Goudsche Courant, vrijdag 9 november 1900

No 8347 Vrijdag O oveiiiber 1 00 39ste Jaargang mmm mmkm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M Jt D VERTENTIEN worden geplaatst van l 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzenamg van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon A o St De Uitgave dezer Courant g esehiedt dag el ijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 2 5 franco der post 1 70 Afzonderlijke Nommers VLIF CENTEN ♦ Htden overleed na een kortstondig hevig Igden onze gelielde Moeder Behnwden Grootmoeder SOPHIA VAN 6ARSTEN Wed van Hbsdkik Feedehik Coiilmas iij den ouderdom van bjjna 80 jaren K 8 VAK DEK VEÖT CUHLHAN H VA DEE VEGT J F W CUHLMAN Gouda 6 Nov 1900 Sociëteit Ons Genoegen CommiseariBsen der Sociëteit Oss GeïOBaKS brengen ter kennisso van HH Leden Ingevolge Art 30 van hot Reglement dat btj gelegenheid van de 2e AbonnementTooneelvoorBtelling op DONDEHDAG don 8 NOVEMBER 1900 de SOCIBTKIT van den avonds ZBS V VB af geMoten tal Jn Namens het Bestuur F HERMAN Ez Secretaria GoDDi 7 November 1900 Geen Ëngelsch maar Echt BOEREUBHOOD cent de K i A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 E CASsno TANDARTS Turfmarkt 18B öouda Spreekuur van 10 tot 4 uur DINSDAGS on ZATERDAGS van tot 10 uur behandeling van minvermogenden Op dit uur worden knnsttandapparaten tegen verlaagd tariel verstrekt KACHELS Zeer groole keuze JAN ROND i in IJOTwaren en Gereedschappen Korte Croeneiidaal 1 9 i 08 g03 GetroedersSTEEUSMA Bloemis ten GO UDA Salon Kamer en i Grafdecoraties Corbeilles Jardinieres BouqucUen m GRAP en FêESTKRANSEN Groote voorraad KAMERPLANTEN Aanleg en onderhoud van Tuinen Alleen verkoop voor GOUDA en Omstreken van lySBCTSN CIDKB Dood alle Insecten Door byvocging van 40 deolen water ver krögt men een voor insecten doodend vocht Onschadelijk voor vruchten bloemen en planten V LHer f 0 50 V L i 0 80 1 L t 1 50 5 L f 7 TELEPH No 114 Zijt Gij Doof M9 gMViilleii vu DOOFHEID or KIRDHOORIQHEID ilJn na B Mtlfeiar door onne iilt uw iiltvimliiiK beliulvo ilt K nen Welkd loof tetxiran lijii GepMi In de ooron houdt itlrocl p DoHCbrlJIl Uw Koval iiiiterüoukiiitr uri rniul vriji taou UU lloh met WolnlK Oiiknalon ie hnla gcrifMii V Dr l aUoii ii Anra Iniitltntf ftW U SaUa Ire OHlCAttO JLL Indien gij niei wilt hoesten gebmikt de allerwege bekroonde eD wereldberoemde Superior Druiven Eorstlionig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stooratabriek De Honinffbioeni van II X VAiH SCHAIH Co l enllaa r AvMciers VAN SCHAIE OO S Melianthe lio liea e miildol der wereld Van SCHAIK Co B Melianthe geaeost Kinkhorat VAN SCHAIK Co e Meliinthe onoo i zoowel o ul 1 jon VAN SCHAIK OO S Melianthe mag m geen Imngeziii ontbreken VAN SCHAIK C0 8 Melianthe Btaat voortdurend onder Sclieikundig toezicht VAN SCHAIK Oo S Melianthe helpt onherroepelijk VAN SCHAIK Co B Melianthe i bekroond met Ëereiliploma i VAN SCHAIK Go s Melianthe is bekroond mot Goud VAN SCHAIK Co B Melianthe 1 bekroond met zilver VAN SCHAIK CO B Melianthe ver gbaar ia naoon van 40 C f O Ctê eu f bg Th TOUKKN Bothop B y WIJK Oudeaal r M KOLKMAN Waddinxveeti H UOLLMAN Bodegraven PINKSK Meuwerkerka d JJael W 1 TAK DAM Haaitrecht A N VAN ZE88EN Schoonhoven Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda ö MlK JiBS Kleiweg E lOo Gouda E H V N Mlliü Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht rap Q xootJD vooxraad STALEN BALKEN H E OVIING Jr ROTTERÜAM Kantoor GELDEHSCHE RADE 31 33 Plan C Stapelplaatsen BINNENHAVEN 0 l Feljenoord SULTANE ZEEPPOEDEEI wordt oitslultend van ZFjEP gemaakt I en is in gebruik BETER on véél goed I kooper dan elk ander Zeeppoeder Ze is gegarandeerd ZUIVEB en OS1 fEBVAtSCBT VEREENIGDE ZEEPFABRIEKEN llotterdnm Probeer vooral onite Stuivemxeep Zendt Uw strookjes voor de 7de PremicI verdeeling Sluiting 31 Januari a s Anti§eptl8clie Taiidpoeder en Aiitl8epti§cli üiondtiiictuur van E CASSVTO landarU te Gouda OVERAL VEBKRIJQBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda Hoofdprijs ev 600 000 Mk Oe prijzen ziju door den stant ffe arandeenl len biede het qeliik de hand Oitnoodlgine tot deelneming in do EnnseD ïan de door den Stuat llamburj gewaarborgde f roote Geldloturij waarin zeker 11 Millioen 202 000 Mark gewonnen moeten wordon Uo prijzen van doze veel voordeel biedende ïeldloterij die volgens het plan slechta 118 000 loten bevat zijn do volgende De hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark 16 pr a 10 000 Mark B pr 8 5 000 Mark 10 pr a 3 00Mark 168 pr a 00O Mark 4 pr a 1 600 Mark B12 pr a 1 000 Mark 1 SO pr a 800 Mark SOpr a 2 0 1ark 77pr a aOi Mark 3606Spr a 16 Mark SSIVpr a l 0 148 lU 100 M 10B8 pr a78 4S 31M Premie v SOü OOO Mk I pr a 800 000 Mark 1 pr a 100 000 Mark pi a 76 0O Mark prijz a 70 000 Mark 1 prijs a 66 000 Mark 1 prijs a 60 000 Mark prijs a 65 000 Mark prijz a 60 000 Mark 1 prij a 4 000 Mark prijs a 80 000 Mark prijz a 30 0 O Mark totaal 6fl fllO prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 110 stijgt in de Se kl tot 16 000 M in de e tot Hl 000 M in de e tot 86 000 M in il e tot 70 000 M in de 6o tot 76 000 Mark in de 7e tot 200 000 Mark en met ils prem e van 800 000 M event tot 600 000 M Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot sleohts Guld 8 60 een half origineel lot slechts Quid l 76 eon kwart origineel lot slechts öwld O 60 Da inleggelden voor do volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het oflicieelo trekkingsplan voorzie van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de lotmj ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofSeieole trekkingslijst De uitbetaling en veraending van de prijzen geschiedt door mij en direkt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding jf ledere bestolling kan men eenvoudig per poslwissol opgeven ook tegen rfmboum UW Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 22 November e k met vertrouweD tot Samuel Hcckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Duitschtand Te Huur of Te lioop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Thisny B Wonderbalitm in de geheele wereld bekend ea geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst lonir let erHaagzlekten eni Inwendig Izoowel als ook uitwendig in bijna idle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden PrUs perflaCOn t 1 per post 1 l lft Thienj B Woadtnalf bezit een alsnog ongekende gonoeskraoht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel o erbodig Met deze zalf werd een 1 jaar oud voor ongeneeaip tehonden beenïezwel en onlangs een b na 8 laar kankerlUdea geneicn Brengt genezing en verzachting dor pijnen bij wouden ontstekingen era van alleriei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIESBI S4HDEUS Bokin 8 Amsterdam Wi r KMO J p6 b tell i diroct un dis Schot nipoUnl d A THIBRRÏ m Pr ind b l BohiUiih Oeitfrreiek G lim prciMto t oatbi 6i k C trul Dep t S nd r Rokin S Amsterdam 2e AbonnenientB Vooiinéuüig Donderdag 8 November 1900 HET ROTTERDAMSCHE TOONEELGEZESCHiP Directeur P D VAN EIJSDEN Zoo als de bladeren Comedie in 4 bedrjjven Aanvang acht uur j0 Gewone bepalingen en prgzen Gonda Druk van A BEINKMAN Zn Buitenlanüscli Overzicht Een militaire trekmachine met voorraden geladen goederenwagons trucks trekkende en onder geleide van tien man van het Kimberleyregiment gaande naar Boshof is op 15 KM alstands van Kiuiberley door twintig Boeren aangevallen Deze maakten zich van den trein meester zonder een schot te vuren en lieten de machine springen Aan de bladen wordt uit Durban gemeld dat de Boeren Maandag een trein uit Pretoria bï Standerton van het spoor hebben laten loepen en den stoker hebben gedood De correspondent van de Daily Mail te Pietermaritzburg gaat den staat van zaken in het oosten van de Zuid AIrikaansche Eepubliek kortelijk na en komt tot de slotsom dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de uitgeweken Engelsohen nog in dit jaar naar den Eaud zullen terugkeeren De Delagoabaailijn noch de spoorweg van Natal naar Johannesburg zijn veilig door de herhaalde aanvallen van de Boeren Christiaa Botha bedreigt met een commando van vierhonderd man Volksrust de Engelsohen in Natal zjjn ongerust over de strooptochten vall de Boeren die meestel uitgaan van wraakzuchtige Natalsche oproerlingen Volgens een bericht uit Newcastle heelt de censor verboden om van Eob rt fl tjewegingen melding te maken De zitting der Fransehe Kamer die gisteren bijeenkwam vond het ministerie Wal deckEoussean aanzienliik versterkt terug na het lange reces de goedgeslaagde ontvangst der burgemeesters door liet ministerie voorbereid en de program rede te Tonlouse hebben de positie van het Kabinet veel verbeterd en de meerderheid aanzienlijk doen toenemen niet alleen maar ook vertrouwbaarder gemaakt dan zf voor vier maanden was Het is de bedoeling van WaldeckBoussean geweest om door cijfers te doen zien hoeveel krachtiger zon kabinet is geworden De aanleiding daartoe gat de radicale afgevaardigde Vazeille uit Loiret die een interpellatie aankondigde over de algemeene staatkunde der Eegeering Het antwoord van den Minister President was eei uitvoerige programrede Het debat begon scherp te worden toen de minister Waldeok Eousseaa aankondigde een voorstander te zjjn van de verplichte arbitrage in de arbeidscontracten Het ontwerp tot invoering der verplichte arbitrage heeft ten doel maatregelen te nemen togen de partjj in een geschil over het FEVlLLEiOX a8 Cayrol was door de stilheid van Jeanne verlegen en zweeg een oogenblik Daarop zeide hij Wat scheelt u Gij doet evenaA de prins toen ik hem van mijn plan sprak Jeanne wendde zich driftig af De toenadering die Cayrol voorstelde was op den man af Het dwaze plan van haar echtgenoot werd ten laatste hïnderbjk De bankier was geheel uit het veld geslagen toen hij den slechten indruk dien lyne woorden maakten opmerkte en ging voort Hebt gij iets tegen deee reisP Ik wil e gaarne opgeven De jonne vrouw werd getroffen door deze slaafsche toewijding Nu ja sprak zij zachtkens ik al er u dankbaar voor zijn Ik hoopte er u genoegen mede te doen hernam Cayrol Eigenlijk moet ik mtj veronti chuldigen dat mij dit soo slecht gelukt is Laat onste Parijs blijven Wat doet de plaats er toe waarik ben In uwe nabijheid blijft mij niets te wcnschen over Hij kwam nader bij haar sprak met glinsterende oogen Gij zijt zoo mooi Jeanne en ik houd reeds arbeidscontract die zich niet aan de scheidsrechterl ke oplossing daarvan wil onderwerpen Het ontwerp wil de onlangs ingestelde arbeidsraden maken tot de schcidsgerechten aan welke alle geschillen moeten worden onderworpen De verklaring van den minister president die met luide toejuichingen ontvangen werd door de linkerzijde en de uiterste linkerzijde had een redevoering ten gevolge van den oud minister Eibot deze candidaat voor een kabinet dat het ministerie Waldeck Eousseau zou moeten vervangen bestreed op scherpen toon de verplichte arbitrage en de geheele houding van den minister Millerand De behandeling dor interpellatie zal heden worden voortgezet Volgens de laatste berichten uit Amerika valt er niet meer aan te twijfelen of Mac Kinley de candidaat der republikeinen is al I president der Vereenigde Staten herkozen Er is buitengewoon druk gestemd Misschien zullen de verhondingen eenige wijziging ondergaan daar de stemmencijfers op Bryan hier en daar een tamelijk sterken vooruitgang in vergelijk met 96 aantoonen maar het resnltaat is toch dat hij het tegen Mac Kinley weer hoeft moeten ajfieggen Natnuriyk hebben de beide candidaten zelf ook meegestemd Omtrent Bryan melden da telegrammen o a dat bü Dinsdagochtend uit Omaha te Lincoln in Nebraska aankwam Aangezien hij door afwezigheid verzuimd had zjjn naam op de kiezerslijst te laten brengen was hij verplicht den eed af te leggen voor bil stemde Twee landeigenaars de eau n republikein en de ander een democra at stelden zich bereid voor hem te getuigen Toen Bryan stemde namen de aanwezigen op verzoek van den kiesrechter den hoed af Van groote botsingen bü de verkiezingen hoeren we niet wel werd hier en daar geklopt vielen er zelfs dooden maar dat hoort er eenmaal zoo bj Speciaal in Denver ging het minder kalm toe Daar werd zoo handtastelijk gestemd dat een deputy sheriff lid van de rnstbewaardors door de democraten aangesteld gedood en vier hanuer gewond werden Vier agenten door de tegenpartij aangesteld werden op hun benrt gekwetst Een nader telegram zegt nog dat de gedoode een neger was en behalve dien zjjn er nog enkele zwarten voorgoed neergeveld Blijkbaar lokte dus het verschil van kleur de botsing uit bt was dit oorzaak dat ze een zoo droevig gevolg had Verder ziJn er nog ongeregeldheden voorgevallen in het derde congressioneele district zoo lang van u Z j ging achteruit vervuld met een onbestemd gevoel van angst Cayrol was zeer opgewonden legde hare sorti pve hare schouders en zeide naar de deur ziende I L Het rjjtuig is voor wij kunnen vertrekken Jeanne was in groote verwarring en stond niet op Laat ons een oogenhhk wachten sprak zij En daareven nog zooveel haast zei Cayrol roet een pijnlijken glimlach Dat was waar Doch eene plotselinge verandering had in Jeanne plaats gehad Hare veerkracht was gebroken Zij gevoelde zich doodelijk vermoeid Het denkbeeld om met Cayrol te vertrekken en zich alleen met hem in het kleine rijtuig te bevinden joeg haar schrik aan Zij keek ter loops naar haar echtgenoot en zag in een soort van nevel den dikken man met zijn stjjf overhead dat door zijne zwaarlijvigheid wat gekreukt was stukken rood vleesch op zijn breeden Auvergneeschen nek die boven zijn das uitkwamen lompe ooren waarin slechts gouden ringen ontbraken en zijne groote sterk behaarde handen met den schitterenden trouw rini aan een der vingers En meteen zag zij in een visioen het jne en gee ge gezicht de mooie blauwe oogen en den langen blonden knevel van Serge Een diepe droefheid kwam over de jonge vrouw en de tranen sprongen haar in de oogen Wat is er Gij schreit sprak Cayrol ongerust Het is niets I mijne zenuwen zijn wat geschokt Ik heriaDcr mi dat bet kasteel waarin wij OOI bevinden mïja naam draagt Hier brach van Philadelphia Een democraat hoeft daar een ernstige steekwond gekregen Op een ander punt in hetzelfde district kwamen een aantal negers het stembureau binnen en trachtten te stemmen Toen hun het recht daartoe ontzegd werd trokken zy de revolver en schoten Een bokser die als kiesrechter van die divisie dienst deed kreeg met een revolver een slag op het hoofd en werd leelp gekwetst Drie negers werden in hechtenis genomen Te Wilmington in Delaware werd een troep negers woedend over het talmen met de opening van de stembus en den voorrang die aan blanken gegeven werd Zij stormden naar binnen vernielden de stembussen en wondden ernstig een kiezer een inspecteur en een politieagent Dan zijn er Maandagavond opstootjes geweest is Caseyville in Indiana Een man werdgedood en acht andereu gewond Van deze was er ëén Amerikaan de anderen Oostenrijkers en Italianen En eindeltik is in een politieken twist te Lick Creek in Illinois een demoeraaf gedood Ditmaal moesten gekozen worden 417 kiesmannen in de verschillende Staten de abBolute meerderheid der door hen uitgebrachte temmen du 221 is voldoende voor debe io piing van den president en den vicepresident der Vereenigde Staten Indien iu het kiescollege de stemmen staken of geen der candidaten de absolnte meerderheid gekregen heeft wat in 1876 gebeurd is dan wordt de presidants verkiezing overgedragen aan het Huis van Afgevaardigden waarin gestemd wordt volgens de Staten on elke Staat dan één stem uitbrengt Het Huis is beperkt in zjjn keuze tot de drie candidaten die iu het kiescollege de meeste stemmen hebben gekregen De Senaat benoemt in dat geval den vice president Evenals in 1896 was de groote strijd thans weder tnsschen de candidaten der republikeinsche en der democratische partjj William Mac Kinley er William Jennings Bryan doch daarnaast waren er nog enkele andere candidaten voor het presidentschap de populisten stelden Q rker do afschaffers prohibitionisten Woolley de socialistische groepen Malouey en Debs candida t voor het presidentschap Waar het echter vooral deze fracties slechts te doen is om stemmen te tellen waren wedar Mc Kinley en Bryan de ernstige candidaten tusscheu welke de groote strijd moest worden uitgemaakt In 1896 werden voor de presidentsver kiezing uitgebracht 13 810 000 stemmen daarvan waren er 7 062 411 op republi ik mijne kindsheid door hier is mijn vader gestorven Duizend banden hechten mij aan deze woning en niet zonder ontroering kan ik re verlaten Eene andere woning wacht u die vroolijk is weelderig ingericht en waardig om u te ontvangen Inisterde Cayrot zachtkens lUaar zult gij nwleven voortaan in myne nabybeid doorbrengen gelukkig door ra j en geheel de mijne Jeanne laat ons heengaan smeekte hij enwilde haar omhelzen Driftig weerde de jongevrouw hem af Laat my los sprak zij achteruitgaande Cayrol zag haar verbaasd aan Wat is er Gij beeft en zijt verschrikt Hij trachtte te schertsen Ben ik dan zoo verschrikkelijk Of verontrost het denkbeeld om van hier te gaan u in diemate Waarom dit niet vroeger gezegd Ik kanmij in eens anders toestand verplaatsen Laat onsop het kasteel blijven een dag of twee dagen kortom zoolang gij wilt Ik heb mijne zaken zoogeroeid dat ik vrij ben Ons paradijsje zal opons wachten Hij sprak op goedigen toon dooh onder zijn ongedwongenheid straalde onrust door Jeanne kwam langzaam nader en zeide bedaard terwijl zij hem bij de hand nam iGij zijt goed Ik wil u niet dwingen antwoordde Cayrolglimlachend Ik verlang alleen dat gij tevredenzijt Welnu wilt gij mij een genoegen doen hernam de jonge vrouw Of ik het wil iprak Cayrol opgewonden keinsehe kiesmannen en 6 165 760 op democratische kiesmannen terwijl 282 000 stemmen versnipperd waren over de andere partHen In het kiescollege kreeg Mc Kinley 271 stemmen en Bryan 176 stemmen Ditmaal rekent men dat 15 millioen stemmen zgn uitgebracht j het is thans nog ondoenliik een overzicht te geven van de wjjze waarop die stemmen verdeeld zjjn temeer daar dezelfde stembnrean s in de districten der Staten ook met de overige verkiezingen belast waren William Mac Kinley zal dan voor de tweede maal een termijn van vier jaren als president der unie intreden Hjj werd den 26en Februari 1811 te Nilea in Ohio geboren Hij studeerde in de rechten maar nam bij het uitbreken van den oorlog dienst in het leger der noordelijken waar hij tot majoor opklom In 1867 vestigde hfi zich te Canton in Ohio als advocaat Een plaats in het Huis van Alge vaardigden kreeg hjj in 1877 in 1890 stelde hjj de paar hem genoemde tarielwot voor Bjj de verkiezingen in datzelfde jaar werd hij niet herkozen maar in 1891 viel hem het gouvernearschap van Ohio ten deel eu in 1893 werd hjj op nieuw tot gonvernear van dien staat gekozen Bij de presidentsverkiezing van 1896 verkreeg hü na een hevigen strijd als repnblikeinsch candidaat 271 stemmen in het kiescollege terwijl Bryan er 176 verwierf Mac Kinley aanvaardde zjjn ambt den leo Maart 1897 en riep dadelijk het Congres bijeen om do Dingley wet in te dienen In 1898 leidde de imperialistlBche politiek tot inlijving van Hawaii en tot den oorlog met Spanje Verspreide Ber icbton Fbahkrijk Maandag is de Tentoonstelling bezocht door 215 113 personen hoewel zoo langzamerhand reeds toebereidselen worden gemaakt voor de ontruiming der gebouwen Zaterdag a s zal voor het Hof van Assises der Seine zich te verantwoorden hebben de anarchist Salsou wegens don door hem uitgevoerden moordaanslag tegen den shah van Perzië en men meent dat de zaak in één zitting zal kunnen worden afgedaan daar er slechts negen getuigen zijn opgeroepen Ondertusschen zit de dader in angst en beven te wachten op het antwoord van den shah op het verzoekschrift van den verdediger mr Lagasse ten ganste van zjjn cliënt wat moet ik doen Mevrouw Desvarennes zal zeer bedroefd zijn als hare dochter morgen heengaat Zij heeft behoefte aan troost en afleiding Juist zeide Cayrol die meende op het spoor te zijn en gij wcnscht Ik wilde eenigcn tijd bij haar blijven Gijzoudt ons iederen dag komen opzoeken van morgen af bij voorbeeld En ik zou u in hoogemate erkentelijk zijn en u zeer liefhebben Hoe nu sprak Cayrol zeer uit het veld ge slagen denk eens na Jeanne Hoe melieve gijwilt dat ik heden avond alleen naar Parijs terugkeer Maar wat zuUen mijne bedienden zeggen Gij zult mij belachelijk maken I e arme Cayrol zette een in waarheid erbarmelijk gezicht Jeanne zag hem aan zooals zij nog nooit gedaan had Haar blik maakte hem ongeduldig Zou het zoo belachelijk zyn sprak de jongevrouw u kiesch en gevoelig te betoonen f Ik zie niet in wat hel gevoel daarmee temaken heeft deed Cayrol hooren Integendeel Maar ik heb u liet Gij schijnt dit nicl te begrijpen Toon het dan hervatte Jeanne terstond diehoe langer hoe onverbiddelijker werd Thans verloor Cayrol zijn geduld en sprak En ik zou dit toonon door u achter te laten Waarlijk Jeanne ik ben bereid om zeer goed vooru te zijn om al uwe luimen in te willigen maarop voorwaarde dat sij voor inwilliging vatbaarzijn Wordt vervolgd