Goudsche Courant, zaterdag 3 november 1900

m 8343 Maandag 5 fVovember 1900 30s e Jaargang B ie f ee o o b 5 U I iuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telerunn ii M De Uitgave de4 Courant geschiedt dagelijks met uitzonder van Zon en Feestdagen De prijs per dritoaanden is 1 25 Iranco der post 1 70 Alzonderlijke mmers VIJF CENTEN Telefoon Sa At ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In ending van Advertentiën tot 1 um des midd v O O u 9 A VAN DEN BERG Slager TIENDEWGC D 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A y D BERG TIENDEWEG D 73 Te Huur of Tc Koop om terstond te aanvaarden twee naaat elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gonda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 IHleettn0 $ Congretten Mtyl Wetten ter beteugeling van bet DEANEMISBEÜIE voortaan overbodig Gewapend met ops heilmiddel mVRKHA kan iedereen zflne eigen familie van de drankellende bevrijden zelie buiten medeweten der Ipers Nadere inliclitingen verstrekt gratis en franco de Firma J JOSEPHUS nen Haag QekoedersSTEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdeooraties Gorbeilles Jtrdioières Bouquelleii enz QRAT ea FEESTHRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanlet m oiidi rhdiid vau Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van JNSECXMNCIIJEU Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkr gt men een voor insecten doodend vocUt Onschadeiyk voor vruchten bloemen en planten Vi Li er f 0 50 L f 0 80 1 h S 1 50 6 L f 7 TELEPH Na 114 Thitny t Wottd bftlD m in do geheole wufoUl bekond en geroomtl Onovertroffen middel tegeu ullB U O r 8 1 L o II r Lever Haaicziflktoii enz Inwerulig dKoowol ii B ook uitwendig in l ijn ti ll ziektegovnllon met good evolg L taan Ui TUirry a Wond ttalf wenden PrUs tT fIttCOU per iost I 115 beiit oen aUnog o n g o k u d 8 g o n e 8 s k r h o h l en heilzame working Mankt moostal elke pijnlijke en üovaarvolle operatie geheul oterbodis Mol doM zalf word eon I4 a r oud voor oiipiicesll k rehouden beentcïwel en onlanus een bijna as laar kankerUJden genezen Breniii genezing en verzncliting dor pijnon bij wondon onUtokingon enz Tan allorloi aard n Prijs por pot f IBO per post f 1 60 ContranI Donöt voor Neilorlaud Apotheker IIESIHI SUJIIEnS Rokin 8 Amstordnin wir ten derft i be tollc m n di oct Mn i Ji ïohaU n lliek J THIhUBÏ in Pr gmd bul llokilmh üe t rreieh Oelim iiroipectuB t ontbi l n bij hel 0 nlrial lliii at i ci I okin 8 Amslerdim E CASSITO TANDAUT S Turfmarkt 185 Grouda Spreekuur van lO tot uur DINSDAGS en ZATERDAGS van 9 tot aO uur behandeling van minvermogenden Op dit uur worden kunsttandapparaten tegen verlaagd tarief verstrekt X o s Bi Vi O S s o e o sr Cr s s Kort overzicht onzer Prljscoarant SHERRIES Palo en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 U MADERA S droog en zoet If J VERMOUTH lo Turin J SO flesch BODEGA CHAMPAGNE l COGNAC il f 1 75 f 2 25 f 2 76 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY Per Fl Per Ank 46 Fl I a LISTRAC i n 65 Nto f 27 75 wg ij CHATEAU VALROSE 0 75 31 2 B St ESTEPHE 0 85 36 g g St EMILION 1894 1 2 L S PAUILLAC 1893 1 25 53 a 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 SAÜTEENB 1 il aS O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 fC BOURGOGNE 1 10 47 B aS De flesschen zijn in de prijzen begrepen en lyorden ft 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrjgbaar bj De firma T € REBAI§1 Gouda wrwm ff flTT Duor Oeneeah Blgemacn aaniMvok n n IM 1l1fMN MMPflP Mei EereOlplom en Good Bekroonde n F PRAEPARATEN VAN rkoitia I ai ftr Il l= k = e terken leKINA WIJNtegeiifwak t b UIIla L ll yyi llC zoowel bij kinderen als volwassenen gebrekaao eetlust slechte fc pllsverlerlni zenuwboofJpUn ter versterking na ziekte otkraambed koorts en hare Be olgen ÓUINALAROCHE FERRUGINEUX m bet bijionder tegen Bloedtebrek Bleeknicbt kwalen van Kritlschen leeBljd ent Verknigbanr in flacons i f 1 90 en 1 PslrAl a ïirfc voedzaam ver8terkend aangenaamvanamaak voordaeèlijkadigeb utk E lKCI V Cti AU vooral voor kinderen zwakken en klieraphtige gestellen zeer aan Ie h Als eeneeskrachüge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrb e ook dingen en kleine kinderen Pnjs per bus i X Kgr 1 70 i X Kgr O SO X Kgr 0 60 Chemisch IA Altrcilll Cbt Speciaal voor zuivere ITieilvaUlltCr f g f 0 50 Kgr 0 28 1 voor Kindervoeding in bussen i X Kgr O BO Toor zuigelingen en kleine k Ac4tltvia Ï rar ai+ I1 Het rooken eener halve Cigarette is voldoende ter bestrij alllllla l ai Clltll j van de hevigste aanvallen van Asthma etc In doosjes a ƒ O ÖO en O ÜO TatnarinHp Rnnhnttc FRUIT PURGATIEF tegen Verstopping AamI aiUarinUC PUI IUUIia belen Mlgralne Congestlesetc vooralookalslalan voor kladeren bewijzen je famirlnje Bonbo n v KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind b mrl l k en de smaak aangenaam is Prijs per doosje O QO en O OO ColmSaLDa eft 1 loc algemeen erkend als het BESTE huismiddelOalnlIaK r aaUIICo ho verkoudheid en Keelp n bet is een slUmoplossend en verzachten d middel bl uitnemendheid uitsluitend In Q aeschjes verkrij gbaar Prijs ƒ 0 20 per flesch je O fra p r l IRAJEPELIEN HOLM te tTX tltai lla naaror dé naam taitdlttki g nrUniilKm d maiu Apoitukwi DroQitttn 1 Kilo Topo heeft evenveel voedinKawaardo als Kilo bost nmdvteesoh of 180 800 nieren IVopoo wordt In het llehaara onmiddelyk tot aplerwoeftei en bload onvozet zonder vet te vormen Tropon heeft by iforeiteld gebruik eeno bedoldende toanaine van kraeliten ten devolge zoowel by gezonden als by zieken en kan aan alle ssTMa toegevoegd worden zonder daarvan den smaak te bederven Door dM MMant lagen prys Tan Tropon kaa iedereen het zich verschaffOD Tarkrjyhaar hal spotbakara drorlataa an all aollA wl k H ta OeneraalAgenten voor Nederland en Kolonlea Boest 61pg van der I eyé Rotterdaai KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST LeveiiSTerzekeriiig laatscliappii DOKDREGPT Goedgekeurd bö Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 iMaatschappelUk K apitaal 1 2 000 000 getel geplaatst VERZEKERD BEDRAG 86 800 000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Slnit jIlL LiK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bij den Hoofd en de Provinciale Inspectears en bij de Agenten in alle plaatsen van Nederland Hoofdprijs ov 600 000 Mk De prijzen jndoor den stall gegarandeerd Hen biede het pluk Ie ba d UitaoodlginR tot deeloemmg ia de KansoD aa de door den Staat Hambur gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 MiUioen 202 000 Markt gewonnen moeten worden De prijzen van dozo veel voordeel biedende GeUUoterij die volgens bet plan slechts 118 000 5 loten bevat zijn de volgende fl Ue hoogste prijs is eventueel 600 000 Mark l pr a 10 000 Mark I Vremiov 900 000 Mk 1 pr 100 000 Hark l pr a 100 000 Mark pnjs a 75 000 Mark piijz a 70 000 Hark 1 prijs a 65 000 Mark 1 prijs a 0 000 Mark 1 prijs a 55 000 UarkSprijz a 50 000 Mark 1 prijs a 40 000 Mark 1 prjjs a 90 000 MarkS priji a S0 0 0 Mark 6 pr a 6 000 Mark 101 pr a 9 1 OOMark 166 pr a 8 000 Mark 4 pr a 1 500 Mark eUpr a 1 000 Mark 1030 pr a 300 Mark SOpr a SiOMark 77pr a iOO Mark 3 063pr a IS Mark 9pr a 110 148 116 100 M 1088Spr a78 46 ltM totaal 511 010 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 O00 stijgt in de ïe kl tot 66 000 M in de 8e tot 60 000 M in de 4e tot 85 000 M in da ie tot 70 000 M in de e tot 76 000 Mark in de 7e tot 200 000 Mark en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 M Voor de eerste prijstrekking die ofSoieel is vastgesteld kost een geheel origineot lot sleobts Guld 9 60 een half origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts tinid O l Ü De inleggelden voor de volgende klaasen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangezeven in het officieole trokkingsplan voorzien vnn bat Wapen van den Staat wolk plan ik oj aanvrage gratia verzend Iedere dootnoraer in de lot r 0ntvan t oitgevraagd onmiddellijk na de n ts gehad hebbende trokking de offioieole tfekkingslijst De uitbetaling en veizending van de prijaon geschiedt door mij en dirokt en prompt aan do winners en onVer de strengeto geheimhouding 1 af Ie lero bestelling kau mep eenvoudig por postwissol opgevfn ookltegen r mbours BV Men wende zich dus iwt de aanvraag om toezending van loton or do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 22 November e k met vertrouwen UA Samuel Heckschcr Seiir BanVier en WiBsellcaatoor in HambiirKDiiitscbland Printenips NOUVEAUTÉS WU vanotken de DusM dl ou t treerd mode lbam voor het Wlirt r wn nooh niet ontvangen bebbao dit t villen auivraitan aan II JULKJIUIZOTaC rtria HetMlve wordt dan omgaand gpaU franoo to g ondm B t IUiigan van af ts franot vrl vaa uM kotten aan hnli met O vwhooglng HHtüMHlHtwlMr tl iMiriial 1 1 FEANSCEE STOOMVEEVERIJ m eheuiiscke Wissoherlj VAN II OPPEKIIEIMEK 19 KnUêkade Botterdttm Qebnveteotd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven t alle Ueeren en Dameagarderoben alMok alWy Kindergoederen Speciale iorichtiiig voor het atoom s M tplnoiiemantel veeren bont eni t Qoid Den tafelkleeden ent worden naar oienwate en laatste methode geverfd j Alle goederen hettij geitoomd of gevertf worden onaobadelijk voor de gempdiieiavolgeis itaal bewerkt Gouda Dnik van A BRINKMAN AZfe BuUenlandscii Olrzlciit De grondwettige waarbo zjjn in Spanjegeschorst Do Koningin regentes heiden ministerraad gepresideerd waarin pcarraga niteenzette dat de maatregeleopnomen overeenkomstig liet decreet wa y de grondwettige waarborgen zgn ges jrst ten gevolge hebben gehad dat Maria Villadaries vertegenwoordiger van Don Qo en verscheidene andere Carlistenhoc n zjjn gevangen genomen Ue Staatsttant maakt een rondschrijven openbaar vafen minister van biweslaadsche zaken aan prelecten waarbij krachtige maatregelen jrden voorgeschreven tot handhaving va4e orde en tot gevangenenming vaa de rusti toorderB Uit de berichten die nit Chii tvangen worden blijkt dat de Keizer w chijnlijk onder den dwang zijner omgevingjiet voornemens is naar Peking terng te Jren De briel van dun Doitscben Keizer tmin als het traetaat tnsscben Engeland en D chland gesloten schijnen het wantrouwen niKeizers omgeving te konnen bannen De OiAziatische Correspondenz houdt het daain voor noodzakelijk dat de mogendhedei een plechtig traetaat zullen beloven de iiferiteit van CUna te beechermen als Cbinahadeloosstelling en bestraffing der schuldig toezegt en waarborgen geelt voor de totomst Om bü zulke voorstellen niet het idald te verliezen zegt de Voss Ztg mi men zich goed voorstellen dat de GhineeZ niemand vertrouwen kannen omdat zg ten zeil zoo onbetrouwbaar te zgn En Mlijk is het daarom na het besliste antwooiran keizer Wilhelm aan keizer Kwang Hsi en na de algemeene toestemming die de Eng hDnitsche overeenkomst ondervond onnfig te trachten nog meer pogingen aan te we n om des keizer te overtnigen van de eenheid der bedoelingen van de mogendheb Z moeten nu maar hun wil voorschrgV Nu dat schijnen ziJ dan ook van plaije zSn Uit Peking wordt gemeldt dat de l zanten zich algemeen verklaard hebben v het voorstelDelcassé dat de terechtstellii vraagt van Prins Toean en zgn acht hoog plaatste medeschuldigen Die eenstemmighei zal zeker indruk maken op de mogendheden wier toestemming wordt gevraagd om dezei eisch te stellen De gezanten honden dus mei de tegeavooratellan van China volstrekt een rekening en eischen eerst de afdoende besiral fing der schuldigen voordat de andere onderhandelingen worden aangeknoopt FEViLLElOX 24 Tot treurig zijn heeft ieder het recht raaa zooveel in ons is moet men trachten dat niemanddit merkt Laat ons den jongen Spartaan navolgeniwiens ingewanden door eeh vos die onder zijikleed vereorgen was verscheurd werden en die glimlachte We moeten ons niet belachelijk maken mijn vriend En in onze dwaze maatschappij leentniets zich zoo gemakkelijk om mede te lachen aheen verlaten minnaar die droevige oogen zet enzich zelven op de borst slaat De wereld is nueenmaal eene kampplaats en het leven een strijd Kom houd u goedl En voor wien zou ik thans strijden Elkeeennicht ia in mij gestorven met iedere hoop De eerzucht tal terugkomen geen nood Opdit oogenblik zijn uwe geestelijke vermogens in eenstaat van afgematheid maar gij zult uwe krachtenterugkri n En men moet de hoop nooit latenvaren Wat kan ik van de toekomst verwachten Hoe Alles toch I In deze wereld gebeurt alles sprak Maréchal op vroolijken toon Vooreerst wie bewijst dat de prinses niet spoedig weduwe zijn zeii Pieter kon niet nalaten te glimlachen Kom wat eene sottemq I Roberts zal ongeveer den 20en naar Engeland vertrekken Men verneemt dat de Boeren den 24en October Koilijfontein hebben bezet De Engelschgezinde vrouwen en kinderen vluchtten in de mjjn terwjjl de mannen bovenop stand hielden Lord Roberts seinde Woensdag uit Johannesburg Hnnter meldt dat bij den aanval op Vente rsbnrg een compagnie van het Ie bataljon van de Bulls in een ernstig gevecht gewikkeld word en zich buitengewoon flink hield Rundie is twee weken geleden nit Vrede naar Harrismith vertrokken maar aangezien er geen telegrafische gemeenschap is heelt zijn rapport van 29 dezer gedagteekend mij eerst eergisteren bereikt Hü was den 19en te Keitz en den 21en te Bethehom juist bijtijds om te voorkomen dat onze zieken en gewonden die daar gelaten waren toen de troepen tenige weken te voren die plaats ontruimden op last van don Boerencommandant naar Lindley gezonden werden BetMohem wordt nu bezet door het lo Worcester twee kanonnen van de 79e batterij en de 62e compagnie yeomen uit Middlesex onder bevel van kolonel Oakes van eerstgenoemd regiment Drie mglen buiten Bethlehem ziJn de Boerenuit een sterke etelling verdreven door kolonelGtolightly van de Imperial Yeomanry metHants en GloBcesters compagnieën en twee compagnieën grenadiers van de garde Zoodra deze stelling genomen was viel Campbell een andere sterke stelling aan met eenhall bataljon garde grenadiers gesteund doorde artillerie I e vijand hield goed stand maardaar hü geen geschat had werd hij binnenkorten tijd verdreven Onze verliezen waren 3 gesneuveld en 17 gewond onder dezelaatsten luitenant Lord ö R jrosvenor vande Schotsche garde die zijn compagnie dapper voorging Rundle s strpmacht is dagelijks bezig geweest met kleine troepen Boeren tusschen 30 en 150 man sterk Hij vond het noodzakelijk de hoeve van Mathias Wessels te verbranden daar een van zijn boodschappers die miiu laatste proclamatie daarheen bracht verraderlijk beschoten werd uit de veranda van dat hois Mevrouw Wessels is een zuster van commandantgeneraal Botha Omtrent de veranderingen in het ministerie ons reeds per telegraal gemeld valt nog het volgende op te merken Brodrick wordt van ondar secretaris van bnitenlandsche zaken itaatssecretaris van oorlog Men herinnert Mijn waarde besloot Maréchal slechts deatteD maken in het leven den gewonen regel uu Ol mede eene sigaar rooken Zij gingen door de menigte en richtten hunne sctréden naar het kasteel Dü prins gat den arm aai e e zeer schoone dame die zeer sierlijk ge ieed was en kwam op het terras Sen kleine kring van fatten die in de nabijheid dei stoep stonden beoordeelden op ongegeneerde maiier al de genoodigden die onder het kruidvuur huiner blikken kwamen Pieter en Mftréchal naderien ongemerkt die jongelieden Wie komt daar toch aan den arm van denwaarden prins f zeide een korte dikkert die in eenrest van wit satijn gekneld zat en wiens knoopsgatmet een takje witte seringen versierd was Wel mijn waarde La Brede verklaanlc eender anderen die Du Tremblays heette het is LadyHartoD eene nicht van den prins Zeer rijk j Zijbezit een gansche wijk in Londen Men zegt dat zij vóór een jaar zeer lief voor serge Panine geweest is voegde de spreker er ver uwelijk bij Waarom is hij niet met haar getrouwd indienij zoo rijk i Voor een jaar zat hij reeds geheelin den grond de waarde prins Zij ia getrouwd Dat is een voldoende reden Maar waar is r man Opgesloten op een kameel in Schotland Menhem nooit sijne vermogens zjjn gekrenkt wordt bewaakt L heeft een dwangbuis aan I Waarom toch de schoone vrouw zich niet van hem zich dat hy het was die het vorige ministerie ten val bracht door een motie vau atkeuring tegen den toenmaligen ministervan oorlog Sir H Óampbell Bannerman omdat hjj voer te weinig scluetvoorraad zon gezorgd hebbel Bü het optreden van hef ministerie Halisbiry word hjj ondersecretaris van oorlog Hij vdrrnilde dit ondersecretariaat met dat van Mitenlandsche zaken toen Curzon onderko ng van IndiS werd Hij keert dos nu naar Üfn oude departement terug Brodrick heelt sich in dit ministerie als een kundig staatsambtenaar en in het parlement als een degeljt spreker laten kennen Lonl Selborne die Goschen als eerste lord der admitalitait als minister van marine m a w opvolgt was tot nog toe ondersecretaris vau koloniën Hjj verdedigde in het Hoogarhui met talent d politiek van Chamberlain en heelt zich van dezen een getrouwe adjadant betoond Dom de benoeming van Ritchie president van fen Board ol Trade tot minister van binnenlandsche zaken is Sir M Whithe Eidley aan kant gezet Deze ministor dien de unionisten indertyd als opvolger van Peel tot Speaker van het Lagerhuis benoemd wilden hebben de liberalen waren toen wel bereid den liberalen unionist Courtney te kiezen maar niet Ridley en kozen toen den liberaal flully is een der zwakke broeders van de regeering gebleken Nu Lord Salisbury behalve eerste minister ook geheimzegelbewaarder wordt treedt Lord Cros als zoodanig al Van de benoeming van Lord Lansdowne tot minister van bnitenlandsche zaken hebben wij reeds het een en ander gemeld Do Engelscbe pers is bijna in haar geheel zeer ontstemd over die benoeming Andere benoemingen in bet ministerie door de opschuiving van de bovenitaanden noodig geworden zullen wel spoedig bekend worden Verspreide Berichten FSINKBIJI BÜ zachte temperatnnr is de Tentoonstelling Woensdag bezocht door 200 894 bezoekers terwijl Donderdag op den algemeenen vacantiedag Allerheiligen het bezoek uit de provincie weer aanzienlijk wai De minister van oorlog generaal Andre heelt Donderdag te Brest de onthulling bijgewoond van het standbeeld aldaar opgericht ter nagedachtenis van de Bretagners te land ol ter zee gevallen voior het vaderland De minister sprak over den moed der gevallenen en betoogde dat de scheiden De rijkdom is van inana zijde Ha zoo Pieter en Maréchal hadden in stilte dit koele en toch zoo verschrikkelijke gesprek aangehoord Het clubje jongelieden ging naar eene andere plaats De twee vrienden zagen elkander aan Dua zóó weyd Serge Panine beoordeeld door zijne metgezellen met wie hij uitging door de gewone bezoekers der gezeUchappen waarin hij een deel van zijn leven doorgebracht had Volgens deze viooMJiü makkers had de prins die aan lager wal was naar eene rijke vrouw moeten omzien Nu hij niet kon trouwen met Lady Barton had hij zich tot Micheline gewnd Én dat lieve kind wayne vrouw van zulk een man Maar wat kon mw er tegen doen Zij had hem liet onderwijl waren mevrouwDesvarennes en Michelle op het terras verschenen Lndy Hartop wees de jonggehuwde vrouw met haar waaier dén prins aan Deze zijne gezellin verlatende kwam naar Micbelme toe Eene van mijne bloedverwanten uit Engeland eene Poolsche met Lord Karton getrouwd wenscht dat ik u aan haar voorstel zeide Serge vindt gijdit goed Zeker antwoordde de jonge vrouw haarechtgenoot een teederen blik toewerpende Al watuiet u in betrekking staat is mij dierbaar zooalsgij weet De schooue Engelsche was langzaam nader gekomen Prinses Panine sprak Serge deftig op Michet ne wijzeade die eeoe bevallige buiging maakte regeering den van de voorvaderen geërlden roem niet zon laten aantasten DoiTSCHLiBD Niet tot vestingstraf is de jonge prins Prosper van Arenberg veroordeeld wegens den door hem op een inboorling in DuitschZnidwest Alrika gepleegden moord doch tot vptien jaar gevangenisstral Wat men in het Praisische waar de leer geldt dat lichamelijke tuchtiging oen uiting van hooge Helde kan wezen niet zoo gemakkelijk zou verwachtel is te Bremen geschied door de disciplinaire Kamer te Bremen is een ouderwüzer wegena overschrijding van het tuchtigingsrecht tegenover leerlingen der volksschool veroordeeld tot ontslag met verlies van pensioen De Strafkamer te Bremen had den hardhandigon en U te lielderjjken opvoeder der jeugd wegens zijn beulenwerk veroordeeld tot een hooge geldboete wulke uitspraak bevestigd werd door het rjjksgerecht öboot Beittaskih De koningin wordt voornemens géheeten het grootste deel der maanden Maart en April a s door te brengen op hot vasteland Vijl ol zes veVm zon zij te Bordighera vertoeven en dan naar Coburg gaan on van daar naar Darmstadt te stevenen vóór baar terugkeer naar Engeland BINNENLAND De officier van gezondh Ie kl kapt J G Blonk van het O I leger met verlof to Leiden heeft bevel ontvangen om den 17en Nov a 8 per stoomschip Sindoro naar ladië terng te keeren De kapt V öiel van het 2e reg inf wordt overgeplaatst van Kaastricht naar Njjmegen Gemen de Berichten Hen meldt nit AmstQfdam Aan de Wester Saikerraffinaderij is een werkstaking aitgebroken die rnim 600 man omvat De stakers hebben een verhooging van loon met gemiddeld 20 pet geëiscbt wat bQ inwilliging de onderneming zou komen te staan op f 126 000 per jaar Reeds eenige maanden geleden ie een verzoek om loonsverhooging gedaan doch door de directie afgewezan De losse werklieden Daarna vervolgde hij net eene oort van gemeenzaamheid Lady Harton zijne bloedverwante aanduidende Ik houd ve l van uw echtgenoot mevrouw sprak de Engelsche Ik hoop dat gij mij wel zultwillen toestaan om ook van u te houden en ikverzoek u mij de gunst te bewyzen om deze kleinegedachtenis aan te nemen Onder het spreken maakte zij een prachtigen armband los op welks gouden omtrek dit woord geschreven was Semper Serge fronste zijne wenkbrauwen trok zijne neusvleugels samen en zijn gansche voorkomen nam eene strenge uitdrukking aan Micheline antwoordde met neergeslagen oogen een weinig verlegen geworden door het voorname voorkomen der Engelsche op eenvoudigen toon Ik neem die aan milady als een pand vanvriendschap Het schijnt mij toe milady zeide Serge djltik dien armband herken Gij hebt mij dien vroeger gegeven hernam Lady Harton zachtkens Semper verschoon mij wij Pooïsche vrouwen spreken allenLatijn semper wil zeggen altijd Dat is een veelzeggend woord Aan den arm van uwe vrouw zal deze anrtband een geschikte plaats vinden Tot weerziens waarde prins ik wensch u toe dat gij gelukkig moogt zijn En Micheline groetende met een waarlijk koninklijk hoofdknikje nam Lady Harton den arm aan van een lang jcng mensch dien zij met hare hand gewenkt haï en verwijderde zich Wordt v rv0 gd J