Goudsche Courant, donderdag 8 november 1900

Ulrccifl S Hi rwegvcrMndltt ien uiet habbL R0TT8II iVlrlg vcru 18 58 1 87 8 18 U 30 H tS 4 89 4 54 5 88 8 18 1 f 6 01 1 10 5 11 1 17 18 1 86 1 9 39 8 51 4 08 6 87 6 4 6 89 1 68 6 10 OO 5 80 1 t I f i GOOD 6 68 7 11 7 S6 8 81 8 88 9 88 9 84 8 88 9 67 10 86 Il Ot ll 9 IS la 7 86 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 ll U 4 10 1 8 81 t 10 80 8 41 X 10 57 7 47 8 07 r 8 1 8 6 9 85 10 10 10 45 11 01 U 47 8 46 11 81 i ir rv 11 48 m 9 48 S lllnn U a klu Extn bijbateliii Op dm tnii s ign Zonl Uuodm ea Dtul nduguha ntoubUiettan voor di U kl rirtoijgbur taipii lnl vmktprgi S HollmdMlia Spoar t 8itrmppl iii ml b irgi 1 411 b ni d a QOVBt igt n o KIK 12 38 11 81 11 46 18 10 Botterdnn BsunRotterdam D P Aatterdam M 0 p llu Nii warkerk ULoordrooht aoildt i Allen In w 9 Uun titn haUlili e TmilMitI op du Icxp ku nirt gonktid irardes S BoUuinki ipoor L Eitn upplenathwlji na do Gompigsu dor Wigou Llti 7 8 I8 91 9 35 ♦ f 68 10 08 80 S 42 47 10 0 lO lB 11 08 8 04 8 84 9 00 9 8 10 08 10 19 o o D D 4 D fc N LI 1 A O Tiao rotoa 9 11 9 91 10 00 10 19 10 8 11 88 18 16 19 86 18 68 1 58 9 81 3 46 4 i 4 60 6 86 11 11 1 10 5 08 f ll 8 1 81 618 11 86 l 6 6 97 9 88 49 10 88 10 48 11 41 18 08 18 46 18 66 1 40 8 a 8 48 4 15 4 45 6 89 6 66 10 18 10 43 l aj 5 4 6 81 7 89 10 6 11 11 11 67 16 4 7 57 GOUD A i W S l E R D A M Jriao Tona o 6 8 11 8 8 D SS 10 90 10 6 18 01 1 1 8 86 8 85 4 07 J 43 6 19 6 28 8 48 51 O l 1 S7 11 06 Am t W 8 01 8 58 10 10 11 04 19 48 12 67 1 57 8 95 4H t 57 5 80 6 0S 6 44 9 85 10 3 l OS 11 69 A mat C 8 iw 9 13 9 3 10 95 11 1081 11 8 18 8 10 4 S7 6 1 5 45 6 8 9 3 10 bO 11 16 18 14 5 88 8 04 7 08 7 16 7 8 8 8S 8 68 0S 9 44 10 11 11 86 11 86 18 06 1 80 9 40 8 67 4 00 4 15 4 87 5 99 6 88 7 01 7 4 7 66 8 18 9 61 10 80 6 88 0 j 10 17 1 86 4 48 6 99 67 6 69 i 10 8 1 60 4 68 8 a 10 11 8 03 10 48 8 01 5 1 I 6 54 10 98 6 14 6 S1 7 98 7 48 07 H OH 9 18 9 80 10 11 10 54 11 6 11 08 19 84 8 18 8 09 8 8 4 4 17 4 48 5 81 5 4 7 06 7 81 8 09 8 98 8 46 I0 8S 10 6 op da lo p kan aiat gerokoad waidaa Harmoaikatroia llaia la o 8 MaMo oitra beuloa l Bokal ooa hiljot lo U o a lupplomoat kovljo i B no I U TBIU U a or H 7 48 8 16 9 07 ii 10 14 10 69 18 00 18 8 8 16 3 18 4 89 6 58 6 8J 7 10 7 86 i U 11 16 8 38 7 85 8 88 11 84 1 40 3 1 6 11 7 33 8 48 8 18 8 68 89 10 14 10 4 11 47 l 8 1 09 8 08 S 4S 6 04 6 80 7 00 7 64 8 06 69 ff B r v l O 6 8J 7 15 8 10 8 76 9 13 9 8111 18 19 87 18 5 9 8 1 10 3 81 4 41 6 11 6 21 7 0 9 10 9 61 Ama W 5 84 6 41 7 80 8 85 8 4 O 30 46 11 30 18 48 1 06 9 40 8 89 8 49 6 0i 6 M 6 86 7 85 8 86 10 08 luila 7 0 1 7 81 8 18 9 ft9 S9 11 18 10 8118 611 16 68 8 88 4 18 4 84 6 47 7 18 7 64 8 09 9 18 11 88 6 69 7 47 8 88 9 80 10 10 10 66 11 38 18 0J 1 48 8 08 8 19 4 118 4 48 6 48 6 SS 7 00 7 68 9 01 1 35 8 09 7 10 88 11 66 18 87 4 8i 7 84 9 8 8 17 10 41 1 86 t 88 9 86 7 U 8 80 9 08 9 66 10 64 11 1 11 11 loepen Het is wel eigenaardig dat de hooldadrainistratie in de maand Angustas Toorspelde dat er op dit oogenblili 41 milUoen ticliets zonden zgn ingekomen OoBTÏHRIJK HOItOAKIJÏ Zondag beeit dr Ischka eindelfk dienst mogen doen als Tsjochisch ond Katiioliek priester te Praag onder goedkenring der Oostenrijksché regeering in strjd met de meening van den stadhouder van Boliemen DüITSCHLiKD Nader blgkt dat de pestlijder Knnze vas aangebracht te Bremen met het stoomschip Marienbnrg van de Hansamaatschappö komende uit BnenoFi Ayres den zeven entwintigsten October 1 1 dat hj drie dagen in z jn woning heeUt vertooM dat hjj eerst daarna als lijdende aan pest is overgebracht naar de barak voor laders aan besmctteiyke ziekte en dat b Maandag ii overleden terwijl zich tot dnsver bij de onder observatie gestelden geon verdachte verschijnielen hebben voorgedaan De Bociaal dehiocraRt Ednard Bernstein in 1889 ten pleiziere van Bismarck door den Zwitserscheè Bondsraad uitgewezen en die sinds verbiyf hield te Londen heelt verlof gekregen terug te keercn naar Zwitserland Italië Burgemeester en wethouders van Napels hebben hun ambt neergelegd in verband met de ontdekte onregelmatigheden in hun beheer aan het licht gebracht door het sociaaldemocratische orgaan Propaganda De Koning wil een grondig ondorzoek en een voorbeeldige straf BIISiNENLAND ST ATEN G EN EU AAL EEHSTB HAMKn Zitting van Maandag 6 November De Kerste Kamer is des avonds half negen bijeengekomen tot hervatting barer werkzaamheden Ingekomen waren verschillende missives waaronder een van H M de Koningin eene kennisgeving van de verloving van H M met hertog Hendrik van Mecklenburg Schwerin en luidende als volgt Mijne Heeren Wy vervullen by deze de aangename taak n kennis te geven van onze verloving met Zgne Hoogheid Hertog Herdrik van Mecklenburg Schwerin wy zgn overtuigd van de belangstelling waarmede de Eerste Kamer der Statengeneraal deze mededeeling zal ontvangen En hiermede Myne Heeren bevelen wg u in Bodes Heilige bescherming Het Loo den 16en October 1900 Get WILHELMINA De voorzitter zeide daarop Myne Heeren I Ooiidt Muorrlrvcht door 7 18 ieuwerlrerk 7 88 Cpelle 7 16 aoltorilim M 6 96 7 44 aottardamD P Eotterdam B 1 40 B tO 8 67 9 C6 9 89 8 64 9 08 7 68 6 4 6 66 4 48 6 80 6 07 7 18 4 58 5 41 8 01 6 61 6 U 6 04 6 17 6 10 6 88 7 89 7 16 7 98 7 7 58 7 68 8 87 8 41 8 68 W OS 9M g 08 9 19 Ooud Sevanh MoeTO Boatermeer Zeg Voórkarg HiW U g Voorborg Zoet rm Zeg Zgrenh Mo iiuda a ramlUtlaC Uouda Oud w Woerd UtrKkl 6 80 6 84 6 S 6 48 6 08 7 04 i r 6 18 6 07 6 4t 6 18 6 68 Ml 7 01 Uireokl Kot r lou Oudow a ada Deze gewichtige en naar wy hopen en rertrouwen vobr ons lUnd en Vorstenhuis hoogst gelukkige gebeurtenis die eennieuw tüdperk zal openen tot heil van Land en Volk in een lange reeks van jaren hebt u nker met my met de hoogste belangstelling eu ingenomenheid vernomen Ik heb ge meend in den geest der Kamer te handelen door deze missive van onze geliefde Koningin namens u te beantwoorden met de volgende missive welke ik den heer griffier verzoek voor te lezen De griffier doet daarop voorlezing van den brief aan H M de Koningin luidende Mevrouw Namens de Eerste Kamer der Statenöeneraal kwjjt ik mg van de hoogt vereerende taalt Uwe Majesteit de harteiyke gelukwenschen der Kamer aan te bieden naar aanleiding van Hoogderzelver verloving met Zgne Hoogheid hertog Hendrik van Mecklenburg Schwerin Deze gewichtige verbintenis zal onder Gods zegen ongetwgfeld het levensgeluk van Uwe Majesteit in hooge mate bevorderen Zg zal tevens den eenwenouden band tusschen Nederland en Oranje nog hechter maken en daardoor strekken tot heil van Vaderland en volk Deze missive werd met applaus begroet De vergadering is verdaagd tot heden ter behandeling o a van de Waterstaats wet De afdeelingen der Kamer benoemde tot rapporteurs over de gisteren onderzochte wetsontwerpen betreffende Kieswet de heeren Godin de Beaufort Van der Does de Willeboifl Van Nierop Van Asch van Wyck en Van Swinderen over de Ongevallenwet de heeren Rahnsen Vlielander Hein Van Bonefi l Faure Van Heek en Pynacker Hordyk De vorige rapporteurs over de Ongevallenwet waren de heeren Godin de Beaufort Van Heek Van Boneval Fanre Pgnaoker Hordyk en Regont PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND De najaarsvergadering der Staten van Znid Holland werd gisteren geopend door den commissaris der Koningin mr J ö Patyn die wees op het gemis in deze vergadering van den heer Hein van Eockanje lid van Rotterdam die overleden is De voorzitter hield zich overtuigd dat de naam van Hein van Kockanje door do Staten niet zal worden vergeten De geloofbrieven van mr D Fock te zynor vervanging gekozen werden na onderzoek door eene commissie goedgekeurd waarna het nieuwbenoemde lid voor Rotterdam III de gevorderde beloften aflegt en zitting neemt De voorzitter dealt daarna mede dat Gedeputeerde Staten gemeend hebben te moeten voldoen aan den wensch om iu deze eerste bgeenkomst na het bekend worden van hot hengeiyk feit der verloving van H M de Koningin voor te stellen oen adrea van gelakwenschen aan H M te richten De griffier geeft voorlezing van dat adres luidende Mevrouw 1 De Provinciale Staten van Znid Holland in hunne herfstvergadering vereenigd veroorloven zich Uwe Majesteit hunne eerbiedüge gelukwenschen aan te bieden bg gelegenheid van de Verloving van Uwe Majesteit met Zgne Hoogheid Hertog Hendrik van MeoklenburgSchwerin 11 09 11 19 11 86 10 66 11 86 U 16 10 08 11 86 10 18 EOTTKEDAM 40 9 48 10 16 10 86 10 38 10 43 l i 49 8 8 9 18 9 47 11 59 18 06 U 81 T Zg zyn overtnigd dat hun voorzitter de tolk was van de ingezetenen van dit gewest toen hy Uwe Majesteit bg Hare eerste komst na Hare verloving op Zuidhollandsch grondgebied de verzekering gaf van bnnne oprechte belangstelling in deze voor Uwe Majesteit on geheel het Nederlandiehe volk zoo gewichtige gebeurtenis en zy vereenigen zich met den wensch dat die onder Gods zegen bevorderlgk moge zgn aan het gelnk van Uwe Majesteit en Haar hnjs en tot heil van het vaderland Zoowel tgdens de mededeeling Van den voorzitter als de voorlezing van het concept zyn alle leden van hunne zitplaatsen opgestaan De acclamatie vereenigt de vergadering zich met het concept Hierna geschiedt mededeeling van tal van ingekomen stukken en voorstellen Worden gesteld in handen van speciale commissiën lo het voorstel tot het stellen der voorwaarden aan de Rotterdamsche TramwegnJaatschappg voor de tramwegen op de ZuidUollandsche eilanden 2o het subsidievoorstel voor de droogmaking var plassen onder de gemeente Reeuwgk de heeren Brouwer en v Bylandt zyn o a leden der Commissie 3o de wyziging van het reglement op de jacht en visscherg 4o de verschillende wgzigingen van polderreglementen benevens een adres verzoekende het geven van een grootere doorvaartswgdte aan de Heimansw tering 5o de subsidie aanvraag voor den aanleg van tramverbindingen Amsterdam Alphen en Leiden Haarlemmermeer benevens de adressen van adhaesie waaronder nog laatstelgk ingekomen een van de gemeente Leiderdorp 6o de subsidie aanvraag voor het maken van een schutsluis te Giessendam zoomede de subsidie aanvragen voor de ambachtsscholeu Gorinchem en te Alphen en die voor een proeftuin in het Westland 7 de zaak betreffende het beschikbaar houden van plaatsen voor Zuidhollaudsche krankzinnigen in de buitengestichten met de nota van dr Ruysch betreffende de wenschelgkheid tot oprichting van een provinciaal krankzinnigengesticht De voorzitter stelde voor ten aanzien van het adres van de Haagsche Landbonwafdeeling om pro vinciaal subsidie voor een blgvenden cursus in hoefbeslag te sGraven hage Gedeprteerde Staten diligent te verklaren De heer Gevers Deynoot stelde ook uit naam van zgn medeleden de heeren Van Driel Korteweg Ovorwater en Kemink voor de behandeling van dit punt uit te stellen tot de over veertien dagen te houden vergadering uit overweging dat het wenscheIgk is inmiddels aan de Statep over te leggen de verzoeken tot ondersteuning der sub sidieaanvraag dat heden juist de cursus geopend wordt een inrichting zeer in t belang van den landbonW en verband houdende met de paardonfokkerg en dat de leden der Staten zich inmiddels kouden vergewissen van de inrichting van een cursus op denzelfdeu grondslag te Haarlem waarvan de Staten van Noord Hollaud het provinciaal belang erkend hebben door het verleenea van een subsidie van f 300 7 18 7 67 4S 1 61 86 8 14 4 1 8 03 1 0 8 09 8 8 4 39 i 4n 46 4 03 4 34 6 86 4 44 4 61 6 01 6 07 6 18 6 4 06 4 6 4 84 10 87 11 0 10 53 11 01 li 89 11 461 lO OÏ 10 48 11 07 1S I8 11 88 De voorzitter zeide dat Gedeputeerde Staten geen bezwaar hadden tegen behandeling in de volgende vergadering Dienovereenkomstig werd besloten Voor do eerstvolgende vergadering werden aan de orde gesteld o a de aanvrage om subsidieverhooging voor de vereeniging de Proeftuin te Boskoop het adres van landbouwers en veehouders iu deze provincie om de vaste bruggen over den Vliet onder Voorburg door beweegbare te vervangen het rapport omtrent de wateratstrooming in deze provincie met de daartegen ingebrachte bezwaarschriften en alle voorstellen die alsdan verder ter behandeling gereed zgn Die eerstvolgende vergadering is bepaald op 20 dezer des voormiddags 11 uur Renter seint ons uit Dzyboeti De Gelderland kwam Dinsdagmiddag om twee uur aan en wisselde de gebrnikelgke salnutscboten met den Franschen kruiser Catinat Slechts drie personen vergezellen den President dr Heymaus Bredell ziju secretaris en Elofl De vertegenwoordiger van een blad van Degboeti werd door Kruger ontvangen Deze zat op het achterdek met een reisdeken van schapevel om zgn voeten Men toonde hem de iSatste berichten aangaande den oorlog in Zuid Afrika uit de telegrammen van Reuter uit Aden Hy was zeer big te vernemen dat de Boeren hun tegenstand voortzetten en eenige gedeelteIgke voordeelen hebben behaald Laat zg onvarmoeid doorvechten zeide hg stevig zyn pgp stoppende dat is het eenige wat wg verlangen Kruger was op zgn reis van LourenQO Marques af uitstekend gezond geweest hoewel zgn oogen hem nog last veroorzaken De Gelderland blgft hier drie of vier dagen te Port Said wachten haar instructies aangaande de landing van Kruger in Europa Kruger reist incognito en gaat hier aan wal Gemcng de Berichten Uit Amsterdam meldt men In het gebouw Neerlandsch Werkman ia gisterenmorgen eene vergadering gebonden met de vrouwen der stakende saikerbakkers die toegesproken werden door mej Preyes secretaresse van de Naaistersbond en van Erkel va het Arbeidssecretariaat Laatstgenoemde waarschuwde tegen de handelingen van den heer van Ontersterp van den R 0 Volksbond die zeide hg by de stakers rondging vertellende dat de bestuurders van het Arbeidssecretariaat de staking dóórdreven om er de dubbeltjes van op te strgken wegens welke bewering van Erkel hem ter verantwoording zou roepen In de staking zelve was gisteren zoo goed als geen verandering gekomen Ongeregeldheden zijn niet voorgevallen Men meldt uit Den Haag Ben ernstig ongeval bracht gisterenochtend in de Boekhoratstraat groote ontsteltenis teweeg X 9 18 0 8 9 16 10 81 8 17 8 8 T 6 99 7 056 89 6 46 6 51 7 03 7 86 5 41 6 04 i L 8 01 3 17 9 638 13 8 94 88 E = 8 43 8 4t 11 1 59 10 08 10 17 10 8 10 84 Aan een in aanbouw zgnd perceel waren op den steiger aan de straatzgde drie werklieden aan het werk toen plotseling meu denkt door het kantelen van een balk de werklieden vielen Een hunner klemde zich noch vast aan een gzeren bint maar werd door zgn kameraden gegrepen en in den val van ongeveer 7 meter hoogte medeDo ongelnkkigen kwamen terecht op groote blokken hardsteen en gzeren bindten Een der werklieden was onmiddelIgk dood de twee anderen waren zwaar gekwest aan hoofd en ribben en werden nadat dr Erkelens de eerste hulp had verleend door de politie per raderbaar naar het gemeenteziekenhuis vervoerd Ben der verwonden was gehuwd de twee anderen waren vrggezel Nader verneemt men dat de werkman die onmiddellgk ten gevolge van den val gedood werd genaamd is Vredenbrecht De namen van de verwonden zgn C Pronk en W Onkoop Laatstgenoemde is er zooals later bleek nag betrekkelgk goed afgekomen zoodat h enige uren na het gebeurde aan het commissariaat van politie aan de Groenmarkt omtrent het voorgevallene en de vermuedelgke oorzaak daarvan kon gehoord worden De drie werklieden waren smeden in dienst van de firma Vincent en Co te Schiedam Het Igk van Vredenbrecht is evergebracht naar de algemeene begraafplaats werkman Pronk wordt verpleegd in het ziekenhuis De officier van justitie en de rechtercommissaris belast met de instructie van strafzaken hebben reeds een onderzoek ingesteld op de plaats waar het ongeluk voorviel Het liJk is in beslag genomen ter gerechteiyke schouwing Het ongeluk is biykens het resultaat van een voorloopig onderzoek toe te schryven aan het breken van een legger waarop de werkvloer van den steiger rustte die 3 meter hoog was de dood van den werkman werd veroorzaakt doordien de man met zgn hoofd op een stuk hardsteen terecht kwam De werklieden waren allen door hun werkgever tegen ongevallen verzekerd De redactie van het ütrechtsche weekblad de Controleur zond een nieuwe uitgaaf van haar Jaarcyfers eu naamlgst van Nederlandsche maatschappyen van levensverzekering en begrafenisfondsen 1885 1899 bewerkt door W Wiebe s in t licht Men vindt daarin aangegeven den juisten toestand en den vooruitgang dier maatschappyen over de vgf laatste j ren dus tevens een vergelgkende statistiek lUgens de offlcieele gegevens Ofschoon zich niets met zekerheid laat voorspellen zal het goed zgn in het midden dezer maand naar de LeoDiden uittezien deze vertoonen zich hoofdzakelgk nk middernacht Mogelgk is het ook dat in de nachten van 23 tot 27 November zich vallende sterren Bieliden zullen vertoonen deze bewegen zich langzamer komen reeds voor middernacht en hebben een straalpunt naby de ster gamma van Andromeda Amh Ct De geneeskundige quaestie in den raad In het Hdbl neemt dr M Straub hoogleeraar in do oogheelkunde aan de Amsterdamsche Universiteit het op voor de Amsterdamsche geaeesheeren die hg gezamenlgk door het gesprokene Zaterdag in den Raad onverdiend beleedigd acht Van het kleine werk der dokters dat de schrijver het gewone ziekenbezoek noemt tegenover het groote werk van operaties e d g zegt prof Straub dat het door de dokters wordt verricht in een werkdag die het begeerlgk getal van 8 uren verre te boven gaat verricht met de zekerheid dat de voor rust bestemde tgd elk oogenblik kan worden verstoord vergolden met de daukbajirheid van velen die een streelend vertrouwen schenken maar ook met ondankbaarheiden miskenning van achterdochtigen en veeleischendon die zich niet ontzien op grond van een misverstand de grofste beloedigingen te uiten het kleine werk niet naar evenredigheid van de voorbereiding en de inspanning beloond een klein inkomen verschaffend waarvan de levens en invaliditeitsverzekering nauweiyks of niet af kan Dat kleine werk is voor een deel werk in dienst der gemeente In de gemeenteIgke zittinglokalen iu de wgken banen onze jonge medici zich een weg door een berg van werk met onvoldoende hulpmiddelen tegen onvoldoend salaris zoodat degenen die zich door ziekenfonds en privaatpraktgk kunnen redden het ondankbare werk vaarwel zeggen Hun invloed en aanzien is te gering de toon der discnssies in den Raad he eft het weer bewezen om hierin verandering te brengen Zy gaan weg aK ze kunnen en laten plaats open voor anffiren die dezelfde leerschool doorloopen De anderen pas arts geworden weten nog niet dat de medicns zal hg zgn beroep goed uitoefenen zich voortdurend miskenning en onbescheidenheid moet laten welgevallen dat hg zich 20maal voor niets op het ongelegenet moet laten alarmeeren zonder klagen omdat de 21e maal er wel eens iets ernstigs komt dat hy No 21 niet mag laten lyden onder de onhandigheid en onbeBcheidenheid der vorige nummers Hy moet nog leeren hoe hg de menschen mo t aanvatten om het noodzakelgke van hen gedaan te krygen wie door lof en aanmoediglDg wie door vermaling in het goede spoor moet worden geleid Hg doorloopt een leerschool waarin hg stellig wel eens aanleiding geeft tot de praatjes iooals die welke in den Raad werd te berde gebracht Wanneer de directeur van den gemeenteiyken geneeskundigen dienst zgn betrekking aanvaardt zal hg ontwaren dat de tegenwoordige organisatie tot overtreding en achtelooze behandeling uitlokt dat elke wgkdokter in het zittinglokaal en daarbuiten door eenige wykznaters moet worden ondersteund dat er een fonds voor voedsel zeep schoon linnen tot zg n beschikking moet staan dat een hooger traktement den wykdoktcr in staat moet stellen meer tgd te geven aan deze praktgk en een opklimmende belooning de besten moet vast houden in de betrekking waarvoor zg na eenige jaren dienst de noodige ondervinding hebben verkregen dat de beste misschien de eenige wgze om gerechtvaardigde klachten te voorkomen in het doen van goede benoemingen gelegen is Hg zal ontwaren dat deze verbeteringen de manier zgn om overvulling der ziekenhuizen tegen te gaan en een verplegingsdnur in de zielcenhnizen te verminderen Over de discussies in den Raad zegt prof Staub ten slotte dat hg zich erover beklaagt dat het decorum niet is in acht genomen Wg zgn niet meer in den tgd van Molière Op grond van de groote belangrgkheid van hun werk mogen de medici verwachten dat zg worden ontzien als hun werk in openbare discussie komt Waardige argumenten voor het aangenomen geamendeerd voorstel zgn er wel te geven Men had de staaltjes door niets anders gecompenseerd dan door formeel waardeerende woorden waaraan niemand hecht voor zich moeten houden Als hulpmiddelen in het debat waren die van één zgde gerapporteerde ten deele voor deskundige ooren het kenmerk van onwaarheiddragende verhalen misplaatst STADSNIEUWS GOUDA 7 November 1900 De eerstvolgende vergadering der onderstands commissie van Armenzorg zal plaats hebben Vrgdag 9 Nov Op de straatweg van Gouda naar Bodegraven is Zaterdagavond ten ongeveer 8 uur een meisje nit Alfen aangerand Dit meisje was in Gouda geweest om een dienst te zoeken de stoomboot waarmede zg huiswaarts zou gaan was reeds vertrokken zoodat zg bestoot naar haar zuster te Bodegraven te wandelen ten einde den volgenden dag naar Allen te vertrekken Tusschen Reeuwgk en Bodegraven werd zg door een lang persoon tamelijk goed gekleed met lioed op aangerand blgkbaar met geen andere bedoeling dan om onzedeiykheid te plegen op haar geschreeuw schoot de visscher T van E toe waarop de aanrander de vlucht nam Beroepen bg de GereJ kerk te Waarder A Voogel alhier H ERST laLIN WOOR D VAN DB Bond van Mederl Onderwijzers Door de afdeling Gouda e o van de Bond van Ned Onderw zal op Woensdag 28 November a s een Soiree gegeven worden die bestaan zal uit een door de Amsterdamsche Onderwgzers Tooneelvereeniging te geven voorstelling Het batig saldo van deze avond zal strekken tot afwenteling van het zilveren dak waarmee ons heerlik tehuis te Lunteren helaas noch bezwaard is Een kleine uiteenzetting van hetgeen met dit zilveren dak bedoeld wordt zal hier niet ondienstig zgn daar wg onmogelik van onze stadgenoten kunnen verwachten dat zg de geschiedenis van ons Herstellingsoord znllen hebben nagegaan Met veel moeite is het de onderwyzers gelukt een som geld bgeen te krggen groot genoeg om tot de stichting van een Herstellingsoord over te gaan Het Herstellingsoord is er reeds zgn er verscheiden patiënten in opgenomen Evenwel heeft de Bond zich genoodzaakt gezien ten einde alle onkosten te voldoen een hiepoteek op het Herstellingsoord te nemen van f 16000 Deze f 16000 liggen ons onderwgzers zwaar op de maag vandaar dat er pogingen aangewend worden om ons van dit zilveren dak te ontslaan Daarom stelt de Amslerdamscbe Onderwijzers Tooneelvereeniging zich voor in verschillende plaatsen van ons land een reeks uitvoeringen te geven waarvan de opbrengst dienen moet tot aflossing van genoemde hiepoteek De Amsterdamsche Onderwgzers Tooneelvereeniging zal hier in Gouda optreden met twee blijspelen getieteld Pension Scholier 3 bedrgven door C Lans en Een kop thee 1 bedrijf door A L J André De afdeling biedt igsten aan waarop men voor een aantal kaarten kan tekenen By intekening is de toegangsprgs 60 sent aan de zaal f 1 De stukken iu andere plaatsen van ons land reeds door de Amsterdamsche Onderwgzers Tooneelvereeniging ten beste gegeven geven ons de verzekering dat ook hier iets degeliks zal vertoond worden Het Bestuur der afdeling hoopt dat de ingezetenen van Gouda die bg een vorige gelegenheid reeds blgken gaven onze instelling te waarderen ook ditmaal niet achter zullen blgven en door een druk bezoek onze nuttige instelling steunen Het Bestuur der afd Gouda e o van de B v N O Vereenvoudigde Spelling Nieuwe Winterstoffen voor HEEREN KLEEDING A VAN OS Az Md TaiUeur Kleiweg E 73 GOUDA TelepHaan Ifo ai Beurs van Amslerdam Vrkrs Slotkrs l 98 98 6 NOV NiraniiiD üart Nod W S ai J 81V 9311 loof 88 83 1 88 101 67 981 86 4 900 831 436 85V 109 904 1641 ll dilo dito dltc 8 dito dito dito 8 HoKOaiL Obl Qoudl 1881 98 4 llAULlniiohroriDg 1869 81 6 Ooanmi Obl in papier 1868 8 dito ia iilfor 1868 6 PoBTOOii Obl nmt ooupon 8 dito ticket 8 67 188 110 90 89 10 884 936 ftualAIlD Obl Binnen 1894 41 J dito Qeoon 1880 4 dito bij Rotha 1889 4 dilo bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 HpiliJB Porpet aohuld 18S1 4 To Kiu Qopr ConT loen 1890 4 Ooi leening serie D üeo leeoin aerieO ZoiD A Rp y oblg 18 MsiJOO Ob it Soh 18 0 8 VmeiDILA Obl 4 onlwp 1881 VUTlEDAM Obligatien 18 6 8 KoTTiaDAM Stsd leen 18 4 8 NlD N Al r Hindelai aand Aron b Tab Mg Certifioaton Deli MaatBobappü dito Arn Hypolheekb pandbr 41 Cult Mij der Voratenl aand a Gr HypothMkb pandbr 4V Nedarlandophe baak aand Ked Handelmaatsoh tiito N WtPao Hjp b pandbr 8 Sott Hypothoekb pandbr 4 ütr Hypothoekb dito 4 Ooanua Ooot Hong bank aand RojL Hypotheekbank paodb 6 Ahuka Eqiil bypoth pandb i Maiw L G Pr Lim eert 6 Jflli Holl IJ Spoor M j a nd Mjj totBlpl v Bt Spir aand Ned lüd Spoonregm aand Ned Znid Afr Spm aand 6 dito dito dito 18 1 duo 6 100 IAUl3poar l 1887 89 A Eobl 8 66 S BtZnid IU1 8pi mg A U obl 8 55 FOLTH Waraahau Weenenaand I6IV4 Ruil Gr Rum 76V 86 Fastova dito aand 5 Ivang Dombr dito aand 5 98 Ettrik Ch AE0 r 8p kap opl 4 100l1 ldito dito oblig 4 100 Akihia Jent Pao 8p Mü obl 6 114 Okie k Nortb W pr C r aand dltoditoWin St Peter obl 7 1 141V Denver k Eio 8r 8pm oort i a 68 Illiooifl Central obl in good 4 105 Loni8 liNa b illiOort T aand 74 Mexico N Rotterd Tramwe Maat aand ilO Nis Stad Amiterdam aand I 108 Btad Rotterdam aand 8 108 Bkun Stad Antwerpen 1897 9 99 Stad Brnaael 1886 8 100 Uoile Thoiaa Begullr Ooaalaoli 4 117 Oomnnt Staataleooig 1860 5 U7V K K Oail B Cr l8808 101 9pi lin Stad Madrid 3 1868 84 NlD Ver B i Arh Soonl oort 36 de NOUVEAUTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bgbehoorende garneeriiigen Blou§en Peignoirs en Pelterijen II SAM80M Rechtszaken Door de arrondisjements rechtbank te Hotterdam werden gisteren o a veroordeeld M V 36 jaar werkman te Krimpen a d IJse wegens mishandeling van den gemeenteveldwachter D V d Bosch tot 14 dagen gevangenisstraf C De G 33 jaar arbeider te Capelle a d IJsel wegens mishandeling van J Ver i 00 3 hechtenis J P 33 jaar schipper te Gouda wegens beleediging van Johanna van der Kroeff u So hechtenis H K 38 jaar veehouder te Lange Ruigeweide wegens mishandeling vau don eomeenteveldwachtar D Lanmrach te Hekendorp tot f 26 boete subs 10 dagen heohtenis Het grgze mannetje met zgn zeven voornamen de 5l jarige Wouter MeuBo Godro Popro Otto Arend Scheltus Van K wegons bedelarg te Nieuwerkerk a d IJsel tot 12 dagen hechtenis A G S 20 jaar sjouwer en P C De J jaar fabrieksarbeider beiden te Gonda wegens lo inbraak in het kantoor der Goudsche Machinale Garenspinnerg 2o diefstal met inklimming in een kaaspakhnis te Gouda 3o diefstal van paling nit een vischkaar onder Haastrecht ieder tot 1 jaar gevangenisstraf Dezelfde A G S met den 30iarigeiistoker D A N te Gouda wegens diefstalvan palmg en zeelt ieder tot 1 maand eevangonisstraf Toor de rechtbank te Haarlem werd eergister de aanklacht van den commissaris van politie tegen den hoer Stnffers uitgever van de Spaarnebode beklaagd ven beleediging van genoemden ambtenaar behandeld Het getuigenverhoor leverde niets wetenswaardigs op daar den bekl werd geweigerd de waarheid van wat in zyn blad was gezegd te doen bewyzen In zgn requisitoir betoogde de snbst olfl cier van justitie mr de Vries van Doesburg dat het er niet op aankomt of bekl meende dat wat hj schreef waarheid is Zelfs de waarheid mag niet gezegd worden in een beleedigenden vorm Overigens zei spr is hier van ongeschiktheid van den commissaris van politie niets bekend Ën de eisch was wegens beleediging van een ambtenaar in de uitoefening zgner functie een boete van f 60 of 10 dagen gevangenis Bekl die op een vraag van den president reeds ten stelligste de bedoeling om te beleedigen had ontkend begon zjjn verdediging met zgn verbazing over deze vervolging nit te drukken daar het heele Haarlemsche publiek wel weet dat hg nog geen vijftigste deel heeft gezegd van de misstanden bg de politie Hg betoogde dat twee getuigen wel dogelgk hebben gezien dat de ommissaris den adjunct Kempers een schop trachtte te geven hoe hy de bevordering der agenten tegenhoudt daar er sinds Juni 1899 niomand is bevorderd dat de getuige Clausing over een standje door den commissaris gegeven zoo verontwaardigd was dat hg den volgenden dag een voluit onderteekend stuk plaatste dat het politiepersoneel nooit compleet is omdat er niet genoeg sollicitanten komen en wie er z ln zoo gauw mogelgk weggaan zelfs naar slechter betaalde betrekkingen dat er zelfs iemand bg de politie is aangenomen die zeven dagen gevangenis aohtor den rug heeft wegens verzet tegen de politie Bekl eindigde met het vertrouwen uit te spreken dat de rechtbank hem vrdsprekon zal AÜVERÏEI TIKIN Geboren ANTONIÜS MATTHEÜ8 MABIA ouders M M VAK LOON A E M VAH LOON geb VAN Lkbuwk Gouda 6 Nov 1900 Tüt onze diepe droefheid overleed heden na een kortstondig doch geduldig lyden ons innig geliefd Dochtertje en Zusje BARENDHTA HARGAR£TBA in den ouderdom van 11 jaren Uit aller naam B J SCHOLTEN D P SCHOLTEN VAH DES HOIK GoüDA i November 1900 Fluweelensingel 682