Goudsche Courant, dinsdag 6 november 1900

Vikrs Slotkrs siV 81 m 98 m lOOV 8V 88 V i H 6 Vl 101 67V 5W BS ld 10 V oov 1 mu gsi S 5 lOS 804 94 118 110 90 891 11 10 1 881 1 MS stellingen echt dramatisch zgn toegegaan Den eenen dag vocht de directeur met een toeschouwer een anderen dag de regisseur met een bezoeker en toen een slechte tenorzanger in Traviata optrad maakte men zooveel leven dat de zanger oen half uur tevergeefs trachtte tegen het rumoer in te zingen en eindelijk maar van het tooneel ging waarop de directeur bekend maakte dat de tenor ontslagen was By Fanst werd een anderen zanger op dezellde wijze algemaakt Dit werd echter niet door den directeur maar door den regisseur medegedeeld want het publiek verlangde ook het aftreden van den directeur die het dus maar verstandiger vond zich niet meer te vertoonen jde kwaliteit 26 5de kw Uiteit 21 cent per h ilf Kilo Vette Varkens redelyke aanvoer iste kwaliteit 23 ade kwaliteit 21 3de kwaliteit 18 cent per half Kilo Sch ipcn en Lamtneren goed aangevoerd üe handel was in vet Vee en Vette Kalveren stadig pnjshoudend Varkens en schapen traag minder in pnjs AüVKRTI f riEL Tot onze diepe droefheid overleed heden na een kortstondig doch geduldig Ipen ons iimig gelield Dochtertje en Zusje BARENOINA HARGARETHA in den onderdom van 11 jaren Uit aller naam B 1 SCHOLTEN D P SCHOLTENVAK DBK HOKK Gouda 4 November 1900 Flnveelenaingel 682 De jAllgemeine dentsche Sprachverein schrijft een prijsvraag uit voor de beste verdnitsching van de volgende woorden Amateurs Baby Concours hippique Couplet Hotelrestaurant Pedal bg het rijwiel ons woord trapper kent de Duitscher niet evenmin als het woord flets ol iets dergelijks korter dan Fahrrad Record Eeclame Rochade en rocheeren en Sweater als kleedingstuk De prgzec zgn 5 mark voor elk woord De woorden mogen in geen bestaand woordenboek voorkomen en de antwoorden moevóór 31 December 1900 worden jngezonden bü dr Siebert te Wilmersdorf bij Berlijn Wegenerstrasse 19 In het M t d Vervalachingen wordt naar aanleiding der procedure in Engeland het volgende gezegd Drie gevallen ziJn mogelijk De exporteur is óf schuldig d w z heelt zjjn boter met margarine gemengd 61 hjj is onschuldig en de menging heelt plaats gehad door den detailverkooper in Engeland ól niemand heelt geknoeid en de boter vertoont de bekende abnormale samenstelling in het najaar zoodat z j ten onrechte bij de analyse voor margarinehoudend kan aangezien worden flWij gelooven dat voor al deze gevallen slechts èén werkelyk aldoesd middel is aan te geven en wel een persoonlijke inspectie door eej van Staatswege zonder bezwaar van s Lands schatkist aan te wijzen commissie Deze zou uit drie leden kunnen bestaan nl een deskundige een handelaar en een rechtsgeleerde WiJ zijn overtuigd dat geen degelijk la brikant het minste bezwaar zou hebben indien het de verdediging zijner reputatie zou gelden een dergeljke olflcieele Commissie de meest volledige inlichtingen te verstrekken Wie niet knoeit vreest geen inspectie zgner labrieken magazijnen of boeken en daar bijv bg eene beschuldiging van de aanwending van margarine zooals in casu deze toch zeker ergens gekocht en de aankoop geboekt moet zijn zou de knoeierg onmiddellijk bewezen kunnen worden Nu zal men zeggen ja maar een fabriek die tevens margarine verkoopt kan deze met eerlijke doeleinden inkoopen Ons antwoord is zeer zeker doch dan geven toch de labrieksboeken zonder eenigep twglel uitsluitsel op de vraag of er geknoeid is terwgl ook het personeel bjj de enquête gehoord zou kunnen worden Buitendien is er verreweg de meeste gevallen alleen sprake van fabrie Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elliander staande prachtige Paklmizeii gelegen te Gonda aan de Tarfsingcl Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 In de AVOITDSTEE Uubbele Ituurl B 13 Zljn heden ontvangen de nieuwste mddellen ySORNAHENTe en Fraaie mmMh steeds gesorteerd in GASKACHELIS GASFOENUIZEN KOOKPLATEN BADEN en GG 1SERS tegen concnrreerende prjjzeg Aanbevelend M M VA LOON Gasfitter Tol No 117 Winterdleist 1900 AaoKevangeD 1 October TUd vai Greeawicli Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 8 48 4 89 4 64 5 11 8 18 7 17 7 8S 7 44 8 14 8 17 8 8 9 14 10 09 10 11 10 40 11 1 5 01 1 8 84 J 10 19 6 11 r 8 8t S 10 80 6 18 f 8 41 J I 10 87 8 89 8 51 4 08 6 17 5 41 8 89 7 47 8 07 r 8 50 8 5 5 10 80 10 45 11 01 11 47 1 68 6 10 7 48 8 45 11 81 J 0 6 80 t 7 67 ll 8 AUxa 1 M sl Uil ElU bi b W L Op te tm i j Zoiuüj M nim Diiud Ü A t mMl i tt oor d H T bjgb r teg nblm mAtpnji g HolU i h Si i L BUn rolen t wjii 1 A11 1 DUriH I 5 41 8 04 All 1 a 8 klia brtalni Itanltotid o JM looj ka idrt 8 toJ woricni J HolluJalh nioor L fair lappleomlbarjii fi d Confapii d W g a Uti 10 18 10 4 11 19 8 01 8 19 9 178 18 8 14 8 88 E F 8 48 8 5 e 44 10 1 10 4 11 11 11 67 O O IJ I A M 11 t R D A M Jn fm ioudk S9 S U 8 88 9 18 10 80 10 6 18 08 1 10 i S 8 85 4 07 4 48 6 1 5 18 8 48 9 61 lO i 10 87 11 06 ArnaLW 8 01 8 58 4 10 10 11 04 11 48 11 57 1 67 S 86 4 11 4 67 6 110 03 6 44 35 10 3 1 03 11 69 k mti 0 8 1 9 18 9 87 10 16 11 6 1 6 45 8 8 9 58 10 50 11 18 11 14 Vm tn 8i 7 16 8 10 8 1 1 1 8l 11 15 11 17 11 10 i l I S IO S Sl 4 45 6 11 11 7 0 8 10 9 511 A IIU W 5 84 47 7 30 8 15 8 45 0 u 46 ll 0 11 411 06 9 tfl 8 18 8 49 6 01 88 8 36 7 85 8 15 10 08 l iQri 7 08 7 81 8 9 19 9 8 10 18 10 3 19 61 1J 51 8 88 4 18 4 84 6 47 7 16 7 64 8 09 9 1 11 88 BINNENLAND avonds toen het regende bü stroomen kwamen er nog 25000 pretmakers voor het leest En Vrjjdag Allerzielen was het alweer dmk Hare Majesteiten de Koningin en de KoninginMoeder zullen tegen 15 November in de residentie aankomen Het hawelijk van H M de Koningin met Z H Hertog Hendril van MecklenburgSohwerin zal einde Januari ol begin van Februari worden voltrokken Daarna zal het Vorstelijk £ ohtpaar voor ongeveer 14 dagen naar Het Loo gaan en dan een bezoek aan Amsterdam brengen De terugkomst van Hare Majesteiten ait Lensahn op het Loo is op heden 6 November bepaald i De staking in Pas de Calais rerloopt zooals te verwachten was Vrijdag waren er nog maar 8800 stakers k entrance menschen die tot eiken prgs werkloos willen blflven en probaoren of hnn voorbeeld soms ook navolging zal vinden In zake een subsidie aanvrage der vereeniging proeftuin Westland stellen 0ed Staten van Zuid Holland voor aan gem devereeniging een jaarlijksche subsidie vanf 1000 toe te kennen ingaande met 1901 onder voorwaarde o a dat door het rjk eenjaarlijksche subsidie van minstens 1 2000 worde verleend en de tuin uiterl jk 1 Mei 1901 in exploitatie zij gebracht Ged Staten wenschen diligent te blüven voor het uitbrengen van een praeadvies omtrent het verleenen van een subsidie voor blijvenden cursus in hoelbeslag te s Gravenhage aangevraagd door de afdeeling s Gravenhage der HoUandsche Maatschappij van Landbouw Gedep Staten stellen voor het jaarljksch provinciaal subsidie tot wederopzegging verleend aan de vereenigin Ambachts onderwijs te Gorinchem ten behoeve barer ambachtsschool te verhoogen van f 600 tot 1 1600 5De jGelderladd die thans in de Fransche haven van Djibouti verwacht wordt zal daarna zjjn reis vervolgen nnar Fort Said om van die haven na aldaar den kolenvoorraad te hebben aangevuld rechtstreeks zonder andere plaatsen an te doen naar Marseille te vertrekken welke reis men hoopt dat in zes dagen volbracht kan worden Omtrent een aankomst van de Gelderland te Wabuschi haven van Durnfort ter Oostkust van Engelsch Alrika zijn in Den Haag geen berichten ontvangen Tegen den kardinaal aartsbisschop vanBeims Langènienx is door den commissaris van poUtie aldaar proces verbaal opgemaakt in tegenwoordigheid van een grootemenigte en wel naar aanleiding van de nitlegginf van een beslnit van den gemeenteraad van 1879 waarbg processiën naar hetkerkhof verboden worden De Parijsche Qemeenteraad heelt na een zeer stormachtig debat met 43 tegen 28 stemmen besloten aan drie straten de namen te geven van Blanqai Flonrens en Delesclnze ter herinnering van hnn krachtig optreden op 31 Oct 1870 toen z j getracht hebben Parijs te vrflwaren Voor de schande eener capitulatie door ïrochu beoogd De minderheid protesteerde tegen de verheerlijking van personen die terwijl Parijs belegerd werd oproer hebben gemaakt en later leiders zijn geweest van de Commnne Met do linkerzijde stemden 7 nationalisten voor het voorstel 0 a de vriend van Déronlède do heer Baillière die verklaarde dat de CommnVie waartoe bij zeil heelt behoord een der schoonste nitbarstingen vt n vaderlandsliefde is geweest België In verband met de werkstaking in het bekken van Calais is het gevaar op voortdarende stijging der steenkolenprgzen in de Borinage afgewend en zells mag men rekenen op een geleidelijke daling der prijzen Sipido zon Zaterdag zijn stervenden vader te Brnssel mogen komen bezoeken als bijzondere gnn t der Belgische autoriteiten zoodat dus verondersteld mag worden dat men zich er te Londen niet tegen verzet heelt I DuiTSOHLiUD Geineng de Berichten De prins Ven Arenberg die in DuitschAmerika op zoo barbaarsche wpe een inboorling heelt dood gemaakt is thans in hooger beroep tot 15 jaren gevangenisitraf veroordeeld De eerste militaire rechtef had een veel lichter straf uitgesproken Een aantal sigarenwinkeliers te Berlijn hebben in verband met de winkelslniting om negen nnr hun verkoopers voor de avonduren ontslagen De winkels die des nachts tot twee nnr en later open bloven hadden een dubbele ploeg bedienden doch deze regeling is nu overbodig geworden OoBTESSIJK HoSaAHIJE Bij Gibraltar heeft men eenige militaire oefeningen gehouden om de verdediging van het fort te beproeven Er werd hevig met kanonnen geschoten en druk met zoeklichten gewerkt De Engelsche bladen zeggen De operaties bewezen duidelijk dat elk vjandeljjke vloot ontdekt zou worden en bg baar nadering zou worden vernield Ket het onderzoek naar het bloedige conflict aan de MontenegrijnscbOostenrijk sche grens is belast de generaal Schiebel terwijl een gemengde commissie zal samenkomen waarvoor Montenegro zijn vertegenwoordigers reeds heelt benoemd De Tsjechische oud Katholieken stellen pogingen in het werk tot heropening der kapel te Praag en tot erkenning van dr Ischka als geestelijke In het theater te Geneve moet het in den laatsten tgd ouder het publiek dat niet erg tevreden is met het gehalte der voor 90ÜDA R0TTlBDAHTiw Terw 1 87 8 18 S a 18 5 loi1 10 l H 1 18 6 51 7 11 7 85 8 81 8 88 8 88 84 88 9 67 10 86 11 08 ll 9 11 18 Qoudt ïfaordreoht Hieuwerkerk Otpalle ftottarduB H RotterdamD P Hottttdam B 11 09 11 1 U l 11 85 8 40 8 60 8 67 9 86 door 7 18 7 98 7 86 8 16 7 44 3J i 10 18 10 08 10 56 11 16 11 85 11 50 11 84 9 19 9 46 8 09 8 64 9 08 BOTTIKDAK aOtIRA ri i jou 1 48 1 64 8 14 1 4 l ss 8 0S 1 09 1 09 1 33 r f 4 3 I 4 47 4 08 4 84 6 96 t 4 61 5 01 4 84 5 07 5 18 5 48 12 80 18 88 40 43 7 88 Botterdam Beun w t t 45 Rotterdam D P 8 66 Jtotterdsm U 4 48 5 80 8 07 7 18 aapalla 4 61 5 41 Hiaowarkerk 6 01 6 51 Uoordraaht 5 11 6 04 i Oo da 5 17 10 8t 11 81 11 45 11 10 10 1 10 18 10 S 10 48 10 49 18 47 J 4 18 81 8 04 8 84 00 89 10 08 10 19 tA a aa OOUDA DEN HAAGfiae m 8 87 8 41 8 5 9 01 9 14 08 1 g 11 11 10 00 10 1 10 19 11 88 11 1 18 18 18 58 1 58 8 81 8 46 4 1 4 60 5 15 5 49 8 11 7 19 Oouda ZeTanh Moero Soetarmeer Zeg Voorburg t Uaga 7 18 7 18 7 89 7 58 7 58 11 11 1 10 11 88 1 81 518 11 88 1 5 9 88 9 49 10 88 10 45 11 41 18 08 11 46 18 66 1 40 l jO 1 48 4 15 4 45 5 81 5 56 6 16 49 7 57 ItaM 6 M 04 7 01 7 15 7 89 8 8 8 86 9 03 9 44 10 1111 85 11 86 18 0 1 80 1 40 8 67 4 00 5 16 4 87 6 11 11 7 01 7 41 7 66 8 18 IMIir k tf Kill i 10 17 1 88 4 4S 8 88 y ö7 Jmu z b6iz z z I r z Iom 1 60 s 6 a10 11 i l mI s Ós ZZZZZZ 10 48 1 01 i V 64 10 81 S 14 81 7 88 7 48 8 07 8 08 9 11 9 80 10 11 10 54 1151 11 08 18 84 1 11 8 09 8 84 4 97 4 48 5 81 5 4 7 06 7 81 8 09 8 88 8 45 I0 S8 10 69 rwltatitf pa il pk i i OTkena oid a 0 IL M ik Wli 11 l e 8 Uiw wte brtrin X tal HU 1 rel n t Wit H B 80 7 10 7 36 7 86 7 00 7 64 8 08 i Uoad 6 10 7 48 8 18 9 07 Oudaw 6 S6 Woerd 6 4 8 18 Utnahl 08 7 04 8 18 8 58 9 8 eü l DA II TBIUH I tin Ara 8 10 87 11 08 10 58 11 01 ll ll 11 48 5 58 10 14 10 5 11 00 11 87 1 16 S ll 4 81 11 1 8 81 8 43 59 11 8 80 11 84 8 40 8 10 49 11 47 11 81 1 09 3 08 8 45 6 04 10 14 j j jj t 18 61 7 47 8 88 9 10 10 1 10 55 11 88 18 01 1 4 08 8 19 4 III 4 t8 6 41 8 58 7 00 7 68 8 01 8 36 10 U5 10 48 Ulraollt Waenlen Oudev Clroada 8 09 S7 10 6 07 44 6 81 8 58 8 17 10 41 l 85 4 88 5 1 7 08 7 14 8J0 0 08 10 84 11 17 11 11 11 61 1 1 8 40 8 64 4 46 6 10 8 18 7 1 7 41 J 8 W 07 1 S 114 11 66 11 17 4 84 7 14 9 8 11 0 9J8 ken welke beweren nitsluitend roomboter te fabriceeren zoodat daarbg de aanwezigheid van margarine vanzelf uitgesloten behoort te zijn Wij zien in deze voor ons land zoo hoogst gewichtige qnaestie waar het nl beschuldigingen geldt die niet altijd met zekerheid weerlegd of bewezen kunnen worden langs den weg van scheikundig onderzoek der in beslag genonjen monsters inderdaad geen andere practische oplossing en brengen ons denkbeeld met gepasten aandrang onder de aandacht onzer wetgevende autoriteiten Mr E van Lier schrijft aan het Hnd Bg het lezen van No 84 van Het Paleis van Justitie is velen verhuurders van woningen de schrik om het Igf gestagen Volgens een vonnis in dat nummer opgenomen behoeft geen huurder een huurbordje aan het gehuurde perceel te dulden wanneer het recht daartoe niet uitdrukkelijk bjj de huurovereenkomst is toegekend Zoo zal dan voortaan zoodanig beding in alle huuroeelen moeten worden opgenomen I Maar daarmede zgn de verhuurders in wier huurceelen het beding thans onbreekt niet geholpen Trouwens mii zjjn nog nooit huurceelen onder de oogen gekomen die dit beding vermeldden En dus zjjn de verhuurders krachtens reeds bestaande overeenkomsten overgeleverd aan de genade of ongenade hunner huurders Staan deze laatsten het aanbrengen van huurbordjes niet toe dan zgn de eersten verstoken van het meest geschikte middel om bij het einde van den loopenden huur hun woning weder te verhuren Men stelle zich echter gerust Bg voormelde beslissing schijnt namelijk voorbij gezien te zjjn dat volgens artikel 1375 van het Burgerlijk Wetboek overeenkomsten niet alleen verbinden tot datgene hetwelk uitdrukkelijk daarbg bepaald is maar ook tot al hetgeen dat naar den aard der overeenkomst door de billijkheid het gebruik of de wet wordt gevorderd En nu is het toch wel van algemeene bekendheid zoowel te Amsterdam als elders dat de aard der huurovereenkomst niet alleen maar ook de billijkheid en het gebruik medebrengen dat na opzegging der huurovereenkomst de woning te huur wordt gesteld door middel van het bevestigen van het huurbordje aan den voorgevel Ik achtte ter voorkoming van misverstand de zaak van genoegzaam belang om er even de aandacht op te vestigen Het Staatsspoor heeft naar aanleiding van het ongeluk indertijd te Eappele gebeurd een maatregel overgenomen die ogk in Engeland toepassing vindt Bg mistig weer zullen de treinen niet meer van blok tot blok mogen rjjden maar een stations afstand ol minstens twee blokken van elkaar verwijderd moeten blijven In de Eheinisch Westfalische Zeitung wordt over de concurrentie geklaagd die onze haven Delfzijl Emden aandoet Delfzjjl zegt de berichtgever is als plaats van proviandeering voor schepen wegens de goedkoopte van levensmiddelen bg de schippers zeer gezocht Met name zgn vleesch brood koffie enz daar goedkoop 9 18 10 18 9 4 10 81 9 8 81 i 9 88 48 PS f 10 08 8 10 8 48 a 47 10 0 10 15 11 08 8 17 17 0 89 7 05 89 44 61 7 08 7 8 09 L 9 5 58 10 08 10 17 10 8 10 84 De Franklntter Zeiting toekent bg dit bericht aan De gevolgen van onze agrarische politiek zgn dat wg niet met het buitenland kunnen concnrreeren De schepen kunnen zich gemakkelijk elders voorzien maar de arbeiders bemoeilijkt men als zg hun inkoopen willen doen in het goedkoope Nederland Niet lang geleden leed de rgke New Yorksche reeder James Corrigan een ontzettend verlies doordat zgn geheele gezin in het Eriemeer verdronk Om de Igken terug te vinden van zgn twee dochters welke nog altgd werden vermist liet Corrigan een zonderlinge boot bouwen met een glazen bodem en eeh sterke electrische verlichting waarmede hiJ het geheele meer doorkruiste om op den bodem naar het stoffelijk overschot zijner kinderen te zoeken Tot heden leverde dit evenwel geen resultaten op Het Igk van zgn jongste dochter Jane is nu gevonden op den zandingen oever bg Cleveland Onverlaten hadden zich reeds moester gemaakt van de ringen en briljanten van het arme meisje waarvan de waarde verscheidene duizenden dollars vertegenwoordigd Ons Land neemt een stuk op van een particulieren brief geschreven uit een dorpje ten noorden van de Oranjerivier dd 24 September Daarin lezen wg o a Wgverkeeren in een treurigen toestand daar onze plaats op den 18n verbrand Werd Wij zgn nu op het dorp Ons huis dat van S den armen blinde en van zuster D en van X zijn alle verbrand Ach broeder en zuster den 18n zal ik nooit vergeten toen ik mgn woning moest verlaten en moest aanschouwen hoe ze verbrand was met alles wat op zolder was 80 zakken mielies en alles wat ik bezat Eenige kleinigheden werden alleen gered Wat het geval opmerkelijk maakt al is t voorwaar geen uitzondering is het bgschrilt van den inzender van den brief Ter opheldering wil ik slechts zeggen dat mijn zwager en alle mannelijke personen die op de plaats waren geweest reeds 5 maanden lang krggsgevangen zijn te Groenepunt zoodat er geen enkel persoon van die plaats nog op kommando is alleen de huipelooze vrouwen en een blinde zwager van mij en volgens den brief is diens woning ook verbrand De krijgsraad te Haarlem heeft tot een maand detentie veroordeeld 3 jonge menschen die zich indertgd door vertrek naar Transvaal schuldig maakten aan desertie en thans waren teruggekomen en zich vrijwillig hadden aangemeld Nadat hun straf is afgeloopei moeten zg opnieuw in dienst gestald worden üit Amsterdam meldt men In de staking der werklieden der Westersulkerrallinaderg is geen verandering gekomen Ook heden werkten slechts 40 van de 700 man Men schrijft over de verwantschap van Koningin Wilhelmina en hertog Hendrik nog het volgende aan de N E C De grootmoeders van Koningin Wilhelmina en van hertog Hendrik s vader waren zusters Anna Paulo na en Helena Faulowna dochters van keizer Paul van Eusland Grootvorstin Helena Faulowna was gehuwd met erfprins Friedrich Lndwig van Mecklenburg Schwerin en werd moeder van den tateren groothertog Paul Friedrich Deze was dus een volle neef van koning Willem ni Zoo zijn koningin Wilhelmina en hertog Hendrik dus bloedverwanten in den zevenden graad Mog ijk is ook niet algemeen bekend dat hertog Henkrik vrij na verwant is an de familie Orleans door zgn oudtante Helena een halve zuster van groothertog Paul Friedrich die huwde met den oudsten zoon van Louis Philippe De echtelieden Leonard Winters en Marie Koeven te Amsterdam herdachten eergisteren den dag dat zg vóór 70 jaar in thuwelgksbootje stapten De bruidegom telt thans 94 en de bruid 91 jaren zjj zgn beiden nog kras en gezond STADSNIEUWS GOUDA 5 November 1900 Aan de Waaierslnis nabij deze gemeente heeft heden morgen te ongeveer 10 uur een vreeselijk ongeluk plaats gehad Het personeel van den heer W Bokhoven aannemer alhier was daar bezig due d alven in den IJssel te heien terwgl men bezig was een paal op te halen brak het derde been van de heistelling die daardoor omsloeg en op het hoofd van den heer W Bokhoven Jr zoon van den aannemer die naar het werk kwam kgken terecht kwam Een werkman van de stelling ontkwam doordien hg in bet water sprong Naar wg vernemen moet de 21jarige jongeling een schedelbreuk hebben bekomen In allerg l werd om geneeskundigen gezonden Dr P Scheltema was het eerst aanwezig en bleel tot dat de brancard van het gasthuis was gearriveerd waarmede de ongelukkige werd vervoerd Dr M Spruijt verleende mede hulp Hoop om hem levend over te brengen bestond volgens de geneesheeren niet veel ïe lS i uur werd hg naar het gasthuis vervoerd Ten ongeveer 5 uur was bj nog in leven hoewel He toestand zeer bedenkelgk is Bij de heden gehouden verkiezing van een lid Patroon van de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven werden uitgebracht 4 stemmen die allen den naam bevatte van den heer P D Muilwijk die alzoo gekozen is Het is opmerkelijk dat van de ongeveer 56 kiezers slechts 4 zgn opgekomen Verscheiden stadgenooten bezochten gisteren de kweekerjj van den heer Bier te Nienwerkerk a d IJsel waar een prachtige collectie Chrysanten gereed stond om te worden verzonden naar de Tentoonstelling der Nederlandsche Chrysanthemumclub die in Artis te Amsterdam van 8 tot 12 dezer zal gehouden worden Met veel bereidwilligheid stond de heer Bier aan belangstellenden toe een kgkje te nemen van de ongeveer 70 prachtexemplaren in allerlei kleur die heden verzonden zjjn Ieder kon zich overtuigen van de hoogte waartoe den heer Bier het gebracht heeft in het kweeken van deze veelgeliefde berfstbloem De inschrijvingen voor de Tentoonstelling zijn thans gesloten Op de vergadering van het bestuur der Club met de regelingscommissie deelde de voorzitter de heer C A A Dudok de Wit mede dat de tentoonstelling veel belooft want niet minder dan 71 inzendingen zijn opgegeven als van vakmannen 32 bloemwerken 18 van liefhebber 16 en van lief Kebberszellkweekers 5 inzendingen Donderdag 8 November e k wordt de tentoonstelling te twee uur geopend Heden middag ten ongeveer 4 uur is Mej de Wed Cuhlman die bg haar schoonzoon den heer H van der Vegt inwoont bg het aansteken van een gastoestel vreeselgk gebrand zg is naar het gasthuis overgebracht NiBuwBEKKEK A D I IsEL Tot ondcrwgzeres aan de openbary lagere school No 1 alhier is benoemd mej G C Vliegenthart te St Anthoniepolder gem Maasdam Ook de tweede boring tot het verkrijgen van goed drinkwater alhier heeft slechte resultaten opgeleverd Het water is voor de consumptie ongeschikt zoodat nu het onderzoek dat nogal kostbaar is gestaakt wordt GllOOTB KKÜZE DAMES en HEEREN PARAPLUIES A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Amsterdam Beurs vaii OCT NiDMLAND Cart Ned W 8 Vi dito dito dltc 8 dito dito dito 8 HoMOi K Obl Goudl 18 8 1 9S 4 Italib laaohr riDg I862 81 6 OoBTiim Obt m papier 1868 I dito ïü zilver 1808 6 FoKTVOAL Obl met coupon S dito tioket 8 RdsLUID Obl Binnenl 1894 4V dito Geooni 1880 4 dito bij Bolhi 1889 4 dito bjj Hop 1819 90 4 dito ÏD goud leen 1888 0 dito dito dito 1884 t Bpahji Ferpet Bchuld 1881 4 TmtKUJ Gepr Conr leflD 1890 4 Qoa tüeoiDg Serie D Oee leeoin aeneO ZuiDAwEp V oblg 189 5 Uixioo Ob ut Soli 1890 I TiHBKCBLA Obl 4 onbep 1881 VVBTBADAH Obligttieii 189B 8 BoTTKSDAM Sted Ifleu 1894 S Nbd K Afr HtDdelav aaad AreadBb Tab M Certifioftteo BeliMaatiohapfHJ dito Aro Hypotheekb pandbr 4 1 Cult M der Vonteol aaod Gr Hypotbeokb paDdbr 4Vi Nederlaadiohe baak aaod Ned Handalmafttioh dito N W k Pao Hyp b paodbr 8 Bott Hypotheekb pandbr 4V Utr Hypotheekb dito 4Va OosTBNB ÖoBt HoDg bank aaad Bdsl Hypotbeekbauk pandb Amiuka IHqut hypoth paodb 4 Maxw L G Pr Lieu eert 6 Nbd Holl IJ Spoorir Mij aand Hij tot Sxpl r 8t Bpw aand Ned lud Spoorregm aaod Ned Zuid Afr Bpm aaod 6 loov IS ts uiV m lOOfl i 100 1147 1417 58 los 7 V T4 104 S7 Vi 991 1 l S81 180 810 108 108 nil 100 1171 11 lor 84V dfto dito iito 18 Jl duo B TALltBSj oor I 1887 89 A Bobl 8 Zttid It i dpjmij A H olii S PoLïK Warsohau Weenen aand Rbsl Gr Kiui 88 Ont TT aan g en de NOUVEAUÏÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstofïen met bijbehoorende garneeriiigen Bloii§en Peignoirs en Pelterijen 11 SAMSOM Veemarkt te Rotteriiam Maandag 5 November 1900 Vette Ossen en Koeien redelijk aanvoer prijzen waren voor ie kwahteit 33 2e kvral 31 3e kwaliteit z8 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit aS Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van konde ai overlading van de maag door het gebrnik van slechte moeieljjk te verteoren te warme of te konde spijzen o door onregelmatige levenswijze een raaagl jden als Mangliatarrh Maagkramp MaagpiJnen moeieiyke HpIjHvertering ol verêH ming op deli hals gehaald hebben zü hiermede j een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreUei jke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zgn Het is f uBert UrioR aolia ruióznwijn WlÊ Deze Krnidenwjn is nit voortreHel jke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spj s verteeringBorganeu van den mensoh zonder een laxeermiddel te zjjn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoöen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op jnisten tjd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dns niet talmen er eene proel medete doen Symptomen als hooldpijn oprispen zuur in de maag opzetting i misselijkheid met braken die bjj chronische maagziekten des te heviger optreden vforden dikwijls na eenige malen drinken genezen Verstopping en de onaangename gevolgen daarvan als benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KKÜIDENWIJN dikwijls snel genezen KEUIDENWIJN helt verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stollen nit maag en darmen Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval van krachten ziJn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende Woedvorming en een ziekelgke toestand van de lever Bü gebrek aan eetlust 1 evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRÜIOÈNWIJN wekt do verzwakte levenskrachten op KBUIDENWIJN verhoogt clen eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedrèt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewtjxen dit I HgE KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 in de Apq heken van Gonda Ondewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda I 3 en meer Sesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaali wordt gewaarschuwd iBen verlange uiisluiiend 1 llulicri lllrich sclic Kruidenwijn Mfln Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bostanddeolen zjjn Malaga wijn 450 0 Wjngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wjjn 240 0 Atlas bessen gap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anp alan tswortel Amerik Ijrachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deiie bestanddeelen orden vermengd