit zyn ntotiveerende eea algeheele herziening DOITBCHLiUD De keizer zal voordat hg aan boord van de HohenzoUorn met don kroonprins een bezoek gaat brengen aaq koningin Victoria te Balmoral oj wel ste nt naar Malmó om daar groote jachtpartyen te houden eerst nog een bezoek brengen aan den Dnitscben gezant te Weenen Von Enlenburg op diens jachtgoed Liebenberg Te Elberleld waar de keizer met zgn gemalin enkele uren vertoefd heeft de vorige week waren de straten welke het keizerpaar in vollen draf met een vierspan doorreed geheel afgeslotenj et hekwerk zoodat het publiek niet kon meeloopen met den stoet Luitenant prins Arenberg tegen wien wegens den moord op een inboorling in DnitschZuidwest Afrika een nieuw onderzoek was gelast door den keizer die het eerste vonnis niet zwaar genoeg oordeelde is nn veroordeeld tot achttien jaar vestingarrest en reeds is hy naar een vesting overgebracht De oud kanselier Von Hohenlohe zal te Beriyn biyven wonen doch dezen winter brengt hy te Meran door OOSTEKUUK HONQARIJE By het station Wiusum had gisterochtend een ernstig ongeruk plaats Ken goedetenwaggon die Dinsdagmiddag op hot havenspoor uit de rails was geloopen zou met behulp van eenige wegwerkers op de rails worden gebracht Een dezer werklieden geraakte tusschen den waggon en het stootblok en werd zoo in elkaar gedrukt Men vreest voor zgn leven Hy is met den trein van 11 31 naar het Academisch ziekephuis te Groningen vervoerd Het heet dat gravin Stephanie Von Lonyay de vroegere aartshertogin van Oostenryk de vrouw van wglen aartshertog Kudolf door den keizer zal begiftigd worden met den hertoginnetitel terwyi de graaf haar gemaal hertog zou worden en de kinderen uit het huweiyk dezelfde rechten zouden genieten waardoor zy waardig zouden 4yn voor het gewone hofverkeer BINNENLAND Tot lid der Provinciale Strten van ZuidHolland is gisteren te Kottordam gekozen mr D Fock lib met 931 stemmen tegen 540 stemmen op mr Mascheck kath uitgebracht Omtrent de werkstaking aan de stoomrgstpellery De Unie van de firma Wessanen Laan te Wormerveer meldt het Hbld nog Naar men verneemt zgn er 43 stakers Hun eisch een 12 nrige werkdag in plaatsvan 14 uur is door de firma ingewilligd mits 6 arbeiders zonden worden ontsfagen Hiermede namen de werklieden geen genoegen Sedert Maandagavond wordt te Vianon vermist de heer mr W die in verschillende betrekkingen werkzaam was Tot gisterenavond bleven alle nasporingen zonder eenig gevolg Men vreest niet zonder grond het Op uitnoodiging van den Burgemeester te Amsterdam is ten Stadhuize aldaar een byeenkomst gehouden van de leden der com missie die indertgd gevormd was tot het aanbieden van een nationaal geschenk aan de KoninginRegentes Het doel van de bgeenkomBt was plannen te bespreken tot het aanbieden van een geschenk aan H M de Koningin bg gelegenheid van Haar huweiyk met Hertog Hendrik Besloten jwerd wederom provinciale en plaatselgke comité s te benoemen Van Ter Heyde tot Scheveningen is het Zeestrand als bezaaid met kurken touwwerk en kleine tonnetjes van do vleet terwgl tusschen de kribben der Delflandsche Hoofden veel stukken van nettenjzitten vastgewerkt De President der Fransche Eepubliek heeft gisteren het besluit onderteekend waarbg de sluiting der tentoonstelling wordt bepaald op Maandag 12 November des avonds Op Woensdag 7 November wordt kosteloos toegang verleend Op den sluitingsdag heeft een buitengewone nitkeering van 60 000 frs aan de armen plaats GOUDA ROT TÏEDiMïlc yerit 11 9 18 18 18 68 1 97 9 18 8 80 8 48 4 89 4 64 6 88 8 18 1 6 68 7 11 door 7 18 7 88 1 86 6 86 7 44 11 08 11 09 11 19 11 86 11 86 S 88 S 40 8 60 8 67 9 09 9 88 9 67 7 S6 8 91 Ooiida UoOTdrtaoht Sieawerlrark Oapelle Rottordun M otterdnmD P Eottordam B AUem Ie on 1 0 1 S 11 B H g H 6 18 w g 8 3 3 81 4 03 6 87 6 4 8 89 6 10 It u 6 80 1 1 10 1 17 1 86 10 66 11 16 11 6 11 60 18 84 1 i oe 8 54 9 03 Q O U D A Tioe 18 80 12 38 11 81 11 46 19 10 ROTTBEDAM 1 43 1 64 36 8 14 46 l iS 8 03 1 09 1 0 2 81 9 40 9 48 7 68 8 e 6 B5 4 49 6 80 OT 7 18 4 68 6 41 I 6 01 6 61 6 11 6 04 6 17 6 10 6 88 7 8 Bottordam Beur Rotterdsm D P Aottorclam U Oipella Nieuwerkerk Moordrecht aoïds d lUooa 1 9 46 8 46 4 03 10 18 10 86 10 88 10 48 10 49 8 39 3 7 48 0S 4 116 4 84 11 6819 06 IJ Sl 8 04 8 84 9 00 9 80 10 08 10 1 BOliDA DEN HAA 10 69 11 88 18 16 18 86 18 88 1 58 S il 3 4611 11 1 10 11 86 1 86 9 88 9 49 10 98 10 45 11 41 18 08 19 46 18 66 1 40 viae veraa 4 19 4 60 6 86 5 08 5 18 5 97 5 89 6 65 9 11 9 81 10 00 10 19 8 87 8 41 8 63 9 09 9 149 08 9 19 7 16 7 88 7 8 7 68 7 69 6ouda ZaveEh Moero 9oetermeer Zeg Voorborg Halte 9 80 8 48 4 16 4 4S O 9 44 10 11 11 86 11 86 18 06 1 80 8 40 8 67 4 00 4 1 6 4 87 5 98 6 8i 7 01 7 4 7 65 S 18 10 17 1 86 4 43 8 88 10 38 1 60 4 6S 6 d 10 48 9 01 S l i 6 61 6 88 6 04 7 08 7 16 7 89 8 83 8 66 9 03 5 38 j 6 68 Hage Voorburg Zoet m r Haim onikatr ln alleeit Ie en 8e klaaio estra betalen L Behalve een biljet Ie kl een aupplemeit bewiJB Paeultatief op den loop kan niet gerekend worden De algemeone vergadering van den Pro 100 veraa 4 38 0 1 DA I THÏUU 1 13 00 18 37 8 15 3 18 8 88 8 40 11 88 1 09 8 08 r H i 9 07 10 87 10 5 I 11 01 l 88 10 69 11 16 11 S4 11 47 89 10 14 6 8 7 10 7 3 8 84 7 46 8 16 II 8 88 7 04 8 18 8 68 5 80 5 86 6 48 6 03 Uouda Oudeir Woord Utrecht 8 43 8 11 6 30 S t9 3 45 25 7 33 7 00 7 54 8 08 6 04 9 89 10 14 10 49 36 10 06 10 46 11 07 Utrecht Woenlen Ovld Gioda t8 7 47 8 88 9 0 10 10 10 86 11 88 18 09 1 48 8 8 8 9 4 0 4 8 6 9 S 7 00 7 8 9 0 6 07 6 4 8 09 9 87 10 88 1M6 19 87 4 9 t 7 M 880 9M 9I5 io 1i uIj 1 11 1 l 8 1 en in de diepte stortten Een dertigtal Engelsche soldaten kwamen daarbg op een jammerlgke wgze om het leven 7 September Ik verneem dat in Delagoabaai een schip is aangekomen hetwelk 40 000 zakken meel aan boord had bestemd voor de regeering der Zuidafrikaansche Republiek Het beeft de aandacht getrokken en men schrgft dit aan Engelschen invloed toe dat niet meer dan acht tracks per dag voor vervoer van dat meel door de Portugeesche spoorwegmaatschappg worden beschikbaar gesteld zoodat het zeker 14 dagen zal duren voordat alles hier behouden zal zyn aangekomen Ook hoor ik dat bg Kaapmuiden vele trucks met levensmiddelen staan Men is daar aanhoudend bezig met het vervoeren van levensmiddelen naar het gebergte Een paar dagen geleden waren daar nog 20 000 zakken meel maar deze zgn zoo goed als weg Mochten dns de Engelschen de lyn in handen krygen dan zal hun dat de eerste zes maanden nog einig baten wg heUben kost genoeg Is dit op dan zullen wg het wel van hen afnemen Ik vernam dezen avond dat alle machinisten der spoorwegmaatschappg hebben geweigerd om met een tandrad machine naar Waterval Boven te gaan om de vrouwen en kinderen van daar naar WatervalOnder te brengen dïar zg er vast van overtuigd warej dat daar gevangen zouden worden on Ssbérts de machine in bezit zou honden Zy hebben geen lust om evenale het personeel dat te Waterval Boven was achtergeblegen naar de mgnen te worden gezonden om daar werk voor de Engelschen te verrichten Een advokaat uit Florence de heer Pegoraro stond in de fotografische afdeelingvan de Pargsche tentoonstelling geruimentyd strak te staren naar het portret van eenbgzonder mooi meisje Ten laatste nan hyhet portret in zgn hand en stak het ïhzyn zak Voor den commissaris van politie gebraoht verklaarde hg dat hg onder den invlo van de schoonheid van het meisje was gekomen en geen weerstand kon bieden aan de verzoeking om het portret weg te nemen Volgens de Bakkerscourant is 4an de verificateurs van regeeringswege order gegeven van al het Amerikaansche meel dat hier wordt ingevoerd monsters te nemen en die op te zenden Als deze maatregel goed wordt nitgovoerd en de resultaten van het onderzoek worden publiek gemaakt kunnen wg zegt het blad dezen niet anders dan toejuichen n zal die blgkeu een handeling te zgn in het voordeel van den vrghandel Onderwyzers uit den Transvaal 11 81 11 48 tlltn Diiadaf X 9 18 10 88 9 t6 10 81 7 69 8 8L r ar = 9 68 10 08 0 8 49 9 47 10 09 lO lb 11 08 6 17 6 87 9 89 7 06 6 8J 6 46 9 51 T H 7 36 L 8 01 8 19 9 17 9 58 8 13 8 94 4 8 48 8 i6 4t 10 19 9 66 10 08 10 17 10 89 10 84 De talrgke onderwijzers die onder zul ke treurige omstandigheden en om zoo droeve reden uit Zuid Afrika terugkeeren ondervinden by het zoeken van een nieuwe betrekking hier te lande een moeielgkheid ten gevoWe van artt 27 en 51 der onderwyswet die voor een benoeming hg het openbaar en ook hg het bgzonder onderwgs overleggmg van een getuigschrift van ze del k gedrag ovbr de twee laatste jaren noo dig maken Wel wordt in genoemde artikelen met zulk een getuigschrift afgegeven door een burgemeester hier te lande gelgkgesteld dat hetwelk is afgegeven door de bevoegde overheid buiten s lands onder welker gebied de bezitter in de twee laatste jaren heeft gewodhd naar hoe thans die bevoegde overheid van de ongelukkige Zuid Afrikaansche republieken te bereiken f Het Chr Schoolblad is in staat een goeden raad te geven door te berichten dat de snperintendant van ofiderwys in Transvaal dr N Mansvelt wiens adres thans is Oudwgkerlaan te utrecht de bedoelde getuigBchrilten afgeeft de onderwgzers hebben dan op te geven waar en van wanneer tot wanneer zy bij het onderwys in de Republiek zg n werkzaam geweest Wg hebben zoo schrgft het blad er met dr M over gesproken en hy heeft reeds etteiyke getuigschriften verstrekt Mocht eventy eel het Dagelgksch Bestuur eener gemeente dat getuigschrift niet voldoende achten wat wy niet verwachten dan hebben belanghebbenden zich tot Gedeputeerde Staten te wenden En ware ook dat vergoefsch zoo zullen wg verder zien Haverbemesling In ons land wordt geen haver als wintergewas geteeld Slechts als zomergewas treft men het hier aan en dikwgls nog zeer laat gezaaid wanneer b v rogge of tarwe slecht door den winter zgn gekomen In beide gevallen kan men een flinke kunstbemesting geven hoewel we hier meer op het oog hebben land dat bestemd wordt voor het telen vaB Jiaver Wanneer men met kleigronden te dden heeft zal een kalkbemesting meestal minder noodig zgn echter zooveel te meer een phosphorbemesting met kali enChilisalpeter In het najaar strogie men uit b v 600 K G Thomasslakkenmeel en 300 K 6 patentkali als het land gewend is zooals tmen dit noemt Bg het ploegen op de zaaiVoor wordt dan de mest flink ondergebracht Als in het najaar de haver flink boven den grond staat zaate men ± 150 K ö Chilisalpeter De resultaten zullen de verwach tingen verre overtreffen Op veengronden zal een kalkbemestin vooraf van nut zgn evenals op zandgronden Bg den heer Bakker te Sellingen werden twee perceelen bemest met 1500 K G kalk Het tweede kreeg in het najaar bovendien 300 K G patentkali en 400 K G Thomasphosphaatmeel en in t voorjaar nog 100 K G Chilisalpeter Het eerste perceel entving behalve kalk geen mest En nu de opbrengst Het bemeste perceel gaf 22 5 H L haver en 1625 K G stroo per H A terwgl het onbemeste opbracht ja lezers èchrikt niet 2 H L haver en 200 K G stroo Het zal ieder duidelgk zyn dat de bemestingskosten ruimschoots vergoed werden B STADSNIEUWS GOÜDA 1 November 1900 Heden middag ten ongeveer 4V4 unr is in de Korte Groenendaal alhier door paard en wagen overreden de 73 jarige Maria van Bracht wjd Boere uit Zevenhuizen De rechterarm is op twee plaatsen gebroken Dr Sprugt verleende de eerste hnlp zy is per rgtuig naar hare woning overgebracht Donderdag 8 November a s zal als 2e abonnements voorstelling door het Eotterdamsch Tooneelgezelschap directeur P D van Eysden opgevoerd worden Zoo als de bladeren comedie in 4 bedrgven door Giuseppe Giacosa naar het Italiaansch door M A Wederoptredon van Mevrouw Alida TartaudKlein Nederlandaehe Opera te Rotterdam Zondag 4 November a s Herodiade Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Couponboekjes Donderdag 1 November savopds 8 9 uur in het Café Schaakbord Thans is ook alhier eene afdeeling opgericht van de Nederlandsche Operavereeni ging met circa 30 leden Het bestunr bestaat uit de hoeren G Prince voorzitter M Bonman onder voorzitter dr J Schoneveld van der Cloet penningmeester en M H A Straater secretaris Bevorderd tot doctor in de geneeskunde de heer G J M Convee geb te Woerden op proefschrift Pigmentia der epidermis bg Melanosarcoom Rechtszaken Uit Amsterdam meldt men Het O M heeft tegen Veltman en Stubbe die den diefstal pleegden ten kantore der firma Kleeranijdor en Co aan de Brouwers gracht en op den brigadier van Klaveren schoten zeer zware straffen geöischt Voor Veltman vroeg mr Regoüt 14 jaren voor Stubbe 10 jaar Het O M gewaagde in zgn requisitor met lof van het kordaat optreden van don gewonden brigadier en den schoenmaker Pieters die Veltman hielp arresteeren E OSa ER IJ E3TSr Lgst van de brieven en briefkaarten aan het postkantoor alhier en de daaronder behoorende hulpkantoren gedurende de 2e helft der maand October 1900 ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zgn kunnen worden uitgereikt BRIEVEN Van Veen s Gravenhage do Graaf Haarlem A C Vernont Haarlem B v d Heuvel Laagsoeren H Butter Waddinxveen P van Leeuwen Gouda BEIEPKAAEÏEN Koos Laben f J F Straates Amsterdam mej C ten Caten Deventer mej M de Bnck Gouda J Oosterdag Rotterdam Uit het bnitenland terug ontvangen Petersen und frau Altona A Gaedicke Budapest M Th Mgnlieff Eisenach L D Hoeneman London L R Tasman Wesel GEWEIGERD J A P Montgn Doesburg Kantonrechter Gouda Louise v Praag s Gravenhage h V Praag s Gravenhage De Directeur M C HENNEQUIN VERSCHEIDENHEID Uit de rgksdrukkery te Bogota in Columbia is voor een bedrag van een roillioen dollars aan banknoten gestolen Ook hebben de dieven de platen waarop de noten warden gedrukt medegenomen Aan het strand hg Castricum is eergisteren een buitengewone visch aangespoeld van ongeveer 15 M lengte en 8 M dikte Van den kop is weinig te bespeuren wol een soort slurp met oogen twee vinnen achteraan op bet dier onderaan bg den kop gestreept Te New York wordt een nieuwe kathedraal gebouwd die aan de voorzgde zal voorzien zgn van een zuilengalery gevormd door dertig reusachtige pilaren Elk dezer pilaren wordt uit een enkel stuk graniet vervaardigd en weegt 160 000 kilogram Zy zyn 18 meter hoog en 2 meter diep Voor de bewerking dezer granietblokken is in den staat Maine waar ze vandaan komen een stalen toren gebouwd waarin ze worden opgehangen om dan langs electrischen weg geschaafd geornamenteerd en geslepen te worden een werkje dat voor elk der zuilen 6 weken duurt Een bewoner van Pargs in Straatsburg op bezoek geweest begeJeid door zgn hond en prachtig dier waarvan hg veel hield Vóór hg evenwel vertrok w erd de hond ziek en bleek het noodzakelgk het dier in Straatsburg onder goede verzorging achter te laten In Pargs teruggekeerd maakte de eigenaar zich doodelgk ongerust over zgn viervoetigen lieveling te meer daar hg niets van hem hoorde Hoe verheugd was hg echter toep hg op zekeren dag aan da telefoon geroepen werd om met Straatsburg te spreken en hg den hond in het toestel hoorde blaffen Met veel moeite had men hem voor de microfoon geplaatst en tot blaffen aangezet Er wordt by verteld dat de hond op luidruchtige wgze zgn vreugde aan den dag legde toen hy de stem zyns meesters herkende Dezer dagen kwam het eenige malen voor zegt de Deli Ct dat we met menschen in aanraking kwamen die aan kies en tandpgn laboreerden maar niet geholpen konden worden De doktoren helpen iemand die aan dit euvel lydt zoo goed mogelgk doch hebben niet den tgd om al de bewerkingen aan het onderhouden van een gaaf gebit verbonden uit te voeren daarvoor is hier veel te Joon We vragen ons echter at of er hier op de Oostkust niet ruimschoots werk zon zyn voor een hier gevestigd tandarts Wellicht dat er dan spoepig een tandheelkundige zyn tent opslaat in het stedeke Medan hier op de kust en in Atjeh is genoeg te doen meent het blad Te Leeuwarden hadden een jongeman en een jongedochter den gang naar het stadhuis gedaan om zich te laten trouwen Onderweg kregen zg twist I Nog loepen zg samen tot aan de deur maar daar geeft hg haar een afscheids klap gevolgd door 6a nou maar trouwen ik verd het Daarmede liet hy de bruid staan die nu onverrichter zake huiswaarts moest koeren GROOTK KEUZE DAMES en HEKREN PARAPLUIES A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teleithoon Xo 3t Aiiislerdain iteurs van ViTirs Slotkrs 8IV 81 93 98 s 93 loov 88 88 Vi 88 8 Vl 2 81 65 6V 6 96 101 67 B7 93 88 l 10 34V 900 91 631 436 851 109 904 1641 i 91 9S uov 90 291 114 V 10 824 985V ICO 66 65 181 98 loofi i 100 114 141 69 105 J 74 OCT NiMRiAllD 0 rl Nod W S 9 V y dito dito dttc 8 dito dito dito 8 HoNOi Ohl Gottdl 1881 93 4 lTAl lB lDaohraving 1869 81 6 Oosinil Obl in papier 1868 5 dito ie iilver 1868 5 PoumiBAl Obl met coupon 8 dito tiokot 8 4V idito GeooM 1880 4 dito bij Botfaa 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in goud leeu 1883 6 dito dito dito 1884 5 ürAVjl Ferpel achuld 1881 4 ToEKiu Qepr Couv leen 1890 4 Ges leeoing aerie D j Gecleeoin serie C ZuiDAru Kp V oblg 1691 s Ulilco Ob lit Soh 1890 6 V EZVII A Obl 4 onbep 1881 V BTCBDAK Obligation 1895 3 EotTlBOAU Steil leeu 1894 3 KiD N Afr Handelsv end Arendib Tab Mg Certiaoatea Deli MaatBchiiTipg dito Arn Hypolheekb paodbr 4Vi Zuid Ital Spwmij A H obl 3 POLVN Waraohau Weenen aand Btlai Gr Ruaa Spw Mg oW 4 Billische dito aand ïastowa dito aand 5 Iwang Dombr Hito aand 6 Kursk Ch Azow 3p kap opl 4 dito dito oblig 4 AjtXRiKA Cent Pao Sp Mij obl 5 Chic k North W pr C v aand ldito dito Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisr Se Naih villi Gert r aAnd Mexieo N Spiv Mi Ie hyp o 6 104 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 9 l St Paul Minn Il Manit obl 681 160 810 108 108 99 V 100 117 117V 101 ün Pao Hoof lijn ob ig 6 48Vi dito dito Line Col Ie hyp O 5 Oanada Can South Chert v aand Tm 0 Rail Il Na lo h d 0 0 Avaterd Omoibue Mg aand Eolterd Tramiv6 Maals aand KiD atad Amsterdam aand 8 8Ud Bolterdam aand 8 BSLQIE Stad Antwerpen 1887 8 Stad Brusael 1886 8i HoNO Theias Begullr Oeselsoh 4 OosTlinl Staataleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Smnji Stad Madrid 3 1868 NiD Ver Bai Avb Spoel eert 341 3 de NOUVEAUTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bybehoorende garneeriiigen Blou§en Peignoirs en Pelterijen D SAMSOM MAR TBERICHTëJN Gouda I November igoo De graanmarkt verkeerde weder in een fiauwe stemming met wemig handel Tarwe Jarige Zeeuwsche ƒ 7 50 k 7 75 Nieuwe dito 7 10 d ƒ 7 35 Mindere dito 6 60 ë 6 90 Afwijkende 5 50 i ƒ 6 Polder 6 è 6 50 Rogge nieuwe Zeeuwsche 5 40 k 5 80 Polder 5 k 5 25 Buitenlandsche per 70 kilo 4 80 i 5 Gerst nieuwe Winter 4 60 k 5 Zomer 4 51 i 4 90 Cbevallier 5 5 i 5 75i Haver per heet 3 k 3 50 per 100 kilo 6 go k f 7 30 Hennepzaad Inlaudsche ƒ 10 75 f 1 5 Buitenlandsche 6 75 k f 7 25 Kanariezaad 7 25 i 8 25 Koolzaad k Bruineboonen Duiveb Kilo Bi Cinquantine 7 50 Karwei i Veemarkt o k 10 50 Witte boonen aArdeboonen 5 75 i 6 25 4 6 75 Mais per 100 iniche 6 15 k f 6 25 f Odessa ƒ 7 25 k r 50 Kilo ƒ k ivee redel aanvoer handel enpryzen vlug Vette varkens red aanvoer handel vrijwel 19 t 22 ct per half KG Biggenvoor Engeland red aanvoer liandel vrijwel 1 9 k 30 ct per half K G Magore Biggen red aanvoer handel stug 0 80 k 1 10 per weekVette Schapen weinig a anvoer handel geen bet ƒ i Lammeren goede aanvoer handelflauw 13 k ƒ 20 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel matig k Grabkalverengoede aanvoer handel redel 28 k 60 Fokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 60 partijen handel vlug ie kwal ƒ 29 a 30 3de kwal 26 k f 28 zwaardere 31 32 NoordHoUandbche k f Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 45 i 1 55 Weiboter 1 30 k f 1 35 Burgerlijke Stand ÖEBOREN 30 Oct Dirk Antouias ouders C Groenendaal en M JJolthayzen 31 Pieter ouders P Schellingerliont en M Vreeken OVERLEDEN 29 Oct S W Kok Sj 31 H Kremp 20 d GEHUWD 31 Oct C Eveleens en A C Annaars J M Frankhuizen en W van Wijk J A Kelder en J Bakker A Bjjl en W van Eyk G C van Welzenis en J J Stalenberg H Brouwer de Koning en C J den Held Reeuwük GEBOREN Jan ouders J van der Starre en A N Koster Pieter ouders G Heü en P van Dyk Hermanui ouders H Verboom en J Baars Cornelia Wühelmina ouders J Straver en C Strien Marrichje ouders J A Verkaik en W Burger OVERLEDEN G M Verburg U d J W van Triet 16 d ADVERTt f TlEIV Te Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naasl elkander staande pracliti 0 Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Torlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 In de AVOUDSTER Uubbele Ituurl II ia zyn lieden ontvangen de nieuwste modellen G 4S0RNAIENTËN en fraaie GASBALLOl Steeds gesorteerd in GASFOENUIZEN KOOKPLATEN BAÖEN en GEISERS tegen concurreerende prjjaion Aanbevelend M M VA LOON Tel No 117 Gasfitter Tliieny s Wondwb ltsa Ml do gühealo vvoreld bekond on yeroemd Oiiovortruffeii middel tegon lila II o r g t L o II t I e I e rH a a e z I k t e u enz Inwoudis oowol als ook uitwendig in bijUB lie ziektogovallen met good gevolg uin te wonden rÖ8 per llacon t 1 per pust f 1 IS TUeny s Wonde alf bezit eon alsnog ou o ksiido geneeskractit en lieikamo werking Moukt moeatal olke pijnlijko ea gevaarvolle oporatio goUeüI o erl odifï Mei deze zalf word een U jaar outl voof uiigeiieeslijk irebOUdeil hceilffezwel en onlanKS een b jnn J l3 jaar kaïikeriydeii genezen Hrenst gone ing en vor 5ftchting dor pijnen bij wonden ontatekiugen onz vau ftUerloi aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 CBiitnia Üopöt voor Nederland Apotheker IIËNKI iSANnEKN Kokm 8 Araatonlain Wur geen depdt ia bestelle men direct bbh dio chutiunajiotheke del A THlhRKY in Pregradn bel Hohitêch OesUmiüh Gelieve proipectu te ontbicJen bij het Centraal Uepót Sandors I okin 8 Amiteidam Zenuw Pil Maag lijders wordt uit overtuiging als een werkelijke hulp in den nood het boek aau bevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ordt d t boekje franco per poat toegezonden door BLOKPOËL S Boekh Zaltbommel