Goudsche Courant, vrijdag 9 november 1900

De Minister beloofde aen nauwkenrig onderzoek dier wenken Het ontwerp is zonder herziening aangenomen gelgk andere eenvoudige ontwerpen waaronder verbetering van het grensgedeelte der Bocholter Aa gunstige pensioen regeling voor de bemanning der Friesland Kasgeld voorziening voor t arbitrage bureau overeenkomst tramweg Kwadjjk Edam Volendam en vergoeding van verloren Staatsloterjpri zen Bü de behandeling verklaarde de Minister van Binnenl Zaken dat de provinciale wet met de grondwet in overeenstemming zal worden gebracht De Minister van Marine dat de pensioenregeling niet zal voorgesteld worden voor de bemanning op schepen in China Ook verklaarde de heer Bahusen zich tegen het staatsloterij ontwerp omdat hij staatsloterijinkomsten onbehoorlijk en onwaardig acht De Minister van Financiën stelde daartegenover de onmisbaarheid der inkomsten ten nadeele voor velen bij de afschaffing der loterij die hij in beginsel evenzeer afkenrt De Kamer is op reces tot 3 Dec Door de vereenigde zeepfabrieken te Kotterdam worden aan de verbruikers van Van den Bergh s Vitello gratis de portretten van Koningin Wilhelmina en haar verloofde benevens een photographic van het slot te Schwerin toegezonden Wanneer de burgerij te Amsterdam spoedig maatregelen neemt in overeenstemming rast hetgeen naar wjj vernemen reeds door het gemeentebestuur wordt voorbereid dan wachten ons b j het huwelijk der Koningin te Amsterdam weder grootsche feesten Wy hebben nl vernomen dat eerlang den raad een voordracht zal bereiken waarm B en W voorstellen hun voor de feestelijkheden een krediet van ongeveer 1 60 000 toe te staan Er werd ons bij verzekerd dat deze som gedeeltelijk zou dienen als biidrage voor een huldeblijk der Vorstinne aan te bieden anderdeels aan de Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer zou worden ter beschikking gesteld om de feesten op waardige wijze te kunnen voorbereiden Reeds zou genoemd krediet door den raad voorloopig in geheime zitting zjjn verleend Hbl Xa de openbare vergadering van de Eerste Kamer hebben de afdeelingen bet onderzoek van de aanhangige groote wetten voortgezet De Kamer is uitgegaan met het voornemen om indien inmiddels de Indische begrooting van 1901 door de Tweede Kamer is afgedaan Maandagavond 3 December de werkzaamheden te hervatten Dinsdag j l vergaderde te s Hertogen bosch in het Hotel Noordbrabant de Noordbrabantsche leden van den Algemeene Nederlandsche Bond van Indnstriëelen en Handelslieden waarvan de hoofdzetel gevestigd is te Rotterdam Het doel dezer vergadering was de vestiging eener provinciale aldeeling van den bond en de verkiezing van een provinciaal Ulrecie iSpourwegverblDdingen met uolJDA Winterdteist 1900 Aaot cvaDgeo I October TUd vae Greenwicb 00004 ROTT RDAM e m 11 01 11 39 11 18 11 58 1 87 1 18 3 80 8 49 4 39 4 64 5 81 8 18 11 09 1 8 01 11 19 1 10 I i 5 11 11 1 1 17 6 18 11 85 11 50 11 84 1 1 1 39 3 61 t 03 6 17 6 4 89 t H t t l ff 6 10 n H K u n 0 É 880 WD a d 7 17 7 18 7 44 8 14 8 17 8 33 9 14 10 09 10 11 10 40 U M 14 J 10 19 8 3k 10 90 6 41 J 10 87 7 47 8 07 8 0 8 58 9 35 10 80 10 46 11 01 11 47 7 48 8 6 11 11 7 57 n H H K $ f K f 11 48 1 rerlmjgbur tolpn eikaUn molltpr l JT lIolUndMlto Spool £ Ritn npplemeiit bewgl 1 Allen niudl H I r I i 7 88 8 11 8 88 9 88 9 14 9 18 9 57 10 85 M S 40 t mm 9 19 9 48 10 18 10 56 n u 10 08 11 15 AUM iB n S UtfM Bxtrt ktjketilin f Op 8w tniiua t n Zaa b MgiiHin ra OtudAg MndugKke ntoarbiljottaa roor do 3s kl BOTTIKOtll 90C A Tloo 1 80 113S 11 81 11 48 lt lO 1 48 1 51 SS 8 14 ♦ 1 1 3 1 03 1 09 09 1 3 8 48 t 9 If Bt 4 48 8 80 07 7 18 4 51 1 41 6 01 81 t 5 11 8 04 4 6 17 8 10 6 18 7 M t 04 8 14 9 00 9 89 10 08 10 19 a 1 Uhh itn kotalaa FisslUtio op 8u loop ku niot K k B8 wordoa B HoUudnko opoor l Sxtn lappUmBStbowyi ih ie Compagtie dar Ws i 9 40 9 48 6 41 8 04 1 19 9 18 3i 9 47 10 1 10 18 10 81 10 43 10 49 8 14 Ula 11 61 1 0 SOUDA USNKl Oviao otm Qoada 7 18 8 87 8 41 11 9 11 10 00 10 19 10 89 11 81 11 16 ll l 11 58 1 58 i ll 3 46 4 1 4 50 6 16 49 S ll 7 19 Zeveiili Hoora 7 18 8 51 t H H 1 10 5 01 8o t tm er Zer 7 89 V ui t t H M 1 11 6 18 Toolbar 7 51 14 ll it 1 15 5 S7 fUlt 7 58 9 08 V 19 9 88 9 4 10 18 10 48 11 4t 11 08 11 48 11 85 1 40 8 10 M8 4 15 4 45 5 81 6 65 13 49 7 57 o o II n i M r F R D l 1 iaa aoraa lult 8 O 8 11 8 3 1 11 98 10 1010 6911 08 1 10 1 38 3 86 4 07 43 6 I9 6 88 8 48 9 61 O 9 lli S7 11 08 Amat W 8 01 8 68 9 1 10 10 11 04 11 48 11 57 1 67 3 16 41i 1 67 6 O 6 0J6 44 9 86 10 3 1 06 11 5 Amat G 8 l u 13 9 37 1016 11 103 1 1 1 11 S t0 4 17 5 I 5 45 6 8 9 8 10 O 11 18 11 14 6 8i 6 04 7 01 7 16 7 19 8 5 8 66 9 03 44 10 1111 16 11 85 li O 1 80 1 40 8 57 4 00 4 16 4 17 6 il S li 7 01 7 4 7 56 F 18 9 61 10 81 6 11 j 10 17 l M 4 43 18 1 67 6 61 10 81 1 60 4 8 6 H lO U 03 10 48 1 01 s l 1 S 6 lO Si 14 81 7 11 7 41 0T Ot 9 11 9 80 10 11 10 64 11 6 11 03 11 341 118 09 3 14 4 17 4 41 6 11 4 7 0 31 8 09 8 83 8 46 O iS 10 69 op ioB loop kaa nnt gorekand oHm rf Hamonlkatnia allaan la an la Uaaao ottia katalao L fiak ln aas biljet la kl eea aapplaaant kawtja U I iaa ram B 1 00 ll i7 1 15 3 11 4 31 6 58 M l 0 8 9 8 11 109 8 8 3 41 6 04 80 7 00 H 18 0 1 Dt l TXl 11 00 11 87 10 14 10 69 11 18 tl l4 11 47 Uoid 5 10 8 84 7 46 8 18 Oudow 8 86 Womd 6 48 8 M Ulroollt 8 08 7 4 8 1 8 51 9 8 10 14 Vmat n 8 7 15 8 10 O lSl Sl 1 16 1 17 11 1 8 1 1 10 3 31 4 45 6 11 8 11 7 09 8 10 9 61 Am W S 14 47 J 80 8 25 8 4 9 311 46 11 30 1 41 1 05 1 1 3 8 SA 5 0 6 18 1 36 7 35 3 16 10 08 I 7 04 7 31 S 18 9 19 9 89 11 18 10 SU1 611J8 68 3 18 118 4 84 5 47 7 16 7 54 8 09 9 1 11 13 19 11 T 10 49 8 18 8 51 7 47 8 Ü 9 10 10 1 10 6 11 38 11 01 1 48 3 08 3 19 4 08 4 48 5 48 A 1 0 1 Ö 07 6 41 8 09 9 87 lO iS 11 66 11 17 4 J jgr 7 24 6 il 58 8 17 10 41 1 86 ai fAt t 8 IM 8 S0 0 0 9 58 10 4 11 17 11 11 11 1 Li 1 4 4 4 ih t De nJeawe gonïerneur generaal TanAigeriS heeft te Algiers btj zijn ontrangetdoor de aotoriteiten verklaard dat hgzich nitsloitend zoa wpen aan de ontwikkeling der kolonie waarbij hij ich zoa laten leiden door de beginselen vsn verdraagzaamheid welke vervat zgn in de toepassing der rechten van den mehsch Majoor Freystatter wiens naam doorde Dreytnszaak alom bekend is geworden is bj een wapensckonwing te RDchelortonder zijn paard gevallen en ernstig gewand De gemeenteraad van Tonlonse heeltbesloten de ziekenhuizen geheel en al teonttrekken aan het beheer en den invloedder geestelijkheid Itauï Er is sprake van een baweltjk van den graal van Turijn met een Rnssische groothertogin aldus wordt uit Napels naar Parijs gemeld ZWITSEELASD Het beet dat graal Zeppelin meent dat bij zijnerzijds nu genoeg beeft gedaan voor de uitvinding van den beatuurbaron luchtballon het heeft hem reeds 760 000 Irancs gekost reden waarom by bij de regeering van Duitschland zal aandringen op financieelen steun op grond Van de veronderstelling dat het land in de bestuurbaren ballon een gedncM oorlogswapen zon bezitten Béloie Het is te Rupelmoonde in verband met de overwinning der Katholieken bg de gemeenteraadsverkiezingen tot ruatverstoring gekomen in verscheidene door Katholieken bewoonde huizen werden de ruiten verbrijzeld en steenen werden in de sacristie gesmeten De gendarmes pakten de geweldplegers op en do rust koerde terug BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL E B H 8 T B K A M C II Zitting van Woensdag 7 November De Kamer behandelde de regeling van het Waterstaatsbestuur De beer Bofill hoopte dat nog meer partieels regelingen zullen volgen bepaaldelijk een wet op het rivier en waterrecht en betoogde dat de in bet ontwei voorgestelde ingxiipende wijzigingen in het waterstaatsrecbt waarbij bet centraal gezag van den meester beperkt wordt in de huishouding der polders welker zelfstandigheid zeer gekortwiekt wordt de regeling der administratieve rechtspraak urgenter maakt dan ooit Hg bracht hulde aan de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving en haar voorzitter wijlen Mr De Trios waarbg de Minister zich aansloot Deze erkende de wenschelijkheid en de noodzakelijkheid der invoering eener administratieve rechtspraak maar ontkende dit met betoog op deze wet 1 S t 7 11 door 7 18 T 18 7 88 15 7 44 fload Moord r Qbt Kieuwerlmk 0 p lle aottordan HL RottardamD F ftottenluii B 8 80 8 87 9 08 8 84 9 08 7 58 Sottardui Stun RDttanUm D P Aotterdam M Oapaltt Kiouworkerk Uoordreoht ds AU lo 7 M H ge Yoerbnrg Zoet nn Keg Keveah Mo Inudo FMoltetM 9 07 T Utreakl Waonleit Oildow Oottd De heer Ylielander Hein vond de aan de Frov Staten verleende macht tot oprichting van waterschappen veenschappen en veenpolders te uitgebreid vooral wegens het recht tot belastingheffing bestuur waarin werden gekozen de boeren J Frans van Oerle fabrikant te Bokstel als voorzitter en tevens lid van het hooldbestnnr J C Elink Sterk fabrikant te Halsteren bg Bergen op Zoom als vice voorzitter en Alpb Houtman lid der firma Gebrs Hontman sigarenfabrikanten te s Hertogenhosch als secretaris Waarum Kunstmest Vroeger hebben we medegedeeld dat do plant in hoofdzaak behoefte heeft aan stikstof kali en phosphorzuur benevens aan kalk Nu zijn die stoffen wel in den bodem aanwezig maar over t algemeen in te geringe hoeveelheid zelfs in landerijen die geregeld met stalmest zijn bemest Het kan ook niet anders Wat brengt men met stalmest in den bodem Niets dan afvalproducten der boerderij Denkt nu niet lezers dat de schrgver dezer regelen met minachting op stalmest neerziet volstrekt niet hg schat de stalmest hoog maar wat waar is moet waar blgven Hoogst zelden wordt stalmest gebruikt die niet op de boerderij geproduceerd wordt en nn tarten wg een ieder ons aan te toonen dat zelfs bij zulk geregeld gebruik van stalmest bet land niet minder wordt Het kan met anders of de vruchtbaarheid moet achteruitgaan Steeds immers worden de verschillende producten van de boerderij weggevoerd en waar afgaat en niet bgkomt moet vermindering zjjn Nu is bet wel waar dat verschillende gronden een enormen voorraad plantenvoedsel bevatten eens echter komt er een eind aan en dan kost het ontzaglijk veel moeite het land weer in goeden staat te brengen Hoe kan men nu het voordeeligst en op de beste manier een dergelgken toestand voorkomen P Eenvoudig door naast de stalmest een flinke hoeveelheid kunstmest te geven nog i iet zoozeer om dadelijk den groei te bevorderen maar vooral om de hoeveelheid reservevoedsel aan te vullen Als phosphormest komt dan vooral het slakkenmeel in aanmerking om de hoeveelheid kali aan te vollen heeft men kainiet carnalliet patentkali en nog een paar soorten tot zijne bebeschikking terwgl Chilisalpeter het meest geschikt ia om de plant van stikstof te voorzien niet alleen maar ook om de aanwezige plantenvoedende stoffen in oplosbaren toestand te brengen en dit is noodig zal de plant zich er mee kunnen voeden B Gemengde Berichten 4 SJ 4 47 4 34 6 16 4 4 61 5 1 6 07 5 18 5 41 9 4i 1 46 t i 3 08 4 8 1 14 7 10 7 3 7 15 7 33 7 4 8 118 S iS 11 87 11 08 l p 5 I 11 01 l 11 U lf 58 9 0 9 35 iO lis 10 48 11 07 V 3 n n i8 p Uit Egmond aan Zee meldt men Gistermorgen was hier een Volendammer botter in t gezicht Door een rukwind brak de raast bg het dek at en sloeg met de zeilen overboord De drie opvarenden verkeerden in een hachelgke positie Van den vuurtoren ontdekte men het ongeval Spoedig was de reddii gboot bemand en in zee Na veel moeite daar de zee zeer hoog stond gelukte het in de nabpeid van den botter te komen De bemanning wilde niet in de reddingbout overgaan maar is opgenomen op een anderen botter die inmiddels genaderd was en het ontredderde vaartuig op sleeptouw nam naar den Helder De Noordbr weet nog mede te deelen dat de besteller J die in zake den moord te Tilburg eerst pertinent verklaarde aan verschillende personen dat hij den morgen van de misdaad in de kerk hoorde kermen en smeeken en dat terwgl hjj daarna rondzag om te zien van waar dat geluid kwam de koster I in hevige gemoedsbeweging op hem afkwam welke verklaring door hem aanvankelgk ook voor do justitie is afgelegd nu beweert dtt hg er niet zeker meer van is of het de koster is geweest die op hem afkwam In den laatsten tjjd verspreidden alle stukken die per post oit Dordrecht kwameneen doordringende musknslucht De oplossing daarvan moet wezen zegt de Zutph Ct dat aan het postkantoor te Dordrecht een postpakket met calciumcarbit bestemd voor iemand daar ter plaatse was aangekomen dat de bekende lucht van bedorven uien verspreidde die aan calcinmcarbit eigen is Tot overmaat van ramp weigerde de geadresseerde het pakket in ontvangst te nemen zoodat het bleef liggsn eu het postkantoor allengs verpest begon te worden door de steeds sterker wordende uidnlucht Toen is als tegengif een flinke dosis muskus toegepast waarvan men wellicht eerlang zal getuigen dat de remedie nog erger is dan de kwaal Door de maatschappij Gaasterland in de Priesche gemeente van dien naam wordt dit jaar op groote schaal eene proef genomen met kunstmest Thomas slakkenmeel Niet minder dan ruim 300 pondemaat z g buitenland d i land dat s winters onder water staat bg Tacozjl is er mee bezaaid Ook Of nog andere wgze tracht men vruchtbaar weiland te krijgen Een verleden winter uitgeroeid stuk boschgrond is n l dit voorjaar met wikken bezaaid Deze kwamen zeer goed op voor een paar weken zjjn ze met het daar tusschen gegroeide gras afgemaaid hierna regelmatig verspreid en vervolgens met kunstmest bezaaid Na zoo een poos aan de buitenlucht te zgn blootgesteld wordt alles te zamen ondergeploegd Als zeker kan nu aangenomen worden dat de stoomtrawler Doflgn van IJmuiden vergaan is zeer waarschgnlijk helaas met man on muis Er is althans van de tien opvarenden waaronder enkelen met groote gezinnen geen tgding dat zg ergens geland znn Dit is de derde stoomtrawler van de Ijmuider vloot welke binnen één jaar tfld verongelukt Men verneemt dat het Nederl vischstoomschip Doflgn wgl het zeer sterk was gebouwd en eerst 2 jaar was best een storm kon doorstaan Het is niet onmogelgk dat het in aanvaring IS geweest met de Noorsche bark Saga waarvan de equipage te Huil is aangebracht rapporteerende dat haar schip 26 Oct op Doggersbank in aanvaring is geweest met een onbekend gebleven vischstoomschip X 8 17 9 11 10 11 8 17 9 18 10 31 8 19 7 05 7 6 8 tl 9 8 6 3J 9 48 8 46 9 53 8 61 11 08 7 01 7 88 4 10 3 419 47 l 09 lO U ll ll Il l 8 01 8 i 1 17 9 58 8 18 8 14 i n E = 8 43 8 A At ri l9 9 6 10 08 10 17 10 8 10 34 10 18 10 43 UM 10 16 11 11 11 57 Een gevolg van de nie uwe bepaling dat des Zondags geen weekbladen meer besteld worden is volgens de Residentiebode dat sommige uitgevers thans hun Zaterdag verschijnend blad uitgeven in twee zendingen en wel een Zaterdags en een Zondagsnummer welke kort na elkander ter post bezorgd worden de postambtenaren en bestellet Rebben nn dubbelen dienst De inlandsche pers is zoo meldt het Soer Hbl unaniem in het aanmoedigen van de beoefening der Hollandsche taal door inlanders Zoo wordt nn voorgesteld om door de leerlingen van alle kweekscholen een collectief rekest te zenden aan den directeur van Onderwijs om by de regeering gedaan te krijgen dat op bedoelde inrichtingen op Java Sumatra en Amboina kortom op al de kweekscholen onderricht gegeven worde in onze taal In do militaire brieven van het Bat Nbl lezen wg over den afgetreden legerkommandant Deze rust nu op het stoomschip Prinses Amalia uit van den zwaren arbeid dien hg zich gedurende drie jaren heeft op de schouders gelegd en voorzeker door het nageslacht op den juisten prgs zal worden gesteld Want al moge ook waar z n wat men beweert dat de generaal niet altgd den koristen misschien ook niet altgd den meest praktischen weg koos om zgn doel te bereiken niemand dien ik over den afgetreden legerkommandant sprak hij was dan een vriend of een vijand ontkende dat hg een doel met hardnekkigheid nagejaagd geen oogenblik uit het oog verloren en niettegenstaande veel tegenwerking zelfs uit Buitenzorg en s Oravenhage ook bereikt heeft Aan dezen voorbeeldigen ijver welke alleen een paar malen gedurende een maan tot stilstand kwam wanneer het afgetobde lyf dienst weigerde en een binnenlandsch verlof noodig maakte paarde generaal Swart een andere deugd en wel deze dat hg in den vollen zin des woords alleenheerscher was en in het leger niemand boven zelfs niemand naast zich duldde Hg bezigde zgn omgeving ter bereiking van zijn doel maar zjjn hand schonk niemand eenigen invloed op den gang van zaken Overigens was generaal Swart voor het gros der menschen een weinig toeschietelijke persoon alleen voor hen die zich zgn vrienden mochten noemen en zelfs in de nederigste offlciersrangen werden gevonden ontplooide hij zich tot wat hij eigenlijk was nl een goedhartig minzaam vriendelijk man met zeer eenvoudige neigingen en opvattingen betreffende het leven en de maatschappij die hij in ziJn studeercel zoo weinig heelt leeren kennen In de voorlaatste zitting van den raad van Alblasserdam werd een motie ter zgde gelegd vanwege het armbestuur ingediend waarin de handelingen van den voorzitter van dat bestuur den burgemeester werden afgekeurd Ie de jongste zitting kwam toen een adres in van de heeren J Leis en Prins Visser waarbg aan den raad werd verzocht de motie alsnog in behandeling te nemen inaar de burgemeester verklaarde dat de zaak niet bg den raad behoorde en legde het adres weer ter zgde Ingekomen was echter een aanvraag van den burgemeester om ontslag als lid van het burg armbestuur In dezelfde zitting deelde de voorzitter mee dat o a het raadslid de heer Kam in beroep is gekomen bg Gedep Staten tegen ziJn hoofdelgken omslag De voorzitter deelde een en ander uit dat adres mee en zei dat het onwaarheid is waar de heer K daarin beweert dat het kohier opgemaakt is alleen door den oudsten wethouder en dat de burgemeester dit zelf aan K zoo zon gezegd hebben De voorzitter noemde dit een pertinente lengen en zei bovendien dat bet een beleediging is voor den oudsten wethouder wanneer de heer K aan Sedep Staten schrijft dat deze een steunpilaar is van een secteschool en sectekerk la zwarte Jannetje in Appeltem en dat de heer Jonker de andere wethouder directeur is van een school met den Bijbel Verder zegt de heer Kam in zgn adres dat als hjj al het treurige dat op dit oogenblik voorvalt in de gemeente zou willen melden hg dan bladzijden vol zou knnnen schrijven met verzoek aan Oedep Staten om bet bestnnr streng te willen controleeren De voorzitter zei dat hjj geen woorden terk genoeg kan vinden om zgn afkeuring en minachting uit te spreken over de taal van den heer Kam Deze hield echter vol dat de burgemeester hem zelf bovenstaande bewering omtrent het opmaken van het kohier gezegd heeft De heer Pgl lid van Prov Staten nam later ook nog aan het debat doel en wel naar aanleiding van het zeggen van den wethouder Jonker dat hij sedert i jaren geen voorzitter meer is van de school met den Bijbel De heer Pjjl verklaarde dat hij het zich tot een eer rekent voorzitter van een school met den Bg bel te zgn hooger eer dan lid te zgn van den gemeenteraad In dezelfde zitting werd besloten ongonstig te adviseeren op het verzoek van den burgemeester om vergunning om tot 6 Jannari 1904 buiten de gemeente te bigven wonen STADSNIEUWS GOUDA 8 November 1900 Naar men ons meedeelt zal er 3 Dec a s een Soiree Mnsicale door de Kunstkring gegeven worden met medewerking van mej M Smits concertzangeres de heer A Troosti wijk 2fc concertmeester aan het Dtrechtsche orkest en de heer J C Schooneveld van der Cloet piano De heer Troostwgk zal voordragen de 2e viool sonate van Brahms en het 3e concert van SaintSaëns Gisterenavond had eene gewone ledenvergadering plaats van de afd Gouda van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen Tot secretaris werd gekozen de heer C J C Wijnaendts tot Penningmeester de heer R van der Feen Tot leden van het Hoofdbestuur werden gekozen Vacature Tilanus Dr M Straub te Amsterdam Vacature Macaré Mevrouw M O Muller Lulofs te Utrecht Vacature Van öeor Dr D Bos te Winschoten De verkiezing van een bestuurslid voor de afdeeling door het bedanken van den heer A Jonker Kz werd tot later aaqgehouden INGEZONDEN Guudüiche Telefoondienst Mijnheer de Redacteur Alle goede dingen gaan in drieën zegt een oud spreekwoord Ik zal maar denken dat dit hier ook het geval is Tweemaal reeds was U zoo beleefd üwe kolommen open te stellen voor de derde maal hoop ik dat U mg niet zult weigeren om langs dezen weg aan de Directie der Goudsche Telefoon Maatschappij in overweging te geven toch aan hun abonnés schriftelgk kennis te geven van de nieuwe aansluitingen Ik kan mg maar niet begrijpen waarom dit niet gedaan wordt Is het onwil Voor de moeite behoeft men het toch waarlijk niet te laten zooveel aansluitingen zijn er niet doch bovendien de abonné s hebben er toch recht op Thans ken ik weder iemand die minstens een maand reeds aangesloten is doch noch op de eene noch op de andere manier is hiervan kennis gegeven Als men dit niet toevallig opmerkt hoe moet men het dan in s Hemelsnaam te weten komen Het komt er zeker voor de Gonwenaarj niet op aan Het vooruitzicht destijds gesteld dat het kantoor den geheelen nacht zoo geopend zgn of minstens tot 10 uur s avonds wordt ook maar niet bewaarheid Ik ben er zeker van overtuigd ook deze maatregel het getal aansluitingen zal doen toenemen Dankzeggend voor de opname EEN ABONNÉ Rechtszaken De kantonrechter te i Hertogenbosch deed giater aitspraak in de zaak van het O K tegen regenten over de Godshnizen en den Algemeenen Arme aldaar beklaagd van in Maart 1900 als bestnnrders van het krankzinnigengesticht Voorbnrg te Vaght belast met het honden van het regi ter van den barg stand te hebben geweigerd aan het befltuur der gemeente Vucht op verzoek een opgaaf te verstrekken van de namen en wettige woonplaatsen dor in gemeld gesticht verpleegd wordende personen Ie en 2e kl Overeenkomstig de conclosie van het O Ma sprak de kantonrechter de beklaagden vr van enkele der hnn ten laste gelegde feiten o a omdat de gegevens der wettige woonplaats niet z jn te patten uit het register van het gesticht doch veroordeelde hen tot f 5 boete wegens het weigeren van inlichtingen aan het gemeentebestnnr MAR TBKBiCHT£JGa Oouda 8 November 1900 Granen onveranderd met weinig aanvoer Tarwe Jarige Zeeuwsche 7 60 i 7 90 Nieuwe dito 7 10 A f 7 30 Mindere dito 6 60 k f 6 90 Afwijkende 5 50 i ƒ 6 Polder 6 k 6 50 Rogge nieuwe Zeeuwsche 5 40 ji 5 80 Polder 5 k 5 35 Bmtenlandsche per 70 kilo 4 8od 5 Gerst nieuwe Winter 4 60 i 5 Zomer 4 75 i s Cbevallier 5 5 5i75i Haver per heet 3 i 3 50 per ïoo kilo 6 90 i 7 30 Hennepzaad Inlandsche 11 11 50 Bmtenlandsche 6 50 k f 7 Kanarieiaad 7 35 k f S aj KooUaad Erwten Kookerwten 10 10 50 Nietkoekende 8 25 k 8 50 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 6 30 k f 6 70 Boonen Bruineboonen 9 50 k 10 50 Witte boonen 11 50 i 12 85 Paardeboonen 5 75 4 6 25 Duiveboonen 6 50 k f 6 75 Maia per 100 Kilo Bonte Amenkaansche 6 10 k 6 20 Cinquantine i Odessa 7 35 k 7 50 Karweizaad per 50 Kilo ƒ k f Vkemarkt Melkvee goede aanvoer handel red priJKn hoog Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel igiai ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vrijwel 19 k 30 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel stUR 0 70 k 1 10 per week Vette Schapen weinig aanvoer handel geen bet k f Lammeren goede aanvoer handel matig 14 i ao Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel matig ftk 6 io Graskalveren goede aanvoer handel traag 33 k 60 Fokkalveren 8 i 16 Kaaa aangevoerd 95 partijen handel vlug ie kwal 29 a 30 2de kwal a6 k f 28 zwaardere 31 NoordHollandsche 29 k f 30 Boter redelijk aanvoer handel vrijwel Goeboter 1 31 i ƒ 1 40 Weibüter 1 10 k f 1 30 l i lW ii mi i M1l I J Il 1 Mill 1 II il Nieuwe Winterstoffen voor HEEliEN KLEEDING Aa VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA lelepliuon o il 4inslerdain Vikra Siotkra 81V 81 98 98 98 lOOV Beurs van 7 NOV NlMltlHD Omt Ned W 8 J V dito dito dltc 8 98 dito dito dito 3 Hoxeal UU Go ll 1881 1 8 4 ITU 1B loanhr ving I868 8l 6 88 V ♦ li 68 981 96 V 981 101 671 OosTlHK Obl m papier 1866 I dito ia tilioiisas 6 POBTIJOAL Old ttilt ooupOD 8 8 l dito liekol S aiIsuNO übl BianoDl 1894 4V duo aeoona 1880 4 dito bil Bothi 1889 4 dllo bij Hu 1889 90 4 dito in good leen 1888 A dito dito dito 1884 i 5 l tÏPlHJR Perpet achuld 1881 4 TUHEI Oepr Gom leen 1890 t 9S Ge leeumg serie D 28 j Oecleemn aerieO lu ZoiDAp Rp f oblg 1898 itllloo üb lt 8oh 1890 6 10 yiNCZUKLA Obl 4onbop 1881 841 I WTIEDAH Obligilien 1898 3 900 BoniKtiiK Sted Wu 1894 8 91 Kw N Afr H ndel nd 99 Arenil b T b Mu Oertiae teii 681 DeliMafttaohappg dito 4SB Aru Hypotlieokb pniidbr 41 Cult Mij dorVorBtenl H od 651 eOr Hypolheekb pimdbr 4 102 Nederlandsf he bank aand 804 Ned Haüdelmaataeb dito I84I N W Si Pao Hyp b pandbr 8 9 ftott Hypotlieekb pandlir 4 Utr Hypolheekb dito 4 OosTKNft Öoat HüDK bank aand 188 BtJBL Hypotheekbank paodb IIOV Aheuka Ëqnl bypotk pandb 4 90 Haiw L O Pr Ue rert 881 SiD HoU U Spoorw MiJ aand 114 Hy tot Bipl St Spw aand 10 Ned Ind Spoorwogm aatid 184 Ned Zuid Afr Bpm aand 6 88SI 100 dito dito dito 1891 dito B 1 UI Spoor 1887 89 A Bo1i1 8 t 88 161 8 lOO 100 114 iTi 81 IDS 74 104 87 Jtu 7 Znid It l Spomy A H obl PoLliH Waraoban Weenen aand BuaL Or Rnaa Spv Hy obl 4 Baltisohe dito aand Fastowa dito aaod 5 IwanR DoDilir dito aand 8 Kuiik Oh Asow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahjseika Cent Pad 8p Mij obl 5 OWo fc North W pr C r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver tt Bio Gr Spm oert r a Ulinoifl Central obl in goad 4 LouiaT fc Naibvi liOert v aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 8 m Mila Kania8 4pCt pref auld 87 I 6l l N Tork Onlaiio 11 Woat aand Penn dto Obio obhg fl Oregon Oalif Ie byp in gond t 9nl St Paul Hinn k Manit obl O o Pao Hoof lijn ob Ig 6 48 dito dito Line Col Ie hyp 0 5 Gahada Can South Chert r aand V 0 Ball k Na lo h d 0 0 Amatard Omnibne Hij aand Botterd Tramwe MaatB aand HlD Stad Amsterdam Stad Boiterdam BlLttlK Stad Antwerpe Blad BnUHl Uolia TheisaBegnllrO OoiTitrm Btsatsleeoig 1 E K OoR B Cr 1880 8 Spu Stad Madrid 8 1868 841 887 NlD Ver B i ATb BpoeL oer Burgerlijke Stand ÖEBOEEN 3 Nov Wilhelrona ouderg L de Hejj en M Stolwp 4 Theodora Cornelia ouders J A Nieuwenliuizon en A Kor Maria ouders J de Jong en W de Hol 6 Antouioa Mattliens Maria ouders M M Tan Loon en A E U vanLeenven Sara Jacoba ouders L van Wjk en J Haak Matthija ouders A ter Beek en i de Vree OVERLEDEN 3 Not J Linsen huisTr van B Leer in t Veld 57 i C Koot 78 j 4 B M Scholten 11 j S M de Jong 8 m M G Konings 3 m 6 S Leuvenberg wed E Monasch 79 j S Tan Garsten wed H F Cuhlman 79 j 8 J vanderSloot wed H Koemans 90j GEHUWD 7 Noï A Verhart en M de Korte H Vergoed en M M F Prinsenberg A P J van Dam en A Copier J Rengera en A C Schaap J P Delchambre en R Hoeven BeeuwUk GEBOREN Grietje ouders P G Slappendel en F Verwaal GEHUWD L Verkerk en B IJ M van Dolder de NOUVEAIJTÉ S in MANTELS COSTUMES Robes Japonstoffen met bpohoorende garneeringen Bloii§en Peignoirs en Pelterijen D SAMSOM AöVEllTt t TII IN TI HÜÜB GEVRAAGD te Gouoi tegen 1 Jan gemeulMeerie ol oHgemeuMteerOe KAMERS Fr Br onder l tt N 76 aan TAVENU S BOEKHANDEL Leidscheatraat 103 Amsterdam Underlinge Noord NMlerlanilsclie Y eeyerzekeringB utschafpu praügd Ie LEEUWililDEN Deze Maatschapp is door hare inrichting zeer voordeeUg en toUeüe Zy verzekert Üuntleee en Faarden monder eentge Inlage b j de toetreding terwgl men zich slechts voor een lui f jaar verbindt zy vergoedt voor Rundvee SO en voor Paarden 30 ft der ingeschreven waarde Sedert haar 9 jarig beE ttan heett zy zich gekenmerkt door lagen omslag en daardoor groote deelneming Byna tl OOO polissen zgn reeds afgegeven De inrichting is op zuiver coöperatieven grondslag en directe nitbetaling gewaarborgd ocermi 1 Mederlantl a o II e Ie UiKMTKlS gevraagd Inlichtingen verkrggbaar ten kantore der Maatachappy Willemskade 11 te ÊjKKVH MttUKm Nieuw onoverlrollen Prof Dr Liebers welbekend mnw XKACBT uizia AIImd echt met Pftbrl lum rk tot Tourtdnrende radicale en xekere genezing van alle selfs de meest hardnekkige Kenuw Kiekten Tooral ontttoan door afdwalingen op jeugdigen teeftyd rotaMl fenézing van elke sw te Bleeh Kücht Ë Benaawdheid HDofdpgQ Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgsTertering OnTarmogen ImpoteDz PoUntione enz üitToerige proBpectassen irij ipor tewjh fl 1 fl i fl 8 dubbele flescli fl 6i GentrardDep3t Matth v d Vegte Zaltbommel Depots M Cléban k Co Botterdam F Happel VOraTcnhsge I lUlmmao de Jon f J Gzd Rotterdaml Wciff k Co Gouds rn bü alle drogisten Zijt Gij Doof 77 n Dr Baltoa a Anral Inatltnte tM U gdl Are OlU0A Jii