Goudsche Courant, donderdag 8 november 1900

4 No 8346 Donderdag 8 Vo piber 1000 30ste Jaargan mimm mum DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tetefonn n Ht De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering va Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 iranco der post 7Ö Afzonderlijke JVominers VT JF CENTEN TelefMi II t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r el meer 10 Centen Gi oote letters wordoB berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot uoc dies midd MaatschappilUk R apliaal ƒ 2 000 000 geW geplaatst Te HuurofTe Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakliuizeii gelegen te Gouda aan de Tnrtaingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 E CASSUTO TANDARTS Turfmarkt 1 85 Gouda Spreekuur van flO tot 4 uur 1 DINSDAGS en ZATERDAGS van 9 ot flO uur behandeling van minvermogenden t Op dit uur worden knnsttandapparaten 1 tegen verlaagd tarief verstrekt Onderlinge Noord ederlandsclie V myehzbkbringM aatschappu jjeMigd Ie LEEUWABDEN Deze Maatscbappy is door hare inrichting zeer cnoriteeUg en tolleOe Zji v rzekert Uundeee en Faardeu mouAer eenige Inlage bg de toetreding terwijlmen zich slechts voor een kalf jaar 1 verbindt 1 ZÜ vergoedt voor Enndvee SO en voor j Paarden 90 r ingeschreven waarde 1 Sedert haar 9 jarig bestaan heeft zjj zich 1 gekenmerkt door lagen omslag en daardoor grooto deelneming Bgna tl OOO polissen z jn reeds afgegeven De inrichting is op zuiver coöperatieven grondslag en directe nitbetaling gowaarbor d 1 Overal n Mederland a o lie de MUËiltTliX gevraagd Inlichtingen verkrggbaar ten kantore der 1 Uaatschappij Willemskade 41 te 1 IjBKVWMRUEW Ia de AVOÏIDSTEE Dubbele Buurt B 13 Z jn heden ontvangen de nieuwste model en 1 GAMIMENTEN es raaie Gm LLO S steeds gesorteerd in GAl iliA€HELS GA8F0BNUIZEN KOOKPLATEN BADEN en GEISERS tegen concnrreerende prjjz n Aanbevelend M M VAN LOON Gasfitter Tel No in Gebroeders STEENSMA Bloemisten GOUDA Salon Kamer en Grafdecoraties Corbeilles lardlnlères Bouquetten eni QRAF e F£ESTKEANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van JNSECIKNCIDER Dood alle Insecten Door bijvoeging van 40 deolon water verkrijgt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten V I iter f 0 50 V L i 0 80 1 L 1 1 60 i 6 L f 7 TELEPH No 114 M Wie werkelijk prijs stelt een IIGCELMK te hebben laat zich fotografecren in de gVUtgrafltche HunitlmrlcIMng STTJ3DIO van 1 V D f¥AAL i Fl SINGEL 661 llAA m4G as OPEHIITG der Machinale Haarwasch en Drooginriclitiiig Aan de Dames wordt beleefd verzocht ten einde van een regelmatige en vlugge behandeling verzekerd te zijn vóór dien datum te willen opgeven op welk uur zij daarvoor mijn Atelier wenschen te bezoeken Hoogachtend en aanbevelend H P VAN WIJNGAARDEN dÜlFFEÜR KLEIWEG E 67 PRAEPARATEN VAN fltno l omnhf de moMltfacMlge en Tersterlcende KINA WIJN tegen Bwaktt alUinarL ai n y kinderen ah volwasseticn gebrek aac eetlust slechte apljaveriering zèiiuwboofdipijn ter versterking na ziekte of kraambed koorti en bare yevolgi OUIMA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijïondcr tegen Bloedgebrek Blceksucbt kwalen van Krltischcn leeftijd ent VerkniËbnor m flacuna A 1 90 en 1 CSI aI q q voedzaam vcrsterkend aangenaamvansmaak voordfteelijkschgeb uik I IIVCI a a J voojj i o r kinderen zwakken en kUerachtige gestellen uxi un te beveleii All geneeikrachttgc drank bij otoomUsen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor ïmgelingen en kleine kinderen Frijsperbuaa Ë 1 70 ft H Kgr 0 Ö0 4 H Kgr O BO ChemiKh Molb ctlSL fKf Speciaal voor Kindervoeding in buMen 4 Kgr ƒ 0 90 rooken cener halve Cigarette ia voldoende ter beitrijding van de bevigste aanvallen van Asthma etc Ir h Asthma Cigaretten g W dooijn i 0 80 en 5 6U ZI Tamarinde Bonbons SI T c =r S K lulSS voor kinderen bewijzen de Tamarinde KÖnbons van KRAEPELIEN k HOLM lielanj njke diensten daar de vorm voor he kind begeerï tjlc en de smaak aangenaam m Vnjs per doosje 0 90 en ƒ 0 60 QoltTlSatr OaC tlÏAC aliremeen erkend als het BESTE huismiddel Jd lUimii r aatllICS b j Hoest verkoudheid en Keelpïjn het U 9 PrattparalBM ran KRACPELIEN ft HOLH te Zeist n a M t oormim ram S LIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AyiÉü iUmoplosBcnd en varxachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in ijes verkrijgbaar Priji ƒ 0 30 per fleschjc GebrS toll werck s Chocolade en Cacao IMemi tig acor de tiiou v te iiirviTidinf nD p mat tima er itid rerlKtterdt ftbrleatiff en uitaluiteod gobruik van f jM en fijnstü rondbluttL ii arftndcortM k H verlwuiker van Stollwsrük s Cfhoeoiade en Cacao een nanbeveienswajirdip t ibriimat Dauwtrot ijr U aDt voordo 4e efen ien mhoud der resp I Hltikfitron iJc irtiiii bor iinlde I 87 BreTcts als HofU f erftiislftr 44 EereOipioma s gouden üz MedaSllest een bewgs ta uitmuiiiönd fijn fekikatt Kcods ISH t hreüf do Accfl üemie national de Paris KouBTous dócemons uae ItedtflHn d or r mière cla r e on consideration aevotre oxoellente fe brioatlon de Chocolat bonbons varies eto eto SMtWtrok t falrikiuit is verkrijgbaar bij U 14 O nfiaeurs Banketbakkers ea tiiK Cteneiaabrertegenwoordifïör oor ïiederlajid I Jttling Matteimlodt Amsterdam Kalvei straat 103 G roote rroorxaa d STALEN BALKEN H E OVING Jr ROTTERÖAM Kantoor GELDERSCHE RADE 31 33 Plan C StapHplaatsen BINNENHAVE1 I ü Z FeUcnoord Levensverzekering laatscliappij DORDRKCBT Goedgekenrd bij Kon besl van 10 Nov 1873 No 21 VEEZEKEKD BEDRAG 36 800000 30 September 1899 KESEEVE 6 196 000 Sluit AL E K soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zgn volgens de laatste sterftetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BLIKANTOEEN te Amsterdam en te Eotterdam bij den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bij de Agenten in alle plaatsen van Nederland Hoofdprija er 500 U00 Mk ïen biede het l o prij eu zijn lnor düD Btaat go arandeerd üit ioodlgine tot deelneming in de KaïiseD Kan de door den Staat Hamljurg gewaarborüdo ïToote Galdloterij waarin zeker 11 MiUioen 202 000 Mark Kewonuen moeten worden De pnjzeu van deze teel voordeel biedende üeldlotery die Tolfïens het plan alechts 118 000 loten bevat zy de volgende Ue hoogste prijs is eventueel SOO 000 Hork 16 pr ft 10 000 Mark Premie v SOO OOO Mk I pr a £ 00 000 Mark pr a 100 000 Mhrk 1 prijs a 75 000 Mark prijz a 70 000 Mark 1 prija a 65 01 0 Mark 1 prije a 60 000 Mark 1 prijs a f 5 000 MarkS prijz a 60 000 Markl prijs a 4 0ftO Mark 1 prijs a 80 000 Mark i prijz a 30 0 O Mark K6pT a 6 000 Mark 10 pr a S 00 Mark Ufipr a 2 000 Mark 4pr a 1 n0Mark 6Upr a 1 000 Mark l SOpr a 800 Mark Sn pr a 2 0 Mark 7 7pr a 20 Mark 86053 pr a 169 Mart 99 9pr a l 0 148 115 100 M 108B3pTa78 4i 2lM totaal 6 t 0l0 prijzen De lloofdprijfl m de ie klaese bedraagt Mark öü tjü stijgt m da e kl tot i 000 M in do e tot f 0 Op t M in do e tot 65 000 M in d e tot 7f 000 M in de e tot 7 5 00 Mark in de 7 e tot 200 000 Mark en met de prem o van 30ü 000 M event tot F no 00fl M Voor de eerste priibtrekkintr die officieel is vfiBtgeatetd kost een iebeol orii iiioel lot sloclita Giild 3 50 een balf oriainecl lot aleclits üuld I 5 een kwart origineel lot slechts iuld O Ü De inlep gelden voor de vozende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden ft mi oi£eveQ in het officieele trekkinnB lan voorzien vati hüt Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deoluemer in de lot rij ontrauüt oii jievraagd oimiiddollijk na de pliiata seliad hebbende trekkini de ofiWieelo trükkirigalijat De uitbelalintf e n verzendt tk van de prlJZ n geacinfdt door mij en direkt on prompt aan de winners en onder de strensfstö gelieimboudihg IfAf Iedere bestelling kan men eon oudig por postwisael opgeven ook tegen r rabonra 0Vr Men wende Kicb dus mt t de aauvrany om toezending van lottfu voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoediij mogelijk of uiterlijk tot 22 November e k metf vertrouwen tot Saniuel Hecfescher Seiir Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Duitachland PEANSCHE STOOMVERVERU liPiiiisclie Wasseherlj Ti H OPPEi llËIMEK 1 KruiêkaAe UoUerdam Gebrevetecrd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA d Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het atoomen en verven vai Ue Heereu en Jamesgarderoben alsook atit Kinderf oedereu Speciale iarichtinf voor het atoom d vai pluc emantela veeren bont enz GordjJDen tafelkleeden eni worden naar di aienwate en laatste methode geverfd nnniOTDirp t W niJ mRni ll ÜUUlLliUU jUilU uuuuuumii 2e ibonneiuenta Voorstelling Donderdag 8 November 1900 HET RO ERMMSCHE TflOSEELQEZELSCHAP Directeur P D VAN EIJSDEN Zoo als de bladeren Comedie in 4 bedrijven Aanvang acht uur wr Gewone bepalingen en prijzen Gouda Druk van A BBINKMAN Zn UuiteiilaDdscb Overzicht Lord Roberts zegt in een telegram nit Johannesburg dd 5 aezer Terwijl er onmiskenbare teekenen zjjn dat de Boeren ontmoedigd zyn en gebrek hebben aan leeftocht en munitie doet Steyn zjn uiterste best om z n landgenooten aan te moedigen i den hopeloozen strgd voort te zetten door te misleide met valsche bericjiten van overwinningen Behalve een tamelijk uitvoerig telegram van Roberts Vrijdag uit Johannesburg verzonden hebben we nog enkele berichten van Reuter en andere correspondenten alle betrekking hebbende op d gjerrilla der laatste dagen Zoo wordt eiken dag een kort maar welsprekend en afdoend antwoord gegeven op de vraag of de oorlog nu nit is De N R Ct bad de gelukkige geduchte die vraag op te lossen door aanteekeningen op en kaartje van alle plaatsen waar in de weken tusschen 26 September en 26 October gevocjiten is met een kruis en van alle plaatsen waar de spoorweg werd opgebroken ot een spoortrein aangehouden meteen streep Dat kaartje vertoonde alzoo 64 kruizen en 8 strepen Bn het blad voegde tlaaraan toe Deze voorstelling kan zonden wü meenen met een enkelen blik en beter dan de ver spreide Engelsche berichten het antwoord even op de vraag die in de laatste dagen in Engeland weer met meer ongerustheid gesteld wordt Ziet het er wel naar uit dat het spoedig gedaan zal zijn met den oorlog f Men weet dat binden als de Express een guerrilla van wel zes maanden duur in voornitzicht stelden Volledigheidshalve dienen we echter op te merken dat dit veler opinie omtrent de hopeloosheid van de Boerenzaak niet wijzigt Prof Molengraaff pas uit Transvaal teruggekeerd is door een redacteur van de N Rott Crt ondervraagd én hoewel hij niet veel wilde loslaten bemerkten wij voor ons zelven wel zegt het blad dat de heer Molengraaff de zaak der Boeren hopeloos acht en de feitelSke annexatie nog slechts een qnaestie van pacificatie Het verlies der onafhankelpheid van Vrijstaat en Transvaal is echter naar zjne overtuiging niet te wijten aan gebrek aan per ooniyken moed bij den Boer maar bewijst alleen de superioriteit van êen gedisciplineerd leger tegenover een volksleger voorts de hoogere waarde eener vaste organisatie be FEVILLEIOX 37 HaAT man zou haar wegleiden en haarbeachermcD dat was zijn plicht en zij zoa hem daarin krachtig bijataan Zi dacht aan Cayrol met al haar wilskracht Zij hi ld zich aan hem vast als een schipbreukeling aan een stuk drijfhout krampachtig en met al de kracht der wanhoop Jeanne en Cajrrol werden door eene aandoening van sympathie tot elkander getrokken Hij gevoelde zich door zijne vrouw getrokken en kwam binnen Eindelijk zeide zij Cayrol glimlachte daar hij zich over dezen uitroep verwonderde Jeanne vervolgde zonder hem aan te zien Hoe is het mijnheer gaan wij weldra heen De verwondering van den bankier nam toe Maar het was hem lang niet onaangenaam en hij verborg zijne bevreemding Zoo aanstonds dierbare Jeanne gaf hij tolantwoord Waarom dit oponthoud vigeg de jonggehuwde vrouw zenuwachtig v Dat zal ik u uitleggen Meer dan twintigrijtuigen moeten eerst vóórkomen Onze koetsierkomt langs de laan van het park en wij vertrekken door de kleine deur der leire zonder dat men schikkende over middelen tot aanmoediging en bestraffing tegenover zuiver individueel eigendunkeljk optreden dat in enkele gevallen wonderen werkt maar op den duur het gansche volkssysteem niet redden kan aangeaien de Staat slechts behouden kan blijven als de individu zijne persoonl kheid voor een kleiner of grooter deel prijs geeft Indien Prof Molengraaff de zaak der Boeren hopeloos acht dan staat hiJ in dat oordeel voorzeker niet alleen en hy is bovendien een man op wiens oordeel prijs gesteld mag worden Maar te ontkennen valt het echter niet dat het meerendeel dergenen die pas uit Zuid Afrika teruggekomen zjn in anderen zin spreken en de finale onderwerping van de Boerenbevolking door Engeland een onmogelijkheid achten Gisteren is de zitting der Kamer in Frankrijk geopend Wat zal zj brengen Het ministerie hoopt in dit jaar eens eindelijk wat te knnnen afdoen Zelfs heeft het ertronwen dit jaar niet met voorloopige twaalfden dor begrooting te behoeven te werken voor Januari denken de ministers de begrooting in haar geheel aangenomen t9 kunnen krijgen Het zal wel ijdele hooj blijken te zijn Tallooze interpellatie S zijn reeds aangekondigd en er zijn er van verleden jaar nog een paar blijven liggen WaarschSnliJk zal de Kamer evenals in vorige jaren gebeurde een vasten interpellatiedag weeks houden Dan behaevan ten minste de meer belangrijke werkzaamheden niet te zeer op de lange baan te worden geschoven De vraag blijft nu echter nog maar of het ministerie de opening van de Kamers lang zal kunnen overleven De tentoonstelling is gedaan en de Kamers zijn thans weer vrij in haar beweging Daarenboven heeft het tegenwoordige kabinet uit zoovele niteenloopende elementen samengesteld van den aanvang af niet sterk in zjjne schoenen gestaan Wel heeft de redevoering van Loubet aan het burgemeestersdiner de regeering aan kracht doen winnen zoodat de kansen op haar langer leven iets waren geklommen maar de groote toespraak door den voorzitter van den ministerraad Waldeck Rousseau te Toulous gehouden is ook onder de ministerieelen zoozeer tegengevallen dat de regeering bij die gelegenheid zeker wel een steekje heeft laten zitten Een van de afgevaardigden die zich een vriend noemt van het kabinet de radicaal socialistische afgevaardigde Vazeille heeft nu ter elfder ure eene interpellatie aangekondigd over de algemeene politiek der re ons ziet Het zij zoo Dan zullen wij wachten Dit oponthoud verdroot Jeanne In haar ijver om het genomen besluit ten uitvoer te brengen in haar eerste geestdrift om tegen zich zelve te strijden wilde zij dadelijk uit Serge s nabijheid gaan Op onhandige wijze verlamde Cayrol deze poging van kloek verzet Zij gaf er hem de schuld van Zonder de redenen waarom zijne vrouw zoo handelde te doorgronden vermoedde hij dat zij iets had t welk haar onaapgenaam aandeed Hij wiule dien slechten indruk bestrijden en Jeanne aan iets anders doen denken Gij waart heden avond verrukkelijk mooi zei hij £ n kwam met een galant uiterlijk nader Men heeft u zeer bewonderd en ik wasertrotschop Gij moest mijne vrienden eens gehoord hebben Het regende geiukwenschen van alle kanten Wat een gelukskiod zijt gij Cayrol Alles loopt umee gij zijt rijk en hebt eene bekoorlijke vrouw Gij ziet Jeanne door u is mijn geluk in aller oogvolmaakt Jeanne honste hare wenkbrauwen en gaf geen antwoord maar maakte met het hoofd een bewc ging van minachting en trotschheid Cayrol ging voort zonder deze teckenen te zien die de voorbode van een storm waren Men benijdt mij en ik begrijp dat Ik zoumet niemand ruilen Zie onze vriend pnns Fanineis zeer gelukkig hij trouwt eene rijke vrouw diehem liefheeft en die hij vergoedt Welnu hyis niet gelukkiger dan ik Jeanne stond eensklaps op en sprak toornig terwijl zij haar man een fiikkerenden blik toewierp gearbig Niet om der regeering lastig te zfln ichreef hij aan Waldeck Roussean wil hiJ l r interpelleeren Het zou hem persoosMk zelfs heel aangenaam zijn als de intetiellatie werd uitgesteld tot na de begroonng maar wanneer er een algemeen politiek debat mocht worden gevoerd voor dien tijd wil hij ook wel een woordje meeprat i Alleen om zich een beurt te verzekeren heeft h ziJn interpellatie ingediend Nu is het wel vreemd dat een van de vrienden van de regeering het noodig vindt dat ift de periode van zuivere verdediging der Republiek en na den wapenstilstand van den tentoonstellingstijd dadelijk een algemeen politiek debat wordt gehouden zeker wel het gevaaflijkste wat er voor deze regeering kan worden verzonnen En dat nog wel nadat zoo juist Waldeck Roussean de politiek van het kabinet te Toulouse heet uit e kaar gezet te hebben Deze vriend kan us nog wel eens een adder onder het gras blijken te zijn Voorloopig moet men echter aannemen dat de interpellant inderdaad behoort gelijk hiJ zegt tot hen die verlangen tot aan het eind van deze wette periode het ministerie te kunnen doch een gevaarlijk spel bltjft deze iliatie ter seint reeds de afloop der eerste zitting In Be Kamer vraagt Vazeilles de regeeriig lilogen interpelleeren over hare algemeene politiek De minister president zegt in zjju antwoord dat de regeering een hervorming van de wetgeving op de dranken noodig acht waarvan de afschaffing van de aecgnzen afhankelijk is De wet op de vereeniging moet het gevaar aiwenden dat het openbare fortnin bedreigt Het wetsontwerp op werkliedenpensioenen moet tot een beslissing komen Daarna zullen wetsontwerpen komen betreffende de krijgsraden en voor een inkomstenbelasting WaldeckRousseau verklaart zich ook voorstander van een bepaling in arbeidscontracten dat scheidsrochtelijke beslissing van geschillen verplichtend is Toejuichingen van de linkerzpe en de uiterste linkerzijde Ribot bestrijdt de verplichte arbitrage en gispt de revolutionaire taal die Millerand te Lens heeft gevoerd Millerand zegt dat hij aan zijn meening getrouw is gebleven Hij tracht de hervormingen die hij roemt te verwezenlijken Ten slotte wordt het voorstel om de interpellatie van Vazeilles tot Donderdag te verdagen met 272 tegen 264 stemmen verworpen Rumoer Na een rede van Thierry wordt de zitting tot Donderdag verdaagd iMijnheer Vergeef mij hernam Cayrol nederig Ik schijnu belachelijk toe maar wat zal ik er doen P Iz kanmijne vreugde niet verbergen En gij zult zien dat ik dankbaar ben Mijn gansche leven zal iktrachten u aangenaam te zijn en als begin bereidik u eene verrassing £ n dat zal wezen i zei Jeanne onverschillig Cayrol wreef zijne handen van genoegen hij genoot reeds vooruit de blijde verrassing die hij zijne vrouw ging bereiden Gij meent dat wij naar Parijs terugkeerenom daar als burgerlui onze wittebroodsweken doorte brengen f Jeanne huiverde Cayrol koos ongelukkige woorden Welnu volstrekt niet ging de bankier voort Van morgen af kom ik niet op mijn kantoor Myne klienten kunnen praten watvze willen ik bekommer mij met meer om de zaken en wij gaan op reis Jeanne knikte als bewijs van tevredenheid Een straal van vreugde kwam op haar gelaat Op reis zijn ver weg gaan dat zou haar rust geven En waar gaan wij naar toe Dat is juist de verrassing Gij weet dat deprins en zijne vrouw ook op reis gaan i Ja maar zij wilden niet Mggen waarheen viel Jeanne hem niet zonder een angstig voorgevoel in de rede Aan mij wel Zij gaan naar ZwitserlandWelnu wij gaan ze daar opzoeken Cayrol had bepaald geene goede ingeving Jeanne yCbrikte als een hinde die m het lueupdhout een Omtrent de Carlistiidlu beweging in Spanje wordt gemeld dat ia pelitiake kringen te Madrid gevreesd wordt roer nimwe verrassingen op den naamdag van B a Carlos Die vrees openbaarde zich ook aaa ét bears waar gisteren de koersen nog ma r dwüden De Regeering doet echter alsof ket rootsto gevaar voorbij is Officieel deelt zj mede dat de leiders der benden opstandelingen van Berga de grenzen zjjn overgegaan Scherp wordt de grens bewaakt door de Regeeringstroepen om bet binnensmokkelen van wapens te beletten en te zorgen dat de Carlistenbenden niet versterkt worden door toevoer uit Frankrijk De Carlistische troepen in de provincie Alicante worden door de Rege ringstroepen ingesloten In de provincie Jaan werd een kleine Carlistische afdeeling door de gendarmes gevangen genomen De pers in Madrid veroordeelt scherp het onvaderlandslievende optreden der Carlisten en keurt de krachtige maatregelen der Regeering tegen de oproerige beweging goed De Carlistisch gezinde bladen worden met beslag belegd en voortdurend worden personen gevangen genomen ondw verdenking van werkzame propaganda De Carlistische wertbureau s worden gesloten V De eerste berichten nit Amerika i n te verwara om er eenig gegrond besluit uit te trekken De algemeene indruk was dat Mc Kinley gekozen zou worden Verspreide Berichten FUNKBUK Wat men ten aanzien van de Parijsche Tentoonstelling ook zeggen moge men zal achteraf niet kunnen beweren dat deze wereldkermis is uitgegaan als eei naéllt kaars Zondag acht dagen vó6r de definitieve sluiting zijn er nog bijna zeshonderdduizend bezoekers geweest 681 120 waarvan er 643 673 met tickets kwamen zoo op het hoofdterrein als op de bijtentoonstelling te Vincennes Sinds de opening tot Zondag 1 1 is het hoofdterrein bezocht door 45 749 874 pers waarvan 36 279 213 betalenden terwi l er 41 943 124 tickets zijn ingekomen Op de bijtentoonstelling te Vincennes kwamen 2 421 400 personen waarvan 1 928 476 betalenden en daar kwamen 2 008 900 tickets binnen In het geheel zijn dns 37 207 689 personen tegen betaling gekomen en zijn er 43 962 024 tickets ingekomen terwijl het aantal gratis bezoelcers 10 963 085 heeft be schot hoort knallen Ze daar opzoeken I riep ze uit Om de reis gezaraenlijk voort te zetten Metzijn vieren de twee jonggehuwde paren Dat zalheerlijk zijn Serge wien ik over dit plansprak begon tegenwerpingen te maken maar deprinses kwam mij te hulp En toon hij zag datzijne vrouw en ik liet eens waren begon hij telachen en zei iGij wilt het i Ik slan er intoe Laat ons er niet langer over spreken Onderons gezegd hij kwam er tegen op voor den vormMen heeft goed praten dat de lietde egoïsme metzijn beiden is na v rtien dagen alleen te zijngeweest met Micheline zal Serge niet boos wezen dat hij ons ziet arriveeren bij zijn duo Wg gaantot in Italiü de meren zien En daar alle vierin eene boot hoe prettig Cayrol had een uur kunnen doorpraten en heel de reisgids van Conty te pas brengen Jeanne luisterde niet meer naar hem zij was in gedachten verzonken Dus alle pogingen waartoe zij besloten was om hein dien zij liefhad te ontwijken zouden niet baten wanneer zij hera ontvlood voerde een onverwinbaar noodlot haar weder naar hem toe En de ontwerper van deze gedwongen onvermijde lijke en ge loekte ontmoeting was haar man Ken glimlach van droevigen spot bewoog hare lippen Er was iets somber kluchtigs in die lachende en vreedzame eigenzinnigheid waarmede Cayrol zelf zijne vrouw naar Serge voerde Kordt vtrvolgil j