Goudsche Courant, dinsdag 6 november 1900

No 8345 Woensdag 7 i ovember 1000 308 e Jaargaii r mmm mum jyieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TslefooB Ito St De L itg ave dezer Courant geschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco der post 1 70 Aizonderlijk e Nommers VT IF CENTEN TelcfMB No n ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gelrooders STEEITSM A Bloemisten GOUDA Salon Kamer en v Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres Booquetteo fDZ QRAF en FEESTERANSEN Groote voorraad KASTEEPLANTEN ianlei en onderhoud vaoTuinco Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van JNSBCTEN CIDBB Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deelen water verkrijgt men Sen voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vrachten bloemen en planten Liter t 0 50 L i 0 80 1 L t 1 50 5 L f 7 TBLEPH No Ui Paitt ExpelUL 6 JJ OmOt ju vndt dit midlal Mt mim ni d nocei pOuUllnd imnüTUii tÊupnrmi Ugm BhvuuttMl net t TwIondl Mii w Dtt I IrSNI f i a I ook i daBTfftnnwflo llm latt op lut hWoknurt Ailni iLd l K Teo ialiOo 4oll in U moooto iMtlukia Te Anitorlum ii THotk Oibu TM Ttrja m SoBdere f p yWnkCMMttntn Dö prijzen zijn door don staat güiïarandeörd Hoofdprij er 600 000 Mk Men biedehet geluk de hand UitQOodlging tot deelneming In do Kansen tan do door den Stoat Hiimhurn gewaarljorgclo groote üoldiotorü waarin zeker 11 MiUioen 202 000 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van dozo voel voordeel biedende Oeldlotorö die volgeni liet plan leolils 118 000 toten bevat zijn de volgende 1 0 hoogete prü i eventueel 600 000 Mark 16 pr a 10 000 Mark 66 pr a 6 000 Mark lOipr a S H 0 Mark 166 pr a 8 000 Mark 4pr a 1600 Mark 61 pt a 1 000 Mark l 30 pr a 800 Mark 80 pr a 8 0 Mark 7 7pr a 20u Mark S606S pr a 16S Mark 9 pr al 0 148 116 100 M 10 3 pra7 4S 21 M ïwmie V 800 000 Mk I pr u 800 000 Mark 1 pr 100 000 Mark 1 prije a 75 000 Muk S priJE a 10 000 Hark 1 prua a 6 000 Mark 1 prija a 60 000 Mnrk 1 prije a 65 000 Mark I prijs a 0 000 Mark 1 prno o 4 1 000 Mark L prijl s 90 000 Mark Spriji ÜO OliO Mark totaal 6 010 prijzen Do Hoofdprii in de loklaesebeilrangtMnrk SO OOO etijgt in de le kl tot 6 090 M in lie H tot 60 000 M in do As tot 65 000 M in do So tot 70 000 M in de Be tot 76 1 00 Mark in de 7o tot 200 OOO Mark en mot de promie van 300 000 M event tot 600 000 M Voor de oereto prijitrekking die ofSoiool is vustgeeteld koet eon gelieel origineel lot eleohte GnUl 8 60 een halt origineel lot sloobts Guld 1 76 eon kwart origineel lot slechts Guld 0 0 1 0 inleggelden voor lie volgende klussen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden anngeiioïon in liet oflioieele trekkiugsplan voorsieii van bet Wapen van den Staat welk plan ik pp annvrnge gi ntis verzond lodero deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de pluul gehad helibende trekking de ofBeieelo trokkingslijst Oe mtbetaline en voraending van de prlJZün gosduedt door mil eu dirokt on prompt aan do wiimera on onder de strengste jolioiiuhouding mgr Iedere bestelling kan men eenvoudig per poBtwiioel opgeven ook togen rembours UT Men wonde zich duo mot de aanvraag om toezending van loten voor do poodig plants bobbende trekking zoo spoedig mogelijk of tiiterlijk tot as November e k met vertronwen tot Samuel Heckscher Seiir Bankier en WiBsellcnntoor io Hamburg Duvtsch imd Zijt Gij Doof 77 ine gvvsllflD V M DOOFHEiO of tURfiHOORIOHElO eitn SeMoebaar door on e iileawe oitvliidlnK behalve deitei weik iionf ftehoren iijii Gegofli In da eertn houdt dtreet H BenchdJIt Uw geval oiirierxookiiiK en raat vriji man kan ion met weinig oukiiHtiin te haU gnneMn 1 Ur Dalton ii Aqral Iiullliite IM U SaUo Aro GHI A aO JLU X o Gmpeuvi o o u B WT j iTi3 j 3sriDEiL JLi E3sr Kort orerzicbt onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Drj van af 1 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN Mk MADERA S droog en ïoet WM VERMOUTH U Tnrin I ÖCTH each BODEGA CHAMPAGNE 1 V5 e a o I s n a S e © O COGNAC i i 1 75 1 2 25 I 2 75 i 8 26 t 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 25 i Per Fl Per Ank 46 Fl i g LI8TBAC 1 a 65 Nto I 27 75 oJS Ij CHATEAU VALEOSE 0 75 31 2 0 St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 42 g PAUILLAC 1893 1 25 63 a g S GRAVES Witte Bordeanö 0 80 34 g 5 SAUTERNE V 1 42 §§ O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 gCJ BOURGOGNE 1 10 47 B a De Besachen zijn in de prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stak teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CREBAlS Gouda Indien gy niet wilt hoe sten gebraikt de allerwege bekrooDde en wereldberoemde Superior Dmiyen Borstlioiiig Extract iMeiiamhe mt de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van II 1 VAil CIIAlli Co üenliaag Jifcranciers VAN SCHAIE CO S Mehanthe i het beste middel der wereld VAN SCHAIE Co s Mellanthe genoost Kinkhoest VAN SCHAIE Co s Mellintbe geneest zoowol oud als jong VAN SCHAIE Co s Mellanthe mag in geen huisgezin ontbreken VAN SCHAIE Co s Mellanthe staat voorttlurend onder Scheikundig toezicht VAN SCHAIE Sc Co s Mellanthe helpt onherroepelijk VAN SCHAIE CO S Mellanthe is bekroond met Eerediploma a VAN SCHAIK OO S Mellanthe i bekroond met Goud Van SCHAIE Co s Melanthe is bekroond met Zilver VAN SCHAIE Co S Mellanthe n verijgbanr in fluoooe Th TOllKiN Boikoop B T WIJK Oudtuiiii T M KOLKMAN Waddinxmev 11 ttOLLMAN Bodegraven PINKSE Nieuwerkerkad Lhel W J TAS DAM Haaetrecht A N TAN ZESSEN SoAooiiAotiim van 40 Ct IO CU eu t bü Firma WOLFF Co Weoth ven 198 Gouda J M fiBiJB Kleiweg E lOii Gouda E H VAN MILli Veerstal PRAEPARATEN VAN fsloia I a i r ll o de meMl krachtige en versterkende KINA WriJN tegen wakte UIlla L tri V llC loowel bij kinderen als volwagscnen gebrek aan eetlust slechte pilsverterlni senuwhoofdpjn ter veraterklng na lekte of kraambed koorts en hare eevo S ÜRRUalNEUX in het bijionder tegen Bloedgebrek BleOlWlcbl tng t QUIHA LAROCHE I kwalen van Krltlachen leeftyd entVerknjgbat i flacons i LOG en 1 veraterkend aangenaam van smaak voor dagelijkschgeb nik kinderen zwakken enklierachtlge gestellen leer aan te be velen AL geneesknchtlge drank bij stoornissen der spljsverlerlngsorganen en dlarrhie ook voor Olgebnfenenklcinekinderen rri l er b M K F 1 70 i Ket 0 e 4 Kgr O OO Chemisch M Allrc sil e A Soeclaal voor Kindervoeding in bussen 4 H Kgr 0 90 Eikel Cacao i ïhemlacb M a11 ciis a Speciaal voor Kindervoeding in lulvere JTieiK UlK er J Kgr 0 60 H Kgr 0 36 Aettima Ciaart Ht n Het rooken eener haWc cigarette U voldoende ter bestrJJMSIIiniA V lKarCttCII j j hevigste aanvallon van AsUuna ott In doosjes 4 0 B0 en 0 60 TamarinHn Rnnhnnc fruit puroaiief tegen vorotopping Aom 1 amannac DOnDOna elen Mlgralne Congeotleaetc voor look Uta iio voor kinderen kewliien Je Tamarinde Bonbons v KRAEPELIEtf HOpi M S j S daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de imaak aangenaam is Prij per doosjey O BO en U OU Calmlal Dac SHoC algemeen erkend als het BESTE huismiddel OalUliaK raSlIIICa Hoest Verkbudheld en Keelp n bet U verzachtend middel bU uitnemendheid nitsluiBnd in J08sen3 P fleichjes verkrijgbaar Pr ijs ƒ 0 20 per flesch je KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AyiJlJ ominoploi fleichies vei B 120 te touda A BOUMAN Moordrecht Levensverzekering laatscliappij DORDRECBTo Goedgekeurd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 MaatschappelUk K apitaal ƒ 2 00 0 000 geheel geplaaisi VERZEKERD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 Sluit AlitiK soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het H00FDBÜRE 4 U te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bi den HooW en de Provinciale Inspecteurs en biJ de Agenten in alle plaatsen van Nederland FEANSCEE ST00MYEE7EEIJ IK cbfinlselie Wt s$i lir ri VAK H OPPE IIEIÜIER 19 KruinUnde Botterdam fJebreveteerd dorr Z M den Konin der Dali en lloülddopöt voor tïOÜÜA de Heer A VAN OS Az 8peoiftUteit roor hei stoomen es verfea Tas alle Heerenen Dameagarderobeii alsoob alle Kii der 5oederen Sfneciaie iarichting voor het itoom u vwi ploche mantels veeren bont enz Oord nen tafelkleeden enz worden naar é nieawste en laainte methode geverfd Alle goederen heizg gefltoomd of tTBverfd worden onschsdelgk roor de gezondneid rolgeas staal bewerkt TIuiRj s Wondorbalvvm D do geheele fi ereld bekend en 1 geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst L o ii r L e i e r naaeziekten enz Inwendig Szoovrel als ook uitwendig in bijna juUa ziektegevallen met goed gevolg iaan te wenden Pj s perfiaeon yt 1 p r post f 115 TUsrrj a Wondsnalf bezit een alsnog onj ekende geneeekracht en Iteilzame working Maukt meestal elke p nl k en gevaarvolle operatie geheel orerbodiij Met deze zalf werd een 14 jaar OUd VOOr mjrenee lf k rehondeil beenicezwel u ontanns oen bijna 1 faar kankeriydeii ireoezen Urenet genezing en verzachting der pijnen b wonden ontstekingen enk van allerlei aard Prijs por pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot oor Nederland Apotheker IIEMRI S4K ËRS Kokin 8 Amsterdam Wur geen ilepdt ia beitelle men direct un die Schatzenapothska des A THtKKKY lu Pngiadi bel Rohibch Oesterreich Gelina proapectus U ontbieilBD bij het Centraal Depót iModeri Kokin 8 iniitardam Wie zeker z b wü de Echte Eikel Cacao te ontrangon tMamei gesteld en na rele proo diidngesk la den handel gekomen ondei doa num dn uttvinders Dr Miohaelil ycrf wutU gd op da besta machines in het wereldb rOBinde étabbliaaenMnt ran 0ebz BtoU rok te Eenlen tlwhe Bikel eaeao la vlarkmln bossM Oen EUoMmwi k ast ndk plwakt i n angenam guanda dnak raat itr lijkaoh fhtmk ten it luéli na H podv voor en top GhoodUtt Als geneedmioUia dtsnk bq gni na dkrrbte almiits awl water ibnika Verkrügbur fay é tOMMMMti B fi Apothokan as lüSB f 1 L g n r lnrt Bniro uiil g JuRut attenkli Amsterdam Kolveistntt 108 IVteuw onovertroAeD Prof Dr Liebers welbekend tSXQWpS3ACBÏ lI IZIB ffjl AUoea eeht met Fabrieksmerk MfHi tot Toortdorende radicale en KVi iran genezing van aUe zelfs BMj n 4e meest hardnekkige zenuw mjS Ê itiektetif Toorsi oDtstaan door ÜJS afdwaliugea op jengdigen leeftjjd Totale geoezing van elke zw te Blee odcht Benauwdheid Hoofdpön Migraine Hartklopping Maagpjn slechte spBsvertering Onvermogen Impotenz 7 Pollutions enz Uitvoerige prospectnssen 1 rij irin fesoh 1 11 S dubbele flesi li 1 6 Genlmal Depot Matth v d Vegte Zaltbommel Depots M ClAon k Oo Eottordam 1 Happol s Gravenh ge llalmmans do Jong j Ccn Kotterdam OI TVA GEI J aUe soorten SCHOENWERK voor het Winterseizoen alsook sterke vetleeren SCHOOLLAARZEN in hel Mbrabagtoh Schoen en LaarttenmagajiJD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Go nds Druk van A BRINKMAN Bultenlaridscti Ovi ralchl In den Parijschen gemeenteraad doet Oalli het volgende voorstel De gemeenteraad richt tot de ZuidAlri kaansche Repabliek de betuiging van zijn levendige sympathie en bewondering De raad zal zich met het bureaa naar het Lyonsche station begeven om Krnger bij zijn aankomst te Parijs te begroeten eu hem nitnoodigen op het stadhuih te komen waar hij uit naam van de ingezetenen van Parijs zal worden ontvangen Het voorstel van Galli wordt met algemeene stemmen aangenomen De Liga voor de Nationale Verdediging heeft een algezantschap benoemd om president Krager bij zijn aankomst te Parijs aan t station te ontvangen o De proclamaties van lord Roberts hebben evenmin aan den oorlog in Znid Afrika een einde kunnen maken als de barbaarsche wijze waarop de Engelsche troepen er hnis honden Dat blijkt uit de officieele verlieslijst over de maand October die een totaal van 126 officieren en 3500 man aanwijst die gedood4 of aan hun wonded overleden zijn door ziekte of toeval den dood vonden krijgsgevangen of vermist en hniswaarts gezonden zijn als invaliden Dat blpt ook nit de volgende mededeeling van de Daily Express Dit blad verneemt dat in ofllcieele kringen de militaire toestand in Znid Alrika ten gevolge van den voortdnrend krachtigen tegenstand der Boeren voor zeer ernstig wordt gebonden en dat men het mogelijk acht dat de veldtocht nog zes maanden wordt voortgezet Intnsschen zullen geen troepen meer nit Zuid Afrika worden teruggetrokken Men vreest dat De V et of Botha op een zwak punt der Engelsche linie een krachtigen streek zullen uithalen waardoor de belangstelling van Europa voor den strijd weer zal worden gewekt en de indruk verkregen dat de Boeren slechts in naam overwonnen zïn Zeker is het dat de Boeren str dmacht zich voortdurenii uitbreidt Als een gevolg van de wreedaardige wijze waarop lord Roberts en lord Kitchener den strijd voeren trekken tal van Boeren die de wapens reeds hadden neergelegd weder naar de commando s Uit Lorenzo Marquez wordt gemeld dat vele gevluchte Boeren de wapens weder opnemen een aantal zijn er reeds te Sable aangekorieu en hebben zich biJ Botha s troepen aangeeloten FEVlLLElOBi a6 Ja waarde prms zoo zijn wij beursmannen antwoordde Cayrol lachend Daarna met verandering van toon Zie ik tril ik beet ik wordkoud en warm Het 13 eene alleronaangenaamsteongesteldheid Weet dat mijn hart jong ia Ikheb nooit bemind maar nu doe ïk het in dehoogste mate I Serge lag onwiEekeurig naar feaijne Zij was gezeten en zag er een weinig bleek en v ij knorrig uit Mevrouw Desvarennes had plaats genomen tusschen Jeanne en Micheline en hield om elk der meii es teeder een arm geslagen In hare oo en was spijt te lezen De moeder gevoelde duidehjkj dat de laatste oogenblikken barer alleenheerscha ppftj naderden en verdiepten zich in bewondering van deze twee kinderen die aU twee teere en kostbare planten in bare nabijheid opgegroeid waren Zoo is deze gewichtige dag ten einde zeidezij tot haar Gij zijt beide getrouwd en behoortmij niet langer toe Hoe zal ik u missen Dezenmorgen had ik nog twee kinderen en nu Hebt gij er vier viel Micheline haar m derede gij moo t wel klagen Ik klaag ntet hernam mevrouw Desvarennes met nadnu Lord Roberts seinde den 2den dezer nit Johannesburg Oeneraal Kitchener die te Lydenburg het bevel voert heeft een nachtelijken marsch gedaan en Schoeman s lager inSteenkampsberg met het aanbreken van den dag verrast en is vervolgens voortgerukt naar Schalk Burger s lager te Rooikrans Het moeielijke terrein verhinderde hem de Boereu na te zetten dezen trokken in noordelijke richting Onze verliezen waren vier gewonden een zwaar de vijand liet vgf doeden op het veld en had verscheidene gewonden Een burger werd gevangen en acht geweren en veel krijgsvoorraad werden buit gemaakt Bundle bericht dat luitenant Cavendish Brown van de Wilts yeomanry den 233ten October in een gevecht gedood is en den 25sten een gewoon soldaat beiden door ontplofbare kogels Bij ziJn aankomst te Potchefstroom op 29 October vond Barton daar verscheidene gewonde Boeren in het hospitaal zij vertelden hem dat hun verliezen in het gevecht op 25 October 140 doeden gewonden en vermisten hadden bedragen Clements meldt dat den 29sten October aan den Witwatersberg een groot aantal dieren veel ammunitie en es gevangenen zgn genomen Wij hadden geen verliezen Kelly Kenny B kleine colonnes onder White en Barker hebben in ds laatste dagen ia het zuidelijke gedeelte van de OranjerlTlerkolonie lichte schermutselingen gehad met afdeelingen Boeren Drie man van de yeomanry werden den SSsten October bj een van die gevechten gewond Paget wiens colonne naar Rnstenburg was gerukt op het bericht dat de vijand van plan was naar de Vaal te trekken en zich met de Wet te vereenigen heeft gisteren ten ZW van de Magatspas een gevecht geleverd Plnmer s bereden troepen dreven de Boeren uit twee sterke stellingen over moeielijk terrein De yeomanry uit Yorkshire en Warwickshire nam een stelling stormenderhand het 3de regiment imperial Bushman trok een andere stelling om zoodat de vijand genoodzaakt was inderhaast af te trekken Wï hebben in d n laatsten tiJd veel regen gehad en door den slechten toestand van de wegen kwamen de infanterie en zware kanonnen te laat om aan hst gevecht deel te nemen Onze verliezen waren twee man gesneuveld en een gewond Wü namen zes gevangenen en eenig vee Nog éen week eft de groote Parijsche tentoonstelling zal gesloten worden onherroepelijk en in verband daarmee eindigt ook do Dat is gelukkig sprak de jonge vrouw vroolijk Kn zich naar Jeanne keerende Maar gij zegt zoo niets en houdt u zoo stil Gij zijt toch niet onwel Jeanne huiverde deed haar best om haar gelaat wat uit zijn stijven plooi te brengen en zeide Het is niets ik ben wat vermoeid En daarbij de aandoening vervolgde Micheline Toen wij van morgen in de kerk kwamen en ikhet orgel hoorde zooveel bloemen zag en al omevrienden mij omringden gevoelde ik dat ik witterwerd dan mijn sluier De afstand tot aan mijneplaats scheen mij zoo ver toe dat het mij was alsof ik er nooit zou komen maar ik kwam ertoch En nu noemt iedereen mij mevrouw ensommigen zelts prinses Dat is grappig Serge was naderbij gekomen Maar gij zijt prinses zeide hij glimlachende en iedereen moet u zoo noemen Neen mama niet Jeanne niet en gü ookniet hernam de jonge vrouw levendig noem mijaltijd Micheline Dat is minder deftig maar hetis hartelijker Mevrouw Desvarennes kon de begeerte niet weerstaan om hare dochter nog eens aan haar hart te drukken Dierbaar kind sprak zij aangedaan gij hebtbeboette aan toegenegenheid evenals de bloemenbehoefte hebben aan zonneschijn Maar ik hebu lief I Na een poos zwijgcns hernam zij Wij hebbenu liet En zij reikte haax schoonzoon de hand Daarna namen hare gedachten eene andere richtiug en wapenstilstand die gedurende de zomermaanden den politieken strijd in de Franscho Repabliek heeft doen rusten Den 6en November komen de Kamers bijeen voor de najaars vergadering die hoewel zij officieel een buitengewone vergadering wordt genoemd sedert jaren tot een vaste gewoonte geworden is Mot dien datum eindigt het tijdperk der wel stille maar toch krachtige jiolitioko agitatiu die door de regeering is ingeleid met het vermaarde burgemeestersmaal in den tuin van de Tuilerieën Het dpel dat het Kabieet daarbij op het oog had was zijn door de meerderheid der vertegenwoordiging goodgekeurde politiek te steunen en te versterken door ruime voorlichting te verschaffen aan de openbare meening Met dat doel heeft de minister van koophandel Millerand in verscheidene centra der njverheid van het Noorden zich in verbinding gesteld met de kiezers de minister van onderwijs Leygnes heeft het Westen bezocht en de ministor van openbare werken Baudin deed eene rondreis in het Zuiden Tegelijk verschonen de minister van oorlog generaal André en de minister van marine De Lanessan gezamenlijk in het gebied aan de Middellandsche zee om de eensgezindheid van leger en vloot bekend te maken Verletten Zondag heeft de minister president Wlldeck Eonsseau te Tonlouse zjne met sMning verwachte program rede gehouden en Zondag Is de kroon op het werk gezet door de verschijning in het openbaar van president Loubet zelf die te Lyon het gedenkteeken voor dtn vermoorden president Carnet heeft onthuld Intusschen zal de politieke strijd die straks begint in de weken welke on nog scheiden van het einde des jaars wel geen beslissing brengen De tijd toch is slechts kort en de agenda van de Kamers zeer bezet Vóór alles moet de begrooting voor 1901 afgedaan worden en als men daarmede ook gereed wil komen dan is er geen tijd te verliezen Dan moet de herziening van de verterlngsbelas ting afgedaan worden omdat de termijn van den duur der bestaande wet loopt tot 1 Jan Verder moet men rekenen op eene reeks politieke interpellatiën die men niet kan tegenhouden Voor andere zaken zal er dus wel weinig tijd overschieten Heden worden de 147 mannen gekozen bü wie de beslissing berust of Mac Kinley of Bryan voor vier jaren president zal worden van de Unie want andere candidaten schijnen geen ernstige kans te hebben De republikeinen gaan zelfs zoo ver met vertoon van volkomen gerustheid te verzekeren z j zeide Maar ik bedenk daar Cayrol dat gij bij uwterugkeer naar Parijs eenige brieven voor zakenmoet meenemen die ik ga gereed maken Hoe zaken i Zelfs op mijn trouwdag hernam Micheline Wel dochter er is meel noodig antwoorddede patroon lachend Terwijl wy ons vermaken eet Parijs en daar heeft men een zeer goedeneetiusti Micheline verliet hare moeder en kwam bij haar man Serge het is nog niet laat zeide zij Als wijeens naar het bal der werkbeden gingen kijken Ik heb het beloofd en die goede menschen zoudenzoo gelukkig zijn Zooali gij wilt i ik ben tot uwe orders Wij moeten ons bij bet volk bemind maken Mevrouw Desvarcniics was naar hare kamer ge gaan Cayrol die wat verlegen was maakte van dit oogenblik gebruik om rijn koetsier te gaan zeggen dat hij het park moest omrijden en hem aan de deur der kleine serre komen afhalen Zoo zouden zijne vrouw en hij niemand ontmoeten en het onpleizierige alscheidnemen van de vrienden en de nieuwsgierige blikken der onverschilligen ontgaan Micheline naderde Jeanne en sprak Nu gij in stilte vertrekt zal ik u van avondniet meer zien Vaarwel En zij omhelsde haar met vroolijke opKCwektheid Daarop nam zij den arm van haar man en trok hem mede naar het park dat zelfs Bryan niet de minste kans heeft en dat het aantal der op hem uit te brengen stemmen geringer zal ziJn dan vier jaren geloden Maar van hun kant geven de democraten de hoop niet op ofschoon in de laatste dagen erkend wordt dat Bryan s onbewimpelde verklaring tot zijn Dnitscho kiezers te New York dat hij ten aanzien van de sound money kwestie hetzelfde standpunt Inneemt als tjjdens ziJn eersten verkiezingsveldtocht ztjn kansen kunnen verminderd hebben Voor een goed doel hangt de uitslag af van den altijd oenigszins twijlelachtigen itaat New York Met de voorspellingen en den stand der weddenschappen zullen wij overigens onze lezers niet ophouden De verkiezingsveldtocht is nu afgeloopeu hij is geëindigd met den grooten optocht der republikeinen door New York Zaterdagavond Die optocht schijnt bepaald geen succes geweest te ziJn Het regende dat het goot en zoo werd het een optocht van regenschermen hetgeen niet bevorderlijk was aan den indruk dezer met zooveel ophef aangekondigde betooging Als de stoet langs de tribune op Madison Square met Roosevelt en andere republikeinsche hoofdmannen kwam werden de paraplu s dichtgemaakt om gelegenheid te geven do voorbijtrekkenden te tellen Om zes uur s avonds waren al honderdduizend menschen voorbijgetrokken maar als het mooi weer geweest was voegt de berichtgever er spijtig bJ zouden er wel 20 000 meer opgetrokken zijn De democraten hebben hun tegenstanders die voorspeld hadden dat Tammany de ernstigste wanordelijkheden zou uitlokken ongelp gegeven Behalve dat hier on daar op groote borden te lezen was Men kan u dwingen een parade te houden maar men kan n r iet dwingen tegen Bryan te stemmen of Het is een optocht van de trusts niet van republikeinen en dergelijke opschriften hebben Croker en ziJn mannen haar tschgnt den ptocbt niet belemmerd in is er ook niets bijzonders voorgevallen j jlthana niet tot Zaterdagavond Vers rci lt Berichten Frahkbuk Vrijdag op den 202en dag is de Tentoonstelling bezocht door 236 466 personen hoewel bet weder niet uitlokkend was en Zaterdag toen het zoogenaamde sluitingsfeest werd gegeven in de groote feestzaal voor een vijftiendnizendtal genoodigden kwamen er 237 655 bezoekers terwijl het eorgisteren VIII Jeanne bleef alleen en volgde met haar blik den lichten en gevleugelden tred der gelieven Tot Miqheline overgebogen sprak Serge op teederen toon met haar Jeannes hart zwol van bitterheid Zg was alleen zg terwijl hij dien zij liefhad Haar gemoed kwam in opstand Ongelukkige Waarom dacht z aan dien man Had zij thans het recht daartoe Zij was niet meer vrij Een ander die zich even goed voor haar betoond had als Serge ondankbaar moest hecten was haar man Dezen moest zij liethebben Dua dacht zij in volle oprerhtheid des harten Zij wilde Cayrol liefhebben Die arme Jan Zij zou hem overladen met voorkomend bede n oplettendheden en liefkoozingen En Serge zou jaloerach zijn want hij had haar niet zoo spoedig kunnen vergeten haar dien hij vergoedde Door den loop die hare gedachten namen hieldzij zich weer bezig met hem dien zy uit hareherinnering wilde verdrijven Zij deed wel haarbest maar het beeld van Serge atond steeds voorhaar Hij beheerschte haar Kij behoorde hem toe Dit joeg haar vrees aan Zou zij zich dan nooitvan hem kunnen losmaken f Zou zijn naam altijdop hare lippen zweven en zijn gelaat voor hareoogen staan Moest zij de e hatelijke kwellingdulden Goddank zij was op het punt om heen te gaan T e drukte het zien van nmiere plaatsen dan die waar zij in Serge s nabghcid geweest was zouden haar aan de kwelling die zij onderging onttrekken Wordt vtrvg d S SS WSP SBS