Goudsche Courant, maandag 5 november 1900

GROOTE KEUZE DAMES en HEEREN PARAPLÜIES A 1 IS iüoveinber a s Il OFElTIITCf der MacMnalo Eaarwascli en Drooginrichting Aan de i aines wordt beleefd verzocht ten einde van een regelmatig e en vlug ge behandeling verzekerd te zijn vóór dien te willen opg even op welk uur zij daarvoor mijn Atelier datum wenschen te bezoeken Hoogachtend en aanbevelend H P VAN WIJNGAARDEN CUIFFEOR KLEIWEG E 67 ORGELS v PIANO S STORY CLARK MASON HAMLIN AMER ORGAN Co NEEDHAM e a TETSCB4 MAY MoRS Co e a Tabourets Piano Lampen Isolators Klavierkleedjes Candelabres Metronome s er Blaasen Strijkinstrumenten em Onderdeelen IV ieharen SlrykitoikeH t v p vt te ttviren prfrfr o op dm laattUn Zaterdttg dtr woaiirfl H Aeeoord Oitaar Citera en Leatenaar Dirigeeratokken en PHOHO flEAfHES jyEELDOOZEH HARMONIR A S FLO ITEN TAMBODRIJNS KLOKRENSPELES ei STEHIIEJI VERIIURE V HEPABEEKEN IIÜKUILEII tQoedkoopste en soliedsl adres voor Vervoer van Inboedel oowel binnen ata boiten de aUd met gesloten wageni GRAVESTEIJN Bleekerssingel 287 AUea wordt tegen Tranaport aohade veniekerd bij A X 99 S S I a Gmpcuüf S VTXJ i rjE3 jLj TjD E Xj JLSiZHnsT Kort overzicht onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en zoet 18 VERMOUTH la Turin 1 60 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i f 1 75 f 2 26 t 2 75 f 3 26 f 3 75 en 5 SCOtCH WHISKY 2 25 © S a a te t 9 16 50 per 12 fless 12 B 12 m llesch C Per Fl Per Ank 45 PI l g J BOI 3DEJ TJX Pd LISTRAC IJ CHATEAU VALR08K 2 St ESTEPHE St EMILION 1894 g PAUILLAC 1893 S GRAVES Witte Bordean i a SADTERNE S ZELTINGER Moezel BOURGOGNE De fiesschen zijn in de prijzen begrepen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij f U 65 Nto 0 75 en wordoB k 3 sts per stuk ternggenomen De arma T € REB ilS Gouda Anll§eptlsciie Tandpoedeir en Antlsepliich JMondlInetuur van E CASSVTO Tandarta te Qouda OVERAL VëBERUQBAA Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstj aat Gouda Telepliooiiiiet Qoiida VA Koophandel en Fabrieken te GOUDA Voor hen die handel drtivan op VBNEXVELiA ligt ten Kantore van den Secretaris dw Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier eene vertromcemke mittttie ter kenni uemi g welke voor ben van belang geacht kan worden De Secretaris voornoemd Mr M M SCHIM va dir LOEFF Zijt Gij Doof 77 lila g v U8ia TU DOOPHIIO of MUHOOmmUD lUn iiD fiertanbair docr oaie nieuwe nltvlndlnR behalve leKenen elkp door lieren ljn Bagiaa In da oaran tandl ïlraot KBeeohriJfl Uw geval oi iJer oekfng en rand vrtl men fl Kich mot weinig onkosten to huls gom ion V Dr Daltaa Inral Imlltote U L 8IÜ1 Avfc OHIOACIO ilXj Aboniienient ceelen binnen f 40 per jaar voor pereen kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rgks Intercommnnaalburean Op 15 September 117 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Te HunrofTe Hoop ahuvaarden twee naast om terstosd te elkander staande prachtige Fakhnizen gelegen te Gouda aan de Tnrtsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 echter voor virie er nu en dan slechts enkele aren achtereen werk is zijn in de maand Augustas gebracht van 20 op 25 cent per nnr terwijl aan de fabriek De Amstel en die der flrma Sprakler en Tetterodo nog slechts 20 cent en minder wordt betaald De besturen van vier vereenigingen meldden zich bij de directie aan om op de inwilliging der eiscben aan te dringen en kregen een weigerend antwoord Daarop zjn gisterenmorgen omstreeks 10 uur de mannen van de kookketels en de machines weggeloopen alles achterlatend zooals het daar stond de suiker kokend in de ketels Met eenige achtergeblevenen heeft men de daardoor berokkende schade echter kunnen beperken De directie heeft om twee redenen den looneisch beslist teruggewezen In de eerste plaats zouden de tijdsomstandigheden eer een loonverlaging eiscben in geen geval tot verhooging aanleiding geven Maar buitendien meent de directie van de zijde der werklieden zeer onbillijk te worden aangevallen daar bij de Wester de loonen aanmerkelijk booger zgn dan bij dé Amstel en Spakier en Tetterode en buitendien de directie jnist in den laatsten tijd tot allerlei voordeel voor de werklieden heelt medegewerkt Er is een premie stelsel een pensioenfonds een ziekenfonds en een ondersteuningsfonds Os directie zegt dat als eerst de twee andere ondernemingen eenigszins met haar gelijk zouden komen in behandeling van bet personeel er bij haar pas sprake zon kannen zijn van eenigerlei concessie Buitendien heeft ziJ aangekondigd dat de stakers niet meer als Vaste mannen zullen worden teruggenomen waardoor het recht op pensioen verloren zon gaan Er vrordtnudoor de volwassenen gemiddeld f 15 tot 1 16 per week verdiend volgens eene ons verstrekte opgave De proclamatie betrekking hebbende op president Krugor s reis naar Europa luidde als volgt Proclamatie Nademaal de hooggevorderde leeftijd van ZiJn HoogEdele den Staatspresident t onmogelijk maakt voor Zgn HoogEdele om verder met do Commando s mee te trekken en nademaal de Uitvoerende Baad overtnigd is dat de hooggewaardeerde diensten van Zijn HoogEdele nog nuttig besteed kunnen worden in belang van Land en Volk besluit de Uitvoerende Haad hiermede om Zijn HoogEdele verlat van afwezigheid naar Europa te verleenon voor den tgd van ze maanden om onze i aak aldaar nog te bevorderen en treedt de heer S W Burger VicePresident op in zjjn plaats volgens Wet S W BusaEK Vice President F W BsiTZ Staatssecretaris Gouvernementskantoor Nelsprnit 10 September 1900 Een vreeselgk ongelnk is dezer dagen gebeurd in een fosfaatgroeve bji Qafsa in Tunis Tengevolge van een grondverachuiving stortten de mijngangen over een groote uitgestrektheid in terwijl een groot aantal arbeiders aan bet werk was Zoo spoedig mogelijk werd begonnen met het uitgraven van den ingestorten grond Woensdag had men 1 doode en 34 gewonden gevonden maar in de mijn bevonden zich toen nog 23 Arabische en 8 Italiaansche arbeiders Een Arabische mijnwerker die men in een gang had ttboren spreken vond men later dood terwijl hij een ander lijk met de armen omstrengeld hield Beiden lagen onder gt Oo te steenblokken Er worden dus nog 29 personen vermist Men twijfelt er aan of men ben zal kunnen redden want men meent dat zg verpletterd zijn De aardstortingen duren voort De Firma Heineken s Amst Glazenwasscherji deelt mede aan het HbIad dat op het eergister door de werklieden tot haar gerichte schrijveu door haar s avonds het volgende werd geantwoord Tegen de voorgestelde Iponsverhooging der vaste werklieden zgn in het bijzonder geen bezwaren maar dit vereischt eenige bespreking wat wg voorstellen te doen op Dinsdag a s des avonds 8 uur en waarbg alle vaste werklieden i orden uitgenodigd tegenwoordig te zijn Wat de losse werklieden betreft dezen zullen wii voortaan betalen f 1 83 per dag of f 11 per week en geven den vasten werklieden in overweging den lossen werklieden aan te raden in hun eigen belang zich bg dit voorstel neder te leggen Ook zal hierover Dinsdagavond nog nader gesproken worden waartoe dan ook de losse werklieden zullen worden nitgenoodigd Zaterdag kan ie arbeid door de losse werklieden worden hervat en moeten de losse werklieden zich daartoe Vrgdag op het kantoor aanmelden De loonsverhoogiug voor de vaste werklieden zal echter niot eerder knnnen ingaan alvorens die is aangenomen bjj alle andere glazenwasscherijen De loonsverhoogiug voor de losse werk lieden zal om een einde te maken aan dei bangenden toestand bij ons ingaan Zaterdaj i November echter op conditie dat wö haar weder intrekken indien op 1 December a s dit loon niet mocht zjjn aangenomen bgalls andere glazenwasscherjjen Daarop is gister eene algeheele staking uitgebroken hoewel nog de eisch der losse werklieden loousverhooging tot f 2 per da werd ingewilligd ZiJ vragen thans onvoorwaardelgk en onmiddellijke inwilliging van al hun eischei waaraan de flrma niet beeft voldaan Te Pnrmerend werd uit het kanaal opgehaald het Igk van C T een jongmensch van ongev 23 jaar uit Schermerhorn Deze persoon had den laatsten Zondag van de Furmerender kermis ruzie gehad met J L V nit De Beemster welke laatste eenige dagengeleden door ophanging een einde aan zijnleven heeft gemaakt De eerstgenoemde werdsedert dieu laatsten Zondag vermist Niemandwist waar hij was tot de sluiswachter deslnisdeuren niet meer dicht kon draaien Bg onderzoek vond men bet Igk van bovengenoemden jongeling tusschen die deuren bekneld Volksdagblad Prins Wilhelm von Wied is op de jacht bij Potsdam door zijn paard afgeworpen en werd ernstig gewond opgenomen De rechterknie is gebroken maar bovendien doen zich verschijnselen van hersenschudding voor De Pransche bladen melden dat in het hotel de Nonailles te Marseille de eerste verdieping geheel is gereserveerd voor president Kruger en zijn ambtenaren die hem te Marseille zullen ontvangen Niettemin blijft de president slechts één dag in de havenstad STADSNIEUWS GODDA 3 Novembfr 1900 Bij Koninklijk besluit is o a aan den sluiswachter Johan Adam Raabe een pensioen verleend van f 502 Naar wij vernemen is alhier opgericht eenafdeeling van den schildersbond onder dennaam van Orabeth Het bestuur bestaat nit 5 personen Totlsten Voorzitter werd gekozen de heer A Brunt 2den Voorzitter deheer P Bertels 1ste Secretaris de heer M P J Marlet 2d6n Secretaris de heer M Binnendgk en Penningmeesteif de heer J P Lugthart De reizigers naar Rotterdam Maasstation moesten beden uitstappen aan de Plantage daar in de brug die daar is een schip aan den grond was gevaren De heer Weesendorp een oud Gouwenaar die vroeger als brievenbesteller later als post conducteur en daarna als assistent werkzaam was op bet spoorwegpostkantoor te Amsterdam is op den In November bijna plotseling overleden Op de Weesperzijde ter hoogte van de bierbrouwerij werd hiJ toen hij zich naar het kantoor begaf door een bloedspuwing overvallen waarop hg kort daarna overleed Hjj had 43 dienstjaren was bekend als een ijverig en nauwgezet ambtenaar begiftigd met de gouden medaille der Oranje Nassau orde en zou den 7nNov zgn 40jarig huwel ksleest vieren Uit het verslag van de den 18n Juni j l gehouden Algemeene Vergadering van de Koninklgke Vereeniging van gepensionneerde onderofflcieren en minderen bljkt dat door die vereeniging in bet boekjaar 1899 1900 werden ondersteund 264 behoeftige oudmilitairen en 261 weduwep waartoe een bedrag van f 19434 is uitgegeven Hier ter stede werden ondersteund 1 oud militair en 5 weduwen die te zamen f 235 ontvingen terwijl aan hen naar wij vernemen in de volgende week weder door de penningmeester der afdeeling Gouda een bedrag van f 130 als half jaarlijksche toelage zal worden uitbetaald Haastbecut 43 sollicitanten hebben zich aangemeld voor de betrekking van onderwijzer aan de openbare school alhier Dinsdag zal proefles gegeven worden waarvoor zijn nitgenoodigd de heeren Baron van Oude Tonge Maris van Cortgene Schinkel van Gouda en Breedveld van Lekkerkerk Stolwijk Maandagavond had de eerste vergadering der rederijkerskamer Excelsior in dit seizoen plaats Een verbodend verschijnsel was het dat dien avond drie werkende en twee adspirant werkende leden t9t de vereeniging toetraden Zó6 moet hét gaan jonge krachten moeten er in komen die zich onder leiding der ouderen knnnen ontwikkelen totdat zij geheel op eigen beenen kunnen staan en de laatsten voorgoed hun afscheid nemen OüDKWATBR Woensdagavond trad in de eerste bgeenkomst van het dep Oudewater der MaatscUappg tot Nnt van t Algemeen na een welkomstwoord van den voorzitter als spreekster op mej M Megboom van 8 Gravenhage Spreekster s onderwerp bepaalde zich er ons op te wijzen dat door vereenvoudiging vooral ook in de kleeding van de inrichting der huishoudens veel kan worden bespaard en zoodoende voorkomen wordt dat bg sommigen de balans tusschen uitgaven en flnancléele draagkracht uit t midden raakt Ook gaf mej Meijboom den raad door gezamenlijke groote inkponen van levensbehoeften enz zich heel wat fit te sparen welk behaald voordeel in de beurs dan voor heel wat nuttiger doeleinden beschikbaar blgven zal De zaal was goed bezet en mej Megboom oogstte door toejuichingen vaak den dank der opgekomenen Doch hoe wg ook instemmen met haar onderwerp van vereenvoudiging en haar strgd tegen weelde de raad om door groote gezamenlijke inkoopen zich uitgaven te besparen achten wij voor eene kleine plaats die bg afwezigheid V£ n vreemdelingen geheel van en door elkaar moet leven gansch geen geschikt middel en laten dien raad geheel voor rekening van de geachte spreekster Lekkerkerk 25 Oct Hedenavond vergaderden in de groote Boer de leden der afd Lekkerkerk van den Nederl Protes tantenbond Door den penningmeester den heer G Neven werd rekening en verantwoording gedaan over het afgeloopen jaar waaruit bleek dat ontvangen was f 95 06 terwijl de uitgaven beliepen 1 69 70 zoodat de kas sloot met een voordeelig saldo van f 25 86 Nadat de beschrgvingsbrief besproken was word besloten een afgevaardigde ter algemeene vergadering te zenden en voor vergoeding f 15 uitgetrokken Tot afgevaardigde werd benoemd de beer Dr L A van Langeraad tot zjjn plaatsvervanger de beer D Lugten Door de Commissie der Zondagsschool werd verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar Daaruit bleek dat de Zondagsschool bloeit en het aantal leerlingen steeds toeneemt De Commissie stelt daarom voor bet aantal commissarissen met 1 te vermeerderen Dienovereenkomstig wordt besloten Door den voorzitter werd daarop een woord van dank gebracht aan de 16 dames die geheel belangeloos en met voorbeeldigen ijver hnQ krachten en vrijen tijd aan de iZondagsschool ten offer brengen Ook werd een woord van dank gebracht aan het kerkbestuur voor het vrgwillig afstaan van het Kerkgebouw Op voorstel van den heer Lugten werd besloten de dames namens het afdeelingsbestuur schriftelijk een woord van dank te brengen Tot commissarissen werden herbenoemd de hh G Oskam en C den Oudsten en benoemd de heer G v d Voet Tot bestnnrsleden der afdeeling werden herkozen de bh Dr L A van Langeraad D Lugten en ö Neyen De voorzitter deelde mede dat 16 Nov a s voor de afdeeling hoopt op te treden Ds Oldeman nit Gouda De veehouder K D alhier had het ongeluk in Gouda bij het vastbonden van een 3jarig paard onklaar te geraken Hg viel en kreeg een wiel van den wagen over het hoofd Terstond moest hg zich onder geneeskundige behandeling stellen VriJ ernstig was hii aan het hoofd gekwetst Rechtszaken Naar men verneemt heeft de rechtbank den heer A Kemmerde gewezen kastelein van de Rotonde te Blaricom van rechtsvervolging ontslagen op grond dat hg uit noodweer heeft gehandeld Bet doel treflTen Het doel te treffen zulks is de wonsch van elk schntter het is evenwel een ieder niet gegeven eea goed schntter te zijn en hiertoe behoeft ook veel oefening De kracht van een leger hangt af van de juistheid der schoten d w z dat de kogels hun doel treffen Wg hebben zulks nog in de laatste dagen gejien dat een bandje vol Trans aalsche Boereu een gansch legercorps tot staan hield Waarom P omdat de kogels der Boeren hnn doel troffen en dit zelfde had zich reeds in vroegere gevechten tegen de Engelscben voorgedaan Zoo is het ook met de geneesmiddelen gesteld de geneesmiddelen die het kwaad rechtstreeks aanlMten zullen zeker eene goede nitwerlfl Wahfenen Het tegen woordig zoo vewnaafde mid del dat zgn wereldlijk succes daaraan te danken heeft dat het recbtntreeks het kwaad aantast zgn de Pink Pillen van Dr Willams Zjj treffen eveneens het doel en daarom zegepralen zg in zoo vele gevallen die als hopeloos be schouwd werden Ziehier weder een Ier vele attesten die dagelijks tot ons kom Met voldoening deeljik U mede dat Uwe Pink Pillen van Dr lilliams mg goed hebben geholpen zg haten t kwaad terdege aangetast Ik gevodfmij geheel hersteld want voorheen was 3 lijdende aan rheumatiek en zennwtrekki get W NghoÖ te Losser Overgssel Diegenen die gebrïk maken van de Pink Pillen zullen er de b te resultaten van bekomen Zij zijn krahtdadig voor bloedarmoede verlamming aggemergstering rheumatiek heupjicht uwpijn St Vitns dans hoofdpijn zenuwzieie kliergezwellen enz zg zijn een hernienjitr van het bloed en een spierversterkend nd el Zg geven schoone kleuren aan de blel c gelaatskleuren handelen in al de tg erken der verzwakking bg de vrouw en eroorzaken bg Jen man eene werkdadige king tegen al de ziekten veroorzaakt door ehamelgke eu geestelijke overspanning en or buitensporigheden Prijs f 1 75 de pos f 9 per 6 dooien Verkrijgbaar biJ SabiIiè Steiger 27 Rotterdam hoofd de thouder voor Nederland en Apotheken Franco toezendjg tegen postwissel Ook echt verkfebaar voor Gouda en omtreken bij Wolff I co West Haven 198 Men geve achjlat de echte Pink Pillen van Dr Williami zidin een houten kokertje bevinden met roifdeurig papier omwikkeld waartp met bpwe letters gedrukt staat Piluh Pink poi Personme Palet du Dr Williamt Verder IPet zich op ieder uitwendig omhulsel bevi n een wit strookje papier over de lengu der étui geplakt waarop staat Prijs If Sld de doos 9 Old per 6 dooien Hkt depath uder voor Nederland Snabilié Ste 27 Rotterdam Voor de gebruikswijze rtlipkge men de ingetloten Hollandeehe Circilfre Ueurs van Aaislerdam Slotkr8 81 98 98 Vrkra l s v loo f 8 88 t 8 MVi ml u l D Wt Ned W $ VJ ito dito dllc t ito dito dito 8 UoKtu ÜM Ioudl 1881 88 i iciUS Insola i igl8 81 5 o8T Ol m p pier 1888 idito Q siWel 1888 I Po Tt 8iL fil mot coupon ilo tioket 8 98 6 l V 101 87V 8 8AJ 10 S4V 00 91 881 485 851 108 804 U4V 98 118 UOVi 90 v ii Vi VJ 8Bl 100 55 15 181 97 88 10 100 114 iTiv 51 105 74 104 87 9V T 581 I 0 110 108 a 108 M 99 11 100 U7V inv 101 8l l IW o Oeooni 1880 4 jobi Both 188 4 dito Hop 188 90 t dito kgoud leen 1889 8 dito ito dito 188 B A lfp6t ohuldl881 ruBKHJ ilopr CoDT Ioen lSSO i e leoning Mtio D VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GO0DA m 31 TelevAMMi Burgerlijke Stand GEBOREN 30 Oct ElisabMh EngeHna ouders H van Hofwegen en C Hageman 81 Marten ouders M Schutte en P Sngder Cornelia Elisabeth oudtrs O Nieuwland en M T Hartog 1 ov Pieter ouders 6 C van Welzenis en J J Stalenberg Thomas ouders T Binnendgl on G van Bjjk 2 Jacobus Antonius ouders J Nieuwenhuisen en C P Tmijen Aaltje ouders L Berlijn en J M de Wit OVERLEDEN 1 Nov E Bemtsen wed C Maris 61 j 2 C Laarier 7 w ONDERTROUWD J J van der Meer en M J Goéppinger Haarlem C Verdauw Barwondswaarder en N van Wingerden J P Flux en C M C de Groot J J van Duuren en A C Lnynenbarg W Vonk en J Dirkse L Verwoerd en JSmits J E Stok s Gravenhage en E M Vermaat Moordrecht GEBOREN Adrianus ouders W Van Dam en A van Dam Elizabeth Commerentia ouders J A Ham en E van Hertam OVERLEDEN B Kisman 2 w OaqipfvaaTLgren de N0UVÏ AÜTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoflfen met b behoorende garneeriugen Blou§en Peisiio r § eu Pelterijen B SAM8Q 1 ADVERTEINTIEIN V Ondertrouwd BETSY VERMAAT IN J E STOK 2e Luit Infanterie N I L SE AOE 2Nov mberl900 Receptie 18 November van 2 4 uur Markt A No 94 Huwelijksvoltrekking 24 November Eenige en algemeene kennisgeving V Do Heer en Mevrouw van de VELDE SxiTB betuigen hun hartelgken dank voor de vele vriendelgke bewijzen van deelneming hnn in de laatste weken betoond Wordt bevraagd met FEBRUARI a 3 een Dienstbode Adres Mevr SPAANDERMAN Gouwe C 84 Spreekuur Donderdagavond tusschen 8 10 uur Tiendeweg Ö9 Voor het aanstaande T yiCOLAASFBSST ontvangen eene prachtige Collectie KAPPEN Banden fdorhangers Onderhangers en Bloeoien is papier en dpek vemikkeld Brittannia Metaal Gristal eo Porcelein met Nikkel FETBOlEÜKEACmS geheel renkrtoos in Koop en in Huur De El Uge voor St Nicolus is boven Beleefd wordt iedereen nitgenoodigd dezelve te komen beilcbtigan C0MMI8SAEISSEN voor de bereidiHff en uitdeel i 111 SOEP te Gouda lokaal PROVENIERSHUIS hebben de eer hunne Stadgenooten kennis te gaven dat Zg voornemens zgn eerstdaags rond te gaan met de LIJÏÏEI Ur inleekening vaC Soepkaarien voor den aanstaanden winter Zg nemen de vrijheid de deelname daartoe bijzonder aan te bevelen ten einde bg te dragen tot de instandhouding van een der nuttigste instellingen alhier Commissarissen voornoemd J M NOOTHOVEN va GOOR Voorzitter C V VEEN vice Voorzitter H GROENENDAAL Penningmeester Mr D N BROUWER G PRINCE A W ROES J A P MONTIJN F HERMAN Fz A VA VEEN H KNUTTEL P m KAADT H J DE V006T Secretaris Fijne Witte Port per lleseii f l SO Aanbevelend SLOTEMAKEB CO EENEESOÜBEJEmES Aanbevelend Firma C Loiirens Hoofdprijs BT 50U 0O0 Mk Do pnjzeii zij door don staat geRarandeord Hen biedebet luk de hand UltaoodJginf tot deelneming in de Kansen im de door den Staat HnmburR gewaarborgde groote Geldlotürij waarin zeker U Millioen 202 000 Uark gewonnen moeten vorden De prijzon van deze Toel voordeel biedende Geldloterij die vol Rene het plan slechta 118 000 loten bevat zijn de rolgendg Pe boogBte pr s is eventueel 600 000 Mark IBpT a 10 000 Mark Premie Va 300 000 Mk 1 pr a SOO OOn Mark 1 pr a 100 000 Mark priJH a 76 00 Mark pryz a 70 000 Mark 1 prija a 5 01 0 Mark 1 prijs a flO noo Mark priji a f 5 Ü0O Mark pr z a 50 000 Markl prijs a 4 000 Mark 1 prija a 30 000 Mark 9 prijz a S0 0 0 Mark öepr a 8 000 Mark 10 ï pr a S 00 Mark 166pr tt 4 pr a flia pr a 1 30 pr a 20 pr a 77pr a SttOBS pr I Stf Upr a l 0 US Ilt 100 M 10883pra78 4l 21 M 2 000 Mark ÏDO Mark l r tiO Mork aOO Mark 2 O Mark aOH Mark 1 R Mark totaal Bfl oro prijzen De UoofdpiiJH in do I o klasse bedraagt Mark 60 000 Btijgt m de ïe kl tot BB 000 M in de e tot f 0 000 M m de e tot 85 000 M in da ï e tot 7P 000 M in de 9e tot 76 000 Mark in de 7e tot 200 000 Mark en met de premie un 300 000 M event tot BOO OOO M Voor de eerste prijstrakking die officieel ie vastgesteld kost een eheel origineel lot ileohtf Guld 3 60 een half orinineel lot slechta Quid I 75 een kwart origineel lot slechts Guld O UO Uo inleggolden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lyst der prijzen worden aangOKBven in het officieoio trekkingsplan voorzien van het Wapen van don Staat welk plan ik op aanvrage gratia verzond Iedere deelnemer in do lotsrij ontvanst ongevraagd üumi ddullijk na de piaata gohad helibende trekkuig de offii ieelu trekkmgslijst De uitbetalmflT en verzeudinR van de prl3Zt n geschiedt door mij en dirokt on prompt aan de winners en onder de strenjiste i etieiiuhoudmi f Iedere bestellmK knn men eonurtulig por poetwisael opgev n ok tegon r mbonre i tr Men wende zich dus mot de aanvraag om toezending van totou voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogel k of uiterlijk tot 22 Noveniber e k met vertrouwen tot Samiui llcckscher Sciir Bankier en Wuuelkantoor in Hamburg Duitachland