Goudsche Courant, dinsdag 6 november 1900

i o 8344 Dinsdag 6 i oveijiber 1900 30ste Jaargang B B I SWSBaWSB ii ii DlieuwS en Advertentieblad véor Gouda en Omstreken Telefoon I o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 26 ti anco der post L70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Telefooi I 8 ADVËBTENTIEJV worden g eplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruirnte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd mam tessdofm te GOUIIil op DINSDAG 6 NOVEMBER 1900 des morgens ten nren aan het lokaal wijk K No 232 aan de Peperstraat van leubelen en Huisraad eenige lappen antieke HruiMeliehe Kant eene parttj KACHELS van de bekende iabriek van Alpuosse Deoos te Leiden en eenig gewerkt GODD en ZILVBB en JVWESLEJS Daags v66r de verkooping van 9 12 en van 2 i nren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris 6 C FORTDIJN DHOOGLEEVER te Gonda Echte l eldsebe Wollen Dekens Bekende oude rabrikateo zoowel in Effen U Fantasie ALLE PRIJZEN In de AVONDSTEE Dubbele Buurt II 13 Zön heden ontvangen de nieuwste modellen UWNAIENTËÜ m fraaie GAÜBULONS steeds gesorteerd in GASFORNÜIKEN KOOKPLATEN BADEN en GEISERS tegen concnrreerende prjjzen Aanbevelend M M VAN L00 Gasfitter Tel No 117 EEÜIBBEFOTTANTESE Meu wordt verzucht op t MERK te letten DIT HIT MlOUUJN TA M KAVENSWAAYZONEX GORINCHEM Deze THEEËN worden afgele rerd in Teraegelde pakjes van wyy IWM en een half en een Ned on met vermelding ran Nommer en kPr B Toorzien van oevenstaanrt SMerk volgenfl de Wet gedepo neerd Zich tot de uitToerioK van ge erde ordera aaobeTeleode 1 BRËËBAART L7 SLEMPPOEDbR BIJ WOLFF É Co WESTHAVEN 198 aebroedersSTEEITSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Gorbeilles Jardinieres Booqaetten eni GRAF en FEESTKRANSEI7 Groote voorraad KAMERPLANTEN ilanle i en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van JSSKCTEN CllHSR Dood nlle Insecten Door bijvoeging van 40 deolen water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht OnschadeISk voor vruchten bloemen en planten V Liter 10 50 L i0 80 1 L I 1 50 6 L f 7 TELEPH No lU IN DE ROODE LAARS Lange Tiendeweg EN DE I GOEDKOOPE WINKEL Kleiweg hoek Turfmarkt Een Groote Sorteering Schoenwerk als HEEREN DAMES en KINDER VILTPANTOFFELS in alle Soorten en Modellen Ook WATERLAARZEN TACHTLAARZEN VETLEER RIJ6B0TTINES VETLEEE SCHOOLLAAR ZEN ijzersterk en vele soorten VACHTPANTOFPELS Fijne WËENER DAMES WINTEBSCHOENEN en RUSSISCHE WINTBBPANTOFPBLS Aanbevelend J ZonnCVCld Goudsche Melkinrichting gevestigd TURFSINGEL TELEPHOON No 21 De prijs der BOTER ia van ai 8 NOVEMBER a s tot nadere aankondiging vastgesteld als volgt Gepasteiii iseerde liooniboter ƒ 0 75 per KG Heiegen Rooin of Keuken boter 0 65 per K G Bestellingen kunnen aan de Wijkknechts worden opg eg even en worden tweemaal daag s aan huis bezorgd Ontvangen het nieuwe merk l B BEETOB nENEM Wl IMIB ALEEST EENST m UECELENEÜES SDiïWEEIN Verpakt in kistjes van BO en lOO stuks Prima 3 Cts Sigaar HarLd jrerls 3S ra a lE3 n od el Sigarenmagazp Korte Tiendeweg D 2 I VAii WIjriGAAIIDCW StJLTAUË ZEEPPOEDER wordt uitsluitend voor ZSBP gemaakt en is in gebruik BETEB en véél goedj kooper dan elk ander Zeeppoeder Ze i gegarandeerd ZUIVEB en OlfVBBVALSCHT VBREENIGDE ZEEPFABRIEKEN Bonerilam Probeer vooral onxe Stuiveraueep Zendt Uw strookjes voor de 7de Premiej verdeeling Sluiting 31 Januari a s VERHOEFF S welbekende ZWAAR GEVU LDE BOTERLETTERS zijn weer DAGELIJKS VERSCH VOORHANDEN Niettegenstaande d hooge prijzen der Amandelen z l er niets worden Ontrien om diezellde reeds zoo gunstig bekende BOTEBLETTBRS te leveren J A VERHOEFF Confiseur Hoogstraat iPaiH Expcner l Sarli iu w dl dit mid 1 W t TViMnad noM aU r jiai 4 imltnil auinraid ta B KhMaft lid aAtVrfoiiJlMi pij eo i o O d l ▼ I ooki iaa Twirouwtii M i lett m kM hkriaknuct ri l i l reo 60o 4 ï iiid BuMl apetlukiiL Is Inlterlm W notk OébBi n layll SMien t Onderlinge Noord Nederlandsohe V eeverzerebihgM aatsghappu Ie LEEliWARDEÜ Deze Maatschappij is door hare inrichting zeer voordeeUg en oMe le Zij verzekert Huuaeee en Paarden monder eenige inlage bij de toetreding terwgl men zich slechts voor een hatf jaar verbindt Zij vergoedt voor Rundvee SO en voor Paarden ÏO dor ingeschreven waarde Sedert haar 9 jarig bestaan heelt ziJ zich gekenmerkt door lagen omslag en daardoor gtoiote deelneming Bijna tt OOO polissen zp reeds afgegeven De inrichting is op zniver coöperatieven grondslag en directe nitbetaling gewaarborgd Oceral in Mederiand o If e de jfiJBJWTK gevraagd Inlichtingen verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij Willemskade 41 te VKKVm MHOBIV POPPEI PRUIKJES worden in alle soorten vervaardigd bS M TIMMERMANS Coiffeur DUBBELE BUURT EEN EKSTER oog tcratteu eeltknohbelt enz kan men in eenige dagen gemakkelijk en zonder pjn verwijderen met de tinctuur van Professor MARCUS Flacons met penseel en gebruiksaanwijzing tS Cent per stuk bü J VAM OIJE f Kleiweg No 2 Godda Ondergeteekende deelt bij deze het geachte publiek van Gouda en omstreken mede dat biJ zijne STALHOUDERIJ heett uitgebreid en in staat is alle verlangde orders uit te voeren Aanbevelend F GHRISTENSEN Teleloonnnmmer 85 Stolw kerslnis Tevens zijn de HH OOSTERLING Hoogstraat PEETERS Wpstraat en KROM Ifarkt bereid orders te tel eloneeren 11 Wie werkelijk prijs stelt een lEClELIJK te hebben laat zich fotografeeren in de toiografitehe MunMnrieMing STTJIDIO Tan P V D WAALS Fl SINGEL 661 llill ÖIS Bil üe Abonnenienta VoorstelltuK Donderdag 8 November 1900i HET ROHERDAMSGHE TiWHEElQEZELSCHAP Directeur P D VAN EIJSDEN ooalsdeWaderen j Comedie fa 4 bedrijven Aanvang aekt uur ér Gewvne bepalingen Sn prijzen Gouda Druk van A BRINKMAN Zn UuiteDlandscli Overzicht Op ijn reis naar Lyon werd President Lonbet aan het station door alle autoriteiten ontvangen Na een toespraak van den burgemeester begaf de stoet zich naar de Place de la République waar het monument voor wijlen president Carnot werd onthuld Er waren strenge ordemaatregelen genomen Minister president Waldeck Bousseau herdacht in zijn rede de daden van Sadi Carnot Na de ontvangst begaf de president zich naar het dejeuner van de Kamer van Koophandel langs den geheelen weg met geestdrift toegejuicht BiJ de receptie in de prefectuur zeide de heer Loubet tot den aartsbisschop Men moet niet de meening wortel laten ichieten dat de regeering een vijandin ia van eenigen godsdienst eeredienst of eenig geloof ZiJ eerbiedigt die alle zy doet alles om de katholieke geestelijkheid te doen eerbiedigen en zal dit weten te doen verstaan aan allen die onderwijs geven Sprekende tot de officieren zeide de president GiJ weet dat de regeering en de president der Republiek er altoos naar gestreefd hebben eik misverstand omtrent hun gevoelens weg te nemen Ik weet dat wg kuninsa iiekaneo op uw trouw en toewijding Bij het banket in het stadhuis las president Lonbet alvorens op de rede van den burgemeester te antwoorden een telegram van den Czaar voor gedateerd Livadia 3 November en gericht aau president Lonbet De Czaar herinnert aan de belangrijke diensten door Carnot aan Frankrijk bewezen en zijn ijverige medewerking aan het groote werk der toenadering van de beide bevriende en verbonden landen met een werkelijk vredelievend doel Ten slotte zegt de Czaar 4at hij in gepachten aanwezig is bj de plechtigheid der onthulling van het monument Het telegram werd met een langdurig applaus begroet Loubet zegt dat Frankrijk den keizer van Rusland dankbaar is op dezen dag dergelijke gevoelens te hebben uitgedrukt Langdurige toejuichingen De wïzigingen in het Engelsche Kabinet gaan gestadig voort zonder dat maar zelfs da Standard met ween ped moet erkennen de positie der Regeering er door verbeterd of versterkt w rdt Wij moeten gulhartig erkennen dat naar ons oordeel weinig of niets gedaan is om het gezag dei Begeering FEVlLLmiOX 25 Micheline lag verbaasd den armband schitteren op haar blanken arm Serge greep zonder een woord te spreken naar het gouden kleinood deed het van den arm ziyaesr vrouw af en slingerde het na eenige schreden verder op bet terras gegaan te zijn met eene vlugge beweging in het water De armband beschreef een snellen en schitterenden straal in het duister hij deed eenige droppels spatten waarna het water weder stil werd Micheline zag Serge verbaasd aan Daarna kwam deze weder in eene nederige houding terug en sprak Vergeving De jonge vrouw antwoordde niets maar hare oogen schoten vol tranen een blijde glimlach kwam op hare lippen en den arm van haar man stevig omvattende trok zy hem mede naar de zalen waar de gasten zich bevonden Daar werd gedanst De juffrouwen van Pontoise de meer voonwrae jonge dames van Creil die op het feest gekomen waren wilden eene w schoone gelegenheid om hare beenen eens te bewegen niet verhezen Onder het welwillend toezicht harer moeders die langs de kanten als toeschouwaters zaten vermaakten zij zich zij deden het ondot de verstikkende te verhoogen en het is zeker de vraag o het resultaat der verkiezingen hetzelfde zou zijn geweest indien deze wijzigingen te voorzien geweest waren Wanneer het hoofdorgaan der conservatieve partij it zegt dan is het dnideli k hoe weinig ingenomen men is in alle Engelsche kringen met het chassé croisé dat de Engelsche ministers thans uitvoeren De tot dnsver bekende wijzigingen in het Kabinet komen ongeveer op het volgende neer Lord Salisbury verlaat het departement van buitenlandsche zaken en vervangt Lord Cross als Lord Privy Seal Lord Lansdowne vervangt Lord Salisbury aan bnitenlandsche zaken St John Brodrick vervangt Lord Lansdowne aan oorlog de heer 60schen verlangt naar ztjn welverdiende rust en wordt aan marine vervangen door Lord Selborne Sir Matthew White Ridley verlaat binnenlandsche zaken waar hiJ wordt afgelost door Ritchie die als president van den Board of Trade zal worden vervangen door Gerald Balfour Eindelijk heett Lord Cadogan plan om af te treden als Lordlni tenant x n Ierland waarvan weer het gevolg zal ijii dat Walter Long als zijn opvolger optreedt dat Lord Londonderry in Long s plaats president van den Board of Agriculture wordt en dat de onder staatssecretaris voor oorlog Wyndham naar Dublin Castle al verhitteBn als chêT Sëóretarrs voor Ierland Ten gevolge van al deze wijzigingen moeten dan nog vervuld worden de plaatsen van onder minister voor buitenlandsche zaken Brodrick onder minister van koloniën Lord Selborne en onder minister van oorlog Wyndham Het is nog niet uit zooals men ziet Uit East Londen wordt aan de Matin geseind dat generaal Brabant chef der Kaapsche kolonialen in een redevoering tot zjjn troepen het betreurde dat er tijdens zfln afwezigheid ongeregeldheden hadden plaats gehad HJ voegde er aan toe dat Lord Roberts de muiters streng zou straffen Achteraf blijkt nog dat generaal Brabant gedurende eenigen tijd geschorst is geweest De reden wordt niet gemeld Er zullen binnenkort 5000 paarden naar Zuid Afrika gezonden worden Volgens de laatste opgaven van hetWarOfflce verteren de Engelsche in October 3601 man Er sneuvelden of stierven aan ziekten 15 officieren en 152 man gewond werden 43 officieren en 467 man aan hun wonden stierven 3 officieren en 85 man De totale verliezen bedragen thans 46 026 warmte en met al de uitgelatenheid van jeugdige dorpelingen die door de genoegens van het bal nog niet verwend zijn Serge en Micheline gingen snel de zalen door tusschen twee figuren eener quadrille en kwamen in de serre die mevrouw Desvarepnes tot boudoir diende Daar heerschte eene aangename koelte Cayrol had er reeds met Jeanne zijn toevlucht genomen De tegenwoordigheid van Jeanne hinderde Serge geducht Hij wist een woorwendsel te vinden om zich voor eenigen tijd to verwijderen zijn bruid in het gezelschap van Cayrol en Jeanne achter latende In een der nevenzalen trof hij Herzog aan die juist op het punt scheen om heen te gaan Wel waarde prins wat ben ik gelukkig datik mij een oogenblik met u aÜeen bevind I sprak de Duitscher op dien familiaren toon waardoor hij zich spoedig eigen met de menschen wisl te maken ik was er op gesteld om u te compliraenteeren Gij hebt nu eene zeer mooie positie Ja ik heb eene lieve vrouw antwoordde Panine op koelen toon En die oo rijk is vervolgde de financier 0 dat is het lot een groot heer als gij Waardig Ja gij zijt als de doeken van groote meesters die een prachtig bewerkten rand behoeven Nu gijhebt uwe omlijsting en zwaar verguïd ook A propos ik was niet bij de lezing van het Contract en heb vergeten bij Cayrrtl daarnaar te iniorraeeren Welke zyn de voorwa arden van uw huwelijk De prins keek Herzog aan met een blik die juist niet welwiUeod mocht hoeten Maar de finan Te Bloemfontein zal een vast garnizoen sterk 7000 man gelegd worden Bij Edinburg werd Woensdag de spoorweg verwoest Te Jagersfontein Fanresmith en Philippolis zjin do levensmiddelen zeer schaarsch omdat de Boeren de verbindingslijnen verbroken hebbon Volgens den Standard correspondent te Pretoria is er een dagorder aan het leger veifMhenen waarbij generaal Kitchener tot opperbevelhebber benoemd wordt in de plaats va4 Lord Roberts die naar Natal vertrokken is Dagelijks Worden de treinen komende uit het Zuiden aangevallen voegt de correspondent er bij Volgens denzeltde is De Wet alwéér verslagen en verloor hü alweer twee kanonnen nu bij Parijs waar Knox en Delisle hem zware verliezen toebrachten Alweer ontanai te De Wet blijkbaar Malaria heerscht te Pretoria Verleden week word de vrijwilligerscompajnie van bot Berkshire regiment door 60 Bieren overvallen De heeron sliepen in de loèrtgraven en werden door de Boeren onzacht wakker geschud pe ki nonnen door Knox bij Vrcdofort op Db Wet veroverd blijken te bchooren tot dl U batteriJ door do Engolschen bij Sauna s PBst verloren Over den oorsprong dor Carlisti sohe bewegmg in Spanje is nog altjjd niets bekend Hot valt natuurlijk inooielijk betrouwbare berich ten uit hot binnenland te krijgen Men weet alleen dat de beweging krachtig optreedt De grondwettige rechten ziJn door het geheele land geschorst een maatregel die naar Azcarraga in den ministerraad mededeelde in staat stelde over te gaan tot de gevangenneming van Markies Villadaries den vertegenwoordiger van Don Carlos en andere leiders der partij Aan de prefecten is een circulaire gezonden met last alle maatregelen te nomen tot handhaving der orde en tot het gevangennemen van de leiders Voor de beweging worden door de bladen twee oorzaken gevonden In de eerste plaats de ongelukkige toestand van de uit de koloniën teruggekomen soldaten die natuurlijk niet aanstonds in het burgerlijk leven een plaats konden vinden Verder zou ook niet zonder invloed zijn de opwinding welke is ontstaan door den nog steeds voortdurenden strjjd over de prinses van Asturie met graaf Caserta Voor Spanje is dit alles dubbel jammer omdat alle krachten zoo noodigzijn voorde ontwikkeling des lands cier zag er met zijne neergeslagen oogefl en zijn ronden rug zoo vrijpostig uit dat Ser je niet kon nalaten hem te antwoorden Wy zijn getrouwd buiten gemeenschap van goederen Zoo zoo Normandisch gebruik hernam Herzog wiens gezicht betrok Men heeft my dus goed ingelicht dat mevrouw Desvarennes eene Trouw van groote wilskracht is Ztj heeft het bewezen Buiten gemeenschap van goederen En lati gesloten oogen hebt gij waarde prins ditcontract geteekend Best best Zoo doet een edelman Hij zei dit met een goedig uiterlijk Maar terstond voegde hij er onbewimpeld bij terwijl hij zijne oogen met een vasten btik opsloeg en zijn mond zich tot een ïronischen glimlach plooide Hoor eens myn waarde gij iijt er ingeloopen Mijnheer sprak Serge op hooghartigen toon Sstt het IS nu te laat en bovendien doelloos hernam de financier Laat mij u liever uwe positie verklaren Ge hebt u zelf de handen gebonden Gij kunt over geen cent van het geld uwer vrouw zonder hare toestemming beschikken Wel hebt gij invloed op haar wat zeer gelukkig voor u is Evenwel kan men voorzien dat hare moeder haar raad zal geven En die moeder is vasthoudend Prins prins wat hebt gij u leelijk laten beetnemen Dat had ik niet kunnen denken Serge die een oogenblik uit hot veld geslagen was kreeg zijne bedaardheid terug en zeide terwijl hij Herzog vlak in het gezicht keek Ik weet niet welk denkbeeld gij u van mij Onze gezant te Madrid beeft onlangs eenigg raededeelingen gedaan over de rijkdommen van dit land dat bij groote inspanning tot verbazende welvaart zon kunnen komen Alles wekte den indruk dat als de krachten die tot dnsver aan de koloniën waren besteed aan het moederland ten goede kwamen het verlies der koloniën geen ramp zou zijn De verkiezing in Amerika Hoe meer de dag der presidents verkiezingen in Amerika nadert des te hooger gaan de golven der algemeene opwinding door het geheele land Vooral vreest men voor ongeregeldhoien te New York en wel gedeeltelijk door de heftige redevoeringen die de heer Croker van Tammany Hall tegenwoordig hondt waarin hij ziJn aanhangers den raad geeft geweld te gebruiken wanneer zij zien huu doel niet anders te kunnen bereiken De Tribune heeft den heer Croker er intuspchen aan herinnerd dat een ander democraat mo Kanc wegons een dergelijke poging om op de verkiezingen invloed uit te oefenen met zeven jaar tnchthuisstraf is gestraft Bovendien deoien de bladen vOi schillende bijzonderheden uit Croker s verleden mede hoe hf bijvoorbeold reeds eenmaal van moord beschuldigd is doch door do verdeeldheid der jnry ongestraft bleef Een Donderdag te New York gebonden groote Duitsohe demonstratie bewees dat liet Duitsche element in Amerika voor Mc Kinley is Ondanks den motregen en de modderige straten was de Zivtcrdag gehouden processie onder de auspiciën der zakenmenschen republikeinsche en Sound Money vereeniging oen schitterend sncoes De 4 mgl lange weg was vroolijk versierd Er had zich een juichende menigte langs opgesteld Men schat het aantal deelhomers aan de processie op honderdduizend Er waren tallooze muziekgezelschappen in den stoet De meest matige berekeningen der republiekeinsche leiders geven aan Mae Kinley 266 stemmen De democratische leiders blijven niettemin voortgaan hun vertronwen uit te spreken dat Bryan winnen zal Verspreide Berichten Fb nkruk Donderdag Allerheiligen en dns een feestdag werd de Tentoonstelling bezocht als op een gemiddelden Zondag er kwamen 480 884 bezoekers tegen een officieolen koers der tickets van twintig centimes en zelfs des gemaakt hebt mijnheer en ikJ grijp met met welk doel gij zoo tot mij spreekt Uit belangatelling in u viel de financier hem in de rede qGij z t een innemend mensch ik mag u gaarne lijden Met Uwe liefhebberijen kunt gij binnenkort wel in verlegenheid zitten Kom dan bij mij ik zal u zaken leeren doen Tot weerziens prins En zonder Serge den tijd te laten om hem te antwoorden verliet Herzog de zaal De woorden van den financier hadden den prins onaangename denkbeelden in zijn geest opgewekt Was hij werkelijk de dupe geworden van mevrouw Desvarennes en had deze onder den schijn van grootheid en edelmoedigheid hem ala een onnoozelen bloed geheel van hare dochter afhankelijk gemaakt Hij beproefde weer opgeruimd te worden Micheline heeft mij lief alles zal goed afioopen sprak hij in zich zelven Mevrouw Desvarennes had zich bij de jonggehuwden gevoegd De zalen waren allengs ledig geworden Serge nam Cayrol ter zijde Wat zijn uwe plannen mijn waarde vroeghij hem Gij weet dat men op het kasteel eene kamer voor u gereed gemaakt heeft f Ja ik heb mevrouw Desvarennes daarvoor reeds mijn dank betuigd maar ik wil naar Parijs terug Ons paradysje wacht ons ik wil het heden inwijden Ik heb mijn rijtuig hierheen doen komen Maar dat is eene ontvoering zeide Serge vroolijk H or li veniolg f