Goudsche Courant, zaterdag 3 november 1900

No 8343 Zaterdag 3 November 1900 39ste Jaargang mimm mmmi J iieuwS en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken Telrfoen Hï ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimite Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleroon Sv M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijg per drie maanden is 1 25 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommfrs VTJF CENTEN Geljroeders STEEÏÏSM A Bloemisten GOUDA Salon Kamer en y Grafdecoraties Corbeilles Jardiaières BouqueUen eai GRAP en FEESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN AaiiieA en onderhoud vao Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van ISaBCXMUCIUBB Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt meji een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vjuchten bloemen en planten Liter f 0 50 L i 0 80 1 L 1 1 50 5 L 1 7 TELEPH No 114 Dü prij Oti zijn door Ion stiiiiL j gej arumleord Hoofdprijfi Ven biede hel qeluk de hand 500 000 Mi Ultaoodlging tot deelneming in de KapseD fan do door don Staal llamlmrn gowaarborgdo j grooto Golillotorij waarin zeker il Millioen 202 000 Mark gowonneu luoüton worden Bllpr 000 Mark 10 j pr n 3 00 Murk 158pr u 2 000 Mark i pr n 1 5110 Mlirk B12pt 1 000 Mark l SO pr a 300 Mark 811 pr a 2 O Mark 7 7pr a aOil Mark 36053 pr a IBS Mark iBpr al O U8 IIB 100 M 10892pr 78 4i 21 M Do priken van do o veol voordeel biodondo iöldlotory die volgons liet plan alooUta 1 IS OOO loten bovat zyii de volxende Do liooi to prns i orenlnoel 500 000 Mark l pr a 10 000 Mark Premie V 300 000 Mk I pr a SOO OOO Mark 1 pr a 100 000 Mark prijs a 75 00 Mark prijz a 70 000 Mark 1 prijaa 5 000 Mark 1 prijs s 60 000 Mark pr s a 5 000 Mark prijz a 50 000 Markl prijs a 4 000 Mark prijs a 30 000 Mark prijz a 30 0 0 Mark totaal 50 010 prijzen Ue Hoofdprijs in du I e klosso bedraagt Murk 60 000 stijil m de e klBlot 65 000 M in de Se tot 0 000 M in M e tot SB 000 M in di fo tot 70 000 M in do e tol 76 000 Mark ui de 7e tot 200 000 Mark on met ilo premie lun 300 000 M event lot 600 000 M Voor de oorsto prijstreVking die officieel i vustgesteld kost een gebeel origiuoel lot slecht Guld 3 50 een half origineel lot slechts Guld 1 7 5 een kwart origineel lot slechts Gnld O flO Db inleggolden voor do volgende klassen zoowel al do juislo lijst der prijzen worden anngegoven in hot ofticioele trokkiugsplan voorzien vim het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deolnonier in do loturij ontvangt origeTrangd onmiddellijk na de pluals gehad helibende trokking de offiiiieolo trekkmgalijst De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door niij on dirokt in prompt aan do winners en onder de strengste golioimhonding ffjtf lodcre bostoUiiig kan men eenvoudig per postwissol opgeven ook tegen rtmbours gtT Men wende zich dus inet de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk o niterlijfc tot 22 November e k met Tortrouwen tot Samuel Ilftckscher Seiir Bnuk ior OU Wiaselkmitoor in Hamburg DuitBcblttiul FRMSCHE STOOMVEEVEEIJ eheiiiisDhii Wassriif rij VAK II OPrGi lll lMEIt 19 KriUshade Rotterdam Gebrevetaoid door Z M den Koninu M der Belgen Hoofddepftt voor GOUDA de Beer A VAN US t z Specialiteit voor het stoonien en verran van lle Heerenen l me garderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inriphting voor bet toom n van ploche jpantala veeren boot enz Gordflnen talelkleeden eni wordaa naar de iiieuwate in laatste methode govertd Alle Igoederen hetiij gestoomd ol ceverlu worden onschndelp voor de geïondr eid 7olgen taal bewerkt 13 iüoveinber a s OPEITIITG der Machinale Haarwascli en Drooginrichting Aan de Dames wordt beleefd verzocht ten tirule van een regelniatig e en y agge behandeling verzekerd te zijn vóór dien datum te willen opgeven op welk uur zij daarvoor mijn Atelier wenschen te bezoeken Hoogachtend en aanbevelend H P VAN WIJNGAARDEN rOIFFEUR KLEIWEG E 67 Levensverzekering laatscliappij Maalscha VHJk Ka llaal 2 00 0ü geheel gepbui Goedgekeurd bü Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 VERZfXEHD BEDRAÖ 36 800000 30 September 1899 EESERVE 6 196 000 Slnit A 1 11 K soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterltetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOB DBÜEEAO te Dordrecht en de BIJKANTOEEN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoofd en do Provinciale Inspecteurs en bij de Agenten in alle plaatsen van Nederland Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van konde ol overlading van de maag door het gebrnik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglpen als Maiiyltiitarrh Mnai lcramii MaiiupUnen moelelljlie apÜHverterliig of vemlljming op den hals gehaald hebben zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke vferkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is f u6@H tlrio i scJis t ruiéettwijn Deze Kruidenwijn is uit voorlreffelpe geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wgn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den raensch zonder een laxeermiddel te 1 ziJn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend 00 de vorming van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bfl chronische maagziekten des te heviger optreden wordep dikwijls na eenige malen drinken genezen ft w B4 e rk r iw tr onaangename gevolgen daarvan als V crSTOppiUg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWLJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijBvertenng en verwijdert door een zuchten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval van krachten zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelpe toestand van de lever BiJ gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapeloozo nachten treedt een voordurend ziekelpe toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en danlibetutgingen bewljxen diti KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhnge enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origiucele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd Ncii vcrianiie uitsluitend IV Hubert Ullrich sclie KruideuwUn MiJn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zyn Malagawijn 450 0 Wflngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wjjn 240 0 Atlas bessensap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anija alantswortel Amerik kruchtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Standaard Hypotheekbank Maatschappelijk Kapitaal RE MILLIOEN GULI E Bttietiotia Kt B B C CA8TI8BUK is B SI ElOf Ira De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geM op eertte hypotheek en geeft onder controle van het M$gemeeu MAmlnMrattem en Vmttkimloor te HotterOam 4 en 4 PJ Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIEE Co E CASSUTO TANDARTS Tr rfmarktieB Gouda Spreekuur van flO tot 4 uur DINSDAGS en ZATERDAGS van tot O uur behandeling van minvermogenden Op dit uur worden kunsttandapparaten tegen verlaagd tarief verstrekt ca o Pain Expeller ö O 4 Dutig jus woidt dit middil H iwi iMMiil raeoM pö tiliMMto ÏBwiqTiBf ÊÊDgmmtA teno Bluius tiak Jioh iTwrfcondl uid pqn ia dm d i T ramw D Htn l Üê op hat bkutknuik iMkart in dt BiMit ipethakMi Te Amitaidam bit TJloth 016bu Tin TnyU n Stoders 3J itJtteingn ittPctoiii Meuw onovertrofteu Prof I r Liebers welbekend timitw KaACBT SLixsa AUmd mM met Fabriekimerll tot Tourtdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige Sfenttw üiektetit vooral ontstaan door afdwalingeo op jeugdigen leeftijd rotate genezing van elke zwakte Bleelïjcht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartkloppiog MaagpjJD slechte spösvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz uitvoerige prospectussen rrijapor feaoh 11 1 a 3 II 3V dubbel übm Ié il fl iOenlrail Depêt Mntth v d Veel ZalUwmmel D pOti M Olélian Uo Rollerdsin V Hoppol s Gravenhage J llalmrnain cl Jong J Cïo Bollerdam Wolff Co Roud rn bil alle drogisten Wie zeker zijn wü d Ecbte j Eikel Cacao l ontvangen uumeagesteld en na val prcebeniiiigen In den 1 handel gekomen onde den stam öea uitvindera Dr MiobaellB verrMidigd I vf de beats machines in het wezeldbe1 leund tobbliaaenMnt van Gtebr Stoll wwrok te Kedeo tlNht SiTl Q t t zVL9 Eikcl eacao in vterkanten bnaaea Deze Bikel Ctaxu i aut melk atookt I eene aangename gezonde dmkTOor d 1 gelijksoh gebruilc een 1 l thedatla na t poeder voor een knp Chooolai iJa geneeakraobiige drank by pmi vu I diarrhee aleohts net water abf ta 1 Yerkrijgbaar tqj 4e ToeaaaMHli B Apothdcsn m VtKa V K wfc n 80 t 9 90 Tol Oenaraalvat genwoorcB er i r Ki land JuHus iatttnMtdl Amuterdam Kalveiatraat lOJ Geen Ëngelsch maar Echt BOEHEITBROOD t cent de K G A SLEGT NIEUWE HA VEN 28 Gouda Druk van A BfilNKMAN Zn BulteDlaodscb Overzicht Goberts seinde gisteren uit Johannesburg Nadat de Engelschen Bethlehem den21en October hadden bezet en de Boeren hadden verslagen op 5 kilometer afstands van de plaats waar de Boeren verdreven werden uit een sterke stelling viel een half bataljon grenadiers een tweede stelling van de Boeren aan onder dekking van geschut De Boeren bielden zich flink maar daar zij geen kanonnen hadden werden zjj spoedig verjaagd De Engelschen hadden drie dooden en zeventien gewonden waaronder luitenant Lord Grosvenor Dit Kroonstad wordt van Zondag bericht Een Boeren commando van 150 man heeft vanochtend een voorpost van 90 man bij Geneva omsingeld en gevangen genomen Later vielen zij den posttrein uit Kaapstad aan plunderden dien en staken den goederenwagen van den trein in brand Een gepantserde trein kwam uit de richting van Geneva opende vuur op de vijand en verstrooide hem De reizigers doolden de vlammen De trein ging daarna naar Kroonstad met 12 gevangenon De trein werd licht beschadigd maar de bagage is ten deeie vernield De gevangen gemaakte voorpost is later weer losgelaten Officieel wordt bekend gemaakt dat in de samenstelling van het Engelsche kabinet de volgende wijziging ie gebracht Salisbury éérste minister en geheimzegelbewaarder BitchiOj binnenlandsche zaken Lansdowne bnitenlandsche zaken Brodrick oorlog Selborne marine é De benoeming van den Engelschen minister van oorlog lord Lansdowne tot minister van bnitenlandsche zaken heeft Engeland blijkbaar verbaasd Lord Lansdowne heeft gedurende den oorlog vooral van de getrouwen van ziJn ambtgenoot Chamberlain moeten hoeren dat hij totaal ongeschikt was voor zjju post dat hij het met de ambtenaren van zijn departement heelemaal niet kon vinden dat hj zich heelemaal onmogelijk had gemaakt enz Ed wat doet nu Lord Salisbury op het oogenblik dat Chamberlain op weg is naar Malta en zijn tochtje in de Middellandsche Zee Hij plaatstdien zelfden lord Lansdowne op den belangr ksten post van het heele ministerie na dien van den premier natuurlijk Eén geluk is er biJ deze benoeming die velen niet ongeneigd schenen als eeg ongeluk te heechonwen nl dat zij de moge FEViLLEiOX n Reeds morgen gaan wij naar Cernay waar het huwelijk ral gesloten worden Hier moetende ambachtslieden aan het werk om alles voor u in gereedheid te brengen Ook zal de bruiloft buiten schitterender lijn Al de arbeiders der fabriek zullen komen Het park moet voor de boeren geopend worden dat ral een waar feest zijn Want wij zijn de gebieders in die streek voegde Eij er op enigszins hoogmoedigen toon bij Juist manui dat zaX heel goed zijn en Sergebij de hand nemende zeide Micheline Laat ods gaan Haastig nam zij hem mede naar den tuin Ën te midden van geurende heesters deden zij hunne zelfde en toch altijd nieuwe wandeling arm in arm het meisje leunende op haaï beminde en hij haar aanziende met een teederen blik terwijl hij haar met zijn vfeiendi ïtem nog eens dezelfde woorden zeide die zij honderd malen gehoord had maar toch altijd weer zoo gaarne vernam VIL Het kasteel de Cernay is een uitgestrekt en schoon gebouw uit den tijd van Lodewijk den dertiende Een park ter grootte van vijftien hectaren lijkheid afsnijdt van en veel ergere benoeming van één met name die ieder ernstig man met schrik zou hebben vervuld zooals de Westminster Gazette zegt doelende natuurlijk op Joe zelf De Daily Telegraph die het bericht het eerst had zegt dat zij nooit heeft mee gedaan aan dat schelden op den minister van oorlog toen de zaken in Znid Afrika in den beginne niet precies naar wensch gingen de feiten als geheel heeft men immers nooit gekend Maar zelfs wanneer men het uiterste toegeeft wat de lasteraars van dea markies van Lansdowne tegen hem hebben aangevoerd dan bewijst dat nog niet dat hij ongeschikt zon zijn voor zijn nieuwe plichten Met lord Salisbury naast hem als onvermoeid raadgever met zulk een voorbeeld om te volgen en zulke precedenten om hem te leiden heeft lord Lansdowne een goede kans om te voldoen En dan komt de hooge lof dien onze correspondent ook al schrijft da hij zulk een goed humeur zulke aangename manieren zulk een hoog ideaal beeft en zoo goed Fransch spreekt op een manier die in een Engelschen minister van buitenlandsche zaken iets totaal ongewoons is Daarmee moet de nieuwe minister het voorloopig doen Nog iets erger evenwel maakt het de Times die wel al wist dat lord Salisbury zon aftreden als miuister van bnitenlandsche zaken maar nog niet wie hem zou opvolgen Deze scheiding van machten hoeft de Times al jaren geleden be eit op dezelfde gronden die nu beslissend z jn maar het blad had eenvoudig opgehouden te te bepleiten omdat het niemand wist die een goed opvolger zou ziJn van lord Salisbury aan bnitenlandsche zaken En deze moeilijkheid is in de laatste jaren niet minder geworden Prettig voor lord Lansdowne wiens benoeming dus blijkbaar volgens de Times volstrekt niet voor de hand lag 1 De Times is ook wel minder ongerust over de toekomst omdat de oude minister van bnitenlandsche zaken altjjd nog in ziJn capaciteit van eerste minister het toezicht zal blijven honden op den gang van zaken maar ook dat is niet voor een ieder een geruststelling De Westminster Gazette haalt uit de National Bevieuw een zinnetje aan waarin staat dat de Engelsche politiek van de laatste vijf jaar het best kan worden vergeleken bij den onvoorzichtigen loop van een motorwagen waarvan de bestuurders hnn kalmte hebben vetloren en niet meer in staat zijn te sturen De Chineesche kwestie laat de pers tegenwoordig met rust Wat losse berichtjes zon met muren omheind omgeeft het met een kring van eeuwenoude boomen Op den avond van den i4den Juli vertoonde deze kostbare woning waarvan ook het inwendige aan de meest verfijnde eischen van weelde en kunstsmaak beantwoordde zich in al hare pracht Het donkere park was door eene menigte Vcnetiaansche lantïtrens schitteren verlicht op het water gleden booten voort met muzikanten die de toonen van hunne koperen instrumenten door de echo lieten weerkaatsen Onder eene in het midden der breedc oprij laan geplaatste tent dansten de jeugdige dorpelingen als uitgelaten terwijl de ouderen meer bedaard in de koelte onder hooge boomen gezeten een rijkelyk voorzien buffet eer aandeden Eene groote luidruchtigheid het haar gejoel in de stilte van den nacht hooren en boven al dit leven uit klonken de schelle toonen van den cornet k piston die onder het slecht spelen van een contredans de nieuwsgierigen naar het bal trok Het was negen uren Rijtuigen brachten degenoodigden naar het schitterend verlichte kasteel In de prachtige vestibule waar van boven af eene electrische verlichting aangebracht was ontving mevrouw Desvarennes ia groot toilet terwijl zij bij deze gelegenheid haar gewaad van zwarte kleur afgelegd had hare aankomende gasten Achter haar stond Maréchal gereed om op een wenk zijn arm aan de dames te bieden en haar naar hare plaatsen te geleiden Het gezelschap was talrijk de voorname handelstand was gekomen om mevrouw Des varennes de mannen van geld om Cayrol en de ubourg SaintGermain als ook de voorname vreemdelingen om den prins i eene vereeniging van men der eenigen samenhang die niet het minste lic t verspreider over den algemeenen toestand en daarbö komt dat do meeste berichten al heel weinig te vertrouwen zijn Zelfs ov r den toestand in het Zuiden die een oogeublik zoo dreigend scheen wordt weinig meer gemeld B eenige vermeldenswaardige is een telegram uit Potersburg aan do Times over het antwoord dat Eusland gaf en do mededeeling van do ontvangst van hotEngelschDoitsch verdrag De Eussische Eegeering verklaart daarin dat de inhoud der nota niets verandert aan den feitelpen toestand Rusland meent art 1 aan open deur maar niet het status que dat door de bestaande tractaten is gevestigd Zonder voorbehoud neemt Eusland artikel 2 aan want het was de eerste om de integriteit van hot Chineesche rijk af te kondigen Het betrekking tot art 3 maatregelen van de bondgenooten voor het geval een andere mogendheid tracht territoritale voordeelen te verworven verwijst Eusland naar de circulaire van 25 Augustus waarin verklaard wordt dat Eusland zijn houding naar omstandigheden zal regelen Ten aanzien van punt 4 mededeeling van het verdrag aan andere mogendheden wordt elke commentaar overbodig genoemd Duidelijk is dit alles nog niet want er blijft een tegenstelling tnsschen de woorden en tusscben do daden in Mandsjoerije Eene werkstaking in het kolendistrict van Pas de Ca aiB die zich eerst niet erg liot aanzien breidt zich thans uit Er zijn op het oogenblik reeds twintig duizend stakers onder de 52 000 mijnwerkers Het brandpunt der beweging is te Lens De socialistische burgemeester van die plaats maakt gemeene zaak met de stakers Aan den prefect van Pas de Calais die een escadron huzaren naar Lens had gezonden om de orde te handhaven schreef hij i Ik verzet mjj zoo sterk mogelijk tegen die troepenzending die door niets wordt gerechtvaardigd Ik weiger gewoonweg de soldaten te ontvangen Ik sluit het stadhuis als er morgen troepen door do stad rondloopen ik zal u verantwoordelijk stellen voor de standjes die van die uitdaging het gevolg zullen ziJn en ik zal do zorg voor den politiedienst hier aan u overlaten En s avonds voerde de burgemeester in eene vergadering het woord Ik ben niet gewoon zeide hö tot de stakers om u tot staking aan te zetten maar als gij de loonsverhoogiug die giJ verlangt niet verkrijgt dan zal ik miJn schen even verschillend door hunne denkbeelden als door hunne leefwijj e Sommigen toch achtten alleen het geld anderen beschouwden den stand als het voornaamste terwijl allen op een van beiden hoogmoedig waren Zij verdrongen elkander met een voornaam zeil ver trouwen spraken alle mogelijk kwaad van elkaar en waren heimelijk onderling naijverig Serge en Cayrol de een met zijne fijne en bevallige manieren de ander met zijne wat lompe rondborstigheid stralende van blijdschap en als op geblazen door het bewustzijn zijner overwinning gingen van kring tot kring en waren als het ware op vele plaatsen te gelijk Herzog was juist binnengekomen Een dot gefluister ontstond waar de financier voorbijkwam Hij had bedaard en reeds gewoon aan den indruk dien zijne tegenwoordigheid teweegbracht Cayrol aangeklampt wien hij zijn compliment maakte In de zalen heerschte eene verstikkende warmte en vele genoodigden waren reeds op het terras ge gaan Langs de marmeren leuning die de gracht omgaf waren stoelen geplaatst De dames in hare kanten chutes gewikkeld hadden plaats genomen en genoten bij het verwijderd licht der girandoles in het park de liefelijkhcid van dezen heerlijken nacht Men hoorde bescheiden onderdrukte lachjes achter hare waaiers terwijl de heeren tot haar overbuigende op zachten toon spraken En boven dit ijdel gefluister weerklonk in de verte de uwakker wordende toon van den cornet i piston die het bal der landlieden begeleidde Fieter boog zich over de leuning in een donkeren hoek achteraf ver van al dtt leven dat hem hin best doen om in het kolendistrict van Pas do Caiais eene algemaene werkstaking te maken Als het waar is wat van Pnitsche zijde officieus verzekerd wordt dat de regeering te Berlijn er niet aan denkt eenig grondgebied te verwerven bij de Amerikaansche kust dan wordt daarmede aan de regeering van Mac Kinley een onaangenaam geval bespaard Want de algemeene verplichting die de Vereenigde Staten met hot aanvaarden der Monroeleer op zich genomen hebben Jer voor te zorgen namelijk dat geen Enropeescbo mogendheid nieuw gebied verkrijgt in Amerika of in de Amerikaansche wateren kan niet goedschiks volgehouden worden nu Mac Kinley s regeering haar afzondering heeft laten varen om mee te doen aan de geschillen der mogendheden Deze hebben daartegenover dan het volste recht zish met Amerikaansche zaken in te laten wanneer zij raeenen dat hun belang dat meebrengt Nu de zesde November nadert is de tijd ook voorbij dat van zulke kwestiën partjj getrokken kan worden tegen Mac Kinley in den verkiezingsitrijd Diens aanhangers nemen overigens den schijn aan dat zij zich geen oogenblik ongerust maken Paine van het republikeinsche nationale comité verzekert dat 302 van de 447 stemmen zonder eenigen twijfel ten gunste van MacKintey uitgebracht zullen werden a al moge dat overdreven zijn slechts weinigen schjjnen van oordeel te zijn dat Mac Kinley in de minderheid kan bljjven ofschoon de voorzitter van het democratische comité 260 stemmen op Bryan eenminimum noemt Verspreide Bericliten FRi NERIJK De tentoonitelling is Dinsdag bezocht door 204 460 persoenen De staking der mijnwerkers in het noorderdepartement en het mijnbekken van Pas de Calais waarbij een twintigduizend man betrokken waren heeft plotseling een einde genomen door eeu schikking tusschen hot arbeiderssyndicaat eu de directeuren der mijnen op den grondslag van verhooging der premie met tien procent en van volkomen vrijheid voor de arheidew terwjjl er geen uitsluitingen zullen plaats vinden wegens stakingsaangelegenheden DUITSOHLAND Opnieuw is een disciplinair wegens oppositie tegen het Kanaalvoorstel geiitraft lid van den Pruisischen Landdag von Bornstedt in derde ver van dit feest dat hem pijnlijk aandeed en hij peinsde Met zijne oogen op de verlichting van het park gevestigd waarnaar hij keek zonder die te zien dacht hij aan zijne vervlogen hoop Een ander werd door Micheline bemind en binnen weinige uren zou hij haar in zegepraal en gelukkig wenvoeren Een diepe smart vervulde de ziel van den jongen man hij kreeg een afkeer van het leven en begon de mchschen te haten Wat zou er thans van hem worden Moest hij zijn leven besteden in zeer twaren arbeid zijn geest vermoeien in het zoeken naar het waarojjlï der groote vraagstukken alleen om oud te worden zonder andere voldoening gehad te hebben dan ijdele eerbewijzen en nietige belooningen En een nietswaardige fat had het geluk veroverd waarvoor hij zijn leven zou hebben veil gehad Eene hand werd op zijn schouder gelegd en de hartelijke stem van Maréchal sprak dicht bij hem Wat staat gij daar gebaren te maken ata eendroomer Pieter keerde zich om In gepeins verdiept had hij zijn vriend niet hooren naderen Al de genoodigden zijn gekomen hernam Maréchal Gij doet v kcerd met in uw hoek teblijven gij moet zorgen dat men u opmerkt Laatons wat nader bij het kasteel gaan t Is beterdat men u ziet anders zou men zich dingen erbeelden die men zich niet verbeelden moet Welnu laat men gelooven wat men wil watscheelt het mij i sprak Pieter met een smartelijkgebaar Ik ben met tot vroolijkheid gestemd f h ordt vervolgd