Goudsche Courant, zaterdag 3 november 1900

toen zoo spoedig mogelijk de voordeur uitgelaten Even later kwam hj terug omzijn achtergelaten jas weer op to halen en dreigde van buiten geef me m n jas anders smoor ik je allebei Door het raam werd de jas hem toegereikt Bij het daarop ingesteld politie onderzoek werden om het huis talrjjke voetsporen gevonden achter het huis een horloge met ketting en bleek dat de man in huis gekomen was door eenige glazen dakpannen van het dak te nemen Uit het huis werd niets vermist Horloge en ketting leidden tot ontdekking eu aanhouding van den dader een oudkleermaker arbeider aan de Beetwortelsnikerfabriek Ploeg 21 jaar oud mede wonende te Hoogkerk dB bekende daar in huis geweest te zijn Ter terechtzitting van de rechtbank te Groningen Woensdag deed beklaagde die herhaaldelijk reeds veroordeeld was niets dan snikken en wist hij geen verklaring voor zjjn aanwezigheid in het huis te geven De beide oudjes werden als getuigen gehoord Zij zagen er vrj krachtig uit De weduwe Leutscher was nog zeer zenuwachtig en verklaarde bij de worsteling aan elleboog en knie ontvellingen te hebben gekregen Aan haar hals had zjj tengevolge van den hettigen greep van haar aanvaller talrijke bloeduitstortingen gehad kenbaar aan roode gezwollen plekken Haar heup deed haar nog pijn Dr Oosterbaan die haar na den aanval onderzocht bad verklaarde dat biJ minder krachtigen tegenstand de dood had kunnen GllOOTI KEUZE DAMES en HEBREN PARAPLÜIES VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA Xo 31 Telepkeuu Beurs van OCT NimaiABO Carl Nod W B 91 dito dito lltc 3 dito dito dito 8 Hoxaea Obl Gouill 1881 984 Italia lasoliriirmg 1869 81 6 OoaT H 0bl in papier 1868 1 dito ia iilTerl868 6 eoxrvaxh OU met raupon J dito tioket 14 i RDBl Alll Obl Blimenl 1894 ft 66 dito Oeooaa 1880 f 961 ditobijRotbn 1889A 96 dito bjj Hop 1889 90 t 961 dito ia goud Iceu 1888 6 dito dito dito 1884 6 101 8Pi js Perpot achuld lisi 4 67Vi TuiAlu Gepr Conr loon 1890 4 9S i Amsterdam Vrkrg 81 9S 93 lOOV 88 8S 88 Slotkn BW 88 l it ll 67 Qa leening aorie D Gacleemn aerieC ZuiDAl Bp T oblg 189 t Miiioo Ob it Soh 1890 6 VtKEiDlli Obl 4 oiibop 1881 yuaiBaoiH Obligntioa 1895 8 BoTTlRDAli Stad leeii 1894 3 N D N Aft Handelar nnnd Ar6nilBb Tab M j CertiftoatenDeii Maattchappij ditoAm Hypotheekb paudbr 4t 0ult ljij der Vorateiil naad I n Or H polbeekb paodbr 4 Noderlandaoho baak aand Ked Kandelmaataob aitoN W k Pao Hjp b pnndbr 8 Eott Hjrpotbeokb pancibr H JUtr Hjrpotfaeekb dito 4 lOosTlNA OoatUong bank aand BosL Hypotheekbank paodb 6 AUIIUIA Equt hypoth paudb 4 Mtiw L 6 Pr Lien eert 6 N D Holl IJ Spoorv M i aand Mij tot Eipl 8t Spw aand Ned lud Spoorwegm aand Nad Zuid Afr Spm aand 6 dito dito ditp 1891 duo 6 lALlI Spootwl 1887 89 AHobl SZuid Ital SpwmiJ AH obl 3 P0L H Waraohau Weoncu aand R08L Or Ruaa Spw Mg obl 4 Baitiaohe dito annil Faatowa dito aand 5 Iwamt PoBïbr dito anad 6 Kursk Ch Aaow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AliaaiKA C nt Pau 3i M j olil 6Ohio k North W pr C v aand ldito dito Win 8t Heter obl 7 Denver Eio Gr Spm eert v 8 lilinoia Oentral obl in pond 4 iLouiav k NafthriiliCert r aanU 74 Meii 0 N Spw Mjj lo hyp o 6 104 4 Oregon Calif te hyp ip goud 6 St PaüTMinn St Uanit obl On Pao Hoof Ign ob ig 6 dito dito Lino Ooi Ie byp O 6 Oanada Can South Ohert T aand ViH 0 Rallw tl Na lo b d e O Amatard Omoibus Mjj aand Rottard TTamwei Maatfl aand Nkd Stad Amaterdam aand I Stad Rotterdam aand 3 BiLQli Stad Antwerpen 1887 1 Stad Bruaael 1886 1 HoKa TfaeiBa Regulli OeaeUoh 4 Ooann Staataloeni 1860 6 K E Coat B Cr 1880 8 Spxh Stad Madrid 3 1868 Nïii Ver Baz Avb Spoel oert l li l 10 34 900 91 99 631 436 5V 103 904 1641 94 Het O M eischte wegens poging tot diefstal onder verzwarende omstandigheden 4 jaar gevangenisstraf Mr Hes ambtshalve verdediger meende dat hier geen sprake kon zijn van poging tot diefstal hoogstens van huisvredebreuk en mishandeling Daarom mocht beklaagde ook niet in voor arrest gehouden worden Uitspraak 8 November 198 110 90 19V 10 114 188 lOO 66 66 161 97 Het gerechtshof te s Gravenhage sprak gisteren vrij den van oplichting beschuldigden persoon door mr F L Kleyn verdedigd die een betalingsmandaat voor een naamgenoot van hem besteed doch hem bj vergissing door de militaire administratie te Gouda toegezonden ten eigen bate had geïnd J S 22 jaar koopman te s Gravenhage en D S 24 jaar los werkman te Rotterdam door de rechtbank te Rotterdam ieder veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens diefstal van ongeveer f 40 door middel van braak inklimmiog en valschen sleutel uit bet kantoor der goederenloods van het stoombootenveer te Gouda ziJn van dit vonnis in hooger beroep gekomen Ook het openbaar ministerie dat vier jaar gevangenisstraf had gevraagd heeft hooger beroep aangeteekend stadsnieuws GOUDA 2 November 1900 In de Nnts Spaarbank alhier werd gedurende de maand October ingelegd f 7449 93 ierugbetaald f 12052 69 98 lOO V 100 114 iTl 61 lOJ 76 161 9 8 l B8 160 110 108 los 99 11 100 1171 117V lOl 841 Üirccte Spoorwegverbindlngeo met GOUDA Winterdleost 1900 AangevangeD 1 October TUd vai GrenDWicti SOODA ROTTlKDiMTite ru B i 11 01 11 39 11 18 19 68 1 17 l 18 8 80 8 41 4 89 4 64 6 81 8 18 1 17 7 8 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 89 10 18 10 40 11 18 Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand October het volgende resultaat 6 Oct 6 9 permang kalicns per 1000 cc 27 ulo l l 11 09 i B Ol 11 19 I 1 10 f 6 11 11 18 17 I B 18 11 86 11 0 11 84 1 16 1 89 8 61 4 08 6 87 6 41 6 89 7 47 8 07 v f V n 1 68 tv 6 10 f V 7 48 f f 06 6 80 7 67 t 861 Aangenomen het beroep bij do Gereformeerde Kerk te JutriJp en Hommerts door ds J F Jonkers te Haastrecht VERSCHEIDENHEID Bjj den storm van Zaterdag zijn aan do zeewering van den polder Borssele ruim 300 M steenglooüng uit elkander geslagen Van de haven te Borssele spoelden dnizende kilogrammen suikerbieten in de Schelde Het groote hieuws van don verkiezingsveldtocht is dat Bryan Maandag terwijl hü bezig was den staat New York te bewerken terloops het record van het redevoeren geslagen heeft Hij stak toch niet minder dan 31 speechen af op dien éénen dag Intusschen slaagde hij er niet in den stand der weddenschappen te wijzigen want men houdt nog altijd 41 of 6 op Man Kinley tegen 1 op Bryan en men wedt zelfs 1 tegen 1 dat Mac Kinley een meerderheid van 100 000 stemmen zal hebben in den staat New York Veel Amerikanen sehjjnen den veryezingsveldtocht vooral als sport te beschouwen AUmd la aa 8e klaua Extr bglMUUu f Op dua tninen x jn ZaaiMg MMniag on Dludag j ndaagulte ntonrbiljetton voor do 8e kl Terkrijgbur tegen enkelen mektpriji Holluidaahe Spoer l Eitrt npplenent kewgi 1 Alleen Dina4i BOnERDAII SOUDA Tlee lem Oxi tTrang ein de NOUVEAUÏÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoflfeii met bpehoorende garneeringen BlouseHv Peignoirs en Pelterijen D SAMSOM ADVERTEINTIEI MejolTrouw C C DE KONING MONTING LEËRz RES VOOR iSpraaligebrekklgen en Slolleraars Spreekuur W0EN SDA6 en ZATERDAG lü l 11 80 f 11 8S 11 81 11 46 11 10 1 1 64 1 36 1 14 I 4B l S 1 03 1 09 00 1 3 f f 89 B 17 I r 4 47 6 41 6 17 1 46 3 46 4 08 4 34 6 16 6 04 8 19 7 06 7 69 811 4 44 6 89 Ê 4 61 f r 6 46 erf r 6 1 t t t 8 86 w t 4 116 4 14 8 07 6 18 6 44 6 84 7 01 7 16 S iO 8 41 9 47 10 09 lO U 11 01 4 Alleen Ie en Se Uaeae extn lieUlen e Fienltetief ep den loop ken viet gerekend worden E HoUendeeke ipoor L Extra aepplementboirija nn da Compagnie der Wegone Lite U Ë N H A A O nee veraa 1 91 S 46 4 19 4 60 6 96 S Ol 8 18 f 6 17 9 88 9 43 10 88 10 46 11 41 19 0111 46 19 66 1 40 1 10 1 48 4 16 4 46 6 816 86 6 16 6 49 7 67 6 89 6 04 1 08 7 16 7 89 8 85 8 66 9 03 9 44 10 1111 86 11 86 18 06 1 80 1 40 1 87 4 00 4 11 4 87 J 88 10 17 1 86 4 48 5 58 a 10 81 1 60 4 88 08 10 43 1 01 6 1 6 14 6 H1 7 18 7 41 8 07 0S 9 119 30 10 11 10 IV4 11 6 1 11 03 11 34 1 11 8 00 8 14 4 17 4 49 1 11 op des leep kü niet gerekend worden S Harmonlkatnin alleen Ie en lo klaiao extra Wtnlen L BeknlTa een O O U 1 A A HKTODAM iee eena ou U 6 10 8 11 8 819 98 10 1010 6911 08 1 10 9 86 8 16 4 07 4 43 6 19 6 96 8 48 9 61 10 19 1M7 11 06 inut W 8 01 8 68 9 81 10 10 11 04 19 48 11 87 1 67 3 86 4 11 4 67 6 S0 6 03 6 44 9 36 10 8 1 03 11 6 A mit C 8 1 9 13 9 87 1011 11 1 1081 10 1 11 8 10 4 17 6 1 6 46 6 8 9 68 10 60 ll U 11 14 tee verH 4 81 8 68 6 11 6 04 6 90 Vmtt O 6 82 7 18 8 10 8 16 9 18 9 81 11 11 11 17 11 60 1 91 8 10 8 84 4 41 6 116 917 09 8 10 9 51 A ma W 1 84 6 47 7 80 8 16 8 4S 9 80 46 11 80 11 49 l OI 9 k0 8 98 8 49 6 00 6 98 6 36 7 96 8 96 10 06 Ixiula 7 0S 7 81 8 18 9 19 9 90 10 18 10 8l 19 61 1 1 69 8 18 4 18 4 84 MT 7 18 7 84 8 09 9 11 11 98 Naar het Huis van Bewaring te Utrecht is gebracht eene 18 jarigo dienstbode verdacht van diefstal van f 200 ten nadeele van haar meester Het meisje dat weldra meende te gaan trouwen had een deel van het geld gebruikt om haar aanstaande vast in een zaakje te zetten J 4 48 6 41 6 iJ 7 00 7 68 9 01 9 36 10 06 10 46 7 84 9 8 11 07 I IO 6 16 7 14 7 41 1 16 9 89 10 07 10 18 11 88 genade aangeDOmen hg is regeeringsraad geworden te Sleeswjjk terwijl hy niet meer dan landraad was Nu moet in ziJn platts een nienw lid van den Landdag worden gekozen Over het jaar 1900 zal de inkomstenbelasting in Pruisen 170 millioen mark opbrengen dat is elf millioen boven de raming Beloie Voor de rechtbank te Charleroi zgn van de onlangs vegens intimidatie van werklnstigen in hechtenis genomen stakers glasblazers van beroep tien veroordeeld tot een maand gevangenis elk Er volgden na de uitspraak manilestatiën en betoogingen ten gnnste van de staking voor personen van verschillende geloofsbelildenis openstaan dan in een provinciaal gesticht dat een meer neutraal karakter moet dragen Deze bezwaren worden in de nota besproken Wat pnnt 1 betreft meent dr Bnysch dat de verantwoordelijkheid door niemand beter tenzij door het rjk gedragen kan worden dan door de provincie zelve daar deze over machtiger hulpmiddelen en grootere zelfstandigheid kan beschikken dan waarover in den regel een stedeljke inrichting of een inrichting van particulieren aard beschikt terwijl de provincie tevens alte waarborgen kan aanbieden voor belangelooze verpleging en degelijk beheer BINNENLAND PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND Het lid der Prov Staten van Znid HoUand dr Rnysch beeft aan de Staten eene nota gezonden betreffende de oprichting van een provinciaal krankzinnigengesticht in ZnidHoUand Aan deze nota is het volgende ontleendi De bedoeling vaa deze nota is geenzins de totstandkoming van de beslissing der Prov Staten op voorstellen van Gedeputeerde Staten tot tpelgke voorziening door nieuwe voorstellen te belemmeren of te vertragen Integendeel de totstandkoming eener beslissing om in bet onmiddellgk dreigend plaatsgebrek te voorzien wordt door dr Kuysch zeer urgent geacht Wat bq deze nota bedoeld wordt is de vraag onder de oogen te zien moet ook nadat de beslissing op het voorstel van Gedeputeerde Staten zal zijn gevallen er dus voorloopig in het gebrek aan plaatsruimte geheel of ten deele zal zijn vorzien op don dnur worden voortgegaan met het tot heden in deze provincie gevolgde stelsel van uitbesteding met buitensluiting van eigen verpleging of moet nadat deze voorloopige voorziening zal getroffen zgn de oprichting van een eigen provinciaal gesticht op een tijdstip dat opnieuw voorziening in plaatsruimte zal moeten getroffen worden voorbereid worden Als nadeelen aan de oprichting van een provinciaal gesticht verbonden worden voornamelijk door de tegenstanders daarvan genoemd lo d groote verantwoordelijkhejd welke de provincie daardoor op zich nemen zoude ten opzichte eer verpleging dus zoowel ten opzichte der patiënten zelven als ten opzichte hunner lamiliën 2o de meerdere administratieve beslommeringen welke uit het beheer van dergelijk gesticht voor de provincie zouden voortvloeien 3o de groote flnancieele lasten aan de oprichting en exploitatie van een provinciaal gesticht verbonden 4o het gemis om to kunnen voldoen aan bijzondere eischen van verschillend religieus standpunt aan de verpleging gesteld wat gemakkelijker kan geschieden wanneer gestichten van verschillend religieus karakter Ten aanzien van punt 2 wordt opgemerkt dat er geen college van regenten voor een provinciaal krankzinnigengesticht noodig is daar de administratie zeer goed aan den geneesheer directeur en den administrateur onder controle van het centraal provinciaal bestuur kan worden waargenomen Wat punt 3 aangaat betoogt schr dat het niet waarschijnlijk is dat als zuinig en voorzichtig wordt te werk gegaan het niet waarschijnlijk is dat van de exploitatie van een provinciaal gesticht financieel verlies voor de provincie te Jnehten is De rente en aflossing eener leening van 4 millioen gulden voor aankoop van terreinen en voor den bouw zou uit de opbrengst der verpleegkosten moeten gekweten worden Ten aanzien van punt 4 merkt schr op dat de contracten met die particuliere gestichten waarvan men zeker is dat de patiënten er liefderijk en naar de eischen des tgds behandeld worden kunnen worden gehandhaafd De in de nota opgesomde voordeelen aan de oprichting van een provinciaal gesticht verbonden ziJn lo Het telkens terugkeerend plaatsgebrek bii de vulling der gestichten door patiënten uit andere provinciën zal ophouden daar de provincie den bijbouw van de paviljoens kan regelen al naar gelang de behoefte aan plaatsruimte zich doet gevoelen 2o De opzending van patiënten uit de provincie naar ver buiten de provincie zelfs naar buiten het rijk gelegen gestichten dat meermalen bij plaatsgebrek voorkwam zal niet meer behoeven voor te komen 3o De provincie zal vrijer ziJn bij het sluiten van contracten met besturen van particuliere gestichten in de regeling der verpleegkosten en in ds keuze der gestichten waarmede zij contract wil aangaan 4o De provincie zal zelve de leiding en de controle voeren den geneesheer directeur benoemen de voorwaarden kunnen stellen waaraan het verplegend personeel moet beantwoorden en de naleving van die i aatregelen en waarborgen kunnen verzekeren die zij wenscht dat in het belang der verpleegden genomen zullen worden Kotterdam Beurt ut 6 46 Rotterdam D F i i 6 66 Bottordam M 4 41 6 80 6 07 7 18 Oapella 4 61 6 41 ifieuwerkark 6 01 6 61 lioordTeokt 6 11 6 04 aoilda 6 17 6 10 6 18 7 89 7 68 9 40 9 48 7 48 8 89 10 16 10 86 10 8S 10 48 10 49 9 18 9 47 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 11 6119 06 11 81 800DA10 89 11 88 11 16 11 16 11 68 1 6111 11 1 10 11 81 1 11 11 86 1 86 7 16 8 87 8 41 7 18 8 68 7 8 9 U1 7 68 9 14 7 68 9 08 9 19 9 11 9 11 IV OO 10 19 Gouda ZeTeDh Moero 8ofltenneer Zeg Voorburg e Hago aHage Voorburg Zoeterm Zeg Zavenh Mc ïnnda m pHultntief TKIC U I S7 1 16 8 11 1 81 1 40 8 se 09 8 08 8 46 u l D A 18 00 11 i 9 07 tt 9 89 10 69 11 16 1U4 11 47 6 10 6 86 6 48 6 03 10 14 ioudk Uudew Woerd Utrwht 6 84 7 46 8 16 7 04 8 18 8 68 9 89 10 14 10 49 1 8 18 a 51 7 47 8 88 9 10 10 10 10 61 11 88 11 01 1 48 6 07 8 4 8 09 9 87 10 88 11 65 11 17 6 116 68 8 17 10 41 1 86 8 41 7 08 7 14 8 80 O 0 9 66 10 64 U 1T 11 11 11 81 1 16 H 8 08 3 19 4 118 il 4 88 8 40 8 64 4 46 Utraokt WoBnlen Oadew Oiada 5o De provincie zal er voor kunnen waken dat de godsdienstige belangen van alle verpleegden naar den eisch worden behartigd 6o De provincie zal evenals het rijk voor hare patiënten het stelsel van vrije verpleging en kolonisatie in de provincie zelve kunnen doorvoeren en hare patiënten al naar gelang van den aard der gevallen die verpleging kunnen verzekeren welke het meest gewenscht is voor hun herstel 7o De provincie zal door een eigen gesticht 1 1 t 1 t Uoudi 8 69 7 1V 7 88 8 11 8 88 9 08 9 14 9 88 9 67 10 86 Moordrecht door 7 18 8 40 V rieuwerkark 7 18 8 80 0 pelle 7 86 8 67 aoHentun H 6 16 7 44 9 06 9 89 9 46 10 18 10 66 aottardmnD P 8 09 8 64 H 11 16 Rottsrdam U t K 9 08 H 10 08 11 16 te bonwen niet Ueen handelen overeenkomstig de letter maar ook naar den geest der wet die heeft bedoeld de krankzinnigenverpleging te maken tot een onderwerp van provinciale zorg Ten slotte spreekt dr Hnysoh den wensch uit dat de Prov Staten na afdoening der thans hangende voorstellen voor tijdelijke voorziening eene commissie zullen benoemen om te dienen van praeadvies op de vraag op welke wijze in Zuid Holland in het vervolg behoort te worden voorzien in de behoefte aan meerdere plaa ruimte voor de verpleging der Zuid HoUandsche krankzinnigen De provinciale Staten van deze provincie zullen hunne eerste vergadering van de herfstzitting niet honden in het gewone lokaal van de Eerste Kamer der Staten Generaal doch in de vergaderzaal van de Tweede Kamer Men schrijft uit Den Haag Hoewel het Hof voornemens is vroeger dan gewoonlijk het verblijf van Het Loo naar de residentie over te brengen is echter het tijdstip van terugkeer nog niet bepaald en nu is het niet waarschijnlijk dat het vertrek naar Den Haag reeds 10 November a s zal plaats hebben H M de Koningin en H M de KoninginMoeder zijn met een eitra salontrein uit drie wagens bestaande gisterennamiddag te ö n 20 aan het Venloër station te Hamburg aangekomen Verscheiden leden der Hollandsche kolonie en depntatiëo nit Nederlandsche ver enigingen waren aanwezig De consulgeneraal de heer Gleichman en de consul de heer van Oordt van Lauwenrecht maakten bij H M Koningin Wilhelmina en Hertog Hendrik die Hare Majesteit verraste door gelijktpig van Postdam te Hamburg te komen hunne opwachting Mevrouw Gleichman bood een prachtige bouquet aan Nadat hot publiek de volksliederen gezongen had werd de reis naar Leusahn voort Gedeputeerde Staten van Zuid Holland den Staten van nader bericht dienende omtrent de aanvrage der Hollandsche Electriscbe Spoorwegmaatschappij om subsidie voor den aanleg van tramverbindingen AmsterdamAlphen en Leiden Haarlemmermeer bleven van meening dat het geldelijk offer ad f 538 861 dat van de provincie gevraagd wordt niet in verhouding staat tot het belang dat door dezer tramaanleg word gediend en blijven in overwoging geven op de aanvrage afwijzend te beschikken Het getal openbare aanbestedingen van brandstoffen papier en bureaubehoeften en andere huishoudelijke benoodigdheden ten dienste van de staats en openbare colleges is in den laatsten tijd merkbaar toegenomen 6 49 6 11 7 99 6 81 6 11 7 01 7 4 7 66 i l8 9 61 10 80 6 18 9 67 8 43 10 11 64 ji 10 81 6 4 7 06 7 81 8 09 8 18 8 46 10 98 10 69 biljet Ie kl een aaj lemeat bewya H 8 81 7 10 7 36 8 16 7 16 7 SS 8 48 7 64 8 08 69 10 87 10 51 11 01 li ll 11 08 7 00 11 46 Naar wij vernemen is het zooveel mogelijk openbaar aanbesteden het gevolg van een verzoek van de Algemeene Rekenkamer om het stelsel van onderhandsche inhchrijving der levering zoo weinig mogelijk in toepassing te brengen Gemeng de Berichten Men meldt uit den Haag Naar men verneemt is de gerechtelijke expertise in zake den schilderijen diefstal aangevangen Het laat zich aanzien dat de hooge som waarop de waarde der gestolen collectie aanvankelp werd geschat tot een zeer aanzienlgk lager bedrag zal moeten worden teruggebracht omdat naar moet gebleken zfn veel schilderijen die op het eerste gezicht voor echt werden aangezien goed geslaagde copieën zijn naar werken van oude meesters terwijl sommige echte werken door beschadiging sterk in waarde verminderd zjn Het vinden van een echte Rembrandt ter waarde van f 20 000 nl de Christus in Gethsemanè kan veilig tot de legenden worden teruggebracht Het is een stuk dat met Rembrandt niets te maken heeft Door den heer J Klein en drie andere leden van den gemeenteraad te Haarlesn is een voorstel gedaan om het Fransche woord abattoir te vervangen door het Nederlandsche woord slachthuis Met de strekking van dit voorstel kunnen B en W zich geheel vereenigen aangezien ook door hen aan een Nederlandsch boven een vreemd woord de voorkeur wordt gegeven wanneer daardoor de bedoeling even juist wordt uitgedrukt B en W stellen daarom voor te bepalen dat in alle vroeger genomen raadsbesluiten waarin het woord abattoir voorkomt daarvoor zal worden gelezen openbaar slachthuis Omtrent de aardbeving in Venezuela wordt uit Car cas nog het volgende gemeld San Casimiro en Cnacharallano zgn geheel door de aardbeving vernield het eilandje aan den mond der Neveri is verdwenen in Tacarigua Brochico en Cnriepe is zeer Veel schade aangericht Er zj n veel dooded en gewonden I e spoorweg en de telefoon tusBchen Caranero en Rio Chico zijn gestoord het spoorwegverkeer tusschen La Guariaen Car cas is hervat Da uit Transvaal gezette Duitschers hebben van de Duitsche regeering bericht gekregen dat ziJ hun aanspraken op schadeloostelling moeten opgeven aan den DuitBchen gezant te Londen Do Engelsche regeering is bereid hun rechtatreeksche ver liezen aan have en goed te vergoeden maar willen niet treden in verder strekkende eischen 8 84 J 10 19 8 St 10 8 1 8 41 4 10 87 8 i0 6 68 9 SS 10 80 10 46 11 01 11 47 8 f 11 81 f f f 11 48 g 10 11 9 48 10 81 f I 1 88 9 46 9 68 10 08 d i 8 01 8 19 9 17 9 68 8 18 8 14 g ijg K E 8 43 8 i6 C 4t 10 19 9 86 10 08 10 17 10 89 10 84 10 18 10 48 U li 10 16 11 11 11 67 De buitengewoon lage waterstand der rivier de Waal veroorzaakt aan de scheepvaart bij voortduring veel ongerief en schade t Is zeggen de schippers of de rivier vol klemmen en voetangels ligt In t begin der week geraakten tal van schepen zoowel groote als kleine vlak voor Tiel aan den grond Vele schippers moesttn eorst een gedeelte van de lading lichten eer ze vlot kwamen Er wordt vrij algemeen geklaagd over de verwarring in de op en afvaart Verleden jaar was de waterstand nog lager n toch was de vaart geregelder Geruiraen tj d geleden werd in Engeland een mijn verlaten en dicht gemaakt waarin brand was ontstaan Zg bleet 15 maanden gesloten en toen ziJ dezen zomer weder geopend werd zijn verrassende waarnemingen gedaan üit het nieuwe boorgat stroomde de blikbaar sterk saamgeperste lucht met groote snelheid naar buiten men berekent dat in de eerste 21 uren nit dat gat l i miilioen knb voet gas ontweken Die lueht Ueek saamgesteld uit 84 pCt stikstof 12 pCt mijugas en 4 pCt koolzuur er was dus geen zuurstof aanwezig Men vond voorts de voorwerpen die in de mjjn waren achtergelaten in volkomen goeden staat Het brood was zoo hard als beschuit geworden gekookt spek zag er zeer frisch nit het water dat in den paardenstal in kuipen stond was niet verdampt en de haver zoo goed gebleven dat de paarden het met smaak vraten De sporen en metalen kabels waren zonder roest en de achtergelaten tleeren der mijnwerkers kurkdroog en gaaf In de 3 maanden die sedert de heropening der mijn zijn verloopen zijn al zulke voorwerpen sterker aangetast dan in de 15 maanden dat de mijn gesloten was Mag men een bericht uit Kaapstad gelooven dan zou de echtgenoote van Christiaan de Wet niet dood zijn zooals uit andere berichten is gebleken maar zon zi daar toeven Zjj moet in een intervienw hebben verklaard dat haar man mondkost en munitie heeft voor drie jaar en de oorlog zoolang zal duren Een Engelschman een zekere Goes is zoo vriendelijk geweest zegt De Fiets voor de menschheid uit te vinden een mnzikaal rijwiel Niemand verlangt een muzikaal rijwiel maar dit kon mr Goes niet weerhouden om er toch maar een uit te vinden Zijne bedoeling is aan gezelschappen wielrijders muziek te verschaffen gedurende lange vervelende ritten Het beste wat er aan is mag genoemd orden een hefboom welke de mn ekinricbting buiten werking stelt Zondagnacht is een personentrein van de NorthernPacific ontspoord bij Livingston in Montana Er z n 8 doeden en 21 gekwetsten Wie alle kosten voor bewapening en verdediging van ons land ruimschoots opbrengen De drankgebruikers Het eindcijfer der begrooting van oorlog bedraagt f 22 716 429 40 en de accgns op het gedisteleerd werd geraamd op ruim 26 millioen Zesen twintigmillioen en dat is nog maar alleen deaccijns 26 mill accijns wordt geheven vancirca 4J millioen liters jenever en 44 millioen liters vertegenwoordigen eene waardeTan ongeveer 80 millioen gulden De accijnsop het vleesch brengt nog niet één zevendeOp van wat ds jenever aan s Hijks schatkist opbrengt B N Rechtszaken De officier van justitie te Utrecht heeft hooger beroep aangeteekend in de zaak I M C Smelt vonnis 18 October waarbij hjj wflrd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf met aftrek van preventieve hechtenis Bij het dorp Hoogkerk staan langs de vaart naar Vierverlaten aan den grint en trekweg een lange rij huizen van een verdieping meestal met vier ramen aan de wegzijde èn een deur in t midden Zoo ook het huis waarin twee bejaarde weduwen wonen de weduwe Leutsoher oud 64 jaar en de weduwe Bolhuis oud 69 jaar ZiJ houden er geen dienstpersoneel op na Ieder heeft haar eigen kamer aan weerszijde van den gang de eenige kamers in het huis In den nacht van 4 op 5 October laatstleden waren de beide oude vrouwen om half tien naar bed gegaan Ongeveer half een s nachts werd de weduwe Leutscher wakker en meende onraad te hooren Zij bleef echter te bed Even later hoorde zj tikken tegen een deur waarop het kloeke oude mensch opstond de lamp mee in den gang nam en de deur die achter den gang afsloot ontgrendelde en opende Tot haar schrik ontdekte zg liggende tegen de zoldertrap een man Kordaat vroeg zij hem man wat doe je daar f Ben je misschien verdwaald Tot antwoord sloeg de man baar de lamp uit de hand greep haar met de handen om de keel en viel met haar worstelende over den grond De oude vrouw weerde den aanval zoo krachtig mogelijk at en riep haar zuster te hulp De indringer trachtte al worstelend de deur van de kamer der weduwe Bolhuis dicht te houden wat echter mislukte Toen de weduwe Bolhuis mede in den gang verscheen liet hij haar zuster los die onmiddellijk de lamp uit de kamer der weduwe B haalde maar toen ij er den gang mee in trad werd baar ook deze lamp door den aanvaller uit de hand geslagen Daarop zocht hjj zijn pet die hem afgevallen was weer op en werd KERKVOOGDEN der NED HERV GEMEENTE zijn voornemens met 1 JANUARI 1901 de mT JANSKERK en aankooriiiheaeu opnieuw tegen Bn IWnSCM l te verzekeren op de door hen vastgestelde voorwaarden waarvan een afdruk op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar is bij den Secretaris Kerkvoogd den Heer J M NOOTHOVEN vak GOOR Aanbiedingen voor het geheel of een gedeelte der verzekering worden ingewacht vóór den 19 November a s by voornoemden SecretarisKerkvoogd Thee Koffie Op alle plaatsen van Nederland worden Itame gemoeM die zich tegen zeer hooge provisie met den verkoop dezer artikelen willen belasten Franco brieven onder No 2494 aan liet bureau van dit blad Pain Expeller co o o J ö g Dertig jaaï wordt dit uuddal net venaaaeod auooea ala punatiUaiida mwryvuig aaagawBBid tagno BhanmaHak Jkh t Varkondh aid pggn in daal dan Tartrouwen op hat bktiakBauik lukart A IA1 86 7Bo aaili0e 4a6 in da maeata ajMthakaa Te Ajuatardam bnUlotk aéban van TnyU ao Saodere l li U ttt b ltnbaitt Wie zeker zgn u da Ecbte Eikel Cacao te ontvangen twamengeetald n na v U pro iendogen in den handel gekomen onder den naam des oitrinders Dr Mlohaelia vervaardigd p i beate maohinea ia het wereldbonsmda Mabbliaaemant van Gebl Stoll rok t Eeoleo tliob Cikel eacao in vierkanten bosaaa Deia BikiJ Oaoao ia nat mdk gakaokt aena aangename gezanda drank war 4 g Iijkscb gabtuik eau i S lliiinluwli na t p £der voor een taip Choixilat ala goneei raclitiga drank bfj tnl via dinri hee slsoiits met water t t hi B ii Verkrijgbaar bij de TnniMli H 1 Apotludcsrs au V Ko V Ka a oriaa f 1 e 0 90 aOSS Q neraalva genvocc Iigar mt TTiilaa land Junus attsnklwll Amnterdam Kalvetstntat 108 m Wie werkelijk p r iJ s stelt een gilSUEI IJK de te hebben laat zich iotografoeren in Fotof raftêehe HuuUtnricMiug STTJIDIO Vim P V D lV 4 4Ll§i Fl SINGEL 661 Meuti onorertroften i rof Dr l iüliera welbekeiid l IK1 W SSACB7 SI ISaa Alleen iohl aiflt ab ek lerk tot voortdorende radicale en jekere genezing van alle zelfa de iviBOBt hardnekkigL xennw Kiektea vooral ontatuan door afdwalingen op jeugdigt n leeftijd genezing van elke zwakte Blee Benauwdheid Hoofdpijn Hartkloiipiiig Maagpjjo slechte spgsvertering Onvermogen ImpoteDz PoUutione enz U t voerige prOBpectusaen l njapor fleaoli il 1 i 8V dubbel Joai b n 6 OentraTlDopöt Matth v d Vocto Ziilllioraniol Dppöia M Clébau b Co lUitturiliun V lluppyl a Grnienluii u lUlmmniK 1 J ii i 4 v in Kottordiim WoUr It kl Oouiln rn bii uUe droffisUiti